Zpravodaj
2
Zpravodaj č. 2/2012, časopis zaměstnanců společnosti V ítkovické slévárny, spol. s r.o.,
Expanze
na indický trh str. 3
Str. 2
Výsledky roku 2011
V roce 2011 jsme dosáhli hospodářský výsledek ve výši 22 176 tis. Kč. V porovnání s rokem 2010 se nám podařilo navýšit
tržby za naše výrobky a služby na úroveň
734 156 tis. Kč a zároveň se nám podařilo
zvýšit přidanou hodnotu na zaměstnance
z 607 tis. Kč v roce 2010 na 631 tis. Kč
v roce 2011.
Str. 2
Novela Zákoníku
práce 2012
– pokračování
V tomto čísle přinášíme další informace
o změnách v Zákoníku práce, zaměříme se
na dohodu o provedení práce, odstupné
a změny v odměňování.
Str. 2
Kolektivní
vyjednávání
Naše čísla
6 500 Kč
benefitů
Zaručená výšeříspěvek
(p
2
v r. 201
bo životní
na penzijní neobní účet)
pojištění + os
V průběhu měsíce března a dubna 2012
proběhlo jednání s odbory ohledně návrhu
mzdového dodatku ke Kolektivní smlouvě
pro rok 2012.
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY
technologie
Výsledky roku 2011
V roce 2011 jsme dosáhli hospodářský výsledek ve výši 22 176 tis. Kč.
V porovnání s rokem 2010 se nám podařilo navýšit tržby za naše výrobky a služby na úroveň 734 156 tis. Kč a zároveň se nám podařilo zvýšit přidanou hodnotu na zaměstnance z 607 tis. Kč v roce 2010
na 631 tis. Kč v roce 2011.
Významným výsledkem roku 2011 bylo dosažení solidních provozních výsledků ve výrobě odstředivě litých válců. Především v prvním pololetí roku 2011 se projevilo oživení
v hutním průmyslu výrazným nárůstem dodávek OLV. Dodávky odlitků v uplynulém roce
2011 se podařilo meziročně navýšit, nicméně vzhledem k pokračující stagnaci v oblasti
lodního a těžkého průmyslu jsme nedosáhli
plánovaných ukazatelů.
Ukazatele roku 2011
Ukazatele roku 2011
631
607
13 205
Svařovací aprobace
– v dnešní době nutnost
Srovnáme-li stav, co se opravy odlitků svařováním týče, v naší slévárně
před několika lety a nyní, uvidíme obrovský kus dobře odvedené práce.
Není to tak dávno, kdy firma neměla ani vlastního svařovacího technologa, natož aby se detailně zabývala něčím, čemu se říká Svařovací
aprobace. Ptáte se, co to Svařovací aprobace je a jaké strasti s sebou její
certifikace přináší?
11 542
380
Stav pracovníků
Miroslav Herda
Ředitel útvaru finance
9 272
402
Přidaná hodnota
na pracovníka
v tis. Kč
VS 2010
10 184
Vyrobené množství Prodané množství
tuny
tuny
VS 2011
Kolektivní vyjednávání
V průběhu měsíce března a dubna 2012 proběhlo jednání s odbory
ohledně návrhu mzdového dodatku ke Kolektivní smlouvě pro rok 2012.
Výsledkem společných jednání byly změny týkající se:
- zvýšení základních tarifních mezd o 2,1% v každém
tarifním stupni,
- zvýšení výše osobního účtu z původních 1 700 Kč
na 2 000 Kč ročně,
- zvýšení příspěvku na penzijní nebo soukromé životní
pojištění z původních 300 Kč na 400 Kč,
- korunové náplni a rozpětí jednotlivých tarifních
stupňů a výše zaručené mzdy platné k 1. 4. 2012,
které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2
ke Kolektivní smlouvě.
Tyto změny jsou součástí Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě společnosti 2010–2012, který je na vyžádání k dispozici pro všechny zaměstnance na personálním oddělení.
Petra Galdová
Manažér Útvaru Lidské zdroje
Svařovací aprobace je technické oprávnění - certifikát,
který říká, že daný výrobce je v případě výskytu vady
v odlitku schopen odlitek opravit svarem tak, aby i svarový kov vykazoval stejné mechanické vlastnosti, jaké
vykazuje základní materiál odlitku, jehož jakost si volí
zákazník. Nepřeberné množství zkoušek, které se provádějí na zkušební svařovací desce s uměle vyrobenou
vadou, je poté za asistence akreditované svářečské organizace vyhodnoceno a na základě výsledků se rozhodne, zdali výrobce oprávnění ke svařování dané jakosti
materiálu získá či nikoliv. V současné době je naprosto
běžné, že pokud firma certifikací na určitý druh materiálu nedisponuje, nemůže tento matriál vyrábět, a to ani
v případě, že by ve výběrovém řízení uspěla ve všech
dalších bodech tohoto řízení (termín, cena apod.).
Naše firma naštěstí zaměstnává jednoho velice schopného pracovníka, který má na starosti aprobování materiálů z hlediska svářečského a který se tak v rámci
svých možností stará o zakázkovou náplň Divize Slévárny odlitků. Je jím svařovací technolog Tomáš Michalík,
kterému se za poslední dva roky podařilo aprobovat pět
obtížných materiálů, jejichž aprobace jsou některými našimi zákazníky bezpodmínečně vyžadovány. Jsou to tyto
matriály: EN-GJS-400-18LT, G17CrMoV5-10, G17CrMo9-10, GS20Mn5 (stav zušlechtěný i nezušlechtěný)
a materiál GS42CrMo4, jehož aprobování trvalo téměř
tři roky. V současné době jsou ve stavu rozpracovanosti
další dvě materiálové aprobace, díky kterým bychom se
v případě úspěchu mohli pyšnit certifikátem opravňujícím k opravě odlitků z vysocelegované korozivzdorné
oceli. Jak sami vidíte (viz materiál GS42CrMo4), certifikace jednotlivých materiálů není v žádném případě
snadná záležitost se zaručeným úspěchem, a proto
věřme, že stejně jako byl Tomáš Michalík úspěšný v předešlých případech, bude se mu dařit stejně i nadále.
V jeho práci mu přejme hodně štěstí.
Jan Mokrý
Metalurg
BEZPEČNOST
Soutěž Safety Culture Award – silné a slabé stránky
V předchozím čísle jsme Vás informovali, že naše společnost se zapojila do soutěže Safety Culture Award pomocí dotazníku a ten měl odhalit slabé a silné stránky bezpečnosti práce v organizaci. Společnost Kirchstein &
Partner náš dotazník vyhodnotila a provedla analýzu kultury bezpečnosti práce ve společnosti.
Hodnocení bylo rozděleno do několika celků – vize
a cíle, vedení a kultura, organizace a regulace, vyšetřování nehod a událostí, školení, hodnocení rizik a kontroly BOZP.
Silné stránky byly vyzdviženy při provádění pravidelných kontrol (kontroly bezpečnostního technika
s vedením společnosti, zápisy z kontrol s uvedením
nedostatků), hodnocení rizik, školení zaměstnanců (zákonné povinnosti, formy školení a vedení dokumenta-
ce), vyšetřování úrazů (hlášení, evidence, projednávání
a analýzy), OOPP apod.
Návrhy na zlepšení čili slabé stránky – pro zvýšení povědomí o bezpečnosti všech zaměstnanců je
důležité, aby jim nebyly příslušné informace pouze
sděleny, nebo zveřejněny v písemné formě, ale aby
se o nich diskutovalo. Při řešení dopadů spojených
s nedodržováním předpisů používat vedení rozhovorů vedoucího zaměstnance se zaměstnancem,
který předpisy porušil. Angažování přímých nadřízených do rozhovorů na téma bezpečnosti – vedení
rozhovorů o ohrožení zaměstnanců na pracovišti
a pravidla jejich chování. Nadřízený musí na sebe
vzít odpovědnost, protože on musí vyžadovat plnění
vytvořených pravidel chování. Kontrolu odstranění
nedostatků provádí pouze bezpečnostní technik.
Bylo by vhodné do oblasti procesu zapojit i vedoucí
zaměstnance vzhledem k jejich odpovědnosti, kterou v oblasti BOZP mají.
Kultura bezpečnosti je mírou naplnění a osvojení cílů
a úkolů v oblasti bezpečnosti nebo organizace bezpečnosti práce. Naše firma byla hodnocena velmi dobře,
návrhů na zlepšení nebylo mnoho, avšak zvítězily firmy, jejichž prioritou je právě bezpečnost práce zejména u všech vedoucích zaměstnanců. Bezpečnost práce
je totiž nedílnou součástí pracovního procesu. Jen bezpečná firma je úspěšná firma.
