Červenec 2012 I Ročník 18 I ZDARMA
www.letnany.cz
Řezbář z Letňan
vlastní ojedinělou
sbírku erbů!
DOPRAVA
Září přinese zásadní
proměnu pražské MHD str. 6
KULTURA
Pěvecký soubor Camerata
oslavil 20. narozeniny str. 16
2
INZERCE
Letňanské LISTY
07 I 2012
STŘEDISKO SLUŽEB A OBCHODU „BAHOK“
Praha 9
otevírá od září 2012
Čekl
Prodej autobaterií,
prodej autodílů.
www.cekl-eshop.cz
Gril u Toma - domácí
česká kuchyně
www.gastropetr.eu
tel.: 773 533 783
PŘEDŠKOLNÍ KURZY
„ŠKOLA HROU“
pro děti od čtyř let
Pizza Dolce
Tel.: 773 94 11 94
www.pizza-dolce.cz
Rozvoz jídel ZDARMA!
Optika Horáček
www.optika-letnany.
webnode.cz
Restaurace u Jeníka
tanková piva,
letní zahrádka
tel.: 283 921 149
MÉTIS – ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a vyhlašuje
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO PRVNÍ TŘÍDY 2012/13
Bahok – prodej domácích
potřeb, elektrospotřebičů,
– servis lyží a kol
www.bahok.cz,
tel.: 283 922 149
Pět hodin angličtiny týdně
Dvojjazyčná česko-anglická výuka:
rodilý mluvčí
Hudební nebo sportovní zaměření
Montessori pedagogika a Daltonský plán
NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Speciální přístup k nadaným dětem
KREACE, s. r. o., Jihlavská 70, Praha 4
tel.: 261 263 137, 606 809 906
e-mail: [email protected]

Předchůdce
automobilu
Ženské
jméno
Pražská
SPZ
Německé
osob.
zájmeno
Písmeno
L
Jídelní
lístek
Vid
Korálový
ostrov
Kód
Oslí hlas
Odplata
za provinění
A sice
Východoslovenské
město
Vlastnit
Anglicky
to
Kaz dřeva

Značka
vysavačů
Ozn.
goniometrické
funkce
Španělský
mořeplavec
Klesání
SPZ Banská
Bystrica
Hud.
klávesový
nástroj
Bobizační
slabika
Blept
Východ
Forma
Alkin
Ženské
jméno
Dlouhé
údobí
Koupě
Anglicky
a
Kód
Haiti
Pobryndat
Zdrhovadlo
Písmeno
Ř
Značka
voltampéru
Část
mostu
Ztrouchnivět
Člen
německý
neurčitý
Senát

Sedátko
Prasklí
Římsky
506
Mužské
jméno
Belgické
lázně
Jméno
modelky
Campbell
Textilní
dělnice
Slov.
když
Měkká
souhláska
Zázrak
MPZ Dánska
Slovenská
plošná
míra
Římsky
1501
Písmeno
řecké
abecedy
Římsky
550
Největší
český
autobazar
Gajdarův
hrdina

Roráty
Anglicky
bdělý
Havajský
ostrov
Písmeno
R
Úpal
Lehké
sopečné
sklo
Opak
záporu


www.metis-skola.cz
Latinská
spojka
Město
na Korzice
Ochucování
solí
Zkr.
pesety
Uzlík
v tkanině
Anglický
souhlas
SPZ
Bratislava
Chem.zn.
Samaria
Reklamní
snímek
Antický
bůh lásky
Angličan
SPZ Žďár
nad
Sázavou
Tajenka
Úskoky
Domácky
Otakar
Anglicky
cibule
Poschodí
Hadec
(nerost)
Slovensky
ztráta

Nápověda:
EOZOON
V tajence vyluštíte název přípravku od českého výrobce léčiv Biomedica, s. r. o. Tajenku zasílejte do 15. 8. 2012 na adresu redakce:
[email protected] Na tři vylosované výherce čeká balíček výrobků proti únavě, bakteriím a plísním.
ÚVOD
Letňanské LISTY
07 I 2012
Z OBSAHU
Osm strážníků a jedna vedoucí okrsku
zajišťují výkon služby Městské policie
v Praze 18. Jedné květnové noci
jsme se vydali na letňanskou služebnu, abychom na vlastní
oči viděli, jak probíhá taková
běžná služba.
Nová psí loučka vznikla na místě
zarostlého a nevyužívaného hřiště
na volejbal vedle ZŠ Fryčovická.
Před prázdninami byla
za účasti zástupců vedení MČ
předána veřejnosti.
O zápis do Knihy rekordů
se pokouší pan Břetislav Matyáš
z Letňan. Ve své sbírce má 92 erbů
vlastnoručně vytvořených z lipového
dřeva, třicet dalších má
rozpracovaných.
Krásné prázdniny plné
nezapomenutelných zážitků
vám přeje
redakce LL
PŘÍŠTÍ ČÍSLO
Diskutujte s námi o tom,
co vás v Letňanech zajímá.
VYCHÁZÍ
13. září 2012!
Městskou část Praha 18 a Letňanské listy
najdete i na facebooku www.facebook.com/letnany
a www.facebook.com/letnanskelisty!
3
Vážení spoluobčané!
Posledně jsem na tomto
místě tajně doufal v úspěch
našich fotbalistů… A ejhle,
on se dostavil! Nebyla to
sice stříbrná, ale čtvrtfinále EURA v Polsku a na
Ukrajině bylo skvělým úspěchem.
Nedá mi to, musím se fotbalovému mistrovství
starého kontinentu ještě jednou věnovat. Ne
však ze stránky sportovní, ale ryze osobní.
Měl jsem to štěstí být na všech čtyřech zápasech
naší reprezentace. Takže jsem měl příležitost
podívat se zhruba po třiceti letech do Polska.
Byla to jiná země, než ta, kterou jsem si pamatoval, byť matně. Vlastně mi z tehdejší Polské
lidové republiky zbyla jen vzpomínka na mou
babičku, která na své hrudi pašovala kožešinu.
Jednalo se o stříbrnou lišku, která se dala do
pohybu přesně v okamžiku celní kontroly. Kdo
zažil socialistické celnice, ví, o jakých nervech
píši, byť dnes je ta historka úsměvná… Od té
doby se mi vždy ve spojení s Polskem vybavilo,
že se tam „kšeftuje“. A nic víc.
A Polsko dnešních dnů? Nádherná Vratislav
a v ní tisíce skvělých a milých Poláků. A Varšava? Jakbysmet!
Celý život si budu pamatovat naši státní hymnu
na začátku utkání s domácí reprezentací, po
které následoval potlesk více jak 35 000 polských
„kibiců“, jak se v polštině říká fanouškům.
Na tento neskutečný zážitek navázala polská
hymna, při které mi běhal takový mráz po
zádech, jako nikdy předtím. Hrdost, odvaha,
dobré srdce a přátelská ruka natažená k nám,
Čechům, to jsou Poláci!
Nevěříte? Ty mezilidské, resp. mezinárodnostní
zázraky pokračovaly. Po utkání, ve kterém naši
zvítězili a vystavili tak stopku svým soupeřům,
nenásledovalo pískání, naštvání či agrese, ale
opět potlesk. Potlesk nikoli jen pro domácí
borce, ale i pro naše hráče, kteří obcházeli
stadion a loučili se s Vratislaví. Když pak naši
fanoušci, a bylo jich kolem 7 000, spustili „Polska, Polska!“, potlesk domácích ještě zesílil.
Chcete-li se přesvědčit, jeďte do Vratislavi.
Je to jen 350 kilometrů od Prahy. Budete se
tam cítit jako doma. Ostatně - není se čemu
divit, dějiny tam zanechaly nesmazatelnou
českou stopu. Vždyť Slezsko patřilo k zemím
Koruny české. Při troše pozornosti najdete
na zdech budov v erbech vedle slezské orlice
i českého lva, další ze staletých výsostných
znaků naší země.
Přeji nám všem, aby všichni naši sousedé,
a nejenom ti za hranicemi, byli tací, jakými
byli Poláci Čechům během EURA ve fotbale
roku 2012.
Mgr. Ondřej Lněnička
starosta
Letňanské listy. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně).* Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany, IČO 231 321. Registrace
– MK ČR E 17461.* Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, Hana Saitzová, Ing. Martin Halama, Iveta Lojková, Mgr. Martin Zástěra
a Denis Postler. Redakce – tel.: 284 028 120, e-mail: [email protected], www.praha18.cz, www.letnanskelisty.cz * Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Foto
na titulní straně Tomáš Proněk a Ing. Tomáš Raška. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce.* Příjem inzerce – tel.: 261 263 137, e-mail:
[email protected] Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku 16. 7. 2012. Vydáváno v nakladatelské péči
společnosti Siréna®, spol. s r. o., Jihlavská 70, 140 00 Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad 9 500 výtisků. Toto číslo vyšlo
19. 7. 2012. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště.
4
TÉMA MĚSÍCE
Letňanské LISTY
07 I 2012
Noc se strážníky
Osm strážníků a jedna vedoucí okrsku
zajišťují výkon služby Městské policie
v Praze 18. Kromě letňanské služebny
pod ní spadá ještě služebna v Čakovicích, na níž slouží pět strážníků,
kteří hlídkují v Čakovicích, Miškovicích
a Třeboradicích.
Během denní služby plní strážníci kromě
operativních úkolů také úkoly stálé. Nejvíce
je vidět dozor u přechodů v ranních hodinách
či při odchodu dětí ze škol, kdy se hlídky
zaměřují na prevenci šikany či prodeje drog.
Jedné květnové noci jsme se vydali na
letňanskou služebnu, abychom na vlastní
oči viděli, jak probíhá taková běžná služba.
Trvá dvanáct hodin a představa, že ji strážníci stráví u kafíčka v kanceláři, je hodně
vzdálená skutečnosti.
Je 19 hodin a směna začíná. Nestihneme
se ani představit a už volá operační důstojník z Proseku, že na strážníky čeká první
„klient“. Inspektor – okrskář Karel Roštík
a jeho kolega Karel Videcký hned vědí, že
jejich cesta povede k jedné z běžných štací,
totiž do Obchodního centra Letňany, kde
ochranka přistihla mladého muže se čtyřmi
krabicemi dětského mléka v batohu. Strážníci sepisují protokol, a protože hodnota
kradeného zboží činí zhruba 1300 korun,
předají podklady přestupkové komisi, která
bude mladíkův prohřešek řešit.
Bezdomovci, pejskaři a auta
Ve služebním autě s námi sedí také strážník
Ivo Kryml z Čakovic, který noční služby slouží
spolu s letňanskými kolegy. Čakovičtí strážníci
nemají k dispozici auto, a tak během denních
služeb obcházejí svůj rajón pěšky. Jsou sice
přímo v ulicích, ale rychlost jejich zásahu je
velmi omezená. To však neznamená, že by
byla ohrožena dostupnost služeb městské
policie, v případě potřeby ji zajistí operační
důstojník jinými hlídkami. V noci pak trojice
hlídá celé území od Letňan po Třeboradice.
5
>
Strážníci Karel Roštík, Ivo Kryml
(zleva) při noční službě.
1
>
a Karel Videcký
20,05 Řidič auta s polskou registrační značkou se vydal hledat vjezd do areálu PVA,
ale nerespektoval přitom značku zakazující
vjezd do jednosměrné ulice. Rady, kudy na
parkoviště, se mu dostane, ale nepozornost
ho stojí 500 korun.
20,12 Strážníci kontrolují v Chlebovické ulici
pejskaře a to, zda je jeho čtyřnohý přítel řádně
evidován a má známku a čip. V tomto, stejně
jako ve třech dalších případech během večera,
je vše v pořádku.
20:40
obejde. Člověk
Zdravý člověk takto zaparkované auto
nemá šanci.
s berlemi, či dokonce na vozíku ale
>
2
19:00
V 19,50 se poprvé vydáváme na kontrolu
parkování u PVA, kde probíhá večerní akce.
Počet návštěvníků není velký a ani s parkováním nejsou potíže. To však už neplatí
o nedaleké stanici metra. Na trávě stojí pick-up a jeho řidiče čeká předvolání k vysvětlení.
