október 2014
H
Mobil:
NEBEZPEČENSTVO
používania
pri šoférovaní!
un
gá
ria
expandujeme!
L
L
O
H
N
E
EDITORIÁL
Milí pracovníci a všetci,
ktorí spolupracujete s našou firmou!
O
d
posledného
vydania
HOLLEN NEWS vo februári
tohto
roka
máme
za sebou razantné obdobie, pretože
sme stratili pracovisko v PSA a mnohí
z nás išli do nového roka so zvesenými hlavami.., ale našťastie pracujeme
ďalej pri modifikácii PSA áut na plynový pohon a pre firmu GEFCO a napriek
všetkému zlému sme dosiahli počet
odpracovaných hodín ako predtým.
Opäť môžeme nosiť hlavy hore. Ďakujeme.
Môžeme byť spolu hrdí, že sme uspeli vo výberovom konaní, a že môžeme
naďalej pracovať vo Warenfiltri vo VW,
k čomu výrazne prispel po neúnavných
rokovaniach a vynikajúcich výkonoch
p. Lovás so svojím tímom. Taktiež sa
nám podarilo vyhrať výberové konanie
vo firme Continental TRUTNOV, a to aj
napriek silnému tlaku konkurencie. Tentoraz to bol tím p. Karasa, ktorý v minulosti položil základy tejto spolupráce, ktorú sme v tomto tendri zužitkovali
a výsledkom je, že pokračujeme vo firme
Continental TRUTNOV na ďalšie 2 roky.
A to najdôležitejšie nakoniec: od začiatku roka 2014 pracujeme pre firmu AUDI
v Györi, v Maďarsku. P. Lovásovi, p. Pécsimu a ich kolegom patrí veľké uznanie.
Aby sme mohli na maďarskom teritóriu
obstáť, založili sme dcérsku spoločnosť
HOLLEN Hungária Kft. Nový riaditeľ
p. Izsó prevzal vedenie našej dcérskej
spoločnosti od 1. septembra tohto roku.
Manažment Centrály sa úspešne snaží,
aby sa mohla nová dcéra začleniť bez
problémov do Koncernu HOLLEN, keďže medzi slovenskou a maďarskou prevádzkou sú veľké rozdiely v obchodnej
kultúre ako aj v jazyku. Doteraz: dobre
zvládnuté.
V GOLLEN RUS sme od augusta stratili
zákazníka VW KALUGA, pretože konkurenčná firma ponúkla výrazne nižšie
ceny ako my. Dúfame, že bude dosť práce zo strany dodávateľov, aby sme mohli
dcérsku spoločnosť udržať.
2
No a teraz niečo iné: žiaľ, stále sa stáva, že naši pracovníci sa nechajú zlákať
konkurenčnou firmou a potom klamú našich riaditeľov, pretože sa nechajú manipulovať. Podporíme každého, kto si
našiel pre seba lepšie miesto, ale mali
by sme sa navzájom správať férovo.
Teraz v lete sa stalo, že niektorí pracovníci
rozširovali nepravdy o niektorých členoch
manažmentu. Chcel by som vás vyzvať,
keď spozorujete nejaké indikácie alebo
signály o podvodoch, prosím, informujte
manažment. Manažment urýchlene vyšetrí každý impulz a bude transparentne
informovať o výsledku šetrenia. V žiadnom prípade nešírte anonymné klebety.
To je neslušné a trestné.
V minulosti sa raz za čas stali nejaké
automobilové nehody (vďaka Bohu bez
zranení), ako aj chyby pri triedení. Sme
veľká firma a o to viac musíme byť neustále ostražití a nerobiť chyby. Preto vás
znova a znova prosím, aby ste pracovali
zodpovedne a precízne a predchádzali
chybovosti a upozorňovali nadriadených,
prípadne vedenie na nedostatky. Zároveň
vám ďakujem za nasadenie, bez ktorého
by firma nemohla byť na takejto vysokej
úrovni. Ďakujem.
Všetci viete, že máme nového generálneho riaditeľa, pána Tomáša Osuského.
Moja manželka a ja mu úplne dôverujeme.
Pre mňa osobne to nie je ľahké, že sa viac
a viac sťahujem z každodenného riadenia
firmy. Vždy sa budem snažiť aj naďalej
s vami udržiavať kontakt a pomáhať vám
vždy, keď to bude žiadúce. Prosím vás
úprimne o kontakt aj z vašej strany.
Ešte by som si dovolil zdieľať
s vami niekoľko myšlienok ohľadom
súčasnej
politickej
situácie.
Politický vývoj na Ukrajine sa bohužiaľ
vyvíja smerom, ktorý nám všetkým robí
ozajstné starosti. Určite si všetci kladieme otázky rôzneho typu. Môžu narásť
tieto interné, lokálne nezhody medzi ukra-
jinským centrálnym vedením a dobrovoľníkmi, ktorí sú podporovaní Ruskom,
do väčšej vojny v takom rozsahu ako sme
to zažili pred niekoľkými rokmi v krajinách
bývalej Juhoslávie? Budú mať ekonomické sankcie dôsledky na GOLLEN RUS
a celkový automobilový priemysel –
a tým na každého jednotlivca z nás?
Odpovede na tieto otázky nám prinesie najbližšia budúcnosť a musíme veriť,
že krízová situácia sa dorieši diplomatickým úsilím a dopady na našu spoločnosť
budú minimálne. Táto krízová situácia
nám dáva možnosť uvedomiť si, že relatívny blahobyt, ktorý tu my všetci máme,
neprichádza sám od seba. Základom je
sloboda a politická spoľahlivosť a všetci
by sme mali niečo pre zachovanie týchto
základných princípov urobiť. Angažujte sa.
Moja manželka a ja sa cítime byť s vami
v úzkom spojení a plne uznávame a oceňujeme vaše nasadenie.
Prajeme vám do ďalšieho obdobia veľa
pracovných a osobných úspechov.
Mobil: NEBEZPEČENSTVO
používania pri šoférovaní!
Používanie mobilu v aute značne zvýšilo nehodovosť v cestnej doprave. Z výsledkov
skúmania vyplynulo, že pozornosť vodiča
bola v čase nehody rozptýlená. Rozhovory, články a diskusie poukázali na to, že
vodiči nepoužívali zariadenia handsfree.
Mobily je možné používať počas šoférovania VÝLUČNE len so zariadením
handsfree. Samozrejme, je zakázané
spracovávanie textov. V opačnom prípade MUSÍTE zastaviť auto. Pri všetkých nehodách v budúcnosti budeme
skúmať, či bol použitý mobil. Nehodám
sa musí predchádzať. Neriskujte sebe
a druhým zdravie, alebo život.
HISTÓRIA
Z „predhistórie“
internej dopravy
firmy III
V
predchádzajúcich číslach ste
mali možnosť zoznámiť sa s rubrikou z rúk nášho bývalého spolupracovníka – pána Šimčiska, ktorý v roku
2003 pri príležitosti predvianočného posedenia úsmevne predniesol archaických
DESATORO PUNKTOV HINTOVKY SLOBODNÉHO BRATSTVA VON HOLLENA,
dnes vám ponúkame jej pokračovanie:
DESATORO
PUNKTOV HINTOVKY
SLOBODNÉHO
BRATSTVA
VON HOLLENA
Siedmym punktom
Kladie sa za cieľ zabrániť chamtivosti a mamonobaženiu. Ruky svoje klásti
bez svolenia majiteľa do nepovolených
priestorov, vyberať či poťažmo premiestňovať predmety, než jemu vlastné sú, do
priestorov svojich je zapovedané, bo majiteľ s nevôľou badá ujmu majetku svojho.
A to netýka sa iba tátošníka, svojich spolutrpiteľov, ale taktiež pracovného miesta
samotného. Ak sa, hoc len nedopatrením,
preukáže úmysel chamtivý, odporúčané
je vinníkovi popredku účinkov ničivých
vinu bezodkladne doznať, úprimne sa
kajať pričom odpustky prinášať nemusí.
Ohľadne narušenia ustanovenia punktu
štvrtého, záverečnej časti, týkajúceho sa
opozdeného nástupu do hintova, radno
je vinníkovi pripomenúť múdrosť odvekú,
v západnej krajine od nás i históriou doloženú. Ako tam historikus písmom dokladá: „Donevši dary Přemyslu, pánu svému,
přistoupila Libuš blíže, poklekla před ním
a políbila lemroucha jeho.“ Nášho veku
čas až takéhoto pokánia nevyžaduje, tobôž nie nejakého lemroucha polibovanie.
Avšak radno je vinníkovi pripomenúť:
„Pochybil si, priateľ náš,
Prines vhodný oldomáš!
Najlepší je pre nás dar
odhoď svoju zbojskú tvár!“ Ôsmym punktom
Varovanie pri opúšťaní tátošníka sa týka.
Pred samostatným zosadaním zasa odhámrovať sa každý osve musí. V opačnom
ráde by aj s podsadákom do práce nastúpiť musel, čím by síce šteliarovi tátošníka
ujmu sedače spôsobil, no na pracovnom
stojisku pohodlie sedenia by využiť mohol.
Taká vec, neprozreteľne uskutočnená,
by nemilý dôsledok pre budúcnosť mať
mohla. Stvrdnutý mozoľ v mieste sadacej
časti tela sa v Bratstve totižto v dôsledku posedávania, a to nielen v tátošníkovi
bez sadane vybavenom, za prejav usilovnosti, či tobôž tvrdej práce, vonkoncom
považovať nemôže. Zosadanie uskutočňuje sa spôsobom hybkým s cieľom dosiahnuť čas započatia práce čo najprvšie
a to opäť bez časovej úhony zahuľovaním
organizmu svojho i okolia pracovného.
Namieste je pripomenúť, že pri opúšťaní
tátošníka radmo vyčkať pokoj koní a nepridržiavať sa častí tátošníka v pohybe sa
nachádzajúcich, menovite jeho mechanizmu uzatváracieho. Vec túto mohol by
najlepšie objasniť jeden z pánov ctnostných i šľachetných zvaný Viliam od Šípok. K tomuto punktu si pospevujme:
Prácu teda zbrklú zavrhnite, avšak
se svedomím profesne čisté a kvalitní roboty bez prútahú uskutečnite. Deviatym punktom
Väčších previnení sa týka nasledovne. Ak i sa vyskytnú prípady, kedy vina
značnejší jest než destorem v predešlém naznačená se nachádzí, musí
se bozodkladne ponejprv svému mistrovi k vypočutí nahlásit, až nato bude
pred panský dereš predhodený. Do tých
časúv bude ve spytování sviedomí svého vyčkávat a v pokornom odprosovaní trpeti na milostivé rozhodnutí, jako
s ním pre čas nastavší naložené bude.
