Mateřská škola Píšťalka Kladno, Jerevanská 2671
Koncepce školy
Motto:
Nasloucháme jeden druhému.
Naše ruce pomáhají a neubližují.
Používáme správný jazyk.
Pocity ostatních nám nejsou lhostejné.
Jsme zodpovědní za to co děláme a říkáme.
Základní údaje
Právní subjekt: Mateřská škola Píšťalka Kladno,Jerevanská 2671
Adresa: Jerevanská 2671, 27201 Kladno
Telefoní číslo: 312667350
739 451 329
E-mail: mspistalka.kladno@ seznam.cz
Web. stránky: www.ms-pístalka.cz
Právní forma: příspěvková organizace
Místo poskytováného vzdělávání nebo školských služeb:
Jerevanská 2671, 27201 Kladno
Mateřská škola dále sdružuje
Školní jídelnu s vývařovnou – Jerevanská 2671
Zřizovatel : Magistrát města Kladna
Se sídlem : nám. Starosty Pavla 44, 27252 Kladno
Ředitelka:
Ivana Bažantová
Zástupkyně ředitele MŠ : Dagmar Emingerová
Historie školy
Mateřská škola byla nově otevřena v prosinci roku 1989. Od
1.1.2003
vstoupila do právní subjektivity.
Charekter budovy a okolí
Mateřská škola je celodenní předškolní zařízení pro 75 dětí.
Budova má dva pavilony spojené hospodářským pavilonem. V
hospodářském pavilonu je umístěna školní jídelna s
vývařovnou.Dále je zde umístěna prádelna pro potřeby MŠ a
sociální zázemí pro personál.V jednotlivých pavilonech jsou třídy .
Spolu v budově sídlí pobočka České pošty.
U budovy je školní zahrada, kterou využíváme pro pohybové
aktivity dětí a pro hrové a výchovně vzdělávací činnost
Základní cíl:
Mateřská škola je prvním stupněm celoživotního vzdělávání.
Cílem výchovného působení v naší mateřské škole je prožít aktivní
a šťastné dětství. Do ZŠ chceme předávat děti samostané, zvídavé,
schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči a se širokou slovní
zásobou.
Děti se postupně učí:
–
přijímat změnu a aktivně se s ní vyrovnávat
kriticky myslet a umět si vybrat
–
rozpoznávat problémy a řešit je
–
tvořivě myslet a pracovat, využívat představivost a vědět si rady
–
přijímat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí
–
sdílet odpovědnost vůči obci, zemi, životnímu prostředí
–
vzájemně spolupracovat a být tolerantní k individuálním,
kulturním a etnickým odlišnostem.
Prostředky k dosažení cíle:
1. Výchovně vzdělávací program školy
- základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního
vzdělávacího programu, rozpracovaného do tématických okruhů.
- při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů
poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k
formování osobnostních rysů a mravních vlastností dětí.
2. Klima školy
- zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu
řízení ( všechny složky, ne jen ředitelka školy) a na systém
mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a
dětmi a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi
vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi
dětmi samotnými.
- dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy
a zájmem o vše, co s prací školy souvisí.
3. Organizace školy
- mít vypracovaný organizační řád se všemi kompetencemi a
organizační dokumentaci školy(Vnitřní řád, Provozní řád...),
neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy.
- při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a
zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a
profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti
uplatňovat i další formy komunikace( informace, rady, výměna
názorů, umět naslouchat druhým apod.)
4. Integrované a talentované děti
- škola bude vytvářet prostor pro všechny děti individuálním
přístupem. Dále formou soutěží a nadstadartní nabídkou
podporovat talentované děti.
- ve spolupráci s psychologem pečovat o děti se specifickými
poruchami učení a chování. Logopedická péče.
5. Spolupráce rodiny a školy
-základní podmínkou úspěšného výchovného působení na děti je
spolupráce s rodiči, a proto usilujeme o vytváření partnerských
vztahů s nimi.
