Informačná podpora krízovej agendy pre obce okresu Čadca
s prepojením na podporu okresu Źywiec, PL-SK/ZA/IPP/III/081
„ Krízové riadenie “
pomôcka
pre primátorov a starostov okresu Čadca
Čadca 2014
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
OBSAH
CHECKLISTY – ČINNOSŤ PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE
A1. Únik nebezpečnej látky
A2. Snehová kalamita
A3. Povodeň
A4. Veterná smršť
A5. Zosuv pôdy
4
7
9
12
14
REŽIMOVÉ OPATRENIA PRE OBYVATEĽSTVO
RO1. Únik nebezpečnej látky
RO2. Živelné pohromy – povodne a záplavy
RO3. Porušenie vodnej stavby so vznikom prielomovej vlny
RO4. Vtáčia chrípka a pandémia chrípky
RO5. Terorizmus
RO6. Snehová kalamita
RO7. Veterná smršť
17
19
20
22
24
25
26
VYROZUMENIE OBYVATEĽSTVA O VYHLÁSENÍ HYDROLOGICKEJ
(METEOROLOGICKEJ) VÝSTRAHY
Vysoké teploty, Nízke teploty, Sneženie
Vietor, Snehové jazyky a záveje
Poľadovica, Búrky
Dážď, Hmla
28
29
30
31
CHECKLISTY
činnosť Primátora mesta, starostu obce
(Všetky VZORY uvedené v checklistoch sa nachádzajú na: www.krizportal.eu
v sekcii Na stiahnutie )
ÚNIK NEBEZPEČNEJ LÁTKY
A1
Krok 1: PREVZATIE SPRÁVY O HROZBE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
činnosť
vykoná/zabezpečí
Prevziať správu o hrozbe vzniku mimoriadnej udalosti
v dôsledku úniku nebezpečnej látky
súčinnosť
poznámka
starosta
Od občanov, od prepravcu, od polície, atď...
Informovať Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému Žilina
Overiť pravdivosť informácie, zistiť ďalšie podrobnosti
Krok 2: VAROVANIE A VYROZUMENIE OBYVATEĽSTVA, VYROZUMENIE DAĽŠÍCH
SUBJEKTOV
činnosť
Varovanie obyvateľstva prostriedkami varovania signálom
„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ (kolísavý tón sirény
v dĺžke 2-och minút , alebo použiť iný prostriedok
varovania)
Odvysielať prostredníctvom obecného rozhlasu
pripravenú informáciu pre obyvateľstvo – VZOR relácie
Vyrozumenie osád a samôt (príp. rekreačných miest)
podľa stanoveného prehľadu – Dôležité kontakty
Vyrozumenie školských zariadení, objektov a organizácii
v katastrálnom území obce podľa osobitných prehľadov –
Dôležité kontakty
Zistiť chemicko – fyzikálne vlastnosti látky
CHARAKTERISTIKY NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
V závislosti na druhu nebezpečnej látky prijať
zodpovedajúce režimové opatrenia
REŽIMOVÉ OPATRENIA
O režimových opatreniach podrobne informovať
obyvateľstvo prostredníctvom miestneho rozhlasu
VZOR – VYHLÁŠKY .
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
poznámka
starosta,
poverený člen KŠ
starosta,
poverený člen KŠ
poverení členovia
KŠ
kontaktné
osoby
poverení členovia
KŠ
kontaktné
osoby
starosta,
poverený člen KŠ
OR HaZZ
starosta,
poverený člen KŠ
OR HaZZ
RZP
starosta,
poverený člen KŠ
Krok 3: ZVOLANIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENIE PRACOVISKA KÍZOVÉHO ŠTÁBU
činnosť
Podľa rozhodnutia starostu obce zvolať krízový štáb obce,
príp. vybraných členov k posúdeniu situácie – Aktivácia
KŠO
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
poznámka
súčinnosť
Polícia SR
poriadkové
jednotky CO
poznámka
starosta,
poverený člen KŠ
Zhodnotiť situáciu a rozdeliť úlohy
starosta
poverený štatutár
Spracovať záznam zo zasadnutia krízového štábu obce
poverený člen KŠ
Krok 4: VYKONAŤ NEVYHNUTNÉ OPATRENIA
činnosť
Vykoná/zabezpečí
Vykonať opatrenia k zamedzeniu vzniku paniky a prejavom
nedisciplinovanosti
starosta,
poverené osoby
V prípade potreby poskytovať obyvateľom doplnkové
informácie a pokyny
starosta, obsluha
rozhlasu
4
Krok 5: OSTATNÉ (PODĽA ZÁVAŽNOSTI SITUÁCIE) –MIMORIADNA SITUÁCIA, EVAKUÁCIA,
NÚDZOVÉ UBYTOVANIE
činnosť
Na základe situácie a v súlade s odporučením KŠ
vyhlásiť: MIMORIADNU SITUÁCIU
O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne
informovať okresný úrad Čadca a KS IZS
VZOR.
vykoná/zabezpečí
starosta,
poverení členovia KŠ
starosta
poverený člen KŠ
súčinnosť
vedúci
organizácii
zamestnanec
v služobnej
pohotovosti
Vydať „Príkaz na vykonanie záchranných prác.“
VZOR
starosta,
členovia KŠ
Vydať „Príkaz na uvedenie síl a prostriedkov do
pohotovosti.“ VZOR
starosta,
členovia KŠ
Vydať „Príkaz na uvedenie síl a prostriedkov do
pohotovosti.“ VZOR
starosta,
členovia KŠ
Vydať „Príkaz na vytvorenie podmienok na prežitie
ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva.“
VZOR
starosta,
členovia KŠ
Vydať „Príkaz na osobné úkony.“
VZOR
starosta,
členovia KŠ
Vydať „Príkaz na vecné plnenie.“
VZOR
starosta,
členovia KŠ
Spolupracovať s veliteľom zásahu
starosta
veliteľ
zásahu
Odvysielať prostredníctvom rozhlasu (inak) pripravenú
informáciu pre obyvateľstvo – VZOR
starosta,
poverený člen KŠO
Vyhlásiť prostredníctvom miestneho rozhlasu:
EVAKUÁCIU a o jej vyhlásený bezodkladne informovať
okresný úrad VZOR
starosta, obsluha
rozhlasu
Organizovať peší presun evakuovaných do miest
ubytovania kolmo na smer vetra
poverené osoby
Organizovať ukrytie obyvateľstva
poverené osoba
členovia DPZ
jednotky CO
Zabezpečiť pomoc imobilným osobám, školským,
sociálnym a zdravotníckym zariadeniam
poverené osoby
Poskytnúť evakuovaným núdzové ubytovanie
a núdzové stravovanie
Vypracovať a okresnému úradu predložiť hlásenie
o ukončení evakuácie VZOR.
