Prvouka - 1. ročník
Školní výstupy
Učivo
Vztahy
Místo, kde žijeme
Čj – správné tvoření vět, popis určité
situace, nácvik souvislého projevu,
Vv – kresby k jednotlivým tématům
zná svou adresu
Bydliště - adresa
PT - OSV (mezilidské vztahy, řešení
problémů a rozhodovací dovednost)
Bezpečná cesta do školy - chodník,
dokáže popsat a bezpečně
silnice, riziková místa a situace
absolvovat cestu do školy
Křižovatka
ví, kdy použít čísla tísňového volání 112, 150, 155, 158
adaptuje se na školní prostředí
Škola - naše škola, třída (bezpečnost,
chování, školní potřeby)
Lidé kolem nás
Člověk ve společnosti
odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
Zaměstnání dospělých lidí
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v Rodina - postavení jedince v rodině
rodině
Role členů rodiny
Čj – vypravování o jednotlivých
tématech
Vv – kresby k jednotlivým tématům,
Tv – vedení žáků k vzájemné
toleranci při odlišnostech
v pohybových schopnostech
PT - OSV (komunikace,
sebepoznání)
Příbuzenské vztahy
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí,
jejich přednostem i nedostatkům
Škola - správné chování ke spolužákům
a dospělým
Lidé a čas
dokáže rozlišit děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
na jednoduchých příkladech
porovnává minulost a současnost
Minulost, přítomnost, budoucnost
je upozorněn na bezpečné používání Denní režim - práce a volný čas
internetu
Jednoduché určování času
Rozmanitost přírody
pozoruje, popíše a porovná viditelné Proměny v přírodě - pozorování
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích
Čj – tvoření vět s různou časovou
posloupností, M – uvědomování si
různých časových úseků, využívání
číslic
Čsp – výroba papírových hodin
Vv – přírodní kalendář
Tv – měření času při sportovních
úkonech
PT - OSV (organizace vlastního
času)
Vv – kresby k jednotlivým ročním
obdobím
Čj – říkadla, básničky, pranostiky,
vypravování, popis a porovnávání
dokáže vyjmenovat měsíce v roce
Roční období
Měsíce v roce, dny v týdnu, svátky
v průběhu roku
PT - EV (vztah člověka k prostředí,
zdraví, základní podmínky života)
Člověk a jeho zdraví
zvládá základní hygienické návyky
stavba lidského těla, péče o tělo,
správné držení těla, péče o chrup
Denní režim
Pitný režim
Pohybový režim
je seznámen s důsledky kouření na
lidský organismus
Zdravá strava, správná výživa
dodržuje zásady bezpečného
chování, uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka
silničního provozu
je obezřetný při setkání
s neznámými lidmi
Bezpečnost a ochrana zdraví, prevence
nemocí a úrazů
Prvouka - 2. ročník
Školní výstupy
Učivo
Vztahy
Člověk a jeho svět
zná adresu školy, rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí školy,
uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a
chování v silničním provozu při cestě
do školy a ze školy, charakterizuje
nebezpečná místa, ví kdy použít čísla
tísňového volání – 112, 150, 155, 158
uvede základní ochranné prvky v
silniční dopravě v roli chodce, cíleně je
používá
určí vhodná místa pro hru a trávení
volného času
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům
orientuje se v čase
umí porovnat přírodní změny v rámci
jednotlivých ročních období
roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
uvědomuje si význam životního
prostředí a jeho ochrany
Škola
Naše škola
Co děláme ve škole
Cesta do školy
Dopravní prostředky
Lidé kolem nás
Rozmanitost přírody
Podzim
Na procházce v lese
Význam lesa
Podzimní les
Savci v podzimním lese
Podzimní rybník
Ryby
Vv, Čsp - dopravní značky, dopravní
prostředky, naše škola
PT – OSV (mezilidské vztahy,
komunikace, sebepoznání)
PT – MKV (tolerance odlišností
lidských skupin, pravidla slušného
chování)
Vv, Čsp - výtvarné ztvárnění
podzimní přírody, projekt Podzim,
frotáž a koláž
Tv - cvičení v přírodě
Stěhovaví ptáci
Podzimní zahrada
Zelenina a ovoce
Lidé kolem nás
uvědomuje si a zná blízké
Rodina
příbuzenské vztahy v rodině
U nás doma
pozná české mince a bankovky, uvede Rodinné oslavy
příklad využití platební karty, odhadne
cenu základních potravin
pozná projevy šikany
umí pojmenovat nejznámější domácí
zvířata a ví, jak o ně pečovat
Vv - výtvarné ztvárnění rodiny a
jejího života
Čj - vyprávění z rodinného života
M - věk rodinných
příslušníků(porovnávání)
PT - OSV(mezilidské vztahy,
komunikace, sebepoznání)
Pomáháme si
Domácí zvířata chovaná pro radost
PT - MKV(tolerance odlišností
lidských skupin, pravidla slušného
chování, zásady komunikace na
internetu)
Místo, kde žijeme
vyznačí v jednoduchém plánu místo
Domov
svého bydliště, cestu na určené místo Naše vlast - Česká republika
a rozliší možná nebezpečí v nejbližším
okolí
začlení svou obec, město do
příslušného kraje
orientuje se v čase
umí porovnat přírodní změny v rámci
jednotlivých ročních období
roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
uvědomuje si význam životního
prostředí a jeho ochrany
Rozmanitost přírody
Zima
Zvířata v zimě
Zimní zahrada
Blíží se Vánoce
Vánoční zvyky
Čj - vyprávění o městě, ve kterém
žijeme, cvičení v pozorování
Tv - vycházka do historické části
města
Vv, Čsp - výtvarné ztvárnění zimní
přírody, projekt Zima, vánoční přání
a ozdoby
Tv - sáňkování, bobování
Hv - koledy
Čj - tradice a zvyky
Člověk a jeho zdraví
vyjmenuje základní části lidského těla
snaží se uplatňovat hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky ve školním i osobním životě