Úpenlivo žobroniac, oči stĺpkom zrúc,
musí si v nádeji vykúpenia vyprosovať: „Odpusťže mi, Bratstvo, moje veľké
viny, už som z trestov tvojich celým
telom siný.“
„Popožeňže, šteliar, svoje
bystré kone, by sme stihli prácu
v každodennom zhone.“
Desiatym punktom
A teda záverečným punktom ustanovenia
i naučenia o pánskej vozbe tátošníkom
ustanovuje sa spôsob prejavu vďaky za
dobrodenie vozby. Na pamäti majme neustále láskavosti, ktorého nám Bratstvo
vo svojej veľkodušnosti dožičiť ráčilo,
a to jest, že obzvlášť príjemné je vozbu
uskutečniti i když mizerne, než by sme
cestu tú absolvovať, hoc aj veľmi dobre, pešmo mali. Súc teraz už mnohými
poučeniami naučení, zachovajme úctu
k Bratstvu i šteliarovi nášmu a vospolek
všetci – i nehodní vozby tejto – prosme: Historikus nás však odkazuje aj na
naučenie národov učiteľa slovutného a učeného Komeniusa Ámosa
Jána, ktorý následníkom odkazoval: „Tak nám, Pán Boh, pomáhaj a k tomu
dožič nám, nehodným vozby pánskej,
v pokore konečník cesty našej opäť
v zdraví uzrieť!“
„Pamatlovovaní budteže
– všakovaké kvaltování toliko
pre hovado dobré jest.“
Pokračovanie nabudúce...
Ján Šimčisko
3
HOLLEN BRATISLAVA
Edukatívne Zákaznícka párty
Kart aréna
okienko
T
akmer každý človek si slovo
bezpečnosť spája s pracovnými
podmienkami, prostredím, správaním sa na pracovisku, ochrannými pracovnými prostriedkami, ochranou zdravia a pod.
V automotive sektore je však bezpečnosť spájaná aj s dielmi – sú to tzv. bezpečnostné diely (napr. airbag, bezpečnostný pás, stĺpik riadenia...), kde v prípade odchýlok od predpísaných požiadaviek môže nastať ohrozenie zdravia,
života, alebo veľká materiálna škoda.
V spoločnosti Volkswagen sú
takéto diely označené na výkresovej dokumentácii
znakom: D,
TLD
alebo
D/TLD (konkrétny
diel nie je označený
takýmto znakom).
To, či konkrétny diel
je alebo nie je bezpečnostným dielom,
zistí náš poskytovateľ v pracovnom
postupe, kde je označené príslušné
okienko s označením D/TLD : ÁNO-NIE. Bezpečnostným dielom je potrebné venovať pri kontrole, oprave a manipulácii zvýšenú pozornosť.
Víťazný tím
Kategória ženy
Ľudovít Šelc
Foto: Marcel Škrabák
Foto: www.shutterstock.com
Ďalšou zaujímavosťou je, že všetka
súvisiaca dokumentácia týkajúca sa
bezpečnostných dielov, musí byť archivovaná 15 rokov po skončení produkcie
daného modelu.
Kategória muži
5
HOLLEN BRATISLAVA
Edukatívne Zákaznícka párty
Kart aréna
okienko
T
akmer každý človek si slovo
bezpečnosť spája s pracovnými
podmienkami, prostredím, správaním sa na pracovisku, ochrannými pracovnými prostriedkami, ochranou zdravia a pod.
V automotive sektore je však bezpečnosť spájaná aj s dielmi – sú to tzv. bezpečnostné diely (napr. airbag, bezpečnostný pás, stĺpik riadenia...), kde v prípade odchýlok od predpísaných požiadaviek môže nastať ohrozenie zdravia,
života, alebo veľká materiálna škoda.
V spoločnosti Volkswagen sú
takéto diely označené na výkresovej dokumentácii
znakom: D,
TLD
alebo
D/TLD (konkrétny
diel nie je označený
takýmto znakom).
To, či konkrétny diel
je alebo nie je bezpečnostným dielom,
zistí náš poskytovateľ v pracovnom
postupe, kde je označené príslušné
okienko s označením D/TLD : ÁNO-NIE. Bezpečnostným dielom je potrebné venovať pri kontrole, oprave a manipulácii zvýšenú pozornosť.
Víťazný tím
Kategória ženy
Ľudovít Šelc
Foto: Marcel Škrabák
Foto: www.shutterstock.com
Ďalšou zaujímavosťou je, že všetka
súvisiaca dokumentácia týkajúca sa
bezpečnostných dielov, musí byť archivovaná 15 rokov po skončení produkcie
daného modelu.
Kategória muži
5
HOLLEN TRNAVA
Ideme ďalej...
Začiatok roka 2014 bol pre trnavskú pobočku dosť
náročný. Nemusíme skrývať, že po tom, ako sme
ukončili poskytovanie triediacich služieb v PSA,
v našom tíme prevládali obavy o budúcnosť
pobočky a jej personálu.
Family Day
Lanové centrum
- Športový areál
Slávia
Kvalita práce pri transformácii vozidiel na
plynový pohon je zatiaľ uspokojujúca, čo
značne oceňuje aj manažment spoločnosti PSA. Avšak objednávky na druhý polrok
poklesli, takže od konca júna projekt ide
opäť na dve zmeny.
Aj spoločnosť GEFCO nám naďalej zabezpečuje prácu a stabilne požaduje od nás
nových spoľahlivých vodičov vysokozdvižných vozíkov. Nie je ľahké ich nájsť – ak
o nejakých viete, dajte nám, prosím, vedieť.
6
Viacerých poskytovateľov sa dotkla letná odstávka, ktorá v PSA, a teda aj vo
Faurecii, trvala až tri týždne. V niektorých závodoch však výroba pokračovala bez prerušenia, takže sme služby
našich poskytovateľov mohli aj v tomto
období využiť.
Budeme sa spoločne snažiť o udržanie
všetkých doterajších projektov a prípadne získavanie ďalších.
Dana Havierniková
Foto: Karol Hudcovič
Čo sa týka práce, napriek všetkým negatívnym očakávaniam sa nemôžeme sťažovať. Za prvý polrok roku 2014
sme mesačne odpracovali v priemere
15 490 hodín. Tento objem je najmä vďaka marcovému nástupu tretej zmeny
na projekte LPG v závode PSA Trnava.
Okrem iného sme rozbehli spoluprácu aj
s inými závodmi v Trnave a okolí, najmä
vďaka tomu, že značku HOLLEN poznajú
a dôverujú jej. Preto by som chcela zdôrazniť, aké dôležité je odvádzať kvalitnú
prácu a dodržiavať všetky dohodnuté
pravidlá, bez výnimky. Keďže dochádza
k presunom manažérov kvality medzi
závodmi, je vyššia pravdepodobnosť, že
ak sme si v jednom závode urobili dobré
meno, kvalitár si na nás môže spomenúť
aj v jeho novom pôsobisku a požiadať
nás o naše služby. A verte, že zlé meno
sa v tomto biznise šíri rýchlejšie, ako to
dobré. Ďakujem všetkým, ktorí to pochopili a svojím výborným výkonom sa zasluhujú práve o dobré meno našej firmy.
Foto: archív HOLLEN s.r.o.
J
ednou z primárnych úloh bolo stabilizovať personál, keďže väčšina našich
poskytovateľov, ale aj koordinátori
a technici ukončili spoluprácu s HOLLEN-om a nastúpili do konkurenčných spoločností. Museli sme sa rozlúčiť aj s niektorými
administratívnymi pracovníkmi. Môžeme
konštatovať, že momentálne je situácia
viac-menej stabilná. Počet poskytovateľov
sa pohybuje okolo čísla 85 a počet zamestnancov pobočky sa ustálil na počte 12.
HOLLEN TRNAVA
... na
plynový
pohon
HOLLEN Cup 2014
N
a LPG linke prerábame 4 modely vozidiel: P208, C3P, C3 a DS3.
Z toho P208 a C3P sa vyrába
v závode PSA Trnava a modely C3 a DS3
sa dovážajú z francúzskeho PSA Poissy.
Na každej zmene pracuje 12 operátorov
(10 pracuje priamo na linke, 2 zabezpečujú predprípravu komponentov v sklade)
a 1 koordinátor. Ten zabezpečuje bezproblémový chod linky, komunikáciu medzi oddelením kvality PSA a taktiež komunikáciu so spoločnosťou Gefco, ktorá má
na starosti parkovisko s novými vozidlami
(preberanie vozidiel určených na prerábku LPG, odovzdávanie vozidiel po prerábke na LPG). Na našu prácu permanentne
dozerá a potrebnú podporu poskytuje
1 zástupca spločnosti Landi Renzo, dodávateľ plynových komponentov.
Okrem samotnej výroby vykonávame aj
logistické služby, t. j. vykladanie kamiónu
s komponentami pomocou nášho vysokozdvižného vozíka.
Víťazný tím: „Žraloci“ (LPG HOLLEN
Trnava)
S kvalitou transformovaných vozidiel
je zatiaľ PSA, ako konečný zákazník
a predajca, spokojný. Dúfame, že naša
spolupráca s PSA a spoločnosťou Landi
Renzo na tomto projekte bude ešte dlho
pokračovať.
Peter Jamrich
Foto: Terézia Branická
Keďže sme plne zodpovední za materiál
určený na transformáciu vozidiel, ktorý je
uložený v našom sklade, ako aj za novovyrobené nami prerábané vozidlá, rozhodli sme sa v tomto roku do zóny LPG
nainštalovať kamerový systém. Chceme
zamedziť krádeži materiálu zo skladu,
alebo poškodeniu vozidiel priamo na
linke, keďže zónu nie je možné úplne
uzavrieť v čase našej neprítomnosti. Prevádzku LPG monitoruje 5 vnútorných kamier a jedna vonkajšia je namierená na
parkovisko, kde sa nachádzajú autá pred
aj po prerobení.
7
HOLLEN ŽILINA
zákaznícka párty
Čo nás
čaká?!
Chata pod jedľovinou
V
porovnaní s predchádzajúcim
obdobím sa za posledný polrok počet odpracovaných hodín
nijako zvlášť nezmenil. No aj napriek
tomu, v snahe udržať profitabilitu pobočky, sme zažili neľahké chvíle. Museli sme aplikovať opatrenia na strane
manažmentu pobočky. Zároveň si naši
poskytovatelia služieb vyskúšali projekt tendering. Všetko by malo smerovať k zlepšeniu finančnej situácie.
