Zpravodaj
4
Zpravodaj č. 4/2014, časopis zaměstnanců společnosti V ítkovické slévárny, spol. s r.o.
Vážené kolegyně a kolegové,
rád bych Vám poděkoval
za celoroční práci a popřál klidné
a spokojené prožití vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších
a do nového roku 2015 hodně
štěstí a splněných přání v osobním
i profesním životě.
Josef Ihnát
Jednatel a ředitel společnosti
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Str. 3
Zvyšování efektivity
výroby na Divizi
Slévárna odlitků
Kontinuálně se snažíme zvyšovat efektivitu
a výkon na všech pracovištích Divize Slévárna odlitků. Pracovištěm, na kterém aktuálně
probíhá nejvíce změn, je Tavírna. Zde postupně plánujeme a v současnosti již i testujeme několik novinek, o kterých se dočtete
na straně 3.
Str. 7
Str. 6
Pokračujeme
10 nejlepších
v konceptu
zaměstnanců
Zelené slévárny roku 2014
Zaměstnanci společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se zapojili do projektu Revitalizace městské zeleně Ostravy a přispěli
ke zlepšení životního prostředí, které nám
jako firmě hlásící se k principům společensky odpovědné firmy, není lhostejné.
Volba nejlepších zaměstnanců naší společnosti vychází z celoročního vyhodnocení práce zaměstnanců, jejich činností a aktivit konaných
nad rámec pracovních povinností za období
posledních 12 měsíců. Jejich fotografie a přání do nového roku přinášíme na str. 6.
dotace z Evropské unie
Dotace z Evropské unie součástí
financování naší společnosti
Tak jako mnoho jiných společností i Vítkovické slévárny, spol. s r.o. využívají možnost získání dotací
z Evropské unie v různých programech a oblastech.
Dlouholeté zkušenosti a zásadní význam
mají pro naši společnost dotace na výzkum a vývoj.
Díky prostředkům z EU a Ministerstva průmyslu a obchodu dokážeme zvyšovat užitné a kvalitativní vlastností našich válců. V současné době běží projekt,
který je spolufinancován z prostředků Technologické
agentury České republiky s názvem „Výzkum a vývoj
výroby odstředivě litých válců s pracovní vrstvou určených pro poslední stolice hotovního pořadí teplé
válcovací tratě“. Při realizaci projektů spolupracujeme
s Materiálovým a metalurgickým výzkumem, Technickou univerzitou Ostrava - Vysokou školou báňskou
a také se strategickými odběrateli.
Dotace – inovace
Další neméně důležitou oblastí získávání dotací je oblast inovací. V roce 2014 jsme ukončili projekt „Zavedení výroby inovovaných HSS (KV5M) válců“, ve kterém
se nám podařilo získat dotaci na obstarání žíhací pece,
soustruhu a zařízení quenching, o kterém jsme Vás v našem časopise již informovali. V projektech inovací jsme
byli úspěšní i v tomto roce. Podařilo se nám získat dotaci na nákup CNC horizontální vyvrtávací stroj typ WRD
150 Q v rámci programu „Zavedení sériové výroby inovovaných kalibračních kovaných válců“. Poskytovatelem
dotací na inovace je Ministerstvo průmyslu a obchodu
v operačním programu podnikání a inovací, přičemž
výše podpory je 40 % nákladů na nákup zařízení.
Dotace – eko-energie
I v oblasti eko-energií se nám podařilo získat finanční
prostředky v několika projektech. Úspěšně jsme ukončili projekty „Rekonstrukce napájení pecí ISTOL ve Slévárně odlitků“, „Rekonstrukce výměníkové stanice
správní budovy“ a v současné době se raealizuje projekt „Energetické úspory správní budovy společnosti“.
Dotace – životní prostředí
O tom, že společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o.
není lhostejná k životnímu prostředí svědčí skutečnost,
že jsme za pomoci dotací realizovali nejen odsávaní
na Divizi Slévárna válců, ale v tomhle roce jsme úspěšně ukončili pět projektů odsávaní na Divizi Slévárna
odlitků. Jednalo se o odsávání tryskacích strojů, paličských a svařovacích boxů - tyto projekty byly realizovány v loňském roce a v roce 2014 pak proběhla
výstavba odsávání separační a regenerační linky a indukčních pecí. Ve všech případech se jednalo o modernizaci původního odsávání. Zásadní změnu v účinnosti
odsávání musel zaznamenat každý, kdo vešel na provoz, a to nejen z toho důvodu, že téměř rok a půl se
v našich halách pohybovali zaměstnanci externí firmy
PRO-FILTR. Hlavní rozdíl je patrný na první pohled,
provoz je čistší, zlepšila se viditelnost a našim plicím se
také daří lépe. Dotace byla poskytnutá Ministerstvem
životního prostředí a výše dotace byla 90% z nákladů.
vických slévárnách, spol. s r.o.“, jejímž poskytovatelem dotace je MPSV. V následujícím období budeme
usilovat ve všech oblastech o získaní dalších financí
za účelem zkvalitňování a zvyšování užitných vlastností
naších výrobků, ale také v hledání úspor a zvyšování
kvalifikace naších zaměstnanců. Miroslav Herda,
Ředitel Útvaru Finance a Účetnictví
Dotace do vzdělávání
Už několik let se nám daří získávat dotace do rozvoje
a vzdělávání naších zaměstnanců ve všech kategoriích
od dělníků až po THP pracovníky. V současné době se
mnozí účastní vzdělávání v rámci projektu „Komplexní
systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítko-
vzdělávání
Projekt vzdělávání úspěšně pokračuje
V předchozích číslech Zpravodaje
byli naši čtenáři informováni o aktivitách v oblasti vzdělávání v rámci projektu „Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání
ve Vítkovických slévárnách, spol.
s r.o.“.
Projekt vstoupil již do své druhé poloviny a za dobu jeho trvání prošlo
nejrůznějšími kurzy na 400 jejich
účastníků.
Školení v prostorách školicí místnosti VS.
Projekt „Komplexní systém rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o.“, Reg.č.
CZ.1.04/1.1.02/94.01298 je spolufinancován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 2
kolikadenní kurz určený právě pro tuto skupinu.
Kurzu se zúčastnilo 11 dělníků, 9 THP, z toho
� činily ženy.