Organizovať hygienickú očistu osôb, zvierat budov
a dopravných prostriedkov
Predkladať okresnému úradu pravidelné hlásenia o
„Stave a priebehu záchranných prác“ so stavom k 18.00
hod. a k 06.00 hod. VZOR
5
okresný úrad,
odbor KR
poznámka
0905 456
688
§ 2 ods.(4)
V MV
523/2006
§ 2 ods.(3)
V MV
523/2006
§ 2 ods.(3)
V MV
523/2006
§ 2 ods.(3)
V MV
523/2006
§ 23
Zákona č.
42/1994
§ 21
Zákona č.
42/1994
§ 15 ods.
(1) písm. g)
Zákona č.
42/1994
vedúci škol.,
soc. a zdrav.
zariadení
starosta, poverení
členovia KŠ
vedúci
organizácii
starosta
okresný úrad,
odbor KR
starosta, určení
členovia KŠ
OR HaZZ
starosta,
okresný úrad
odbor KR
§ 5 ods.(4)
zákona č.
369/1990
Zb.
§6 ods. (1)
V MV
č.388/2006
Krok 6: NÁSLEDNÉ OPATRENIA
činnosť
Vydať „Príkaz na skončenie prác na ohrozenom území
alebo na území postihnutom mimoriadnou udalosťou.“
VZOR
Vydať „Príkaz na odvolanie subjektov podieľajúcich sa
na záchranných prácach.“
VZOR
Po skončení záchranných prác odvolať: MIMORIADNU
SITUÁCIU. O jej odvolaný bezodkladne informovať
okresný úrad VZOR
POZNÁMKY
6
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
starosta
členovia KŠ
starosta
členovia KŠ
starosta
poverený člen KŠ
okresný úrad,
odbor KR
poznámka
SNEHOVÁ KALAMITA
A2
Krok 1: PREVZATIE SPRÁVY O HROZBE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
činnosť
vykoná/zabezpečí
Prevziať správu o hrozbe vzniku mimoriadnej udalosti
VÝSTRAHA 3. stupňa
súčinnosť
poznámka
starosta
Krok 2: VAROVANIE A VYROZUMENIE OBYVATEĽSTVA, VYROZUMENIE DAĽŠÍCH
SUBJEKTOV
činnosť
Varovanie
obyvateľstva
prostriedkami
varovania
signálom „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ (kolísavý tón
sirény v dĺžke 2-och minút). (ak nie funkčná, použiť v obci
iný prostriedok varovania)
Odvysielať prostredníctvom rozhlasu (inak) pripravenú
informáciu pre obyvateľstvo
Vyrozumenie osád a samôt (rekreačných miest) podľa
stanoveného prehľadu - Plán V a V
Vyrozumenie školských zariadení, objektov a organizácii
v správnom obvode obce podľa stanovených prehľadov
Plán V a V
vykoná/zabezpečí
O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne informovať
Okresný úrad Čadca a KS IZS Žilina
súčinnosť
poznámka
starosta
poverený člen KŠ
starosta,
poverený člen KŠ
poverení členovia
KŠ
kontaktné
osoby
poverení členovia
KŠ
kontaktné
osoby
starosta
poverený člen KŠ
zamestnanec
v služobnej
pohotovosti
0905 456
688
Krok 3: ZVOLANIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENIE PRACOVISKA KÍZOVÉHO ŠTÁBU
činnosť
Podľa rozhodnutia starostu obce zvolať krízový štáb obce,
príp. vybraných členov k posúdeniu situácie – Aktivácia
KŠO
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
poznámka
Vykoná/zabezpečí
súčinnosť
poznámka
starosta
členovia KŠ
starosta
členovia KŠ
starosta
členovia KŠ
starosta
členovia KŠ
starosta
členovia KŠ
starosta
Členovia KŠ
starosta,
poverený člen KŠ
Zhodnotiť situáciu a rozdeliť úlohy
starosta, štatutár
Spracovať záznam zo zasadnutia krízového štábu obce
poverený člen KŠ
Krok 4: RIADENIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC
činnosť
Postupovať v zmysle „Operačného plánu zimnej údržby
obce“
Vydať „Príkaz na vykonanie záchranných prác.“
VZOR
Vydať „Príkaz na uvedenie síl a prostriedkov do
pohotovosti VZOR
Vydať „Príkaz na vytvorenie podmienok na prežitie
ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva.“ VZOR
Vydať „Príkaz na osobné úkony.“ VZOR
Vydať „Príkaz na vecné plnenie.“ VZOR
7
§ 2 ods.(4)
V MV
523/2006
§ 2 ods.(3)
V MV
523/2006
§ 21, 23
Zákona
č. 42/1994
Krok 5: OSTATNÉ OPATRENIA
činnosť
Predkladať okresnému úradu pravidelné hlásenia o
„Stave a priebehu záchranných prác“ so stavom
k 06.00 hod. a k 18.00 hod. VZOR
Spolupracovať so záchrannými zložkami
integrovaného záchranného systému.
Spolupracovať s nasadenými príslušníkmi
ozbrojených síl
SR v rámci vojenskej výpomoci.
Zabezpečiť núdzové ubytovanie a núdzové
stravovanie postihnutým a bezprístrešným v obci.
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
starosta,
okresný úrad,
odbor KR
starosta
veliteľ zásahu
starosta
veliteľ jednotky
starosta,
poverení členovia KŠ
vedúci organizácií
poverené osoby
vedúci škol., soc.
a zdrav. zariadení
poverené osoby
prepravcovia
Zabezpečiť pomoc imobilným občanom, školským,
sociálnym a zdravotníckym zariadeniam
Verejne upozorňovať občanov o zákaze parkovania
motorových vozidiel na vyčistených plochách otoční
autobusov a pri krajniciach ciest, aby netvorili
prekážku pri odstraňovaní snehu z vozoviek
poznámka
§6 ods. (1)
V MV
Č.388/2006
§ 5 ods.(4)
zákona č.
369/1990
Zb.
Krok 6: NÁSLEDNÉ OPATRENIA
činnosť
Vydať „Príkaz na skončenie prác na ohrozenom
území alebo na území postihnutom mimoriadnou
udalosťou.“ VZOR
Vydať „Príkaz na odvolanie subjektov podieľajúcich
sa na záchranných prácach.“ VZOR
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
starosta
členovia KŠ
starosta
členovia KŠ
starosta
okresný úrad,
odbor KR
starosta, poverení
členovia KŠO
Prevádzkovatelia
sietí
starosta
členovia
KŠ
Odvolať: MIMORIADNU SITUÁCIU VZOR
S prevádzkovateľmi inžinierskych sietí (voda, plyn,
elektrina) na území obce vykonať kontrolu
funkčnosti zariadení,
Vyhodnotiť náklady na záchranné práce.
Predložiť okresnému úradu do 30 dní od odvolania
mimoriadnej situácie. VZOR
POZNÁMKY
8
poznámka
informovať
Pokyn č.
