květen 2014 • ročník 20 • zdarma
www.letnany.cz
Začátkem dubna
se konaly zápisy
do mateřských
škol. Předběžné
výsled ky jsou
překvapivé!
Strany 4–5
Životní prostředí
Rozkvétá vám vše pod rukama?
Přihlaste se do „kytičkové“ soutěže
Strana 20
Volný čas
Letňany nejen dětem nabídnou
divákům spoustu dobré zábavy
Strana 24
Sport
Malí plavci dovezli do Letňan
celkem devatenáct medailí!
Strana 27
inzerce
K
A 2+K
K
K
+
Í
UM 1
M
I
X
Í STÁN
A
C
M
A
V
O
PARK IL
É
N
A
YT
MOB
091
VYCH
1 309
AIL
E-M
Z 73
A.C
LANDI
OD@
OBCH
Letnanske_listy_Inzerujte188x130.ai
1
4/23/14
8:46 PM
SC-340413/06
ZL inzerce 188x130 .indd 1
15.4.2014 20:29:21
PLÁNUJETE V LETŇANECH REKLAMNÍ
KAMPAŇ? INZERUJTE
V MĚSÍČNÍKU LETŇANSKÉ LISTY!
– náklad 10 000 výtisků
– distribuce zdarma
do poštovních schránek
S NÁM I
– další číslo vychází
OSLOVÍTE
6. června
CELÉ LETŇANY!
pro informace o inzerci kontaktujte Víta Vrbického, tel.: 603 786 170, e-mail: [email protected]
úvod
Z obsahu č. 5/2014
08 Z radnice
Zahušťování zástavby, vybudování skateparku,
zachování lesoparku a jeho další rozvoj…
To jsou tři z deseti témat, která vnímají
Letňanští jako problematická. Více najdete
v anketě na str. 8.
9–10 Z radnice
Ve dnech 23. a 24. května se budou konat volby
do Evropského parlamentu.
Podle sdělení odboru správních agend
se měnily jednotlivé volební okrsky.
Zkontrolujte si, kam patříte právě vy!
19 Životní prostředí
V oblasti křižovatky Kbelská a Prosecká
v blízkosti stanice metra Letňany jsou rozsáhlé
zelené plochy. Po letech, kdy se o pozemek
nikdo nestaral, zajistila radnice úpravu plochy.
Prostor teď působí upraveně a je důstojnou
vstupní branou do Letňan.
25 Z pohád ky do pohád ky
Druhý ročník velkého pohádkového putování
pro rodinné týmy s bohatým doprovodným
programem proběhne na začátku června
v parku u OC Letňany. Mezi účinkujícími
budou například zpěvák Michael Foret,
Duo Verona a Ilona Csáková.
Vrcholem večera bude ohňostroj!
28 Sport
Nový projekt Sport ano, drogy ne,
který se rozjel na letňanských základních
školách, odstartoval na Tupolevce besedou
s olympioniky, vodními slalomáři Jaroslavem
Volfem a Ondřejem Štěpánkem.
Milé čtenářky,
vážení čtenáři,
Ema má mámu,
máma má maso a my
budeme mít Dětské
čtenářské centrum…
Jsem moc rád, že
s narůstajícím počtem
dětí na prvním stupni
základních škol se
zvyšuje i počet malých
čtenářů v letňanské
knihovně. Protože se tato čtenářská kategorie
rozvíjí nejdynamičtěji, chceme ji podpořit
novým projektem – a to rozšířením naší
knihovny o nové prostory, které budou vyhrazeny pouze dětem. Kromě obvyklé možnosti
zapůjčení běžných, tedy tištěných knih zde
budeme například půjčovat i e-knihy, děti tu
budou mít plochu na „válení“ se s knihou,
chceme tu prezentovat nejen knižní novinky
velkoplošnou projekcí – zkrátka budeme se
snažit malé čtenáře rozmazlovat. Prostory
nového dětského čtenářského centra v prvním
patře budovy Šumperka plánujeme zprovoznit
letos v září a samozřejmě vás o tom budeme
v Listech ještě informovat.
Projekt Dětského čtenářského centra by měl
odstartovat i další aktivity spojené s knihovnou a čtením. Zvažujeme například vytvoření
mobilních knihovniček na území Letňan,
ve kterých by byly volně přístupné knihy z naší
knihovny určené k vyřazení. To znamená, že
například v prostorách Nového vstupu do
Letňan u zastávky Tupolevova si budete moci
v mobilní knihovničce bezplatně půjčit knihu
třeba ke zpříjemnění cestování hromadnou
dopravou a po přečtení ji příležitostně vrátit,
případně do knihovničky přinést své knihy,
které již nechcete.
Velmi si vážím moudrosti, vědění i zábavy,
které druzí dokázali vetknout do slov i celých
knih, a jsem rád, že v dnešní elektronické době
klasická kniha ještě úplně nezanikla. Proto
v souvislosti s novými projekty letňanské
knihovny nechci zůstat jen otcem myšlenky,
ale rád bych byl jejich patronem i při samotné
realizaci a třeba také tím, kdo vám podá knihu
z mobilní knihovny.
Květen sice není měsícem knihy, ale lásky,
jenže kde jinde najdeme chronicky známé
„máj, lásky čas“ než právě v knize…?
Přeji vám hezké rozkvetlé májové dny, ať už
s knihou nebo jinou vaší láskou.
Ivan Kabický, starosta
Foto archiv redakce
Letňanské listy. Periodický tisk územního samosprávního celku • Ročník 20. Vychází 11x ročně • Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha –
Letňany, IČ 231 321 • Registrace: MK ČR E 17461 • Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Oldřich Miffek, Denis Postler, Hana Saitzová • Redakce: Hana
Saitzová – editorka, tel.: 284 028 120, e-mail: [email protected], [email protected] • Adresa redakce: Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany • Nevyžádané
rukopisy a fotografie se nevracejí • Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři • Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce • Foto na
titulní straně: PIXMAC/dotshock • Přetisk povolen jen se souhlasem redakce • Příjem inzerce: Vít Vrbický, manažer inzerce, tel.: 603 786 170, e-mail: vit.
[email protected] • Za obsah inzerátu odpovídá inzerent • Vydavatel: Strategic Consulting, Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10 • Distribuce: Česká pošta,
distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště • Náklad 10 000 výtisků • Toto číslo vyšlo 2. 5. 2014.
3
téma měsíce
Zápisy do MŠ: předškoláci a jejich r Poprvé za posledních více než dvacet let budou letos do školek V době, kdy celá republika řeší nedostatek míst v mateřských školách, se vedení městské části
Praha 18 podařil vpravdě husarský kousek: díky seriózní sociodemografické studii, promyšlenému
plánu a dobře investovaným financím vyhoví v tomto roce všem žadatelům a umístí ve svých mateřinkách všechny děti, které splnily předepsaná kritéria. Z výsledků přijímacích řízení, která se konala
8. a 9. dubna, je – po odstranění duplicit – patrné, že bylo podáno 347 přihlášek, 40 dětí nesplnilo kritéria pro přijetí, přijato bylo 208 dětí. Ale ve hře je ještě 115 míst, která budou vytvořena do podzimu!
„Potřebu systematického rozšiřování kapacity
předškolních zařízení si uvědomujeme dlouhodobě.
V roce 2006, kdy jsem poprvé nastoupil do funkce
starosty, bylo v našich školkách jen 230 míst.
Dnes je to 561 míst a do podzimu přibude dalších
115,“ odpověděl na dotaz redakce, zda je s touto
zprávou odboru školství, sociální péče, kultury
a tělovýchovy spokojen, starosta městské části
Ivan Kabický. A pokračoval: „Před čtyřmi roky
jsme nechali zpracovat demografickou studii
a její prognózy se naplňují. Po roce 2020 bude
v Letňanech bydlet kolem 25 tisíc obyvatel.“
Předškolní vzdělávání – problém doby
Po letech, kdy Česká republika bojovala s nízkou
porodností, v roce 2007 počet
narozených dětí skokově
vzrostl (meziroční nárůst
činil takřka 10 000 dětí).
V následujícím roce dosáhl populační boom svého
vrcholu (podle statistik se
narodilo 118 348 dětí).
V posledních letech
se sice počet novorozenců opět
snížil pod
110 000 za
rok, nicméně zůstává
nad počty
z let 2005–
2006.
Děti narozené
v le-
tech boomu dorostly do věku, kdy
„dosáhnou“ na vzdělávání v předškolních zařízeních a v prvních ročnících základních škol.
A nastal problém: ve většině měst a obcí republiky
pro ně nebyl dostatek míst. Navzdory řešením,
která vedení obcí přijímala, rozšiřování kapacit
mateřinek a investic do rekonstrukcí a výstavby
nových zařízení, se jej stále nepodařilo zcela
vyřešit. Ne tak v Letňanech.
Kapacita školek se zdvojnásobila
Městská část Praha 18 je zřizovatelem celkem
šesti mateřských škol s kapacitou více než
560 míst – jsou to Mateřská škola Tupolevova
a MŠ Havířovská, Mateřská škola Rychnovská
a MŠ Beranových, Mateřská škola Malkovského
a MŠ Příborská.
Na konci druhého čtvrtletí roku začnou práce
na rozšíření kapacity mateřských škol Tupolevova a Malkovského a přístavba dalšího podlaží
v Mateřské škole Beranových. Přibude tak dalších
115 míst. Celkově by do konce tohoto roku
měla mít radnice pro své nejmladší
občánky ve školkách 676 míst.
Jak uvedl starosta Kabický,
v roce 2006 disponovala letňanská radnice
pouhými 230 místy.
To znamená, že za posledních sedm let se
kapacita školek více než
zdvojnásobila, do konce
roku 2014 bude takřka trojnásobná – viz tabulku dole.
MŠ Příborská.
MŠ Beranových.
Přípravy na další
výstavbu finišují
Jak jsme uvedli, stávající
kapacita školek by měla být
letos rozšířena celkem o 115
míst. Ta budou vytvořena
ve třech zařízeních.
„Nejnáročnějším projektem je výstavba druhého
nadzemního podlaží v Mateřské škole Beranových.
To bude opět postaveno
stavebnicovým systémem složeným z obytných
modulů. Vzniknou zde dvě třídy o 25 místech
a společná multifunkční místnost,“ přiblížil jeden
z plánovaných investičních záměrů MČ Praha 18
Martin Hrádek, vedoucí odboru hospodářské
správy a investic. Vzhledem k tomu, že se jedná
MŠ Malkovského.
Kapacita mateřských škol v letech 2006–2013
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Celková
kapacita
230
270
295
370
467
511
511
561
676*
* Rekonstrukce MŠ Tupolevova a Malkovského a nástavba MŠ Beranových budou dokončeny do podzimu tohoto roku.
4
Letňanské listy
5/2014
MŠ Havířovská.
téma měsíce
odiče dávají radnici „palec nahoru“
přijaty všechny děti, které jejich zákonní zástupci přihlásili.
o nové podlaží, je třeba počítat nejen s náklady na
samotnou stavbu, ale také na interiérové vybavení
a vybavení přípravny jídel. Po dokončení stavby
se počítá s rozšířením výsadby zeleně ve stávající
zahradě a doplněním herních prvků na dětském
hřišti. Otevření obou nově vybudovaných oddělení školky je podmíněno kolaudačním řízením,
zahájení provozu se plánuje na říjen 2014.
„Cena stavby bude činit 11 milionů korun,
předpokládané náklady na interiérové a gastro
vybavení přibližně jeden milion korun. Usilovnou
snahou starosty MČ se podařilo získat dotaci hlavního města Prahy ve výši 10 milionů korun, díky
tomu bude městská část tento projekt financovat
jen částečně a může uvolnit vlastní rozpočtové
prostředky na další dva projekty – rozšíření
Mateřské školy Malkovského a Tupolevova,“
dodal Martin Hrádek.
Rekonstrukce školek
Tupolevova a Malkovského
Především vnitřních dispozic se budou týkat úpravy
v Mateřské škole Malkovského. Tady městská část
získala do dlouhodobého pronájmu prostory po
bývalém školnickém bytu a bude moci využít i plochu, kterou má dosud v nájmu Klub Montessori.
„Výši investičních nákladů spojených s adaptací
prostor – tedy náklady na bourání příček, úpravy
povrchů, nové sociální zázemí, instalace a interiérové
a gastro vybavení – stanovil odbor HSI na částku
blížící se čtyřem milionům korun. Financování
bude zajištěno přímo z rozpočtu městské části,“
popsal plánovanou rekonstrukci v objektu Mal-
kovského Martin Hrádek. „S otevřením prvního
oddělení pro 25 dětí počítáme od začátku školního
roku, druhého pro 15 dětí – jehož úpravy vyžadují
stavební povolení a kolaudační řízení – zhruba o
měsíc později.“
Obdobné práce – bourání stěn, položení nových
podlah a nové instalace, osazení plastových oken
a vybudování sociálního zázemí či nákup nového
zařízení herny, šatny a kuchyňky – si vyžádá i rekonstrukce v Mateřské škole Tupolevova. Ta se
nachází přímo v přízemí budovy základní školy.
Toto rozšíření by mělo městskou část přijít celkem
na čtyři miliony korun. Nové oddělení s kapacitou
25 míst by mělo být otevřeno na začátku příštího
školního roku.
Více předškoláků, více starostí
„Narůstající počet dětí v předškolním věku a zvyšující se kapacita předškolních zařízení s sebou
přináší i nemálo problémů, proto připravujeme
od školního roku 2015/2016 oddělení stávajících předškolních zařízení od jejich mateřských
základních škol tak, aby mohly fungovat jako
samostatné celky. To znamená, že mateřské školy
Beranových, Malkovského a Havířovská budou
samostatnými příspěvkovými organizacemi,“
přiblížil záměry vedení městské části Ivan Kabický.
„Nejen v souvislosti s navyšováním kapacity předškolních zařízení každým rokem stoupají i náklady
na školství, a to jak v provozních výdajích, tak
i investicích. Z mého pohledu jsou ale investice
do vzdělání našich dětí v jakékoli podobě vždy
dobře vynaložené finanční prostředky.“
Školkami to nekončí…
Je naprosto logické, že se během krátké doby přelije
„dětská vlna“ z mateřinek do základních škol. Situaci
v letňanském školství navíc ovlivňuje (a ještě dále
ovlivní) i vlna nových obyvatel a masivní výstavba
na území naší městské části, stejně tak jako stále
větší obliba mladých lidí bydlet v dynamicky se
rozvíjející a k lepšímu se měnící části Prahy.
„Naše městská část je zřizovatelem celkem tří
základních škol s celkovou kapacitou 1820 dětí,
z toho ZŠ Tupolevova má povolenou celkovou
kapacitu 600 míst, ZŠ Generála F. Fajtla DFC 620
míst a Základní škola Fryčovická 600 míst,“ sdělila
redakci radní pro školství Věra Ježková. „V současné
době je kapacita dostačující, i když se navyšující
se počet dětí ve školách odráží na počtu tříd. Ten
roste úměrně s počtem žáků přijatých do prvních
tříd a projevuje se kolísáním počtu tříd na druhém
stupni z důvodu odchodu žáků na víceletá gymnázia.
Podle našich předpokladů a čerstvých výsledků
aktualizované sociodemografické studie budou
muset být počty míst ve školách v následujících
letech navýšeny.“
Svým vzkazem rodičům předškoláků potvrdil slova
své kolegyně starosta Ivan Kabický: „Je pochopitelné,
že následky boomu zákonitě zasáhnou i letňanské
základní školy. Rád bych vás touto cestou uklidnil
– počítáme s tím a již dnes připravujeme navýšení
kapacity, tedy rozšíření a případně dostavbu škol
formou uvažované nástavby.“
-red-, zdroj: odbory ŠSKT a HSI ÚMČ Praha 18
Foto PIXMAC/ TatyanaNagi, Tomáš Proněk,
a Denis Postler
Na zápis do mateřské školy při ZŠ Generála F. Fajtla DFC přišla se svou dcerou Anetkou (3,5 roku) i Markéta Krummerová.
5
z radnice
Běh naděje 2014:
v květnu v lesoparku
Přijďte udělat něco
pro své zdraví
a podpořit dobrou věc!
Městská část Praha 18 pořádá ve středu
21. května od 9 do 18 hodin v letňanském
lesoparku Běh naděje.
Tato akce volně navazuje na Běh Terryho Foxe,
který se konal v letech 1993–2007. Jedná se
o dobrovolnou humanitární akci spojenou
s veřejnou sbírkou. Hlavním cílem akce je udělat
něco pro své zdraví, vyjádřit solidaritu s nemocnými a získat z příspěvků účastníků finanční
prostředky na výzkum rakoviny. Trať je možno
absolvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole,
na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem
apod., podle vlastních sil.