Pod vedením erudovaných lektorů měli zaměstnanci příležitost získat či rozšířit si své znalosti
v práci s počítačem a programy jako je Word,
Excel a v oblasti práce s internetem. Součástí
výukového programu bylo také rozšíření jejich
schopností v oblasti komunikačních dovedností, které jsou velmi důležité nejen v zaměstnání, ale obecně při jejich uplatnitelnosti na trhu
práce.
Mimo jiné byl ustaven tým 10 interních lektorů, realizována jejich
teoretická příprava a na základě
schváleného plánu práce lektoři
již zahájili první školení a předávají
tak své odborné znalosti dalším
zaměstnancům.
Projekt přináší sekundární efekty v oblasti péče
o zaměstnance. Na útvaru LZaK se velmi často
setkáváme s problémy našich zaměstnanců, kteří
spadli do tzv. dluhových pastí a mají nejrůznější exekuce, osobní bankroty, zkrátka finanční problémy.
Rovněž pokračovaly aktivity naší
firmy zaměřené na posilování
její společenské odpovědnosti
v oblastech, o kterých se dnes
a denně hovoří ve sdělovacích
prostředcích, jako je péče o zaměstnance starší 50 let a například také „finanční gramotnost“
naší populace.
S cílem pomoci zaměstnancům jsme nad rámec
projektu, uspořádali ve spolupráci s Českým institutem finanční odpovědnosti velmi zajímavou
přednášku na téma „Finanční gramotnost“, které
se zúčastnilo 20 zaměstnanců. Každý z nich měl
možnost získat informace o tom, jak se vyznat
v dnešní „džungli“ hypoték, půjček, pojištění,
spoření či nastavení rodinných rozpočtů. Účastníci se také se na místě mohli poradit s odborníkem
na tuto problematiku, či tak budou moci učinit
v budoucnu.
V měsíci listopadu byla proto
dána příležitost 20 našim zaměstnancům absolvovat ně-
Miroslav Matula
Manažer Útvaru Lidské zdroje
obchod
Razíme cestu k novým
zákazníkům
Získání nového zákazníka se v dnešní době rovná enormnímu úsilí a vytrvalosti při akvizici, dobré znalosti problematiky a prostředí a částečně také štěstí obchodníka v tom, že je ve správnou chvíli na správném
místě. Příkladů je mnoho - toto pravidlo platí bez výjimky. A u velkých
zákazníků, jakými jsou například nadnárodní firmy, to platí dvojnásob.
Trpělivost je dalším důležitým stavebním kamenem úspěšné akvizice,
vždyť na získání prvních zakázek u nejednoho potenciálního zákazníka
jsme pracovali i dva nebo tři roky!
Pro každou firmu je však životně důležité, nemít pouze
první zakázku, ale navázat se zákazníkem dlouhodobou spolupráci. A k ní vede cesta přes pilotní zakázku, tzv. první kvalifikační kus. Tato „zkouška“ s sebou
většinou nese velké nároky na technické podklady,
plány kvality, procesní plány a další, které technikové vypracovat a před zahájením jakýchkoliv prací je
zákazníkovi zaslat. V mnoha případech se stává, že
pro splnění požadavků zákazníka a zrychlení tohoto
procesu, jsou některé dokumenty zpracovány přímo
pracovníky útvaru Obchod, ačkoliv je tato aktivita nad
rámec jejich pracovních povinností. Za všechny lze
zmínit zpracovávání plánů kontrol pro ruské zákazníky, zpracování procesních plánů pro italské zákazníky,
koordinace plnění systémových požadavků některých
českých zákazníků nebo prosté zpracování požadavků
na schvalování odchylek, překlady různých technických
dokumentů a další komunikace. Za tuto aktivitu náleží
obchodnímu týmu Odlitky velká pochvala a dík. Ještě dlouho po úspěšné první zakázce je na nového
dodavatele nahlíženo tak říkajíc skrz prsty. Každá chyba ve výrobě, atestové dokumentaci, časový posun
zakázky apod. jsou většinou doprovázeny vlnou nepříjemné kritiky a požadavků na zpracování nápravných
kroků nebo opatření. V dnešní době je zákazník ten,
který určuje termín nejen dodávky zboží, ale také dodání informace či dokumentu a obchodník je pouze
nástrojem pro splnění těchto požadavků.
Naproti tomu v momentě, kdy se staneme pro zákazníka řádným dodavatelem, je většinou schopen nad
mnoha nedostatky přivřít oči, termínové i drobné kvalitativní problémy tolerovat a snaží se nám všemožně
pomáhat v udržení se mezi dodavateli. Diskuse s takovým zákazníkem je pro nás obchodníky i pro techniky
mnohem jednodušší a buduje se tak spolupráce.
Navázání spolupráce
s německou firmou
KraussMaffei
Firma KraussMaffei se sídlem v německém Mnichově
s celkem deseti výrobními podniky po celém světě, patří se svými více než 4 000 zaměstnanci mezi přední
výrobce vstřikovacích strojů pro automobilový průmysl. V rámci akvizičních aktivit byly začátkem letošního
roku navázány obchodní kontakty s touto firmou a Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se zapojily do výběrového řízení na dodavatele hotovně opracovaných mosazných pouzder kompletovaných do hydraulických
částí strojů. Vedle konkurenceschopné ceny byla firmě
KraussMaffei nabídnuta i odstředivě litá technologie
výroby pouzder, což díky jejich nestandardnímu tvaru
nebyla schopna nabídnout žádná jiná slévárna.
V listopadu proběhla prezentace naší firmy v centrále
v Mnichově, během níž byla dojednána objednávka
na pět zkušebních kusů odlitků. V případě, že tyto
zkušební odlitky splní při přejímce všechny kvalitativní požadavky, budou Vítkovické slévárny, spol. s r.o.
klasifikovány jako ověřený dodavatel pro rok 2015
s potenciálem výroby až 120 tun odstředivě litých mosazných pouzder.
Petr Albert
Útvar Obchod
Rozšiřování portfolia zákazníků v oblastech s vyšší přidanou hodnotou je důležitým krokem na cestě
naplňování naší obchodní strategie, a proto je třeba
k požadavkům každého nového zákazníka přistupovat
s maximální pečlivostí a otevřeností. Jen díky takovému přístupu napříč celou firmou se nám podaří v co
nejkratší době udělat z nové akvizice stálého zákazníka
a zlepšit naši obchodní pozici na trhu i finanční postavení.