Tohle místo je podle Karla Roštíka obsazené
nesprávně zaparkovanými vozy prakticky
stále, přestože v okolí je dostatek volných
míst. Pro někoho je ale asi i 20 korun za
celodenní parkování na P+R natolik vysoká
suma, že raději stojí na trávě.
6
Řidič tohoto pick-upu se
na trávě dočkal předvolání.
20,15 Poprvé se potkáváme s dalšími stálými
„klienty“ strážníků - bezdomovci. Trojice mužů
u Penny „své“ měšťáky zná, stejně jako oni
je. Po ověření totožnosti a toho, zda nejsou
na seznamu hledaných osob, dostávají pokyn
k úklidu nepořádku, který okolo sebe mají,
a k opuštění místa, což bez protestů činí.
Poté strážníci kontrolují objekt bývalé restaurace „Mínus“, kde se bezdomovci také
občas zdržují. Tentokrát je vše v pořádku.
20,40 Parkování. Spolu s bezdomovci nejčastější problém tohoto večera. Strážníci jsou
si vědomi, že v některých částech Letňan se
místo na parkování hledá těžko, a snaží se
být, je-li to možné, tolerantní. Jak ale uvádí
Karel Roštík, zcela nekompromisně postihují
řidiče, kteří - jako například tento - blokují
chodníky či nájezdy na ně, nebo stojí na
trávě. Volkswagen bezohledně stojí v místě
nedaleko Domu s pečovatelskou službou,
kudy chodí lidé s omezenou pohyblivostí.
20,45 Vydáváme se k čakovickému Globusu,
kde se kontroluje parkování na místech pro
invalidy. Obcházíme celý areál, žádný důvod
k zásahu zde není.
21:15
ho kamkoli
Nevíte, kam s odpadem? Vysypte
tará.
pos
do
něk
se
on
však
vás napadne,
7
>
21:30
Některé příbytky v lesíku
u Kbelské jsou překvapivě
TÉMA MĚSÍCE
za parkování
>
19:50
Letňanské LISTY
07 I 2012
Bezdomovci jsou stálými „klienty“
3
>
21,05 I místo u miškovického rybníčku,
kde se občas scházejí problémové osoby,
je tento večer prázdné.
4
20:15
22,30 Vydáváme se na služebnu, kde čeká
strážníky půlhodinová pauza. Služba probíhá
v klidu, žádné honění zločinců za kvílení
pneumatik a houkajících sirén se tentokrát
nekoná. Povídáme si o tom, jak se Letňany
mění. Jsem rád, když slyším, že potíží spíše
ubývá. Letňany jsou celkem bezpečnou částí
Prahy, což pochopitelně neznamená, že je
vše úplně ideální.
21,30 Vydáváme se do míst, která většina
obyvatel Letňan nikdy nenavštíví. A dělá dobře.
Lesík nedaleko Kbelské ulice je útočištěm
bezdomovců. Ti si tam vybudovali svou základnu. Některé příbytky vypadají snad i docela
útulně, ale jinak převládá špína, odpadky
a potkani. Strážníci kontrolují totožnost
obyvatel tohoto nehostinného místa,
z nichž někteří dokonce pracují. Policisté
samozřejmě vědí, že nejlepším řešením
by bylo bezdomovectví úplně zlikvidovat,
ale to lze těžko. Proto jsou rádi, že se jim
alespoň daří přispět k tomu, že bezdomovci
přebývají na zcela odlehlých místech, kde
nikomu moc nevadí.
bohatě vybaveny.
Objekt bývalého „Mínusu“ a kontrola
21,55 Řidič parkující v křižovatce u Bahoku
dostává obligátní lísteček za stěrač. Přímo
před očima hlídky pak na chodník zajíždí
další řidič. Strážníci ho vykazují pryč a řeší
věc domluvou.
21,15 I přes existenci sběrných dvorů,
kam může každý zdarma odvézt objemný
odpad, si někteří jedinci s jeho uložením
hlavu nelámou. Tahle hromada leží v areálu
čakovických garáží. Strážníci předají podnět
odboru životního prostředí, který ho bude
muset řešit.
8
strážníků.
23,10 Nedaleko areálu VZLÚ potkáváme
kolegy z Policie ČR, kteří řeší vykradenou
garáž.
23,15 Hlídka upozorňuje řidiče parkujícího
přímo na zastávce autobusu u metra, že
jeho počínání je v rozporu se zákonem.
>
rychle odchází mimo zastávku, vědom si
svého prohřešku.
23,20 Již druhý hříšník večera, který se
vydal u areálu PVA do protisměru přímo
proti autu Městské policie. Tentokrát je to
taxikář jedoucí pro klienta. Dle jeho slov
„se mu to nechtělo objíždět“. „Nechtění“
ho stálo 500 korun.
23,31 Další hříšník, který má za to, že vjet
a parkovat se smí všude tam, kde je nějaký
prostor. Tentokrát v Tupolevově ulici. I jeho
čeká předvolání.
Krátce před půlnocí ještě kontrolujeme garáže v Letovské ulici. Poté strážníci odstavují
své auto na Staré Návsi a vydávají se na
obchůzku tamního parku, který je častým
terčem vandalů. Čeká je ještě sedm hodin
služby. Služby, která sice není tak atraktivní
a viditelná, jako činnost jednotek rychlého
nasazení, ale která svým dílem přispívá
k tomu, aby Letňany byly o něco bezpečnějším
a příjemnějším místem k životu.
Vestibul metra je v noci téměř práz
zasahovat není třeba.
Text a foto –tr–
9
23:16
dný,
Městské policie.
20:15
23,16 Kontrola vestibulu metra - je nočně
ospalý, a proto bez jakýchkoli závad. Jen
kuřák na stanici autobusu po spatření hlídky
>
5
>
23:31
Pokud je to možné, auta parkují
prakticky kdekoli.
6
Z RADNICE
Letňanské LISTY
07 I 2012
Září přinese zásadní
proměnu pražské MHD
Nejradikálnější změnu za posledních
20 let připravil pro cestující v pražské
hromadné dopravě regionální koordinátor
dopravy organizace ROPID ve spolupráci
s Magistrátem hlavního města Prahy.
Změny by měly vstoupit v platnost již 1. září
tohoto roku, a cestující tak čeká nejedno
překvapení. Seznámíme vás s hlavními
principy nové koncepce hromadné dopravy
a také s dopady, které budou mít chystaná
opatření na letňanské spoje. Vedení městské
části navrhované změny odmítá, avšak své
stanovisko může v rámci projednávání uplatnit
jen v omezené míře.
Cíle a zásady nové koncepce MHD
Deklarovaným cílem, který by měl přispět
k předpokládané úspoře Dopravního podniku
hl. m. Prahy ve výši cca 400 milionů korun, je
vytvoření jednoduché, přehledné a efektivní sítě
linek, ve které bude páteří především kolejové
doprava (železnice, metro, tramvaje). Autobusová doprava je koncipována jako návazná ke
kolejové dopravě, resp. tvoří páteř v oblastech
a směrech, kde neexistuje kolejová doprava.
Prostředkem k dosažení kýženého výsledku je
především odstranění souběhů v místech,
kde podobnou funkci zajišťuje hned několik
různých spojů. Dále by mělo dojít k posílení
více využívaných autobusových linek, jež by
nově měly vytvořit síť tzv. metrolinek, které
by měly zajistit významná spojení na nejvytíženějších trasách. Na těchto linkách jsou
předpokládány krátké intervaly zpravidla 6-8
minut ve špičce,15-20 minut v době mimo
dopravní špičku. Dalším z plánovaných opatření
je zvýšení podílu dlouhých kloubových
autobusů na využívaných spojích, jakož
i zvýšení podílu nízkokapacitních autobusů pro místní spoje s nižší obsazeností
a pro spoje, jež projíždějí v místech, která
jsou obtížně dostupná.
Plánované změny na spojích MHD
v Letňanech
Metropolitní linky – nový koncept pražské
hromadné dopravy počítá s tím, že do shora
popsaného celoměstského systému metrolinek by měly být zařazeny linky 140 (na trase
Palmovka-Prosek-Letňany-Tupolevova-Ke
Stadionu-Čakovice), 158 (na trase Českomo-
ravská-Vysočanská-Prosek) –
Letňany-Staré
Letňany-OC
Čakovice-(Čakovický zámek-Miškovice,
mimo závorky
jsou uvedeny
vložené spoje-pozn. red.) a linka 195 (na trase
Sídliště Čakovice-Tupolevova-Letňany-Prosek-Vysočanská-Sídliště Malešice-Skalka-Jesenická). Na těchto spojích by tak cestující neměli
poznat výraznější omezení, jelikož nedochází
ke změnám tras ani frekvence spojů.
Ostatní linky – výraznou změnu pocítí cestující na trase stávající linky 186. S ohledem
na její nízké využití v úseku Satalice-Kbely,
se organizace ROPID rozhodla tuto linku
zkrátit pouze na trasu Hloubětínská-Satalice,
což ve výsledku znamená, že tento oblíbený
spoj již nebude zajíždět do Letňan. Nahradit
by jej měla nově linka 201 (na trase Nádraží
Holešovice-Letňany-Bakovská) a linka 202 (na
trase Černý Most-Satalice-Kbely-Avia Letňany).
Zatímco v případě prvního z uvedených spojů
se jedná o přiměřenou náhradu s ohledem na
frekvenci spojů, v druhém případě linky 202 je
navrhovaný interval 20 minut ve špičce a 30
minut mimo špičku zcela nedostačující. Další
změnou je úprava na trase linky 185, která by
měla nově jezdit na trase Palmovka-Prosek-Nový Prosek-Letňany-Letecké opravny, avšak
v úseku Palmovka-Letňany bude dopravní
spojení na této lince zajištěno jen v ranní
a odpolední špičce.
Vzhledem k tomu, že se změny dotknou
většiny linek na autobusových, tramvajových
a vlakových spojích na území hlavního města,
najdete seznam všech opatření na webových
stránkách www.dpp.cz a www.ropid.cz.
Stanovisko městské části
ke způsobu projednání změn v MHD
Rada městské části Praha 18 sdělila zástupcům organizace ROPID i hlavního města
Prahy zásadní nesouhlas s plánovanými
změnami. Důvodem je především způsob
projednání nové koncepce pražské MHD, kdy
navrhované změny byly zástupcům městských
částí představeny 14. června s tím, že jejich
připomínkování je možné pouze do 19. června.
Městským částem tak bylo poskytnuto k analýze
dopadů a vyjádření jen 5 dní. Tento postup
zcela odporuje dlouhodobě respektované
praxi, kdy změny v MHD byly projednávány
v komisích dopravy a v orgánech městských
částí, které na základě důsledné analýzy přijaly
kvalifikované stanovisko k plánovaným opatřením. Nezřídka kdy také sdělení stanoviska
městské části podložené věcnými podklady
a exaktními daty znamenalo, že k realizaci
navrhovaných změn nedošlo. V jiných případech potom úprava spojů byla výsledkem
kompromisu mezi městskou částí na jedné
straně a koordinátorem dopravy na straně
druhé. V případě nyní navrhovaných změn
nebylo vzhledem k postupu organizace ROPID
a Magistrátu hlavního města Prahy možné
důsledně vyhodnotit dopady plánovaných
změn, a tak vedení městské části vyzvalo
organizaci ROPID a zástupce hlavního města
Prahy k novému projednání, které je však
vzhledem k nekompromisnímu stanovisku
navrhovatele nepravděpodobné.
Stanovisko městské části k omezení
spojů v Letňanech
Druhým důvodem odmítnutí navrhovaného
konceptu hromadné dopravy ze strany městské
části je potom omezení spojů, které pocítí
letňanští cestující. Zejména se potom jedná
o omezení spojů na trase Letňany-Černý Most,
kdy navrhované náhradní spoje neodpovídají
úrovni dopravní obslužnosti, na kterou byli
doposud cestující zvyklí. Především s ohledem
na předpokládané negativní dopady usiluje
vedení městské části o navýšení počtu spojů,
avšak vzhledem k množství podobných podnětů
ze strany všech pražských městských částí
lze úspěch předpokládat jen stěží. Dopad
jednotlivých změn by měl být vyhodnocen
po čtyřměsíčním zkušebním provozu (září-prosinec) na začátku příštího roku, a tak
možné korekce lze očekávat až od ledna 2013.