Miroslav Hunčár
8
Foto: Miroslav Hunčár
Vďaka usilovnej práci a dobrým referenciám sme vyhrali výberové konanie
v nošovickom závode Hyundai. Spolu
s konzorciom iných konkurenčných firiem by sme sa mali podieľať na zabezpečení kvality tohto významného výrobcu kórejských áut. Momentálne prebieha
materiálno–technické zabezpečenie na
spustenie projektu, ale jeho samotná
realizácia je stále v očakávaní. Veríme,
že aj s nástupom nových modelov, ktoré majú prísť koncom tohto - začiatkom
budúceho roka, sa nám zvýši počet odpracovaných hodín a naša každodenná
poctivá práca a snaha o nové príležitosti
a nových obchodných partnerov nám
prinesie očakávané ovocie.
Foto: Ľubomír Jenčo
Na našich pracoviskách je čím ďalej viac
konkurencie, ktorá ukazuje svoje „ kvality“ skoro za vatikánsku menu a to z dôvodu, aby prebrala konkurencii ( teda aj
nám ) čo najviac obchodných partnerov.
V slovenskom Mobise je to kórejská firma, ktorá nám odtrhla veľký kus z koláča
– zabezpečuje kvalitu CKD dielov (všetkých dielov dodávaných z Kórei).
HOLLEN ŽILINA
Rozvoj nezastavíš
S
polečnost Hyundai Mobis podepsala s českou vládou smlouvu o investici v ostravské průmyslové zóně Mošnov, kde jihokórejská
firma postaví závod na výrobu automobilových světel. Stavět by se mělo začít
v létě 2015. Společnost plánuje vybudovat závod na výrobu světlometů pro
automobily ve strategické průmyslové
zóně Ostrava-Mošnov v Moravskoslezském kraji, který patří k regionům trpícím vysokou nezaměstnaností. Mobis
chce investovat do závodu celkem čtyři
miliardy korun. V letech 2017–2020
společnost očekává, že bude ročně
vyrábět světla pro 750 tisíc automobilů.
V závislosti na poptávce kapacita výroby ještě poroste v následujících letech.
Plánují vytvořit dohromady až 935 přímých pracovních míst. V první fázi se
jedná o 600 pracovních míst, které v letech 2021–2022 rozšíří o dalších více
než 300 zaměstnanců.
Martin Prokš
Staronové
pracovisko
P
očas našich prác na pracovisku Geis Ostrava pre Mobis
CZ sme sa zoznámili s viacerými ľuďmi, ktorí sú aj naďalej veľmi
ústretoví aj napriek už skončenému spomínanému Mobis projektu.
Nedávno sme dostali požiadavku na
zabezpečenie kvality pre kórejského
dodávateľa LG Hausys, ktorý dodáva do koncernu Hyundai poťahový
materiál do interiérov automobilov.
Pri triedení materiálu naši dodávatelia
služieb používajú esd-rukavice, aby
boli schopní odstrániť aj tú najmenšiu
nežiadúcu smietku z povrchu, aj keď
to pri elektrostatických časticiach nie
je jednoduché. Ako sa hovorí: „je to
práca v rukavičkách“.
Ján Matejčík
Foto: Ján Matejčík
Foto: Ján Matejčík
Externý medzisklad tejto spoločnosti
nebol však vhodný pre kontrolu tohto
materiálu, pretože hrozila kontaminácia dielov už pri otvorení palety. Na základe dobrých vzťahov s Geis Ostrava
sme im boli schopní zabezpečiť vhodné priestory nielen na triedenie, ale aj
uskladnenie materiálu. Dokonca zvažujú presídlenie svojho medziskladu.
9
HOLLEN MLADÁ BOLESLAV
Zapouštíme
kořeny
Naše vedoucí pozice v celém regionu Brandýsa
nad Labem je znovu upevněna
Párty
jak se patří
Nové prostory
centrály v Mladé
Boleslavi
Co se týče pracovních novinek, pak za
klíčové rozhodně považujeme vítězství ve výběrovém řízení v Continentalu Brandýs II, které nám umožnilo prodloužení naší spolupráce o další dva
roky. Naše vedoucí pozice v celém regionu Brandýsa nad Labem je tak znovu
upevněna. Pyšní jsme také na pokračující účast v projektu Warenfilter ŠKODA,
který ač prozatím zůstává svými objemy za očekáváním, představuje do budoucna velký potenciál. Nově jsme navíc
u tohoto projektu získali pod svá křídla
koordinaci celého procesu v systému
SAP a samostatně zajišťujeme logistiku vývozu dílů do externího skladu
10
a zpět do závodu ŠKODA. Kromě Mladé Boleslavi a Brandýsa upevňujeme
naše pozice samozřejmě také na severu Čech v oblasti Liberce a Jablonce,
kde se nám díky naší kvalitě podařilo
převzít několik zakázek od konkurence.
Naopak velkou výzvou je pro nás i nadále optimalizace pracovních sil. Vzhledem k velkému nárůstu práce v letních
měsících jsme často čelili problémům
s doplňováním kapacit. S příchodem
dovolených a nedostatkem poskytovatelů našich služeb jsme proto museli zvládat mnoho zakázek s vypětím
všech sil. Nyní jsme však již podnikli
kroky, které nám, věřím, pomohou situaci stabilizovat a do budoucna opět
fungovat bez omezení a komplikací.
Tímto bych velice rád poděkoval všem
zaměstnancům, a také všem našim
poskytovatelům služeb za obětavost
a ochotu vykonat maximum a mnohdy
i něco více, abychom všechny naše zakázky úspěšně pokryli a zabezpečili.
Uvědomuji si, že to bylo mnohdy velmi
náročné a na úkor jejich volného času.
O to více jsem hrdý, že jsme to jako tým
dokázali.
Děkuji.
Martin Liška
Foto: Martin Rutkovský
N
a pobočce v Mladé Boleslavi
jsme v uplynulém pololetí zažili mnoho nového. Tou nejmarkantnější novinkou je dokončení našich
kanceláří a zbývajících prostor kolem.
Za zmínku stojí zejména úprava přilehlého skladu, který se během léta proměnil
v třídící místnost s vlastními pracovními
stoly, vysokozdvižným vozíkem a sociálním zázemím. Perličkou již bylo dokončení zahrady a parkoviště, kde se
nám také odehrála letní grill párty pro
zákazníky. Ještě před zimou nás pak
čeká oprava střechy zmíněného skladu, aby nás podzimní déšť a následný
mráz nezaskočily. S fungováním skladu
jako třídící haly tak počítáme po celý rok.
HOLLEN MLADÁ BOLESLAV
Fotoreport
ŠKODA
maká
z 2. ročníka splavu Jizery
Š
kodovka stále drží vysoké tempo výroby a plní slib, že každý
čtvrt rok představí nový model
nebo modelovou variantu stávajícího
modelu.
Proto představila versi SCOUT modelu OCTAVIA combi. Rozdíl od běžné
Octavie je vidět hlavně v robustním
vzhledu hlásícímu se k offroadům VW
skupiny. Na běžných cestách klidná
až líná limuzína, ale na nezpevněných
síla a obratnost dopřávající posádce veškeré pohodlí a bezpečí. To jde
ruku v ruce s nároky na dodavatele
jednotlivých komponentů konstruovaných a vyráběných speciálně pro
tento model. Nekvalita se neodpouští
a ŠKODA chce vždy to nejlepší. I my
musíme udržet krok s tímto trendem
a musíme zlepšovat naše znalosti.
Kontroly jsou stále náročnější, a proto
je nutné nespoléhat jen na lidský faktor, ale využít na pomoc nejmodernější
techniku. Ať se jedná o kontrolu odstínu laku, jež má SCOUT speciální řadu
jen pro něho, nebo i kontrolu tvaru,
rozměrů a pevnosti jednotlivých dílů,
jež dělají SCOUTa SCOUTem.
Karel Douba
Na splav sa pripojili aj noví vodáci
v zaškolení a pod dozorom Neptúna
tak prebiehala plavba bez väčších
komplikácií.
Autor: Miloš Karas, Foto: Ľubomír Jurica, Miloš Karas
Po úspěšném náběhu Rapidu Spaceback, jemuž se obchodně velmi dobře
daří a vyplňuje segment mezi CitiGo
a Octavii, přichází po odstávce na stejné lince dlouho očekávaná nová FABIA. ŠKODA opět potvrzuje všestrannost a systematičnost výroby a na
jedné lince vyrábí více modelů najednou, tak jak s tím začala před několika
lety v Kvasinách souběžnou výrobou
Yetiho a Superba, pak Octavie, Rapid
a Seat Toledo a teď Spaceback a Fabia. Podle prvotních zhlédnutí Fabia
bude v segmentu malých aut hrát
určitě důležitou úlohu a ŠKODA se
připravuje na opravdu velký zájem
a zavádí trvale noční směny na této
výrobní lince.
Dňa 19. 7. 2014 sa vydalo v ústrety novým zážitkom 20ks OK
nadšencov na 2. ročník letného vodáckeho splavu Jizery.
Všetky nástrahy sme vďaka perfektnej
parte a profesionálneho vybavenia
zvládli, a o rok, v prípade vášho
záujmu, naplánujeme ďalšiu akcičku
s označením 03/15/CS.
Aj keď sme na začiatku vplyvom školenia
nabrali oneskorenie, stanovenú normu
návratu sme dodržali.
Rád by som upozornil na nové chyby
zapríčinené vplyvom transportu
a neodborným balením. Predovšetkým
ide o 2 utopené telefóny, navlhnutý
tabak, rozmočené kreditné karty
a v balení bola aj jedna opica.
11
HOLLEN TRutnov
Report z misie:
Conti Tender
Cieľ: Obhájiť tender s minimálnymi stratami
Po dvoch úspešných rokoch spolupráce s Continentalom v Trutnove sme
sa začiatkom tohto roka
prískokmi približovali k termínu ukončenia platnosti
zmluvy. Bolo jasné, že boj nebude ľahký,
nakoľko prvé správy od výzvedných jednotiek jednoznačne poukazovali na minimálne troch silných oponentov brúsiacich
si zuby na naše teritóriá. Cieľom misie
bolo maximálne využiť znalosť domáceho terénu, vysokej bojovej pripravenosti
celej roty a dobrých, ba až nadštandardných vzťahov s klientom na zachovanie
a obhájenie našej pozície.
Politická situácia
Z dôvodu skvelých vzťahov
so zákazníkom a systému
implementácie do procesov
a štruktúr sme cítili vysokú
prevahu nad protivníkom.
Po všetkých tých turbulenciách a malých vojnách, neúspechoch
aj výhrach, sme vedeli, že sme správne
naformovaní zákazníkom do podoby, akú
si zaumienil a to predstavovalo silnú strategickú výhodu. Napriek tomuto pocitu
pseudo bezpečia sme nechceli, aby nás
konkurencia nachytala so stiahnutými nohavicami.