Vít Paděra
Ředitel Útvaru Obchod
Mosazná pouzdra pro firmu KraussMaffei
technologie
Modernizujeme
výrobní postupy
na Tavírně
V předešlém čísle jsme poukazovali na fakt, že Formovna a Tavírna jsou,
co se týče výsledné kvality našich odlitků, základním prvkem. Formovna
a Tavírna je místo, na kterém našim odlitků udělíme vlastnosti, které si
s sebou ponesou až ke koncovému zákazníkovi. Pokud tady neodvedeme
svou práci na 100 %, v dalších fázích výroby již kvalitu dohnat neumíme.
Tam už jen hasíme to, co jsme dříve ať už z jakéhokoli důvodu způsobili.
Kontinuálně se snažíme zvyšovat efektivitu a výkon na všech pracovištích DSO. Pracovištěm,
na kterém aktuálně probíhá nejvíce změn, je Tavírna. Zde postupně plánujeme a v současnosti již
i testujeme několik novinek.
4) Změna systému výtokového kamene a výlevky - počítáme s přechodem na systém s možností výměny výlevky z venku pánve ihned po odlití tavby bez
nutnosti chladit pánev. Monolitická zátka - umožní
několikanásobné použití výtokové zátky, tzv. štoplu.
1) Podavač drátu - měl by nahradit nebo doplnit současný způsob dezoxidace kovu a modifikaci vměstků.
5) Náhřev pánví pomocí kyslíko-palivového hořáku
- v kombinaci s přechodem materiálu pánví na žárobeton, dále s monolitickou zátkou a novým systémem výtokového kamene a výlevku přinese tato
změna jak časovou tak i finanční úsporu, zmínit je
třeba i zásadní kvalitativní změnu.
2) Tavení pod syntetickou struskou - změnou struskového režimu, kdy struska má vysoce rafinační schopnost, tj. schopnost pohlcovat vměstky, bychom měli
docílit vyšší čistoty vyráběného kovu.
3) Změna materiálu pánví, přechod z šamotu na žárobeton - změna přinese jak snížení pracnosti a času
při přípravě pánve na lití, tak dále z důvodu téměř
nulové eroze při přelití kovu z pece do pánve zajistí
stejně jako v případě tavení pod syntetickou struskou, vyšší čistotu kovu.
O tom, jak postupují změny na Tavírně a co se
již podařilo z plánovaných změn realizovat, Vás
budeme informovat v našem Zpravodaji. Kromě
toho se můžete také sami informovat přímo u zaměstnanců Tavírny, kteří se s probíhajícími změnami jistě rádi pochlubí.
Jan Mokrý
Manažer Divize Slévárna odlitků
Podavač drátu na Divizi Slévárna odlitků
3
Rozšiřování zákaznického portfolia v oblasti výroby
hydraulických komponentů
Již více než deset let trvá spolupráce společnosti INPROMA, spol. s r.o. s německým výrobcem hydraulických agregátů – společností Argo-Hytos.
Za tuto dobu nasbírala INPROMA, spol. s r.o. mnoho zkušeností v oblasti výroby hydraulických bloků. Rádi bychom tyto zkušenosti využili a rozšířili
portfolio našich zákazníků v tomto výrobním odvětví. V letošním roce se nám to podařilo se společností Bosch Rexroth.
V druhé polovině roku 2014 byly v INPROMĚ, spol.
s r.o. úspěšně vzorkovány čtyři typy hliníkových
hydraulických bloků pro tohoto nového zákazníka. U dvou z těchto bloků jsme již získali schválení dodaných vzorků a jsme připraveni na rozjezd sériové
výroby. U zbývajících dvou typů řešíme ještě se zákazníkem změnu použitého materiálu. Vzhledem k nárokům na pevnost tohoto dílu při zatížení přetlakem
kapaliny je zde totiž nutné použít jako výrobní polotovar extrudovaný profil, u kterého je během tváření
dosaženo vyšší pevnosti v tahu než u polotovaru původně řezaného z desky.
váváme další poptávky na obrábění hydraulických
komponentů. Potenciál vzájemné spolupráce ještě
zdaleka nebyl vyčerpán a budeme maximálně
usilovat o získání dalších zajímavých projektů
pro tohoto významného zákazníka. Zároveň
s tím budeme v rámci snahy o maximální využití našich zkušeností oslovovat další firmy
v oboru hydrauliky a snad se nám podaří
získat nové zajímavé zakázky.
Alžběta Verzichová
Díky tomu, že se nám daří plnit požadavky zákazníka a aktivně řešit případné problémy spojené s rozjezdem nových projektů, vzbudili jsme u společnosti
Bosch Rexroth důvěru a v současné době zpraco-
Equator 300 - univerzální měřící systém
V současném prostředí, kde roste konkurence a nabídka služeb pro zákazníky se musíme neustále posouvat
a řešit otázku, jak být konkurenceschopní a zde mě napadá jediné – BÝT NEJLEPŠÍ.
Proto byla oslovena firma Renishaw a domluvena
předváděcí akce Equatoru 300 ve firmě INPROMA,
spol. s r.o., která proběhla dne 19. 11. 2014 za účasti
všech útvarů.
Již v roce 2012 jsme na MSV v Brně mohli sledovat posun v měření, který představuje Equator 300. Firma Renishaw tímto
přístrojem zaplňuje mezeru na trhu.
-Běžná měřidla jsou většinou ve spojení s náklady
na upínací přípravky a náročné výměny. Proti těmto faktům nyní stojí Equator, který nabízí rychlost,
univerzálnost, systém rychlých změn, vhodnost pro
dílenský provoz a je teplotně insenzitivní a levný provoz bez přívodu stlačeného vzduchu
-CMM – souřadnicový stroj je ověřen a vhodný pouze
v teplotně kontrolované místnosti
V krátkosti Vám představím Equator
300:
-Porovnávací měřidlo pro střední až velký objem
měření
- Robustní v dílenském provozu osvědčený a teplotně „insenzitivní“ – jednoduše znovu nastavitelný na nulu využívající principu vzorového dílu
- Schopný přepínat mezi více díly a v případě potřeby provést rychlou změnu v programu při změnách na dílu či výkresu
- Méně finančně nákladný oproti typickým měřidlům
- Měření a vyhodnocení tvaru při skenování
-Nízké náklady a znovu použitelný
- Funkční ihned po zapojení – doba zprovoznění
30 minut
- Měření jsou certifikována využitím kalibrovaného
vzoru
-Nejistota měření ± 0,002 mm nebo nižší
- Vysoká opakovatelnost měření
-Intuitivní softwarové rozhraní s jasným výstupem
OK díl – zelená barva, NOK díl červená barva
Na závěr pár specifikací:
- Maximální hmotnost obrobku 25 kg.