Irena Martinů
Bezpečnostní technik
zákoník práce
Novela Zákoníku práce 2012 – hlavní změny
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o změnách, které přinesla novela Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 a to v oblasti čerpání dovolené, pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou a novém rozsahu zkušební doby.
V tomto čísle přinášíme informace ohledně dohody o provedení práce, odstupného a změn v odměňování.
Dohody o provedení práce
Dohodu o provedení práce je možné uzavřít na práci
v rozsahu až 300 hodin v kalendářním roce (původní
rozsah byl 150 hodin) a v dohodě musí být uvedena
doba, na kterou se uzavírá.
Podle novely Zákoníku práce je zavedena povinnost
platby sociálního a zdravotního pojištění z Dohody
o provedení práce při vyšším příjmu než 10 000 Kč
měsíčně. Související novelou zákonů o nemocenském
pojištění a o důchodovém pojištění se rozšíří okruh
nemocensky a důchodově pojištěných osob též o zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, avšak jen pro ty kalendářní měsíce, do nichž jim byl
2
zúčtován započitatelný příjem z takové dohody ve výši
přesahující 10 000 Kč.
Odstupné
Odstupné při rozvázání pracovního poměru je odstupňováno podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele následovně:
- při trvání pracovního poměru méně než 1 rok by
mělo být ve výši nejméně jednoho průměrného měsíčního výdělku,
- při trvání pracovního poměru alespoň 1 rok a méně
než 2 roky by mělo činit nejméně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku,
- při trvání pracovního poměru alespoň 2 roky by
mělo činit nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.
Do celkové délky pracovního poměru se započítávají
také i předcházející pracovní poměry u téhož zaměstnavatele, pokud neskončily dříve než 6 měsíců před
vznikem dalšího pracovního poměru.
Změny v odměňování – mzda již s přihlédnutím k případné práci přesčas
V rámci individuální pracovní smlouvy, dohody o mzdě
a nebo v kolektivní smlouvě lze sjednat mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas.
U běžných zaměstnanců je možno sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150
hodin za kalendářní rok. S vedoucími zaměstnanci je
možné sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas
až v rozsahu maximální přípustné práce přesčas, včetně práce přesčas dohodnuté se zaměstnancem, tedy
celkem až 416 hodin za kalendářní rok.
Výše sjednaného rozsahu práce přesčas musí být uvedeno v individuální pracovní smlouvě, dohodě o mzdě
a nebo v kolektivní smlouvě.
Petra Galdová
Manažér Útvaru Lidské zdroje
obchod
Expanze na indický trh
Indie – sedmá největší země a druhá nejlidnatější země světa rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii. Od první dekády 21.
století se o potenciálu Indie (stejně jako Číny) začíná mluvit jako
o obrovském „vynořujícím se trhu“
s pevně rostoucí ekonomikou, zvyšující se životní úrovní i kupní silou
více než miliardy jejích obyvatel.
Vedení společnosti již delší dobu plánuje expanzi
na indický trh a právě letos se rozhodlo o uskutečnění
dlouho připravované návštěvy této země. Na květen
proto byla naplánována akviziční služební cesta do Indie, které se zúčastnili Ing. Josef Ihnát, Ing. Šárka Hrdá
a Ing. Vít Paděra. Ve spolupráci se zástupcem naší
společnosti na indickém trhu panem Srikantem Pani
byl sestaven náročný itinerář obsahující návštěvu potenciálních zákazníků.
Záměrem cesty bylo vytvoření reálné představy o stavu válcoven plechu za tepla v Indii a prozkoumání nabídky potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí, vytvoření představy o celkové hospodářské situaci
v této zemi a o schopnosti místních partnerů spolupracovat s evropským dodavatelem.
Služební cesta začala návštěvou provozu ocelárny
a válcovny JSW – Ispat, kde jsme nahlédli do pro-
Obchodní jednání
– Srikant Pani, Josef Ihnát, Vít Paděra
veň co do kvality a čistoty nedosahuje úrovně vlaků
v České republice. Naproti tomu vnitrostátní letecká
doprava, které jsme v průběhu cesty také často využili,
je na úrovni srovnatelné s evropským standardem.