IZCO-4844/2012
POVODEŇ
A3
Krok 1: PREVZATIE SPRÁVY O HROZBE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
činnosť
vykoná/zabezpečí
Prevziať správu o hrozbe vzniku mimoriadnej udalosti
VÝSTRAHA 3. stupňa
súčinnosť
poznámka
starosta
Krok 2: VAROVANIE A VYROZUMENIE OBYVATEĽSTVA, VYROZUMENIE DAĽŠÍCH
SUBJEKTOV
činnosť
Varovanie obyvateľstva prostriedkami varovania signálom
„OHROZENIE VODOU“ (stály tón sirény v dĺžke 6-ich
minút). (ak nie funkčná, použiť v obci iný prostriedok
varovania)
Odvysielať prostredníctvom obecného rozhlasu
pripravenú informáciu pre obyvateľstvo – Pripravená
vyhláška
Vyrozumenie osád a samôt (príp. rekreačných miest)
podľa stanoveného prehľadu – Dôležité kontakty
Vyrozumenie školských zariadení, objektov a organizácii
v katastrálnom území obce podľa osobitných prehľadov Dôležité kontakty
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
poznámka
starosta,
poverený člen KŠ
starosta,
poverený člen KŠ
poverení členovia
KŠ
kontaktné
osoby
Poverení členovia
KŠ
kontaktné
osoby
Krok 3: ZVOLANIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENIE PRACOVISKA KÍZOVÉHO ŠTÁBU
činnosť
Podľa rozhodnutia starostu obce zvolať krízový štáb obce,
príp. vybraných členov k posúdeniu situácie Aktivácia KŠO
vykoná/zabezpečí
starosta,
poverený člen KŠ
Zhodnotiť situáciu a rozdeliť úlohy
Starosta, štatutár
Spracovať záznam zo zasadnutia krízového štábu obce
poverený člen KŠ
súčinnosť
poznámka
súčinnosť
Polícia SR,
mestská
polícia,
poriadkové
jednotky CO
poznámka
Krok 4: VYKONANIE NEVYHNUTNÝCH OPATRENÍ
činnosť
Vykoná/zabezpečí
Vykonať opatrenia k zamedzeniu vzniku paniky a prejavom
nedisciplinovanosti
starosta,
poverené osoby
V prípade potreby poskytovať obyvateľom doplnkové
informácie a pokyny
starosta, obsluha
rozhlasového
zariadenia
Upozorniť o nebezpečenstve povodne obce smerom po
prúde vodného toku
Zriadiť a vykonávať na svojom území hliadkovú službu (pri
III. stupni PA)
9
starosta
starosta
susediace
obce
hliadková
služba
Krok 5: RIADENIE POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC
činnosť
vykoná/zabezpečí
Vyhlásiť II. a III. stupeň povodňovej aktivity
súčinnosť
poznámka
starosta
O vyhlásení III. stupňa PA informovať
súčinnostné orgány
starosta
poverený člen KŠ
okresný úrad
odbor SŽP,
HaZZ, (KS IZS),
Prijať správu o vyhlásení II., III. stupňa
povodňovej aktivity (pre územie okresu)
starosta
poverený člen KŠ
okresný úrad
odbor SŽP
starosta
fyzické osoby
starosta
fyzické osoby
právnické osoby
starosta
Okresný úrad
starosta,
poverení členovia KŠ
vedúci organizácii
starosta
poverený člen KŠ
Zamestnanec
v služobnej
pohotovosti
0905 456 688
okresný úrad
odbor SŽP,
odbor KR
§ 15 ods. (1)
písm. g)
Zákona
42/1994
Vyžadovať od fyzických osôb osobné úkony na
plnenie úloh pri ochrane pred povodňami
Ukladať právnickým osobám a fyzickým osobám
povinnosti poskytovať vecné plnenia na
zvládnutie úloh počas povodňovej situácie
Vypracúvať a okresnému úradu predkladať
priebežné správy o povodňovej situácii so
stavom k 18.00 hod. a k 06.00 hod.
Súčinnostné
orgány
nevyrozumievať
Krok 6: OSTATNÉ OPATRENIA
Na základe situácie a v súlade s odporučením
KŠ vyhlásiť: MIMORIADNU SITUÁCIU VZOR
O vyhlásení mimoriadnej situácie neodkladne
informovať Okresný úrad Čadca a KS IZS
Odvysielať prostredníctvom rozhlasu (inak)
pripravenú informáciu pre obyvateľstvo VZOR
starosta,
poverený člen KŠ
Vyhlásiť prostredníctvom miestneho rozhlasu:
EVAKUÁCIU a o jej vyhlásený bezodkladne
informovať okresný úrad VZOR
starosta, obsluha
rozhlasu
Organizovať presun evakuovaných do miest
ubytovania
Zabezpečiť pomoc imobilným osobám,
školským, sociálnym a zdravotníckym
zariadeniam
Poskytnúť evakuovaným núdzové ubytovanie
a núdzové stravovanie
Viesť prehľad o samovoľnej evakuácii
Zabezpečovať zber a vyhodnocovanie
informácii o postupu
Vypracovať a okresnému úradu predložiť
hlásenie o ukončení evakuácie
poverené osoby
poverené osoby
starosta, poverení
členovia KŠO
vedúci organizácii
§ 5 ods.(4)
zákona č.
369/1990 Zb.
určení členovia štábu
starosta, určení
členovia KŠO
starosta
okresný úrad
odbor SŽP,
odbor KR
starosta
starosta
Starosta
poverený člen KŠO
okresný úrad
odbor SŽP,
odbor KR
Predkladať okresnému úradu pravidelné
hlásenia o „Stave a priebehu záchranných prác“
so stavom k 18.00 hod. a k 06.00 hod. VZOR
Po skončení záchranných prác odvolať:
MIMORIADNU SITUÁCIU. VZOR
vedúci škol., soc.
a zdrav. zariadení
10
§6 ods. (1)
V MV
Č.388/2006
Krok 7: NÁSLEDNÉ OPATRENIA
činnosť
Podľa vývoja povodňovej situácie odvolať II.
stupeň povodňovej aktivity
vykoná/zabezpečí
starosta
O odvolaní II. stupňa PA informovať
súčinnostné orgány
starosta
poverený člen KŠ
Organizovať obnovu povodňou narušených
funkcií
zasiahnutého
územia,
napríklad
zabezpečenie vysušovačov, pomoc zložiek
dobrovoľných hasičov, atď
starosta, poverení
členovia KŠ
S prevádzkovateľmi sietí (voda, plyn, elektrina),
na území obce vykonať kontrolu funkčnosti
zariadení, prípadne upozorniť na poruchy týchto
zariadení
Vyhodnotiť povodňové škody na majetku obce
a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom
území obce
Vypracovať súhrnnú správu o priebehu povodní
a ich následkoch a vykonaných opatreniach.
Správu predložiť okresnému úradu.