-Rozměry přístroje (š x h x v) 570 mm x 500 mm
x 700 mm
- Maximální rychlost skenování 100 mm/s
- Maximální rychlost pohybu 500 mm/s
-Rozsah pracovních teplot +10°C až +40°C
Tolik krátké představení jedné z cest, která nabízí přidanou hodnotu našim zákazníkům a zároveň snížení nákladů na vnitřní ztráty.
Vratislav Antoš
hospodářské výsledky
Ekonomické ukazatele společnosti
za období leden–říjen 2014
V průběhu období došlo k nárůstu výroby a tedy tržeb prakticky
ve všech hodnocených oblastech
kromě dodávek pro automobilový
průmysl.
INPROMA, spol. s r.o.
1 030
1 000
874
900
800
700
600
V souvislosti s vyšším čerpáním nákladů na realizaci přípravy výroby
tohoto nového projektu nebylo
v oblasti přidané hodnoty dosaženo úrovně minulého roku.
500
390
400
390
300
200
169
184
133,1
164,1
100
0
Stav pracovníků
Skutečnost 2013
4
Odpracované
hodiny dělníků
výrobních
Přidaná hodnota
na pracovníka
Skutečnost 2014
Výkony
na pracovníka
Meziroční vývoj tržeb za výrobky a služby (v tis. Kč)
200 000
190 000
180 000
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Větrací prvky RENSON
Ostatní strojírenské díly a sestavy
Díly pro elektrotechnický průmysl
Komponenty pro hydraulické rozvody
Díly pro automobilový průmysl
Díly pro textilní strojírenství
2013
2014
Hubert Svoboda
Naši lidé
V rubrice Naši lidé Vám představujeme zaměstnance společnosti
INPROMA, spol. s r.o.
Miroslav Procházka
Rok narození: 1970
Znamení: Beran
Stav: svobodný
Funkce: nástrojař
Kariéra:
od r. 1987 až dosud jako nástrojař
nejdříve v Elitex Křinec, později
v INPROMA, spol. s r.o.
Co Tě vedlo k volbě povolání nástrojaře?
Od mládí mě bavilo montovat různé přístroje a zařízení, od táty jsem dostal stavebnici Merkur a začal jsem
stavět modely. To bylo také impulzem pro volbu oboru. S otcovou pomocí jsem se propracoval od stavby
draků, přes modelářství k létání na ultralightech. Pečlivost a trpělivost jsem pak zúročil ve svém zaměstnání.
dem, který už sám létal na ulralightu. Spolu jsme opravili letadlo, motorový větroň. Na tom jsem následně
prováděl výcvik a pilotní průkaz.
Jak se dělá takový pilotní průkaz?
Je to 35 hodin teorie a létání. Létání dle osnovy
s instruktorem. Trénuje se startování, přistání,
zatáčky apod., vše, krok za krokem, se postupuje
k závěrečné zkoušce s inspektorem. Dělal jsem jej
na letišti v Kolíně. Je potřeba letadlo s dvojím řízením.
Ty jsi měl ale své letadlo?
Co když Ti dojde benzín?
Tak přistanu u nějaké nejbližší pumpy, mám kanystr,
tak si dojdu. Jinak musí být let předem naplánován.
Používáš GPS, je speciální?
Ne, používám GPS na kolo a k tomu mám jen výškoměr s variem.
Vím, že jsi nedávno koupil nové.
To jsem koupil v říjnu a opravuji ho na jarní sezonu.
Musím upevnit trup, zabezpečit letadlo proti popojetí,
roztočit vrtuli, zahřát motor, pak odbrzdit a letím.
Co tam máš za motor?
Máš nějakou palubní komunikaci?
A start, když jsi sám?
Je tam motor z trabanta, napřímo, spotřeba 4 litry
benzínu za hodinu. Letadlo má celkem 109 kg.
Ne, není potřeba. Pohybuji se ve výškách 150 až
2 100 metrů, musím koukat, ostatní taky musí koukat.
Máš tam padák?
Ale tam se přece pohybují už i stíhačky
a velká letadla.
Nemám padák, to je dalších 12 kg, problémem je, kam
ho upevnit. Do takovýchto letadel se nedává. Nosnost
je jen 90 kg.
provozu a před startem musím mít souhlas, tak
si tam předem prostě zavolám. Pokud je prostor
aktivován, např. pro trénink vojenského letectva,
vstoupit tam nesmím. Ale to se předem ví.
Zajímavé, pro mě až příliš adrenalinu. A co
další koníčky?
Hlavně sport, stolní tenis hraji od 6 let, hraji fotbal
a hlavně mě baví zimní sporty.
A veškerý volný čas trávím v dílně na různých opravách
a kutilství.
A na závěr prozraď jedno velké přání?
Proletět se stihačkou, např. vojenskou Alcou.
Jak říkám, musím koukat. Ostatní taky musí koukat. Prostor létání je omezen řízením letového
Děkujeme za rozhovor,
za redakci Jan Kohout.
zici ohniště s venkovním posezením a krásným výhledem na rozhlednu Královka.
kou stěnu s trampolínou nebo můžete vyrazit do lesa
na houby.
V blízkém sousedství chaty je lyžařský areál, který poskytuje členům s malými dětmi plné vyžití. K dispozici
jsou 2 vleky pro začátečníky a pokročilé malé i velké
lyžaře, snowtubing a snowpark. V létě oceníte lezec-
Markéta Kordačová
Máš hangár?
Nových modelů jen čtyři, ale postupně jsem různé modely opravoval, od větroňů, později modely se spalovacími motory a v současné době elektrolety.
Jak jsi se dostal k létání?
Co brzdy?
Po vojně, někdy v r. 1994, jsem se seznámil s kamará-
Na nádrž 11
litrů asi 200 km.
Samozřejmě se dá létat
pouze za odpovídajícího počasí a nedá se jít do nějaké bláznivé termiky,
to by bylo jako s formulí do běžného provozu.
