Naše produktové řady
10/2012
S Y S T É M Y T RA N S P ORT N Í C H KO T E V
V Y Z T U Ž O VA C Í T E C H N I K A
S P O J OVA C Í T E C H N I KA
U P E V Ň O VA C Í T E C H N I K A
JORDAHL & PFEIFER
STAVEBNI TECHNIKA S.R.O.
Bavorská 856/14
CZ-15500 PRAHA 5
TELEFON +420-272 700 701
FAX
+420-272 703 737
E-MAIL
[email protected]
INTERNET www.jpcz.cz
Úspěšné stavby se
systémy PFEIFER
Již čtyři desetiletí je společnost PFEIFER-Bautechnik ceněným partnerem výrobců betonových dílců a předává zákazníkům zkušenosti v
oblasti systému transportních kotev ke zvedání a manipulaci s
­betonovými dílci. Název PFEIFER je synonymem pro závitové kotvy,
výrobní program zahrnuje také rozsáhlé systémy kotev WK/DR a BS.
Propracované systémy ke spojování betonových dílců a jejich upevňování dodává společnost PFEIFER výrobcům betonových dílců již
dvacet let. V popředí je přitom vývoj technických detailů standard­
izovaných spojů daleko dříve předtím, než je proveden samotný
návrh stavebního díla.
Tím, že naše výrobky vyhovují staticky z hlediska stavebního práva
a splňují fyzikální a inženýrské požadavky osvědčené typovými
zkouškami a všeobecnými certifikáty „Osvědčení pro stavbu“,
umožňujeme projektantům a dodavatelům staveb stavět betonové
konstrukce rychleji a na trvale vysoké kvalitativní úrovni.
Z našich zkušeností můžete profitovat. Využijte kdykoliv know-how ve
formě podrobné produktové dokumentace, výpočetního softwaru a
individuálního poradenství.
Průmyslová velkosériová výroba a efektivní logistika v hlavním sídle v
Memmingenu jsou základem spolehlivosti dodávek našim zákazníkům.
Při výstavbě arény Allianz v Mnichově
bylo s 2080 tribunovými prvky pro cca
66 000 diváků manipulováno pomocí
transportních kotev PFEIFER.
2
Výhody pro vás
Osvědčený a moderní výrobní program
Technicky propracované sériové výrobky jsou průmyslově vyráběny v počtech milionů kusů formou
­velkosériové výroby. Vylepšování a další vývoj produktů i kompletní vývoj nových výrobků úspěšně
­probíhá v našem vlastním vývojovém oddělení tak, abychom zvyšovali užitek pro zákazníky.
Kompetentní poradenství
Firma se 40letou zkušeností v oblasti transportních kotevních systémů připravuje naše odborné poradce v
Memmingenu tak, aby byly schopni nabízet řešení i pro složité problémy v oblasti transportu. Po boku projektantů a stavitelů tak stojí kvalifikovaný tým inženýrů s cílem společně vypracovat řešení především v
oblasti spojovací techniky.
Made in Germany
Pro naše hlavní výrobky z výrobny v Německu máme typové zkoušky, certifikace stavebního dozoru a
úředně kontrolované zkoušky vhodnosti systému transportních kotev. Výroba podle platných norem je
zajištěna použitím vhodných normalizovaných materiálů a je
realizována školeným personálem s potřebnými doklady,
jako jsou odborní inženýři svářeči a
certifikovaní svářeči podle EN 287.
Made in Germany je proto synonymem
vysoké kvality výroby a bezpečnosti
na pracovištích v Německu.
Certifikovaný management jakosti
Naše organizace je certifikována podle vysokých požadavků nové normy DIN EN lSO 9001.
3
Závitový systém
Systémy transportních kotev
pro betonové dílce
Nesčetněkrát ověřený závitový systém k univerzálnímu využití
pro všechny tvary dílců, především u stěnových prvků.