Overiť výdavky na povodňové záchranné práce
právnických a fyzických osôb – podnikateľov,
ktoré im vznikli na príkaz obce
Predložiť okresnému úradu súhrnné výdavky na
povodňové záchranné práce, ktoré vznikli obci
Skompletizovať dôkazy o rozsahu poškodenia
Predložiť zoznam, rozsah a špecifikáciu škôd
okresnému úradu
súčinnosť
okresný úrad
odbor SŽP,
odbor KR
okresný úrad
odbor SŽP,
odbor KR,
HaZZ, (KS IZS),
správcu VT
starosta, poverení
členovia KŠ
prevádzkovatelia
sietí
starosta, poverení
členovia KŠ
verifikačná
komisia
starosta, poverení
členovia KŠ
starosta, poverení
členovia KŠ
starosta
starosta
starosta
POZNÁMKY
11
poznámka
okresný úrad
odbor SŽP,
odbor KR
právnické
a fyzické osoby –
podnikatelia
okresný úrad
odbor KR
poverení členovia
obvodnej
povodňovej
komisie
okresný úrad,
odbor SŽP
V MŽP č.
251/2010
VETERNÁ SMRŠŤ
A4
Krok 1: PREVZATIE SPRÁVY O HROZBE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
činnosť
vykoná/zabezpečí
Prevziať správu o hrozbe vzniku mimoriadnej udalosti
VÝSTRAHA 3. stupňa
súčinnosť
poznámka
starosta
Krok 2: VAROVANIE A VYROZUMENIE OBYVATEĽSTVA, VYROZUMENIE DAĽŠÍCH
SUBJEKTOV
činnosť
Varovanie obyvateľstva prostriedkami varovania signálom
„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ (kolísavý tón sirény
v dĺžke 2-och minút). (ak nie funkčná, použiť v obci iný
prostriedok varovania)
Odvysielať prostredníctvom obecného rozhlasu
pripravenú informáciu pre obyvateľstvo
VYHLÁŠKA VZOR
Vyrozumenie osád a samôt (príp. rekreačných miest)
podľa stanoveného prehľadu – Dôležité kontakty
Vyrozumenie školských zariadení, objektov a organizácii
v katastrálnom území obce podľa osobitných prehľadov Dôležité kontakty
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
poznámka
starosta,
poverený člen KŠ
starosta,
poverený člen KŠ
poverení členovia
KŠ
kontaktné
osoby
poverení členovia
KŠ
kontaktné
osoby
Krok 3: ZVOLANIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENIE PRACOVISKA KÍZOVÉHO ŠTÁBU
činnosť
Podľa rozhodnutia starostu obce zvolať krízový štáb obce,
príp. vybraných členov k posúdeniu situácie Aktivácia KŠO
vykoná/zabezpečí
starosta,
poverený člen KŠ
súčinnosť
poznámka
Vykoná/zabezpečí
súčinnosť
starosta
členovia KŠ
poznámka
§ 2 ods.(4)
V MV
523/2006
starosta
členovia KŠ
starosta
členovia KŠ
starosta
členovia KŠ
Zhodnotiť situáciu a rozdeliť úlohy
Starosta, štatutár
Spracovať záznam zo zasadnutia krízového štábu obce
poverený člen KŠ
Krok 4: RIADENIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Činnosť
Vydať „Príkaz na vykonanie záchranných prác.“
VZOR
Vydať „Príkaz na uvedenie síl a prostriedkov do
pohotovosti.“ VZOR
Vydať „Príkaz na určenie komunikácií na záchranné práce.“
VZOR
Vydať „Príkaz na vytvorenie podmienok na prežitie
ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva.“ VZOR
.
12
ods.(3)
V MV
523/2006
Krok 4:
činnosť
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
Vydať „Príkaz na osobné úkony.“
VZOR
starosta
členovia KŠ
Vydať „Príkaz na vecné plnenie.“
VZOR
starosta
členovia KŠ
starosta,
okresný úrad
odbor KR
starosta
veliteľ zásahu
starosta
veliteľ jednotky
starosta,
poverení členovia KŠ
vedúci organizácií
poverené osoby
vedúci škol., soc.
a zdrav. zariadení
poznámka
§ 23
Zákona č.
42/1994
§ 21
Zákona č.
42/1994
Krok 5: OSTATNÉ OPATRENIA
Predkladať okresnému úradu pravidelné
hlásenia o „Stave a priebehu záchranných prác“
so stavom k 18.00 hod. a k 06.00 hod.
Spolupracovať so záchrannými zložkami
integrovaného záchranného systému.
Spolupracovať s nasadenými príslušníkmi
ozbrojených síl SR v rámci vojenskej výpomoci.
Zabezpečiť núdzové ubytovanie a núdzové
stravovanie postihnutým v obci.
Zabezpečiť pomoc imobilným občanom,
školským, sociálnym a zdravotníckym
zariadeniam
Verejne upozorňovať občanov o zákaze
parkovania motorových vozidiel na vyčistených
plochách otoční autobusov
poverené osoby
§6 ods. (1)
V MV
Č.388/2006
§ 5 ods.(4)
zákona č.
369/1990 Zb.
prepravcovia
Krok 6: NÁSLEDNÉ OPATRENIA
činnosť
Vydať „Príkaz na skončenie prác na ohrozenom
území alebo na území postihnutom
mimoriadnou udalosťou.“ VZOR
Vydať
„Príkaz na
odvolanie
subjektov
podieľajúcich sa na záchranných prácach.“
VZOR
Odvolať: MIMORIADNU SITUÁCIU VZOR
S prevádzkovateľmi inžinierskych sietí (voda,
plyn, elektrina) na území obce vykonať kontrolu
funkčnosti zariadení, prípadne upozorniť na
poruchy týchto zariadení
Vyhodnotiť náklady na záchranné práce.
Predložiť okresnému úradu do 30 dní od
odvolania mimoriadnej situácie.
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
starosta
členovia KŠ
starosta
členovia KŠ
starosta
okresný úrad
odbor KR
starosta, poverení
členovia KŠ
prevádzkovatelia
sietí
starosta,
členovia
KŠ
POZNÁMKY
13
poznámka
ZOSUV PÔDY
A5
C1: SVAHOVÁ DEFORMÁCIA, KTORÁ MÁ CHAREKTER MIMORIADNEJ UDALOSTI
Krok 1: VŠEOBECNE
činnosť
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
okresný úrad
odbor KR
okresný úrad
odbor KR
Oznámiť vznik mimoriadnej udalosti okresnému úradu
starosta
Informovať okresný úrad
starosta
Zvolať krízový štáb obce
starosta
členovia KŠO
Starosta,
určení členovia KŠ
starosta,
určení členovia KŠ
obyvatelia
v lokalite
Vykonávať monitoring ohrozeného územia z hľadiska
ohrozenia životov, zdravia a majetku obyvateľov
Informovať obyvateľov obce o vzniku mimoriadnej
udalosti
poznámka
Krok 2: VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE
činnosť
vykoná/zabezpečí
Ak to charakter udalosti vyžaduje na návrh KŠO vyhlásiť:
MIMORIADNU SITUÁCIU VZOR
starosta,
poverený štatutár
O vyhlásení mimoriadnej situácie informovať Okresný
úrad Čadca a KS IZS
starosta,
poverený člen KŠ
V prípade potreby vyhlásiť: EVAKUÁCIU VZOR
starosta
poverený štatutár
Vydať „Príkaz na vykonanie záchranných prác.“
VZOR
starosta,
Vydať: „Príkaz na uzavretie ohrozeného alebo
postihnutého priestoru.“ VZOR
Vydať „Príkaz na určenie komunikácií na záchranné
práce.“ VZOR
Vydať „Príkaz na vytvorenie podmienok na prežitie
ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva.“ VZOR
súčinnosť
poznámka
§ 3b ods.