Současná výroba oceli v Indii na úrovni 100 mil. tun
ročně se má během 2 let zvýšit na 160–170 mil. Nové
ocelárny a válcovny jsou vybavovány nejmodernějším
strojním vybavením od společností Mitsubishi a SMS
Siemag. Důležitou informací je, že většina produkce
směřuje na indický trh do budování infrastruktury
a rostoucího automobilového průmyslu.
K zaujetí místa na tomto trhu bude v silné evropské
a asijské konkurenci zapotřebí velkého úsilí ze strany
útvaru OBCHOD a DSV. Indický trh nás přesvědčil
o svém potenciálu, ale obstát v silné konkurenci renomovaných výrobců válců lze jen s kvalitními výrobky
a službami.
Abstract
vozu válcovací trati, dále následovala společnost
JSW, která má dokonce 2 teplé válcovny plechu.
Další zastávkou byly kanceláře centrálního nákupu
materiálu společností BSPL a Jindal Stainless. Jako
další jsme navštívili provoz společnosti Bhushan Power & Steel Ltd., kam těsně před naším příjezdem
dorazily první válce vyrobené ve VS. Nakonec jsme
navštívili nově postavenou ocelárnu a válcovnu společnosti ESSAR.
Vzhledem k nedostatečně rozvinuté infrastruktuře
v Indii a obrovským vzdálenostem zahrnoval náš program 4 noční cesty vlakem. A ačkoliv jsou vlaky v Indii
masově užívaným dopravním prostředkem, jejich úro-
Vít Paděra
Ředitel Útvaru Obchod
Indian market has been a long term goal in the scope of
Vitkovicke slevarny. In May a business trip was organized with
the goal of monitoring the situation of hot strip mills, overall
market situation and also understanding of possible cooperation with Indian partners.
The participants of the trip were Mr. Josef Ihnat, Mrs. Sarka
Hrda and Mr. Vit Padera. The representatives accompanied
with Mr. Srikant Pani have visited several hot strip mills and
have let many discussions about possible deliveries of cast
work rolls.
Our presence on the market, the current economic situation
of the country and open approach of our partners convinced
us, that even though there is competition from European and
Asian roll producers, the Indian market is a good possibility
for our expansion.
Naše čísla
483 655 Kč
zdělávání
Náklady na v roce 2011
v ců
an
zaměstn
LIDSKÉ ZDROJE
Hodnocení zaměstnanců v roce 2011
Hodnocení zaměstnanců probíhá ve společnosti od roku 2007 pravidelně na konci každého roku. Proces hodnocení je zaměřen na stanovení osobních cílů pro následující období a úkoly vztahující se k osobnímu rozvoji
každého zaměstnance.
I. Mezi hlavní cíle procesu hodnocení patří:
- správné obsazení pozic,
- zvýšení výkonu zaměstnance,
- informovanost zaměstnanců,
- zpětná vazba zaměstnancům,
- hodnotící rozhovor jako podpora komunikace,
- vyhodnocení předchozích cílů,
- stanovení nových individuálních cílů,
- stanovení potřeb v oblasti vzdělávání.
Každému hodnocení předchází instruktáž hodnotitelů
formou školení na téma „Jak provést efektivní hodnotící rozhovor“ a hodnocení je prováděno nadřízenými
pracovníky pomocí informačního systému IPIS.
II. Výstupy z procesu hodnocení
Hodnoceno bylo celkem 400 zaměstnanců ve 3 kategoriích. V kategorii A bylo hodnoceno 36 vedoucích
zaměstnanců, v kategorii B bylo hodnoceno 59 TH
zaměstnanců a specialistů a v kategorii C bylo hodnoceno 305 dělníků.
období podařilo dosáhnout požadovanou úroveň
kompetencí.
IV. Hodnocení plnění cílů z předcházejícího období
V rámci hodnocení roku 2011 bylo stanoveno celkem
365 pracovních, a nebo osobních cílů zaměstnancům.
Celkem 252 cílů bylo zcela splněno, 53 cílů bylo splněno s výhradami, 16 cílů nebylo splněno a 44 úkolů
bylo zastaveno. Mezi hlavní důvody nesplnění stanovených cílů a úkolů bylo časové vytížení zaměstnanců,
provozní a nebo technické důvody.
V. Oblast vzdělávání
Plnění cílů z roku 2011
4 %
Hodnocení kompetencí
2 %
41 %
15 %
nesplňuje
splňuje částečně
splňuje
převyšuje
45 %
70 %
zcela splnil
splnil s výhradami
nesplnil
úkol zastaven
V rámci procesu hodnocení bylo provedeno hodnocení efektivity absolvovaných vzdělávacích akcí a byly naplánovány vzdělávací akce na následující období roku
2012. Naplánované vzdělávací akce byly důležitým
podkladem pro tvorbu Plánu vzdělávání za jednotlivé
útvary a celou společnost pro rok 2012.
VI. Stanovené cíle pro následující období
12 %
3.Zaměření na posílení kvality (zlepšení procesu odlévání, minimalizace neshod při uvolňování modelů
do výroby apod.)
4.Zaměření na zlepšování v podnikových procesech
(zlepšení organizace práce, snižování nákladů v oblasti nákupu, snížení nákladů v expedici válců apod.)
5.Stanovení do funkce školitel (zaškolování zastupujících kolegů, spolupráce s kolegy, zaškolování na novou pracovní pozici apod.)
Požár na DSO
Dne 1.6. 2012 krátce po 11. hodině došlo na Formovně k požáru indukční pece ISTOL, pravděpodobná příčina je propálení vyzdívky a následný požár
elektrokabelů. Škoda je předběžně vyčíslena na 2,5
milionu korun.
Fotbalový turnaj mezi divizemi
V měsíci září Vás opět všechny fanoušky i hráče fotbalu pozveme na fotbalový turnaj, ve kterém se utkají zástupci jednotlivých útvarů a divizí.
Oranžové schránky
Připomínáme Vám, že máte možnost vyjádřit své
názory, náměty, kritiku i pochvalu a to prostřednictvím „Oranžových schránek“, které jsou umístněny
v 1. patře správní budovy, na Divizi Slévárna válců,
na Útvaru Modelárna a na Útvaru Obrobna. Můžete
využít možnosti anonymity. Na Vaše dotazy budeme
pravidelně odpovídat.
6.Pověření ke zvládnutí nové funkce (zdokonalení se
v získaných dovednostech, zvládnutí nových postupů apod.)
11 %
III. Výsledky hodnocení kompetencí
Ze 400 hodnocených zaměstnanců požadovanou úroveň kompetencí:
- 162 převyšuje,
- 180 splňuje,
- 50 splňuje částečně,
- 8 nesplňuje.
Zaměstnancům, kteří nesplňují, a nebo splňují jen
částečně požadovanou úroveň kompetencí byl doplněn Plán vzdělávání tak, aby se jim v následujícím
stav, dotační programy, kontrola a aktualizace DTP
s ohledem na změny technologií výroby, aktualizace
licence OLV o nové technologie a materiály apod.)
jednou větou
Pro následující období bylo stanoveno celkem 445
cílů, v průměru byly stanoveny 1–2 cíle na TH zaměstnance a 1 cíl pro zaměstnance dělnických profesí.
Nejčastější výstupy cílů:
1.Zlepšení v konkrétní oblasti (prohloubení AJ, Heliosu, pískového hospodářství apod.)
2.Jiné cíle – individuální cíle (spolupráce při tvorbě se-
VII. Vazba procesu hodnocení na ostatní
personální procesy
Proces hodnocení zaměstnanců je důležitým zdrojem
informací pro navazující personální činnosti a to především v oblasti:
- přípravy Plánu vzdělávání pro jednotlivé útvary a celou společnost,
- rozmísťování zaměstnanců ve společnosti,
- podpora výkonnosti a motivace zaměstnanců,
- odměňování zaměstnanců.
VIII. Závěr
Hodnocení zaměstnanců probíhá v personálním informačním systému, ze kterého chodí pravidelně emaily nadřízeným zaměstnancům s upozorněním na aktuální vyhodnocení stanovených cílů pro podřízené zaměstnance.
Děkuji všem hodnotitelům za odpovědný
přístup k celému procesu hodnocení zaměstnanců v roce 2011.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna i v letošním
roce spolupracuje se společností Vítkovické slévárny,
spol. s r.o. na rekondiční léčebně rehabilitační péči
o zaměstnance zejména rizikových provozů, za účelem jejich revitalizace a eliminace chorob z povolání.
V letošním roce jsou připraveny rekondiční léčebně
rehabilitační pobyty v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníkách. Výběrové řízení na pobyt v lázních v Jeseníku pro tento rok bylo uzavřeno výběrem
6 zaměstnanců VS. V Jeseníkách zaměstnanci stráví
7 dnů v nejčistším ovzduší u nás. Léčebné procedury
jsou stanoveny vždy na základě lékařské prohlídky
v lázních a každému zaměstnanci je uzpůsoben individuální léčebný plán. Na podzim bude zahájena
ambulantní rekondiční léčebně rehabilitační péče
ve Vítkovické nemocnici.
Rekondiční péče je určena zaměstnancům společnosti Vítkovické slévárny, pojištěným v ČPZP, kteří
pracují zejména na pracovištích s fyzickým a psychickým vypětím a rizikových pracovištích.
Petra Galdová
Manažér Útvaru Lidské zdroje
3
a na závěr
soutěž
Soutěž
pokračuje…
Naše celoroční kulinářská soutěž pokračuje
a recepty od vás se nám scházejí v redakční
poště. Neváhejte proto ani vy a zašlete
nám svůj oblíbený recept, doplněný
o fotografie…
Do konce července grilujeme, a proto
vítáme tipy a návody, jak připravit voňavé
masíčko anebo šťavnatou zeleninu…
V tomto čísle se s vámi podělíme o jarněgrilovací
Kebab se slaninou, paprikou
a bramborami
Ingredience:
•400 g hovězí roštěné nakrájené na kostky
•1 lžíce dijonské hořčice
•1 lžíce sladké chilli omáčky
•2 lžíce piva
•2 lžíce panenského olivového oleje
•sůl a hrubě mletý pepř
•8 malých nových brambor
•1 červená a 1 žlutá paprika nakrájené
na kostky
•čerstvé bobkové listy
•150g špalík anglické slaniny, ručně
rozkrájený na plátky
Maso naložte do marinády smíchané
z hořčice, chilli omáčky, piva, oleje, soli
a pepře. Nechte odležet alespoň 30 minut,
ale klidně i přes noc.
Brambory ve slupce vařte v osolené vodě
asi 10–15 minut tak, aby byly uvařené, ale
ještě pevné. Slijte, zchlaďte pod tekoucí
studenou vodou a rozpulte. Napíchejte
na jehly střídavě půlku brambory, slaninu,
maso, papriku, bobkové listy a opakujte
do spotřebování přísad. Grilujte 2–3
minuty po každé straně, aby maso zůstalo
uvnitř růžové. (zdroj: http://www.apetitonline.cz)
Recepty posílejte na adresu:
[email protected]
Blahopřejeme!
Pracovní výročí
20 let ve společnosti
oslavili v dubnu tito zaměstnanci:
Pan Jiří Maralík, Tavič II, DSO
25 let ve společnosti
oslavili v květnu tito zaměstnanci:
pan Petr Kopec, Obsluha CNC,
Obrobna
30 let ve společnosti
oslavili v červnu tito zaměstnanci:
pan Aleš Fajkus, modelář, Modelárna
pan Jiří Uričko, jeřábník, DSV
XVIII. Mezinárodní konference Spolupráce 2012
Ve dnech 18.-20.4.2012 se v prostorách hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou uskutečnila XVIII. Mezinárodní konference Spolupráce 2012 pořádaná k příležitosti 60. výročí vzniku katedry Slévárenství VŠB-TU
Ostrava. Společně s VŠB-TUO Katedrou metalurgie a slévárenství se na organizaci tohoto každoročního setkání hutníků podíleli také kolegové ze Slovenska a Polska – Strojnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Katedra
technologického inžinierstva a Wydzial odlewnictwa Akademii górniczo-hutnickej im. St. Staszica w Krakowie.
Na účastníky letošního 18. ročníku, mezi kterými
byli i čtyři zástupci naší firmy, čekalo v několika
přednáškových sálech bohaté penzum příspěvků, které pojednávaly o současném stavu slévárenství u nás, na Slovensku i Polsku, zabývaly
se experimenty či novinkami v oboru a snažily
se predikovat možný vývoj ekonomické situace
v několika příštích letech. Neocenitelnou službou pak byly diskuze k daným příspěvkům, díky
kterým si mohli slévači vyměnit nedocenitelné
zkušenosti z oblasti výroby.
odborného výkladu erudovaným personálem
elektrárny.
Poslední den konference organizátoři připravili
pro zájemce návštěvu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, která je svým výkonem
2x325 MW nejvýkonnější vodní elektrárnou
v České republice. Exkurze obsahovala prohlídku jak horního tak i dolního stanoviště včetně
Na závěr konference si zúčastnění popřáli mnoho
zdaru a slíbili si, že napřesrok se všichni opět setkají
tentokrát pod hlavičkou Žilinské univerzity a to v Tatranské Lomnici.
Jan Mokrý
Den dětí v ZOO
První červnovou sobotu přišla stovka dětí do Zoologické zahrady Ostrava na již tradiční akci,
kterou jsme pro naše ratolesti a jejich rodiče připravili ve spolupráci s Českou spořitelnou, Českou průmyslovou a zdravotní
pojišťovnou a firmou Aha-Trading. Naše
děti byly v tento den snadno rozeznatelné, téměř všechny si nechaly pomalovat
obličej „svou oblíbenou postavičkou“.
Metalurg
soutěž o vstupenky
Soutěž o vstupenky
na Festival Colours of Ostrava
12.-15.7.2012.
PRAVIDLA:
Pokud odpovíte správně na 5 následujícíh otázek,
budete zařazeni do slosování o 6 vstupenek na Festival Colours of Ostrava. (3 vylosovaní obdrží po 2
vstupenkách)
Odpovědi zasílejte e-mailem na [email protected], nebo přineste osobně na Útvar LZaK
nejpozději do 4. 7. 2012. Nezapomeňte uvést Vaše
jméno a příjmení ! O třech vylosovaných výhercích
Vás budeme informovat.
OTÁZKY:
1.Uveďte jméno zakladatelky a ředitelky festivalu
Colours of Ostrava.
2.Ve kterém roce se konal festival poprvé?
3.
Vystoupí na letošním ročníku 2012 zpěvačka
Björk?
4.Co je to „Gong Vítkovice Stage“?
5.Bude se letošní ročník odehrávat i v Dolní oblasti
Vítkovic?
Naše čísla
0/
Firemní půjčkaem
ok
s nulovým úr
Bowlingový turnaj
Průběžné výsledky po 2. kole
Naše čísla
Kč
0
0
0
8
5
0
3
88
ort
Tržby za exp roce 2011
st v no
eč
ol
sp
ou
za cel
Art Ulička –
Fool Of Colours
OBROBNA 1
DSO 4220/4230
MODELÁRNA
SERVIS
DSO TPV
KŘJ
OBROBNA 2
OBCHOD
DSV 1
LZ+Finance
OBROBNA 3
LEANDROS
DSO 4240
Nejlepší hra 1.kolo Nejlepší hra 2.kolo
859
799
781
743
759
690
681
738
700
701
705
680
693
683
650
663
654
652
627
570
500
607
602
466
527
422
Součet 1+2 kolo
1 658
1 524
1 449
1 419
1 401
1 385
1 376
1 313
1 306
1 197
1 107
1 068
949
Průběžné pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13.7.-14.7. Festival v ulicích
INDUSTRIAL gallery (Zahradní 10) pořádá živou performance portugalského umělce Pedra Cunhi a M.Sofie Xavier. Umělci budou spolu s dalšími českými umělci vytvářet vizuální portugalsko-český dialog. ART/
STREET ART!!!
PEDRO CUNHA patří mezi progresivní úspěšné portugalské umělce, narodil se v Lisabonu (1975), aktivně vystavuje doma i v zahraničí. Letos se prezentoval
v New Yorku s obdobným projektem (IN LOCO), který
bude realizovat v Industrial Gallery.
Přijďte se podívat, jak vzniká umělecké dílo! Nasát Portugalsko!
Složení Redakční rady: Kateřina Bráblíková, Petra Galdová, Jan Mokrý, Radim Kelner, Jan Lukáš, Jindřiška Ondroušková, Tomáš Folta, Tomáš Dolba, Michal Světlík, Irena Martinů, Lenka Solnická, Miroslav Herda, Janina Szturcová, Jana
Sněhotová, Daniel Ščurek • Vydavatel: Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 2904/1, 706 02 Ostrava-Vítkovice, [email protected] • Grafická úprava, DTP a tisk: Agentura API s.r.o. • Náklad 500 ks, neprodejné.
Download

příloze - Agentura API