QQ 12 stupňů únosnosti od 0,5 do 20 tun
QQ Jedinečný závěs, který umožňuje otočení o 90° a cenově
výhodná vázací lanová oka k navázání břemene
QQ Cenové výhodná varianta z ušlechtilé oceli pro oblasti s
nebezpečím koroze
QQ Optimalizovaný tvar zvlněné kotvy s minimálním efektem
příčného tahu v oblasti ukotvení
QQ Robustní oblý závit PFEIFER k bezpečnému použití
QQ Barevné označení brání záměně prvků
QQ Optimalizované příslušenství, například magnetické talíře k
upevnění na bednění nebo vhodné uzavírací zátky
pouzito
e
n
c
e
p
z
e
B
e nez
jiz ve víc rípadu!
nech p
45 milio
4
Systém Super
kotev
Systémy transportních kotev
pro betonové dílce
Optimalizovaný a bezpečný systém Super kotev pro
tenkostěnné a těžké stavební prvky.
QQ Menší průměr pouzdra zjednodušuje instalaci a zajišťuje
dodržení potřebné tloušťky krycí betonové vrstvy
QQ Speciálně vyvinutý závit Z zabraňuje záměně s tradičními
­závitovými systémy a zaručuje bezpečné vázání břemene
QQ Nízká hmotnost zvedacího prvku Super díky využití speciálních
vysoce pevných materiálů
QQ Pouze tři velikosti kotev pro zatížení 0 až 220 kN
Závit Z Závit Rd
3
2
5
4
3
2
1
1
Rd52 / 125 kN
Z110 / 110 kN
5
Systém BS
Systémy transportních kotev
pro betonové dílce
Systém BS představuje cenově výhodnou alternativu trans­
portu betonových dílců, u kterých nevadí vyčnívající ocelová
smyčka.
QQ 14 stupňů nosnosti od 0,8 do 25 tun
QQ Vysokozátěžová kotva standardně 28 až 85 tun, ve zvláštních
případech až 180 tun
QQ Přímé vázání na hák bez použití drahých vázacích prostředků
QQ Flexibilní lanová smyčka se přizpůsobí
QQ Možnost hlubší zabudování použitím háku BS
QQ Snadný transport šachtových prvků pomocí systému PFEIFERLifting-Box
6
Systém WK
Systémy transportních kotev
pro betonové dílce
Systém WK je vhodný především pro takové manipulační práce,
u kterých záleží na rychlém navázání břemene.
QQ U tyčovitých prvků s výrazným podélným a příčným vyztužením
je vhodné využití kotev WK, u kterých se nosnosti pohybují v
rozmezí 2 až 20 tun v jednotném délkovém provedení kotvy.
QQ Pro stropy a potrubí jsou určeny kotvy DR o únosnosti
3 až 32 tun.
QQ Snadná instalace kotvy
QQ Rychlé a bezpečné uchopení břemene pomocí
PFEIFER-Quickliftu.
7
Systém spojování
výztuží PH
Vyztužovací technika
Betonářské práce prováděné s časovým odstupem jsou
využitím systému spojování výztuží PH snadnou záležitostí.
QQ Všeobecný certifikát „Osvědčeno pro stavbu“ německého
insti­tutu stavební techniky (Deutsches Institut für Bautechnik) pro
převážně statické a dynamické namáhání
QQ Přenos 100 % síly prutu v tlaku a tahu
QQ Velmi snadné upevňování bez provrtávání bednění použitím
dodaného násuvného talíře
QQ Běžně dostupné metrické závity ke snadnému upevnění
QQ Barevné označení ke spolehlivému přiřazení průměrů
QQ Šroubování nevyžaduje vynaložení velké síly
QQ Dostupné v průměrech 8 až 40 mm
hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
8
Systém VS®
Vyztužovací technika
Systém VS® vytvoření snadných statických spojů stěnových
dílců.
QQ Lišty VS® a systémy boxů s všeobecným certifikátem
„Osvědčeno pro stavbu“
QQ Flexibilní lano umožňuje vzájemné klouzání prefabrikovaných
prvků bez deformace běžné betonářské oceli – flexibilní lanová
smyčka se opět vrátí do správné polohy.
QQ Únosnosti pro VŠECHNY směry zatížení – příčné síly paralelně a
kolmo ke spáře i tahové síly
QQ Pro každý případ využití existuje vhodné systémové řešení
QQ Použití vysoce pevných lan zajišťuje bezpečný přenos sil
QQ Speciální zálivkové hmoty VS® -PAGEL® -VERGUSS a VS® -P
PAGEL® -FUGENMÖRTEL optimální k zalití statické namáhané
spáry
hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
Sof t w
ar
e
9
Ocelové podpory,
podpory
­schodišť
Spojovací technika
K zajištění rychlého a cenově výhodného podepření a ke
snížení doby montáže a stavby jsou k dispozici pro schodiště a
stropní desky TT systémy podpor značky PFEIFER.
QQ Pro podpory schodišť VarioSonic jsou provedeny platné typové
zkoušky
QQ Ocelové podpory mají všeobecný certifikát „Osvědčeno pro
stavbu“
QQ Není nutné využívat montážní podpory
QQ Použití ocelových podpor pro desky Л umožňují instalaci bez
betonových konzol a výrazně redukují excentricitu zatížení v
porovnání s dosavadními řešeními.
QQ Výpočetní tabulky a software umožňují velmi snadné a rychlé
určení ocelové podpory
QQ Podpory schodišť VarioSonic podle posudku značně vylepšují
ochranu proti kročejovému hluku
QQ Zatížený systém VarioSonic umožňuje nastavení výšky bez
využití jeřábu
QQ Ocelové podpory a systém
VarioSonic redukují časovou
náročnost a náklady montáže
až o 30 %
Sof t w
ar
e
10
Systém patek
sloupů,
systém patek
stěn
Spojovací technika
K provedení rychlého statického spojení sloupů a stěn se
základem nebo mezi sebou byl vyvinut systém patek sloupů a
stěn.
QQ Všechny systémové prvky mají typovou zkoušku nebo všeobecný
certifikát „Osvědčeno pro stavbu“
QQ Rychlá montáž prefabrikovaných prvků díky snadnému
­šroubovému spoji, tím i zkrácení doby stavby
QQ Flexibilní a rychlé dodávky s využitím standardizovaných prvků
QQ Pomocí systému patek stěn můžete kromě osově působícího
tahu přenášet i smykové síly.
hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
Sof t w
ar
e
hválení
Obecné sc
stavebního
itutu
dozoru inst
DIBT
11
Systém sendvi­
čových kotev a
systém kotev
Delta
Spojovací technika
I v případě větší tloušťky izolační vrstvy můžete použít systém
sendvičových kotev u prefabrikovaných prvků ke spojení
fasádní a nosní vrstvy.
QQ Všechny systémové prvky mají platnou typovou zkoušku podle
aktuální normy
QQ Rychlý a snadný výpočet pomocí tabulky a bezplatným
­softwarem s uživatelsky snadným ovládáním
QQ Realizace vrstev izolace až 20 cm
QQ Ušlechtilá ocel ve zvláštní kvalitě
QQ Rychlé a snadné osazení kotvy u izolace
QQ Možnost prostorově nenáročného skladování
Sof t w
ar
e
12
Zemnicí můstky
do betonu BEB,
zemnicí spojky
do betonu BEB
Spojovací technika
Zemnicí můstky do betonu BEB jsou určeny k uzemnění
betonových dílců v oblasti kolejišť s vysokonapěťovým
­trole­jovým vedením.
QQ Každé využití v praxi může být vyřešeno použitím standardních
prvků.
QQ Schválení spolkového železničního úřadu a schválení společností
DB-Netz-AG
QQ Snadným svařením elektrodou můžete spojit výztuže s
­navařovanými uzemňovacími můstky do betonu BEB.
QQ Zemnicí spojky ve dvou variantách, ocelové a měděné lano.
13
Pouzdra PoIy /
montážní
­pouz­dra, ­
kotva DB
Upevňovací technika
Navrhování místo vrtání – při stanovování pozice k ukotvení
již ve fázi navrhování můžete dosáhnout použitím vkládaných
kotev PFEIFER hospodárného řešení.
QQ Staticky trvale nosné upevnění nyní můžete provést mimořádně
rychle a hospodárně pomocí kotev DB. Tyto kotvy jsou dostupné
v pěti velikostech a dvou délkových provedeních. Pro tlačenou i
taženou oblast betonu mají evropské technické schválení.
­Jednoznačné označení kotev díky orientačnímu klipu PFEIFER.
QQ Upevnění, která nevyžadují certifikaci, můžete provést cenově
výhodně pomocí pouzdrových kotev se závity o velikosti M 6 až
M 30.
QQ Montážní pouzdra Poly a Dywidag jsou vhodná především k
upevnění menších zátěží a nabízejí výhodu protikorozní ochrany.
QQ Pomocí systému HK rychle upevníte šikmé vzpěry k prefabrikovaným prvkům a tím snížíte dobu montáže na minimum.
20 11
06 72
schválení
technické zatížení
Evropské
é
al
trv
o
pr
DB-kotvy
288
ETA-11/0
Sof t w
ar
e
14
Výrobky ke
zvláštnímu
využití
Jak pomocí transportních kotev tak i pomocí spojovací a upevňovací
techniky řešíme stále nové problémy ze stavební praxe.
Vychovali jsme si vlastní odborníky v oblasti konstrukce a
vyvinuli jsme odbornou kompetenci, ze které můžete
profitovat i vy.
V případě zájmu nás kontaktujte, možná máme řešení vašeho
­problému v našem archivu.
PFEIFER-LB-Box – nová technika
ke spolehlivému statickému spo­jení
betonových prvků z lehkého betonu
se snadnou montáží a vysokou
­hospodárností.
Zde několik příkladů našich individuálních zvláštních konstrukčních
prvků:
Soustružení – vysekávání – lisování – svařování – pěchování
Vyztužovací prvky pro patrové
komínové prvky a spojovací prvky
včetně zvedacích ok.
Repair Kit: Řešení pro transportní
kotvy v případě poškození nebo
zapomenuté instalace k pozdějšímu
vlepení.
Kotvy PFEIFER-LB byly vyvinuty
jako transportní kotvy pro patrové
stěnové desky z ­lehkého betonu.
­Nízká pevnost stěn vyžaduje ukotvit
síly do hloubky pomocí kotevní
desky.
Tyče s dvojím pouzdrem pro
o­ boustranné spoje.
Kotvy do zdiva s lanovou smyčkou
k transportu prefabrikovaných
­zděných stěn.
Kotva se závitovým systémem
pro mimořádné požadavky.
Smyčky PFEIFER-MV jsou flexibilní
smyčky z ocelového drátu ke konstrukčnímu spojení prefabrikovaných
panelů.
15
Systémy transportních kotev
Závitový systém
Nobelstraße 51-55
D-12057 BERLIN
Tel. 030-68283-02
Fax 030-68283-497
E-Mail [email protected]
Internet www.jordahl.de
Systémy transportních kotev
Systém BS
Systémy transportních kotev
Systém WK/DR
Am Güterbahnhof 20
D-79771 KLETTGAU
Tel. 07742-9215-20
Fax 07742-9215-90
E-Mail [email protected]
Internet www.h-bau.de
Upevňovací technika
Kotva DB 682
pro trvalé zatížení
Fundlandstraße 29
D-45326 ESSEN
Tel. 0201-28966-0
Fax 0201-28966-20
E-Mail [email protected]
Spojovací technika
Systém patek sloupů
Systém patek stěn
O
B
Spojovací technika
Zemnicí systém BEB
E
A
U
Lanové konstrukce
Systém táhel
Vázací prostředky
(lana, řetězy, textil)
J
Uvazovací systémy
Ocelové kleštiny do betonu
Vyrovnávací traverzy
T
O
Lechstraße 21
D-90451 NÜRNBERG
Tel. 0911-6427808
Fax 0911-6428472
E-Mail [email protected]
JORDAHL & PFEIFER
BYGGETEKNIK A/S
Risgårdevej 66, Risgårde
DK-9640 FARSØ
Tel. +45-9863-1900
Fax +45-9863-1939
E-Mail [email protected]
H-BAU TECHNIK S. À R. L.
7, Rue des Vallières Sud
F-25220 CHALEZEULE
Tel. +33 (0) 3.81.25.04.65
Fax +33 (0) 3.81.25.07.96
E-Mail [email protected]
v Rakousku
JORDAHL H-BAU ÖSTERREICH GMBH
Straubingerstraße 19
A-4030 LINZ
Tel. +43-732-321900
Fax +43-732-321900-99
E-Mail [email protected]
ve Španělsku
S
O
N
Ř
Vyztužovací technika
Systém spojek výztuží PH
Markircher Straße 14
D-68229 MANNHEIM
Tel. 0621-4840340
Fax 0621-4840344
E-Mail [email protected]
ve Francii
Š
Vyztužovací technika
Systém VS ®
Hamburger Ring 1
D-01665 KLIPPHAUSEN/Dresden
Tel. 035204-215-11
Fax 035204-215-18
E-Mail [email protected]
v Dánsku
O
Spojovací technika
Sendvičový kotevní systém
Kotevní systém Delta
P
Spojovací technika
Ocelové podpory
Podpory schodišť
A
D
Y
N
A
Š
I
C
K
Upevňovací technika
Montážní kotevní systém HK
Y
Upevňovací technika
Hmoždinky
Poly-hmoždinky
Č
H
V
Ý
R
O
B
K
Ů
J&P Stavební technika –
prodej
v Německu
Při vydání nové verze na stránce www.pfeifer.de pozbývá
tento dokument své platnosti.
J&P TÉCNICAS DE ANCLAJE S.L.
Avda. de los Pirineos, 25 – Nave 20
San Sebastián de los Reyes
ES-28703 MADRID
Tel. +34-916593185
Fax +34-916593139
E-Mail [email protected]
ES-08820 BARCELONA
Tel. +34-93-3741030
Fax +34-93-3741459
v Rusku
OOO PFEIFER
KANATI & PODJÖMNIE TEHNOLOGII
RU-119017 MOSKAU
Pyzhevskiy pereulok,
h.5, bld.1, office 108
Tel. +7-495-363-01-27
Fax +7-495-363-01-28
E-Mail [email protected]
Prodej našich výrobků v
Německu zajišťuje společnost:
na Ukrajině
JORDAHL& PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA
ul. Pawłyka 17a
76-018 IVANO-FRANKIVSK
Tel. +38067442-85-78 (region východ)
Tel. +38067442-85-79 (region západ)
E-Mail [email protected]
v Maďarsku
PFEIFER GARANT KFT.
Gyömröi út 128
HU-1103 BUDAPEST
Tel. +36-1-2601014
Fax +36-1- 2620927
E-Mail [email protected]
v Singapuru
J&P BUILDING SYSTEMS PTE LTD.
No. 48 Toh Guan Road East
#08-104 Enterprise Hub
SG-SINGAPORE 608586
Tel. +65-6569-6131
Fax +65-6569-5286
E-Mail [email protected]
v Brazílii
PFEIFER CABOS DE AÇO E
SISTEMAS DE IÇAMENTO LTDA.
Rua da Regeneração, 465
21040-170 RIO DE JANEIRO
Tel. +55-21-2560-0673
E-Mail [email protected]
ve Spojených Arabských Emirátech
EMIRATES GERMAN BUILDING
MATERIALS TRADING (LLC)
P. O. Box 18917
UAE-DUBAI
Tel. +971-4-2676644
Fax +971-4-2676646
E-Mail [email protected]
ve Švýcarsku
ISOFER AG
Industriequartier
CH-8934 KNONAU
Tel. +41-44-7685555
Fax +41-44-7685530
E-Mail [email protected]
ve Velké Británii
J&P BUILDING SYSTEMS LTD.
Unit 5 Thame Forty
Jane Morbey Road
GB-THAME, OXON OX9 3RR
Tel. +44-1844-215200
Fax +44-1844-263257
E-Mail [email protected]
v České republice
JORDAHL & PFEIFER
STAVEBNI TECHNIKA S.R.O.
Bavorská 856/14
CZ-15500 PRAHA 5
Tel. +420-272700701
Fax +420-272703737
E-Mail [email protected]
v Rumunsku
S.C. JORDAHL & PFEIFER
TEHNICÃ DE ANCORARE S.R.L
Str. Malului Nr. 7, et.1
RO-550197 SIBIU JUD. SIBIU
Tel. +40 269 246 098
Fax +40 269 246 099
E-Mail [email protected]
v Polsku
JORDAHL & PFEIFER
TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 68
PL-55-330 KREPICE k/Wrocławia
Tel. +48-71-3968264
Fax +48-71-3968105
E-Mail [email protected]
Pro všechny ostatní země prosím kontaktujte naší mateřskou firmu v Německu
10.12.pdf WA/jpcz 246189
Sídlo
PFEIFER SEIL- UND
HEBETECHNIK GMBH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 MEMMINGEN
Telefon +49(0)8331-937-290
Telefax +49(0)8331-937-342
E-Mail [email protected]
Internet www.pfeifer.de
Download

Naše produktové řady