(2) zákona
č. 42/1994
okresný úrad
odbor KR
členovia KŠ
§ 2 ods.(4)
V MV
523/2006
starosta,
Zabezpečiť núdzové ubytovanie a núdzové stravovanie
postihnutým a bezprístrešným v obci.
Zabezpečiť okamžité opatrenia na zamedzenie, resp.
zmiernenie negatívnych následkov, ktoré navrhne geológ
Predkladať okresnému úradu pravidelné hlásenia o
„Stave a priebehu záchranných prác“ so stavom k 18.00
hod. a k 06.00 hod.
Odvolať: MIMORIADNU SITUÁCIU, ak pominuli dôvody,
pre ktoré bola vyhlásená
O odvolaní mimoriadnej situácie informovať okresný úrad
14
starosta,
členovia KŠ
starosta,
členovia KŠ
starosta,
poverení členovia
KŠ
vedúci
organizácií
starosta
geológ
starosta,
okresný úrad
odbor KR
starosta
okresný úrad
odbor KR
starosta
okresný úrad
odbor KR
§ 2 ods.(3)
V MV
523/2006
§ 5 ods.(4)
zákona č.
369/1990
Zb.
§6 ods. (1)
V MV
Č.388/2006
Krok 3: OSTATNÉ
činnosť
Vyčísliť náklady vynaložené na záchranné práce
a predložiť ich okresnému úradu.
Ohlásiť vznik svahovej deformácie na sekciu geológie
a prírodných zdrojov M ŽP SR
Požiadať M ŽP SR o zabezpečenie vykonania IG
prieskumu, monitorovania geologických faktorov
životného prostredia a sanácie geologického prostredia
Posúdiť možnosť vyhlásenia stavebnej uzávery podľa
stavebného zákona na porušenom území do doby
vykonania sanácie geologického prostredia
V prípade rozhodnutia o stavebnej uzávere vydať zákaz
vykonávania akýchkoľvek stavebných a zemných prác na
porušenom území
vykoná/zabezpečí
súčinnosť
starosta
poverený člen KŠ
okresný úrad
odbor KR
starosta,
poverený člen KŠ
M ŽP SR
starosta
M ŽP SR
starosta
prizvaní
konzultanti
poznámka
Pokyn GR
S IZSCO č.
48-44/2012,
Príloha 2
IZKM-CO36-4/2011
§ 36 ods. (1)
písm. y)
geologického
zákona
starosta
C1: SVAHOVÁ DEFORMÁCIA, KTORÁ NEMÁ CHAREKTER MIMORIADNEJ UDALOSTI
činnosť
vykoná/zabezpečí
Zabezpečiť miesto alebo priestor ohrozenia tak, aby sa
zabránilo vstupu nezúčastnených osôb
Zorganizovať pohyb nezúčastnených osôb
a dopravných prostriedkov takým spôsobom, aby
nemohlo dôjsť k ich ohrozeniu
Zabezpečiť vypracovanie odborného
inžinierskogeologického posudku svahovej deformácie
geológom zo štátneho geologického ústavu, alebo
geológom podľa vlastného výberu a poskytnúť
požadované informácie pri ich odbornej obhliadke
Zabezpečiť okamžité opatrenia na zamedzenie, resp.
zmiernenie negatívnych následkov zosuvu, ktoré
navrhne geológ
Ohlásiť vznik svahovej deformácie na sekciu geológie
a prírodných zdrojov MŽP SR
Požiadať MŽP SR o zabezpečenia vykonania
orientačného inžinierskogeologického prieskumu
svahovej deformácie zo štátneho rozpočtu
POZNÁMKY
15
súčinnosť
OR PZ
správcovia
komunikácii
OR PZ
správcovia
komunikácii
poznámka
ŠGÚ,
vybraný
geológ
Príloha č. 1
IZKM-CO36-4/2011
starosta
MŽP SR
Príloha č. 2
IZKM-CO36-4/2011
starosta
MŽP SR
starosta
starosta
starosta
starosta
REŽIMOVÉ OPATRENIA
pre obyvateľstvo
RO1
REŽIMOVÉ OPATRENIA
Havária spojená s únikom chemickej nebezpečnej látky
Nebezpečné chemické látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi
a toxikologickými vlastnosťami spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov,
zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutých osôb. V prípade havárie
spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. Únik
môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja alebo z mobilného zdroja pri preprave automobilmi
a železničnými vagónmi.
Krok 1: SPÔSOB VAROVANIA A VYROZUMENIA
Varovný signál civilnej ochrany „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ dvojminútový kolísavý tón sirény, ktorý sa po
odznení doplňuje opakovanou hovorenou informáciou s údajmi: deň a hodina vzniku ohrozenia, druh
ohrozenia, veľkosť ohrozeného územia, základné pokyny pre obyvateľstvo ak prostriedok varovania
umožňuje reprodukovať hovorené informácie a slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových staníc
a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce.
:
Krok 2: OPATRENIA
 osoby nachádzajúce sa na voľnom teréne zabezpečiť si ihneď ochranu dýchacích ciest improvizovanými
prostriedkami (vlhká tkanina, šatka, vreckovka a pod.), opustiť ohrozený priestor podľa možnosti kolmo
na smer vetra, vyhľadať v blízkej budove ukrytie v miestnosti na záveternej strane smeru vetra
a čo najvyššie nad terénom s čo najnižším počtom otvorov a vyčkať na ďalšie pokyny,
 osoby v dopravných prostriedkoch okamžite uzatvoriť všetky otvory (okná, vetracie systémy, vypnúť
klimatizáciu a pod.) a okamžite opustiť ohrozenú oblasť,
 obyvateľstvo v bytoch uzatvoriť a čo najlepšie utesniť všetky okná, dvere, ventilačné otvory a pripraviť si
improvizované prostriedky (vlhký uterák, šatka, vreckovka a pod.),
 sledovať relácie obecného (mestského) rozhlasu, zapnúť regionálny rozhlas a televíziu,
 prednostne poskytnúť pomoc starým, nemocným, zraneným a invalidným osobám, deťom, tehotným
ženám a podľa svojich možností poskytnúť ukrytie vo svojom byte a dome aj iným osobám v núdzi,
 prednostne chrániť vlastný život a zdravie, svojich blízkych aj ostatných osôb, až následne zvieratá,
majetok a životné prostredie,
 pripraviť si evakuačnú batožinu v rozsahu podľa časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom
území pri vyhlasovaní evakuácie (krátkodobo s možným návratom do 72 h, dlhodobo s možným
návratom po 72 h), hmotnosť evakuačnej batožiny je do 15 kg, pre deti a do 25 kg pre dospelých
a odporúčané zloženie je:
- osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti,
- osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
- základné potraviny na 2 – 3 dni, čaj, vodu,
- predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
- prikrývka, spací vak,
- vrecková lampa, sviečka a zápalky,
- ďalšie nevyhnutné osobné veci (mobilný telefón, pre deti pribaliť hračky),
 opustiť budovy len v prípade vykonávanej evakuácie, resp. po rozptyle nebezpečnej látky podľa
pokynov obce (mesta),
 konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a nerozširovať vo svojom okolí neoverené správy a informácie,
nezľahčovať, nepodceňovať riziká a možné následky vzniknutej mimoriadnej udalosti, zbytočne
netelefonovať a tým uvoľniť telefónne linky a mobilné siete pre záchranné jednotky,
 vo vnútri domu (bytu) ukryť výlučne nekontaminované domáce zvieratá a tieto nevypúšťať von do
kontaminovaného (ohrozeného) terénu,
17
Krok 2: OPATRENIA
 pred opustením bytu uzatvoriť hlavné uzávery plynu a vody, vypnúť elektrické spotrebiče (okrem
chladničiek a mrazničiek), uhasiť otvorený oheň v šporákoch a kotloch ústredného kúrenia na drevo
alebo uhlie, utesniť a uzamknúť byt (dom) na dverách, príp. na inom viditeľnom mieste nechať odkaz
o novom pobyte,
 nestrácať čas vyhľadávaním svojich detí v materských a základných školách, zdravotníckych a iných
zariadeniach, ani ďalších rodinných príslušníkov (deti a nemocní budú evakuovaní so zariadením,
v ktorom sa v čase vyhlásenia evakuácie nachádzali), zlučovanie rodín sa bude uskutočňovať
v evakuačných zariadeniach,
 informovať sa o uzatvorených oblastiach a komunikáciách,
 pri evakuácii z ohrozeného územia sa oboznámiť s trasami, evakuačnými zariadeniami a miestami
núdzového ubytovania a núdzového stravovania,
 ďalej sa informovať o miestach poskytovania prvej predlekárskej pomoci a prvej lekárskej pomoci,
o spôsoboch a miestach vykonávania hygienickej očisty osôb, o pokynoch na veterinárne opatrenia na
úseku veterinárnej starostlivosti a o pokynoch na vykonanie špeciálnej očisty terénu, budov a materiálu,
 dodržiavať pokyny personálu CO a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.
Krok 3: MIMORIADNE OPATRENIA – POZNÁMKY
18
RO2
REŽIMOVÉ OPATRENIA
ŽIVELNĚ POHROMY – POVODNE A ZÁPLAVY
Krok 1: STAV BDELOSTI, STAV POHOTOVOSTI







vytypovať si bezpečné vyvýšené miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
sledovať relácie obecného (mestského rozhlasu, zapnúť rozhlas, televíziu,
hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestniť do vyššieho poschodia,
pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
pripraviť si základné potraviny na 2 – 3 dni a pitnú vodu,
vlastný osobný automobil si pripraviť na použitie,
pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat, pripraviť si evakuačnú batožinu (deti do 15 kg, dospelí do 25
kg), informovať sa o trasách evakuácie, evakuačnými zariadeniami a miestami ubytovania,
 upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 dodržiavať pokyny orgánov štátnej správy a samosprávy, personálu CO a ďalších záchranných zložiek.
Krok 2: STAV BDELOSTI, STAV POHOTOVOSTI









opustiť ohrozený priestor,
zbytočne netelefonovať, len v prípadoch tiesňového volania,
sledovať vysielanie štátneho rozhlasu, televízie a obecného (mestského) rozhlasu,
v prípade vyhlásenia evakuácie dodržovať zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, zobrať so
sebou evakuačnú batožinu,
pred opustením bytu (rodinného domu) uzatvoriť hlavné uzávery plynu a vody, vypnúť hlavný prívod
elektriny, uhasiť otvorený oheň v šporákoch a kotloch ústredného kúrenia na drevo alebo uhlie, utesniť
a uzamknúť byt (dom), na dverách, príp. na inom viditeľnom mieste nechať odkaz o novom pobyte,
v prípade časovej tiesne sa okamžite presunúť na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a nerozširovať vo svojom okolí neoverené správy a informácie,
nezľahčovať, nepodceňovať ani nepreceňovať riziká a možné následky povodne,
informovať sa o možnostiach núdzového ubytovania, núdzového zásobovania obyvateľstva a miestach
základného zdravotníckeho zabezpečenia,
dodržiavať pokyny CO a ďalších záchranný zložiek.
Krok 3: PO POVODNI
 nechať si skontrolovať stav obydlia (statiku, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia),
stav kanalizácie a rozvod vody,
 zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín
zasiahnutých vodou – riadiť sa pokynmi hygienika a orgánmi obce,
 informovať sa o miestach humanitárnej pomoci,
 kontaktovať príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.
Krok 4: MIMORIADNE OPATRENIA – POZNÁMKY
19
RO3
REŽIMOVÉ OPATRENIA
PORUŠENIE VODNEJ STAVBY SO VZNIKOM PRIELOMOVEJ VLNY
Pravidlá správania sa obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti – porušenie vodnej stavby
so vznikom prielomovej vlny, ako komplex opatrení na ochranu obyvateľstva a poskytnutia informácií
obyvateľstvu pri varovaní obyvateľstva, spôsobe ochrany počas evakuácie, pri ochrane verejného poriadku,
bezpečnosti, poskytovaní prvej pomoci a pod.
Krok 1: SPÔSOB VAROVANIA A VYROZUMENIA
Varovný signál civilnej ochrany„ OHROZENIEVODOU“ 6 minútovým stálym tónom sirén, ktorý sa po odznení
doplňuje opakovanou hovorenou informáciou s údajmi: deň a hodina vzniku ohrozenia, druh ohrozenia,
veľkosť ohrozeného územia, základné pokyny pre obyvateľstvo ak prostriedok varovania umožňuje
reprodukovať hovorené informácie a slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových staníc a televíznych
staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce.