Nebuďte lhostejní a bojujte společně s námi
proti rakovině a dalším nebezpečným civilizačním chorobám. Těšíme se na setkání 21. května
v letňanském lesoparku!
Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21
Ilustrace archiv redakce
Důležité kontakty:
Sekretariát starosty MČ
telefon: 284 028 110
e-mail: [email protected]
Sekretariát tajemníka ÚMČ
telefon: 284 028 114, fax: 284 028 225
e-mail: [email protected]
Den zdraví v Letňanech
V
íce než dvě stovky občanů naší městské
části využilo 16. dubna možnosti nechat si
zdarma prověřit a zkontrolovat zdravotní
stav. Studenti 2. LF UK změřili všem zájemcům
krevní tlak a pulz, hladinu cukru v krvi či množství tuku v těle a výsledky testů jim hned sdělili.
Dále pak doporučili další postup při naměřených
zvýšených hodnotách. Často se zde hovořilo i na
téma zdravá výživa a pravidelný pohyb.
Studenti také na anatomickém modelu předvedli,
jak postupovat při poskytování první pomoci.
Další akci zdravotně preventivního charakteru
MČ Praha 18 připravuje na podzim tohoto roku.
Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21
Studenti lékařské fakulty měřili zájemcům nejen tlak
a pulz.
Městská část investuje
do protidrogové prevence
V rámci Světového dne bez tabáku, který každoročně
připadá na 31. května, proběhly v ZŠ Tupolevova semináře o škodlivosti kouření, kterých se zúčastnili žáci čtvrtých tříd.
Podstatou seminářů je hravou a interaktivní formou
podpořit kolektivní smýšlení ve třídě směřující
k získání odmítavého postoje ke kouření, které
pomůže jednotlivcům správně se rozhodovat
při kontaktu s tabákovými výrobky. Děti v tomto
věku se zpravidla poprvé setkávají s možností
experimentovat s cigaretou. Způsob vypořádání
se s tabákovou drogou bude i v budoucnu ovlivňovat postoje dítěte k návykovým látkám. Je tedy
klíčové, aby se dítě naučilo sebevědomě říci ne
látce, kterou nechce.
Seminář žákům uhradila MČ Praha 18 v rámci
primární protidrogové prevence.
Text a foto Blanka Zahradníková,
koordinátorka NSZM a MA 21
Děti se učily, jak říci kouření ne!
Z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18
Z JEDNÁNÍ RADY:
Komplexní úklid komunikací 2014
V poptávkovém řízení na zakázku Komplexní úklid
komunikací byla jako nejvýhodnější vyhodnocena
nabídka společnosti IPODEC – Čisté město za cenu
necelých 112 tisíc korun.
Den s Policií – Policie For People
Na základě žádosti ředitele Městské policie hl.
m. Prahy schválili radní udělení záštity městské
části Praha 18 sedmému ročníku akce Den s Policií – Policie For People, která se bude konat
8. června v Letňanech na ploše u areálu PVA
EXPO PRAHA.
Kromě hudební produkce mohou návštěvníci
zhlédnout techniku a ukázky činnosti záchranných
a bezpečnostních složek. Městská část na pořádání
akce poskytla finanční dar ve výši patnáct tisíc
korun, stejně jako v předchozích letech.
6
Letňanské listy
5/2014
Finanční podpora letňanských hasičů
I pro tento rok radní schválili finanční příspěvek
na činnost Sboru dobrovolných hasičů Letňany, a
to 30 tisíc korun na činnost SDH a 20 tisíc korun na
činnost oddílu Mladých hasičů. Z příspěvku bude
například hrazen nákup ochranných pomůcek
a ošacení, výdaje spojené s účastmi na soutěžích
či s výlety oddílu Mladých hasičů.
Navýšení kapacity školních družin
Radní schválili podání žádosti o změnu zápisu ve
školském rejstříku pro školní družiny základních
škol Fryčovická (navýšení o 50 míst), Tupolevova
(navýšení o 30 míst) a Gen. F. Fajtla DFC (navýšení
o 30 míst). Důvodem je vyšší zájem o toto zájmové
vzdělávání v souvislosti s navýšením počtu žáků
na prvním stupni základních škol. V případě
ZŠ Fryčovická bude požádáno o navýšení již pro
školní rok 2014/2015, u zbývajících dvou škol se
změna předpokládá až pro školní rok 2015/2016.
Kytičková soutěž
Rada městské části schválila vyhlášení „kytičkové“
soutěže, tedy soutěže O nejhezčí balkon, zahrádku
a předzahrádku, i v letošním roce. Soutěžit se bude
ve třech kategoriích – zahrádka či předzahrádka,
balkon či okno a předzahrádka nebo zahrádka
před bytovým domem. Podrobné informace
o soutěži jsou zveřejněny v těchto Letňanských
listech (str. 20) a na www.letnany.cz.
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
Bezúplatná půjčka
z prostředků hlavního města Prahy
Na jednání dne 10. dubna zastupitelé schválili
podání žádosti o poskytnutí bezúplatné půjčky
ve výši 45 milionů korun z rozpočtu hlavního
města Prahy na financování investičních potřeb
městské části. Poskytnutí půjčky je podmíněno
rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Ivan Kabický, starosta
z radnice
Fórum občanů odhalilo
největší problémy Letňan
Letováci, ozvěte se!
Na letošní veřejné Fórum občanů, které se konalo 7. dubna v obřadní
síni radnice, se dostavilo 95 občanů, zastupitelů a pracovníků Úřadu
městské části Praha 18. U šesti pracovních stolů se otevřeně hovořilo
o problémech, které občané naší městské části považují za nejpalčivější.
C
elkem se diskutovalo o těchto oblastech: úřad,
občan a služby; problémy očima mládeže;
ekonomika, výstavba a strategický rozvoj;
školství, sport, kultura a volný čas; bezpečnost,
životní prostředí a doprava; zdravotnictví, sociální
oblast a zdravý životní styl. Do hledání témat
se podařilo zapojit i letňanskou mládež, která
formulovala vlastní témata, jež ji nejvíce trápí.
Účastníci měli možnost zapsat u svých stolů
jakékoliv náměty, z nich byly následně vybrány
a veřejně prezentovány vždy dva nejdůležitější.
V závěru označil každý návštěvník mezi vybranými
náměty dva preferované. Po sečtení hlasů tak vznikl
pořadník deseti témat, která účastníci setkání po-
važují za nejdůležitější.
Stejně jako v minulých
letech bylo veřejné fórum organizováno podle závazné metodiky iniciativy Místní agenda 21 a setkání moderoval ředitel
Národní sítě Zdravých měst Petr Švec. Vzhledem
k tomu, že výsledky nejsou reprezentativní, budou
témata předložena k potvrzení občanům naší
městské části formou ankety, kterou naleznete
v tomto vydání Letňanských listů a na našich
webových stránkách. Po vyhodnocení se budou
tématy zabývat orgány samosprávy.
Blanka Zahradníková, koordinátorka MSZM a MA 21
Foto Tomáš Proněk
Do redakce Letňanských listů došla žádost
o pomoc. Pan Vladimír Nešpor z webu
www.minory.cz prosí všechny Letňanské,
bývalé pracovníky (Rudého) Letova, kteří se
podíleli na výrobě vozu Minor, zda by se mu
mohli ozvat. Rád by získal co možná nejvíce
informací o výrobě tohoto unikátu.
Jak napsal, podle zpráv, které se k němu dostaly,
byl archiv zřejmě z větší části zničen při privatizaci podniku. Možná ale někteří pamětníci
mohou nějaké informace, kresby či fotografie
z doby výroby vozu Minor poskytnout.
Pokud k nim patříte, napište na adresu:
[email protected] Děkujeme.
Městská část Praha 18
vás zve na
veřejnou
prezentaci
sociodemografické
studie
aktualizované
v oblasti školství
a sociálních služeb,
která se koná
Zájem o veřejné diskuze se rok od roku zvětšuje.
28. května od 17 hodin
v obřadní síni
ÚMČ Praha 18,
Bechyňská 639
Školáci si své problémy odprezentovali sami.
Pamětníci, pomozte!
Již v loňském roce jsme se prostřednictvím Letňanských listů obrátili na ty občany naší městské
části, kteří žijí v Letňanech velmi dlouho (desítky
let), s žádostí o pomoc – tedy o zapůjčení
fotografií, plánků, map či korespondence, které
K vytipovaným problémům se lepily hlasy.
bychom mohli publikovat v knize o Letňanech.
Vzhledem k tomu, že proběhlo výběrové řízení,
v němž byl vybrán zhotovitel zakázky, a kniha už
se začíná vyrábět, obracíme se na pamětníky ještě
jednou. Máte-li zajímavé historické dokumenty
a fotografie a jste ochotni je zapůjčit, ozvěte se,
prosím, tiskové mluvčí ÚMČ Praha 18
Haně Saitzové na telefonní číslo 284 028 120.
Děkujeme.
MČ Praha 18
7
anketa
Městská část Praha 18
Deset problémů Letňan
V průběhu veřejné diskuze s občany, která se konala v pondělí 7. dubna 2014 v rámci projektu zaměřeného
na zlepšování kvality života obyvatel Letňan a zapojení veřejnosti do rozvoje městské části Praha 18, bylo formulováno níže uvedených deset problémů. Vzhledem k tomu, že takto získané výsledky nejsou reprezentativní,
je třeba je předložit k potvrzení občanům městské části formou ankety. Proto vás žádáme o pomoc:
Prosíme, vyberte a označte DVĚ z níže uvedených témat, jejichž řešení upřednostňujete!
1. Stop zahušťování výstavby na území MČ Praha 18
2. Zřízení skateparku
3. Zachování lesoparku v současné rozloze a jeho další rozvoj
4. Respektování zájmu občanů v projektu Letňanské lentilky
5. Úklid psích exkrementů, větší aktivita MP v oblasti kontroly
6.–7. Obnovení cyklotrasy A44 kolem letiště
6.–7. Více pítek
8. Přesunutí agendy dávek hmotné nouze z ÚP na městskou část
9. Zřízení gerontologického centra či stacionáře pro seniory
10. Rozšíření a udržování dětských hřišť
Jeden jiný podnět ___________________________________________________________________________________
Doplňte také tyto údaje (anonymní anketní lístky nebudou vyhodnoceny):
Jméno a příjmení ____________________________________________________________________________________
Bydliště ____________________________________________________________________________________________
Telefon ______________________________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________________
Mám – nemám (nehodící se škrtněte) zájem podílet se na dalším rozvoji městské části zapojením do pracovních
skupin strategického plánu, být informován a zván na veřejná projednávání.
Anketu odevzdejte do 31. května 2014.
Dotazník je také uveřejněn ke stažení na adrese www.praha18.cz. Můžete ho zaslat poštou na adresu ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, 190 00 Praha 9, odevzdat v podatelně úřadu a v Terezínské 104, Praha – Prosek. S výsledky
budete seznámeni v Letňanských listech a na webu MČ www.praha18.cz.
SC-340567/01
8
Letňanské listy
5/2014
z radnice
Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starosta městské části Praha 18 Ivan Kabický podle § 32 odstavec 2 zákona číslo 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční v pátek 23. května 2014
od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. května
2014 od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb
– ve volebním okrsku číslo 18001
je volební místnost ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639
pro voliče bydlící v ulici:
•Ašská 69, 107, 126, 240, 531, 647, 648, 654, 758,
•Bechyňská 33, 45, 63, 638, 639, 640,
•Beranových 10, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 39,
40, 44, 48, 49, 50, 60, 64, 65, 70, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 96, 125, 130, 166, 241, 666, 667, 675,
687, 688, 695, 696, 698, 707715, 735, 745,
746, 753, 756,
•Bludovická 396, 397, 398, 399, 400, 537,
•Boletická 87, 88, 94, 95, 538, 668,
•Dudkova 62, 97, 98, 99, 108, 109, 133, 134,
135, 136,137, 138, 168, 187, 201, 529, 530,
•Chebská 55, 56, 57, 58, 59, 66, 67,
•Klenečská 127, 128, 129, 242, 244, 540, 723,
724, 725, 726, 727, 728,
•Křivoklátská 32, 34, 37, 38, 533, 646,
•Protivínská 77, 78, 79, 80, 92, 93, 733,
•Rychnovská 71, 72, 73, 74, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 139, 350, 408, 651, 671,
•Šumperská 343, 344, 345, 347, 348, 349,652,
•Toužimská 41, 52, 53, 54, 68, 183, 184, 185,
186, 563, 565, 607, 664, 670, 697, 708, 720,
731, 744, 751, 752,
•Tvrdého 47, 75, 76, 89, 90, 91, 100, 101, 102,
103, 104, 132, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294,
je volební místnost ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC
II, Rychnovská 139
pro voliče bydlící v ulici:
•Miroslava Hajna 740/2, 740/4, 759/1, 759/3,
•Nepomuckých 749/15, 749/17, 749/19, 755/22,
755/24, 755/26,
•Ostravská 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633,
634, 635, 636, 637, 644,
•Pavla Beneše 742/16, 742/18, 750/8, 750/10,
750/12, 750/14, 759/7, 759/9,
– ve volebním okrsku číslo 18002
– ve volebním okrsku číslo 18004
je volební místnost ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC
I, Rychnovská 139
pro voliče bydlící v ulici:
•Beranových 110, 111, 112, 113, 167, 200,
•Dudkova 338, 339, 340,
•Hronovská 214, 218, 245, 363, 645, 748,
•Kopřivnická 115, 116, 117, 118, 609, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617,
•Křivoklátská 254, 255, 256, 257, 258, 285,
301, 302,
•Prachatická 114, 141, 144, 199, 209, 210, 211,
212, 213, 215, 216, 420,
•Rokycanská 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253,
•Stará náves 691, 692, 693, 694,
•Tvrdého105, 106, 131, 259,
•Vamberská 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 407, 410, 411, 419,
•Velhartická 197, 365, 379,
– ve volebním okrsku číslo 18003
je volební místnost ZŠ a MŠ Gen. Fr. Fajtla DFC
III, Rychnovská 139
pro voliče bydlící v ulici:
•Beranových 140,
•Březnická 177, 178, 179, 180, 207, 219, 220,
412, 534, 649,
•Ivančická 580, 581, 582,
•Jablunkovská 173, 174, 176, 413, 417, 418, 421,
•Jančova 286, 364, 414, 737, 738, 739,
•Kladrubská 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324,
•Letovská 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556,
557, 558, 559, 661, 718,
•Místecká 175, 366, 371, 384, 409, 415, 429, 438,
•Velešínská 196, 208, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 341, 342, 405, 406, 659, 757,
•Velhartická 171, 205, 206, 217, 243, 335, 336,
337, 394, 395, 532, 560, 566,
•Veselská 686, 699,
– ve volebním okrsku číslo 18005
je volební místnost Dům s pečovatelskou službou, Malkovského 603
pro voliče bydlící v ulici:
•Běloveská 143, 156, 159, 169, 170, 192, 198,
233, 235, 238, 346, 656, 657, 662,
•Choceňská 152, 153, 157, 158, 160, 161, 163,
164, 190, 191, 193, 202, 203,234, 539, 743, 754,
•Krausova 604, 605, 606, 714,
•Malkovského 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597,
598, 599, 600, 601, 602, 603, 608, 689, 690,
•Novosvětská 142, 154, 155, 162, 165, 188,
204, 237,
•Trutnovská 194, 236,
•Tupolevova 676, 722,
•Žamberská 151, 562,
– ve volebním okrsku číslo 18006
je volební místnost ZŠ a MŠ Fryčovická I,
Fryčovická 462
pro voliče bydlící v ulici:
•Kuželova 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579,
•Malkovského 583, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590,
•Místecká 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
567, 568, 569,
– ve volebním okrsku číslo 18007
je volební místnost ZŠ a MŠ Fryčovická II,
Fryčovická 462
pro voliče bydlící v ulici:
•Frýdecká 402, 403, 404, 439, 440, 441,
•Krnovská 351, 352, 353,
9
z radnice
•Křivoklátská 436, 437, 527,
•Nýdecká 442, 443, 444, 445, 446, 447,
•Rýmařovská 360, 361, 362,
•Šumperská, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 380,
381, 382,
•Vítkovická 368, 369, 370, 373, 374, 375, 376,
377, 378,
– ve volebním okrsku číslo 18008
je volební místnost ZŠ a MŠ Fryčovická III,
Fryčovická 462
pro voliče bydlící v ulici:
•Fryčovická 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462,
•Křivoklátská 455,
•Rýmařovská 430, 431, 432, 433, 434, 435,
•Tupolevova 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472,
– ve volebním okrsku číslo 18009
je volební místnost ZŠ a MŠ Tupolevova I,
Dobratická 525
pro voliče bydlící v ulici:
•Bohumínská 388, 389, 390, 391, 392, 393,
526, 712,
•Havířovská 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428,
473, 476,
•Chlebovická 729/2, 729/4, 729/6, 732/14,
732/16, 734/8, 734/10, 734/12,
•Rýmařovská 385, 386, 387, 561,
•Třinecká 528, 650, 672, 673, 706,
•Vratimovská 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
– ve volebním okrsku číslo 18010
je volební místnost ZŠ a MŠ Tupolevova II,
Dobratická 525
pro voliče bydlící v ulici:
•Bukovecká 508, 509, 510, 511, 512, 513,
•Rýmařovská 474, 475,
•Tupolevova 477, 478, 479, 480, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 665, 669, 710,
713, 730, 736, 741, 747,
•Veselská 663, 709, 719, 721,
– ve volebním okrsku číslo 18011
je volební místnost ZŠ a MŠ Tupolevova III,
Dobratická 525
pro voliče bydlící v ulici:
•Beranových 145, 146, 147, 181, 564,
•Broumovská 189, 221, 226, 227, 260, 653,
•Buchlovská 148, 222, 224, 225, 655,
•Dobratická 520, 521, 522, 523, 524, 525,
•Hořická 149, 367, 401, 535, 658,
•Chlebovická 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499,
•Opočenská 223, 228, 229, 231, 239, 536,
•Příborská 232, 514, 517, 518, 519, 674,
•Tupolevova 515, 516,
– ve volebním okrsku číslo 18012
je volební místnostDetašované pracoviště
Nový Prosek, Chotěšovská 680/1
pro voliče bydlící v ulici:
•Bechlínská 705/2, 705/4,
•Hůlkova 683,
•Chotěšovská 677/6, 678/2, 678/4, 679/5, 680/1,
680/3, 700/7,
•Kostomlatská 681/6, 682/8, 684/2, 684/4, 685/1,
•Lovosická 711/30, 559/32,
•Terezínská 678/5, 684/3, 685/1, 701/4, 701/6,
702/7,
•Zlonická 703/2, 704/1.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Volič, který je občanem jiného členského
státu, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství
jiného členského státu a že je na území
České republiky veden v evidenci
obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány tři dny
přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech
voleb do Evropského parlamentu volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
V Praze dne 11. dubna 2014
Ivan Kabický, starosta
Foto: Shutterstock,
PIXMAC/Ipackshot a PetraD
10 Letňanské listy
5/2014
z radnice
Jak to vidí zastupitelé?