Závěrem
Nová koncepce pražské hromadné dopravy,
která by měla vstoupit v platnost od září tohoto
roku, představuje snahu hlavního města Prahy
o hledání úspor na straně pražského Dopravního
podniku. Je však třeba kategoricky odmítnout,
aby tyto úspory postihly ve větší míře cestující
tak, jak se k tomu schyluje nyní. Tím spíš, že
nutnost úspory je především výsledkem neefektivního hospodaření Dopravního podniku
hl. m. Praha v uplynulých letech. Městská
část Praha 18 bude i nadále připomínkovat
navržený koncept a v případě
zjištěných nedostatků také
usilovat o nápravu.
Text Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Ilustrační fota Olaf Deutsch,
Ing. Tomáš Raška
Z RADNICE
Letňanské LISTY
07 I 2012
Zemřel Vojtěch Klečka,
čestný občan MČ Praha 18
V pátek 29. června se ve strašnickém
krematoriu konalo poslední rozloučení
s účastníkem druhého a třetího odboje
Vojtěchem Klečkou, čestným občanem
naší městské části.
Vojtěch Klečka se narodil 17. února 1921
v Lulči na Vyškovsku. Byl totálně nasazen
– nejdříve v Hamburku, později v Lübecku
a u Flugmotorenwerke Ostmark ve Vídni.
V roce 1942 se napojil na bratrovu ilegální
činnost proti Němcům - dělal spojku mezi
bratrem Františkem a jeho ilegální skupinou
v Praze, často převážel zbraně.
Po válce se jejich cesty zcela rozešly. Vojtěch
Klečka po únoru 1948 převáděl lidi přes
hranice a stal se agentem
chodcem. Byl dopaden
17. čevna 1949 na Hlavním
nádraží v Praze a odsouzen
na doživotí. Propuštěn byl
6. září 1963.
Vojtěch Klečka byl vždy připraven pomáhat
potřebným, pomáhal mj. i generálmajorovi
Rudolfu Pernickému, který bojoval s těžkou
nemocí.
Čestné občanství městské části Praha 18
bylo Vojtěchu Klečkovi uděleno v roce 2006.
Čest jeho památce!
–red–, foto Tomáš Pánek
Vyhláška o veřejných zakázkách
na úkor životnosti staveb?
V poslední době
byla uvedena do
provozu stavební
díla, která vykázala
po velmi krátké
době řadu závad.
Tento stav vyvolává
potřebu neplánovaných nákladů
na opravy, složité
soudní spory, omezení provozu, tzn.
další ztráty.
To nepochybně souvisí mimo jiné se
způsobem vypisování,
hodnocení a kontrolou veřejných stavebních
zakázek a zárukou kvality. V Evropě je již delší
dobu zavedený trend, kdy se klade větší důraz
na kvalitu a nerozhoduje se na základě nejnižší
ceny. Pokud bude rozhodujícím kritériem cena,
resp. snaha po úsporách, a současná praxe
při hodnocení zakázek, povede to zákonitě
ke ztrátám.
Nová vyhláška se soustředila hlavně na
transparentnost výběrových řízení, ale není
věnována dostatečná pozornost hodnotícím
kritériím. V § 78 tohoto zákona se uvádějí
dvě základní hodnotící kritéria pro zadání
veřejné zakázky: ekonomická výhodnost
nabídky, nebo nejnižší nabídková cena.
Pouze tato kritéria jsou nedostačující,
protože se nehledí na optimalizaci stavebního díla po celou dobu jeho životnosti.
Projekty realizované bez bilancování nákladů na celou dobu životnosti stavby
vedou k dodatečným nákladům po krátké
době užívání.
Připomeňme si nedávné problémy na
některých úsecích dálnic a mostních staveb. Úspory dosažené aplikací levnějších
materiálů a technologií se tak mohou
obrátit v plýtvání nárůstem nákladů na
opravy a rekonstrukce. Např. u betonových
konstrukcí je známé pravidlo pětinásobku:
1 koruna věnovaná při výstavbě na kvalitu
je stejně efektivní jako pozdější vynaložení 5 korun na údržbu, resp. 25 korun
na rekonstrukci (při zanedbané údržbě).
To v praxi znamená, že relativně malé
navýšení počátečních nákladů věnované
na použití trvanlivějších materiálů má za
následek: prodloužení životnosti stavby
7
Glosa náměstka primátora…
Léto plné pohody
Prázdniny jsou v plném
proudu, všude kolem voní
léto a olympiáda klepe na
dveře. Kombinace, která
slibuje řadu nevšedních
zážitků.
Mám obé moc rád. Dva
měsíce volna jsem miloval
jako každé dítě školou
povinné - tábory, koupání, parta kamarádů
byly tou správnou a v pravdě zaslouženou
odměnou po nekonečných týdnech strávených
ve školní lavici. Prázdniny jsem měl rád i jako
pedagog. Především v dobách ručně psaných
vysvědčení jsem je vyhlížel s netrpělivostí
svých svěřenců. Rád na tu dobu vzpomínám.
Období letních měsíců si užívám i dnes. Především jako čas k relaxaci, „úklidu“ v sobě
samém, lehkému zpomalení a načerpání
nových sil.
Ať už máte volno teprve před sebou, nebo
budete trávit letní čas při pracovních povinnostech, případně již plně využíváte energie
načerpané z volných dní, přeji Vám především
pohodové léto bez zbytečných karambolů.
A jestli se Vám děti ještě nerozprchly „do
světa“, věnujte jim svůj volný čas a připravte
jim báječné prázdniny!
Přeji Vám hezké léto.
Mgr. Ivan Kabický, náměstek primátora
hl. m. Prahy a radní MČ Praha 18
Foto archiv MHMP
(zvýšení celkového užitku) a snížení nákladů na údržbu, opravy, výměny prvků,
spotřeby energií, atd.
Užitek stavebního objektu plyne majiteli
z jeho vlastnictví a užívání, a proto by jedním
z rozhodujících kritérií měla být odpovídající
záruční doba, nebo ještě lépe, ekonomická
výhodnost nabídky. To by ovšem i projektanti
museli při zpracování projektu nabídnout
optimalizovaná řešení s projektováním nebo
plánováním údržby. Stavební firmy by pak byly
schopné nabízet kvalitnější práci a posílily by tak
svou pozici při získávání zahraničních zakázek.
Text Ing. Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ Praha 18
Ilustrační foto © PIXMAC/flickr
Poštou, e-mailem...
Cestovní pas v klidu a s úsměvem
Vážený pane Gerharde,
dovoluji si Vám napsat tento mail s ohledem na
mou zkušenost při vyřizování cestovních pasů
pro mé děti na městském úřadě v Letňanech.
Byla jsem objednaná po úředních hodinách.
V daný čas nás vyzvedla paní referentka
a zavedla do místnosti, kde se pasy vyřizují.
Důvodem, proč Vám toto píšu je, že bych chtěla
pochválit chování a profesionalitu referentky - paní Bradlerové. S tak milou, zdvořilou,
profesionálně vystupující, a hlavně usměvavou
osobou pracující ve státní správě jsem se dlouho
nesetkala! Přiznám se, že jsem byla ohromena,
že se dá na úřadě jednat rychle, bez zbytečné
byrokracie a hlavně s milými lidmi.
Děkuji a přeji Vám i občanům více takových
zaměstnanců jako je paní Bradlerová.
S pozdravem
Markéta Svobodová
Čakovice
Ilustrační foto © Pixmac/DEPOSITPHOTOS
8
Z RADNICE
Letňanské LISTY
07 I 2012
Představujeme…
Redakční rada Letňanských listů
Radniční periodika, jak zní oficiální název
novin či časopisů vydávaných většinou
obcí v ČR, slouží jako jedna z možností
informování občanů o aktuálních událostech v obci.
Jejich podoba se liší podle velikosti obce - malé
vesničky vydávají třeba dvakrát ročně „noviny“
formátu jedné stránky A4 rozmnožené na
kopírce v kanceláři starosty, velké obce pak
vydávají časopisy na profesionální úrovni,
připravují je redakce, jejichž členové mají tuto
činnost jako hlavní zaměstnání. Letňany se
svými Letňanskými listy leží někde mezi těmito
dvěma póly. Redakční rada (RR) je tvořena
lidmi, kteří je připravují v souběhu se svými
hlavními zaměstnáními.
Předsedou RR je již od roku 2006 zastupitel
Ing. Tomáš Raška. Stejně dlouho je jejím členem také Ing. Martin Halama, který je odpovědný zejména za sportovní články. Sportem
a společenskými událostmi v Letňanech se
zabývá také nový člen redakční rady Denis
Postler. Sociální a společenská témata spadají
do odpovědnosti místostarostky Ivety Lojkové.
Mgr. Martin Zástěra jako člen Rady městské
části Praha 18 a zástupce starosty odpovědný
za dopravu zpracovává toto téma i pro LL. Hana
Saitzová, tisková mluvčí a asistentka zástupců
starosty, je odpovědná za komunikaci s autory a
zásadním způsobem ovlivňuje konečnou podobu
Letňanských listů. Kromě těchto stálých členů
RR pravidelně přispívají i další autoři, například
tajemník Ing. Vladislav Gerhard, který informuje
o aktuálním dění na radnici, starosta Mgr. Ondřej
Lněnička a mnozí další.
Letňanské listy vydává společnost Siréna. Mechanismus je takový, že Siréna, spol. s r. o.,
má k dispozici inzertní část Listů a z výnosů
částečně hradí výrobu časopisu - přispívá na
grafické zpracování v profesionálním studiu
a na tisk. Do redakční části nijak nezasahuje.
Tento způsob umožňuje městské části uspořit
na nákladech a zároveň zajistit, aby Listy měly
podobu profesionální tiskoviny.
Redakční rada se schází jednou měsíčně. Na
zasedání je vždy prodiskutován obsah následujícího čísla a odpovědnost jednotlivých autorů
za jeho naplnění. Než jdou Listy do tisku,
procházejí korekturami a finálními úpravami.
Letňanské listy jsou otevřené názorům čtenářů,
a proto uvítáme jakékoli podněty, připomínky i kritiku, které nám pošlete na adresu [email protected]
Text Ing. Tomáš Raška
předseda redakční rady LL
Pejskaři dostali další psí loučku
Praha 4
Zarostlé a nevyužívané hřiště na volejbal
vedle Základní a Mateřské školy Fryčovická
se krátce před prázdninami proměnilo na
plochu určenou pro majitele psů a jejich
čtyřnohé kamarády. Zatravněný plácek je
oplocený a byly na něm instalovány hrací
prvky, koše a lavičky. Přímo uprostřed síd-
Fórum občanů 2012 – kulaté stoly
Stejně jako každý rok proběhne na podzim
Fórum občanů. Podrobnosti o akci – tedy
termín a místo konání - budou uvedeny
v zářijovém vydání Listů a zveřejněny na
úředních deskách a webových stránkách
ÚMČ Praha 18.
U kulatých stolů budou mít občané možnost
diskutovat na témata, která je tíží nebo
znepokojují – řada podnětů, které je možné
řešit, často i ve spolupráci s veřejností, se
průběžně objevuje na webu MČ Praha 18
v sekci Otázky a odpovědi.
liště tak vznikl další prostor pro psí aktivity.
Nová psí loučka byla za účasti zástupců
vedení městské části, starosty Mgr. Ondřeje
Lněničky a radního Ing. Jana Mikuleckého,
předána veřejnosti ve středu 27. června.
–red–, foto Tomáš Proněk
Přijďte sdělit i Vy své
podněty, připomínky
a stížnosti přímo zastupitelům a úředníkům městské části, a společně
tak definovat 10 největších problémů Letňan!
Text Ing. Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ Praha 18
Vybíráme z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 18
ZMČ
Udělení grantů pro rok 2012
Na svém druhém letošním zasedání schválilo
zastupitelstvo městské části rozdělení grantů
pro rok 2012. V oblasti kultury a společenských
organizací byly rozděleny granty v celkové
výši 350 000 Kč, v oblasti tělovýchovy, sportu
a volného času v celkové výši 450 000 Kč
a v oblasti sociálních služeb potom granty
v celkové výši 1 050 000 Kč. Kompletní přehled
příjemců najdete na www.letnany.cz.