- stěžejní práce s rodiči se odehrává v jednotlivých třídách. Každý
den vedeme průběžný dialog o dítěti a o jeho rozvoji. Rodiče si
mohou domluvit s pedagogem konzultační schůzku, na které uslyší
podrobnější hodnocení svého dítěte, domluví se na řešení daného
problému, který povede ke zlepšení výsledků u dítěte.
- rodiče mají možnost účastnit se akcí mateřské školy a pomáhat s
organizací. Mohou projevit i své nápady a iniciativu. Chceme je
zapojit do života mateřské školy. Rodiče mají volný přístup do tříd
a mají možnost shlédnout výchovně vzdělávací činnost.
–
–
–
–
–
–
–
Vzájemná spolupráce
2x ročně informační schůzka pro rodiče
před nástupem do MŠ mohou rodiče po domluvě navštívit MŠ s
dítětem
adaptační postupy s cílem postupného přivykání na nové
prostředí
společné prožívání tradičních zvyků a svátků
sponzorství
vystoupení dětí pro rodiče
ukázka práce zájmových kroužků
Pohybové aktivity
- vytváříme u dětí podvědomou potřebu pohybovat se během dne a
mít z pohybu radost
–
nabízíme: jógový program, pohybové chvilky, pohybové hry a
soutěže v přírodě, využití zahrady s možností půjčení
venkovních hraček, ozdravné pobyty pro přeškolní děti,
plavecký výcvik.
Tvořivé aktivity
–
výtvarné a pracovní činnosti přispívají k uvolnění ruky, k
procvičení jemné motoriky, která je tak důležitá pro nácvik
psaní. Děti se učí samostatně pracovat a schopnosti tvořivého
–
–
myšlení. Naučí se pracovat s keramickou hlínou a jiné výtvarné
a pracovní techniky.
pedagog dětem pomáhá podnítit jejich fantazii, vyvolat
představy. Dětem dá prostor k hodnocení jejich prací. Rodiče
mají možnost vidět práce svých dětí na výstavě v prostorách
školy.
nabízíme:práce s keramickou hlínou, kresbu trojhrannými
pastelkami, malbu s temperou, hry s barvou, práce s
netradičním materiálem, tvořivé aktivity s přírodninami, výrobu
dárků k různým příležitostem, možnost půjčit si výtvarné a
pracovní pomůcky i při volné hře.
Příprava pro základní školu
–
pro děti je připraveno stimulující a podnětné prostředí, volně
dostupné grafomotorické listy, didaktické hry a pomůcky.
–
rozvíjíme grafomotorické dovednosti, které jsou velmi důležité
pro rozvoj vnímání, řeči a výuky psaní
–
v klidném prostředí a uvolněné atmosféře se děti učí zvládat
první úkoly. Všechny tyto činnosti napomáhají dětem k
plynulému přechodu z MŠ do ZŠ.
Poznávání světa kolem nás
–
kroužek s výukou anglického jazyka (jazyková škola Penguin)
–
kroužek keramiky
–
kroužek hry na sopránovou zobcovou flétnu
–
průběžné pozorování přírody, počasí, seznámení s některými
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
přírodními zákonitostmi
prožívání svátků a tradic
rozhovory v komunikačním kruhu, ranní přívítání, sdělení
informací
výlety za poznáním
seznámení s městem, ve kterém žijeme, Česká republika
návštěvy divadel v městě kde žijeme i mimo ně
návštěvy umělců v naší mateřské škole
preventivní programy: šikana, drogy
dopravní výchova
bezpečnost a ochrana zdraví
zpěv s doprovodem klavíru, flétny
muzikoterapie
dramatická výchova
Tradice v mateřské škole
–
Mikulášská
–
vánoční setkání s vystoupením dětí
–
karneval
–
bahopřání maminkám ke Dni matek
–
loučení se školáky
–
návštěvy divadel
–
vystoupení umělců v MŠ
–
exkurze
–
výlety
–
oslava Dne dětí
Spolupráce MŠ
- spolupráce se ZŠ
-MŠ spolupracuje s 8.ZŠ. V 8.ZŠ navštěvují děti 1. třídy, PC
učebny a tělocvičnu.
-vše probíhá na základě naplánované spolupráce.
-spolupráce s HZS Kladno
prohlídka hasičské techniky v HZS Kladno
-spolupráce s PPP
po dohodě s rodiči MŠ objedná vyšetření v PPP –
adaptace,výchovné problémy,odklad školní docházky
- spolupráce s klinickými logopedy
logopedická prevence, odstraňování vad řeči.
- spolupráce s Magistrátem města Kladna
odbor sociální péče
- Spolupráce se zřizovatelem
zajišťováni materiálních podmínek
- spolupráce se sportovními kluby
plavecká škola Medůza v prostorách bazénu
- spolupráce s jazykovou školou Pingui
seznamování s cizím jazykem.
Materiální podmínky
MŠ má 3 třídy, z nichž jedna má PC s několika hrami vhodných
pro rozvoj rozumových schopností dětí. Samostatně umístěné třídy
s vlastním sociálním zařízením, šatnou a přípravnou jídla
poskytují dostatečné zázemí. Vybavení interiéru tříd je uspořádáno
do herních koutků a je poskytnut i dostatek místa pro pohybové
aktivity dětí. Vybavenost pomůckami, didaktickým materiálem a
ostatními pomůckami je nadprůměrné. Nabídka je přizpůsobena
věkovému složení dětí a poskytuje dostatečné podněty k jejich
rozvoji.
Organizační členění
Provoz MŠ je celodenní od 6.30 do 16.30 hod. Do MŠ dochází 75
dětí, hygienická kapacita všech tříd je 25 dětí. Věkové složení ve
dvou třídách je heterogenní(kolektiv dětí 3-5 let). Děti
předškolního věku tvoří samostatný kolektiv v rámci přípravy na
bezproblémový přechod do ZŠ.
Režim dne
Denní režim tříd je pružný, má dostatečný prostor pro spontánní
činnosti, pohybové aktivity, pobyt venku i odpočinek. Je dostatečně
variabilní a tím umožňuje rychlou reakci k aktuálním potřebám
dětí. V rámci denního programu jsou stanoveny pouze pevné
režimové momenty při podávání jídla, odpočinku a pobytu venku.
Při odpočinku je brán zřetel na individuální potřeby dětí.
Příchody a odchody dětí nejsou pevně stanoveny, jsou po dohodě s
rodiči umožňovány během celého dne.
Kritéria pro přijímání dětí
Zápis do MŠ probíhá na základě podnětu Magistrátu města
Kladna. Všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou
posuzovány na základě kritérií vydaných radou Magistrátu města
Kladna.
K přeškolnímu vzdělávání ve školním roce 2012/2013
byly přijaty děti zapsány po d registračním číslem:
MŠ 36/12
MŠ 08/12
MŠ 12/12
MŠ 02/12
MŠ 27/12
MŠ 10/12
MŠ 17/12
MŠ 11/12
MŠ 20/12
MŠ 09/12
MŠ 21/12
MŠ 47/12
MŠ 04/12
MŠ 31/12
MŠ 13/12
MŠ 23/12
MŠ 01/12
MŠ 44/12
MŠ 24/12
MŠ 22/12
MŠ 39/12
MŠ 55/12
MŠ 49/12
MŠ 06/12
MŠ 03/12
MŠ 50/12
MŠ 05/12
Prosíme rodiče přijatých dětí, aby se ve dnech od 26.3 do 30.3.2012 v čase od
7,00 do 16,00 hod. Dostavili k vyzvednutí evidenčních listů a pozvánky na
informační schůzku. Děkujeme.
Download

Koncepce školky - Mateřská škola Píšťalka, Kladno