Ano, koupil jsem si starší letadlo, které jsem opravil
a začal létat. Nalétal jsem přes 400 hodin. Po 6 letech
jsem ho prodal, protože jsem neměl hangár.
Není potřeba, letadlo je skládací,
odvezu si ho domů. Používám startovací dráhu pro Štefana ze Slovenska, práškovací letadlo. Pro start
mi stačí 150 metrů a pro přistání
asi 200 metrů. Minimální rychlost
je 50 km/hod a maximální je asi
120 km/hodinu.
Kolik jsi už postavil modelů?
A dolet?
Má to brzdu na hlavním kolečku.
Zimní a letní rekreace
Jizerské hory a Bedřichov jsou vyhledávanou turistickou, rekreační a také sportovní oblastí. V létě jsou
oblíbeným terénem pro turistické a cykloturistické výpravy. V zimě je udržovaná síť běžkařských stop - nazývaných Jizerská magistrála. Na svazích Bedřichova se
nachází 7 vleků a 9 sjezdovek, které jsou pravidelně
udržovány rolbami.
V klidné části Bedřichova, zvané Hraničná, vlastní ZO OS KOVO INPROMA, spol. s r.o. rekreační chatu. Tento objekt byl zakoupen v roce 1962. Od této doby
prošel několikerými úpravami.
Chata má k dispozici 7 pokojů, klubovnu, plně vybavenou kuchyň a sociální zařízení. Vedle chaty je k dispo-
ZO OS KOVO INPROMA, spol. s r.o.
Blahopřejeme a děkujeme za vykonanou práci!
Pracovní výročí
15 let ve společnosti oslavili:
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
• v měsíci listopadu
Miroslav Hurych
• v měsíci prosinci
Martin Mikeš
Životní výročí
60 let věku:
• v měsíci listopadu
Milena Hurychová, Zdeňka Linková
• v měsíci prosinci
Eva Nádvorníková
5
V letošním roce byla v listopadu vyhlášena volba nejlepších zaměstnanců naší společnosti,
jež vychází z celoročního vyhodnocení práce zaměstnanců, jejich činností a aktivit konaných
nad rámec pracovních povinností za období posledních 12 měsíců. Zvolením nejlepších
pracovníků chceme stabilizovat a motivovat zaměstnance, kteří svým nadstandardním
přístupem a mimořádnou iniciativou podporují zlepšování podnikových procesů a svým
chováním podporují naplňování strategie společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o.
ZAMĚSTNANEC
ROKU
2014
Cílem programu Zaměstnanec roku je podporovat a rozvíjet zaměstnance společnosti, který
má předpoklady k tomu, aby svým chováním, jednáním a schopností komunikovat byl pro
své okolí přirozenou autoritou a vedl ostatní zaměstnance k pochopení a přijímání změn.
Podle pravidel má možnost zvolit dle svého uvážení z řad svých kolegů „toho nejlepšího“ každý zaměstnanec. Poradou vedení bylo ze zaslaných
kandidátů vybráno 10 nejlepších a jeden mimořádně oceněný zaměstnanec, jejichž slavnostní Inaugurace proběhne za účasti ředitele společnosti
a vedení firmy 15. ledna 2015 v Cafe Industrial v Ostravě. V předvánočním čase Redakce Zpravodaje všechny nejlepší pracovníky oslovila a zeptala
se na jejich osobní a pracovní přání do nového roku.
Marcela Boniatti
Pavel Lampart
Libor Plachta
Produktový manažer
Vedoucí Útvaru Čistírna.
Ekonom výroby
V osobním životě hlavně zdraví pro sebe a pro své
blízké. Také bych si přála dostatek volného času, ale
vím, že to není moc reálné.
Pracovně přeji sobě i všem kolegům více dobré nálady, pozitivní atmosféry, hodně úspěchů při plnění
pracovních cílů a jen samá správná rozhodnutí.
Všem pevné zdraví.
Dosažení co nejlepší kvality vyrobených odlitků
a personální stabilizaci Útvaru Čistírna.
Pracovní: Přeji všem zaměstnancům úspěšný rok 2015,
zejména plnění termínů, výrobní kvalitu a odpovídající
ceny při prodeji.
Osobní: Přeji všem zejména pevné zdraví, finanční
stabilitu a správný úsudek při řešení životních situací.
Eduard Vyskočil
Mistr Útvaru Čistírna
Osobní přání: Hlavně zdraví, osobní pohodu bez stresových situací, jak pro mě, tak celou mou rodinu. Naše
dvě vnoučata, Kristián a Viktorka, ať nám dělají radost.
Tavič I Divize Slévárna odlitků
Valéria Kalvarová
Miroslav Plíšek
Slévárenský dělník – jádrař, Divize Slévárna odlitků
Tavič I, Divize Slévárna válců
Do nového roku bych si přál, ať mi vydrží zdraví.
Pro firmu dostatek zakázek, aby výroba byla plynulá
po celý rok, zaměstnanci měli práci a nebyli ve stresu
z případné hrozby ztráty zaměstnání.
Pracovní přání: Společnosti přeji mnoho ziskových zakázek, které zaměstnancům přinesou jistotu, jak pracovní, tak i finanční. Na tavírně DSO ať se nám podaří
stabilizovat pracovníky na pozici pánvař. Je to pozice,
kde nás momentálně nejvíce „tlačí bota“.
Do nového roku bych si přál hlavně zdraví, protože
od něj se vše odvíjí, jak v práci tak v osobním životě.
Do nového roku pracovního si přeji, aby naše firma
prosperovala, ať je mnoho zakázek a spokojených
odběratelů. Všem zaměstnancům a kolegům přeji
hodně zdraví a stěstí.
Osobní: do nového roku přeji celé své rodině i známým hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů.
David Neusar
Karin Bednárová
Jiří Šimíček
Tavič II, Divize Slévárna odlitků
Referent účetnictví
Provozní zámečník, Obrobna
Osobní: Chtěl bych popřát své rodině a přátelům
do nového roku hlavně hodně zdraví, to je to nejdůležitější, samozřejmě i hodně pohodový nový rok.
Pracovní: Všem zaměstnancům společnosti Vítkovické
slévárny, spol. s r.o. přeji v novém roce pevné zdraví
a hodně štěstí jak v soukromém, tak i v pracovním životě. Společnosti přeji spokojené zaměstnance a splnění všech vytyčených cílů.