Popis protivníka
Do tendru sa podľa všetkých očakávaní prihlásili silné
a ambiciózne mocnosti. Jedni s lepšou
stratégiou, iní s výzbrojou, ďalší schopní nečakaných podpásoviek a úskokov
a dokonca aj jedna záškodnícka banda
schopná zatlačiť na tých z nás menej lojálnych a prázdnymi sľubmi ich pretiahnuť
na druhú stranu barikády. Spojenecké
vojská (čiže my a zákazník) však boli
12
obozretné a nedovolili, aby tieto nástrahy,
psychologické ťahy a smiešne pozornosti
(tabak a žuvačky) otriasli morálkou ako
veliacich dôstojníkov, tak udatných bojovníkov.
Príprava
A opäť sa ukázala sila HOLLEN. Na príprave sa podieľali všetky zložky: generálny
štáb, podporné služby, velenie, až po nových regrútov.
Svoj smer a úlohy dostali
všetci. Cieľom bolo nepoľaviť,
ešte viac dbať na perfektnú
prácu, nevykoľajiť zo zabehnutých procesov a drilu. Zároveň pripraviť
ďalšie obranné línie v oblasti ponuky a služieb. Podporiť zákazníka v jeho cieľoch
a neumožniť protivníkom získať dôležité
strategické informácie. Čas sa však rýchlo krátil a mierna schizofrénia sa prejavila
aj v našich radoch. Vzali sme to však tým
najčistejším a najjednoduchším spôsobom a nehrali sme sa na zákopovú vojnu.
Výsledok
A tak prišiel útok.
V prvej vlne to na
nás vybalilo viacero
agresorov. Avšak
roztrúsené pokusy
a zdemotivované
vojská, na čele s krátkozrakou stratégiou,
nás nijako vážne neohrozili. Po krátkom
doplnení munície a ošetrení ranených
došlo k druhému útoku. Ten prišiel podľa
očakávaní od silného, sebavedomého súpera, avšak v neefektívnych formáciách
a s jemne deformovaným velením. Celkom
prekvapivo aj v podobe protivníka, ktorého
sme z nerozvážnosti podcenili a nakoniec
sa prejavil ako veľmi dobre vycvičený a pripravený. Spôsobil mnohé vrásky a straty,
vyžiadal si ďalšie menšie boje a strategické rozhodnutia. Nakoniec však odchádzal
z bojiska síce porazený, ale so vztýčenou
hlavou.
Lessons Learned
Čo sme si z boja
odniesli? Snáď uvedomenie si našej
sily: sily čistej hry,
otvoreného a čestného boja, súčinnosti a hlavne súdržnosti a lojality našej malej modrej armády.
Zároveň však aj ponaučenie, že nie sme
sami. Tieto zásady zastáva dnes viac
a viac firiem a nie sú jediné, ktoré si po
nezdaroch takéhoto charakteru uvedomia, že sú to zásady ktoré sa oplatí dlhodobo strategicky nasledovať.
Odporúčania
do budúcnosti
Osvedčená
stará
pravda:
Dril, dril,
dril. Procesy, systém, čestnosť. Veriť v tím, ktorý verí
v dôstojníka.
A rozvážne, pomaly,
ale trvalo vpred.
Uznanie
V takýchto dňoch,
situáciách a rozhodnutiach
sa
ukazuje, ako je
každý
dôležitý.
Poďakovanie patrí
tým pádom úplne
všetkým, od pána Heinricha von Hollena,
až po toho posledného poskytovateľa,
ktorý rozšíril naše rady 5 dní pred rozhodnutím o výberovom konaní. Za ten pocit,
že sa na týchto ľudí môžete spoľahnúť,
keď naozaj neviete čo skôr, im patrí srdečné a veľké: ĎAKUJEME.
Miloš Karas
Foto: www.shutterstock.com
Stručný popis misie
HOLLEN TRutnov
Inovácie na pobočkách
v Českej republike
Rezidenti
HOLLEN
na kvalite
Conti
J
e to po prvýkrát, čo píšem do Hollennews, tak dúfam, že sa to neodrazí na kvalite článku ☺. Začal by
som asi tým, čo už všetci vieme, že dodávatelia a automobilky si nás vyberajú
pre našu vysokú profesionalitu spojenú
s dobre odvedenou prácou. Keďže čelíme stále ťažším a náročnejším kontrolám, musíme sa aj my prispôsobiť naším
zákazníkom a držať s nimi krok. Na to,
by sme spĺňali všetky ich očakávania,
potrebujeme ponúkať viac, a tým sa zároveň odlíšiť aj od konkurencie.
Foto: Miloš Karas
Momentálne sa v HOLLEN-e v Českej
Republike už začalo inovovať. Investujeme do vizualizácie pracovných postupov
a zberu dát, ktoré vyžaduje zákazník
pri kontrolách.
A práve LCD monitory s počítačom alebo
smart televízie nám túto lepšiu vizualizáciu umožňujú. Samozrejme, technici musia prispôsobiť tvorbu pracovných postupov pre tento systém vizualizácie.
Výhody, ktoré tieto zariadenia poskytujú,
sú: prehľadnejšia fotodokumentácia; mož-
nosť zosúladiť takt kontroly s rýchlosťou
menenia obrázkov v pracovnom postupe
pri jednotlivých krokoch; rýchly prístup ku
katalógu chýb; prenos dát pomocou internetu alebo cez USB kľúč, čo zároveň šetrí
papier ak ide o distribúciu dokumentácie
na viacero pracovných stolov.
Na meranie dielov nakupujeme meradlá
poskytujúce zber a prenos dát do počítača, kde sa pomocou programu spracováva report automaticky. Prenos dát
je zabezpečený dátovým káblom alebo
bezdrôtovo. Týmto spôsobom zabránime
chybám pri odčítaní alebo zadávaní dát
do systému. Pre HOLLEN Trutnov boli
už zakúpené odchýlkomery a posuvné
meradlá s dátovými káblami. Skúsenosti
s
ich
využitím
sú
vynikajúce.
Pokiaľ vidíte možnosť využitia týchto zariadení aj na vašej pobočke, dajte vedieť
vašim nadriadeným, určite sa s tým bude
dať niečo urobiť.
Martin Dvořáček
D
ovolte mi, abych vám představil
svou novou pozici v naší firmě,
která se otevřela u nás v Continentalu Trutnov. Tato pozice se nazývá
ISQM (Internal Supplier Quality Management) a vznikla v únoru (február) 2014.
Práce na této pozici považuji za velice
zajímavou a důležitou pro naši spolupráci
s Continentalem. Jednak pomůžeme zákazníkovi, ale zároveň i sobě. Spolupracuji
jak s kvalitáři příchozích komponentů SQM
Supplier Quality Management, tak s výrobními kvalitáři. Pokud jim vznikne problém
s komponentem, který nelze založit, nebo
nějakým způsobem vypadne z výrobní
linky, tak nastoupíme my – ISQM. Necháme udělat patřičné náměry, analýzy a následně musíme vyhodnotit komponent dle
výkresu, nebo specifikace. Vynikající věc
na této práci je ta, že našemu zákazníkovi
(Continental) urychlíme zajištění sortace
a dodání OK komponentů do výroby. Další výhody jsou, že máme přesné a rychlé
informace k sortaci. Můžeme rychleji reagovat a snižujeme riziko pochybení.
Věřím, že nastavený modul spolupráce
bude prospěšný pro obě strany i nadále.
Jindřich Havrda
13
HOLLEN RUSKO
TURBULENCIE NA PALUBE
V
prvej polovici roka sme zaznamenali v kalužškej pobočke
GOLLEN RUS stabilizáciu v počte odpracovaných hodín, čo prinieslo viac práce pre viac poskytovateľov. Nepochybne k tomu prispel nový model
Škoda Rapid, ktorý odštartoval svoju produkciu koncom februára. Aj keď sa už tento model dlhšiu dobu vyrába v Čechách,
veľa dodávateľov dielov je nových, priamo
z Ruska, s čím sú spojené problémy s produkciou dielov. To samozrejme znamená
viac práce pre nás, pri ich odstraňovaní. Ako istotne všetci dobre viete, v čase keď
je naša firma nasadená na riešenie určitého problému, nie je zo strany zákazníka
tolerované žiadne ďalšie zaváhanie. Nehovoríme len o perfektne vykonanej práci,
ale aj o, na prvý pohľad, menej podstatných veciach. Uvedomte si, že sa nachádzame na území nášho zákazníka, a preto
žiadne telefonovanie, vysedávanie a podobne. Nosenie pracovného odevu a pracovnej obuvi je samozrejmosťou. Tak ako
doteraz, aj naďalej budeme pravidelnými
kontrolami zo strany technikov a koordinátorov dbať na dodržiavanie pravidiel. Po letnej odstávke sme sa museli vyrovnať s poklesom prác spôsobený s ukončením zákaziek, ktoré sme vykonávali pre
Volkswagen Group Rus. Náš zákazník sa
v čase poklesu predaja vozidiel na trhu
rozhodol pre lacnejšieho poskytovateľa služieb a vybral si konkurenčnú spoločnosť. Ale nevešajme hlavy, musíme sa kvalitne
odvedenou prácou pobiť o nových zákazníkov a spravíme všetko preto, aby po čase
Volkswagen prehodnotil svoje rozhodnutie. Jozef Šimko
Турбулентность НА БОРТУ
В
первом полугодии в Калужском
филиале Gollen RUS была
зафиксирована
стабилизация
количества рабочих часов, которые
принесли
больше
работы
для
большего
числа
поставщиков.
Несомненно, этому способствовал
новый Skoda Rapid, производство
которого начали в конце февраля. Хотя
эта модель уже давно производятся
в Чехии, появилось много новых
поставщиков запчастей напрямую из
России, с чем связаны проблемы в
производстве деталей. Это, конечно,
означает больше работы для нас в их
устранении.
Family day
14
Как вы все хорошо знаете, в то время,
когда наша компания начинает работать
над решением конкретной проблемы,
клиент не ждет от нас дальнейших
ошибок. Мы говорим не только о
прекрасно выполненной работе, но
и на первый взгляд о менее важных
вещах. Обратите внимание, что мы на
территории нашего клиента и поэтому
телефонные звонки, нахождение в
неположенных местах, и тому подобное
не допускаются. Ношение спецодежды
и обуви является обязательным. Как
и прежде, технические специалисты
и координаторы будут продолжать
периодические
проверки
для
обеспечения
соблюдения
правил.
После летнего отпуска, мы должны
были справиться с уменьшением
объема работы в связи с завершением
акций, которые мы выполняли для Volskwagen Group Rus. Наш клиент ввиду
спада на рынке продаж автомобилей,
выбрал более дешевого поставщика
услуг - нашего конкурента.
Но не стоит опускать голову, мы должны
делать качественную работу и тем
самым бороться за новых клиентов, и
мы сделаем все, чтобы через некоторое
время Volskwagen пересмотрел свое
решение.
Йозеф Шимко
HOLLEN RUSKO
5 ROKOV GOLLEN RUS
R
ok 2014 je pre GOLLEN RUS výnimočný tým, že sme oslávili jubileum – 5 rokov GOLLEN RUS
v Kaluge. Spoločnosť bola založená
v roku 2009. Nikto z nás, ktorí momentálne tvoríme tím GOLLEN-u, nebol pri
jeho vzniku a preto sa chceme poďakovať predošlému vedeniu Jaroslavovi
D. a Rastislavovi B. za vytvorenie dobrých základov, na ktorých dnes môžeme budovať a vyvíjať našu spoločnosť.
Za tých 5 rokov sa nám spoločnými silami podarilo vybudovať stabilnú firmu,
ktorá je dlhoročným partnerom Volkswagen Group Rus. Nezabúdajme ale,
že cesta vpred je len cez bezchybne
odvedenú prácu so všetkým, čo k tomu
patrí. Len na základe toho sa môžeme
obzerať po nových príležitostiach a plánovať ďalší rozvoj firmy GOLLEN RUS.
Moja veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa
na našom spoločnom úsilí podieľajú.
Jozef Šimko
5 ЛЕТ Gollen RUS
2
014 год является для Gollen RUS
исключительным, так как мы
отмечаем юбилей - пять лет Gollen RUS в Калуге. Ни один сотрудник из
нынешней команды GOLLEN не работал
при ее основании в 2009 году, поэтому
мы хотим поблагодарить предыдущее
руководство Ярослава и Ростислава
за создание хорошего фундамента,
на котором мы можем теперь
строить и развивать нашу компанию.
Моя большая благодарность всем, кто
прилагает к этому усилия и участвует в
общей работе.
Йозеф Шимко
Foto: Jozef Šimko
За эти пять лет нам удалось
объединить усилия по созданию
стабильной
компании,
которая
является давним партнером Volkswagen Group Rus. Но давайте не будем
забывать, что путь вперед лежит
только через безупречную работу
и все что с этим связано. Только на
этой основе, мы можем посмотреть
вокруг в поиске новых возможностей
и
планировать
дальнейшее
развитие компании Gollen RUS.
15
HOLLEN OLDTIMER
Vôňa
benzínu je
opäť tu!
E
šte ani nestihlo utíchnuť praskanie
chladnúcich
motorov
po dlhej a teplej jeseni a už
sme opäť naplno vhupli do benzínom presýteného vzduchu a nefalšovaného pachu brzdového obloženia.
Je tu nová veteránska sezóna 2014!
Po benzíne to niekoľko júnových dní
voňalo aj na Piešťanských Zlatých
Stuhách, kde sme mali opäť po roku
príležitosť ukázať, že sme posledné mesiace neležali len tak za pecou, ale ako
sa na správnych veteráncov patrí, pekne
pod zdvihákom. Piešťany boli pre nás
výnimočné, pretože sme prezentovali
vlastné vozidlá: nádherný kabriolet Mercedes v antracitovom laku s béžovým
interiérom a nie každému úplne známe
NSU Ro80, kde o interiér vôbec nešlo.
Dôležité bolo, čo malo pod čerstvou
vrstvou laku prednej kapoty. Kto nedis-
Piešťanské
Zlaté Stuhy
2014
Ich čas mal ešte len prísť, pretože medzičasom sme usilovne pracovali na ich
dvoch súrodencoch. Ak by naším novým
tátošom s trojcípou hviezdou ani takáto
spoločnosť nestačila, tak ich po príchode čakali ďalšie dva štuttgartské tátoše,
síce, trochu z iného cesta a s iným dátumom „spotreby“, ale zato s podobným
rodokmeňom. Nezabudneme ani na
spomínané NSU, ktoré sme špeciálne
doviezli na želanie pána von Hollena,
ktorý s podobným tátošom brázdil kvalitné západonemecké autobahnen v čase,
keď my sme len snívali o prvej štvorprúdovke na Brno. Vozidlo dostávame práve do starej kondície, aby mohlo opäť
rozdávať radosť a rozpútavať diskusie,
akých sme boli svedkami v Piešťanoch.
Popri týchto autách k nám v priebehu
prvých mesiacov roka zavítali po hlt-dva oleja aj také skvosty ako Corvette Stingray alebo nádherný Triumph
V
polovici júna, sa ako každoročne na Kúpeľnom Ostrove v Piešťanoch, uskutočnila prehliadka
toho najkrajšieho, čo sa hrdí označením
historické vozidlo. Opäť sa zišla pestrá
paleta vozidiel z obdobia motorových
kočov z prelomu minulých storočí: cez
majestátne 30-te, amerikanizované
50-te, až po prísne účelové 70-te roky
minulého storočia, ktorých ten pravý
veteránsky dôchodok ešte len čaká.
K tomu pripočítajme dobové oblečenie posádok, atmosféru 30-tych rokov
a množstvo tematicky zameraných
sprievodných akcií. Škoda ďalších slov,
nechajme preto prehovoriť fotografie.
Juraj Vrbik a Oldtimer Team
Začiatkom roka sme sa za tmavého
a sychravého rána vydali do ďalekej
Západnej Európy, aby sme priviezli dva
nádherné kabriolety Mercedes 190SL.
Nádherné boli teda zatiaľ len pre nás.
16
TR3. Neodmietli sme nikoho a snažili sa pomôcť, ako to len bolo možné.
K benzínu Oldtimer Rallye, ktorej
spoluorganizovanie
si
okúsime na jeseň, vám dáme privoňať v ďalšom vydaní Hollennews.
Juraj Vrbik a Oldtimer Team
Foto: Juraj Vrbík
ponuje potrebným technickým know-how, nech zabrúsi na náš web a skúsi
nájsť aspoň jeden rozdiel pod kapotou
NSU oproti zvyšku motoristického sveta.
HOLLEN OLDTIMER
Cesta na čerstvý vzduch
(Mercedes-Benz 190 SL)
P
1
o čase sme tu opäť, aby ste sa mohli bližšie pozrieť na priebeh renovácie
jedného z vozidiel. Tentoraz sme si vybrali roadster Mercedes-Benz 190 SL,
ktorý sme po skúsenostiach so zákazníckym vozidlom renovovali vo vlastnej
réžii a ktoré je tak ďalším hotovým interným projektom - po Škode Felícia. Vozidlo
sme obstarali v zlom, ale takmer kompletnom stave. Všetko ostatné je dielom šikovných rúk našich mechanikov, lakovačov a čalúnnikov. Dovoľte aby sme vás prostredníctvom krátkeho foto–príbehu previedli renováciou tohto krásavca.
Vozidlo v pred-renovačnom stave.
Nepojazdné, ale takmer kompletné. Misia
môže začať...
2
4
Stav karosérie po opieskovaní naznačuje,
že si pacient u klampiarov pár týždňov
„poleží“.
Po odstránení beznádejne „stratených“
dielov prídu na rad nové plechové
diely, riadna porcia klampiarskeho umu
a priestorovej orientácie.
Karoséria má pomaly svoje tvary
a na rad prichádza kontrolná montáž
a dopasovanie všetkých povrchových
dielov s heslom „čo nepasuje, bude
dopasované...tak či tak...“
5
6
7
Takto s nami cvičia chlapci v lakovni. Už
to ako-tak vyzerá, ale ešte to nie je ono!
Ešte skôr ale idú „do kolien“ naši
mechanici, keď im čerstvo nalakovaná
karoséria pristane na zdviháku. Následná
kompletizácia sa totiž nesie v duchu:
„kde sú všetky tie diely a kam vlastne
patria?!“
8
9
10
Ako vidieť, motor s prednou nápravou sa
už dočkal svojej finálnej podoby. Pozrime
sa, ako sa darí zvyšku...
Práce postupujú: motor aj nápravy sú na
svojich miestach, rovnako pochrómované
diely a ďalšie desiatky pozinkovaných
a poniklovaných drobných dielov. Nech
ešte niekto spomenie, aké boli autá
kedysi jednoduché...
Pri výbere čalúnenia neponechávame nič
na náhodu a vyberáme z desiatok vzoriek
koží, koženiek a kobercov. Prihliadame
pri tom na zachovanie vzhľadu a štruktúry
pôvodných materiálov.
11
12
13
Nastavenie a oživenie motora je už
čerešničkou na torte. Niekedy ale riadne
nezrelou...
Dosť bolo dielenskej strechy nad hlavou,
ide sa na čerstvý vzduch, testovať
stabilitu kolien okoloidúcich!
Tu už netreba komentár....
Po kladivách a zváracom drôte nastupujú
šmirgle a plniče. Nevyzerá to tak, ale
tu práve vzniká TO, z čoho pôjdu o pár
týždňov okoloidúci „do kolien“.
Foto a Text: Juraj Vrbik a archív HOLLEN Oldtimer
3
17
HOLLEN Hungária
Jó napot
Magyarország
šej spoločnosti p. Heinrichovi von Hollenovi spolu s Matejom Lovásom podarilo
využiť prvé príležitosti na prezentáciu
spoločnosti HOLLEN s.r.o. u zástupcov Audi Maďarsko. V roku 2012 sme
dostali možnosť sa prezentovať najvyššiemu manažmentu oddelenia kvality
v Audi, a následne si kvalitári Audi preverili našu zručnosť pri opravách na kožených dieloch. Dokonca sa nám v tomto
roku podarilo umiestniť na 9 mesiacov
jedného nášho HOLLEN inžiniera kvality na oddelení „Task force team-u“,
ktorý bol určený na zabezpečenie bezprostrednej reakcie na sériové problémy.
Vďaka tejto zanietenej obchodnej aktivite
majiteľa, p. Heinricha von Hollena, riaditeľa bratislavskej pobočky Mateja Lovása
a hlavného technika Gabriela Pécsiho,
a zároveň našej veľmi dobrej reputácii vo
VW Bratislava, sa nám začiatkom tohto
roka podarilo získať veľmi významný kontrakt v Audi. Našu spoločnosť vybrali na
poskytovanie služieb triedenia a opráv.
s
poločnosť HOLLEN sa vyznačuje nielen významným sústredením sa na vysokú kvalitu svojich
služieb, ale je taktiež charakterizovaná
vysokou dávkou odvahy v podnikaní,
o čom svedčí skutočnosť, že počas svojej 13-ročnej existencie expandovala do
krajín mimo Slovenska: do Českej republiky a Ruska. Počas niekoľkých posledných rokov naša spoločnosť koketovala
s myšlienkou vstupu do Maďarska, kde
sa tiež, ako u nás, automobilový priemysel veľmi rýchlo vyvíja. Ako dobre vieme,
v Maďarsku sú 4 významné automobilky: AHM - Audi Hungaria Motor (Audi),
Suzuki, Mercedes a Opel, ktoré vyrábajú okolo 500.000 áut a viac ako 500.000
motorov ročne, čo robí z Maďarska veľmi
atraktívnu krajinu pre našu spoločnosť.
Naše prvé aktivity s Audi Maďarsko siahajú do roku 2010, keď sa majiteľovi na-
Táto udalosť nás viedla k tomu, že sme
dňa 14. 05. 2014 založili spoločnosť
HOLLEN Hungária Kft., ktorá má sídlo
v Györi, a bude reprezentovať našu spoločnosť v Maďarsku ako plnohodnotná
dcérska spoločnosť. Týmto aktom sa
Maďarsko stalo 4. krajinou, kde spoločnosť HOLLEN poskytuje svoje služby.
Naším prvoradým cieľom v Maďarsku
je stabilizovať dcérsku spoločnosť a vytvoriť v HOLLEN Hungária silný a zod-
Zariaďujeme sa
U
HOLLEN Hungária Kft.
18
Bolo potrebné prispôsobiť Intranet, previesť zmeny v B2B a preložiť do maďarského jazyka dokumenty používané pri
vykonávaní zákaziek. Oslovená právna
kancelária pripravovala kroky na založenie pobočky po legislatívnej strán-
Foto: Gabriel Pécsi
ž dlhšiu dobu pred úspešným
tendrom sa začal proces prípravy na založenie novej pobočky v Maďarsku. Naša príprava prebiehala na rôznych frontoch a zapojilo sa do nej viacero našich kolegov.
POZOR!
povedný tím pracovníkov v zmysle
štandardov našej korporácie, pevne
uchopiť projekt v Audi a získať pozitívnu referenciu u tohto prvého zákazníka v Maďarsku a následne plynule rozbiehať obchodné aktivity voči
ďalším potencionálnym zákazníkom.
V súčasnosti našu dcérsku spoločnosť
riadime z Centrály v Bratislave, avšak
01. 09. 2014 k nám nastúpil na pozíciu
riaditeľa dcérskej spoločnosti p. Izsó,
ktorý je skúsený riadiaci pracovník
a odborník v automobilovom priemysle v Maďarsku. Odbornú stránku prevádzky a súlad s HOLLEN štandardmi zabezpečuje náš hlavný technik
Gabriel Pécsi, ktorý manažuje okolo
30 lokálnych pracovníkov v pobočke,
pričom môžeme s potešením konštatovať, že počet dodaných hodín za
mesiac júl už atakuje hodnotu 3 000.
Veríme, že náš príbeh v Maďarsku
bude úspešný, že na pozitívnej referencii v Audi budeme môcť rozšíriť
naše aktivity aj do oblastí, kde vyrába
Suzuki a Mercedes a naša spoločnosť
bude môcť šíriť svoje základné hodnoty postavené na kvalitných službách
našim zákazníkom a zároveň slušným
ohodnotením našich pracovníkov.
Sok szerencsét HOLLEN Hungária Kft.
POZOR!
ATTENTION!
ACHTUNG!
UWAGA!
ATENCIÓN!
берегись!
VIGYÁZZ!
ATTENZIONE!
Poistenie poskytovateľov a urgovanie
dokladov o jeho zaplatení je u nás
v Bratislave večne sa opakujúca
téma. Už od spustenia HB2B v auguste roku 2013 sa upravovali podmienky
spolupráce. Jednou z nich je, že musíte byť poistení.
V prvom polroku sme sa o tejto nevyhnutnosti žiaľ presvedčili,
a hneď na niekoľkých prípadoch.
Tomáš Osuský
ke. Po oznámení o začatí spolupráce
zo strany Audi sa rozbehol proces hľadania personálneho obsadenia pobočky
a vhodných priestorov. Po ich úspešnom
nájdení prišiel čas na zariadenie, vybavenie kancelárie a nákup počítačov pre
pracovníkov. Pomerne veľkou prekážkou pre sfunkčnenie chodu kancelárie
bolo zavedenie pevnej linky a internetového pripojenia. Po niekoľkonásobnom
posune reálneho začiatku výkonu prác
pre Audi a jej dodávateľov prišiel čas na
zariadenie pracoviska v Audi a priľahlom logistickom centre a prvá triediaca
zákazka sa začala 02. 06. 2014.
Gabriel Pécsi
Najvyššou škodou uplatnenou z poistenia boli poškodené diely v hodnote
12 512,- €. Po predkladaní všemožných dokumentov bola táto poistná
udalosť, okrem spoluúčasti, zaplatená poisťovňou. Rozdielny bol prípad
poškodeného vozidla, kde síce poskytovateľ poistnú zmluvu uzavrel, no
nezaplatil v stanovenom čase a teda
škodu musel znášať sám.
Samozrejme škodám sa musíme
všetci snažiť predchádzať. No keď
sa už niečo vyskytne, buďte radšej
poistení!!! Rovnako nezabudnite, že
poistné je treba uhrádzať na každé
poistné obdobie a augustom sa začal
ďalší rok fungovania HB2B.
Matej Lovás
Dodržiavanie pravidiel Bezpečnosti pri
práci, Životného prostredia a Požiarnej ochrany pri poskytovaní služieb
v priestoroch zákazníka je už dnes
samozrejmosťou. Momentálne je jeden z našich zákazníkov na Záhorí
v tomto veľmi dôsledný a pri porušení týchto pravidiel nekompromisný.
Už pri prvom porušení je nášmu
poskytovateľovi odobratá vstupná
karta, pri ďalšom porušení je postihovaný aj riadiaci personál a taktiež sankcionovaná firma. S týmito
pravidlami
oboznamujeme
všetkých poskytovateľov pri začiatku,
ako aj počas spolupráce. Navyše,
každý musí vyplniť záverečný test.
Dôležité je, aby sme si všetci, ktorí sa
pohybujeme v priestoroch zákazníkov uvedomili, že aj napr. nenosenie
ochranných kevlarových rukavíc pri
orezávaní plastových častí môže viesť
k úrazu, k ukončeniu spolupráce s poskytovateľom a ďalším sankciám.
Ľudovít Šelc
Práca vykonávaná počas nočných
hodín nesmie byť vykonávaná v inej
kvalite ako práca počas dňa. Kvalita musí byť vždy na prvom mieste.
Počas prác v nočných hodinách, poskytovateľ M. H. porušil pracovný postup a nedostatočným spôsobom vykonával kontrolu dielov (SL svetlá). Diely
neboli z jeho strany kontrolované, len
značené ako O. K. Na danú prácu bol
riadne zaškolený! Na základe tohto nedostatku bola s poskytovateľom ukončená spolupráca po dvoch týždňoch
od začiatku vzájomnej spolupráce.
Ľubomír Jenčo
19
HOLLEN PROPAGAČNÉ BROŽÚRY
20
HOLLEN PROPAGAČNÉ BROŽÚRY
21
ROZHOVOR
Odpovedať
na profesionálne
výzvy
Od 01. 03. 2014 má firma HOLLEN nového generálneho
riaditeľa Tomáša Osuského. V krátkom rozhovore
vám ho predstaví Svatava Havadejová.
Áno, v roku 2007 som bol už v našej firme
zamestnaný, avšak iba na niekoľko mesiacov. Mám to šťastie, že s Heinrichom a Gity
Hollenovcami sme priatelia. Poznáme sa
už pomaly viac ako 14 rokov. Heinrich a ja
sme Rotariáni, čo znamená žiť v osobnom
aj profesionálnom živote podľa určitých
spoločenských zásad, ktoré sú založené
na princípoch solidárnosti a pomoci slabším a talentovaným ľuďom. V roku 2007
som po 15 rokoch v IBM hľadal nové profesionálne výzvy a vtedy som dostal od
rodiny Hollenových ponuku na pripravovanú pozíciu generálneho riaditeľa vo firme
Hollen. Ponuku som prijal a začal som
pracovať na napĺňaní tejto pozície. Veľmi
skoro, po pár mesiacoch sa mi ozvala jedna
IT spoločnosť s veľmi atraktívnou ponukou,
a vtedy po dlhej úvahe som si uvedomil, že
ešte nie som pripravený opustiť sektor informačných technológií, v ktorom som sa
profesionálne pohyboval po celý život. Takže, nakoniec, ešte v skúšobnej dobe som
opustil firmu HOLLEN, kde som spoznal za
tú krátku dobu veľa dobrých a šikovných
ľudí a dobré znamenie je, že väčšina z nich
je stále v Hollen zamestnaná. Čiže aj
napriek tomu, že som mal zo spoločnosti
HOLLEN veľmi dobrý dojem a v spoločnosti som sa dobre etabloval, tak profesionálna túžba ostať v IT sektore v tej dobe
bola silnejšia, ako nová práca v dobrej spoločnosti v automobilovom sektore.
Čo rozhodlo o tom, že ste sa vrátili?
V lete 2013, raz podvečer, mi znenazdajky zavolal p.von Hollen a opýtal sa ma, či
22
by som mal záujem začať diskusiu o mojom návrate do firmy HOLLEN na pozíciu
GR. Musím povedať, že ma táto ponuka
veľmi potešila, veľmi som si ju vážil a bol
som poctený tým, že aj napriek tomu, že
sa naše cesty rozišli, si Heinrich a Gity
Hollenovci stále mysleli, že by som mohol túto spoločnosť viesť. Po niekoľkých
týždňoch našej diskusie a po zrelej úvahe o mojom odchode z IT sektoru, ako
aj po zvážení všetkých pre a proti sme
sa dohodli, že hneď ako ukončím niektoré záväzky u môjho predchádzajúceho
zamestnávateľa Asseco CE v pozícii člena predstavenstva, nastúpim na pozíciu
GR v 2. štvrťroku 2014. Avšak vzhľadom
na skoré úspešné ukončenie mojej misie v Asseco CE sa nám podarilo skrátiť túto periódu tak, že som nakoniec do
pozície GR vo firme HOLLEN nastúpil už
1. 3. 2014. Pre mňa táto pozícia znamená
novú výzvu stať sa hlavným vedúcim spoločnosti so všetkými právami a povinnosťami a viesť firmu tak, aby sme dosiahli
stanovené ciele a dodržiavať princípy, na
ktorých táto firma bola vybudovaná. S IT
sektorom som sa vysporiadal a teším sa
na nové znalosti, ktoré budem postupne
odhaľovať v automobilovom priemysle.
Moja manželka mi pripomína, že ako mladý som často rozoberal a skladal moju
starú Škodu mb-tisíc v garáži a že autá
sú moje hobby a preto mi často hovorí, že
môj príchod do HOLLEN je návratom do
môjho pôvodného sveta ☺.
Vlani prechádzala firma HOLLEN
pomerne ťažkým obdobím. Stratila
viacero klientov i zákaziek, ku konkurencii odišli niektorí zamestnanci.
Dalo by sa takmer povedať, že firma
sa dostala do krízy. Nebáli ste sa prijať post vrcholového manažéra v takej, zdanlivo nie najlepšej situácii?
Ja to beriem tak, že vďaka tejto krízovej
situácii som tu. Keby táto situácia nevznikla, potom by Heinrich a Gity nehľadali nového GR. Noví manažéri sa zvyčajne hľadajú, keď je potrebná nejaká
zmena. Ja som rád, že môžem v našej
firme ukázať niečo nové a uplatniť všetky svoje doterajšie skúsenosti s riadením
ľudí. Krízy sa netreba báť, pretože kríza
nás núti urobiť ozdravné opatrenia, ktoré
sú základom ďalšieho rozvoja a budúcej
konjunktúry. V súčasnosti sme svedkami nestability, nevieme, čo sa bude diať
o mesiac alebo o polroka, ale ak budeme riadiť firmu na báze rozumného hospodárenia a pridanej hodnoty pre našich
klientov, potom sa budúcnosti nemusíme
báť a môžeme napĺňať základné krédo
našej firmy – poskytovať kvalitné služby našim zákazníkom, a zároveň slušnú prácu našim zamestnancom a našim
spolupracovníkom za slušnú odmenu.
Síce sme v neďalekej minulosti stratili niekoľkých klientov, ale vďaka našej usilovnosti sme iných nových klientov získali.
foto: Tomáš Osuský
Pán generálny riaditeľ, vy ste už vo firme Hollen pracovali. V akej pozícii?
ROZHOVOR
Silnou stránkou našej firmy je to, že sme
diverzifikovali riziko podnikania na veľké
teritórium a keď sa raz nedarí v Rusku, tak
sa nám zase darí na Slovensku a v Maďarsku a zajtra to môže byť zase naopak.
Som rád, že sme v našej firme spustili
viaceré iniciatívy, ktoré nás posúvajú dopredu a pozitívne odlišujú od našej konkurencie: HOLLEN Academy – školiaci
systém pre technikov, Smart Workplaces
– zavádzanie nových hlavne IT technológii na naše pracoviská, optimalizácia prevádzky v centrále a na niektorých našich
pobočkách. Toto je správna odpoveď na
výzvy súčasnosti.
Iste máte svoju predstavu o vedení
firmy. Sú podľa vás potrebné nejaké zásadné zmeny v manažmente,
treba niečo zdokonaliť alebo len dôsledne uplatňovať zabehané a fungovať vo vychodených koľajach?
Jedno manažérske satirické porekadlo hovorí, že každý manažér má neustále robiť
zmeny, aj keby ich mal opakovať, len aby
opodstatnil svoju existenciu vo firme ☺.
Ja som však zástanca evolučnej zmeny, t. j. naplno využiť všetko dobré, čo
sa vo firme osvedčilo a priniesť nové
nápady a zaviesť riešenia, ktoré si vyžaduje doba, či konkrétna situácia.
Môj názor je, že iba tá firma bude dlhodobo pôsobiť na trhu a bude úspešná,
ktorá bude vždy pripravená na profesionálne výzvy. A dobre všetci vieme, že
vonkajší svet je dnes nestály, včera sme
si mysleli, že ekonomická kríza v EU
skončila a čaká nás svetlý zajtrajšok,
dnes sa obávame, či nebude vojna na
Ukrajine a pozajtra nám môže skolabovať nejaká ďalšia európska krajina
a my nebudeme vedieť odhadnúť, aký
to bude mať dopad na nás a našu firmu.
Preto sa budem vždy zasadzovať
za to, aby naša firma mala také vedenie, ktoré bude vedieť najlepšie reagovať na požiadavky trhu.
Veľmi si vážim a obdivujem to čo v spoločnosti HOLLEN vytvoril Heinrich a Gity
Hollenovci, a urobím všetko pre to, aby
som bol pokračovateľom ich ideí riadenia
spoločnosti a neustále budem hľadať inšpiráciu a finálne riešenia na báze porozumenia s vlastníkmi spoločnosti.
Zrejme si uvedomujete, že post vrcholového manažéra znamená, že
pracovná doba je 24 hodín denne – možno aj viac? Máte rodinu...
viac vášho času bude asi patriť firme.
Nebojíte sa, že rodina bude
ukrátená? Ako to bude znášať?
Som šťastne ženatý už 21 rokov a mám
2 chlapcov, 15 a 12 ročných. To, že sa
považujem za úspešného muža vďačím
plne mojej manželke Erike, ktorá sa zodpovedne stará o našu rodinu a obetovala
svoju kariéru, aby sa mohla plne venovať
výchove našich detí, ktoré, aj keď sa nachádzajú v puberte, sú vcelku OK a dá sa
to s nimi vydržať ☺.
Snažíme sa deficit nášho spoločného
času vykompenzovať cez víkendy, aj keď
nie vždy sa nám to podarí, pretože moji
chlapci sú plutvoví plavci a často počas
víkendov chodia na preteky, alebo sústredenia. Pokiaľ sa dá, chodíme s nimi, avšak
spolu s manželkou si začíname uvedomovať, že čochvíľa naše deti už na nás nebudú závislé, a potom si už budeme musieť
zvyknúť opäť iba sami na seba.
Povedzte nám ešte pár slov o sebe.
Ja všeobecne o sebe nerád hovorím,
skúsim to charakterizovať jednou vetou:
Pokojné a šťastné detstvo, búrlivá mladosť, veľa šťastia, viera v Boha, priateľstvo, ťah na bránu, trošku charity, trošku
športu, pokora a viac info na Facebooku
a Linkedine ☺.
Manželia Hollenovci viedli firmu ako
viac-menej rodinný podnik, najmä
pokiaľ ide o vzťahy na pracovisku
a asi predovšetkým tu, v centrále.
Budete sa snažiť zachovať tento charakter vzťahov, alebo prejdeme na
prísne hierarchické vzťahy: vedenie
– podriadení, príkazy – ich plnenie?
Moja doterajšia skúsenosť je práca
a kultúra korporácie, kde sa trošku stráca dôraz na individuality človeka a rodinný charakter vzťahov na pracovisku.
Tu v našej firme sa mi to veľmi páči, že
ľudia sa o seba zaujímajú viac a vytvárajú si silnú osobnú väzbu. Ak mám byť
úprimný, tak ja sa budem snažiť presadiť
zdravú kombináciu oboch týchto prístupov, a to je: jasné rozdelenie zodpovednosti, kontrola práce a výsledkov, korektná a transparentná komunikácia medzi
zamestnancami, spravodlivé odmeňovanie a rozširovanie dobrej vôle medzi
zamestnancami. Verím, že tí kolegovia,
ktorí so mnou už spolupracovali vedia,
že môj manažérsky štýl je založený na
tímovej spolupráci, hľadaní konsenzu,
a potom na sledovaní dohodnutých aktivít. Som v rámci diskusie kedykoľvek
pripravený akceptovať konštruktívny
názor pri hľadaní optimálneho riešenia.
Budem sa snažiť v našej firme vytvárať
atmosféru spolupráce, spoločného diela
a nových ideí, aby sa naši zamestnanci
v našej firme cítili ako zodpovední a angažovaní členovia rodiny HOLLEN.
Držíme vám palce a ďakujem za rozhovor.
23
KTO JE KTO
Martin Rutkovský
Hobby: cyklistika, adrenalinové sporty, rodina
Martin je rodák z Mladé Boleslavi, studoval obor biochemik. Třináct roků pracoval
ve firmě Škoda Auto a.s. jako rezident firmy Schedl Automotive. V říjnu 2013
nastoupil do HOLLEN CZ v Mladé Boleslavi jako subkoordinátor a domovník.
Podílel se na dokončení nového sídla české centrály. Nyní je velkou oporou
pro celou operativu, zajišťuje společně s techniky a dispečinkem plynulý chod
zakázek. Ve volném čase se věnuje převážně svým dvěma synům Martinovi
a Kubovi a malému jorkšírovi Sidovi. Práce ve firmě HOLLEN si velmi váží
a je rád členem tohoto skvělého tímu.
PETRA OKASOVÁ
HOBBY: korčule, bicykel,
knihy
Petra Okasová sa narodila v Bratislave,
kde aj vyrástla a vyštudovala.
Je čerstvá absolventka Ekonomickej
univerzity. Posledný semester svojho
štúdia strávila na univerzite v malom
mestečku na severe Nemecka, kde
stretla ľudí z rôznych krajín. Odvtedy
sa zaujíma o zvyky iných kultúr.
Vo firme HOLLEN pracuje od júna
2014 v bratislavskej pobočke na pozícii
asistentky. Vo voľnom čase
sa venuje korčuľovaniu, čítaniu, svojim
priateľom a rodine.
LUCIA HUTTOVÁ
Hobby: príroda, pečenie,
čítanie, hudba a koncerty
Lucia sa narodila v Michalovciach, no
celý život vyrastala v Trnave.
Po skončení Materiálovo-technologickej fakulty pracovala v ŽOS Vrútky.
V júni 2013 nastúpila do trnavskej
pobočky ako poskytovateľ služieb,
momentálne však pracuje v pobočke
HOLLEN Trnava na pozícii asistentky
a administratívnej pracovníčky.
TEREZA TROJANOVÁ
HOBBY: HUDBA, KULTURA, CESTOVÁNÍ, ZVÍŘATA
Tereza Trojanová se narodila ve 20. století v Trutnově. Po ukončení základní školy
studovala na Hotelové škole ve Vrchlabí, obor Management turismu a služeb.
Ve firmě HOLLEN CZ pracuje již od ledna 2012. Následně ji byla v září 2012
nabídnuta pozice administrativní pracovnice v HOLLEN CZ v Trutnově. Má dva
starší sourozence, bratra a sestru, se kterýma má až na pár zranění skvělý vztah.
Doma chová dlouhosrstou kočku (s věčně nevyčerpatelnou zásobou chlupů)
a dva přerostle zakrslé králíky. Ačkoliv se narodila v Krkonoších a žije zde celý
svůj život, neumí lyžovat a nemá ráda zimu.
24
Vo voľnom čase sa venuje vareniu,
pečeniu a ručným tvorivým prácam.
Veľmi rada cestuje a spoznáva nové
miesta, jej ďalší cieľ je Londýn a Oxford.
DEŇ S...
Deň s ... Miroslav Malecký
Technik HOLLEN Oldtimer
1
2
3
Pracovný deň začínam ako 90%
Slovákov – cestou za prácou
do hlavného mesta.
4
Nestihnem sa ani posadiť
a hneď mierim do skladu
vydávať materiál.
6
Ako vidieť,
papierovačky sú mojou
osudovou láskou.....
Ešte ani nevkročím
do budovy a už mám plné
ruky práce.
5
Na záver pracovného dňa
nepohrdnem testovacou
jazdou,...
... pocitom „kráľa ciest“ sa ale nevyrovnajú!
Foto: Juraj Vrbík, Miroslav Malecký
... ktorá nemusí dopadnúť
vždy najlepšie.
8
7
Štyrom kolesám
a burácajúcim
motorom
som verný
aj po pracovnej
dobe.
25
Kam vo voľnom čase
Bojnický zámok
B
ojnický zámok patrí k najstarším
pamiatkam na Slovensku. Prvá písomná zmienka o dominante hornonitrianskeho kraja je z roku 1113 v listine zoborského opátstva. Málokto by veril,
že dnes majestátny zámok bol kedysi
dreveným hradom. Postupne v priebehu
13. storočia ho príslušníci rodu Poznanovcov prebudovali na kamenné sídlo.
Koncom 13. storočia sa Bojníc zmocnil
uhorský veľmož Matúš Čák Trenčiansky
a hrad mu patril do roku 1321. Po Matúšovi Čákovi sa na hrade v 14. a 15. storočí
vystriedali ako majitelia ďalšie šľachtické
rody. V roku 1489 ho kráľ Matej Korvín
spolu s panstvom daroval svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi, ale po
smrti kráľa Mateja sa hradu zmocnili Zápoľského vojská a obývali ho až do roku
1526.V roku 1527 daroval kráľ Ferdinand
I. hrad Thurzovcom. Tí prestavali pôvodne gotický hrad na pohodlné renesančné
sídlo. Po vymretí rodu Thurzovcov (v roku
1636) získal hrad mocný rod Pálfiovcov.
V Bojniciach znovu zavládol stavebný
ruch a hrad dostal barokovú podobu.
Stavebná aktivita utíchla koncom 17. storočia. Obnovil ju až posledný šľachtický
majiteľ – gróf Ján František Pálfi, ktorý sa
rozhodol hrad prebudovať na romantický
zámok podľa vzoru francúzskych hradov
26
z údolia rieky Loiry, avignonkého pápežského paláca a renesančnej talianskej architektúry. Táto posledná neogotická prestavba trvala 22 rokov. Po smrti grófa Pálfiho vypukli spory o dedičstvo. V roku 1939
zámok a pozemky k nemu patriace kúpila
firma Baťa. Po vojne, na základe Benešových dekrétov pripadol jej majetok štátu.
Myšlienkou zriadiť v Bojnickom zámku
múzeum sa zaoberal už jeho posledný
majiteľ, gróf Ján František Pálfi. Vo svojom
testamente z roku 1907 vyslovil želanie,
aby boli jeho sídla, medzi nimi aj zámok
v Bojniciach, sprístupnené pre verejnosť.
Umelecké diela mali zostať na pôvodných
miestach a prehliadka mala byť umožnená všetkým záujemcom. Zámok je sídlom
múzea od roku 1950. V tomto roku si pripomenie 60. výročie jeho vzniku. Súčasťou Slovenského národného múzea sa
stalo 1. júla 1988, pričom v rokoch 1992
– 1996 pôsobilo ako samostatný subjekt.
Múzeum je zamerané na zhromažďovanie, ochranu a prezentáciu neoslohov na
území Slovenska, výtvarných diel starého umenia a umeleckých remesiel. V súčasnosti spravuje 5 834 ks zbierkových
predmetov. Medzi najcennejšie patrí tzv.
Bojnický oltár od Narda di Cione či veľký gobelín „Jozef a jeho bratia”, ktorý bol
utkaný v Bruseli začiatkom 17. storočia.
SNM-Múzeum Bojnice je známe svojimi
netradičnými aktivitami. Najznámejšou
z nich je Medzinárodný festival duchov
a strašidiel, ktorý sa koná každý rok na
prelome apríla a mája. Ďalšie akcie prebiehajú počas celého roka – Valentínsky
víkend, Veľkonočné prechádzky zámkom, Rozprávkový zámok, Rytierske dni
či Vianoce na zámku a iné. Zdroj: www.muzeum.sk
NA VOĽNÉ CHVÍLE
Krížovka
Dôležité je vedieť, kam kráčaš a vždy (pokračovanie v tajničke)...ľudová múdrosť
N
fáza mesiaca
G
známe vodopády na hranici Kanady a USA
Y
zviera, ktoré unesie pancier 200-krát ťažší ako je ono samo
H
najväčšie pohorie sveta s najvyšším štítom (8 848 m. n. m.)
Z
druh termálneho prameňa, ktorý periodicky vystrekuje horúcu vodu a paru do vzduchu
V
C
známy Slovenský spisovateľ, autor diel Hájnikova žena a Krvavé sonety (priezvisko)
sústava písmen
K
Y
mesto na južnom slovensku, (EČ vozidiel - PK)
staroveká legendárna veštica
C
nedostatok inzulínu, ktorý navodzuje v organizme stav hyperglykémie
slovenská verejnoprávna televízia (skratka)
Á
ženské meno (30. 06.)
I
súčasný slovenský prezident
E
anglická rock and rollová skupina, ktorá vznikla v roku 1960 v Liverpoole (Chrobáci)
F
ovzdušie Zeme (plynový obal obklopujúci Zem)
F
G
škótsky bakteriológ a lekár († 1955) - priezvisko
1 555 rímskymi číslicami
O
čistidlo na okná
D
A
G
základný literárny druh, ktorý vznikol v starovekom grecku
štát v západnej Európe (známy výrobou kvalitnej čokolády)
R
C
Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (celosvetovo známa skratka)
K
G
chemická značka (Ag)
ktoré mesto je najľudnatejšie na svete, s počtom obyvateľov: 34 400 000.
Slovenský športovec, ktorý patrí medzi najväčšie talenty svetovej cyklistiky v súčasnosti.
Sudoku
1
6
5
3
1
9
6
9
3
3
1
5
8
7
1
8
3
7
6
4
7
2
5
1
5
5
7
8
8
27
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OSLÁVILI JUBILEÁ
NARODILI SA
16.06.2014 - Matej Bottek ml., TT
24.07.2014 - Tomáško Matejčík, FM
Matej Bottek ml.
Tomáško Matejčík
Svadby:
Martina Mizíková
a Adam Alakša
22.02.2014, Matej Bottek a Zuzana
Halenárová, TT
12.07.2014, Adrian Petráš a Michaela
Madunická, BA
28.06.2014, Martina Mizíková a Adam
Alakša BA
23.08.2014, Mária Karasová a
Miloslav Karlík, ZEN
06.09.2014, Svatava Piatková a Ivan
Havadej, ZEN
Adrian Petráš
a Michaela Madunická
Svatava Piatková
a Ivan Havadej
Mifkovič Miroslav, 16.03.1964, 50,
BA
Baláž Martin, 21.02.1974, 40, BA
Karasová Monika, 11.03.1974 , 40,
BA
Kuruc Mário, 06.04.1974, 40, BA
Brečka Martin, 17.05.1984, 30, BA
Fábry Andrej, 19.09.1984, 30, BA
Hujčík Marek, 07.03.1984, 30, BA
Havel Patrik, 04.06.1994, 20, BA
Pavlíček Dominik, 07.07.1994, 20, BA
Drahoš Tibor, 05.08.1994, 20, BA
Divílek Miroslav, 02.07.1954, 60, TT
Borončo Stanislav, 31.07.1974, 40,
TT
Fodor Stanislav, 25.08.1974, 40, TT
Kántor Branislav, 22.09.1974, 40, TT
Krajčír Peter, 28.04.1974, 40, TT
Kráľovič Milan, 24.02.1974, 40, TT
Široký Jozef, 07.08.1974, 40, TT
Ulehla Peter, 15.09.1974, 40, TT
Dankanin Dávid, 13.06.1984, 30, TT
Dankanin Dávid, 13.06.1984, 30, TT
Farkas Dominik, 12.02.1994, 20, TT
Jendrušák Vladimír, 20.08.1974, 40,
ZA
Jakub Ján 02.05.1984, 30, KE
Satko Marián, 29.07.1964, 50, OLD
Dvorský Róbert, 01.09.1974, 40, OLD
Ševčík Josef, 07.03.1964, 50, MB
Šikýřová Jarmila, 20.01.1964, 50, MB
Okrucký Martin, 22.09.1974, 40, MB
Domová Monika, 05.05.1984, 30, MB
Endler Lukáš, 24.03.1984, 30, MB
Flanderková Šárka, 23.05.1984, 30,
MB
Beranová Marie, 21.02.1994, 20, MB
Hastík Karel, 19.02.1994, 20, MB
Kaiser Jiří, 28.04.1994, 20, MB
Král Ondřej, 06.04.1994, 20, MB
Godlová Anna, 24.08.1964, 50, TRU
Pilař Petr, 14.03.1964, 50, TRU
Sasková Dagmar, 13.04.1964, 50,
TRU
Bodorík Ľubomír, 02.09.1974, 40,
TRU
Dudis Ondřej, 03.01.1984, 30, TRU
Kovács Ernest, 22.09.1974, 40, GY
Plózer Eszter, 04.08.1974, 40, GY
Csölle Florián, 09.08.1994, 20, GY
Ryzhkov Andrey, 24.08.1964, 50,
KAL
Shuklina Galina, 28.02.1984, 30, KAL
HOLLEN NEWS: Vydavateľ HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, tel.: 02/645 38 664, Fax: 02/645 38 648, e-mail: [email protected]
Zodpovedné redaktorky: Svatava Havadejová, Zuzana Harbutová
Grafický dizajn: Lucia Kolláriková
Poďakovanie za príspevky a fotografie do tohto čísla: Heinrich von Hollen, Margita Hollenová, Ján Šimčisko, Matej Lovás, Milan Ďuračka, Ľubomír Jurica,
Ľudovít Šelc, Marcel Škrabák, Dana Havierniková, Karol Hudcovič, Peter Jamrich, Terézia Branická, Miroslav Hunčár, Ján Matejčík, Martin Liška, Martin Rutkovský,
Karel Douba, Miloš Karas, Jindřich Havrda, Jozef Šimko, Juraj Vrbík, Gabriel Pécsi, Tomáš Osuský, Ľubomír Jenčo, Petra Okasová,
Tereza Trojanová, Lucia Huttová, Miroslav Malecký
2
Download

HOLLEN Hungária