MČ Praha 18
Úřad MČ Praha 18
Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany
Telefon 284028195
www.letnany.cz
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18
OBSAH
Obsah
Seznam základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18_______________________________________________ 1
Termíny přijímacího řízení do I. ročníků ZŠ pro školní rok 2015/2016 ______________________________________ 4
Výsledky přijímacího řízení do I. ročníků ZŠ pro školní rok 2014/2015. ____________________________________ 4
Vývoj počtu žáků a tříd v jednotlivých ZŠ v období let 2008 – 2014 _________________________________________ 4
Spádové obvody základních škol ________________________________________________________________________________ 5
Provoz školních družin základních škol ________________________________________________________________________ 7
Kontaktní informace ______________________________________________________________________________________________ 8
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 18
Seznam základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18
MČ Praha 18 je zřizovatelem tří ZŠ s celkovou kapacitou 1820 dětí. Populační boom z let
2007 a 2008, stále se zvyšující nárůst imigrantů v posledních třech letech, masivní výstavba
a v neposlední řadě stále větší oblíbenost bydlení v klidném prostředí MČ Praha 18 je patrná
také v základním školství. Kapacity ZŠ jsou zatím dostačující, ale podle předpokladů budou
muset být v následujících letech navýšeny. MČ uvažuje o rozšíření – dostavbách stávajících
škol. Naplněnost všech ZŠ ve školním roce 2013/2014 je na počtu 1328 žáků, ve školním
roce 2014/2015 je naplněnost ZŠ na počtu 1417 žáků.
Základní škola Mateřská škola Tupolevova, Dobratická 525, Praha 9 Letňany
ředitel školy:
Mgr. Daniel Vysloužil
kapacita školy:
600 míst
web školy:
www.tupolevka.cz
naplněnost školy ve školním roce 2013/2014:
528 dětí
naplněnost školy ve školním roce 2014/2015:
555 dětí
Obr. č. 1) budova ZŠ Tupolevova
Dostupné z: http//www.zsfajtla.cz
Součástí ZŠ a MŠ Tupolevova je MŠ Tupolevova a MŠ Havířovská s celkovou kapacitou
165 dětí (viz průvodce mateřskými školami).
Stranka 1
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 18
Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC,
Rychnovská 350, Praha 9 Letňany
ředitel školy:
RNDr. Pavel Kučera, Ph.D.
kapacita školy:
620 míst
web školy:
www.zsfajtla.cz
naplněnost školy ve školním roce 2013/2014:
385 dětí
naplněnost školy ve školním roce 2014/2015:
400 dětí
Obr. č. 2 ) budova v Rychnovské 139, 1.-2. ročník
ZŠ
Dostupné z: http//www.zsfajtla.cz
Obr. č. 3) budova v Rychnovské 350
Dostupné z: http//www.zsfajtla.cz
Součástí ZŠ a MŠ generála F. Fajtla DFC je MŠ Rychnovská a MŠ Beranových s celkovou
kapacitou 215 dětí (viz průvodce mateřskými školami).
Stranka 2
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 18
Základní škola a Mateřská škola Fryčovická, Fryčovická 462, Praha 9 Letňany
ředitel školy:
Mgr. Bc. Hana Nytrová
kapacita školy:
600 míst
web školy:
www.zsfrycovicka.cz
naplněnost školy ve školním roce 2013/2014:
415 dětí
naplněnost školy ve školním roce 2014/2015:
462 dětí
Obr. č. 4) budova ZŠ Fryčovická
Dostupné z: http//www.zsfrycovicka.cz
Součástí ZŠ a MŠ Fryčovická je MŠ Malkovského s kapacitou 153 dětí (viz průvodce
mateřskými školami).
Stravování žáků
O stravování žáků se na základních školách stará příspěvková organizace Zařízení školního
stravování v Letňanech (dále jen ZŠSvL), která má při každé základní škole svou vlastní
školní jídelnu s vývařovnou.
ředitel ZŠSvL:
Ing. Josef Vlk
kapacita školních jídelen:
2055 stravovaných + 353 stravovaných ve ŠJ - výdejnách
web ZŠSvL:
www.jidelny-letnany.cz
ZŠSvL také zajišťuje dovoz stravy do školních jídelen - výdejen mateřských škol, které jsou
součástí základních škol.
Stranka 3
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 18
Termíny přijímacího řízení do I. ročníků ZŠ pro školní rok
2015/2016
Termíny pro přijímací řízení do prvních ročníků ZŠ pro školní rok 2015/2016 proběhnou na
všech ZŠ jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 ve dnech:
3.2.2015 od 13:00 do 18:00 hod.
4.2.2015 od 13:00 do 17:00 hod.
Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách jednotlivých
základních škol.
Výsledky přijímacího řízení do I. ročníků ZŠ pro školní rok
2014/2015.
K přijímacímu řízení, které se konalo na všech ZŠ zřizovaných MČ Praha 18 ve dnech 4. a 5.
února 2014 se dostavilo celkem 372 zájemců o přijetí k povinné školní docházce. Na základě
zákona č. 561/2004 Sb., přijímá ředitel přednostně žáky s místem trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu, takzvaně zájemce spádové.
Spádových zájemců se k povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015 přihlásilo 201.
Základní škola
Počet
zapsaných
dětí
Z toho
letošních
odkladů
101
13
12
84
3
131
140
372
9
20
42
19
17
48
75
84
243
3
3
9
ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla
DFC
ZŠ a MŠ Tupolevova
ZŠ a MŠ Fryčovická
Celkem
Počet
Předpokládaný Předpokládaný
loňských
počet žáků
počet
odkladů
1. tříd
1. tříd
Zdroj: Základní školy, výpočty Horešovská
Vývoj počtu žáků a tříd v jednotlivých ZŠ v období let 2008 –
2014
V níže uvedených grafech pro přehlednost a porovnání uvádíme, jaký je vývoj počtu žáků a
tříd v jednotlivých základních školách jejichž zřizovatel je MČ Praha 18.
Stranka 4
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 18
Vývoj počtu žáků ZŠ v období let 2008 - 2014
600
500
400
300
200
100
0
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
ZŠ a MŠ Tupolevova
ZŠ a MŠ generála F. Fajtla
ZŠ a MŠ Fryčovická
Zdroj: Základní školy, výpočty Horešovská
Vývoj počtu tříd v jednotlivých ZŠ v období let 2008 - 2014
30
25
20
15
10
5
0
2008/2009 2009/2010
2010/2011
ZŠ a MŠ Tupolevova
2011/2012
2012/2013
ZŠ a MŠ generála F. Fajtla
2013/2014
2014/2015
ZŠ a MŠ Fryčovická
Zdroj: Základní školy, výpočty Horešovská
Spádové obvody základních škol
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 9. 2014 vydat podle § 44 odst. 3 písm.
d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol. Dle této obecně
Stranka 5
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 18
závazné vyhlášky účinné od 1.ledna 2015, jsou pro MČ Praha 18 školské obvody stanoveny
takto:
Základní škola a Mateřská škola Tupolevova
sídlo: Dobratická 525, 199 00 Praha 9 Letňany
Bechlínská
Broumovská
Buchlovská
Bukovecká
Dobratická
Havířovská
Hořická
Hůlkova
Chlebovická
Chotěšovská
Kbelská
Kostomlatská
Lovosická
Opočenská
Příborská
Terezínská
Tupolevova od č. p. 477
Vratimovská
Zlonická
Základní škola a Mateřská škola Fryčovická
sídlo: Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 Letňany
Běloveská
Březnická
Fryčovická
Frýdecká
Choceňská
Ivančická
Jablůnkovská
Jančova
Kladrubská
Krausova
Krnovská
Křivoklátská
Kuželova
Malkovského
Místecká
Novosvětská
Nýdecká
Rýmařovská
Trutnovská
Tupolevova do č. p. 472
Velešínská
Stranka 6
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 18
Veselská
Vítkovická
Žamberská
Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC
sídlo: Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 Letňany
Ašská
Bechyňská
Beranových
Bludovická
Bohumínská
Boletická
Dudkova
Hronovská
Chebská
Klenečská
Kopřivnická
Kramolínská
Letovská
Miroslava Hajna
Nepomuckých
Ostravská
Pavla Beneše
Prachatická
Protivínská
Rokycanská
Rychnovská
Stará náves
Šumperská
Toužimská
Třinecká
Tvrdého
Vamberská
Velhartická
Provoz školních družin základních škol
Základní škola
Základní škola Tupolevova
Základní škola generála F. Fajtla DFC
Základní škola Fryčovická
Zdroj: Základní školy
Stranka 7
Provoz od - do
06:30 – 08:00 hod.
11:45 – 17:00 hod
06:30 – 07:45 hod.
11:40 – 17:00 hod
06:30 – 07:40 hod.
11:40 – 17:00 hod
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 18
Kontaktní informace
Pokud jste informace k problematice ZŠ zřizovaných MČ Praha 18, nezískali v jednotlivých
ZŠ (webové odkazy výše) rádi vám je podáme.
MARCELA HOREŠOVSKÁ
BC.
Telefon 284 028 195
[email protected]
Stranka 8
RENATA DAVIDÍKOVÁ
Telefon 284 028 186
[email protected]
Download

Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