Krok 2: OPATRENIA V OHROZENEJ OBLASTI







vytypovať si bezpečné vyvýšené miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží premiestniť na vyššie poschodia,
pomôcť imobilných a prestárlym susedom
sledovať vysielanie štátneho rozhlasu, televízie a relácie obecného (mestského) rozhlasu,
pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 – 3 dni,
vlastný osobný automobil si pripraviť na použitie,
pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat, informovať sa o trasách evakuácie, evakuačnými zariadeniami,
miestami ubytovania, o možnostiach núdzového ubytovania a núdzového zásobovania obyvateľstva,
 upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 pripraviť si evakuačnú batožinu,
 dodržiavať pokyny personálu CO a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.
OPATRENIA PO VYHLÁSENÍ EVAKUÁCIE
 sústreďovať sa v evakuačných zariadeniach, nevyvolávať zbytočnú paniku, chovať sa disciplinovanie,
 počas celého obdobia vykonávania evakuácie sa riadiť pokynmi členov evakuačných zariadení,
poriadkovej služby, polície a civilnej ochrany,
 v prípade evakuácie vlastnými vozidlami použiť stanovené evakuačné trasy,
 bezpodmienečne je potrebné prechádzať cez evakuačné zariadenia (evakuačné zberné miesto,
evakuačné stredisko, príp. regulačné stanovište), kde bude vykonaná evidencia a poskytnutá prvá
pomoc. Tu bude evakuovaným osobám oznámený cieľ cesty (miesto ubytovania), resp. tu oznámiť
miesto pobytu u príbuzných, vlastnej chate a pod.,
 zobrať si evakuačnú batožinu, nebrať so sebou objemné a ťažké predmety, časti nábytku, domáce
zvieratá a pod.,
 pri príprave a vlastnej evakuácii poskytnúť pomoc osamelým starým a chorým spoluobčanom.
o občanoch pripútaných na lôžko informovať orgány riadiace evakuáciu,
 pred odchodom z budovy vypnúť hlavný vypínač elektriny, uzatvoriť hlavné uzávery plynu a vody,
uhasiť otvorený oheň v šporákoch a kotloch ústredného kúrenia na drevo alebo uhlie,
20
OPATRENIA PO VYHLÁSENÍ EVAKUÁCIE
 po výzve evakuačných orgánov pozatvárať okná, vziať si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt (rodinný
dom),
 opustiť byt (rodinný dom),
 podľa pokynov poriadkovej služby dostaviť sa na miesto nástupu evakuovaných (príp. iného
príslušného evakuačného zariadenia) alebo zaujať miesto v pristavenom dopravnom prostriedku,
 zachovať disciplínu a pohotovo reagovať na všetky oznamy v oznamovacích prostriedkoch obce
(mesta).
LENOPUSTENÍ OHROZENÉHO PRIESTORU
Krok 3: MIMORIADNE OPATRENIA – POZNÁMKY
21
RO4
REŽIMOVÉ OPATRENIA
VTÁČIA CHRÍPKA A PANDÉMIA CHRÍPKY
Vtáčia chrípka je vírusové ochorenia, ktoré napáda voľne žijúcich vtákov, ale aj chovnú hydinu. Postihnuté
zvieratá majú dýchacie ťažkosti, trpia stratou chuti a hromadne hynú v priebehu 1 až 2 dní. Prenos vtáčej
chrípky na ľudí je pri priamom kontakte s infikovanými vtákmi alebo vtáčími produktmi, ale postihuje ľudí len
výnimočne. Nakoľko vírus môže prežívať len určitý krátky čas v prostredí predpokladá sa, že ho možno
zachytiť z povrchov predmetov, prachu, príp. náradia, ktoré sú kontaminované vtáčími produktmi (hlavne
trusom a sekrétmi dýchacieho ústrojenstva) alebo z nevareného mäsa a krvi.
Pandémia chrípky je rozsiahla epidémia z neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia
v mieste, pričom býva postihnuté veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území.
Klinická charakteristika chrípky: je to infekčné ochorenie s náhlym začiatkom, telesnou teplotou vyššou ako 38
°C, s prítomnosťou kašľa, bolesťou hrdla, nádchou, bolesťou hlavy, svalov, kĺbov a zimnicou.
Krok 1: OPATRENIA V OHROZENEJ OBLASTI - VTÁČIA CHRÍPKA
 pri náleze hromadného úhynu voľne žijúcich vtákov, ale aj chovnej hydiny, je každý občan povinný bez
meškania ohlásiť skutočnosť orgánu veterinárnej a potravinovej správy, obci, najbližšiemu veterinárovi
alebo Policajnému zboru a podľa svojich možností urobiť nevyhnutné opatrenia na to, aby nedošlo
k rozšíreniu nákazy,
 vyvarovať sa styku s nemocnými alebo mŕtvymi vtákmi a upozorniť deti, aby sa takýchto vtákov
nedotýkali,
 orgány veterinárnej a potravinovej správy majú právomoc nariadiť uzatvorenie chovu, v ktorom sú
zvieratá podozrivé z moru hydiny alebo nakazenia touto chorobou,
 vlastník chovu je povinný podozrivé zvieratá uzatvoriť a izolovať,
 pohyb osôb dnu a von z izolovaného priestoru je taktiež obmedzený a podlieha súhlasu štátneho
veterinárneho lekára,
 po laboratórnom potvrdení choroby je cieľom nariadených opatrení dostať chorobu pod kontrolu,
vyčistiť a vydezinfikovať všetky miesta, ktoré prišli do kontaktu s uhynutými alebo podozrivými
zvieratami,
 dodržovať zásady osobnej hygieny, umývať si pravidelne ruky mydlom, hlavne pred jedlom, pozornosť
venovať hygiene pri varení,
 pravidelne sebe a rodinným príslušníkom kontrolovať telesnú teplotu,
 zaistiť ochranu domácich a hospodárskych zvierat, zabrániť im v kontakte s nemocnými alebo mŕtvymi
vtákmi,
 v čase nákazy nenavštevovať miestne trhy s hydinou,
 neobávať sa konzumácie hydinového mäsa a hydinových výrobkov nakúpených v obchodnej sieti.
Hydinové mäso a vajcia je potrebné dôkladne tepelne spracovať (varením, pečením), podmienkou je
dosiahnutie teploty minimálne 70 °C počas 20 minút vo všetkých častiach spracovávanej potraviny,
vtedy je vírus spoľahlivo zničený.
Krok 1: OPATRENIA V OHROZENEJ OBLASTI - PANDÉMIA CHRÍPKY
 dôsledne dodržiavať hygienické a protiepidemické opatrenia, umývať si pravidelne ruky mydlom, hlavne
pred jedlom, pozornosť venovať hygiene pri varení,
 pravidelne sebe a rodinným príslušníkom kontrolovať telesnú teplotu,
 pri podozrení z ochorenia včas navštíviť spádové zdravotnícke zariadenie,
 zabezpečiť izolovanie chorých na chrípku od ostatných osôb,
 obmedzovať pohyb v miestach sústreďovania väčšieho počtu osôb,
 rešpektovať zákaz návštev v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb a pod.,
 priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojom byte,
 pri vyhlásení karantény rešpektovať zákaz voľného pohybu zhromažďovania osôb mimo uzatvorených
priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.