Závěrečný účet MČ za rok 2011
ZMČ schválilo Závěrečný účet MČ Praha 18 za
rok 2011. Hospodaření městské části za rok 2011
skončilo přebytkem ve výši 14 337 953,79 Kč,
kdy celkové příjmy za rok 2011 činily
183 804 446,72 Kč a celkové výdaje dosáhly
částky 169 466 492,93 Kč.
Rozpočtový výhled na období 2013 – 2015
ZMČ zároveň přijalo Rozpočtový výhled na
období let 2013 až 2015, který pro tyto roky
počítá s předpokládaným objemem příjmů
ve výši 108 500 000 Kč až 111 500 000 Kč.
K nárůstu příjmů bude v průběhu let docházet
v závislosti na dotačních vztazích mezi městskou
částí a hlavním městem Praha. Nový rozpočtový
výhled vychází z reálných možností MČ jak
v příjmové, tak ve výdajové části.
RMČ
Výsledek konkurzního řízení
Rada městské části na svém dvanáctém letošním
zasedání jmenovala na základě doporučení členů
konkurzní komise Ing. Josefa Vlka do funkce
ředitele příspěvkové organizace Zařízení školního
stravování v Letňanech. Předpokládaným termínem nástupu do funkce je 1. červenec 2012.
Vyhlášení prázdninové soutěže
RMČ vyhlásila prázdninovou fotografickou
soutěž pro letňanské děti a mládež. Soutěž
proběhne ve třech věkových kategoriích:
I. do 8 let, II. 9–13 let, III. 14–18 let; témata
fotografií jsou: A. Můj zvířecí kamarád,
B. Moje rodina, C. Prázdniny. Uzávěrka soutěže
bude 17. 9. Fotografie, černobílé či barevné,
označené jménem autora, datem narození,
bydlištěm a telefonem nebo e-mailem, je
možné odevzdávat v podatelně ÚMČ Praha 18.
V každé kategorii bude oceněno 1. – 3. místo.
Předání cen se uskuteční 3. 10. v Dětském
klubu LETNICE.
Text
Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Z RADNICE
Červen u hasičů
V červnu se letňanští hasiči zaměřili především
na práci s mládeží. V rámci akcí pořádaných
k Mezinárodnímu dni dětí asistovali s technikou na Střední odborné škole a Středním
odborném učilišti v Praze – Čakovicích či
v Domově dětí a mládeže v Praze 9. Dále
se zúčastnili akce Letňany nejen dětem, pro
žáky ze Základní školy z Odolene Vody a žáky
Mateřské školy generála F. Fajtla DFC připravili Den otevřených dveří spojený s besedou
o své činnosti, a také uskutečnili v ZŠ
Dr. E. Beneše prověřovací cvičení spojené
s evakuací hořící budovy.
Letňanské LISTY
07 I 2012
9
V úterý 26. června bylo v areálu Jednotky SDH
Letňany v Toužimské ulici předáno vozidlo
DA 12 AVIA Sboru dobrovolných hasičů města
Habry. AVIA sloužila letňanským hasičům od
roku 1978, letos ji však nahradil vůz Ford
Transit zakoupený z prostředků hl. m. Prahy.
Text Karel Slavata, Jednotka SDH Letňany
Foto Tomáš Proněk
Nepřehlédněte!
Stále probíhá nábor nových členů do Oddílu
mladých hasičů (7 až 17 let) a do Sboru dobrovolných hasičů (od 18 let). Zájemci se mohou
přijít podívat každé pondělí od 16 do 19 hod. do
hasičské zbrojnice v Letňanech, případně získají
informace na [email protected]
Klíče od vozu SA 12 AVIA převzal starosta
města Habry Jiří Rainiš (zcela vlevo) z rukou
letňanského starosty Mgr. Ondřeje Lněničky.
Letňanští dorostenci pojedou na Mistrovství ČR
Letošní jaro bylo pro nejmladší letňanské hasiče ve znamení úspěchů. A první
z nich zaznamenali již v březnu, kdy se
zúčastnili závodů v uzlování.
Ve své kategorii obsadili dorostenci
2. místo, Michal Procházka se pak umístil
mezi jednotlivci v kategorii starších žáků
na 4. místě.
Dorostenecké družstvo KbeLetu (složené
družstvo z SDH Kbely a SDH Letňany), které
z našeho sboru reprezentují dorostenci
M. Procházka, L. Vilinger, J. Hýl a M. Pech
se zasloužilo o další úspěch, a to na Memoriálu Fr. Zvoníčka v Řepích, kde obsadilo
velmi pěkné 6. místo. Chlapci tu závodili
v kategorii dospělých.
dorostenci se již podruhé probojovali ve své
kategorii na Mistrovství ČR v požárním sportu,
které se bude konat v Sokolově. Posledním
ostrým „tréninkem“ družstva bylo městské
kolo požárního sportu, kde změřilo své síly
s dospělými.
Svých úspěchů mládež dosáhla i díky podpoře
městské části Praha 18, za což patří jejímu
vedení poděkování.
Text a foto
Lukáš Horský
Naposledy družstvo dorostenců změřilo
své síly s dospělými na městském kole
požárního sportu.
Tréninky byly opravdu náročné a někdy
i bolestivé, ale vyplatilo se to! Letňanští
Kroužek mladých hasičů bude opět
pokračovat po letních prázdninách,
a to každé pondělí od 16,15 do
18,15 hodin.
Česká pojišťovna je tu pro vás
Od května můžete získat informace týkající se všech druhů pojištění na letňanské
radnici. Pracovníci České pojišťovny jsou
občanům MČ Praha 18 k dispozici v obřadní
místnosti vždy v pondělí a ve středu od
13 do 17 hodin.
A jsou připraveni zodpovědět všechny dotazy
spojené jak s pojištěním, tak například s hypotečním úvěrem. Přijďte se jich i Vy zeptat na
to, co Vás zajímá, rádi Vám poskytnou radu.
Pojištění ženám na míru
Klienti, kteří již nové obchodní místo navštívili, se zajímali o celou řadu problémů.
Nejvíce dotazů však směřovalo k aktuálním
cenám životního pojištění pro ženy. Od
konce letošního roku totiž začne platit
nařízení Soudního dvora Evropské unie,
které již nebude pojišťovnám umožňovat
stanovit rozdílné sazby pojistného u životního pojištění s ohledem na pohlaví klienta.
Před ženami se tak nyní otevírá jedinečná
možnost, jak si ještě za aktuální levnější
sazby pořídit výhodné životní pojištění,
které od 21. prosince 2012 může zdražit
až o desítky procent. Z nabídky životního
pojištění České pojišťovny si vybere každá
žena, protože jeho parametry jsou uzpůsobeny pro typické životní situace.
Klienti ČP se nejčastěji ptali…
Dotazy na druhy pojištění a na změnu výše
pojistného, které se nejčastěji opakovaly,
Vám pro snadnou orientaci v problematice
nabízíme i s odpověďmi:
 Pokud se na ceny pojištění podíváme nyní,
lze říci, o kolik přibližně muži platí nyní více?
V případě pojištění pro případ smrti, kde
jsou rozdíly mezi muži a ženami největší, se
mohou ceny pojištění lišit i o více než 100 %.
Ženy tak mohou mít v budoucnu životní
pojištění až jednou tak drahé.
 Když ženy uzavřou pojištění ještě letos,
budou po následném sjednocení platit pojistné
z roku 2012, nebo se jim pojistné zvýší?
Zákaz rozlišovat pohlaví jako faktoru určujícího výši pojistného nesmí pojišťovny
používat na nových smlouvách. Pokud
tedy klientka uzavře pojištění ještě letos,
pak parametry takové smlouvy zůstanou
změnou legislativy nedotčeny.
 Připravila pojišťovna speciální pojištění
právě pro ženy?
Pro ženy (ale i pro muže) má Česká pojišťovna
připraven u životního pojištění výjimečný
program Zdravý život. Jde o sérii služeb,
které klient jinde než u ČP nezíská. Jednoduše
řečeno pojišťovna s klientem vybere vhodné
preventivní prohlídky, na něž má ve veřejném
zdravotnictví nárok. Následně ho v průběhu
roku bude asistenční služba formou SMS zpráv
informovat o blížícím se termínu prohlídky.
Kromě proaktivní preventivní péče získá klient
za každý rok Vital Pass v ceně 500 Kč, s nímž
může nakupovat třeba v lékárnách nebo na
rehabilitacích či ve zdravotnických zařízeních.
Celková výhoda tohoto programu, který je
k životnímu pojištění nabízen zdarma, tak
činí minimálně 12 500 Kč.
Text Tomáš Vlasák, Česká pojišťovna
Foto © PIXMAC/ SPX1MSD
10
Letňanské LISTY
07 I 2012
DOPRAVA / ŽivotNÍ prostředí
Nebezpečná komunikace
u výstaviště bude zaslepena
Již v průběhu letních měsíců přijdou
řidiči o možnost zkracovat si trasu projížděním obslužné komunikace podél
letňanského výstaviště.
Z této komunikace, která byla původně
vybudována především pro potřeby obsluhy
Pražského veletržního areálu, se zejména
v posledním roce stala oblíbená zkratka
těch, kteří nechtěli čekat na semaforech
před odbočením na Tupolevovu ulici. Vozidla
však v tomto místě stále častěji omezovala
či ohrožovala pěší a cyklisty, kteří tuto
trasu pravidelně využívali. Zároveň rychle
projíždějící auta představovala riziko při
odbočování na komunikaci Beranových.
Vedení městské části se proto rozhodlo ve
spolupráci se silničním správním úřadem
uzavřít tuto trasu prostřednictvím dopravního
značení, které zakazuje průjezd ve směru k ulici
Beranových. Provoz na této komunikaci bude
umožněn pouze v době trvání akcí v areálu
PVA. Toto opatření by mělo přispět ke zvýšení
bezpečnosti dopravního provozu a snížení
rizika dopravní nehody.
Text Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Foto Ing. Tomáš Raška
Další ulice budou mít nové chodníky
PŘED
PO
Vedení městské části se i v průběhu
tohoto roku rozhodlo vynaložit část
prostředků na rekonstrukce pěších
komunikací. Nových chodníků by
se tak měly dočkat ulice Dobratická
a Bukovecká.
asfaltový povrch nová zámková dlažba, budou
započaty v průběhu léta a lze předpokládat,
že k dokončení prací by mělo dojít v rozmezí
čtyř až šesti týdnů. Investorem akce je městská část Praha 18 a předpokládané celkové
náklady na rekonstrukci obou komunikací činí
1,4 milionu korun.
Rekonstrukční práce, při kterých na obou
místech nahradí stávající popraskaný
Text a foto Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Prázdninový provoz MHD
Podobně jako v minulých letech dochází
i letos v létě k úpravě provozu pražské
hromadné dopravy.
V době od 30. 6. do 31. 8. by tak mělo
dojít k omezení provozu na všech linkách
metra zhruba o 10-15%, na trase C bude
potom prodloužen sobotní ranní interval ze
stávajících šesti minut na sedm a půl minuty.
Omezení v podobném rozsahu se dočkají
také cestující, kteří využívají autobusové
a tramvajové spoje. Pro kompletní přehled
omezení v hromadné dopravě doporučujeme
sledovat aktualizované zelené prázdninové
jízdní řády, které budou vyvěšeny na zastávkách. I nadále je zachováno pravidlo,
že výlukové jízdní řády mají barvu žlutou
a pravidelné bílou. Kompletní jízdní řády
naleznete také na webových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy www.dpp.cz.
Městská část Praha 18 vyhlásila
SOUTĚŽ
o nejkrásnější zahrádku, balkón a okno
Soutěžní kategorie:
* Zahrádka či předzahrádka *
* Balkón či okno *
S využitím podkladů společnosti
ROPID zpracoval Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Trasa linky 295 se prodlužuje
Midibusová linka 295, která zajišťuje
dopravní obslužnost v části letňanského
sídliště, bude od začátku července nově
zajíždět k ďáblickému domovu seniorů.
Na trase linky nově přibudou zastávky Vinopalnická, Na Slovance, Ládví, Štírova,
Kobyliská střelnice, Bojarova, Šimůnkova
a Domov seniorů Ďáblice. I nadále bude
linka, která zajišťuje důležité spojení se
zdravotnickými zařízeními na Proseku a na
Bulovce, v provozu každý den cca od 5 do
23,30 hodin, a to v celodenním intervalu
30 minut. Ve všední dny cca mezi 6. až 21.
hodinou a o víkendu cca mezi 9. až 18.
hodinou bude linka navíc projíždět areálem
U areálu PVA bude bezpečněji. Dopravní
značení nově zakazuje průjezd ve směru
k ulici Beranových.
Výherci v obou kategoriích získají
poukázky na nákup zahradního zboží
v celkové hodnotě 2 500 Kč.
Podmínkou účasti v soutěži je
viditelnost z ulice a bydliště na území
MČ Praha 18.
nemocnice Na Bulovce, což umožní dostat
se co nejblíže jednotlivým nemocničním
pavilonům.
Text a foto Mgr. Martin Zástěra
zástupce starosty
Chcete-li se soutěže zúčastnit, pošlete fotografie svého okna, balkónu nebo zahrádky
(označené jménem, příjmením, adresou,
telefonem a souhlasem s účastí v soutěži) pořízené v letošním roce do konce září poštou
na adresu ÚMČ Praha 18, odbor životního
prostředí, Bechyňská 639,
199 00 Praha – Letňany, nebo v digitální
podobě na adresu: [email protected], případně je osobně doručte do podatelny ÚMČ.
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
LETŇANSKÁ MIMINKA
Letňanské LISTY
07 I 2012
11
Známý pedagog ocenil
výuku v mateřince
V doprovodu svého syna navštívil významný pedagog,
logoped a autor řady knih pro speciální pedagogy a logopedy František Synek Mateřskou školu v Havířovské ulici.
Eliška Šedivá
Filípek Kubík
František Synek je autorem mnoha knih, např. Záhady levorukosti, Říkáme si s dětmi, Hlasy a hlásky, Čí jsou písmena,
ABCD, kočka přede… Ve školce v Havířovské se chtěl přímo
v praxi seznámit s tím, jak v současné době probíhá jazyková
výuka v mateřinkách, resp. jak se zefektivnila, a jaké metody
při výuce učitelky volí. Pedagog ocenil také logopedickou
prevenci, která vychází z projektu učitelky této školky Jarmily
Šťastné „Učení tří cest“.
Děti bez ostychu předvedly dechové, předartikulační a artikulační
cviky, a dokonce vzácné návštěvě zahrály divadlo.
Velké poděkování patří Františku
Synkovi za velkorysý dar v podobě
studijního materiálu, který bude využit
při výchovně-vzdělávacím procesu jak
zdravých dětí, tak dětí s postižením.
Text a foto Jarmila Šťastná
Mateřská škola Havířovská
Na radnici se konalo další „Vítání“
Ještě před prázdninami připravily pracovnice
odboru správních agend další z řady slavnostních akcí Vítání občánků.
Lucie Blahová
Michal Siekela
Tomáš Antoš
Martínek Plšek
Štěpán Žvirecí
Miminkům přejeme
hodně štěstí a rodičům
gratulujeme!
V obřadní místnosti ÚMČ se v pondělí 4. června
setkala s nejmladšími „Letňánky“ a jejich rodiči
a prarodiči zástupkyně starosty MČ Praha
18 Iveta Lojková. Pro radost a potěšení všem
přítomným zahráli a zazpívali žáci Základní
školy gen. Františka Fajtla DFC pod vedením
své učitelky Markéty Noskové. Pro vítané děti
byly připraveny malé pamětní dárky, pro jejich
maminky kytička.
Příští Vítání občánků je naplánováno na září 2012.
Pokud máte i Vy zájem zúčastnit se některé z dalších
těchto akcí a splňujete pravidla, která byla schválena Radou MČ, kontaktujte pracovnice odboru
správních agend ÚMČ Praha 18, a to osobně na
adrese Bechyňská 639, Praha – Letňany, přízemí
budovy, nebo e-mailem na: [email protected]
Pravidla pro provádění akce Vítání občánků MČ Praha 18:
na akci mohou být pozvány všechny děti mladší
jednoho roku, které jsou hlášeny k trvalému pobytu
na území MČ Praha 18, nebo tu byly k trvalému
pobytu přihlášeny do jednoho měsíce od narození,
to se týká i dětí bez české státní příslušnosti –
v tomto případě je však podmínkou účasti na akci
předložení dokladu o povolení pobytu v ČR matky
dítěte a platné nájemní smlouvy k nemovitosti na
území MČ Praha 18, případně výpisu z katastru
nemovitostí nebo dokladu o družstevním podílu.
Těšíme se na Vás při některém z příštích Vítání
občánků.
Text Odbor správních agend, ÚMČ Praha 18
Foto Tomáš Proněk
Jaro v ZŠ Fryčovická
Divadlo v angličtině
V jarních měsících navštívili žáci ZŠ Fryčovická
divadelní představení v anglickém jazyce. Deváté třídy viděly moderně pojaté představení
podle románu Kurta Vonneguta The Slapstick,
pro žáky 1.- 6. ročníku byla připravena tři interaktivní představení oblíbeného umělce
Schelieho Nielsena. Přímo v praxi si tak děti
mohly ověřit, jak je příjemné, když rozumějí
cizímu jazyku.
Den dětí
V pátek 1. 6. pořádali žáci 5. třídy pro kamarády
z 1. stupně sportovně zábavné dopoledne ke
Dni dětí. Zajímavé disciplíny, které si připravili,
děti nadchly. Všichni se zapojili do soutěží
o sladké odměny s obrovským nasazením.
Text a foto Mgr. Hana Nytrová
ředitelka ZŠ a MŠ Fryčovická
Řekli si „ANO“
Na společnou cestu životem vykročili a své
„ano“ si v obřadní místnosti radnice Úřadu
městské části Praha 18 řekli:
Vira Volodymyrivna Charandzjuk
a Vladimír Korpa
Michaela Marková a Dušan Macháček
Snoubencům dodatečně blahopřejeme a přejeme jim do společného života hodně štěstí,
trpělivosti, lásky a tolerance!
12
Z KLUBU SENIORŮ
Letňanské LISTY
07 I 2012
Zájezd do Českého
středohoří se líbil
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
V KVĚTNU 2012 SLAVILI:
V červnu se letňanští senioři vydali na sever od
Prahy a podnikli celodenní výlet do Českého
středohoří.
Nejprve se zastavili v jednom z nejmladších českých
skanzenů v Zubrnicích, kde si mimo jiné prohlédli
studnu ze 17. století a bylinkovou zahrádku, obdivovali
kostel na náměstíčku či poseděli ve starodávné škole.
Po poledni pak navštívili malý, ale krásný zámeček ve
Velkém Březně, jehož majitelem byl hrabě Chotek
a kde často pobývala i manželka Ferdinanda d´Este Žofie.
Na zpáteční cestě, která vedla přes Ústí nad Labem,
ještě v rychlosti zhlédli most Edvarda Beneše, kostel
na náměstí, jehož věž se po náletu v závěru 2. sv.
První zastávkou seniorů na jejich
červnovém výletě byl skanzen
v Zubrnicích.
války vychýlila skoro o dva metry,
a hrad Střekov.
Všem účastníkům akce se výlet líbil
a už se těší na další.
Text Valerie Zemanová
(redakčně upraveno)
Foto Miroslav Plašil
75 let Červenka Jaroslav
Jiránek Jindřich
Babor Otto
Chvátil Vojtěch
Hrubý Jaroslav
80 let Rytina Bohumil
Jelínek Miloslav
85 let Haase Karel
90 let Cappellarová Palmira
Jubilantům přejeme
vše nejlepší!
Loučení před prázdninami
Poslední velkou předletní akcí letňanského Klubu seniorů bylo „Rozloučení
před prázdninami“. Neformálního setkání
se zúčastnili snad všichni členové klubu,
jeho kapacita byla plně vytížena.
Krásnou, doslova rodinnou atmosféru svou
návštěvou podpořila paní profesorka Anna
Huječková, k poslechu a k tanci zahrál harmonikář Mirek Kebort. Ve společnosti svých
kamarádů a přátel tu oslavila nádherné 80.
narozeniny členka klubu Valerie Zemanová.
Další zajímavé akce čekají na seniory v září –
tou první budou sportovní hry, další pak výlet
do Litoměřic na výstavu
„Zahrada Čech“.
Na přání členů se klub neuzavře ani v létě, vždy v úterý
a ve čtvrtek se tu bude
možné setkat s vrstevníky
a popovídat si nebo zahrát
některou z her. Přijďte se
také pobavit!
Text Václav Kadeřábek
(redakčně upraveno)
Foto Miroslav Plašil
Těsně před začátkem prázdnin se v Klubu seniorů hrálo,
slavilo a zpívalo.
Pozvánka na výstavu
Seniorské hry 2012
Kdy? ve čtvrtek 13. září od 10 hodin
Kde? na hřišti SK Prosek, Lovosická 559, Praha 9
Závodit budou družstva MČ Praha 18,
Praha 9, Praha – Čakovice a Praha – Kbely,
a také družstvo zdravotně postižených
občanů z Letňan.
Soutěžní disciplíny:
* hod tenisovým míčkem * kop na bránu
* ruské kuželky * dáma * pétanque * hod
kroužku na cíl * navlékání korálků na čas
Připraven je zajímavý doprovodný program – vystoupení mažoretek a hudební
skupiny, kreativní dílny apod.
Přihlášky posílejte na adresu:
Klub seniorů, Sportovní hala, Třinecká 650,
199 00 Praha – Letňany,
kontaktní osoba:
p. Kadeřábek, tel. 732 842 963.
„100 druhů jiřin“
Nepřehlédněte!
Všichni registrovaní diváci,
kteří v Klubu seniorů v předstihu nahlásí
svou účast, dostanou v den konání
her na hřišti SK Prosek poukázku
na občerstvení a na triko,
které si budou moci pomalovat.
ve dnech 10. a 11. září
od 8 do 16, resp. do 18 hodin
v obřadní místnosti
Úřadu městské části Praha 18
Bechyňská 639, Praha – Letňany.
Přihlásit se můžete přímo
v klubu v Třinecké ulici,
nebo na tel.: 732 842 963,
p. Kadeřábek.
VSTUP ZDARMA
Výstavu pořádají členové
SZO ČZS DAGLA
Ilustrační foto © PIXMAC/WARIATKA
VOLNÝ ČAS
Letňanské LISTY
07 I 2012
13
Zdolávat lze i osm set let
starý rekord
O nevídanou věc se pokouší pan Břetislav
Matyáš z Letňan. Soupeří, dá-li se to tak
vůbec nazvat, se slavnou a majestátní
katedrálou v Kolíně nad Rýnem. Ta
ukrývá ve svých prostorách celkem 126
městských znaků a pan Matyáš, který je
také vyrábí, by rád tento počet překonal.
Po osmi stech letech! Rozdíl je v tom, že je
netesá do kamene, ale tvaruje z lipového
dřeva. A má jich už 92.
„Ano, mým cílem je opravdu překonat kolínskou katedrálu v počtu erbů. Pracuji na
tom, abych to stihl. Je mi pětašedesát, cítím
se dobře, ale člověk nikdy neví,“ říká pan
Matyáš, jenž pochází z Letohradu a v Letňanech žije od 80. let.
Před třiceti lety jej inspiroval plánek historické
Kolumbovy lodě Santa Maria, a tak si ji sám
vyrobil. Prověrkou jeho zručnosti byla soška
panny na přídi (galeona). „Zkusil jsem ji vyřezat z lipového dřeva. Povedlo se, a tak jsem
experimentoval dál,“ popisuje pan Matyáš.
Vyrobil si dřevěnou vázu, rámečky k obrazům i kukačkové hodiny. „Četl jsem knížky
o heraldice a dozvěděl se o kolínské katedrále
i městských erbech. Další informace jsem už
čerpal hlavně z internetu.“
Aspirant na zápis do knihy rekordů
Po dvou desítkách let má pan Matyáš 92 erbů
a třicet dalších rozpracovaných, tři desítky
vyřezávaných rámů či rámečků k obrazům
atd. Pro lipové dřevo si jezdí do Moravského
Karlova. „Psal jsem do Pelhřimova, kde má
své sídlo Asociace Dobrý den. Poslal jsem jim
fotku svých erbů s dotazem, zda bych mohl
požádat o zapsání mezi rekordy. Odpověděli
mi, že ano,“ říká činorodý důchodce.
Skvělá psychoterapie
Někdy trvá výroba jednoho kusu až patnáct
hodin. „Sednu si k erbu a pokud mě to v tu
chvíli baví, vydržím tak dvě až tři hodiny.
Ponořím se do toho, a tak se současně
vnitřně stabilizuji. A když je pak dílo hotovo, mám radost a dobrou náladu. Na tohle
jsou koníčky moc
dobré,“ prozrazuje
pan Matyáš. Důkaz
o terapii dokonce
ještě rozvine: „Přišel
jsem třeba z práce
a měl v hlavě nějaký
problém, s nímž
jsem si momentálně
nevěděl rady. Odložil jsem ho, ponořil
se do téhle činnosti a druhý den už
jsem si s pracovním
problémem rady
věděl.“
Nemá ve zvyku dělat jen jeden erb
či rámeček a pak
zase jiný, vždy jich
má rozpracováno
několik najednou.
Stejně tak je zvyklý
číst tři až čtyři knížky současně. Své
výtvory má v bytě,
věnoval zatím jen
jeden z nich. „Chtěli
ode mě erb manželčini známí z Postřelmova
na Šumpersku, tak jsem ho udělal.“
Jen hlava, ruce a dlátko
Technologie výroby? Hlava a šikovné ruce
a nebát se, že se to nedá udělat! „Vezmu
si obrázek, přes kopírák nakreslím na dřevo
a potom už pracuji dláty. Žádná technika,
jen hlava, ruce, brýle a dlátka. Vše záleží
na představě a šikovnosti rukou,“ přibližuje
řezbář postup práce. A může proto hrdě říct:
Co kus, to originál, i s podpisem.
Nové erby vybírá podle toho, jak se mu který
líbí. Kromě českých a slovenských „loví“
v Německu, Rakousku, Polsku, Francii, Itálii,
Švédsku, Dánsku. „Nemám pro výběr žádný
systém. Znak ale nesmí být moc komplikovaný,
aby se dal vůbec vyřezat.“
Své zkušenosti rád předá mladší generaci
Ojedinělou sbírku pana Matyáše zatím viděl
omezený počet osob. Což je škoda. „Zatím
jsem moc neuvažoval nad nějakou výstavou,
čím jsem ale starší, myšlenka prezentace
mých výtvorů je mi stále bližší,“ prozrazuje
muž, na něhož dokonale platí úsloví o zlatých
českých ručičkách.
„Pokud se najde někdo, kdo mi s tím pomůže, například s aranžmá, rád výstavu svých
výrobků udělám. A nejen výstavu. Rád do své
práce zasvětím zájemce z mladší generace,
který by chtěl poznat, jak se to dělá,“ dodává
pan Matyáš.
Text Denis Postler
Foto Tomáš Proněk
a archiv Břetislava Matyáše
Městská část Praha 18
vyhlásila
prázdninovou fotosoutěž
pro letňanské děti
a mládež
Témata:
Můj zvířecí kamarád * Moje
rodina * Prázdniny
Kategorie:
do 8 let * 8 – 13 let * 14 – 18 let
Chcete-li se zapojit do soutěže, zašlete do 17. září 2012
černobílé nebo barevné
fotografie elektronicky
ve formátu jpg, 1 MB, na
adresu: [email protected],
nebo vytištěné poštou na adresu: Odb.
kancelář starosty, Úřad městské části
Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany, obálku označte heslem
FOTOSOUTĚŽ.
Ke každé fotografii připište své jméno
a příjmení, adresu, datum narození,
telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
14
VOLNÝ ČAS / KULTURA
Letňanské LISTY
07 I 2012
Housenka na kdouloni pomáhá
kultivovat mladé čtenáře
děti se zúčastnila rovněž ilustrátorka
knížky Magda Štajnerová.
„Tahle knížka se malovala sama,“ konstatovala výtvarnice Magda Štajnerová (vlevo).
Autorská čtení jsou již v knihovně MČ
Praha 18 v budově Šumperky hezkou
tradicí. Naposledy zde představila dětem
a jejich rodičům svou publikaci s názvem
Housenka na kdouloni letňanská autorka
Lucie Jílková. Zábavného odpoledne pro
Knížka nabízí 18 pohádek, z nichž jedna dala
název celé publikaci. Ke každé z pohádek je
v druhé části knihy připojen jazykový výklad,
tj. povídání o rozmanitostech češtiny.
Poslední pohádka, s názvem Čápi z továrního komína, je přeložena do slovenštiny,
romštiny, polštiny, ruštiny, ukrajinštiny,
vietnamštiny, maďarštiny, němčiny a angličtiny. Děti tak mohou mj. porovnat, který
jazyk je češtině nejbližší a který naopak
nejvzdálenější.
„Kromě odborných textů jsem chtěla také
stvořit něco jiného, pro radost, proto jsem
napsala pohádky, kde si lze procvičit češtinu,“
uvedla Lucie Jílková, jež jinak pracuje jako
lingvistka v Ústavu pro jazyk český AV ČR,
v úvodu autorského čtení. S ilustrátorkou
knížky se poznala na jednom z letňanských
dětských hřišť. A potom spolu začaly pracovat.
V knihovně lze vidět i výstavu obrázků, ilustrací
a originálních ručně malovaných textilií této
letňanské výtvarnice. Výstavu lze zhlédnout
ve výpůjční době knihovny zdarma.
Text Denis Postler
Foto Tomáš Proněk
Ve „Fryčovické“ se učí už 30 let
U příležitosti oslav 30. výročí otevření
Základní školy Fryčovická uspořádali
žáci a pedagogičtí pracovníci slavnostní
akademii, která se konala v úterý 26.
června 2012.
Na uvítanou zahráli a zazpívali žáci 9. ročníku.
Dále diváci zhlédli pohádkové divadlo v podání dětí z 1. tříd, dvě divadelní představení
v anglickém jazyce, která si přichystali žáci
2. stupně, pohybové a taneční vystoupení všech věkových kategorií a koncert
pěveckého sboru.
Žáky přišli podpořit jejich rodiče, sourozenci i bývalí absolventi školy. Mezi
pozvanými hosty byli i ti, kteří školu
otevírali před 30 lety
Text a foto Mgr. Hana Nytrová
ředitelka ZŠ a MŠ Fryčovická
Country Ladies
vítězkami Legend
Po třech soutěžních večerech, kde
vystoupilo postupně devět country
uskupení, vyvrcholil soutěžní pořad
Legendy Věnce buřtů 31. května finálovým večerem.
Před zaplněným sálem se na letňanském
výstavišti představily vítězné kapely jednotlivých večerů: Kapky, Mošňáci a Country
Ladies. Po napínavém sčítání hlasů nakonec
zvítězila dámská kapela Country Ladies,
která si odnesla věnec buřtů od řezníků
Globusu Čakovice. Soutěžní pořad uváděl
jako vždy Bohouš Turek, tradiční sponzor
letňanských akcí pro děti. Úspěšný večer
zakončila kapela WATSEKA, která zahrála
k poslechu i tanci.
Podzimní kola proběhnou 1., 8. a 15.
listopadu, finálový večer pak 13. prosince.
Akademii zahájilo vystoupení „deváťáků“.
Petr Kadlček
zazpíval
v Klubovně
Text a foto Ing.Vladislav Gerhard
tajemník ÚMČ Praha 18
Hudební vystoupení zpěváka a kytaristy
Petra Kadlčka se konalo v pátek 22.
června ve sportovním areálu Třinecká.
K báječné atmosféře večera na letní terase
Sportbaru Klubovna přispěla i hymna SK
Tiebreak Praha v podání jejích autorů - Petra
Kadlčka a letňanského tenisového trenéra
Martina Halamy.
–red–
Foto archiv Sportbaru Klubovna
KULTURA / VOLNÝ ČAS
Letňanské LISTY
07 I 2012
15
Seznam organizací, které zajišťují kulturní a sportovní aktivity
Knihovna MČ Praha 18
Rychnovská 651, 1. patro objektu
Šumperka, Praha - Letňany;
knihovna.letnany.cz, tel.: 286 921 066,
e-mail: [email protected]
Do konce srpna: Výstava obrázků, ilustrací
a originálních ručně malovaných textilií
(hračky, trička, boty, kabelky, brože, polštářky
atd. ) výtvarnice Magdy Štajnerové - ukázka
z aktuální tvorby.
Od 10. září do 12. října: Výstava keramických prací, především figurální keramiky,
výtvarnice Kláry Novotné, žačky výtvarníka
Jiřího Pošvy a absolventky výtvarné školy Euphenica. Hlavním mottem autorčiných prací je
spojení řemesla s vtipem a nápaditostí.
Vstup na obě výstavy ZDARMA. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
( platný od pondělí 2. 7. do čtvrtka 30. 8. 2012)
Po 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00
Út 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00
St 11.30 - 15.30
Čt 14.00 - 19.00
Pá zavřeno
Knihovna bude z důvodu čerpání řádné
dovolené a nezbytné každoroční generální
údržby knihovního fondu od pondělí 2. 7. do
pátku 20. 7. a od pondělí 30. 7. do pátku
10. 8. uzavřena pro veřejnost.
Klub Montessori, o. s.
www.klubmontessori, tel.: 604 708 572,
[email protected]
www.kazimirka.cz,
e-mail: [email protected]
Klub nabízí alternativní předškolní zařízení
s montessoriovskou pedagogikou pro děti od
3 do 6 let a pravidelný program.
Občanské sdružení nabízí volnočasové aktivity
pro děti.
9. – 20. 7.: Prázdniny s Montessori
– letní školka
• Probíhá zápis do kurzů Školička na nečisto
a Prožijte matematiku a český jazyk • Nově je otevřena EFT poradna pro děti i
dospělé (jemná a účinná metoda pomáhající
zbavit se psychických či fyzických obtíží, výborně
funguje např. při odstraňování úzkostí, fobií a
strachů, či problémů s učením u dětí).
Klub Slunečnice, o. s.,
Nepřehlédněte! – od října bude Klub
Slunečnice sídlit na nové adrese: KD Letňanka, Rýmařovská 56, Praha –
Letňany.
Pěvecký sbor Camerata Praha,
Nabízí volnočasové aktivity pro děti i rodiče •
mateřské centrum • zájmové kroužky výtvarné,
hudební, vzdělávací a sportovní.
Kazimírka, o. s.
Sport Agency Praha
Prázdninová otvírací doba: Po - Čt: 9.00–21.30 hod.
Pá, So, Ne: 9.00–20.00 hodin
Taneční skupina SANDRA 96
ZŠ Tupolevova 522, Praha - Letňany,
tel.: 777 099 304, 602 610 221,
[email protected]
Hip-hop, roztleskávačky, mažoretky, břišní
tance, kankán, aerobic, modeling.
Squashcentrum MODRÝ SVĚT
ul. Beranových 125, Praha - Letňany,
tel.: 286 920 117, 603 147 921, e-mail:
[email protected] (neslouží pro rezervace),
www.squashMS.cz
Squash, posilovna, sauna, víceúčelový sál pro skupinová cvičení a taneční dospělých i dětí. Juniorská
škola squashe. Turnaje pro rekreační hráče.
Sport Centrum Praha
Tupolevova 710, Praha - Letňany, tel.:
775 167 079, www.sport-centrum-praha.cz,
[email protected],
[email protected]
Zázemí pro volejbal, nohejbal, florbal, badminton,
tenis, šerm, skupinová cvičení pro ženy, Body&Cord,
Mix aerobic, HathaJógu a Jógu, Spiderap.
Fryčovická 462, Praha – Letňany,
tel.: 736 788 069, 266 711 672,
[email protected],
www.klubletnice.cz,
http://www.facebook.com/klubletnice
Dětský klub a mateřské centrum je v provozu
denně, školní děti ho mohou navštívit od 13
do 18 hodin.
Frýdecká 441, Praha - Letňany,
tel.: 776 355 202,
Latinskoamerické, standardní tance a rytmika
pro děti, sportovní taneční klub, orientální
tance a pilates pro ženy, kondiční cvičení pro
muže, taneční kurzy pro dospělé, cvičení pro
ženy, klub Laky, cvičení rodičů s dětmi.
Dětský klub Letnice,
Třinecká 350, Praha - Letňany,
tel.: 607 982 793,
www.klubslunecnice.cz
Malkovského 587,
Praha - Letňany,
KD Letňanka, zrcadlový sál - druhé
patro, ul. Rýmařovská, Praha - Letňany, tel.: 777 800 234, www.sportagency.wz.cz,
email: [email protected]
Kazimírka připravuje letní dětské tábory:
• 14. – 26. 7. v RZ Lažánky, jižní Čechy
• 26. 7. – 7. 8. v RZ Lažánky, jižní Čechy;
• příměstské tábory pro děti, které
o prázdninách zůstaly v Letňanech:
2. – 6. 7. a 27. – 31. 8.
CENTRUM REKONDICE
Sportcentrum Praha, kontakt:
775 281 220, www.centrumrekondice.cz,
[email protected]
Profesionální služby fyzioterapeuta, cvičení po
úrazech a operacích, kondiční cvičení - redukce
váhy a formování postavy. Cvičení pro maminky
s dětmi, tanečky, pilates, cvičení na míčích, jóga,
p-class, spiderap dance, Redcord rhb cvičení. atd.
Aerobic Katka Kubáková
Squashcentrum Modrý svět,
tel.: 777 136 45, www.katkakubakova.cz
tel.: 773 158 773,
www.cameratapraha.cz
Pěvecký sbor má v současné době dvě přípravná
oddělení (Kamarádi, Broučci) a Komorní sbor.
Folklórní soubor KYTICE,
tel.: 603 551 896,
e-mail: [email protected]
Dětský taneční foklórní soubor.
AEROKLUB Praha Letňany
Hůlkova 16, Praha - Letňany,
tel.: 286 852 040, www.akletnany.cz,
e-mail: [email protected]
Aeroklub sdružuje zájemce o létání na větroních
nebo na sportovních letounech.
TJ Letov Letňany
tel.: 603 306 331, e-mail:
[email protected]
Tenis, volejbal, nohejbal, badminton, sport pro
všechny, turistika, tenisová škola.
Letňany Lagoon s.r.o.
Tupolevova 665, Praha - Letňany,
tel.: 283 921 799, www.letnanylagoon.cz
Aerobic KK nabízí lekce po celé prázdniny.
Aktuální rozvrh najdete na webových stránkách.
Od 10. září zahájení kurzů zumby a miniaerobiku
pro děti.
Zařízení nabízí bazén, fitness centrum a sál na
program H.E.A.T., relaxační centrum se saunou
a whirlpoolem, solárium atd.
Fitnessie-studio zdravého pohybu
SKYDIVE ARENA,
Nabízí běžeckou školu, outdoorové tréninky, flowin,
TRX, pilates, jógu, program Hubnutí a zdravá
záda, cvičení po porodu pro maminky, kruhový
trénink pro muže, kruhový trénink na hubnutí.
Simulátor volného pádu umožňuje „létání“ ve 12
metrů vysoké letové komoře (indoor skydiving).
tel.: 604 181 819, www.studio-fitnessie.cz,
[email protected]
Klub Slunečnice, o. s.,
Třinecká 350, Praha - Letňany,
tel.: 607 982 793, www.klubslunecnice.cz
Sportovním kroužek lakros pro děti od 6 do
13 let, tanečky pro kluky a holčičky od 3 let
a kroužek hravá jóga pro děti od 4 do 6 let.
Tupolevova ul., Praha – Letňany, www.skydivearena.com, [email protected]
Prostor Letňany
Křivoklátská 302, Praha 9 – Letňany, tel.:
776 239 654, 608 126 633, www.prostorletnany.cz,
www.facebook.com/prostorletnany
Centrum nabízí horolezeckou stěnu se 120 m²
lezecké plochy, kurzy lezení pro děti od 6ti let a
začátečníky, ping-pong a capoeiru, výuku tradiční
Hatha yógy.
Podrobné informace o nabídce kurzů a akcí najdete na webových stránkách uvedených organizací.
16
VOLNÝ ČAS
Letňanské LISTY
07 I 2012
PŘEHLED akcí na prázdniny
a začátek září 2012
KINOBUS 2012
✷ 5. srpna od 18 do 20 hodin:
Speciální lekce na břicho-hýždě (Fitnessie)
Dopravní podnik hlavního města Prahy a Městská část Praha 18
vás zvou do kina
✷ 9. srpna od 18 do 20 hodin: Funkční trénink
s TRX, Flowin a Bosu (Fitnessie)
www.dpp.cz/kinobus
✷ 10. září od 17 hodin: Tři pohádky s písničkou
– divadélko pro děti (pořádá Klub Slunečnice v sále
KD Letňanka, místa je nutné rezervovat předem)
ZASTÁVKA FILM
LETŇANY 18. 8. – 21. 8.
✷ 10. a 11. září: Výstava „100 druhů jiřin“ (pořádá
SZO ČZS DAGLA v obřadní místnosti ÚMČ Praha 18)
Vstup
zdarma
Místo promítání: ulice Tvrdého, zastávka Staré Letňany,
přibližně 200 m od ÚMČ Prahy 18.
Program:
✷ 10. září od 10 hodin: Zápis do kurzů
Maminky po porodu s miminky od 2 měsíců cvičení zaměřené na zpevnění pánevního dna
(Centrum rekondice)
sobota 18. 8. 2012
Perfect Days
neděle 19. 8. 2012
Rodina je základ státu
✷ 11. září od 10 hodin: Zápis do kurzů
Maminky a děti 2-3 roky (Centrum rekondice)
pondělí 20. 8. 2012
Medvídek
✷ 11. září od 11 hodin: Zápis do kurzů Rytmika
a cvičení pro děti 3-5 let
(Centrum rekondice)
úterý 21. 8. 2012
Kráska v nesnázích
Promítání začne po setmění přibližně od 20.30 hodin.
ZZměna programu vyhrazena.
✷ 13. září od 9,30 hodin: Zápis do kurzů Maminky s dětmi 6 měsíců - 1 rok (Centrum rekondice)
✷ 13. září od 10,30 hodin: Zápis do kurzů
Maminky s dětmi 1-2 roky (Centrum rekondice)
Do konce srpna: Výstava obrázků, ilustrací
a originálních ručně malovaných textilií
výtvarnice Magdy Štajnerové
Od pondělí 10. 9. 2012: Výstava figurální
keramiky výtvarnice Kláry Novotné
- obě výstavy je možné zhlédnout ve výpůjčních
hodinách knihovny. Vstup ZDARMA. (Knihovna MČ
Praha 18)
Změna programu vyhrazena.
i
infolinka
296 19 18 17
www.dpp.cz
U pátečních produkcí doprovodný hudební program
Soubor Camerata
oslavil 20. výročí
Krásná slunečná neděle 20. května byla
jako stvořená pro oslavu a koncert
konané u příležitosti jubilea Souboru
Camerata Praha.
Akce se zúčastnila řada vzácných hostů - muzikantů, s nimiž soubor spolupracuje dlouhé
roky (např. orchestr ZUŠ Hronov pod vedením
pana Josefa Vlacha), a také mnoho bývalých
členů, kteří se sjeli z celé republiky.
V 17 hodin začal v kostele sv. Remigia koncert,
na kterém zazpívala Camerata a zahráli přizvaní
sólisté Radomír Širc a manželé Slivanští. V závěru koncertu se zaplnil prostor před oltářem
bývalými a současnými členy souboru, kteří
společně zazpívali několik písní.
Po koncertě následovalo v sále čakovického
zámku společenské setkání. Za účastni starosty MČ Praha – Čakovice Ing. Alexandera
Bývalí a současní členové souboru si společně zazpívali několik písní.
Lochmana pokřtila Camerata nové CD s vánočními písněmi „Radujte se, ptáčata“. Poté
účastníci akce zavzpomínali na profesorku
Janu Žofákovou, jež před dvaceti lety sbor
zakládala a vychovala řadu výborných zpěváků, a také poděkovali současné sbormistryni
Veronice Dvořáčkové Žofákové za dlouholeté
vedení sboru, práci, čas a péči, kterou věnuje
malým (Broučkům), starším (Kamarádům)
i dospělým zpěvákům (Cameratě).
Dvacet let trvání sboru připomněla i výstava
krásných fotografií a portrétů Ondřeje Košaty.
Obrazový i zvukový záznam akce najdete na
www.cameratapraha.cz.
Text a foto Petra Hazlbauerová
Soubor Camerata Praha
SPORT / ZDRAVÍ
Letňanské LISTY
07 I 2012
17
Fotbalová přípravka
navštívila Beautor
Koncem května odjela fotbalová přípravka FC Bohemians Praha na turnaj do Francie. Malí fotbalisté
a jejich doprovod byli ubytováni v zařízení hostitelského
města Beautor, které se také postaralo o jejich program.
Děti navštívily muzeum odboje a deportace ve Fargniers
a prohlédly si město Laon včetně jeho gotické katedrály.
Hlavním bodem programu však byla účast v 7. ročníku
turnaje Gilles–Rojo v Charles, na němž fotbalisté Letňany
dobře reprezentovali - obsadili celkové 7. a 17. místo. Navíc
získali ocenění za nejlepší útok a nejlepší obranu. Po bojích
ve skupině, kde vyhrálo všechny zápasy, prohrálo první
mužstvo až ve čtvrtfinále na pokutové kopy.
V rámci návštěvy jednali zástupci Občanského sdružení
Beautor na beautorské radnici o akcích, které by se měly
Mladí fotbalisté získali ve Francii ocenění za nejlepší útok a nejlepší obranu.
uskutečnit příští rok. Napevno je domluvena účast starší přípravky na turnaji
v Charmes a návštěva a vystoupení dětského folklórního souboru Kytice. Jednání
o další spolupráci mezi oběma stranami budou pokračovat.
Text a foto Oldřich Miffek
Pohár letňanských škol
zůstává na Tupolevce!
I letos se konal na hřišti Základní školy
Tupolevova sportovní den letňanských
škol. Na rozdíl od předchozích ročníků
se tentokrát žáci druhého stupně utkali
především na atletickém poli. A bylo na
co se dívat.
Po štafetě smíšených družstev (chlapci
a děvčata dohromady) se rozběhly individuální
disciplíny (běh na 60 metrů, vrh medicimbalem,
skok do dálky a výšky), aby se nakonec opět
společnými silami
jednotlivé školy
a ročníky přetahovaly o lano - což
je nejatraktivnější
disciplína především
na povzbuzování.
Žáci dokázali, že
jejich celoroční příprava v hodinách
tělocviku nebo individuální snaha ve
sportovních oddílech přináší ovoce, v tomto
případě bonbony a čokoládu. To jsou totiž
již tradiční odměny tohoto klání. Výjimkou
je pouze putovní pohár věnovaný městskou
částí Praha 18, který pro příští rok zůstane
na Tupolevce.
Sportu zdar!
Text Daniel Vysloužil,
ředitel ZŠ a MŠ Tupolevova
Foto Daniel Marek
žák 9. ročníku ZŠ Tupolevova
Pro vítěze byly připraveny sladkosti,
pro vítěznou školu pak putovní pohár.
Květen se šermířům vydařil
Mistrovství České republiky v šermu
kordem v kategorii žáků a žaček se
uskutečnilo poslední květnový víkend
v letňanském Sport centru. Ve chlapecké
kategorii bojovalo o titul nejlepšího kordisty sezóny 2011/12 celkem 40 šermířů.
Po celodenním boji zvítězil a mistrem ČR se
stal domácí Kristian D´amico když ve finále
porazil Marka Hlavu z Dukly Praha. Vynikající
výsledek Letňanských umocnil 3. místem
i Jakub Jurečka. V soutěži žaček, kde startovalo 28 šermířek z celé republiky, navíc svou
převahu potvrdila domácí šermířka Alžběta
Novosadová, která porazila ve finále Růženu Poznerovou z Uherského Hradiště 15:7.
Sobota tak skončila triumfem domácích.
Celé mistrovství republiky vyvrcholilo nedělními
soutěžemi družstev - družstvo žáků ve složení
D´amico, Jurečka, Novotný a Pavlík porazilo ve
finále žáky z Ústí nad Labem velkým rozdílem
45:29. Pod skvělý výsledek domácích šermířů
se „podepsalo“ i družstvo žaček ve složení
Novosadová Alžběta, Novosadová Eliška
a Potočková, které po napínavém průběhu
prohrálo v boji o třetí místo 44:43 s Duklou
Olomouc. Celkově tedy dívky skončily na
krásném čtvrtém místě.
Jak je patrné, víkend 26. a 27. května byl
zcela v režii šermířského klubu SC Praha.
Text a foto Zdeněk Coufal
Sport Centrum Praha
18
INFORMACE / INZERCE
Letňanské LISTY
07 I 2012
Stanoviště a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů v 2. pololetí 2012
poř.č.
Termíny přistavení kontejnerů
Stanoviště
přistavení kontejnerů
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
5
9
7
1
Velhartická x Prachatická
10
7
2
Vratimovská x Chlebovická
10
X
5
X
7
3a
Běloveská
X
7
X
9
X
3b
Žamberská
10
X
5
X
7
4
Opočenská
10
X
5
X
7
5
Místecká x Jablůnkovská
24
21
19
23
14
6
Bukovecká x Tupolevova
X
7
X
9
14
7
Ostravská
24
X
19
X
14
8
Letovská
X
21
X
23
X
9
Terezínská
X
21
X
23
X
10
Fryčovická - u školy
24
X
19
X
14
11
Tvrdého x Rychnovská
X
21
X
23
X
x – kontejner není přistaven I Zavážení: pátek 14 hodin I Odvoz: pátek 18 hodin
Od srpna 2012 MHMP zavádí nový systém přistavování velkoobjemových kontejnerů. Kontejnery budou v MČ Praha 18
zaváženy v určený den ve 14.00 hodin a týž den v 18.00 hodin budou odváženy. Po celou dobu nasazení bude u kontejneru
obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu tak, aby byl objem VOK maximálně využit.
Upozorňujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpečných složek odpadů a stavebního odpadu – suti do těchto kontejnerů. V případě
zjištění nedostatků nebo při nesrovnatelnostech v přistavování kontejnerů se lze obrátit na ÚMČ Praha 18, odbor hospodářské správy
a investic, tel.: 284 028 152 – p. Fialka.
Text Martin Hrádek, vedoucí OHSI ÚMČ Praha 18
SBĚR BIOODPADU v 2. pololetí roku 2012
I letos je v součinnosti Magistrátu hl. m. Prahy
a MČ Praha 18 organizován sběr bioodpadu
pomocí velkoobjemových kontejnerů. Akci
zajišťuje a hradí odbor rozvoje veřejného
prostoru MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy.
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu: VOK bude přistaven v určeném termínu na
max. 3 hodiny; po celou dobu odborná obsluha
bude monitorovat jeho naplňování bioodpadem
a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu; VOK
je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.
Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad
(především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu; NE živočišné zbytky).
Kontejnery určené pro sběr bioodpadu nelze
v žádném případě využívat pro sběr objemného odpadu!
■
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, čalounění
dveří, garnýže, shrnovací dveře, markýzy,
malování, silikon, těsnění. Petříček,
Tel.: 606 350 270, 286 884 339.
■
RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1
V PRAZE, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu nezáleží. Za vaše
nabídky předem děkuji. Tel.: 604 150 450.
■ VYKLIDÍME VÁŠ BYT pozůstalosti,
sklep či půdu. Odvoz starého nábytku
aj. odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.
poř.č.
Stanoviště
přistavení kontejnerů
1
Velhartická x Prachatická
2
Žamberská x Běloveská
3
Opočenská x Hořická
4
Tvrdého x Dudkova
18. 8. 2012
9:00-12:00
18. 8. 2012
9:00-12:00
18. 8. 2012
9:00-12:00
18. 8. 2012
9:00-12:00
* V tabulce jsou uvedeny termíny a časy přistavení kontejnerů na jednotlivá stanoviště.
Text Martin Hrádek, vedoucí OHSI ÚMČ Praha 18
■ SERVIS POČÍTAČŮ U VÁS DOMA
ČI V KANCELÁŘI.
Zavolejte, ZDARMA poradíme,
profesionálně opravíme,
poradíme Vám s nákupem zařízení,
zaškolíme Vás s počítačem.
Tel.: 222 769 774, www.improvisio.cz
■
datum přistavení
od – do
PRO ZAMĚSTNANCE BANK
A POJIŠŤOVEN SHÁNÍME BYTY VŠECH
VELIKOSTÍ K PRONÁJMU.
Po celé Praze, i nezařízené.
Tel.: 603 194 333.
■ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ
EVIDENCE, - svoz dokladů
po vzájemné dohodě.
Tel.: 724 851 748, 315 762 110,
e-mail: [email protected],
www.ucetnictvi-mbch.cz
■ STAVBY, REKONSTRUKCE
- zedník, instalace, elektro vč. revize.
Záruka 3 roky. Profesionální práce.
Objednávky:
mob.: 603 410 400,
e-mail: [email protected]
INZERCE
Letňanské LISTY
07 I 2012
19
Francouzská kosmetika THALAC
konečně také v České republice!
Exkluzivně v salonu Relax
v Letňanech!
Thalac je kosmetická značka založená v roce
1988 ve Francii panem Josephem Dagniacem,
fyzioterapeutem a specialistou na talasoterapii
a hydroterapii. Z Francie se kosmetika rychle rozšířila a v současné době je uznávána a používána
v salónech a lázeňských centrech po celém světě.
Síla THALACu spočívá v propojení vědy s přírodou – kosmetika využívá přírodní principy z moře,
zároveň od svého počátku vychází z vědeckého
výzkumu a je vyvíjena ve spolupráci s lékaři
a lázeňskými centry. Všechna ošetření THALAC
jsou výjimečně efektivní, a to jednak díky vysoké
koncentraci účinných látek, jednak díky speciálním
postupům a metodám vyvinutých špičkovými odborníky. Produkty neobsahují parabeny ani ropné
deriváty, nejsou testovány na zvířatech.
Zdrojem je Středozemní moře,
místo zrození mořské terapie
Kosmetická laboratoř THALAC se nachází na
břehu Středozemního moře v nedotčené přírodě.
Toto umístění umožňuje THALACu čerpat mořské
bohatství a zároveň se napojit na centra mořské
terapie, která zde mají dlouholetou tradici.
THALAC těží to nejlepší z moře
Mořské prostředí je nekonečným zdrojem bohatství
a inspirace pro
kosmetickou laboratoř THALAC.
THALAC ve svých
produktech a péčích využívá blahodárných účinků
středomořské soli,
mořských rostlin, ústřičných lastur, mořského
kolagenu, perleti a mořských řas bohatých na
vápník, hořčík, vitaminy a aminokyseliny.
Odbornost, věda a výkon
Díky odborným znalostem v oblasti profesionální
kosmetické péče jsou všechna ošetření THALAC zcela unikátní a využívají pozitivních vlivů
mořského prostředí. Jejich účinky s okamžitými
a trvalými výsledky jsou uznávány v institutech krásy
a lázeňských centrech ve Francii i po celém světě.
Přijďte si blahodárné účinky moře vyzkoušet
na vlastní kůži! Thalac péče nyní v salonu
Relax za zaváděcí ceny
Vybrat si můžete z pestré nabídky obličejových
i tělových péčí (např. liftingová péče, regenerační
péče proti stárnutí pleti, zeštíhlující zábal, ploché
bříško,…)
Salon Relax je moderně vybavené kosmetické centrum v Letňanech nabízející širokou škálu služeb od
kosmetiky přes manikúru a pedikúru až po péči o tělo
včetně tvarování problematických partií.
K našim klientům zaujímáme co nejosobnější přístup
vycházející z jejich individuálních potřeb a přání. Chceme, abyste se u nás cítili vždy příjemně!
Salon Relax
Rychnovská 651, Praha – Letňany
+420 286 923 154, +420 725 054 649
[email protected]
www.relax-salon.cz
INZERCE
ČESKO – ANGLICKÁ ŠKOLKA
Domeček Letňany
• Individuální přístup k dětem
• Možnost navštěvovat anglickou
nebo českou část školky
Letňany, Tvrdého 47, Tel: 606 271 574
www.skolkaletnany.cz
Kroužky: logopedie, výtvarná výchova,
hudební výchova, angličtina,
eko kroužek, flétnička
Letňanské LISTY
07 I 2012
NEUROLOGIE, GERIATRIE
MUDr. Karel Kroupa
Pneuservis - Rychloservis DAKUMA
ZS Kytlická 779, P9 - Prosek
tel.. 283 881 056
Léčba bolesti páteře, hlavy, migrény, stavy
po mozkových příhodách. Léčba chorob
ve stáří/demence, Parkinsonova nemoc...
Krátké objednací lhůty.
NOVÉ PROSTORY NA MÍSTĚ BÝVALÉHO SERVISU
■
Zpracujeme vaše účetnictví,
mzdy - i pro velké organizace,
jednání na úřadech, 20 let praxe.
Daňový poradce
Vanda Vendlová
REKONSTRUKCE BYTŮ
Bytová jádra, voda, odpady,
topení, elektro, obklady,
dlažby, sádrokartony, štuky atd.
Kvalita za rozumnou cenu.
Matuška, Navrátil,
Tel.: 723 721 461, 777 572 387
www.czklima.cz
Opravy chladniček
a mrazniček v bytech.
KAREL KREJČÍ
Tel.: 604 616 457
■
■
■
■
Motopneuservis vč. vyvážení na vyvažovačce
Geometrie náprav laserem
Klimatizace – nejdelší zkušenost
s opravami a plněním v okolí
Desinfekce klimatizace ozónem
Provozní doba: Po–pá 8.00 – 17.00
Tel.: 774 500 115, 774 706 500, E-mail: [email protected]
Beranových 60, Praha 9 – Letňany, 199 00 ■ www.dakuma.cz
[email protected]
Do domu, bytu či
kanceláře
Viktor Stiak - 731 558 406
Pavla Beneše 18,
P9 - Letňany
Prodej a montáž: pneumatik, ocel.
disků i lehké slitiny, motorových olejů
a filtrů, podvozkových dílů (tlumiče,
ramena, čepy), brzd. desek
a kotoučů, výfuků
Samozřejmostí je kvalitně proškolený personál.
Zenklova 8, Praha 8
284 821 323, 602 292 115
KLIMATIZACE, CHLAZENÍ
TEPELNÁ ČERPADLA
20
JÓGA V LETŇANECH S TAŤÁNOU AMETOVOU
PODZIMNÍ KURZY
HATHAJÓGY
A POWERJÓGY
- jóga pro dospělé, těhotné, seniory
- rytmika a jóga pro děti
V LETŇANECH JIŽ V PRODEJI
PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA
- rozvoj osobnosti, koučink
www.tanaametova.cz, tel.: 603 513 791
PODLAHY
S lektorkou jógy
Mgr. TAŤÁNOU AMETOVOU
www.tanaametova.cz
Jistota
v džungli realit
KLADENÍ A PRODEJ
PODLAHOVÝCH KRYTIN
Plovoucí podlahy, renovace parket,
linoleum, PVC, koberce, korek...
J. Lipták, tel.: 603 142 183
www.podlahyliptak.cz
VZORKOVNA: ul. Ostravská 631, Letňany
739 222 222 [email protected] www.redot.cz
MALOVÁNÍ Novotný
Tel.: 606 556 547
malování, lakování, tapetování,
štukování, fasády
zaměření zdarma, práce i o víkendu
www.malovani-novotny.cz
[email protected]
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE
Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní.
Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč
dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků
Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz
Rezidence
Lesopark
Praha 9-Letňany
HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce • výměny kuchyňských
desek a dvířek • časově se přizpůsobím (i víkendy)
POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu, tel.: 777 256 487
Klidné
bydlení
v zeleni
Od 1 866 020 Kč + DPH
Výjimečný developerský projekt 6-ti
vilových domů, s byty od 1+kk do 4+kk
(37 m2 – 96 m2), součástí každého bytu
balkon, terasa nebo předzahrádka,
sklepní koje, garážové stání.
Výhodná dostupnost na M Letňany.
Dokončení: prosinec 2012.
Download

Řezbář z Letňan vlastní ojedinělou sbírku erbů!