Mé osobní přání je mít pevné zdraví a také trochu
štěstíčka je zapotřebí v tom životě.
Pracovní: svým kolegům chci popřát, aby byl nový
rok, co se práce týče, úspěšnější než ten letošní,
aby se vše obešlo bez zbytečných úrazů, a aby kolegové v práci dosáhli všeho čeho chtějí dosáhnout.
6
Michal Bezděk
Osobní: Přeji celé své rodině krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.
Pracovní: naší společnosti přeji v novém roce hodně úspěchů, zakázek a především kvalitních odlitků.
A všem zaměstnancům jistotu pracovního místa.
Pracovních přání je hodně, ale kdybych si měl vybrat
jedno, tak bych si přál co nejméně poruch.
Měli bychom více času na preventivní údržbu strojního zařízení.
MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ
Jiří Sochorek
Mistr, Obrobna
Osobní přání, prostě klasické věci, štěstí, spokojenost
a zejména zdraví.
A mé pracovní přání je, abychom všichni v naší firmě
přežili rok 2015 ve zdraví, pohodě a klidu.
koncept zelené slévárny
sport
Zasadili jsme 500 stromů
Koncept „Zelené slévárny“
pokračuje.
Naši zaměstnanci
na 53. ročníku
Ostravského
maratonu
Naše společnost se zapojila v říjnu v rámci firemní akce „ZASAĎ SI SVŮJ STROM“ do projektu města Ostravy Revitalizace městské zeleně. Zaměstnanci společnosti tak přispěli
nemalou měrou ke zlepšení životního prostředí, které nám
jako firmě hlásící se k principům společensky odpovědné firmy, není lhostejné, neboť ekologické aktivity chápeme jako
nedílnou součást dlouhodobé strategie společnosti.
Cílem akce bylo osázení vybrané lokality v Bělském
lese novými � až 1 m vysokými stromy.
V sobotu 25. října 2014 se sešlo přes 30 dobrovolníků z řad našich zaměstnanců, jejich dětí a rodinných
příslušníků s krumpáči a lopatami a vyrazili k vytyčenému místu v Bělském lese, kde měli za úkol vysadit
celkem 500 stromků. Zkušený „pan lesník“ vyznačil
místa, kde měly být stromky nasazeny, podal odborný
výklad na téma „jak správně sázet“ a všichni se pustili do práce. Po úvodních rozpacích, zda zmíněných
500 ks stromů skutečně dokáží nasadit, obavy opadly
a v mimořádně veselé náladě měli za pár hodin HOTOVO. Práce byla po zásluhách oceněna výborným gulášem, který byl sice podáván v přírodních podmínkách
na trávě, ale o to víc všem chutnal. Při závěrečném
opékání špekáčků čekalo na účastníky slavnostní předávání ,,Osvědčení za odvedenou práci‘‘. Závěrem je
třeba dodat, že se skutečně podařilo nasadit všech
500 stromků, na což můžou být všichni malí i velcí sázeči náležitě hrdí. Děkujeme tímto všem, kterým není
náš region a prostředí, ve kterém budeme ještě dlouho žít, lhostejné a svým přičiněním se zasloužili o zlepšení ekologické stability našeho města Ostravy.
Dne 27. 9. 2014 se za účasti více než 1 200 běžců
z 15 zemí světa konal 53. Ostravský maraton, který má
nejdelší tradici v České republice. Na start půlmaratonu se
postavili i dva pracovníci společnosti Vítkovické slévárny,
spol. s r.o. Zkušenější běžec pan Miroslav Kozel z Útvaru
KŘJ obsadil 249. místo z celkových 390 přihlášených půlmaratonců a teprve od letošního roku běhající zaměstnanec Útvaru Obchod pan Petr Albert obsadil 350. pozici.
Budeme se těšit na další akci s Vámi.
Za organizátory Kateřina Bráblíková a Pavel Pliska
Přejeme spoustu naběhaných kilometrů i v novém roce.
Redakce
BOZP
Bezpečnost práce v období Vánoc
Rok s rokem se sešel a opět nastává doba vánoční. Z hlediska bezpečnosti práce je to ale doba, kdybyste si měli
dávat větší pozor na úrazy, být pozorní, práci si dobře rozvrhnout a věnovat se jen dané činnosti. Zejména při přípravách Vánoc se riziko úrazu zvyšuje a ani v práci to není jiné.
Lidé dělají práci rutinně a myslí přitom, co ještě nakoupit
popř. co ještě zařídit. Je to stejné, jako když řídíte auto
a myslíte při jízdě úplně na něco jiného a náhle „BUM“,
nehoda také není náhoda.
Vše dělat tak, aby se Vám nic nestalo, dodržovat bezpečnostní předpisy a to jak v práci tak i doma. Prožijme ten
nadcházející čas v poklidu a příjemné atmosféře.
Rizika Vánoc jsou značná, takže pozor na požár stromečku, uklouznutí či pád, i ryba dokáže potrápit a hlavně nic
těžkého nezvedat, vždyť snad všichni něco s tou páteří
máme.
Avšak při rozboru zdrojů a příčin těchto úrazů zjistíme, že úrazy se staly v některých případech zcela zby-
Irena Martinů
Doben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Bezpečnostní technik
Březen
2013
2014
Věříme, že v příštím roce se budou naši zaměstnanci
řídit mottem „Zdraví je to nejcennější, co člověk má“.
Únor
Poohlédneme-li se za obdobím 1. – 11. měsíc 2014 zjistíme, že v tomto období se přihodilo 10 pracovních úrazů s pracovní neschopností delší jak 3 dny. Je to trochu
navýšení oproti loňskému roku (rok 2013 – 7 úrazů).
Leden
Jak přežít předvánoční dny v práci? Jak sladit dohromady
předvánoční přípravy a pracovní maratón, který ve většině
firem vrcholí s blížícím se koncem roku?
Vývoj pracovní úrazovosti 1. – 11. měsíc 2014
tečně, stačilo více pozornosti při práci, popř. předejít
nepředvídatelné události jako např. prasknutí hadice
a následné popálení, při přecházení z jednoho pracoviště na druhé špatné došlápnutí a následně podvrtnutí
kotníku, při úklidu stroje uklouznutí a následně zlomená žebra. 0
3
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
2
1
1
1
0
-
komunikace
Umíte elektronicky správně komunikovat?