chápe škodlivost kouření, pití alkoholu
a požívání drog
rozezná nebezpečí různého
charakteru
využívá bezpečná místa pro hru a
trávení volného času
je seznámen s důsledky kouření, pití
alkoholu a požívání drog na lidský
organismus
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
orientuje se v čase, využívá časové
Zdraví
Naše tělo
Být zdravý
Nemoc a úraz
Naše zdraví
Lidé a čas
Náš svět
Měsíc po měsíci
Kalendář
Tv - správné držení těla, kondiční a
relaxační cvičení, prevence úrazů
Vv, Čsp - výroba papírových hodin,
kalendáře
projekt Minulost – současnost -
údaje při řešení různých situací v
denním životě
Části dne
Svět se mění
orientuje se v čase
umí porovnat přírodní změny v rámci
jednotlivých ročních období
roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
uvědomuje si význam životního
prostředí a jeho ochrany
Rozmanitost přírody
Jaro
Květiny na jaře
Stromy na jaře
Jaro u vody
Jarní les
Ptáci a jejich hnízda
Hospodářská zvířata
orientuje se v čase
umí porovnat přírodní změny v rámci
jednotlivých ročních období
roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
uvědomuje si význam životního
prostředí a jeho ochrany
budoucnost
Léto
Prázdniny v přírodě
Statek v létě
Léto na louce
Léto v lese
Vv, Čsp - výtvarné ztvárnění jarní
přírody
projekt Jaro
velikonoční přání, zdobení vajíček
Tv - cvičení v přírodě
Čj - velikonoční zvyky
Hv - písně s jarní tématikou
Vv, Čsp - výtvarné ztvárnění letní
přírody
projekt Léto
Tv - cvičení v přírodě
Prvouka - 3. ročník
Školní výstupy
Učivo
Vztahy
Člověk a jeho svět
Orientace v místní krajině
začlení své město do příslušného kraje a Orientace v okolí školy, směrové
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše růžice
změny v nejbližším okolí
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost
Čj – práce s textem, vyhledávání
informací v encyklopediích
Tv – cvičení v přírodě, orientační běh
PT - EV (problémy životního
prostředí)
Práce s kompasem
Místo, kde žijeme
vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo a rozliší možná nebezpečí v
nejbližším okolí
Domov a obec
Název obce, její části, centrum
města
Důležité budovy, kulturní a
sportovní činnost
pojmenuje některé rodáky, kulturní či
Naše město v minulosti, zeleň,
historické památky, významné události
ekologie, dopravní síť
regionu, interpretuje některé pověsti nebo
báje spjaté s místem, v němž žije
Naše vlast – Česká republika
Čj – práce s textem, vyhledávání
informací o své obci, pověsti z okolí,
básně o domovu
Vv – výtvarné ztvárnění obce nebo
domova různými výtvarnými
technikami
M – statistické údaje o obcích,
porovnávání, orientace na časové
ose
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem
životě
dokáže použít krizovou linku a
nezneužívá ji
Dopravní výchova
uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
zná čísla tísňového volání, ovládá
způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
reaguje adekvátně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech
Rozmanitost přírody
pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
Přírodniny, lidské výtvory, přírodní
děje, změny látek a skupenství
roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků
Člověk a příroda, ekologie
odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností
Práce člověka, využívání přírody
Vv – výtvarné ztvárnění světa kolem
nás a jeho součástí
Čsp – modelování, práce s
přírodninami
Čj – práce s textem, vyhledávání v
encyklopediích, výpisky, vyhledávání
důležitých a podstatných informací
Tv – cvičení v přírodě
PT - EV (ekosystémy, ekologie)
Neživá příroda
Podmínky života na Zemi
Planety, vesmír
provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů
Látky a jejich vlastnosti
Jednotky objemu, času, hmotnosti, M – jednotky objemu, času,
teploty
hmotnosti, teploty, slovní úlohy
Voda, vzduch, půda, nerosty
Člověk a jeho zdraví
dodržuje zásady bezpečného chování
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
Člověk, péče o zdraví, bezpečnost, Tv – péče o zdraví, zásady zdravého
hygienické návyky, etapy lidského životního stylu
života, první pomoc, základy
Vv – výtvarné ztvárnění živočichů,
jiných
rodinné a sexuální výchovy,
prevence nemocí a úrazů, první
pomoc při drobných poraněních
rostlin, hub a zemědělských plodin
různými výtvarnými technikami
Čsp – modelování staveb, kulturně
historických památek
zdravý životní styl, správná výživa, Hv – lidové a umělé písně o životě
výběr a způsoby uchovávání
lidí
potravin, vhodná skladba potravy,
pitný režim
Lidé kolem nás
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
Rodina, soužití lidí, chování lidí
rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi.
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich přednostem
i nedostatkům – pozná projevy šikany i
kyberšikany
PT - OSV (mezilidské vztahy)
chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci,
která je mu nepříjemná, v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
Rozmanitost přírody
Živočichové, rostliny, houby,
zemědělské plodiny, rovnováha v
přírodě
Krajina v okolí města, rostlinný
kryt, využití půdy, dopravní sítě
uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Voda v krajině, ochrana břehů,
rekreační oblasti, zásady chování v
přírodě, kulturní a historické
památky v okolí
PT - EV (ochrana přírody)
Download

Prvouka - 1. ročník