22
Krok 2: MIMORIADNE OPATRENIA – POZNÁMKY
23
RO5
REŽIMOVÉ OPATRENIA
TERORIZMUS
Terorizmus je cieľavedomé, premyslené ohrozovanie jednotlivcov alebo skupín osôb, najmä páchaním
násilia či hrozbou násilím, s cieľom vyvolať v nich strach a odôvodnené obavy o svoj život, zdravie a majetok
ako vlastný, tak aj osôb blízkych, s cieľom vynútiť zmenu ich konania vo svoj prospech, napríklad za účelom
získania moci alebo dosiahnutia vytýčených cieľov,
Krok 1: SPÔSOB VAROVANIA A VYROZUMENIA
Pri ohrození teroristickým útokom bude obyvateľstvo varované prostredníctvom varovného signálu civilnej
ochrany „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“, ktorý sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén a je vždy
doplnený slovnou informáciou o podrobnostiach a charaktere ohrozenia.
Krok 2: OPATRENIA
 okamžite volať telefónne čísla tiesňového volania:
- 112
Integrovaný záchranný systém,
- 158
Policajný zbor,
- 150
Hasičský a záchranný zbor,
- 155
Záchranná zdravotná služba,
 pri volaní na číslo tieňového volania uviesť svoje meno, číslo telefónu odkiaľ sa volá, čo sa stalo,
priestor vzniku a pozorované následky, po ukončení hovoru počkať na spätný telefonát, ktorým si
operátor tiesňovej linky overuje pravdivosť a oprávnenosť volania,
 zachovať pokoj a rozvahu, nešírte paniku, pomáhajte zamedziť jej šíreniu,
 improvizovane si chrániť dýchacie cesty vlhkou tkaninou,
 urýchlene opustiť ohrozený priestor kolmo na smer prízemného vetra,
 po návrate z kontaminovaného priestoru do budovy (bytu) odložiť vrchný odev do igelitového obalu
a zaviazať ho. Ak je to možné, ihneď sa osprchovať,
 sledovať informácie z oficiálnych zdrojov (televízia, rozhlas, obecný rozhlas),
 plniť pokyny vydané oprávnenými osobami (starosta obce, primátor mesta, veliteľ zásahu, prednosta
okresného úradu),
 presvedčiť sa, či susedia v okolí vedia o vzniknutej situácii, prednostne poskytnúť pomoc starým,
nemocným, zraneným a invalidným osobám, opusteným deťom, tehotným ženám a podľa svojich
možností aj iným osobám,
 ukončenie ohrozenia bude vykonané signálom „KONIEC
OHROZENIA“, ktorý sa vyhlasuje
dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Krok 3: MIMORIADNE OPATRENIA – POZNÁMKY
24
RO6
REŽIMOVÉ OPATRENIA
ŽIVELNĚ POHROMY – SNEHOVÁ KALAMITA
Krok 1: OPATRENIA
 odporučiť majiteľom osobných dopravných prostriedkov obmedziť ich používanie,
 vyhlásiť zákaz parkovania motorových vozidiel na vyčistených plochách otoční autobusov,
 vyhlásiť zákaz odstavenia motorových vozidiel pri krajniciach ciest, aby netvorili prekážku pri
odstraňovaní snehu z vozoviek,
 odporučiť riaditeľom škôl vyhlásiť na kritickú dobu riaditeľské voľno,
 vytvoriť zoznam osôb odkázaných na pravidelnú lekársku starostlivosť,
 pozornosť zamerať na sprejazdnenie ciest k predajným jednotkám a zdravotníckemu zariadeniu pre
príjazd zásobovacích a zdravotných vozidiel,
 organizovať v obci pre v kolónach uviaznutých vodičov poskytnutie teplého nápoja (v spolupráci s ÚS
SČK).
 vytypovať priestory na vývoz snehu tak, aby neboli kontaminované zdroje pitnej vody.
Krok 2: MIMORIADNE OPATRENIA – POZNÁMKY
25
RO7
REŽIMOVÉ OPATRENIA
ŽIVELNĚ POHROMY – VETERNÁ SMRŠŤ
Krok 1: OPATRENIA







obmedziť pohyb na voľnom priestranstve,
nepúšťať deti von,
neparkovať pod stromami a pri staticky labilných budovách,
vypnúť hlavný rozvod elektriny,
nedotýkať sa na zem spadnutých drôtov,
v domácnostiach si zabezpečiť zdroje núdzového osvetlenia,
utesniť všetky okná a otvory,
Krok 2: MIMORIADNE OPATRENIA – POZNÁMKY
26
VYROZUMENIE OBYVATEĽSTVA
O VYHLÁSENÍ HYDROLOGICKEJ (METEOROLOGICKEJ) VÝSTRAHY
(PROSTREDNÍCTVOM MIESTNEHO ROZHLASU)
Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu !
Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlásil hydrologickú (meteorologickú) výstrahu II. (III.) stupňa:
dňa
o
hod.
pre okres ČADCA . Uvedená výstraha sa dotýka i územia našej obce.
Žiadame Vás, aby ste v rámci svojich možností vykonali nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie
ochrany svojho života, zdravia a majetku a dodržiavali nasledovné odporúčania:
V O1
VÝSTRAHA - VYSOKÉ TEPLOTY
Maximálna teplota
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.
3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka
hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).
V 02
VÝSTRAHA – NÍZKE TEPLOTY
Minimálna teplota
2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20ºC). Silný mráz:
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.
3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30ºC). Veľmi silný mráz:
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.
V 03
VÝSTRAHA – SNEŽENIE
Sneženie
2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:
a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano,
lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.
3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.
28
V 04
VÝSTRAHA – VIETOR
Vietor
2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo
nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných
plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25
m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných
plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.
V 05
VÝSTRAHA – SNEHOVÉ JAZYKY A ZÁVEJE
Snehové jazyky a záveje
2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata
a pod.),
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
c) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
d) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.
29
V 06
VÝSTRAHA – POĽADOVICA
Poľadovica
2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
V 07
VÝSTRAHA – BÚRKY
Búrky
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra s rýchlosťou
(BV2, >25m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné
zatopenie),
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi
vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
keď nemusíte, nevychádzať z domu,
nepúšťať von deti,
neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.
30
VÝSTRAHA – DÁŽĎ
V 08
Dážď
2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):
v prípade kritického nedostatku času:
Zanechať akékoľvek činnosti
a pod.) alebo vopred určené miesto.
a
rýchlo
sa
odobrať
na
bezpečné
(kopec,
vyšší
svah
pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h):
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných
informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.
V 09
VÝSTRAHA – HMLA
Hmla
2. stupeň
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo.
Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.
31
Tlač: Centrum polygrafických služieb Bratislava
Náklad: 100 kusov
Download

Pomocka pre starostov k rieseniu mimoriadnych udalosti.pdf