V době počítačů, tabletů, chytrých telefonů a nejmodernějších IT technologií nesmíme zapomínat, že i v tomto virtuálním světě existují pravidla slušného chování. Význam slova etiketa všichni dobře známe. Pravidla a zásady slušného chování jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života
ve společenském styku. S pokrokem technologií přichází pojem „Netiquette“ neboli Netiketa, který označuje soubor pravidel a zásad slušného chování
v prostředí počítačových sítí a elektronických komunikací.
V písemné komunikaci s osobou nadřízenou, úřední,
firemním zákazníkem nebo obchodním partnerem
musíme mít na paměti, že je nezbytně nutné zachovávat jistá zdvořilostní pravidla a doporučení, která lze
v soukromé korespondenci vcelku právem považovat
za nadbytečná. Přestože je většina z vás v elektronické
komunikaci zběhlá, připomeneme si nyní několik základních pravidel etikety ve virtuálním prostředí:
1. Předmět e-mailu
Název mailu by mě jasně vystihovat jeho obsah. Vhodně zvolený předmět usnadňuje orientaci v korespondenci a urychlí odpověď adresáta. Tato kolonka by neměla zůstávat nevyplněná. Pozor na vykřičníky – mimo
fakt, že působí zbytečně vulgárně, takový e-mail často
zablokuje spam filtr.
2. Oslovení
Pracovní e-maily není vhodné začínat oslovením „Dobrý den“ nebo „Zdravím“. Úvod by měl být adresný
– měl by zahrnovat jméno adresáta (případně titul).
V případě, že píšete hromadný e-mail nebo neznáte
jméno (i to se může stát), vystačíte si například s oslovením „Vážení“ (kolegové, přátelé, studenti apod.).
Malá lekce gramatiky:
- oslovujeme 5. pádem (Vážený pane Nováku), nikoli
prvním (Vážený pane Novák);
- oslovení oddělujeme čárkou;
- po oslovení začínáme malým písmenem.
3. Pozdrav v závěru
Obchodní korespondence si žádá v závěru vhodně zvo-
5. Kontakty
U firemní korespondence, ale i v dalších případech,
kdy na sebe potřebujete uvést kontakty, zařaďte je
do úplného závěru e-mailu zprávy za pozdrav. V nastavení svého e-mailového účtu si můžete vytvořit
B. C. Forbes, zakladatel magazínu Forbes, prohlásil, že „Slušnost nic nestojí, ale
může přinést velké zisky jak jednotlivci, tak firmě.“
8. Posílání hromadných e-mailů
Při posílání hromadných zpráv dbejte na soukromí všech
adresátů, a buďto posílejte každému e-mail zvlášť (což je
poněkud pracné), nebo využijte možnosti skryté kopie.
9. Odpověď na e-mail
Na obchodní korespondenci odpovídejte, pokud možno, nejdéle do dvou dnů (ideálně do 24 hodin). Pokud
nestíháte, pošlete jen prosbu o strpení a slib, že odpovíte tak brzy, jak jen to bude možné.
lený pozdrav - ať už striktně formální „Se srdečným pozdravem“, „S pozdravem“ nebo mírně srdečnější „Přeji
Vám pěkný den“, který nesmí být nikdy vynechán.
podpis, který se bude do vašich zpráv přidávat automaticky.
V případě, že obdržíte email určený někomu jinému, bez
čtení jej smažte a upozorněte odesilatele, že se spletl.
4. Poděkování
6. Text e-mailu
V pracovní komunikaci byste se měli snažit být maximálně struční a výstižní (v žádném případě však
na úkor zdvořilosti). Pokuste se také o přehlednost
– tomu napomůže strukturování textu odstavci a volnými řádky. Obecně se za maximální přijatelnou délku
firemního e-mailu považuje 40 řádků, žádné pravidlo
ale neplatí na 100 %.
10. Zvýraznění textu
7. Příloha e-mailu
A jedna důležitá rada na závěr – při psaní e-mailu se
vyhněte emocím. Neodpovídejte na zprávu, pokud jste
rozčílení. Co jednou odešlete, už nevezmete zpět.
V případě, že po adresátovi požadujete vykonání nějaké
činnosti (i v případě žádosti o sdělení informací), oceňte
předem jeho úsilí, se kterým se vám snaží vyhovět (i kdyby
ono úsilí zahrnovalo pouhé nahlédnutí do databáze kontaktů a vy byste měli dojem, že se nejedná o nijak výjimečně
záslužnou činnost).
Fráze „Předem děkuji za odpověď/ vyhovění /strpení“
na příjemce e-mailu působí jako závazek. Podvědomě ho
přiměje skutečně vám odpovědět a nezaložit váš e-mail
do složky „K vyřízení“, která narůstá na jeho virtuálním stole.
Pokud posíláte přílohu, upozorněte na ni v textu (divili
byste se, jak nepozorně mnoho lidí e-maily čte) a hlavně ji nezapomeňte poslat.
Pokud chcete přispět k přehlednosti emailu zvýrazněním klíčových částí textu, vyberte si vždy jen jeden typ zvýraznění
(tučné písmo, kurzíva, podtržení atd.) a ten zachovejte v celém textu. Buďte také soudní při používání kapitálek, vykřičníků a smajlíků (ty do obchodní korespondence nepatří).
Janina Szturzová
Asistentka jednatele
7
a na závěr
Fotosoutěž
Kontrasty
Ti z Vás, kteří poslali fotografie
do soutěže, poslali vskutku originální
a nápadité obrázky, přičemž všechny jsou
hodny ocenění a zveřejnění. Děkujeme
fotografům, amatérským i profesionálním,
kteří se do soutěže zapojili a přinášíme
Vám několik vybraných snímků. Všechny
fotografie vystavíme na počátku roku v jídelně EURESTU a účastníky oceníme.
Bowling
letos
ovládl tým
Obrobna 1.
Industrial Gallery
Prezence malby v roce 2015
Výstavní program INDUSTRIAL Gallery v roce 2015
bude zaměřen na kritický přístup v médiu malby. Malba převážně však ta abstraktní se dostává
na okraj divákova zájmu vlivem digitálních technologií – otupují naši obrazotvornost a smysly jsou více
pasivní. Mediální aura nahrazuje vlastní zkušenost,
stáváme se pasivními objekty – okolo nás proudí
mediální obrazy. Jak můžeme zpomalit, modifikovat a přerušit pasivní „civění“? Právě pozastavením, návratem k imaginaci a dát přítomnost těmto
hodnotám a vnímat je emocionálně a fyzicky. Proto
přítomnost malby je nezbytná pro rok 2015 právě
v Ostravě.