Veřejného Fóra občanů, které se na začátku dubna konalo na letňanské radnici, se – stejně jako v loňském roce – zúčastnila i skupina žáků
posledních ročníků zdejších základních škol. Z jejich prezentace bylo
jasně patrné, že naprosto zásadním nedostatkem je chybějící skatepark. V následném hlasování je podpořili i mnozí dospělí. Zajímalo nás
proto, jak vidí tento problém letňanských teenagerů zástupci městské
části. Proto jsme se některých z nich zeptali:
Jaký je váš názor na vybudování skateparku v Letňanech?
Přestože jsme jich oslovili více, své odpovědi nám zaslali pouze tři, další nám napsali, že se k této otázce nebudou nebo nechtějí vyjadřovat.
Úvodem musím zmínit své překvapení nad tím, že absence skateparku v Letňanech se dostala do desítky
nejpalčivějších problémů, které vzešly od letňanských
občanů na veřejném fóru na radnici dne 7. dubna t. r.
Diskuze na téma skatepark v Letňanech: ano, či ne se
u nás objevuje v pravidelných cyklech, stejně jako se
cyklicky obměňuje generace náctiletých. Idea vybudování skateparku vznikla v době působení starosty
Josefa Dobrého. V roce 1996 městská část velmi vážně
uvažovala o stavbě velkého skateparku na pozemku
společnosti Tesco v blízkosti hokejové haly. Vzhledem
k finanční náročnosti a také k negativním ohlasům ze
strany obyvatel z přilehlé oblasti – kvůli předpokládanému hluku z provozu skateparku – zůstal záměr
stavby pouze ideou.
Nabízí se otázka, zda výrobci kolečkových bruslí a skateboardových prken pokročili v kvalitě svých výrobků, i co se
týká hlučnosti jejich používání. Přestože v naší technické
době vždy nejen kvituji, ale i podporuji veškeré sportovní
aktivity mládeže, nelze opomíjet i případná omezení obyvatel, která by provozem skateparku mohla vzniknout.
Proto bych upřednostňoval slevit z původního záměru, co
se týká velikosti skateparku, a postupovat „step by step“
instalací třeba tří základních skateprvků na již „hotové“
ploše a následně – podle míry využití – jejich počet případně rozšířit. V této souvislosti se nabízí k takovémuto
využití například hřiště při základní škole ve Fryčovické
ulici. Osobně tento záměr rád podpořím.
Na Fóru občanů 7. dubna byly jako tři nejpalčivější
problémy označeny: zahušťování zástavby, výstavba
skateparku a zachování lesoparku.
Samozřejmě, že se skateparkem přišla mládež. Nevím, jestli obecně je chybějící skatepark pro ně tím
nejbolestivějším místem. Skutečností je, že Letňany
mládeži nabízejí hodně málo pro využití volného času.
Za mého mládí jsme měli své plácky na fotbal či v zimě
na hokej, poblíž byly kopce, skály, stromy i různá
zákoutí, kde jsme se mohli scházet i budovat si jakési
improvizované klubovny.
Co nabízí Letňany dnešním mladým? Kde jsou plácky
na sport, kde jsou místa pro posezení mládeže (a tím
nemyslím pro fetování)? Prakticky se mohou vybít
jen v lesoparku, který je tak na procházky či běhání.
Myslím, že samosprávu čeká nelehký úkol. Nejen s případným vybudováním skateparku. Umístění podobného
sportoviště by bylo vhodné na okraji lesoparku. Jenomže
ten se nachází na území patřícím hlavnímu městu Praze.
A tak bude nejprve nutné jednat o možnosti jeho zbudování v této lokalitě a následně o zajištění financí na tuto
investici. Ač jsem založením optimista, zkušenosti mi
říkají, že je to práce na více než jeden rok.
V tomto volebním období byla pro vedení městské části
klíčová revitalizace sídliště Avia II. Pro příští volební
období, které začne na podzim tohoto roku, by se jednou
z priorit měl stát i projekt, který by řešil nedostatek místa
pro volnočasové aktivity mládeže.
Jestliže se mám zodpovědně vyjádřit k podané otázce
vybudování skateparku v naší městské části, musel bych
se seznámit podstatně důkladněji s danou problematikou. Především s tím, jestli Letňany mají a mohou
nabídnout vhodnou plochu pro vybudování takového
areálu a také jak je to s možnou (a pro obyvatele blízkých
domů obtěžující) hlučností… I proto bych si chtěl udělat
soukromý průzkum u jiných podobných areálů. Co je
jasné již nyní, a to také podkládám za rozhodující, je
nutnost najít širší shodu s tímto záměrem s občany.
Plně podporuji celé spektrum „zdravých“ aktivit mladé
generace, ve kterých nachází uspokojení. A jízda na skatu,
bruslích či koloběžkách je jednou z těchto oblastí.
Letňany mají možnost jednat o uvedeném záměru
s Čakovicemi či Kbely. Zvážit a podpořit případnou
společnou investici. Najít takové řešení, které občany
spojí, ne rozdělí.
Nyní lze využít k této zálibě již vybudované skateparky v
Praze 8 nebo v Praze 9 na Černém Mostě. Myslím, že si
můžeme vzít za příklad již probíhající aktivity – hudební
školu v Čakovickém zámečku, skupinu zahrádkářů nebo
cvičiště psích mazlíčků, i jiné oblasti. Důkladnější posouzení a diskuze k této otázce může být jedině ku prospěchu
celé záležitosti.
Ivan Kabický (ODS)
starosta
Oldřich Miffek (ČSSD)
zástupce starosty
Emil Kassl (KSČM)
zastupitel MČ Praha 18
Foto archiv redakce a Marie Votavová
Ilustrační foto PIXMAC/TABOGA
11
odborníci radí
Před lichváři nás ochrání
jen vlastní opatrnost a rozvaha
V
souvislosti s účinností nového občanského
zákoníku zazněly názory, že dojde k podstatnému zlepšení situace obětí lichvy.
Některá média dokonce hovořila o „konci
lichvy“ a pevně věřila v ozdravení situace
na trhu nebankovních půjček.
Je však třeba upozornit na to, že ve skutečnosti nejde o radikální změny
a v současnosti, stejně jako v minulosti, se můžeme spolehnout pouze
na vlastní opatrnost a rozvahu,
nechceme-li nějakému lichváři
naletět.
touto cestou. V médiích zmiňovaný zákaz lichvy
neznamená, že dlužník bez dalšího uspěje ve sporu,
kdy odmítá hradit „příliš vysoký“ úrok. Lichva je
zakázána v tom smyslu, že je neplatná
smlouva, při jejímž uzavírání někdo
zneužil tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti,
rozruše-
Nemravné půjčky?
Co vlastně ohledně lichvy přinesl
nový občanský zákoník? Do konce
roku 2013 bylo možné u soudu napadnout, že sjednaný úrok, poplatky,
pokuty či jiné platby prodražující
půjčku jsou natolik nepřiměřeně
vysoké, že odporují dobrým mravům,
a proto nemají být právně vymahatelné.
V praxi však byl problém určit, co je ještě v souladu s dobrými mravy a co je již porušuje. Záleží
samozřejmě také na okolnostech, jelikož pouhý
údaj o procentní sazbě úroku či RPSN vlastně
nemá až tak vypovídající hodnotu. Například
můžeme na trhu půjček nalézt produkt, u kterého
je půjčováno s RPSN 105 015 %. Ano, není to
překlep, skutečně je zde půjčováno s procentní
sazbou v řádu stovek tisíc procent. Je takováto
půjčka nemravná? Na první pohled by se mohlo
zdát, že ano. Pokud se však blíže podíváme, o co
se ve skutečnosti jedná, tak jde o krátkodobou
půjčku 500 Kč na 5 dní, kdy za zapůjčení peněz
zaplatí dlužník 50 Kč. Rázem je jasné, že nejde o
žádnou přemrštěnou úplatu za poskytnutí půjčky.
Prokazatelné zneužití
Vzhledem k tomu, že je obtížné pevně stanovit
určitou procentní sazbu, nad kterou by bylo zakázáno půjčovat, občanský zákoník se nesnaží jít
ní nebo lehkomyslnosti druhé strany a dal sobě
nebo jinému slíb poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém
nepoměru. Dlužník tedy nemusí prokazovat,
že jsou podmínky nepřiměřené v té míře, že jsou
v rozporu s dobrými mravy, a stačí mu doložit
„hrubý nepoměr“, ale na druhou stranu zde musí
být schopen prokázat výše popsané zneužití. To
je obtížné, jak se již v praxi přesvědčily orgány
činné v trestním řízení, které se na základě
obdobné definice v trestním zákoníku snaží již
řadu let stíhat lichvu jako trestný čin.
Zákoník obsahuje řadu změn
Nemůžeme očekávat, že zlepšení situace ohledně lichvy přinese sám občanský zákoník. Obsahuje
řadu dílčích změn, které je možné použít proti
lichvářským praktikám, nicméně je spíše na
soudní praxi, do jaké míry bude mít tendenci
klást za vinu dlužníkům, že k uzavření smlouvy
nepřistoupili s náležitou pečlivostí, či naopak
budou ochotny shledávat, že tak nevýhodné podmínky by dlužník nepochybně nepodepsal, pokud
by nebyla zneužito jeho tísně, nezkušenosti atd.
Nikdy nepodepisujte bianko směnky!
V současnosti tak lze rozhodně doporučit přistupovat ke sjednávání všech závazků s náležitou
opatrností a v žádném případě se nespoléhat na
ústní informace bez ohledu na to, jak
důvěryhodně protistrana působí.
Pokud se totiž podíváme na praktiky
lichvářů, není nic neobvyklého,
že jsou ústní formou úmyslně
podány nepravdivé informace.
Jsou si totiž moc dobře vědomi, že jim dlužník nebude
schopen prokázat, co mu
ústně tvrdili, a rozhodovat
bude dlužníkem podepsaná
smlouva. Uvěří-li například
dlužník tomu, že bianko směnku
podepisuje „jen pro jistotu“ a že
ji věřitel zničí po splacení půjčky, může se mu
snadno stát, že mu po nějaké době od soudu
přijde příkaz k proplacení směnky vyplněné
na nehoráznou sumu. Není totiž v praxi zas
až tak výjimečné, že nepoctivý věřitel směnku
navzdory řádnému zaplacení půjčky dovyplní
a pak prodá věřiteli např. z Panenských ostrovů,
který se následně bude ohánět tím, že směnku
nabyl v dobré víře. Dlužník mu musí směnku
proplatit a pak je na něm, aby se případně hojil
na původním věřiteli, pokud došlo k vyplnění
směnky v rozporu s tím, co bylo sjednáno.
Nečekejme od nového občanského zákoníku
zázraky. Je na každém z nás, zda se neuváženým
podpisem nepřipravíme o všechno a zda odbornou
pomoc vyhledáme včas, nebo až v okamžiku, kdy
vlastně již nelze nic dělat.
Ondřej Načeradský
Občanské sdružení Společnou cestou
Ilustrace © Pixmac/Regisser.com
Malá právní poradna: spoluvlastnictví
Jaká je nová zákonná úprava předkupního
práva spoluvlastníků v novém občanském
zákoníku? Tento dotaz padl v naší bezplatné
právní poradně také. A protože se domníváme,
že odpověď bude zajímat i čtenáře Listů,
přetiskujeme její znění:
Nový občanský zákoník poskytuje ochranu ostatním
spoluvlastníkům při prodeji spoluvlastnického
podílu jiného spoluvlastníka tím, že předkupní
právo svědčí spoluvlastníkům již jen v případě,
že spoluvlastnictví bylo založeno tak, že spoluvlast-
12 Letňanské listy
5/2014
níci nemohli svá práva a povinnosti od počátku
ovlivnit (pořízením pro případ smrti, jinou právní
skutečností). Ostatní spoluvlastníci pak mají
k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku
spoluvlastnictví předkupní právo, což neplatí při
převodu podílu jinému spoluvlastníkovi, manželovi,
sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Zvlášť
je upraveno předkupního právo u spoluvlastnictví
k zemědělskému závodu, když předkupní právo
se v tomto případě vztahuje i na dědický podíl.
Předkupní právo ostatních spoluvlastníků je zde vyloučeno pouze v případech, převádí-li spoluvlastník
svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle
ustanovení o zákonné posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku nebo vzdali-li se spoluvlastníci předkupního práva v písemné formě.
Podle přechodných a závěrečných ustanovení
nového občanského zákoníku zákonné předkupní
právo založené podle ustanovení § 140 zrušeného
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zanikne
uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti
nového občanského zákoníku, k 1. 1. 2015.
Petra Švehlíková, advokát
z letňanských škol
Březen – za kamna vlezem,
duben – ještě tam budem
na Tupolevce rozhodně neplatí
Běh s kuřetem
Dvacátý ročník charitativního Aprílového běhu
s kuřetem se uskutečnil 1. dubna v parku na Židovských pecích. Přespolního závodu se zúčastnilo
500 dětí z 18 pražských škol. Školu Tupolevova
reprezentovalo celkem 30 žáků třetích až pátých
tříd. První místo v běhu na 700 metrů získal Jirka
Tesař (3.B), druhé místo Markéta Růžičková (3.C).
Druhé místo v běhu na 900 metrů obsadil Tomáš
Václavík ze 4.A. Zlatou medaili na 1100 metrů
vybojovala Anežka Černá z 5.B. Na startu se
závodníci setkali s legendou atletiky Imrichem
Bugárem, který se zhostil úkolu hlavního startéra
a po závodech předal všem vítězům medaile a ceny.
Děti si dopoledne užily a už se těší na další ročník.
Se školní družinou do Liberce
V polovině března se konal celodenní výlet do
IQ Parku v Liberci pro děti ze školní družiny.
V expozicích byl ve čtyřech patrech připravený
program, kde měli žáci možnost seznámit se
s tím, jak fungují jejich smysly – prostřednictvím
různých her zjistili, jakým způsobem se dají
smysly oklamat. Na závěr si své znalosti ověřili
v testu. Díky široké nabídce aktivit v IQ Parku si
mohli mladí vědátoři vyzkoušet, jak funguje síla,
magnetismus, jak udržet balanc nebo jak (ne)jsou
odvážní. Všichni účastníci se vrátili plni zážitků.
Ozdravný pobyt na horách se vydařil
V letošním roce vyrazili třeťáci, čtvrťáci a páťáci na
tradiční týdenní ozdravný pobyt na Smíchovskou
boudu do Pece pod Sněžkou. Ještě když odjížděli
z Prahy, trošku se báli, jestli si letos vůbec zalyžují, ale
od poloviny pobytu si všichni (i začátečníci) užívali
prosluněnou lyžovačku na svazích Javoru i Hnědého
vrchu. Vyrazili také novou kabinkovou lanovkou na
Sněžku. Všem dětem zbyl dostatek sil i na to, aby si
zařádily v hotelovém bazénu. Při večerních soutěžích,
kvízech a karaoke zažili všichni spoustu legrace.
„Klokanění“ je oblíbené
Jednadvacátý březen je již tradičně na základních
a středních školách věnován mezinárodní soutěži
Matematický klokan. Žáci z Tupolevky se této
soutěže, která vznikla v roce 1980 v Austrálii
a v roce 1991 se rozšířila i do Evropy, účastní
již 12 let. Letos se do soutěže přihlásilo na dva
a tři čtvrtě milionu soutěžících z 30 zemí Evropy.
Soutěžní úlohy prověřují především logické
myšlení soutěžících, kteří jsou podle ročníků
rozděleni do několika kategorií. Tupolevku báječně
reprezentovali a vítězi se stali: v kategorii Cvrček
(2. a 3. tř.) Eliška Brabencová ze 3.B, v kategorii
Klokánek (4. a 5. tř.) Kristýna Dobiášová z 5.B,
v kategorii Benjamín (6. a 7. tř.) Eva Šaldová ze 7.B
a v Kadetech (8. a 9. tř.) to byl Jakub Benda z 9.A.
Nejen vítězům, ale všem soutěžícím gratulujeme.
Měsíc od minulého vydání Listů utekl jako voda.
Aktivity žáků, ale i nadšení pedagogů jsou vidět
na každém kroku, proto jsem rád, že jsem s nimi
mohl čtenáře časopisu opět seznámit. Přeji všem
krásné slunné jarní dny.
Daniel Vysloužil, ředitel ZŠ a MŠ Tupolevova
Foto archiv školy
Školáci nám píší
Beseda
s letňanskými hasiči
Žáci osmých tříd ZŠ Tupolevova koncem března
v rámci rodinné výchovy navštívili stanici dobrovolných hasičů v Letňanech. „Po krátkém úvodu,
při kterém jsme měli hlavně pochopit, že prioritou je vždy lidský život, nás rozdělili do dvou
skupin. První skupina zamířila do garáže na prohlídku aut a hasičské výstroje, druhá se mezitím
věnovala první pomoci a volání na tísňové linky.
Mohli jsme si vyzkoušet obvazování ran, masáž
srdce a dýchání s maskou. Zjistili jsme, jak nás
dokáže vyděsit obyčejná houkačka. Zhlédli jsme
video o práci hasičů.
Z reakce spolužáků usuzuji, že si to všichni užili
stejně jako já. Opravdu myslím, že nám to něco
dalo a všechny informace nám byly podány
zábavnou a srozumitelnou formou. Pochopili
jsme, že hasiči to nemají vůbec lehké. Za jejich
úspěchy stojí také spousta dalších lidí. Například
ženy, které mají na stanici za úkol zajišťovat
marketing a logistiku. Nebo děti, které na hasičské stanici takřka vyrostly. Všichni jsme odtud
odcházeli s úsměvy na tvářích.“
Adéla Zahradníčková, 8.A
13
z letňanských škol
Duben byl v Rychnovské
(nejen) ve znamení knížek
Do školy přišel spisovatel Václav Šorel
V rámci projektu zaměřeného na podporu čtenářství Čteme s Andersenem navštívil Základní školu
Generála Františka Fajtla DFC spisovatel Václav
Šorel. Pobesedoval s dětmi z 5.–7. tříd, vyprávěl
jim o své práci a odpovídal na jejich dotazy.
Václav Šorel je autorem známých komiksů, jeho
tvorba je spojována i s časopisem ABC mladých
techniků a přírodovědců, kam kromě komiksů
přispíval různými odbornými články o letectví
a plastikovém modelářství. Ve svém vyprávění
hovořil Václav Šorel o lidech, se kterými úzce
spolupracoval, především o Františku Kobíkovi,
s nímž pro ABC vytvářel populární vystřihovánky
podepsané značkou ŠOK.
Plnili tedy úkoly, v kterých dokazovali své čtenářské umění – skládali věty z pohádek, vyhledávali
rýmy, kreslili podle textu. Všem se dařilo. V další
části akce je pasovala zástupkyně ředitele školy
Eva Duchková na čtenáře. Pro všechny prvňáčky
to byl velký zážitek. Na památku dostali pamětní
listy a knížky, které jim věnovalo SRPŠ. Doufejme,
že jim radost ze čtení dlouho vydrží.
Romana Harcubová, učitelka
Dětem vyprávěl také o svých vědecko-fantastických příbězích. Nejprve jim přiblížil samotnou
legendární Vzpouru mozků, příběh o robotech,
kteří ovládli Zemi, ale také to, co ho při práci
inspirovalo, například jeho návštěva výpočetního
střediska, kde viděl obrovský historický počítač.
Přečetl také ukázku ze své připravované knihy,
druhého dílu Vzpoury mozků, kde se ve vesmíru
odehraje souboj člověka se zmutovaným hmyzem,
„hnusnými inteligentními pavouky“. S žáky 7. tříd
probral také některá fakta z oblasti fyziky, dotkl se
například rozdílu mezi černou a červí dírou, mezi
meteorem a meteoritem apod.
Václav Šorel pohovořil také o svém vztahu k Letňanům, dříve totiž pracoval v letňanské Avii.
Právě zde se seznámil s Kobíkem, což mimo
jiné zásadně ovlivnilo jeho tvorbu inspirovanou
letectvím a technikou vůbec. Žáky zaujaly i postřehy ze staré Aerovky – továrnu spisovatel líčil
jako živoucí bytost, která žije svůj vlastní příběh.
Na tuto myšlenku ho přivedly archivní fotografie,
které nebyly nikdy zveřejněny a které on sám viděl
při jedné návštěvě továrny.
Ze slov Václava Šorela byl cítit vřelý vztah nejen
k letectví a k jeho práci, ale také k lidem, kteří ho
provázeli, a k Letňanům jako k „jeho“ místu. Dětem, které znají také komiks o generálu Františku
Fajtlovi DFC, se beseda líbila.
Romana Šubrtová, učitelka
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pátek 4. dubna byl pro prvňáčky ze školy v Rychnovské slavnostním dnem: byli pasováni na čtenáře.
Nejprve museli dokázat, že si pasování zaslouží.
14 Letňanské listy
5/2014
Školní družina ZŠ a MŠ
Gen. F. Fajtla DFC se představuje
Školní družina je školské zařízení pro výchovu
a vzdělávání mimo vyučování. Jejím hlavním
úkolem je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi
výchovou ve škole a výchovou v rodině. Cílem
zájmového vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte,
podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, získávat
všeobecný přehled v návaznosti na učivo ve škole
a tyto poznatky umět využívat v praxi. Nezbytnou
součástí programu školní družiny je i prostor pro
odpočinek a relaxaci.
Provoz školní družiny je zajištěn od 6,30 do 17 hodin. V letošním školním roce jsou děti z 1.–4. tříd
rozděleny do sedmi oddělení. Jednotlivé složky
výchovy (tělesná, výtvarná, hudební…) se prolínají
do všech činností dle aktuálních témat pro dané
týdny. Děti navštěvují divadla, kina, výstavy, jezdí
na výlety, chodí do solné jeskyně, na lezeckou
stěnu… Obzvláště tyto „adrenalinové“ činnosti
jsou velice oblíbené, neboť při nich děti většinou
dokážou překonat nejen výšku, ale i své dosud
neobjevené možnosti. Velký důraz je kladen i na
tradice (Mikuláš, Vánoce, masopust, Velikonoce)
a s nimi spojené výstavy, besídky a výtvarné dílničky.
Protože letošní školní rok je na ZŠ v Rychnovské
zaměřen na environmentální výchovu, družina se
aktivně podílí na sběru papíru, použitého textilu,
víček od PET lahví a na třídění odpadu.
Aktuality z družiny:
Výlet do Mníšku pod Brdy
Přípravu na velikonoční svátky zahájily děti ze
školní družiny výletem na zámek v Mníšku pod
Brdy. Ve středu 9. 4. jeli žáci prvních tříd a přípravné třídy, ve čtvrtek 10. 4. druháci a třeťáci.
Prohlídka zámku byla zaměřena na Velikonoce,
velikonoční tradice a oslavy Velikonoc v tomto
kraji. Po prohlídce se děti naučily plést pomlázky,
které si odvezly domů. Nakonec je čekalo „kouzelné
sklepení“ s čerty, vílami, princeznami a vodníky.
Zážitků bylo mnoho, a přestože počasí výletu moc
nepřálo, všichni si ho náležitě užili.
Velikonoční tvoření
Ve dnech 14.–16. 4. se konala výstavka velikonočních nápadů a kraslic zdobených netradičními
technikami. Výrobky dětí byly inspirací i pro
rodiče. Těm z rodičů, kteří přispěli svými nápady,
patří poděkování.
Na nejbližší týdny družina připravuje oslavy Dne
dětí, sportovní olympiádu či výlet do Mirakula Milovice. Všechny uvedené a další plánované aktivity
by nebylo možné uskutečnit bez podpory vedení
školy, SRPŠ a spolupráce s rodiči. O spokojenosti
dětí svědčí i stále se zvyšující počet žáků přihlášených do ŠD a jejich nadšení při společných akcích.
Pavla Koudelková, vedoucí školní družiny
Foto archiv školy
z letňanských škol/sociální péče
Další občánci byli
přivítáni do života
P
oslední středa v měsíci březnu opět patřila
našim nejmenším. V letňanské obřadní
síni přivítala nejmladší letňanské občánky
zástupkyně starosty MČ Praha 18 Iveta Lojková.
Pro potěšení přišly zahrát a zazpívat děti
ze Základní školy Gen. Františka Fajtla DFC
pod vedením své učitelky Markéty Demartini.
Poslední vítání Letňánků před letními prázdni-
Děti podnikly exkurzi
po bankách a učily se
rozumět řeči bankéřů
nami proběhne 19. května. Pokud máte zájem
zúčastnit se této akce, kontaktujte osobně pracovnice odboru správních agend ÚMČ Praha 18,
Bechyňská 639, přízemí budovy, nebo napište
e-mail na [email protected]
Odbor správních agend ÚMČ Praha 18
Foto Tomáš Proněk
V první polovině dubna absolvovaly třídy 5.A
a 7.A s inženýrkou Ladislavou Hetfleišovou
exkurzi po některých pražských bankách.
Putování začalo v té nejdůležitější – České národní
bance. Tady se děti dozvěděly základní informace
o úloze banky v našem státě i zajímavosti o budově, kde nyní sídlí. Prohlédly si i některé falešné
bankovky.
V Rytířské ulici se školáci podívali do centra České
spořitelny. Tady se seznámili s historií budovy
i s činností bank v 19. století. Také už vědí, jak
vzniklo slovo banka a proč si banky stavěly tak
nádherné budovy.
Samozřejmě, že se průvodkyně snažila žákům
ukázat, jak je důležité, aby rozuměli řeči bankéřů,
protože jenom tak mohou být jednou zodpovědnými klienty bank.
Nakonec se vrátili daleko do historie a u Maiselovy
synagogy si povídali o bankéřích Židovského Města.
Kateřina Válková a Julie Dušková, ZŠ Fryčovická
Foto archiv školy
Letňanská miminka
Eliška Crkalová
Upozornění: Miminkům přejeme hodně štěstí a rodičům gratulujeme!
Karel Kolář
Matyáš Němec
Jakub Oláh
Lucie Ryšánková
Pokud máte zájem o zveřejnění informace o narození vašeho miminka v Letňanských listech, pošlete fotografii děťátka
se základními údaji na adresu [email protected] nebo [email protected]
15
senioři
Vltavo, Vltavo,
voděnko hluboká…
Letňanští senioři
nezahálejí ani na jaře
Dva velmi zajímavé výlety zvládli naši senioři v průběhu posledního
měsíce – nejprve se vypravili do příbramských dolů, poté podnikli exkurzi po Letišti Václava Havla.
P
Tóny písniček Karla Hašlera se nesly10. dubna
z prostor Klubu seniorů. Probíhalo tu vystoupení
operního pěvce Erika Bezdíčka za klavírního
doprovodu profesorky Anny Huječkové.
Více než hodinová hudební produkce byla převážně věnovaná 120. výročí narození legendárního
českého písničkáře. Notoricky známé skladby
strhly členy klubu i k aktivní účasti na vystoupení.
Na úspěchu koncertu měla zásadní podíl právě
profesorka Huječková, která je v klubu „kulturním
atašé“ a patronkou podobných aktivit.
ři návštěvě hornického muzea v Příbrami,
ale hlavně zdejších dolů Anna a Vojtěch si
Letňanští uvědomili, že na takto nehostinném místě, které nepřináší potěchu a stále nese
stopy těžké dřiny generací horníků, by se jim
nežilo snadno. Náladu jim spravila až zastávka
na Svaté Hoře – známém mariánském poutním
místě s významným barokním areálem, které se
nachází na kopci nad Příbramí.
Zato druhý výlet, na pražské letiště, si čtyřicítka
letňanských seniorů dokonale užila. Jednak si
„na ostro“ vyzkoušeli, jak vypadá odbavení pa-
sažérů před vstupem na palubu letadla, jednak
si mohli ze speciálního autobusu pohybujícího
se po areálu letiště podrobně prohlédnout i to,
co je běžným cestujícím skryto. Dokonce mohli
přímo z letištní plochy sledovat odlety a přílety
některých linek. Závěr akce patřil návštěvě zdejší
hasičské zbrojnice.
Nechcete-li sedět doma, přijďte se podívat do
klubu. Třeba se vám bude mezi aktivními letňanskými seniory líbit.
Václav Kadeřábek, Klub seniorů
Foto Miroslav Plašil
-vkFoto Miroslav Plašil
Program Klubu seniorů
na květen:
6. května
13. května
15. května
20. května
22. května
27. května
29. května
Obrázky z Vídně a něco
o Habsburcích
Přednáška: prevence civilizačních
onemocnění – J. Dedek
od 13 hodin
Vycházka do Klánovic
Jižní Amerika – D. Ničová
Senior party
odjezd v 8 hodin
Zájezd do Slaného a do Lán
od 13 hodin
Vycházka – Bílkova vila
Začátky ve 14 hodin, pokud není uvedeno jinak.
Naučte se zmírnit stres
V rámci podpory osob, které dlouhodobě pečují o někoho blízkého, pořádá Farní charita Praha
14 (Černý Most) v úterý 29. května od 16,30 hodin přednášku magistry Martiny Tiché na téma
Využití relaxačních technik při stresu. Po přednášce následuje svépomocná skupina. V rámci tohoto projektu mohou pečující využívat poradenství právníka, psychologa, sociálního pracovníka
a kněze. Všechny služby jsou poskytované zdarma. Více informací na www.charita.cz.
-red-
Změna programu vyhrazena!
Společenská kronika
V březnu 2014 slavili:
98 let
93 let
92 let
90 let
85 let
80 let
75 let Synek František
Stoklasová Božena
Hlatký Štěpán
Pokorný Jaroslav
Cichra Václav
Lososová Eva
Šebestová Františka
Barták Jiří
Grygárková Milada
Moravcová Jaroslava
Kučaba Josef
Staňková Marie
Jubilantům dodatečně
přejeme vše nejlepší!
16 Letňanské listy
5/2014
Pozvánka na výstavu fotografií
Fotograf duší i tělem, člen fotoklubu Nekázanka, autor mnoha
snímků publikovaných v Letňanských listech, člen Klubu seniorů.
Tak bychom mohli ve zkratce
představit autora fotografií, které
jsou v současné době vystaveny
v Klubu seniorů, Miroslava Plašila.
Příroda, historické památky, ale třeba také momentky z výletů a zájezdů, které letňanští senioři
v posledních letech absolvovali – témata fotografií
jsou různá, společná pro všechny snímky je ale
profesionální kvalita a hezké vidění světa.
Rozhodně si nenechte tuto výstavu ujít. Přijít se
můžete podívat v otevírací době klubu, v úterý
a ve čtvrtek odpoledne.
-vkIlustrační fotografie Miroslav Plašil
inzerce
POH¤EBNÍ SLUÎBA
âAKOVICE
inzerce
www.letnany.cz
Příští číslo vychází 6. června
•náklad 10 000 výtisků
•distribuce zdarma
do poštovních schránek
Pro detailní kalkulaci, objednávku
nebo rezervaci kontaktujte naše
inzertní oddělení:
Vít Vrbický
telefon:
603 786 170
e-mail:
[email protected]
ZDENùK VÍTEK
PROVÁDÍ
●
●
●
●
●
SMUTNÁ
pohfiby do zemû
kremaãní obfiady
vazbu vûncÛ a kytic
smuteãní oznámení
pfievozy zesnul˘ch NONSTOP
Komplet:
• zednické práce •
• malování • vyklízení
bytů, sklepů, půdních
prostor • stěhování •
• odklízení sněhu •
Tel.: 773 176 317
Hledám
zdravotní sestru
na částečný nebo celý
úvazek do privátní
urologické ambulance
v Praze 7.
Kontakt: 777 147 486
(volat po–pá 1830–2100 hod.)
SC-332309/06
SC-340378/04
PINK CROCODILE SCHOOL
LETNÍ DĚTSKÉ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
v červenci 2014
Tel.: 603 861 635,
734 817 113, 283 930 475
KANCELÁ¤:
Na barikádách 774, Praha 9 - âakovice
tel.: 603 861 635, 283 930 475,
734 817 113
e-mail: [email protected]
www.pscakovice.cz
SC-340362/02
SC-332487/03
„CESTA KOLEM SVĚTA!“ Děti 2–10 let
Týdenní turnus: od 8 do 13 hod: 2 600 Kč
od 8 do 16 hod: 4 200 Kč
Havířovská 476, 199 00 Praha 9
W: school.pink-crocodile.org
E: [email protected]
T: +420 222 932 239, 604 274 429
SC-340644/01
Prodejte BYT do 30 dnů
za NEJVYŠÍ CENU na trhu
a BEZ REALITKY!
774 081 058
Aukcenamiru.cz
SC-332400/50
činohra
UVÁDÍME
VE STAVOVSKÉM
DIVADLE
SC-340647/03
Muzikálová událost sezóny!
Hity skuPiny luCie - muzikál
Hudba/libreto
koller kodym dVorˇák P. b. CH. / belko
LES
V hlavní roli exceluje Iva Janžurová
www.narodni-divadlo.cz
©Foto Štěpánka Stein & Salim Issa
A. N. Ostrovskij
Veˇtsˇí
nezˇ malé
mnozˇstVí lásky
i.andrloVá, e.buresoVá, r.HerrmannoVá, J.PidrmanoVá,
b.PolákoVá, k.sedlákoVá, e.smetana, V.noid bárta, V.benes,
P.dergel, J.korn, d.kraus, r.kubík, P.liska, m.Písarík,
k.roden, l.VaCulík, V.Vydra a dalsí
SC-340389/11
Cesky domov_92x63.indd 1
Hlavní mediální partner
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: [email protected],
v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok a Sazka Ticket. www.hdk.cz
SC-340654/09
29.01.14 13:43
SCSC-332436/34
17
inzerce
Kids Kingdom
Mateřská škola Praha 8
– zvýšení kapacity
Poslední volná místa
na školní rok 2014/2015
v MŠ Praha 8
Akreditace MŠMT
Rozvojový program
Angličtina
10 dětí ve třídě
Kroužky denně
do 18 hodin v ceně
Tel.: 724 601 020
[email protected]
www.kidskingdom.cz
Letní prázdninový provoz
i pro nezapsané děti
SC-340674/01
SC-340640/04
rekonstrukce
domů, bytů
a bytových jader
zednické, obkladačské,
instalatérské, zámečnické,
truhlářské, malířské
a elektroinstalační práce
Tel.: 724 830 444
[email protected]
www.tmp-remesla.com
SC-340609/04
KOnTrOLY a ČiŠTĚnÍ KOMÍnŮ DLe
naŘÍzenÍ vLÁDY Č. 91/2010 sb.
revize PLYnOvÝCH zaŘÍzenÍ,
TLaKOvÝCH nÁDOB sTaBiLnÍCH,
ODBOrnÉ PrOHLÍDKY KOTeLen
servis KOTLŮ, sPrÁva a PrOvOzOvÁnÍ TePeLnÝCH zDrOJŮ
TOPenÁŘsKÉ
a insTaLaTÉrsKÉ PrÁCe
aUTOrizOvanÉ eMisnÍ
MĚŘenÍ KOTLŮ
s TÍMTO inzerÁTeM 10% SLEVA!
Unigaz servis s.r.o.
Záběhlická 1916/20, Praha 10
tel.: 272 760 754 a 736 754 302
www.unigazservis.cz
SC-340623/22
SC-332516/24
SC-332436/35
18 Letňanské listy
5/2014
životní prostředí
Zeleň u mimoúrovňové křižovatky
Kbelská a Prosecká se dočkala úpravy
V oblasti křižovatky Kbelská a Prosecká v blízkosti stanice metra Letňany jsou rozsáhlé zelené plochy. Pro
ty, kteří jedou do Letňan autobusy či auty z centra města, je to hlavní vstupní prostor do naší městské části.
T
ěm, kdo tudy projíždí, jistě neuniklo, že
o údržbu zelených ploch se od jejich vzniku
nikdo nestará. Při výstavbě křižovatky bylo
na zelené plochy vysázeno velké množství kvalitních kultivarů stromů a keřů. Zároveň zde ale
zůstaly kořeny původních topolů černých a jiných
plevelných stromů a keřů – například bezu černého,
šípku atd. Časem došlo k velké invazi topolů a ty
nakonec přerůstaly původně vysazené stromy a
keře, postupně je vytěsňovaly a umořovaly. Topol
není – vzhledem ke svým vlastnostem – oblíbeným
stromem, a hlavně – není perspektivním stromem
k frekventovaným silnicím: pro svou výšku se špatně
udržuje, má křehké dřevo a v pozdějších letech se
stává velmi nebezpečným, protože z něj při větru
často opadají suché i živé větve. Především kvůli
topolům by tedy byl zásah u této frekventované
křižovatky v budoucích letech nutný. Byl by však
Dlouhé roky se majitel pozemku o údržbu zeleně nestaral.
mnohem dražší než nyní, a navíc by byly nenávratně
zničeny či narušeny vysazené ušlechtilé dřeviny.
Komise regenerace sídliště a životního prostředí
městské části Praha 18 iniciovala nápravu tohoto
stavu. Po počátečních peripetiích s dohledáním
správce prostor se domluvila s odborem městského investora Magistrátu hlavního města Prahy
a jeho příslušnými orgány. Dne 25. listopadu
2013 byla odeslána za zdejší komisi žádost
o úpravu zeleně. Tu investor projednal a uznal,
že zásah je potřebný. Proběhlo výběrové řízení
na realizátora akce. Poté se sešli investor, zahradnická firma a zástupce letňanské komise
životního prostředí a byla upřesněna představa
o úpravách. Od 13. do 20. března zahradnická
firma „rekultivaci“ plochy realizovala.
V rámci úprav byla ručně posekána tráva, odstraněn biologický i ostatní odpad, vyrovnána
plocha, ale hlavně byly odstraněny neperspektivní a nebezpečné topoly. Nyní je tak umožněn
volný růst vysázených kultivarů stromů a keřů
– kupříkladu dubů, borovic, smrků, hlohyň,
cypřišů atd. Celý prostor teď působí upraveně
a udržovaně, plně v souladu s představou, s níž
komise do jednání vstoupila.
Nyní ještě zbývá dořešit poslední podstatný
problém stávajícího správce – ten musí přes svůj
odbor oddělení správy a vyvádění majetku najít
konečného správce. Věřme, že se mu to podaří
a péče o zeleň, například sekání trávy, řez stromů
apod., bude již pravidelná a dlouhodobě kvalitní.
A vstupní brána do Letňan bude konečně působit
důstojným dojmem.
Text a foto Pavel Filípek
Komise regenerace sídliště a životního prostředí
Po zásahu zahradníků působí plocha konečně upraveně.
Letňanský lesopark začal žít
Jaro už je v plném proudu a letňanský lesopark
opět patří sportovcům, dětem i těm, kteří hledají
jen relax a odpočinek.
Už v loňském roce tady byly na žádost naší městské
části odstraněny náletové dřeviny, aby stromy ve
skupinách mohly volně dýchat. Od mnoha volně
umístěných stromů byly odstraněny podpěry, protože už jsou dostatečně velké a mohou růst samy.
O zeleň v lesoparku se stará hlavní město Praha,
nicméně stále cítíme, že lesopark je náš. Je otázkou,
zda požádat magistrát o svěření do péče, protože
starost o zeleň by stála několik set tisíc korun ročně
navíc. Pravidelné sekání trávy, prořezy stromů,
odstranění náletovin, to vše jsou práce, které někdo
musí zaplatit. Zatím tedy městská část pouze dohlíží
na zeleň a její údržbu. Ale možná se to v budoucnu
změní a lesopark opravdu změní pečovatele…
Letňanská zeleň ale není jen lesopark. Staráme
se o téměř 3000 kusů zeleně. Aktuálně probíhají
práce na prořezech stromů a úpravě keřů. Některé z nich vyžadují radikální zásahy, ale vždy
je to k jejich prospěchu.
Na všechny činnosti dohlíží nezávislý odborný
dozor, a firmy, které se o zeleň starají, jsou tak
pod neustálou kontrolou.
V plánu je také nová výsadba. Například v Jablunkovské ulici budou nové buky a v rámci Letňanských
lentilek přibude na sídlišti skoro 100 nových stromů
a přes 1000 keřů. Zároveň jsou připraveny další
projekty, které rozšíří zelené plochy a přinesou
nové stromy i keře. Znamená to, že Letňany
budou v příštích letech ještě zelenější.
Text a foto Jan Mikulecký
radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí
19
životní prostředí/doprava
KUK proběhne v Letňanech
na přelomu května a června
Oznamujeme, že ve dnech 26. května–2. června 2014 se v naší městské části uskuteční
komplexní úklid komunikací (KUK), a to v pracovní dny vždy od 8 do 15 hodin.
V
jednotlivých postupně čištěných blocích
budou sedm dnů předem rozmístěny
přenosné dopravní značky s vyznačeným
termínem čištění komunikace. Veškeré informace
o termínech čištění a rozsahu jednotlivých bloků
budou uveřejněny na webových stránkách městské
části Praha 18 www.letnany.cz.
Komplexní úklid bude prováděn stejným způsobem
jako v roce loňském, to znamená bez odtahů vozidel.
Vyčištění ulic v naší městské části je pro vedení
Již počtvrté budeme
vybírat nekrásnější
letňanské okno,
balkon či zahrádku
Soutěž O nejkrásnější okno, balkon, zahrádku
a předzahrádku pro všechny zahrádkáře a „truhlíkáře“, kterou v posledních čtyřech letech vyhlašuje
MČ Praha 18, opět startuje. Stejně jako v loňském
roce se bude soutěžit ve třech kategoriích.
Kategorie:
1.Zahrádka či předzahrádka
2.Balkon či okno
3.Předzahrádka nebo zahrádka před bytovým
domem
Výherci každé z kategorií získají poukázky na nákup
zahradního zboží v hodnotě 2 500 korun.
Podmínky účasti v soutěži:
• nemovitost se nachází na území MČ Praha 18
• soutěžní okno, balkon, zahrádka či předzahrádka
jsou viditelné z ulice
Soutěžní fotografie (společně se jménem, příjmením, adresou, telefonem a souhlasem s účastí
v soutěži) pořízené v roce 2014 posílejte do konce
září poštou, případně v digitální podobě na e-mailovou adresu [email protected] nebo je osobně
doručte do podatelny ÚMČ Praha 18, Bechyňská
639, Praha – Letňany. Po vyhodnocení soutěže
budou výsledky zveřejněny na webových stránkách
městské části a v časopise Letňanské listy.
MČ prioritou, především s ohledem na jeho stálou
snahu o zlepšování životního prostředí. Proto žádáme motoristy, aby respektovali dopravní značku
Zákaz zastavení a svá vozidla přeparkovali. Jistě je
v možnostech všech motoristů, aby v tyto dny svá
vozidla odvezli z dotyčné lokality. Nerespektování
dopravního značení bude důsledně kontrolováno
a následně postihováno strážníky městské policie.
Marek Havel, Odbor HSI ÚMČ Praha 18
Foto archiv ÚMČ Praha 18
Informace Magistrátu hlavního města
Prahy k provádění cyklické deratizace
V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného prostranství a o změně
některých souvisejících zákonů, bude hlavní město Praha zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci
v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační
síti. Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu s příslušnými odbornými firmami.
K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v roce 2006.
Deratizační práce budou v MČ Praha 18 probíhat ve dnech 12. 8.–2. 9., a to v těchto ulicích:
Terezínská, Chotětovská, Kostomlatská, Bohumínská, Tvrdého, Chlebovická, Ostravská, Beranových,
Rýmařovská, Tupolevova, Dobratická, Kopřivnická.
-red-
Další etapa rekonstrukce
Tupolevky se blíží
V letošním roce se konečně uskuteční dlouho
plánovaná oprava Tupolevovy ulice v úseku od
Veselské po Černokosteleckou. Práce by měly
proběhnout v letních měsících.
V první etapě dojde k souvislé opravě odfrézováním vozovky, opravení vpustí a šachet
a položení nové vrstvy vozovky. Poté bude samo-
zřejmě obnoveno vodorovné dopravní značení.
Ve druhé etapě bude opraven kruhový objezd
Tupolevova a Veselská. Opět bude stávající povrch
odfrézován a nahrazen povrchem novým a následně
bude obnoveno dopravní značení.
Ilustrační foto © PIXMAC/jackai
Na plánku je vidět dopravní značení a podoba komunikace a kruhového objezdu.
20 Letňanské listy
5/2014
Oldřich Miffek, zástupce starosty
Plánek archiv odboru DŽP
historie
Letňanské ulice 15 – ulice Prachatická
S
ouběžně s ulicí Letovskou, která se
v Letňanech řadí k nejmladším a končí
kolmo na „třídu“ Beranových, je ulice
Prachatická. Na jedné z přiložených fotografií,
která pochází ze začátku třicátých let 20. století,
vidíme, že tehdy vedla dnešní Prachatická ulice
těsně kolem dnes již neexistujícího statku (po
roce 1948 státního statku), naproti kterému bylo
v Letňanech vybudováno veřejné koupaliště. Ani
koupaliště už ale neexistuje, stejně jako bývalé
historické jádro Letňan s charakteristickými
selskými dvory. To vše muselo ustoupit nové
bytové výstavbě. Na místě bývalého koupaliště
zůstaly jen vzrostlé túje, které jsou na dobové
fotografii ještě malé.
Ve své době patřila Prachatická ulice k nejhlučnějším.
Na vině byla nová zkušebna motorů, vybudovaná
ve čtyřicátých letech 20. století v Avii, jmenovitě
v závodu II. Pamětníci jistě nezapomněli na charakteristický zvuk zkoušených motorů, které byly
montovány do dopravních letounů Avia Av-14.
Nejvíc byly slyšet v noci, z čehož měl radost snad
jen vedoucí mistr zkušebny. Ten v dnešní Prachatické ulici bydlel. Neváhal vstát třeba o půlnoci či
nad ránem a poslechem zkontrolovat, zda jeho
dělníci mění otáčky motoru podle stanoveného
programu. Dnes patří Prachatická ulice k nejtišším
v Letňanech a při vzorné péči, jakou letňanská
radnice věnuje zdejší zeleni, i k nejhezčím.
Text a historické foto Václav Šorel
Letňanské koupaliště v době, kdy ještě zářilo novotou.
Trojlístek vyražený do fotografie není vada snímku,
ale udělali ho naši předci. Snad právě proto se fotografie zachovala do dnešních dnů.
A zde je pachatel onoho hluku. Motor Aš-82 montovaný do letounů Av-14.
Město Prachatice s krásnými freskami na jednom
z domů. Foto MÚ Prachatice.
Prachatická ulice, jak ji známe dnes.
Foto Tomáš Proněk.
inzerce
www.2bl.cz / poloha:Praha,Letňany / III.etapa-50%prodáno
• bytyzII.aIII.etapyvprodeji
• úspornébydlení=energ.náročnostbudovysk.B
• vestand.vybaveníbytuVZTsrekuperací
• modulovébydlení=spojeníbytůpodlepotřebmajitele
II. a III. etapa: 50% prodáno
• nejlepšídispozicezI.etapy,kterájejižprodaná
• jsteaktivnírodinousdětmi= ideálníbydleníprovás
vzorový byt
• províceinformacívolejtezdarma800 340 350
chytré
MODULOVÉ
BYDLENÍ
www.2bl.cz
Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), volejte zdarma 800 340 350, email: [email protected] / www.2bl.cz / byty.trigema.cz /
SC-340328/12
21
bezpečnost
Při akci Jehla bylo zkontrolováno
více než 200 hřišť a pískovišť
„Byli jsme se školkou na procházce. Kamarád našel stříkačku. Chtěl
jsem mu ji vzít, aby si s ní neublížil, a dát ji paní učitelce. Jak mi ji
podával, píchnul mě do malíčku na pravé ruce,“ řekl předškolák.
(Zdroj: www.denik.cz/plzensky-kraj/8. 4. 2014)
Pravidla:
tatistika zranění o pohozenou použitou
injekční stříkačku je alarmující. Proto
Městská policie hlavního města Prahy již
sedm let věnuje pozornost prevenci a pod názvem
Injekční stříkačky – bezpečná a čistá pískoviště
provádí celoměstskou „očistnou“ akci. Ta probíhá většinou v měsících duben či květen. Pražští
strážníci ve stanovené dny v čase od 9 do 15 hodin
kontrolují dětská pískoviště a hřiště, a to ve všech
obvodech hlavního města.
V loňském roce bylo do akce zapojeno 42 strážníků,
kteří zkontrolovali 275 dětských hřišť a pískovišť,
na nichž nalezli celkem 37 injekčních stříkaček
a 17 jehel. Letošní akce proběhla v první polovině
dubna a bylo při ní zkontrolováno 239 dětských
hřišť a pískovišť, na kterých bylo nalezeno celkem
40 injekčních stříkaček a 27 jehel. Tedy víc než
v roce minulém.
I proto stojí za to, abychom si zopakovali pravidla,
jimiž by se měli nálezci nebezpečného „odpadu“ řídit.
• Vždy se nejprve snažte zavolat linku 156 nebo
158, kde nahlásíte místo nálezu.
S
V případě nalezení injekční stříkačky
Městská policie hlavního města Prahy radí:
• V případě, že hrozí nebezpečí poranění dětí
a je třeba, abyste odstranili injekční stříkačku
sami, postupujte takto:
1.Nedotýkejte se přímo injekční stříkačky,
pro sběr využijte jako ochranu ruky např.
gumové rukavice, igelitový pytlík, papírový
kapesník, spadlý list a podobně.
2.Při sběru se nedotýkejte jehly!
3.Pokud je to možné, vložte stříkačku
do plastové lahve či nápojové plechovky
(vždy hrotem dolů) a sešlápněte ji. Nikdy
stříhačku nevkládejte do plastikové tašky
či sáčku! Následně obal vhoďte do popelnice se směsným odpadem.
Zuzana Gašpar, Tisková skupina
Městská policie hl. m. Prahy
Foto TS MPHMP
4.Je nezbytné poučit děti, že nesmí objevené
použité stříkačky brát do ruky a že by vždy
měly svůj nález oznámit někomu staršímu
nebo dospělému.
Bambiriáda 2014: dětský den s hasiči
Festival volnočasových aktivit s názvem Bambiriáda již 16. rokem pořádá Česká rada dětí a mládeže
v 19 krajských městech České republiky. Na akcích se prezentují různé organizace, oddíly, kroužky
a skupiny, které se zaměřují na práci s dětmi.
Organizace dětí a mládeže mají v České republice
dlouhou historii. Pracovaly však vždy v místě svého
působení. I proto vznikl záměr představit veřejnosti jejich různorodou činnost, ukázat rodičům,
kde všude mohou jejich děti uspokojit své zájmy
a naplnit svůj volný čas smysluplnými aktivitami.
První ročník Bambiriády se konal v Praze na Střeleckém ostrově, tady a na Dětském ostrově pobyla
i v několika dalších letech. Odtud se prezentace
„dětských“ organizací rozšířila i do dalších měst
republiky, aby oslovila děti a jejich rodiče přímo
v místě bydliště. Nyní se již třetím rokem koná
pražská Bambiriáda v areálu VŠCHT v Dejvicích
a v přilehlých prostorách.
Každoročně je do Bambiriády zapojeno i Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Krajská organizace
SH ČMS hlavního města Praha v čele s odbornou
radou mládeže zde představuje činnost kolektivů
mladých hasičů, které působí při sborech dobrovolných hasičů. Stejně jako v předchozích letech
bude Sdružení hasičů ČMS hlavního města Prahy
22 Letňanské listy
5/2014
zajišťovat v Dejvicích informační stánek a pořádat
doprovodné soutěže (např. nástřikový domeček,
omalovánky, historická stříkačka apod.).
Samotný program Bambiriáda – Den s hasiči
proběhne 23. května 2014 od 9 do 17 hodin
u Obchodního centra Letňany za velké podpory a
se zapojením všech pražských dobrovolných sborů
pracujících s mládeží. Akce se zúčastní také Hasičský
záchranný sbor hl. města Prahy, HZS Dopravního
podniku hl. města Prahy, Městská policie Praha
a Policie České republiky. Letošní program bude
naprosto výjimečný, neboť se v něm propojí dvě
akce, a to Bambiriáda a oslavy 150. výročí založení
Městského sdružení hasičů hlavního města Prahy.
Připraveny jsou soutěže pro děti všech věkových
skupin, přehlídka historické i moderní techniky –
například hasičských speciálů nebo vozů záchranné
služby. Programové vstupy umožní návštěvníkům
nahlédnout do činnosti záchranných složek zapojených do integrovaného záchranného systému.
Lukáš Horský, vedoucí kolektivu Mladých hasičů
HL. M. PRAHY
ŽENÍ HASIČŮ
RU
SD
KÉ
TS
ĚS
M
I PRAHA 18
MĚSTSKÉ ČÁST
POD ZÁŠTITOU
POŘÁDÁ
I
s HAS14IČ
23. května 20
od 9:00 hodin
TŇANY
PARK u OC LE
(ul. Tupolevova
VSTUP ZDARMA
Za podpory:
- Praha 18)
niky Požární útok
ceny
Soutěže o
Ukázka tech
Volný čas
Country Legendy slaví
už 29. narozeniny
Před více než dvěma roky, 6. října 2011, byly
v Kulturním domě Letňanka obnoveny pořady
country, folku a trampské písně s názvem Legendy Věnce buřtů. Spolu se skupinou WATSEKA
na nich vystoupili další tři účinkující.
D
o konce roku se uskutečnily ještě tři
večery a vzhledem ke zvyšujícímu se
zájmu se v současnosti pořádá těchto
večerů osm – čtyři na jaře a čtyři na podzim. Jak
to ale všechno začalo, jsem se zeptal moderátora
a zakladatele Legend Bohuslava Turka:
„Začalo to country bály. První jsem pořádal
u příležitosti 55. výročí založení osady Strong
Boys v Lidovém domě v Řevnicích. To se v Letňanech, a zejména v Rudém Letově neutajilo,
a tak za mnou přišli členové Závodního klubu
Oliva, abych uspořádal country bál v Liďáku
v Letňanech. Do konce roku 1985 jsme stačili
přichystat dva, a to s velkým úspěchem. Jenže
to už byl u moci soudruh Gorbačov, a tak nás
na rozlučkový večer před Vánocemi vyhnali
do letňanského Avionu.
Kolegové přišli s prosbou, abych uspořádal
taneční zábavu. Ta se mimořádně povedla.
S nápadem pořádat pravidelné soutěžní večery
country, folku a trampské písně za mnou přišel
šéf kulturáku Vláďa Uhlíř (řečený – nejen kvůli
nedostatku vlasů, ale i kvůli zpěvu – Hála). Sehnal jsem skupiny a v dubnu 1986 mohl – tehdy
v kavárně – začít první koncert s kapelami Ceres,
PF 81 a Cantores Bohemia. Vláďovi Uhlířovi,
a nejen jemu, se večer moc líbil, pro další večer
se dokonce přihlásil A Klub Avie a my jsme se
na dlouhou dobu přestěhovali z kavárny do sálu
naproti. Do konce roku jsme zvládli celkem sedm
večerů. Letos začneme již 29. ročník pořadu. I když
po revoluci přišla hubená léta a nebylo moc peněz,
vždy se nám podařilo nějak pokračovat. Dnes máme
za sebou přibližně
160 soutěžních
večerů, na kterých
si zahrály desítky
skupin i sólistů.
Jako dvanáctiletá Všechno začalo bálem v Řevtu například vystu- nicích, řekl Bohuslav Turek.
povala muzikálová
zpěvačka Radka Fišarová.
Díky oblibě pořadu, že nám řeznická výroba
Hypermarketu Globus nabídla buřty a hudební
skupiny do Letňan rády jezdí. Tobě a vedení
městské části Praha 18 musím poděkovat za to,
že se podařilo sehnat peníze i sponzory a že
večery byly před čtyřmi lety obnoveny. Neustále
se zvyšuje počet návštěvníků, takže je fajn, že se
pro pořádání akcí podařilo zajistit vstupní halu
PVA EXPO PRAHA, kde se dá stále navyšovat
počet míst.“
O počtu večerů si s Bohuslavem Turkem ještě
popovídáme, protože já vycházím z evidence
Míly Dvořáka, vedoucího KD Letňanka, kde tyto
večery do roku 2012 probíhaly. Z jeho evidence
vyplývá, že jsme 6. října 2011 navázali na tradici
116. večerem, takže 5. června 2014 se bude konat
137. večer Legend Věnce buřtů.
S Bohuslavem Turkem hovořil Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ Praha 18
Foto archiv redakce
Legendy Věnce buřtů
začínají 5. června
Stejně jako každý rok i letos se budou konat
v areálu PVA EXPO PRAHA Letňany další večery
Legend Věnce buřtů. Celé jarní kolo proběhne
v měsíci červnu, tedy 5., 12., 19. a 26. 6., začátek
koncertů vždy v 19 hodin. Díky podpoře městské
části Praha 18 a sponzorů, společností Globus ČR,
ABF a Country Radio, bude moci na populárních
country večerech představit moderátor Bohuslav
Turek tyto kapely:
5. 6. – Rodeo, Sešlost a Country Ladies,
12. 6. – Medúzy, Scarabeus a Rekonvalescence,
19. 6. – Semenáči, Mošňáci a Eldorádo.
Na finálovém večeru 26. 6. se představí vítězové
předešlých večerů.
Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18
Foto archiv redakce
Díky sponzorům se daří přilákat na „Buřty“ známé
kapely.
Hudební divadlo
HLAD přichází
s horkou novinkou
Docela novou hru Po večerce z pera autorky
Jany Klapetkové nabízí od začátku dubna svým
divákům Hudební letňanské amatérské divadlo
(HLAD). Detaily vám neprozradíme, snad jen to,
že se diváci společně s herci ocitnou na vratké
hranici mezi snem a skutečností, užijí si famózní
atmosféru šantánu, ale i drsný vojenský dril.
Nebudou chybět dobové písničky, živá kapela,
zpěv, tanec a samozřejmě spousta legrace, neboť
bez humoru to divadlo HLAD prostě neumí.
Nejbližší představení se konají v úterý 13. května v Divadle Bez hranic v Křesomyslově
ulici v Praze 4 a v úterý 17. června v Divadle
v Horních Počernicích (Votuzská 379/11). Více
informací najdete na www.divadlohlad.cz.
Lucie Pospíšilová, HLAD
Foto archiv souboru
Po večerce, to je hudba, zpěv, tanec a spousta
legrace…
Enkaustika: znovu
oživená starověká
výtvarná technika
v letňanské knihovně
Enkaustická malba, známá též jako malování
horkým voskem, je výtvarná technika známá již
v antickém Řecku a Římě. Více se o ní můžete
dozvědět na vernisáži výstavy, která proběhne
ve čtvrtek 29. května od 17 hodin v letňanské
knihovně. Své práce zde bude vystavovat skupina
výtvarnic KRUH. Součástí výstavy bude ukázka
z tvorby lektorky enkaustiky Reginy Štefanové,
která představí obrazy a obrázky tvořené enkaustikou i práce z lisovaných květin. Výstava potrvá
až do čtvrtka 28. srpna a jste na ni srdečně zváni.
Vstup volný.
V rámci vernisáže 29. 5. od 17 hodin budou mít
zájemci možnost sami si tuto zajímavou techniku
vyzkoušet a vytvořit si svůj první obrázek.
Počet míst na dílnu je omezený, proto využijte
možnosti předběžné rezervace přímo v knihovně.
Tel.: 286 921 066, e-mail: [email protected]
Jana Babková, Knihovna Letňany
23
volný čas
Letňany nejen dětem
se letos konají již poosmé!
V předvečer Dne dětí, tedy v sobotu 31. května, se uskuteční
v pořadí již osmý ročník tradiční akce pro děti i dospělé Letňany
nejen dětem. Páteční rockový večer na Staré Návsi letos odpadá,
o to pestřejší a zajímavější ale bude sobotní program.
Celodenní program (11–18 hodin)
na Staré Návsi a v přilehlých prostorách:
• Sdružení Kazimírka a Dětský klub Letnice –
hry a soutěže pro děti
• Klub Slunečnice – otevřené kreativní dílny
• BESIP – dopravní hřiště
• Městská policie – ukázky techniky
• Hasiči – ukázka techniky a zásahu při ohni
• Klub ŽAP – prezentace
• Lezecká stěna
Účinkující (zahájení programu
na pódiu cca v 11,15 hodin):
• Lída Helligerová – hudební Perníková
pohádka
• Hra je to
• Kytice
• A je to
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kouzelník Merild
Sport Agency Praha
Sdružení Kazimírka – aerobik
Pěvecký sbor Camerata Praha – Kamarádi
Ukázka slaňování – Jednotka dobrovolných
hasičů Letňany
Kouzelník Merild
Divadlo pro děti Skřítkové
Zakončení dětské části akce
(za hezkého počasí kopec pěny)
Skupina Vlak na Dobříš
Tomáš Linka a skupina Přímá linka
Banjo band Ivana Mládka
Předpokládaný závěr akce bude
cca ve 21,30 hodin.
Změna programu vyhrazena!
Foto archiv redakce, Tomáš Krist a Eurokoncert
Program 4. ročníku Čakovického festivalu sborového zpěvu
Neděle 18. 5., 18 hodin
kostel Povýšení sv. Kříže,
Praha – Vinoř
• Ko.mar /Plzeň
• Sbor přátel zpěvu /Karviná
• Camerata /Praha
Čtvrtek 22. 5., 19 hodin,
Schoellerův sál,
Čakovický zámek,
Praha – Čakovice
• Imbus /Praha
• Post Scriptum /Praha
• Camerata /Praha
Nepřehlédněte!
BONUS:
Tolary pro čtenáře Letňanských listů!
Plánujete, že se zúčastníte pohádkového
putování?
Vystřihněte si tuto desetitolarovou bankovku a ukažte ji na startu. Částka vám
bude připsána na list účastníka soutěže,
takže nebudete začínat s nulou!
Pozor – každý soutěžící si může na start
přinést pouze jednu bankovku!
24 Letňanské listy
5/2014
Neděle 25. 5., 17 hodin
kostel sv. Alžběty, Praha – Kbely
• Camerata a sólisté /Praha
Giuseppe Verdi: Jana z Arcu –
výběr scén z opery;
zpěv: Jana Sibera, Václav Sibera
a Petr Matuszek, klavír – Pavel
Voráček
Pondělí 26. 5., 18 hodin,
Schoellerův sál,
Čakovický zámek,
Praha – Čakovice
• Kvítek /Kostelec n. Orlicí
• Radost /Praha
• Kamarádi /Praha
volný čas
Městská část Praha 18 pořádá 2. ročník
Z POHÁDKY
DO POHÁDKY
v sobotu 7. června od 11 hodin
v parku u OC Letňany při Tupolevově ulici
Připraveno je velké pohádkové putování pro rodinné týmy, bohatý doprovodný program,
soutěže pro děti, kreativní dílny, skákací hrad, zábavní atrakce. Pohádkové tržiště a banka…
A losování o hodnotné ceny (vouchery na let balonem…)
Program na malém pódiu (zahájení cca v 11,15 hodin):
* Písničkový pořad Z pohádky do pohádky – 1. část * Pohádka Lakomá Barka * Z pohádky do pohádky – 2. část *
* Soutěže a pořad pro děti Sdružení Kazimírka * Kouzelník Merild * Pohádka Červená karkulka *
Program na velkém pódiu (zahájení v 11 hodin):
* Zahájení – pohádkové písničky * Kouzelník Merild * Letňanská Superstar – dětská soutěž * Skupina Timbre
Music Petra Chudoby – hudební show pro děti * Balonková show * Skupina Two Fingers * Vylosování odměn pro
soutěžící týmy * Vystoupení zpěváka Michaela Foreta * Skupina Timbre Music Petra Chudoby – show pro odrostlejší * Duo Verona – vystoupení a autogramiáda * Hlavní hvězda večera – Ilona Csáková se skupinou * Na závěr
akce ohňostroj. * Pořad bude moderovat zpěvák Michael Foret.
Partneři akce:
HOLDING
25
kalendárium
květen/červen
volný čas • kultura • sport • volný čas • kultura • sport
4. 5.: Pražský MTB pohár 2014 a Mistrovství
ČR novinářů – cyklistický závod (pořádá Kbely
cycling v letňanském lesoparku)
6. 5. od 17,00: Tvoření z fima – mokume gane
s kovovými efekty (Atelier Bold)
6. 5. od 19,00: Pilates (Studio Fitnessie)
7. 5. od 20,00: Pilates (Studio Fitnessie)
9. 5. od 19,00: Břicho-zadek (Studio Fitnessie)
Čakovický zámek)
Do 22: 5.: Výstava Doplňky pro zpestření
(nejen na jaro) – doplňky do interiéru výtvarnice
Dagmar Utěkalové. Vstup zdarma.
(Knihovna MČ Praha 18)
23. 5. od 9 do 17,00: Bambiriáda – Den s hasiči
u Obchodního centra Letňany (akce se koná
pod záštitou MČ Praha 18)
10. 5. od 9,00: Tvoření z fima – kaleidoskop
pro pokročilé (Atelier Bold)
23.–24. 5. : Putování po českých tradicích –
Letnice. Přespání v Motýlku, plavání, cvičení,
tvoření, společné vaření. Od 4 let.
10. 5. od 14,00: Tvoření z fima – v hlavní roli
inkousty a razítka (Atelier Bold)
24. 5. od 9,00: Tvoření z fima pro úplné začátečníky – mozaikový vzor (Atelier Bold)
11. 5. od 18,00: Outdoor běh a posilování
(Studio Fitnessie)
24. 5. od 14,00: Tvoření z fima – jak pracovat
s extruderem (Atelier Bold)
11.–12. 5.: Putování po českých tradicích: Velikonoce. Přespání ve Studiu Motýlek, plavání, cvičení,
tvoření, společné vaření. Určeno pro děti od 4 let.
25. 5. od 20,00: Zdravá záda (Studio Fitnessie)
13. 5. od 17,00: Tvoření z fima – naučte se
techniku backfilling (Atelier Bold)
13. 5. od 17,00: Cvičení v těhotenství
(Studio Fitnessie)
13. 5. od 19,00: Pilates (Studio Fitnessie)
13. 5.: Po večerce – představení divadla HLAD
(Divadlo Bez hranic, Křesomyslova ul., Praha 4)
14. 5. od 20,00: Pilates (Studio Fitnessie)
15. 5. od 17,00: Večerní kreslení (Atelier Bold)
15. 5. od 20,00: Zdravá záda (Studio Fitnessie)
16. 5.: Pyžámkový večírek – zábavný program
s hlídáním dětí od 3 let a nočním přespáním
(Dětský klub Letnice)
16.–18. 5.: Třídenní kurz Kreslení pravou
mozkovou hemisférou, aneb naučte se kreslit
správně (Atelier Bold)
18. 5. od 18,00: Čakovický festival sborového
zpěvu (Ko.mar/Plzeň, Sbor přátel zpěvu/Karviná a
Camerata) – kostel Povýšení sv. Kříže, Praha – Vinoř
18. 5.: Rodinné grilování – přijďte s dětmi strávit
pěkné odpoledne. Přineste si vlastní jídlo na grilování a o přípravu se již postaráme. Hry, malování
na obličej, skákací hrad (Dětský klub Letnice)
18. 5. od 18,00: Outdoor lekce (Studio Fitnessie)
20. 5. od 17,00: Cvičení v těhotenství
(Studio Fitnessie)
20. 5. od 19,00: Pilates (Studio Fitnessie)
21. 5. od 20,00: Pilates (Studio Fitnessie)
21. 5. od 9 do 18,00: Běh naděje 2014
(pořádá MČ Praha 18 v letňanském lesoparku)
25. 5. od 17,00: Čakovický festival sborového
zpěvu (Camerata a sólisté – kostel sv. Alžběty,
Praha – Kbely)
26. 5. od 18,00: Čakovický festival sborového
zpěvu (Kvítek, Radost a Kamarádi – čakovický
zámek)
28. 5. od 17,00: Tvoření z fima – náhrdelník,
kombinované techniky (Atelier Bold)
29. 5. od 20,00: Zdravá záda (Studio Fitnessie)
29. 5. od 17,00: Vernisáž výstavy ENKAUSTIKA
– vystavuje skupina výtvarnic KRUH. Součástí
výstavy bude ukázka z tvorby lektorky enkaustiky
Reginy Štefanové – obrazy tvořené enkaustikou
a práce z lisovaných květin. Výstava potrvá do čtvrtka 28. 8. Vstup zdarma. (Knihovna MČ Praha 18)
31. 5. a 1. 6.: Natáčení dětí ve vodě, vzpomínka
na celý život (Studio Motýlek)
31. 5. (začátek cca v 11,15): Letňany nejen
dětem – tradiční kulturně-společenská akce pro
děti i dospělé, podrobnosti o programu na str. 24
(pořádá MČ Praha 18 na Staré Návsi)
7. 6. od 9,00: Tvoření z fima – základní techniky
pro úplné začátečníky (Atelier Bold)
7. 6. od 14,00: Tvoření z fima – vzor ostnatý
drát (Atelier Bold)
8. 6. od 18,00: Outdoor lekce (Studio Fitnessie)
10. 6. od 17,00: Cvičení v těhotenství
(Studio Fitnessie)
10. 6. od 19,00: Pilates (Studio Fitnessie)
12. 6. od 17,00: Večerní kreslení (Atelier Bold)
12. 6. od 19,00: Legendy Věnce buřtů –
Medúzy, Scarabeus, Rekonvalescence,
v PVA EXPO PRAHA (pořádá MČ Praha 18)
15. 6.: Knauf pahorek MTB – závod horských kol
(pořádá Kbely cycling v letňanském lesoparku)
17. 6.: Po večerce – představení divadla HLAD
(Divadlo v Horních Počernicích)
19. 6. od 19,00: Legendy Věnce buřtů –
Mošňáci, Semenáči, Eldorádo,
v PVA EXPO PRAHA (pořádá MČ Praha 18)
26. 6. od 19,00: Legendy Věnce buřtů –
finálový večer, v PVA EXPO PRAHA
(pořádá MČ Praha 18)
Navíc:
• Každé pondělí probíhají Montessori hrátky
s batolátky pro děti ve věku 1–2 roky.
(Klub Montessori)
• Každou středu probíhá Školička nanečisto pro děti od 2 let a jejich rodiče. (Klub
Montessori)
Otevřené přihlašování:
• Miniškolička – dopolední program bez
rodičů pro děti od 2,5 do 4 let pro šk. rok
2014/2015 (Dětský klub Letnice)
31. 5.: Uzávěrka přihlášek na příměstský tábor
Muzejní týden a Pražský poutníček (Klub Slunečnice – více na wwww.klubslunečnice.cz)
• Letní pobytové tábory na Vysočině a v jižních
Čechách v termínech 28. 6.–10. 7., 12. 7.–24.
7., 24. 7.–5. 8. (Sdružení Kazimírka)
1. 6. od 18,00: Outdoor lekce (Studio Fitnessie)
• Můj první tábor – pobytový letní tábor pro
děti 5–8 let v termínech 24. 7.–30. 7. a 30.
7.–5. 8. (Sdružení Kazimírka)
3. 6. od 17,00: Cvičení v těhotenství
(Studio Fitnessie)
3. 6. od 19,00: Pilates (Studio Fitnessie)
4. 6. od 20,00: Pilates (Studio Fitnessie)
5. 6. od 20,00: Zdravá záda (Studio Fitnessie)
5. 6. od 19,00: Legendy Věnce buřtů –
Rodeo, Sešlost, Country Ladies,
v PVA EXPO Praha (pořádá MČ Praha 18)
22. 5. od 19,00: Čakovický festival sborového
zpěvu (Imbus, Post Scriptum, Camerata –
7. 6. od 11,00: Z pohádky do pohádky – velké
pohádkové putování pro rodinné týmy s bohatým
5/2014
7. 6. (po celý den): Otevřené výtvarné dílny v rámci akce Z pohádky do pohádky (Klub Slunečnice)
31. 5. (po celý den): Otevřené výtvarné dílny
v rámci akce Letňany nejen dětem
(Klub Slunečnice)
22. 5.: První pomoc u dětí – kurz určen rodičům.
Informace, jak se zachovat v krizových situacích
a poskytnout první pomoc (Dětský klub Letnice)
26 Letňanské listy
doprovodným kulturním programem, podrobnosti o programu na str. 25
(pořádá MČ Praha 18 v parku u OC Letňany)
• Letní příměstské tábory – pro děti 5–13 let
po celé letní prázdniny 30. 7.–29. 8.
(Dětský klub Letnice)
• Letňanský minitábor – příměstský tábor
pro děti 3–6 let v termínech 30. 7.–4. 7.
a 25.–29. 8. (Dětský klub Letnice)
• 6/2014 – Zápisy na všechny aktivity
Studia Motýlek na období 9–12/2014
Změna programu vyhrazena!
sport
Malí plavci dovezli do
Letňan 10 zlatých medailí!
P
oslední březnový víkend se na pražském
Výstavišti konal čtvrtý ročník celorepublikových závodů Aliance dětského plavání.
Všestranní plavci z letňanského Studia Motýlek
si z nich letos odvezli nejvíce zlatých medailí
ze 14 klubů z celé republiky!
Příští rok uplyne neuvěřitelných 15 let od založení
letňanského plaveckého klubu Studio Motýlek,
který se v době svého vzniku řadil mezi průkopníky
tzv. kojeneckého plavání. A jelikož se odrůstajícím
plavcům nechtělo svůj plavecký klub opustit,
avšak neveřejný komorní bazén ve sportovním
areálu Třinecká jim byl v předškolním věku už
malý, našli větší plavci útočiště ve větším bazénu
hotelu Duo na Střížkově. A dlužno dodat, že zůstat
v Motýlku se jim vyplatilo. Dle výsledkové listiny
z letošních celorepublikových závodů Aliance
dětského plavání plavou letňanští motýlci skvěle!
Díky patří nejen zlatým
A kolik medailí malí plavci do Letňan nakonec
přivezli? V konkurenci 14 klubů (205 plavců)
z celé republiky vybojovali neuvěřitelných deset
zlatých, pět stříbrných a čtyři bronzové medaile!
Obrovský dík patří nejen borcům na stupních
vítězů, zejména šestileté Káje Škopové, která
si domů odvezla čtyři zlaté medaile, a vyhrála tak
všechny plavecké kategorie ve svém věku, ale všem
dětem, které Motýlek s nadšením a odhodláním
reprezentovaly.
Co stojí za úspěchy plavců?
Zeptali jsme se proto jednatelky i výukové lektorky
Studia Motýlek Bc. Michaely Pathyové, co si myslí,
že stojí za každoročními úspěchy plavců z Motýlku.
„Naše děti na plaveckých závodech uspěly, protože jim pohyb ve vodě přináší radost. Těší se na
porovnání sil s ostatními dětmi bez zbytečného
strachu, že budou pochváleny pouze za nejlepší
výkon a výsledek. Do závodu jdou s tím, že jsme
na ně hrdi už proto, že se nominovaly a našly
odvahu přijmout výzvu velkého závodu. Těší
nás, že jsou ochotné učit se a zlepšovat svůj styl,
fandí si navzájem a podporují se. Nemalý podíl
má důvěra rodičů v naši práci a pohodový tým
profesionálních učitelů, kteří zvládnou zasvětit
do tajů plavání i děti se strachem z vody, desetileté neplavce či děti se smyslovými či tělesnými
handicapy.“ Děkujeme a dětem blahopřejeme!
Martina Machová, Studio Motýlek
Foto Studio Motýlek
inzerce
REKONSTRUKCE bytů, koupelen, bytových jader,
nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis
včetně projektu, stavební povolení.
Bytová jádra
‹
Modernizace bytů
12 let na trhu ‹ více než 1850 rekonstrukcí ‹ studio na ploše 250 m2
PANELREKO s.r.o. pobočka: Křejpského 1523, Praha 4
[email protected], www.panelreko.cz
SC-340489/02
panelreko_inzerce2014_1.indd 2
zelená linka:
800 112 278
SC-340134/43
14/03/04 10:19
SC-330756/03
27
sport
Pozvánka na závody
horských kol
Letňanským lesoparkem pojedou v neděli
15. června děti i dospělí na horských kolech.
Za krátkou dobu své existence si Knauf – pahorek MTB získal pověst sportovně náročného
a po organizační stránce dobře zabezpečeného
závodu. Proto byl i letos zařazen jako třetí z jedenácti závodů do MTB poháru Unie amatérských
cyklistů (UAC).
Závodníci se mohou těšit na atraktivní trať
a soupeření rozdělené do jednotlivých kategorií.
Nejmenší závodníci mají navíc start zdarma a trať
přiměřenou jejich věku. Připraven je také servis
kol. Samozřejmostí pak bude možnost zakoupit
občerstvení pro doprovod a fanoušky. Pro závodníky bude občerstvení poskytnuté společností
Globus zdarma. Po dojezdu budou moci závodníci
využít wapky, aby jejich stroje po závodě opět
vypadaly jako nové a byly připraveny do dalších
bojů. Podrobnosti na www.kbelycyclingteam.cz
a www.uac.cz.
Olympijští medailisté Volf a
Štěpánek vyprávěli školákům
o olympijském slalomu
V rámci nově založené tradice setkávání vrcholových sportovců s letňanskými školáky se v pondělí 14. dubna konala v tělocvičně Základní
školy Tupolevova zajímavá beseda s reprezentanty a olympioniky
ve vodním slalomu Jaroslavem Volfem a Ondřejem Štěpánkem.
Miroslav Svoboda, Kbely cycling team
Aeroklub Letňany:
zahájení výcviku nově
Aeroklub Praha Letňany zahájil na začátku
dubna praktický výcvik devíti uchazečů
o získání průkazu pilota kluzáků.
Výcvik nových a nadějných zájemců o pilotování
nejkrásnější kategorie letadel, tiché, ekologické
a fungující na základě přírodních zákonů, je letos
skutečně výjimečnou událostí.
V minulém měsíci totiž proběhl v aeroklubu
přísný audit, organizovaný Úřadem pro civilní
letectví, jehož cílem bylo zjištění, zda léty a praxí
prověřený výcvikový postup, inovovaný na základě nařízení komise Evropské unie pro výcvik
leteckého personálu, byl zapracován a skýtá
záruky, že bude dodržován.
Výsledkem auditu je vydané osvědčení schválené organizace pro výcvik CZ/ATO – 025 (ATO –
Approved Training Organisation), ve kterém
bylo – vedle oprávnění k poskytování leteckého
výcviku na motorových letounech – Aeroklubu
Letňany jako prvnímu v republice povoleno poskytovat výcvik i letcům bezmotorových letadel.
Důvěra v práci leteckých instruktorů, a kádru
vedení aeroklubu i v kvalitě dosud prováděného
výcviku je zavazující. Naplnit všechna stanovená
opatření před předložením žádosti o certifikaci
stálo tým aeroklubáků více než rok usilovné
práce. Nebyla marná. Certifikovaných škol
v České republice je v současné době pouze
šest. Jen ta letňanská i pro plachtaře.
Karel Douda, instruktor PL odboru Aeroklubu Praha Letňany
Foto archiv klubu
28 Letňanské listy
5/2014
V
průběhu akce, na níž se sešlo více než
190 dětí, sportovci školákům přiblížili svůj
sport – vodní slalom a ukázali jim medaile,
které si přivezli z olympijských her. Dva žáci si
dokonce mohli vyzkoušet posed v originální kánoi,
která si na loňském mistrovství světa v Praze-Troji
dojela pro stříbro. Slalomáři dětem odpověděli na
spoustu zajímavých otázek a v průběhu autogramiády rozdali desítky podpisů.
„Rádi bychom přiblížili letňanským dětem vrcholové sportovce a reprezentanty z celé České
republiky,“ představil projekt Sport ano, drogy ne
organizátor akce radní Ondřej Lerch. A doplnil:
„Na příště plánujeme setkání s mistrem světa
v thajboxu Ondrou Spejblem Hutníkem anebo
s ligovými fotbalisty.“
Olympionici dětem ukázali svou sbírku medailí.
Dva školáci si mohli sednout do vítězné kánoe.
Autogramiáda. Kánoe na chvíli posloužila jako stolek.
Školáci povídání slalomářů napjatě sledovali.
-redFoto Tomáš Proněk
volný čas/Představujeme letňanská sportoviště
Tenisový areál v Třinecké
Venkovní sportovní areál v Třinecké ulici má čtyři tenisové kurty s povrchem z umělé trávy, jeden z nich je na zimu přikryt nafukovací halou.
Kurty byly rekonstruovány z prašných antukových hřišť v letech 2012
až 2013 a drobných úprav ještě doznají letos či příští rok. Nově přibyla
odrazová stěna, jež zde roky chyběla.
V
areálu provozují činnost dva sportovní
spolky: TJ Letov Letňany a SK Tiebreak
Praha. První z nich je klubem rekreačních
tenistů, pamatujících budování antukových kurtů
na přelomu 70. a 80. let. Ten druhý má ambice
závodního klubu – zaměřen je hlavně na děti
a mládež. Na otázky redakce odpověděl Martin
Halama, zakladatel klubu SK Tiebreak Praha
a tenisový trenér první třídy.
1.Co může vaše sportoviště nabídnout obyvatelům Letňan?
2.Na co se u vás mohou těšit zájemci v roce 2014?
3.Které jednorázové akce doporučujete?
1) V areálu funguje tenisová škola – dětem,
mládeži i dospělým se věnují trenéři s licencí
Českého tenisového svazu. Dveře jsou však
otevřeny všem letňanským obyvatelům, kteří by
si rádi vyzkoušeli nové kurty, popřípadě chtějí
hrát pravidelně. Součástí areálu je i sportbar
Klubovna, kde lze po sportovním výkonu posedět.
V minulých letech se na předzahrádce Klubovny
konaly hudební večery zpříjemňující víkendová
posezení a rozšiřující kulturní nabídku v Letňanech.
Přestože letos tyto akce nenašly podporu v grantovém řízení, připravujeme náhradní variantu
finančního pokrytí kulturního programu v areálu.
2) Areál prošel celkovou rekonstrukcí, tudíž je
sám o sobě novinkou. Nové povrchy, loni položené
na asfaltový vodopropustný podklad, si patřičně
„sedly“ a nyní dopřávají tenistům odpovídající
herní komfort. Hra na povrchu z umělé trávy
je velmi podobná hře na antuce, křemičitý vsyp
umožňuje hráčům i doklouznutí k úderu.
3) Během jarní sezony se o víkendech konají mistrovská utkání smíšených družstev v rámci Přeboru
Prahy, ve kterém reprezentují naši městskou část
tenisté SK Tiebreak Praha. Pro příchozí letňanské
občany a jejich přátele pořádá TJ Letov Letňany
turnaje čtyřher, jeden na jaře a jeden na podzim.
-dpFoto Denis Postler
Pravý streetball s tradicí: nenechte
si ujít 14. ročník legendárního turnaje!
Nechte se zlákat jedinečnou atmosférou populárního turnaje pořádaného pod taktovkou České streetballové federace, jehož lokální kolo zařazené do 14. ročníku Českého streetballového poháru se odehraje
v sobotu 21. června na parkovišti u Obchodního centra Letňany.
Hráči si i letos budou moci vybrat mezi několika
zajímavými věkovými kategoriemi. Atraktivním
lákadlem jsou bezpochyby prize money v kategorii
mužů a žen a také účast vítěze kategorie Over 18
muži na turnaji Prague International Streetball
Cup. Pro každého hráče je navíc připraveno originální tričko Streetball mania, pitný režim a dárek!
Streetballová show odstartuje v sobotu i neděli
ve 14 hodin a na své si kromě hráčů přijdou i diváci. Kromě excelentních sportovních výkonů
během jednotlivých zápasů vás čekají mimo jiné
i individuální soutěže. Klasické jsou soutěže ve
střelbě trojek (3 Point Shoot Out) a populární
soutěž ve smečování (Slam Dunk Contest) stejně
jako 1 on 1. Účast v těchto soutěžích není podmíněna účastí v turnaji, a tak se mohou přihlásit i
přihlížející diváci. Navíc i v těchto individuálních
soutěžích se postupuje do pražského finále Českého
poháru. U toho prostě musíte být! Další informace
a přihlašování na www.streetball-mania.cz a také
na Facebooku Streetball-mania.cz.
Turnaj je letos propojen s akcí Kuře – pomozte dětem!
Veronika Matějková, Streetball-mania
Foto archiv České streetballové federace
29
informační servis
Seznam organizací zajišťujících
kulturně-společenské a sportovní aktivity
Knihovna MČ Praha 18, Rychnovská 651,
1. patro objektu Šumperka, Praha – Letňany,
knihovna.letnany.cz, [email protected], tel: 286 921 066
• Do 22. května: Výstava Doplňky pro zpestření. Výtvarnice
Dagmar Utěkalová vystavuje novou kolekci doplňků do interiéru
– košíky z prádelní šňůry, obrázky tvořené technikou découpage
i obrázky z lékařských špachtlí, dále květináče a další.
• Od 29. května do 28. srpna: Výstava ENKAUSTIKA – své
práce bude vystavovat skupina výtvarnic KRUH. Součástí výstavy bude ukázka z tvorby lektorky enkaustiky Reginy Štefanové,
která představí obrazy a obrázky tvořené enkaustikou i práce
z lisovaných květin. Obě výstavy budou přístupné v otevírací
době knihovny, vstup zdarma.
Klub Montessori, o. s., Malkovského 587,
Praha – Letňany, www.klubmontessori,
[email protected], tel.: 604 708 572
Pozor – klub od léta naleznete na nové adrese: Místecká 454
• Klub nabízí alternativní předškolní zařízení s montessoriovskou pedagogikou pro děti od 3 do 6 let a s pravidelným
programem (od 7.30 do 17.00 hod.). Třída je plně vybavena
montessori pomůckami, o děti se starají zkušené učitelky
s montessori vzděláním a praxí. Montessori kurzy pro děti
od 1 roku. Konzultace v EFT poradně pro děti i dospělé.
Klub Slunečnice, o. s., KD Letňanka, Rýmařovská 561,
Praha – Letňany, www.klubslunecnice.cz, tel.: 607 982 793
• Nabízí volnočasové aktivity pro děti i rodiče: mateřské
centrum s programem pro rodiče s malými dětmi a hřiště pod
střechou; zájmové kroužky pro děti předškolního i školního
věku – výtvarné, hudební, vzdělávací. Schůdek do školky –
klub pro děti od 2,5 roku; cvičení pro rodiče a děti od 1,5 roku.
Kazimírka, o. s., Frýdecká 441, Praha – Letňany,
www.kazimirka.cz, facebook.com/kazimirka,
[email protected], tel.: 776 355 202
• Sdružení nabízí volnočasové aktivity pro děti školního věku
– tábory, výlety, zájmové kroužky. Kroužky junior aerobiku
a junior zumby probíhají v malé tělocvičně v ZŠ Fryčovická.
Dětský klub Letnice, Fryčovická 462, Praha – Letňany,
www.klubletnice.cz, facebook.com/klubletnice, [email protected], tel.: 776 355 202, 266 711 672
• Dětský klub a mateřské centrum jsou v provozu denně. Školní
děti mohou klub navštívit a využít počítače denně od 13 do 18
hod. (vč. víkendů a prázdnin). Klub nabízí kroužek yoyování,
počítačů, moderní dívka, tvořivá dílna, dramaťák.
Výtvarný atelier BOLD, Kamila Herdinová, Krausova 605,
Praha – Letňany, www.atelierbold.cz, tel.: 602 227 955
• Výtvarné volnočasové aktivity pro širokou veřejnost. Tvoření
z polymerové hmoty fimo, večerní kreslení, pletení a skládání
z papíru, výroba šperků a dekorací.
Pěvecký sbor Camerata Praha,
www.cameratapraha.cz, tel.: 773 158 773
• Pěvecký sbor má v současné době dvě přípravná oddělení
(Kamarádi, Broučci) a Komorní sbor.
Folklorní soubor KYTICE,
[email protected], tel.: 603 551 896
• Dětský taneční foklorní soubor.
Římskokatolická farnost,
nám. 25. března 17, Praha – Čakovice, www.farnostcakovice.cz
• Bohoslužby v kostele sv. Remigia v Čakovicích jsou v neděli
od 9 hodin.
30 Letňanské listy
5/2014
Sport Agency Praha, KD Letňanka,
Rýmařovská, Praha – Letňany, www.sportagency.wz.cz,
[email protected], tel.: 777 800 234
• Latinskoamerické i standardní tance a rytmika pro děti, sportovní taneční klub, orientální tance a pilates pro ženy, kondiční
cvičení pro muže, taneční kurzy pro dospělé, cvičení pro ženy,
klub Laky, cvičení rodičů s dětmi.
Taneční skupina SANDRA 96,
ZŠ Tupolevova 522, Praha – Letňany,
[email protected], tel.: 777 099 304, 602 610 221
• Stále probíhá nábor dívek 4–16 let do kroužků: mažoretky, roztleskávačky, břišní tance, hip-hop, latinskoamerické
a moderní tance, základy modelingu. Kroužky probíhají
v ZŠ Fryčovická.
TANEČNÍ ŠKOLA HIT, KD Letňanka,
Rýmařovská 561, Praha – Letňany, www.tanecniskola-hit.cz,
[email protected], tel. 602 194 636
• Taneční kurzy pro dospělé – základní a pokročilí, latin dance
pro ženy, tanečky pro nejmenší, tanec pro děti ZŠ, svatební
tance, soukromé hodiny.
HLADÍK DANCE CENTER,
www.hdc.cz, [email protected], tel.: 774 733 640
• Taneční kurzy pro předškoláky, děti, juniory, mládež i dospělé.
Taneční workshopy, open class, letní taneční tábory, divadelní
projekty, vystoupení, soutěže.
Squashcentrum MODRÝ SVĚT,
Beranových 125, Praha – Letňany, www.squashMS.cz,
[email protected], tel.: 286 920 117, 603 147 921
• Squash – amatérská liga pro muže i ženy, tréninky Juniorské
školy squashe, posilovna, sauna, sál pro skupinová cvičení.
Turnaje a liga pro rekreační hráče i hráčky.
Juniorská škola squashe,
Squashcentrum Modrý svět, www.squashMS.cz
• Pro mládež ve věku 6–19 let. Vyplnění volného času zábavným a dynamickým sportem, rozvoj pohybových dovedností,
koordinace pohybů, citu pro míč a prostor.
Studio Re&Fit, Areál Modrý Svět,
Beranových 125, Praha – Letňany,
www.squashms.cz/masaze_refit,
[email protected], tel.: 774 191 882
• Studio nabízí profesionální služby fyzioterapeuta – osobního trenéra – výživového poradce, s komplexním a zároveň
individuálním přístupem. Pozor – pro Letňanské vstupní
vyšetření zdarma!
Solná jeskyně Letňany –
držitel certifikátu SZÚ o čistotě vzduchu,
Bludovická 400, Praha – Letňany,
www.solnajeskyneletnany.cz, tel.: 283 880 761, 736 701 422
• Vhodné při léčbě rýmy a alergií. Cvičení jógy pro začátečníky
a pokročilé. Návštěvy vhodné pro děti od 2 měsíců, s dospělou
osobou 2 děti do 6 let zdarma.
Aerobic Katka Šístková, Squashcentrum MODRÝ SVĚT,
www.katkasistkova.cz, tel.: 777 136 452
• Cvičební lekce s kvalitními lektorkami: rychlejší lekce
P-class, AE-mix, formování těla, ale i pomalejší a oblíbené
lekce chi-tonning, pilates pro začátečníky i mírně pokročilé,
cvičení na velkých balonech Bodyball. Dětské kurzy zumba
a miniaerobik.
Sport Centrum Praha,
Tupolevova 710, Praha – Letňany,
www.sport-centrum-praha.cz, [email protected]
com,
[email protected], tel.: 775 167 079
• Zázemí pro volejbal, nohejbal, florbal, badminton, tenis,
šerm, skupinová cvičení pro ženy, body&cord, mix aerobik,
hathajógu, jógu a spiderap. Navíc badmintonové kurty, cvičení
na plošinách Vibrostation. Rozšířená nabídka masáží! Podrobné informace na webu.
CENTRUM REKONDICE, Sportcentrum Praha – Letňany,
www.centrumrekondice.cz, [email protected],
tel.: 775 281 220, 775 167 079 – rezervace
• Nabízí služby fyzioterapeuta a terapii v norském systému Redcord; cvičení pro těhotné a ženy po porodu, pro seniory a lidi
se zdravotním omezením; dále jógu, pilates, cvičení na míčích,
P-class aerobik, fitness dance a spiderap toning, zdravé cvičeníčko pro maminky s dětmi, masáže, létací jóga.
AEROKLUB Praha Letňany, Hůlkova 16,
Praha – Letňany, www.akletnany.cz, facebook.com/aeroklubPraha, [email protected], tel.: 286 852 040
• Aeroklub sdružuje zájemce o létání na větroních nebo
na sportovních letounech.
TJ Letov Letňany,
[email protected], tel.: 603 306 331
• Tenis, volejbal, nohejbal, badminton, sport pro všechny,
turistika, tenisová škola.
Letňany Lagoon, s. r. o.,
Tupolevova 665, Praha – Letňany,
www.letnanylagoon.cz, tel.: 283 921 799
• Zařízení nabízí bazén, fitness centrum a sál na program H.E.A.T., relaxační centrum se saunou a whirlpoolem, solárium atd.
Prostor Letňany, Křivoklátská 302,
Praha 9 – Letňany, www.prostorletnany.cz,
facebook.com/prostorletnany, tel.: 776 239 654, 608 126 633
• Horolezecké kurzy pro děti 6–12 let. Kurzovné je 100 Kč/hod.
Více informací na webových stránkách a Facebooku.
Fitnessie – studio zdravého pohybu,
www.studio-fitnessie.cz,
[email protected], tel.: 604 181 819
• Nabízí lekce individuální i skupinové: hubnutí, zdravá záda,
cvičení po porodu a v těhotenství, lekce pro děti, cvičení
seniorů. Poradenství v oblasti výživy. Nově cvičení pro děti
všech věkových kategorií.
Sbor dobrovolných hasičů Letňany, Toužimská 51,
Praha – Letňany, www.sdh-letnany.eu,
[email protected], tel.: 603 577 065, 266 315 001
• SDH zajišťuje pro své členy soutěže, exkurze a výlety s hasičskou tematikou.
Studio Motýlek, s. r. o., Třinecká 650
(objekt tělocvičny vedle tenisových kurtů), Praha – Letňany,
www.studio-motylek.cz,[email protected]
• Kurzy kojeneckého plavání a plavání malých dětí, cvičení
maminek s miminky a batolaty, cvičení předškoláků bez rodičů,
výtvarné kroužky pro děti, program Ostrov objevů pro děti, miniškolička pro děti 3–6 let, přípravka pro předškoláky, cvičení
pro seniory, cvičení a plavání pro těhotné atd.
Florbalový klub BLACK ANGELS, Nad Mezí 356/1, Zdiby,
www.blackangels.cz, [email protected], tel.: 776 775 533,
Florbalový klub pro děti (kluky i holky) a dospělé. Kromě
florbalových soutěží pořádá kroužky ve škole, soustředění
a příměstské kempy. Tréninky probíhají ve sportovní hale
v Čakovicích a ve Sportcentru Letňany.
Podrobné informace o nabídce kurzů a akcí najdete
na webových stránkách uvedených organizací.
inzerce
SC-330252/26
Předplatné
na novou sezonu
je v prodeji
www.predplatnend.cz
SC-340654/13
15.10.
PRAHA
SC-340389/13
KONEČNĚ ČESK Á VERZE!
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´
TIPSPORT ARENA
ÈERNO BÍLÉ TURNÉ 2014
MUZIKÁL S HITY SKUPINY
OD PROSINCE 2014
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
www.luciebila2014.cz
WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ
SC-340654/11
LB+MAMMAMIA 188x130.indd 1
3. 3. 2014 9:37:05
SC-321473/84
Download

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských