2 0 1 3
č e r v e n e c
jasnýcíl
Firemní časopis společnosti
G u m o t e x
a . s .
Nová firemní strategie má vysoké ambice
Gumotex prochází změnou identity
Novinky zvýší kvalitu našich matrací
Co ukázal průzkum firemního klimatu?
Prázdninová fotosoutěž o netradiční cenu
Na trh míří
nový SEAWAVE
Aktuálně
Nová firemní strategie má vysoké ambice
odběratele je reálný předpoklad, že obchodní výsledky se budou
od července zlepšovat. Stejně tak by měly startovat nové projekty
slunečních clon na odštěpném závodě č. 2, které v průběhu července a srpna přinesou nová pracovní místa pro cca 25 pracovníků.
Reagujeme na korupci ve státě
S ohledem na neustálé zhoršování situace v korupčních kauzách
ve státní správě zpracovalo a přijalo vedení naší firmy nový Protikorupční program. Ten je postupně zaváděn do klíčových firemních procesů. Program vychází ze základních firemních hodnot a je
založen na seriózním, transparentním a etickém jednání všech
zaměstnanců, kteří jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku se
státními institucemi, ale i s našimi obchodními partnery. Kontrola
dodržování zásad protikorupčního programu na všech útvarech
jednoznačně zamezí poškození dobrého jména naší firmy, které
by případným neetickým, popř. korupčním jednáním některého ze
zaměstnanců mohlo nastat.
Z jednání představenstva a vedení
Představenstvo Gumotex, a.s. stanovilo pro celou společnost cílové ekonomické parametry strategie do roku 2016.
Tržby celkem
EBIT (zisk před zaplacením úroků a před zdaněním)
3 351 996 tis. Kč
354 168 tis. Kč
T
akto nastavené ukazatele předpokládají zvýšení tržeb o 60%
a zvýšení zisku na více než trojnásobek objemu dosaženého
v rove 2012. Už jen z tohoto srovnání je jasné, jaké nároky a požadavky budou kladeny na všechny zaměstnance, abychom strategické cíle splnili. I když jsou cíle vyjádřeny jen těmito dvěma čísly,
znamenalo zpracování strategie enormní nasazení manažerů jednotlivých závodů, kteří v rámci strategických týmů postupně naplnili obsah konkrétními projekty a aktivitami. Jednotlivé ukazatele
se staly klíčovým bodem programu mítinku ředitelů a vedoucích
odborů, který proběhl v měsíci květnu.
Pro naplnění strategických záměrů do roku 2016 chceme:
• přeměnit Gumotex na moderní, štíhlou a vysoce efektivní
firmu, zvýšit rentabilitu na úroveň nejlepších českých firem
s výrobně–obchodním zaměřením
• formou zvýšených investic zajistit výrazné posílení technologické úrovně firmy
• získáním nových obchodních projektů zajistit podstatné zvýšení počtu zaměstnanců
• zásadně změnit firemní kulturu – posílit hrdost zaměstnanců
na firmu Gumotex
Firemní strategie se tak opírá z velké části o zvýšení efektivity mobilizací všech vnitřních rezerv, využitím potenciálu kvalifikovaných
a dobře motivovaných zaměstnanců a také masivními investicemi
do technologického rozvoje. Strategie bude oficiálně vydána začátkem měsíce července 2013 a tím se stane závaznou pro všechny
pracovní týmy.
Ekonomika se zlepšuje
Ekonomické výsledky společnosti i jednotlivých odštěpných závodů vykazují postupný pozitivní obrat ve výsledcích. Děje se tak zejména na základě realizovaných úsporných opatření a snížení zásob
i pohledávek. Za to patří poděkování všem zaměstnancům, kteří se
na tom podílejí. Ne zcela se dosud podařilo eliminovat výpadek exportu nafukovacích matrací, který se projevil výrazným poklesem
tržeb odštěpného závodu č. 3. Na základě odvolávek amerického
Hlavní témata jednání obou vrcholných firemních orgánů byla zaměřena na několik významných oblastí, které souvisí s plněním
ekonomických ukazatelů, ale i s rozvojem technologií a firemní
kultury. V ekonomické oblasti byla velká pozornost věnována snižování oběžných aktiv, tzn. zejména zásob materiálů, rozpracované
výroby a hotových výrobků, ale také snižování našich pohledávek
za dodávky našim zákazníkům. Technologický rozvoj je prezentován finálním testováním nové zavalovačky a přípravou realizace
další automatické linky KLM 2 v odštěpném závodě č. 3. Současně
byla spuštěna jedna z největších investičních akcí za poslední roky,
a sice nová linka na SPUR, která by měla zahájit výrobu v závěru
letošního roku v odštěpném závodě č. 5 v Jaroměři.
V souladu s naší strategií se také připravuje spuštění 1. ročníku
AKADEMIE Gumotex, která je tematicky orientována na projekty
směřující ke zvýšení firemní efektivity, ale také na rozvoj týmové
práce a firemní kultury.
Ing. Vladimír Chmela
interní auditor
Úspěch při zákaznických
prověrkách v OZ5
V měsíci červnu proběhly v závodě Tanex Jaroměř dvě důležité zákaznické prověrky zaměřené na výrobu dílů z EPP.
J
ednalo se o Technickou
revizi dodavatele (TRL)
dle metodiky Volkswagen ze
strany zákazníka Koncernu
VW a audit procesu dle VDA
6.3 ze strany zákazníka Magna Exteriors & Interiors Bohemia. Auditoři velmi pečlivě
prošli a zrevidovali hodnocené procesy. O to cennější jsou
závěrečné výsledky auditů.
Při obou prověrkách obdržel závod v Jaroměři nejlepší možné hodnocení - zelená při technické revizi a hodnocení A při procesním
auditu. Tyto výstupy jsou pozitivním odrazem všech již realizovaných i probíhajících změn a opatření, nastartovaných ke konci roku
2011. Jedná se o velmi důležité výsledky, které pomohou zejména
k rozvoji zakázek tolik potřebných pro budoucnost celé akciové
společnosti.
Ing. Iva Kozáková
vedoucí odboru OŘK
Editorial
Léto bude
pracovní.
A jsem za to
rád
Flexibilita je cestou
k úspěchu
Dnešní doba se bez nadsázky dá označit jako velmi rychlá. Požadavky na jednotlivé oblasti se mění doslova každým dnem.
Nejen nové požadavky, ale i tlak na optimální využití všeho je
patrný také v naší akciové společnosti. A platí to jak u materiálu, tak u lidí a jejich činností. Zatímco na jednom středisku je
okamžitá poptávka trhu nižší, požadavky u dalších dvou středisek rostou a s tím jdou ruku v ruce také požadavky na počty lidí
i kompetence každého z nás.
Akciová společnost Gumotex bude posilovat. Jenom do konce
tohoto roku bude vytvořeno zhruba padesát nových pracovních míst. Z důvodu nevyrovnané cykličnosti poptávek trhu je
ale potřeba na výkyvy uvážlivě reagovat. Nikoliv však hromadným nabíráním na jedné straně a hromadným propouštěním na
straně druhé. Naopak, je nutné neustále porovnávat požadavky
současné s očekávanými v budoucnu a snažit se je co nejuvážlivěji sladit.
Nová a rychlá doba s sebou nese tlak na flexibilitu, na pružné
nasazování jednotlivých zaměstnanců podniku do výrobního
procesu. Gumotex má tři výrobní závody a je nanejvýš nutné
hledat u profesí, které to samozřejmě umožní, řešení mezizávodového uplatnění. Cílem je pružnost a schopnost celku přizpůsobovat se novým podmínkám. Právě flexibilita, která je opakem ztuhlosti a neměnnosti, je v současném podnikatelském
prostředí jedním ze základních atributů existenčního přežití.
Personální úsek
OZ 6 nabídne služby
externím zákazníkům
Odbor hlavního mechanika Servis, který vznikl na základě celkové potřeby naší akciové společnosti i jednotlivých odštěpných závodů, bude usilovat o externí zákazníky.
U
nikátní výhodou odboru je všestrannost a letité zkušenosti v mnoha řemeslných oborech. Proto chceme v následujícím období své podnikání významně regionálně rozšířit a soustředit se zejména na nově zaváděný projekt „ SERVIS
24/7“. Cílem je navýšení prodejních výsledků a samozřejmě
zisku. Usilovně pracujeme na tvorbě portofolia pro poskytování pozáručního 24 hodinového servisu, oprav strojů a nástrojů průmyslových a výrobních firem, výrobu automatizovaných
přípravků kontroly a měření fyzikálních veličin společně s výrobou montovaných hal a párty stanů převzatých v roce 2012
od firmy Alba Metal, s.r.o.
V druhé polovině letošního roku jsme připraveni prorazit na trh
a zabezpečovat servisní služby okolním, posléze celorepublikovým a v třetí fázi i zahraničním firmám a společnostem v jakémkoli oboru výroby, které vlastní strojní vybavení. Důležitým
úkolem je „nastartování“ neexistujícího marketingu a propagace odštěpného závodu č. 6, protože povědomí o našich službách a možnostech je prozatím nízké. I nadále bude pro
nás důležitý vzájemný vztah
a spolupráce se všemi odštěpnými závody společnosti Gumotex. Rádi bychom se
zapojili i do nových projektů
dalších divizí, kde vidíme
nemalou šanci a prostor pro
naše dovednosti.
Ing. Ivona Petrlová
manažerka prodeje
Když mě kolegové z redakční
rady požádali o článek, okamžitě mi letěla hlavou spousta
aktuálních témat. Ano, s letní
sezonou se automaticky spojuje spíše relax, dovolená, rodina a čas společně strávený
s nejbližšími, prostě čas na
odpočinek a načerpání nové
energie. A já to ze srdce všem zaměstnancům společnosti Gumotex
samozřejmě přeji.
Pokud mám být ale upřímný, prioritou je pro mě jiné téma. A sice
pracovní. Po slabším prvním půlroce a přípravě nových projektů
vstupujeme do druhého poločasu plného velkých očekávání. Věřím,
že během přípravy jsme nic nezanedbali a nyní máme plné právo
na zužitkování naplánovaných akcí. Select je zpět s objednávkami
a čeká nás plné výrobní nasazení. Odštěpný závod č. 2 už nabírá lidi
pro projekt Volkswagen a po prázdninách se připojí další projekt
pro BMW. Tanex v Jaroměři začíná se stavebními pracemi na hale
pro novou linku, závod Matrace finišuje s novou kolekcí a Ložnice
dokončuji redesign svých prostor. Úplnou novinkou bude testovací
Road-show našeho Unikátního spacího systému, která je plánována
v září. Další množství menších projektů běží ve všech odštěpných
závodech a mě těší vysoké nasazení všech pracovních týmů. Je čas
sbírat výsledky. A že je to právě v létě, to už nezměníme.
Takže pracovat, nebo odpočívat? Pojďme to raději správně zkombinovat. Vždyť odpočatí a spokojení jsme schopní podávat nejlepší
výkony. Takže všem přeji příjemný prázdninový relax a po něm o to
větší chuť do nových pracovních výzev a výkonů. Protože pokud si
na něco v Gumotexu nemůžeme stěžovat, tak je to právě obrovské
množství příležitostí. A příležitosti přece okurkovou sezonu neznají!
Ing. Patrik Vančík
generální ředitel
„Vyspěte se do růžova“
nyní nově na prodejně
v Hradci Králové
Počátkem června jsme společně s reklamní agenturou pracovali na
změně image prodejny HANY v Hradci Králové.
N
áš dlouholetý obchodní partner se rozhodl investovat do lepší
prezentace našich matrací na exponovaném místě. Celou prodejnu stěhoval a provedl velké interiérové úpravy. Díky „růžovému
konceptu“, který se majitelům firmy zalíbil, jsme získali prostor pro
prezentaci více matrací a za lepších podmínek než doposud.
Plocha expozice matrací GUMOTEX se
po úpravách barevně sjednotila, opticky
rozsvítila a působí velmi příjemně. Nově
pojatá výloha je vidět už z velké dálky,
a proto všichni doufáme, že naláká zájemce o matrace dovnitř, kde už budou
obslouženi vyškoleným a příjemným
personálem.
Celý vzhled prodejny dostal novou tvář.
Pro nás i pro reklamní agenturu je velkým zadostiučiněním spokojenost nejen
majitelů firmy, ale i personálu, který naše
matrace nabízí konečným spotřebitelům.
Ing. Sylvie Čechová
manažerka marketingu
3
Novinky
Novinky zvýší kvalitu našich
matrací
Zhruba 175 zástupců distribuční sítě a prodejen matrací z Čech
i Slovenska se zúčastnilo externího produktového školení. Cílem
bylo seznámení našich obchodních partnerů s novinkami, a zajímavostmi, které chystáme na nejbližší období.
N
osnou část programu tvořila prezentace novinek, jako jsou
matrace s chladivým materiálem VISCOOOL® a potahy z inteligentní textilie ADAPTIV. Uvádíme je na trh od července. Kladné
reakce partnerů zazněly na to, že jsme matrace oblékli do novinky
NANO-CORDEX. Ta zabraňuje nejen průniku roztočů do vnitřku matrace, ale je ideální ochranou i proti jejich množení, a to bez použití
jakýchkoliv chemických látek.
Přínosné pro nás byly zajímavé diskuse. Z vyplněných dotazníků
jsme se dozvěděli, jak se jim líbí náš nový koncept „růžového spaní“,
kdy a čím jsme je jako dodavatel nebo obchodní partner trochu naštvali, co na rozdíl od konkurence děláme dobře a v čem vynikáme.
Termín „učení je mučení“ v našem případě rozhodně neplatí. Podstatná část našich hostů totiž uvedla, že školení bylo opravdu přínosné a velmi uvítají další podobnou aktivitu. Celá akce proběhla
v pěti termínech, střídavě ve Valticích a Sedleci. Na přípravě akce
pod názvem DVĚ COOOL NOVINKY ZA SKVĚLOU CENU pracoval tým
GUMOTEX MATRACE od konce dubna.
Ing. Sylvie Čechová
manažerka marketingu
Jak se narodil SEAWAVE
Když jsme na konci roku 2011 v Norimberku na veletrhu Kanumesse představovali první verzi kajaku Swing, který byl průlomovým
modelem z hlediska designu a užití materiálů v našem portfoliu,
zmínil se náš francouzský distributor o poptávce trhu po podobném
krytém modelu z tužšího materiálu pro mořské pádlování.
T
o byl první impuls pro
úvahy o započetí vývoje nového mořského kajaku, který by nahradil vyřazený a prodejně neúspěšný
model Seaker. V průběhu
roku 2012 jsme ověřovali
zájem na trzích v Německu,
USA a Itálii. Samotný vývoj
začal v listopadu loňského
roku skloubením poznatků
s požadavky francouzského distributora. Tak vznikal
první prototyp, který byl
v lednu letošního roku testován Francouzi v Kostarice. Na základě připomínek k délce a vnitřnímu prostoru vznikl druhý prototyp, který jsme si začali testovat
již sami na bazénu. Šlo o stabilitu, rozmístění sedaček, tuhost při
čelním nárazu a podobně.
První testy a sníh
V polovině února jsme s kolegou Liborem Vítkem vyrazili na 2
dny prvních ostrých testů k moři do Itálie. Na Rakousko-italských
hranicích stále sněžilo a v okolí byly metrové závěje. Sněžilo i při
průjezdu Milánem a teplota byla jeden stupeň pod nulou. Neúprosný termín uvedení kajaku na trh byl květen 2013 a my neměli na
vybranou. Během dvou testovacích dnů byla teplota vzduchu 14
stupňů, moře vykazovalo něco okolo 8 stupňů. Druhý ostrý test na
otevřeném moři proběhl po úpravách o měsíc později. Tentokrát
společně s Francouzi nedaleko Marseille. Tento test už probíhal při
silném větru v místy až metrových vlnách, takže byly dobře prověřeny jízdní vlastnosti. Celý test byl točen na kameru a právě při
4
VisCoool®
Tato speciální pěna je
materiálem absorbující
lidské teplo. Tím pomáhá
k intenzivnímu chladivému efektu po celou dobu
spánku. Otevřená struktura pěny garantuje odvod vlhkosti a výraznou
prodyšnost materiálu.
ADAPTIV
Součástí matrace ADAPTIV je inteligentní textilie, která zabraňuje
přehřívání lidského těla,
výborně odvádí vlhkost
a dopřeje uživateli osvěžující spánek během
celé noci.
° Dvě COOOL novinky
za skvělou cenu
NANO-CORDEX
Přinášíme převratné matrace s materiálem
za akční ceny
Jedná se o speciální hypoalergenní membránu, která díky submikronovému vláknu zabraňuje průniku roztočů do potahu a samotného jádra matrace.
NANO-CORDEX zabraňuje nejen průniku roztočů ale i jejich množení a to bez použití jakýchkoliv chemických látek. Materiál vyniká
výbornou prodyšností a membrána je paropropustná. Tím je garantováno odvětrávání matrace a vysoký komfort.
analýze pořízených záběrů jsme zjistili, že tuhost kajaku v single
verzi (jeden pádlující) není ve vlnách dostatečná. Vše jsme vyřešili
výměnou plastových výztuh za pevnější hliníkové, měnilo se také
jejich rozmístění výška oblouku a další věci.
Mořská vlna míří na trh
S prototypem, snad už šestým v řadě, jsme byli spokojeni a bylo potřeba vymyslet název pro náš kajak. První verzí názvu byl SEADOG,
což v angličtině znamená mořský vlk. Tento název nám Francouzi
rozmlouvali, protože to pro neanglicky mluvící Francouze zní jako
hot-dog, a to není zrovna lichotivé přirovnání pro mořský kajak.
Dalším názvem byl SEAWAY (mořská cesta nebo proud), ale ten byl
již registrován jinou společností, tak jsme nakonec zvolili SEAWAVE
což v angličtině znamená mořská vlna, která, jak všichni doufáme,
úspěšně vpluje na trh nafukovacích lodí celého světa. V červnu
jsme dodali prvních 70 lodí do Francie, rozjíždíme akvizici v Rakousku, Německu a Itálii. Věříme, že start SEAWAVE bude úspěšný.
Tomáš Gála
Key account manager
Co je SEAWAVE?
Nafukovací mořský kajak určený pro pádlování na velkých vodních
plochách, na expediční putování na klidných řekách, jezerech a mořích.
Pro koho je určen?
Pro lidi, kteří se chtějí věnovat pádlování na delší vzdálenosti.
Základní parametry
Je to univerzální otevřený člun až pro 3 osoby, s možností doplnění
o krycí deku s kokpitem ve verzi buď pro jednu, nebo dvě osoby.
Délka
Šířka Rozměry složeného výrobku ve vaku cca Hmotnost Nosnost 455 cm
80 cm
68 × 43 × 30 cm
17,5 kg
250 kg
Tři nejlepší vlastnosti
Kajak je univerzální, lehký a skladný.
Kolik stojí?
Cena kajaku činí 20 159 Kč bez krycích dek. V České republice by
měl být v prodeji od srpna 2013.
GUMOTEX prochází změnou identity
Elegantní, čistý a dynamický
v každém detailu. Takovým je
nový firemní styl společnosti
GUMOTEX.
Korporátní identita společnosti prochází kompletní změnou designu. Inovace se dotknou všech prvků, prostřednictvím kterých
komunikujeme s veřejností a prezentujeme se navenek. Implementace je již v plném proudu.
R
ok 2013 se nese ve znamení změny a snahy o větší dynamiku společnosti. V původně silně výrobně orientované firmě je
nyní kladen větší důraz na obchod a podporu marketingu. Právě to
chceme využívat v co nejvyšší míře.
Na základních hodnotách společnosti GUMOTEX se nic nemění. Jádrem podnikání je důvěra a spolehlivost pro partnery a zákazníky,
což je naší silnou devizou. Už více jak půlstoletí si právě díky kvalitě našich produktů budujeme stabilní místo na domácím i zahraničním trhu. Všechny činnosti firmy směřují k ochraně zdraví a podpoře moderního a zdravého životního stylu, zlepšování pohodlí
a bezpečí našich zákazníků. Jsme spolehlivým partnerem a  naše
hodnoty, zkušenosti a vášeň pro práci chceme prezentovat navenek více než kdykoliv předtím.
Novinky ve vizuálním stylu
Ovál – základní tvar i symbol přináší dojem společnosti, která působí stabilně a neustále se otvírá novým podnětům a zkušenostem.
Font je kombinací oblých a hranatějších tvarů, aby se harmonie objevila nejen v barvách, ale i v názvu společnosti.
Korporátní barvy jsou hravé, vyvážené a živé, volené s citem pro
charakter každé produktové skupiny. Nové harmonické kombinace
přitáhnou a udrží pozornost v té správné náladě.
Fotografie jsou ve svém černobílém provedení a barevném detailu
zobrazením našich výrobků ve skutečném životě. Úlohou je přiblížit se lidem přes emoce, autenticky.
Poprvé v historii společnosti se otevřela
možnost pro rozvoj samostatné – vlastní
identity každé produktové skupiny v rámci
odštěpných závodů.
RESCUE SYSTEMS
SYSTEMS
Produktové skupiny mají v nové korporátní identitě RESCUE
přiřazenu
barvu a označení, které definuje jejich hlavní obchodní zaměření:
Automotive (autopříslušenství, závod Jaroměř), Boats & Outdoor
(nafukovací lodě), Rescue Systems (záchranné systémy), Rubber
AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE
& Coatings (gumárenské směsi a povrchově upravované
materiály), Matrace. Produktovou skupinu Air chambers (lehátka) a služby
označované jako Services (servis, montované haly) zastřešuje nadále hlavní logo společnosti GUMOTEX.
Histo
RESCUE SYSTEMS
RESCUE SYSTEMS
BOATS & OUTDOOR
BOATS & OUTDOOR
AUTOMOTIVE
RUBBER & COATINGS
RUBBER & COATINGS
BOATS & OUTDOOR
M
M ATR
ATR ACE
ACE
AUTOMOTIVE
RUBBER & COATINGS
Historie
loga společnosti:
Vůbec první logo společnosti vzešlo z rukou tehdejšího zaměstnance propagační dílny a následně i uznávaného umělce Cyrila Urbana. Symbolem značky bylo písmeno „G“, jehož podoba se stala
základem
celého loga.
BOATS & OUTDOOR
Zatímco v sedmdesátých M ATR ACE
a
osmdesátých letech
byly realizovány
jen
1952
menší změny v užívaném
RUBBER & COATINGS
designu, rok 1995 přinesl
úplně nové a nadčasové
logo. Za osmnáct let se
1980
jeho podoba vryla do povědomí lidí nejen u nás.
M ATR ACE
Jeho rozpoznatelnost je
vysoká i v zahraničí.
1995
Hodnoty a snaha v pozorovateli evokovat přesnost, solidnost a důvěru
ve firmu zůstává dodnes
prioritou. Logo z poloviny devadesátých let se
proto stalo základním kamenem, kterému změna
designu vdechla novou
energii a život.
MATR ACE
MATR ACE
2013
Mgr.
Jana Caltíková
RESCUE
SYSTEMS
manažerka marketingu
AUTOMOTIVE
Rozhovor
Průzkum ukázal, na čem
může management stavět
Na přelomu února a března
letošního roku proběhl průzkum firemního klimatu. Mnozí z nás odpovídali na otázky
týkající se řady oblastí ve
vztahu k zaměstnavateli. Jak
tedy vnímáme Gumotex? Jaké
jsou naše priority a co pro nás
naopak není podstatné? Na
tyto, ale i další otázky odpovídá ředitel personálního útvaru Jaroslav Sedlák.
K
 péči o rozvoj lidí neoddělitelně patří ověřování
míry spokojenosti a nespokoPhDr. Jaroslav Sedlák
jenosti zaměstnanců, jejich
potřeb a očekávání. V tomto roce, který lze bez nadsázky označit
jako Rok změny, jsme prověřili spokojenost pomocí sociálního auditu. Anonymní dotazníkovou formou jsme oslovili na tři stovky zaměstnanců napříč celou akciovou společností.
Co je vlastně sociální audit?
Je evidentní, že management má na čem stavět, lidé mu věří a jsou
ochotní ke změnám, jasně popsaným, vysvětleným a moderně řečeno transparentním. Komplexní odpověď je však zpracována ve
zprávě o více jak 40 stranách. Proto pod tímto rozhovorem přehledně setřídím to nejpodstatnější.
Je ve výsledcích něco, co Vás překvapilo?
Překvapuje mne, jak se z některých významných věcí stanou v našich hlavách samozřejmosti a naopak. Odpovědi některých zaměstnanců potvrzují, že některé tzv. samozřejmosti v GUMOTEXU
běžné, nejsou jinde až tak samozřejmé. Naši lidé si nejvíce váží například dodržování povinností i práv pracovníků, žádného porušování a obcházení zákonů, ekonomické stability a včasnosti výplaty,
ale také toho „když něco umím, tak to můžu předvést a zrealizovat“.
Jinak mne doslova šokovalo zjištění k povyšování, zjištění k rostoucí a zdraví ohrožující psychické náročnosti práce a nejvíce, že jsme
se nevyhnuli projevům šikany. To je věc, která je absolutně nepřijatelná. Zde platí, že každý má dveře ke generálnímu řediteli a i ke
mně osobně vždy otevřené.
Co Vás potěšilo?
Vždy mne potěší, když někdo z venku ocení zaměstnance naší firmy. A musím říci, že při diskuzi s realizátorem šetření slov chvály na
vztahy v naší firmě, sdílení hodnot a cílů apod. zaznělo nejednou.
Pro management je to velký závazek.
Všem, kteří odpověděli, děkujeme za čas a otevřenost při sdělování
názorů.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba
Sociální audit přináší informace, které umožňují zhodnocení sociálních a sociálně-psychologických stránek života firmy. Nejde
pouze o prostý sběr dat, čísel a názorů. To podstatné se získá následným porovnáním v konkrétní firmě zjištěných výstupů s okolím
(tzv. benchmark). V naší firmě běžně provádíme zjišťování vlastními
prostředky. Pouze nepravidelně, tak jako tentokrát, se obracíme na
externí organizace. Ta, která nyní provedla šetření, pracuje s metodikou Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, což je špičkové
pracoviště v daném oboru. Díky tomu můžeme porovnat výsledky
s podobným šetřením v celé republice a to vše v rámci poskytnutého grantu.
Proč takový průzkum potřebujeme?
Zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem každé společnosti. Je velmi obtížné nahradit jejich znalosti a intelektuální kapitál, proto
jsou taková zjištění opravdu velmi cenná. Je zásadní, aby manažeři
věděli, co nejvíce zaměstnanci na společnosti oceňují, co by chtěli nejvíce změnit, co v organizaci funguje a co už méně. U zdravé
firmy musí názory lidí manažery zajímat. Jedině tak získáváme přehled, na jaké aspekty práce se v rámci péče o zaměstnance musíme
soustředit. Právě provádění pravidelných výzkumů spokojenosti
zaměstnanců a využití jejich výsledků přináší základní informace
vedoucí k pozitivní změně firemní atmosféry.
Zaměstnanci odpovídají i na citlivé otázky.
Jak je zajištěna anonymita?
U všech našich techniků se výzkum realizoval elektronicky. Nastavení systému u externí firmy znemožňuje identifikovat odchozí adresu respondenta a žádná renomovaná firma neohrozí svou pověst
nedodržením ochrany osobních dat. Pracují-li na analýze psychologové, jsou vázání ze své profese mlčenlivostí.
I v případech, kdy děláme průzkum interně, zpracování přísně oddělujeme. Jedni zpracují dotazníky, další statistiku a ten co interpretuje, má už k dispozici pouze čísla. Bohužel, vždy budou existovat lidé, kteří v jednání druhého hledají spíše to horší, než aby
očekávali rozumné jednání.
Jaké výsledky průzkum skutečně přinesl?
Zásadní zjištění je, že s naší akciovou společností je spokojeno celkem 85 % zaměstnanců, což je v České republice nebývale vysoké
procento. Zaměstnanci nejvíce oceňují existenční jistotu, kterou
GUMOTEX svým zaměstnancům přináší. Dále pak solidní jednání
bezprostředně nadřízených, využití své odbornosti a možnost odborného růstu, pracovní dobu, systém benefitů, dodržování pravidel a zákonů, perspektivu apod.
Šetření bylo zaměřeno na:
• Celkovou spokojenost ve společnosti
• Komunikaci a informovanost zaměstnanců
• Využívání informačních a komunikačních nástrojů
• Vztahy (mezilidská komunikace, spolupráce a vztahy, celková
atmosféra)
• Manažerskou kulturu nadřízených
• Organizaci práce a pracovní postupy
• Osobní rozvoj, kariérový růst, vzdělávání
• Finanční ohodnocení a hodnocení výkonu
• Pracovní podmínky, zázemí
• Motivaci zaměstnanců a účinnost motivačních faktorů
• Smysl (dlouhodobý rozvoj a seberealizace, důvěra vůči firmě
a jejím produktům, loajalita a sounáležitost s firmou)
• Součástí mapování bylo zjišťování postojů zaměstnanců k fir-
mě, jejich ochoty podílet se na změnách a otevřenosti vůči
případné změně zaměstnání, resp. konkurenčním nabídkám
6
V čem jsme významně v porovnání s ostatními nadprůměrní?
• Komunikace se spolupracovníky – 87 % spokojených
• Školení vidí velmi pozitivně 85 %
• 90 % z nás je ochotno přebírat zodpovědnost
• Identifikace s organizací – 84 %, pouze 4 % NE
• Fluktuace – 94,7 % neuvažuje, 5,3 % uvažuje o odchodu
• BOZP – pozitivně 96 % proti 4 % nespokojených
Na čem je potřeba pracovat?
Potenciál zlepšení v mnoha případech kopíruje obecně ve společností rostoucí nejistotu, nestabilitu:
Celková spokojenost zaměstnanců
80
65,00%
70
60
50
40
30
• Jistota zaměstnání – cca 37 % necítí svou existenci jako sta-
20
• Komunikaci mezi útvary vidí pozitivně 61 % a jen 8 % jako
10
19,70%
12,40%
bilní, jen 20 % ano
nedostatečnou, ale 31 % neví, je-li komunikace ve firmě v pořádku nebo ne
• Se mzdou je 40 % spokojeno, 25 % neví a 35 % je nespokojeno
0,40%
0
rozhodně
nespokojen(a)
• Řízení a.s. jako celku vnímá 62 % dobře, 9 % opak, 29 % neví
• Povyšování – pro 22 % jsou povyšováni ti, kteří si to zaslouží.
ne, 61 % práce je psychicky náročná
Podle PhDr. Jaroslava Sedláka je potřeba systémově řešit:
• Změnu systému odměňování a benefitů
• Restart systému interní komunikace
• V rámci projektu AKADEMIE podpořit:
• Systém mezi závodovými týmy, bourat bariéry mezi útvary
a závody
• Téma
Lean Manufacturing/proces vyhlásit jako téma roku
2013/2014 s cílem odbourávat duplicity a neproduktivitu
a tak snižovat psychickou zátěž a napětí
• Antimobbing program
• Rozvinout program interního povyšování jako součást manažerské odpovědnosti přímého nadřízeného
Identifikace s organizací - procentuální vyjádření loajality
zaměstnanců
Téměř 84% zaměstnanců vyjadřuje loajalitu společnosti GUMOTEX,
pouze 4% se nejsou schopna identifikovat s firmou.
1,7%
17,4%
Ani souhlas,
ani nesouhlas
Spíše
nesouhlasím
spíše
ani spokojen(a),
spíše
nespokojen(a) ani nespokojen(a) spokojen(a)
rozhodně
spokojen(a)
Podporujeme
44 % neví. 36 % uvedlo, že za povyšováním nestojí výkon
a odbornost člověka
• Šikana – 85,5 % ne, ale OZ1 25 % ano
• Psychická náročnost – zdraví ohrožující - 49 % ohrožuje, 51 %
2,60%
Podpořili jsme mladé
chemické talenty
V měsíci květnu se v prostorách Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice uskutečnilo finále soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.
V
rcholného klání se zúčastnilo 26 finalistů z deseti krajů. „V
regionálních kolech soutěžilo celkem 5 000 žáků osmých
a devátých tříd základních škol, což předčilo naše očekávání,“ pochvaloval si děkan fakulty Petr Lošťák. Podle proděkana pro pedagogiku profesora Kalendy lze letošní finalisty právem považovat za
žákovskou elitu národa, protože všichni prokázali nadstandardní
vědomosti. „Jsem si jistý, že s mnohými z nadaných žáků se za pár
let setkáme u nás na fakultě a že budou velkým přínosem pro náš
obor,“ dodává Kalenda.
Soutěž sestávala ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test připravený Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích, praktické dovednosti ověřila laboratorní práce zadaná pořádající fakultou. Celkové pořadí určil součet bodových zisků z obou
částí.
2,1%
Rozhodně
nesouhlasím
28,55%
Rozhodně
souhlasím
50,2%
Spíše
souhlasím
Z vítězství se nakonec radovala Marie Nevyhoštěná z Letovic, která
si stejně jako další čtyři účastníci v pořadí odvezla příslib stipendia pro první rok studia na FChT Univerzitě v Pardubicích v hodnotě 2 400 Kč měsíčně. Za naši společnost, která dlouhodobě patří
k partnerům regionálních kol této soutěže, osobně pogratuloval
finalistům personální ředitel Jaroslav Sedlák.
(FchT, pk)
Rozhovor
Na způsob prodeje se dívá
očima kupujícího
Mgr. Tomáš Bičák
V závěru minulého roku
nastoupil na pozici obchodního a marketingového ředitele Tomáš
Bičák. Má zkušenosti
s vedením vlastní výrobní a obchodní firmy, roky se pohyboval
v oblasti maloobchodu
a mimo pozice u jiných
globálních společností
byl členem marketingového týmu Coca-Cola, jednoho z hlavních
partnerů českého hokeje v době nezapomenutelného „Nagana“.
Vícero zkušeností jistě není k zahození?
Troufám si tvrdit, že díky nim mám strukturovaný pohled na trh.
Každá část trhu má totiž specifické požadavky. V maloobchodě se
orientujete na rychlost a na tzv. nákupní nálady koncových zákazníků v určitém období, které vnucují obchodování určitá pravidla.
Gigant, jako je Coca-Cola mi ukázal, že ať chceme nebo ne, reklama
na nás působí, i když si ji nepřipouštíme. Dále také to, že při prodeji
musíte vzít v úvahu - kde, komu a při jaké příležitosti se na daném
místě prodává. Vedením vlastních společností jsem získal odlišný
úhel pohledu vlastníka. Díky tomu všemu se dívám komplexněji na
jakýkoliv proces, ale především na obchod a marketing se vždy dívám očima člověka, který kupuje, tedy zákazníka.
nu a budu dbát na kvalitní a pravidelný průzkum trhu. Je potřebné
plánovaně a s konkrétními produkty oslovovat určité zákazníky.
A hlavně nepolevovat. Je to běh na delší trať a musíme začít pokud
možno hned. S některými změnami se už začalo a některé změny
samozřejmě ještě přijdou. Žijeme ve velmi dynamické a turbulentní
době, nemůžeme zůstat stát. Musíme se přizpůsobovat tak, abychom běželi s tempem vnějšího světa.
Zmínil jste i vývoj. Kudy by se podle Vás měl
ubírat?
Například v oblasti sportu a volného času v podstatě není kontinent, kam by necestovaly naše lodě. Abychom mohli za hranicemi
prodávat, musíme více vědět o specifikách v jednotlivých zemích
a podle toho vyvíjet. V této produktové skupině se chceme zaměřit
na lodě pro rybáře, přemýšlíme o motorových pohonech a motorových lodích, chceme oprášit projekt klasické nafukovací matrace
v nové podobě, ale i vyvinout nafukovací stan pro rekreační účely a mnoho dalšího. Z mého pohledu dělaly Gumotex Gumotexem
právě nafukovací věci. Využijme tedy dovednosti nafouknout téměř cokoliv.
(pk)
Strategie prodeje
A)rozšiřovat distribuční síť - rozmělnit případné riziko a nespoléhat
na jednoho velkého odběratele
B)vývoj nových produktů a vytváření nových produktových kategorií
C)zlepšit marketingovou podporu produktů a jejich distributorů
nebo prodejců
Jak na Vás působí Gumotex?
Naše akciová společnost má obrovský potenciál, který v minulosti
prokázala a který nelze nechat jen tak. V tak širokém portfoliu je
důležité nejprve přesně určit na co se zaměřit a tou cestou se skutečně vydat. Klíčovou prioritou napříč Gumotexem by měl být především vývoj nových produktů. To platí nejen pro menší skupiny
lodě a záchranný systém, směsi nebo projekt Select, ale i pro Auto
a OZ6. Největší výzvou a zároveň největší příležitostí pro všechny
společně jsou pak potencionální synergie všech závodů, které se
snažíme identifikovat a také postupně rozhýbat.
Když se ohlédnete zpět, jaké porovnání Vás
první napadne?
Byl jsem zvyklý na poněkud rychlejší rytmus maloobchodu. Tady
je to samozřejmě něco jiného, ale tu rychlost opravdu postrádám.
Mám pocit, že Gumotex si prozatím jede svým vlastním tempem,
ale venkovní život je už daleko rychlejší. Když dokážeme zrychlit
a přizpůsobit se požadavkům trhu, budeme na tom daleko lépe než
ostatní.
Co konkrétně chcete změnit?
Marketingově obchodní práci je nutné využít v co největší šíři.
Gumotex v mnoha případech pomáhal vyvinout určitou věc na
základě přání zákazníka. Zákazník pak náš výrobek použije, prodává dál a samozřejmě také slízne smetanu. Prostě impuls převážně
přicházel zvenčí a my jsme udělali jen to, co nám kdo zadal. Proč
nemůžeme s novým nápadem přijít sami? Vyviňme si produkt nebo
návazné produkty doplňující nějakou naši řadu na základě naší
vlastní znalosti trhu a především pak koncového zákazníka. Mějme
předem zmapováno a naplánováno komu, proč a jakým způsobem
novinku nabídneme nebo ještě lépe prodáme.
Tomáš Bičák je zarytý sportovec. Má rád tenis, roky jezdil Rallye,
vyhledává adrenalinové sporty, jezdí na kole. Dříve závodně lyžoval a dokonce měl vlastní lyžařskou školu. Dodnes se pravidelně
účastní Světového poháru masters v lyžování, kde pravidelně měří
své síly s vrstevníky. „Stále se tak setkávám s lidmi, se kterými
jsem dříve závodil. To donutí člověka, aby se udržoval v kondici,“
říká. Má za sebou už čtvrtou sezonu seniorských závodů. V rámci
republiky obvykle končí na stupních vítězů, při světovém poháru
v první desítce.
Čím začnete?
Je nutné rychle dobudovat distribuční sítě pro stávající produktové kategorie v zahraničí. Distributoři obecně jistě ocení i naši
vyšší marketingovou podporu. Obchodníky chci vidět více v teré-
8
Výstavy
Výrobky Gumotex Rescue
Systems součástí cvičení
hasičů
Výrobky pro složky záchranného systému vyráběné naší společností
byly v sobotu 15. 6. představeny v rámci mezinárodního cvičení dobrovolných hasičů organizovaného Městem Břeclav v rámci projektu
SOS.raft – Slovensko-český protipovodňový záchranný modul. K řece
Dyji ve Staré Břeclavi se sjelo několik sborů dobrovolných hasičů za
účelem výměny zkušeností a praktické přípravy na ohrožení vodou
v budoucnu. Hasiči předvedli praktické ukázky protipovodňových
stěn, norné stěny i obojživelného transportéru určeného pro evakuaci
lidí při záplavách.
„Podobných akcí se s našimi výrobky v tuzemsku i v zahraničí
účastníme poměrně často. Výrobková kolekce Gumotex Rescue
Systems je určena pro složky záchranného systému a takové akce
nám umožňují předvést výrobky v praxi a představit je zástupcům
záchranných týmů.
Podařilo se nám výrobky přímo zapojit do cvičení. V nafukovacím
stanu GTX-45 proběhlo zahájení i následná tisková konference
a menší stan GTX-24 posloužil jako zázemí polní kuchyně. Využili
jsme možnost prezentace a představili také další produkty – nafukovací stan se sprchovou vestavbou pro dekontaminaci osob v případě hromadného neštěstí a dekontaminační sprchu pro zasahující
personál v unikátním a inovovaném provedení,“ informovala Lenka
Beránková.
Výstava byla určená téměř výhradně odborné veřejnosti, která běžnou dekontaminační sprchu i postupy dekontaminace již zná, a proto jsme se rozhodli pojmout naši výstavku zábavnou formou. Osoba
ve zdevastovaném stavu, kterou představovala kostra v potřísněné
pláštěnce a ve vysoce kontaminované mlze, vstupovala do sprchy.
Po fiktivní absolvované dekontaminaci, čili očistě v naší sprše, vystoupila ze sprchy ven zářivě čistá figurína v záplavě mýdlových
bublin. Tímto jsme znázornili vynikající vlastnosti naší nové dekontaminační sprchy a dokonalý účinek očisty v ní. Z reakcí všech
návštěvníků můžeme hodnotit, že se nám povedla opravdu vtipná
prezentace, která sklízela úspěch i uznání za kreativitu.
Ing. Lenka Beránková
Vedoucí stř. prodej – Speciální výroba
Techtextil zaznamenal nárůst
návštěvníků i vystavovatelů
Spolu se špičkami hasičských záchranných sborů České a Slovenské republiky zhlédl naše výrobky také slovenský ministr vnitra
Robert Kaliňák (na jedné z fotografií při rozhovoru s Lenkou Beránkovou, vedoucí stř. prodej – Speciální výroba).
(red)
Prezentovali jsme na
veletrhu PYROS 2013
Ve dnech 22. 5. – 24. 5. jsme se účastnili 16. mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky PYROS / ISET 2013, který probíhal souběžně s veletrhem vojenské techniky IDET na brněnském
výstavišti.
A
čkoli výstava byla svým rozsahem menší než v předchozích
letech, splnila naše očekávání. Náš stánek navštívili vrcholní
představitelé záchranných sborů, uskutečnili jsme bezpočet obchodních jednání a navázali nové kontakty. Přijeli také naši partneři ze Slovinska, Francie a Litvy.
Naše expozice v pavilonu „Z“ měla dvě dominanty. Nafukovací stan
HF-15 v upraveném provedení, který sloužil zároveň jako zázemí
a dekontaminační sprchu HF-S05N. Inovovaná dekontaminační sprcha se spojovacími komponenty a tryskami z nerezové oceli byla
součástí dekontaminačního stanoviště s kompletním příslušenstvím a funkčním rozvodem vody.
Ve dnech 11. - 13. 6. 2013 se konala v německém Frankfurtu nad
Mohanem jedna z nejvýznamnějších evropských výstav technických textilií Techtextil. Po několikaleté přestávce se této výstavy
zúčastnila i naše společnost, která zde prezentovala kolekci povrchově upravovaných materiálů, včetně antimikrobiální a hmyzoodpudivé úpravy vyvinuté ve spolupráci se švýcarskou firmou
Sanitized.
P
odle prvních ohlasů měl letošní ročník Techtextilu, který proběhl zároveň s výstavou technologií pro zpracování textilu
Texprocess, vzestupnou tendenci. To se projevilo celkovým 15%
nárůstem návštěvníků oproti minulému ročníku (cca 40 000 návštěvníků ze 113 zemí) a nárůstem celkového počtu vystavovatelů
o 9 % (1 652 firem z 56 zemí).
Výstava byla pro nás příležitostí k setkání se stávajícími zákazníky,
k obnovení dřívějších kontaktů, ale především k navázání kontaktů
s novými obchodními partnery. Na stánku naší firmy proběhla téměř stovka setkání z drtivé většiny se zahraničními firmami, které
mohou být začátkem nových obchodních příležitostí.
V každém případě je však konkurenční prostředí v oblasti technických textilií velmi tvrdé. Přenesení získaných kontaktů do praktické
realizace nových projektů závisí do značné míry na technologických
možnostech a připravenosti naší společnosti. Účast Gumotexu na
letošním ročníku výstavy Techtextil byla zcela jistě velmi důležitá,
protože přispěla k oživení povědomí o naší společnosti u obchodních partnerů i konkurentů a k celkovému zviditelnění naší firmy.
Miroslav Vrána
manažer prodeje
Přijali jsme vlastní
protikorupční program
S trochou nadsázky lze říci, že není dne, abychom nenarazili na
slovo „korupce“, nebo podobný výraz s ní spojený. Nikdo s korupcí
nesouhlasí, ale málokdo proti ní něco konkrétního udělá. Jasný postoj k této problematice zaujala akciová společnost Gumotex, jejíž
představenstvo v březnu 2013 schválilo Protikorupční program.
S
oubor opatření byl vydán v souladu se strategií posilování
dobrého jména společnosti. Jeho zavedením chráníme své materiální a etické hodnoty. Dáváme najevo zákazníkům, veřejnosti
a zaměstnancům, že korupční nebo jiné neetické jednání není a nebude z naší strany tolerováno.
Koordinace a řízení protikorupčního programu na úrovni Gumotex
je zodpovědností generálního ředitele, ředitelů závodů a úseků
a ředitelů dceřiných společností. Z programu vyplývající kroky jsou
závazné pro všechny zaměstnance.
Hlavní cíle protikorupčního programu jsou:
• Sjednotit a shrnout interní postupy odkazující na boj proti korupci, střet zájmů nebo jiné neetické jednání do společného
programu
• Poskytnout zaměstnancům a spolupracujícím osobám kritéria
a principy, na jejichž základě se budou moci vyhnout nepřijatelnému chování, střetům zájmů, předcházet a bránit se korupčnímu jednání
Základní členění korupčního jednání:
• Aktivní korupce: nabízení, slibování nebo poskytování finanční nebo jiné výhody
• Pasivní
korupce: požadování, souhlas s přijetím nebo přijetí
finanční nebo jiné výhody
• Korupce
zahraničních veřejných činitelů za účelem získání
nebo udržení obchodní zakázky nebo výhody při plnění obchodní zakázky
• Pochybení obchodní organizace při předcházení korupci
Za subjekty s vysokým rizikem musí být vždy považovány:
• Třetí osoby, které zprostředkovávají, nebo zprostředkovávali
kontakty s vládními orgány
• Třetí osoby navržené nebo doporučené bez výběrového řízení jinými osobami
• Externí obchodní zástupci
• Externí marketingové firmy
• Všechny případy, pokud jsou přítomné jasné varovné signály
související s úplatkářstvím a korupcí
Komplexní protikorupční program se zabývá například povinností
zachovávat utajení důvěrných informací, zamezení zvýhodňování
osob blízkých a také přijímáním darů a pohoštění.
Zaměstnanec za žádných okolností nesmí dostat sebe ani GUMOTEX
do postavení, které by v případě zveřejnění informace poškodilo
zaměstnance nebo dobré jméno GUMOTEX. Žádný dar nebo pohoštění nesmí zahrnovat hotovost, a vždy je nutno postupovat v souladu s Programem a těmito pravidly:
a)nabídku peněz, peněžních poukázek, slev, služeb odmítnout
a nabídku nahlásit nadřízenému
b)ostatní dary nebo pohoštění v hodnotě <500 Kč lze přijat, obdarovaný provede záznam do evidence
c)ostatní dary nebo pohoštění v hodnotě od 500 do 2000 Kč - obdarovaný může dar přijmout, současně se provede záznam do
evidence a pošle písemné oznámení o přijetí daru nadřízenému
zaměstnanci
d)ostatní dary v hodnotě >2000 Kč je obdarovaný zaměstnanec
povinen odmítnout a provést záznam do příslušné evidence
e)dar poskytnutý formou pohoštění v hodnotě >2000 Kč lze přijat za podmínky schválení nadřízeným, v případě neschválení je
povinností jej odmítnout, vždy se provede záznam do příslušné
evidence
Pokud je dar přijat v souladu s výše uvedenými pravidly, pak je
zapsán do registru, který vede personální úsek a.s. Pokud dar stanovená kritéria nesplní, musí být odmítnut, nebo za velmi výjimečných okolností, kdy by odmítnutí mohlo dárce urazit nebo za dané
situace působit urážlivě, smí být přijat, a posléze odevzdán například charitativní organizaci. Rozhodnutí o naložení s darem přijímá
příslušný ředitel. Informace o nabídce, odmítnutí daru, respektive
jeho předání charitě se také zaznamená do registru.
Kompletní Protikorupční program je v podobě Rozhodnutí č. 286
k dispozici v Lotus Notes v Řízené dokumentaci. Svůj protikorupční
program jsou vedoucí zaměstnanci a personální útvar povinni minimálně jednou ročně revidovat, vyhodnotit a aktualizovat.
(pk)
Proběhlo sjednocení agendy
v oblastech BOZP a PO
V souladu s centrálně platnou řízenou dokumentací společnosti
bylo nutné realizovat úplné přiblížení základní agendy BOZP v závodě č. 5 v Jaroměři s centrálně zavedeným systémem v Břeclavi.
D
okumentace BOZP byla v Jaroměři historicky zaváděna do systému Palstat, což se v poslední době jevilo jako nestandardní.
Do konce měsíce května se podařilo realizovat zpracování Identifikačních listů rizika. Na začátku června byla zahájena etapa tvorby
bezpečnostních předpisů, která si vzhledem k určitým odlišnostem
v procesu výroby, vývoje, logistiky i údržby vyžádala opravdu aktivní přístup odborných a vedoucích zaměstnanců. Termín dokončení do 30. 6. 2013 byl dodržen.
V květnu byly aktualizovány dokumenty v oblasti Protipožární
ochrany. V závodu Tanex úspěšně proběhla tematická kontrola
státního požárního dozoru HZS Hradeckého kraje. S termínem dokončení do 31. 8. 2013 je zpracováván poslední druh dokumentace
– zdolávání požárů.
Zajištění požární prevence včetně revizí a kontrol EPS a SHZ
V uplynulém období proběhly preventivní požární prohlídky v objektech břeclavských závodů č. 3 a 6. a pravidelné čtvrtletní prohlídky komise PO, BOZP a ŽP ve všech objektech areálu. Technik
PO provedl odborné stanovení opatření při provádění svářečských
prací a prací s otevřeným plamenem. Dále byly provedeny nácviky požárního poplachu s evakuací osob v některých budovách.
U všech zařízení SHZ a EPS proběhly pravidelné revize a to jak
u požárních hlásičů, tak i ovládacích ústředen, vše v souladu s plánem revizí na letošní rok.
Jiří Malacka
vedoucí odboru zabezpečení
10
Fotosoutěž o netradiční cenu
Co byste řekli tomu, kdyby Vás generální ředitel naší společnosti
pozval na oběd? Jenom tak. Prostě dát si něco dobrého a při tom
úplně normálně „pokecat“ nejen o práci, ale také o životě, prostě
o všem možném. Samozřejmě nic se neděje „jenom tak“. I toto pozvání má podmínku – poslat nejzajímavější prázdninové foto. Z obdržených fotografií v srpnu vybereme 3 vítězné. No a jejich autoři
si následně pochutnají v restauraci třeba na tom nejlepším. Ostatně proč ne, když to platí generální ředitel.
Podmínky fotosoutěže:
Fotosoutěž je vyhrazena pro zaměstnance Gumotex, a.s. Každý zaměstnanec může poslat pouze jednu fotografii v digitální podobě
na e-mail: [email protected], a připojí údaje o odesílateli
Závodu v Jaroměři znovu
hrozila velká voda
Vzpomínky na povodně z roku 2000, kdy vrstva bahna pokryla téměř veškeré zařízení závodu v Jaroměři, byly hnacím motorem pro
maximální připravenost při letošních povodních.
V
 neděli 2. června 2013 přitékalo do přehrady „Les království“
cca 300 m3 vody za vteřinu. Přehrada zhruba 15 km proti proudu Labe od závodu OZ5 v Jaroměři se plnila rychlostí jeden metr
výšky hladiny za hodinu. Regulovaný maximální odtok z přehrady
150 m3/s, měl být téměř dvojnásobně překročen. Předpověď byla
hrozivá. Ještě v poledne téhož dne měla přehrada přetéct, čímž by
průtok přestal být regulován. Městu Jaroměř hrozila povodeň obdobného rozsahu jako v roce 2000, kdy výška vody ve výrobní hale
našeho závodu sahala do výšky 1,7 m. Bylo jasné, že musí ihned
zahájit činnost naše povodňová komise.
Její členové s pracovníky údržby se sešli téměř do dvaceti minut.
Vzhledem k nedělnímu ránu příjemně překvapující fakt, že zaměstnancům Gumotexu není osud závodu lhostejný a jsou bez řečí
ochotni obětovat svůj volný čas pro boj s velkou vodou. Rozhodnutí
komise OZ5 bylo jednoznačné – realizovat opatření, dle povodňového plánu – postavit zábranu do malého tunýlku a do velkého připravit tak, aby v případě potřeby byla do třiceti minut postavena.
Z dalších opatření zmíním ještě naložení maximálního množství
výrobků na kamiony a odvoz mimo areál pro zmírnění případných
škod.
(autorovi). Zapojením
do soutěže odesílatel
dává souhlas se zveřejněním fotky včetně
poskytnutých údajů
v periodiku Jasný cíl
a na webu naší akciové společnosti bez
nároku na honorář.
Neakceptujeme fotky
urážlivého nebo jinak nevhodného charakteru. Naopak upřednostníme fotografie tematicky zaměřené na Gumotex. Prostě taková
fotka zaměstnance na historické nafukovací matraci, na dně vypuštěného rybníku, má ideální šanci na úspěch. Termín uzavření soutěže je 26. srpna 2013. Redakční rada všem fotícím přeje „dobré
světlo“.
Děkujeme všem údržbářům v čele s p. Šrejbrem, kteří stavěli zábrany, řidičům VZV, kteří nakládali zboží i členům povodňové komise
za jejich nasazení. V neposlední řadě i p. řediteli Brandovi za jeho
výborné organizační schopnosti a správné rozhodování v pozici
předsedy povodňové komise OZ5.
Roman Emlar
Společenská kronika
duben – květen 2013
Oslavili 50 let:
Jana Karasová, Eva Vašíčková, Ján Húšek, František Zahradník
Nastoupily:
Ing. Petra Němcová, Ing. Ivona Petrlová
Pracovní poměr ukončili:
Jiřina Hromková, Eva Loziášová, Svatava Pláteníková, Anna Černochová, Irena Pešlová, Hana Svobodová, Kamila Vrzalová, Ing.
Martina Ščuková, Zdeňka Kučerová, Svatava Hojná, Ing. David Gerža, Petr Gorol, Martina Kováčiková, Zdenka Pejková, Kristýna Zemánková, Jaroslav Volařík, Zuzana Svrčková
Do důchodu odešly:
Jiřina Motlová, Jaroslava Berková
Na mateřskou dovolenou nastoupila:
Kristýna Krmíčková
Po mateřské dovolené nastoupila:
Božena Bílková
Povodňová situace, která v roce 2000 způsobila závodu
v Jaroměři nemalé problémy (viz. foto), se letos naštěstí
neopakovala.
A jak to skončilo?
Zaplaťpánbůh dobře, svatý Petr se nad východními Čechy vypršel zmiňovanou neděli dopoledne a voda se zastavila v přehradě
pouhých 20 cm před přepadem. Měli jsme tentokrát více štěstí než
jižní, střední a severní Čechy. Následující noc se ještě síla vody projevila rozlomením pilíře Komenského mostu v Jaroměři a následnému zřícení lávky do Labe.
Významné jubileum oslavili naši senioři:
60 let: Jiřina Motlová, Zdeňka Valíčková, Marie Kolajová
65 let: Jiřina Salajková, Zdena Pevnerová, Drahomíra Gergelová
70 let: Vlasta Suchyňová, Anastázie Kostrhúnová, Anna Huťová, Jan
Juřík, Ludmila Znaková, Ludmila Dolejšová
75 let: Božena Osičková, Marie Ondrová, Marie Pláteníková, Jiřina
Tanglmajerová, Jaruška Schejbalová, František Bartoš, Magdalena
Tůmová, Bohumil Gajda
80 let: Vlasta Darmovzalová, František Ventruba, Ludmila Brucknerová, Anežka Florusová, Margita Dokoupilová, Eva Ciprysová
85 let: Anna Langerová, Jakub Maděryč
90 let: Vladimír Majer, Zdeňka Čapková, Božena Buťová
Zemřeli naši bývalí kolegové:
Jarmila Teturová (1928), Elena Kajanovičová (1928)
Jana Černotová
personální úsek
Sport
Stolní tenistky vybojovaly
dvě nejvyšší trofeje v jedné
sezoně
Mimořádně úspěšnou sezonu mají
za sebou stolní
tenistky MSK ČP
Břeclav Gumotex.
V dramatickém
finálovém duelu
mistrovství
ČR
družstev žen s favorizovaným SKST
Mart
Hodonín
hráčky získaly svůj
Úspěšný tým na fotografii Michala Tušla
čtvrtý titul mis(zleva): Suthasini Sawettabut, Veronika
tryň ČR. Úspěch
Tušlová, kouč Petr Nedoma, Ganna Gapobyl dílem koleknova a Vivien Ellö.
tivu, ale zejména
Maďarka
Vivien
Ellö k němu výrazně přispěla třemi body v rozhodujícím pátém
utkání, které v Hodoníně skončilo 5:4. Dalšími členkami vítězného
kolektivu byly Ukrajinka Ganna Gaponova, Thajka Suthasini Sawettabut a v pozici náhradnice Veronika Tušlová. Celkově tak Břeclav vyhrála 3:2 na utkání, i když nejlepšími dvěma jednotlivkyněmi
finálové série byly hráčky Hodonína Matelová a Pěnkavová.
Bylo to skvělé završení sezóny 2012-2013, v níž stolní tenistky MSK
získaly i popáté Český pohár a staly se jeho trvalými držitelkami.
Jaroslav Hýbner
Valachovič navštívil Juventus
Úspěšný trenér fotbalistů MSK Břeclav Milan Valachovič si své trenérské vzdělání posiloval na čtyřdenní stáži v italském klubu Juventus Torino. Byl svědkem vyvrcholení nejvyšší italské soutěže,
v níž získal Juventus svůj 31. titul mistra Itálie (oficiálně 29., protože dva mu byly odňaty kvůli korupční aféře). Měl možnost vidět
tréninky Antonia Conteho a díky svým znalostem italštiny s ním pohovořit. V Torinu se dostal i do blízkého kontaktu s držitelem zlatého míče a nejlepším fotbalistou Evropy Pavlem Nedvědem, který
pracuje v managmentu „staré dámy“ a je stále modlou pro italské
fanoušky. Foto z archivu M. Valachoviče.
Jaroslav Hýbner
Odreagovali se sportem
Také letos uspořádal odštěpný závod Tanex v Jaroměři tradiční
„Sportovní den“. Do areálu v Jezbinách zaměstnanci zavítali v pátek 7. června v odpoledních hodinách.
Podporujeme
Fotbalový klub zefektivňuje
svou činnost
Fotbalový klub MSK Břeclav vstoupil do druhé poloviny sezony s obměněným vedením, to si dalo za cíl
klub provozně i finančně stabilizovat.
Novým jednatelem byl zvolen Milan
Volf, pozici výkonného ředitele obsadil Martin Maťašovský. Během šesti
měsíců se tak podařilo splnit několik
cílů například vytvořit nové webové
stránky, nastavit komunikaci s partnery, získat další partnery a uspořádat akci pro širokou veřejnost. Dále
se pracuje například na přípravě bonusového programu pro hráče a rodiče a dochází i k výrazné personální obměně na pozici šéftrenérů
a trenérů mládeže. Klub si klade za cíl do příštího roku zefektivnit
komunikaci s rodiči hráčů a spolupráci se základní školou Slovácká,
kde jsou sportovní třídy.
„A“ mužstvo mužů skončilo v sezoně 2012/2013 na 5. místě, do
kádru se podařilo začlenit i některé břeclavské odchovance, kteří si vedli opravdu dobře. Uplynulou sezonu hodnotí vedení klubu
jako úspěšnou. V mládežnických kategoriích se podařilo klubu MSK
Břeclav obhájit status Sportovního střediska mládeže a Sportovního centra mládeže. Činnost městského sportovního klubu Břeclav
je výrazně podporováno firmou Gumotex, která je generálním partnerem klubu a bez ní by klub působil ve sportovním odvětví velice
složitě. Dalšími výraznějšími partnery jsou Město Břeclav, VHS, ZFP,
Bors, Bron a firma Aegon.
Martin Maťašovský
Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav.
IČ 16355407. Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300
ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: 519
314 146. Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3A, č. p.
Z
počátku organizátoři
akce
s obavami sledovali
stoupající a klesající hladiny rozvodněných řek v okolí.
Naštěstí se počasí
uklidnilo a pátek byl
ve znamení teplého
slunečného
dne.
Takže ideální posezení na kryté terase
se samoobslužnou
pípou s náchodským
Primátorem a na rožni se otáčí čuník. Kdo
se nevejde, najde
místo pod slunečníky. Odpoledne je ale především o sportu, takže
k disposici jsou hřiště na volejbal, dvě fotbalová hřiště a tenisové
kurty. Jednotlivé sportovní disciplíny nejsou nijak organizovány.
Spontánně se tvoří týmy na tenis a volejbal. Tvrdé jádro se tradičně
utkává na fotbalovém hřišti. K disposici je i klubovna s televizorem,
kde se soustřeďují sportovci teoretici. Rekreační sportovci se drží
spíše petanque a kroketu a k tomu cucají kofolu.
Později se společenské aktivity přesunou na improvizovaný taneční parket pod vedením DJ. Uvolněný sportovní den končí obvykle
po půlnoci. Cesta zpět domů pěšky nebo na kole byla i letos po vysilujícím sportovním dnu náročná. Ale jako obvykle to všichni přežili ve zdraví. Sportovní den je určitě dobrá cesta k vylepšení pracovních vztahů a k uvolnění napětí při zajišťování náročných úkolů.
Monika Hozdová
personální manažerka
3062, 690 75 Břeclav. E-mail: [email protected] Uzávěrka
čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem
MK ČR E 11019.
Download

nový SEAWAvE