Zveme Vás v 1. čtvrtletí nového roku na výstavy
současného středoevropského umění:
2015Autor
6. 1. - 6. 2.ALENA FOUSTKOVÁ
9. 2. - 6. 3.ANDRÉ
10. 3. - 10. 4. TADEÁŠ KOTRBA
Aleš Ditrich
Lenka Solnická
Petr Švec
V letošním roce jsme pokračovali již pátým ročníkem
ve firemním bowlingovém turnaji, který se odehrál
ve dnech 5. - 6.listopadu v Bowling Parku Hrabůvka.
Turnaje se zúčastnilo 10 týmů. Všichni účastníci bojovali
statečně, férově a se zapálením pro hru, avšak vítězem
může být jen jeden. S celkovým počtem bodů 1 560
(sečteny dvě nejlepší odehrané kola) letos vítězství
obhájil tým OBROBNA 1, který postoupil do Turnaje
firem Dolní oblasti a své vítězství zopakovali i 26. listopadu 2014 mezi firmami Vítkovice-Gearworks, a.s.,
V-Nass, a.s. a STAMONT – Pozemní stavitelství s.r.o.
Gratulujeme a na všechny se těšíme opět v roce 2015!
Konečné pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tým
OBROBNA 1
OBROBNA 2
OBROBNA 3
DSO TPV
MODELÁRNA
DSV 2
SERVIS
DSV 1
IC TRADE
LZ + KŘJ
Počet bodů
1560
1410
1332
1318
1315
1231
1215
1205
936
878
Děti
v Čertově
mlýně
Alena Foustková: „p.f. 4986“. Velikost 50 x 70 cm, 2014. Technika
papír, digitální tisk, plexi vitrína.
V sobotu 29. listopadu se děti vydaly s čertem do Čertova mlýna, některé veselé, jiné s pláčem, ale tanečního a soutěžního reje se zúčastnili již z rozzářenými
tvářičkami všechny děti našich zaměstnanců, kteří
přijali pozvání na Mikulášskou nadílku. Čert nakonec
nebyl tak strašidelný jak se na počátku představení
tvářil a stihnul se domluvit i s Mikulášem a Andílkem,
že přijdou také na návštěvu a všechny hodné děti obdaruje sladkým dárkem. Téměr stovka dětí si odnesla
mikulášskou nadílku a strávila příjemné sobotní dopoledne v kulturním domě K-Trio v Ostravě Hrabůvce.
www.industrialgallery.cz
jednou větou
AUDIT TÜV NORD Czech.
Ve dnech 23.-24.10.2014 proběhl audit firmou TÜV
NORD Czech. Jednalo se o 1. kontrolní audit po 5.
prodlužovacím auditu. Systém řízení byl auditorem
shledán ve shodě se specifikovanými požadavky norem a je schopen trvale dosahovat stanovenou politiku a cíle a je efektivně uplatňován.
Blahopřejeme!
Pracovní výročí
20 let ve společnosti
oslavili tito zaměstnanci:
• v měsíci listopadu
pan Ditrich Aleš, Soustružník, DSV
25 let ve společnosti
oslavili tito zaměstnanci:
• v měsíci prosinci
Kritický přístup k médiu malby budou prezentovat
vizuální umělci. Alenu Foustkovou zajímá rytmus
v obraze, abstrahuje a zjednodušuje témata, vytváří tak nové rytmické a grafické kompozice. Vytváří
situace, ve kterých interpretuje svět kolem sebe
pomoci experimentů s formou obrazu, ať se jedná
o rukopis malířský nebo naopak obohacený koláží
s prvkem ženskosti a odkazem na ruční práce. Často opakující se vzor je jakousi mantrou, která ji pomáhá k soustředění – k meditaci. Foustková často
pracuje také s textem. Text do malby velmi často
rafinovaně vsazuje také malíř André, který funguje
převážně na brněnské scéně. Expresivně pojatá díla
obohacuje lettristickými zásahy do plochy plátna,
odvolává se také na městské graffiti a spojitost s „tagováním“. Transformuje písmo do vizuální zkratky,
která evokuje kaligrafickou kresbu, jeho poselství
však zůstávají divákovi někdy neodkryté. Malíř Tadeáš Kotrba pochází ze stejného města jako André
a tím je Rožnov pod Radhoštěm, Kotrba se angažuje
převážně na pražské scéně, kde aktivně tvoří. Jeho
malba inklinuje částečně k ilustraci, spojuje skutečné
prožívání sebe sama se světem snů. Jak formálně
tak i obsahově, obrazy jsou usazené do atmosférických krajin a architektur, které představují určitý
zápas člověka s přírodou. Vypráví tak svůj existenční
příběh schovaný do vizuálních symbolů a redukované barevnosti.
pan Martínek Jaroslav, Obsluha CNC stroje, DSV
pan Valtr Tomáš, Frézař, DSV
Ščurek Daniel, Mistr, DSV
Gryz Petr, Slévač, DSO 30 let ve společnosti
oslavili tito zaměstnanci:
• v měsíci prosinci
pan Illík Břetislav, Obsluha CNC stroje, DSV
pan Stoklasa Petr, Obsluha CNC stroje , DSV
Životní výročí 50 let věku
oslavili tito zaměstnanci:
• v měsíci říjnu
pan Pliska Pavel, jednatel společnosti
• v měsíci listopadu
pan Cichý Marcel, Expedient, DSV
• v měsíci prosinci
pan Šrámek Zdeněk, Svářeč, DSO
VÁNOČNÍ FUTSAL
Firemní turnaj ve futsale se letos uskutečnil 15. prosince 2014, avšak již po uzávěrce Zpravodaje, fotografie a výsledky Vám proto přinášíme prostřednictvím intranetu a nástěnek. Děkujeme všem týmům
za fair-play hru a sportovní předvánoční atmosféru.
Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Jan Kohout, Jan Mokrý, Petr Albert, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Michal Světlík, Irena Martinů, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Jana
Sněhotová, Miroslav Matula • Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 2904/1, 706 02 Ostrava-Vítkovice, [email protected] • Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. • Náklad 500 ks, neprodejné.
Download

Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny