5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)
5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět
A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.
Předmět Člověk a jeho svět má v 1. ročníku časovou dotaci 2 hodiny, ve 2. ročníku
3 hodiny, ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny a v 5. ročníku 4 hodiny. Dotace disponibilních hodin
činí 1 hodinu ve 2. ročníku. Výuka probíhá v kmenových třídách v plném počtu žáků.
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP, která je
koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato vymezuje vzdělávací obsah
týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších
témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický
život.
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní
zkušenosti žáků získané v rodině. Žáci se učí pozorovat, pojmenovat věci, jevy a děje. Utváří
se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe, své okolí. Učí se vnímat lidi, vztahy
mezi nimi, poznávají i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, přemýšlet o nich. Učí se
vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků, vycházející
z konkrétních nebo modelových situací.
Potřebné vědomosti získávají z učebnic, pracovních sešitů, pracovních listů, encyklopedií a
různých názorných pomůcek. Využívají počítače s možností připojení na internet, chodí na
exkurze a vycházky do přírody.
Do vyučovacího předmětu jsou začleňována průřezová témata Osobnostní a sociální
výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení evropských a globálních
souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální, Mediální výchova.
B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků
Na úrovni předmětu Člověk a jeho svět využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových
kompetencí tyto postupy:
Kompetence k učení
 věnujeme maximální pozornost čtení s porozuměním
 zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a zpracovávají informace z různých
zdrojů
 informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit
 využíváme efektivní metody učení
Kompetence k řešení problémů
 zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší, vyslovují závěry
 zadáváme problémové úkoly
Kompetence komunikativní


navozujeme atmosféru bezpečí a přátelské komunikace
vytváříme příležitost k samostatnému výstupu před kolektivem, který dokáže
naslouchat
Kompetence sociální a personální
 zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují se
 řešíme okamžitě problémy ve skupině, mezi jednotlivci, vytváříme modelové situace
 zadáváme diferencované úkoly, aby všichni žáci zažili úspěch
Kompetence občanské
 zařazujeme do života třídy ekologické aktivity
 vedeme žáky k ochraně životního prostředí i péči o své zdraví
 vytváříme příležitosti k reprezentaci třídy i školy
Kompetence pracovní
 zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností
5.4.1.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět / 1. ročník
Školní výstupy
-najde cestu do školy a zpět
-vybaví si název školy
-zná jméno třídní učitelky,ředitele
školy,vychovatelky
-chová se ukázněně ve škole amimo školu
-dokáže rozlišit nežádoucí formy chování
-připraví si pomůcky do školy
-udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní
aktovce
-uspořádá si pracovní místo
-projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí
-jmenuje dny v týdnu
-vyjmenuje čtvero ročních období a
charakterizuje je
-popíše změny v přírodě podle ročního
období
-pojmenuje rodinné příslušníky
-vypráví o své rodině, bydlišti a okolí
-používá zdvořilá slova
Učivo
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
Jsem školák
Dítě a škola, orientace ve škole, ve třídě, osoby ve škole, úcta
k nim.
Školní řád, třída ve vyučovací hodině a o přestávce.
Pracovní návyky – příprava do školy, práce a odpočinek, soužití
ve škole.
Riziková místa a situace, ve třídě, škole a v okolí školy
VDO – Občanská spol. a škola
OSV
– Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznání
Seberegulace a sebeorganizace
- Sociální rozvoj
Poznávání lidí
VV, ČJ, ČaSP, M
EV - Ekosystémy
Podzim
Příroda na podzim.
Rostliny a živočichové v parku a v lese.
VV, ČaSP, M, ČJ, HV
Práce v sadu a na zahradě.
Podzim na poli – ovoce, zelenina, části rostlin.
Rizika v přírodě spojená s ročním obdobím, mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi.
Moje rodina
Členové rodiny a vztahy mezi nimi
Projevy úcty a citu v rodině.
Slavení svátku rodinné oslavy.
Prostředí domova a práce doma.
Odpočinek a hry.
MuV – Lidské vztahy
VVČaSP, ČJ
-vyjmenuje měsíce tohoto roční období
-popíše změny v přírodě
-dokáže časově zařadit Vánoce
-uvede vánoční zvyky a tradice
-rozlišuje čas k práci a odpočinku
-jmenuje zaměstnání rodičů
-vysvětlí, v čem spočívají některá povolání
-rozlišuje běžně užívané výrobky , ví k čemu
slouží
–spočítá finanční hotovost
-pojmenuje části lidského těla
-zná názvy běžných nemocí
-ví, co dělat v případě úrazů
-dodržuje základní hygienické návyky
-dodržuje správnou životosprávu
(výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný
režim)
-vhodně se chová u lékaře
-ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
-uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování chodce
-rozezná nebezpečí různého charakteru
-využívá bezpečná místa pro hru a volný čas
-vyjmenuje měsíce tohoto roční období
-popíše změny v přírodě
Zima
Změny v přírodě, počasí.
Zimní měsíce, zimní svátky.
Vánoce – tradice a zvyky.
Zimní sporty.
Rizika v přírodě spojená s ročním obdobím, mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi.
VMEGS-Evropa a svět nás
zajímá
MuV - Lidské vztahy
Etnický původ
Práce a volný čas
Pracovní činnosti lidí, různá povolání.
Volný čas a jeho využití.
Domácí práce, domácí spotřebiče, bezpečnost.
Svět financí
MuV, -Lidské vztahy
Člověk a jeho zdraví
OSV-Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznání
Sebepoznání a sebepojetí
Zdraví člověka – prevence drogové závislosti.
Části těla.
Péče o zdraví, osobní hygiena.
Zdravá výživa.
Poskytnutí první pomoci.
Bezpečné chování, vzájemná pomoc.
Preventivní chování v různých situacích ohrožení vlastního
zdraví.
Jaro
VV, ČaSP, ČJ, M, HV
TV, VV, ČaSP
TV, VV, ČaSP, ČJ, M
VMEGS-Evropa a svět nás
-dokáže časově zařadit Velikonoce
-uvede velikonoční zvyky a tradice
-rozlišuje jarní květiny
-pozná některá volně žijící zvířata
-pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata
-orientuje se v čase: rok, měsíc, týden,
hodina
- využívá časové údaje k plánování denních
činností
- vyjmenuje měsíce tohoto roční období
-popíše změny v přírodě
-rozlišuje živočichy žijící u vody a ve vodě
-zná zásady bezpečného pobytu u vody
-zapisuje značky o počasí
Jarní měsíce, změny v přírodě, příroda na jaře.
zajímá
Velikonoční svátky, zvyky a tradice.
,MuV-Lidské vztahy
Stavba rostlin, strom, keř, bylina.
Jarní květiny – určování.
VV, ČaSP, ČJ, M, HV
Živočichové ve volné přírodě – ptáci.
Domácí zvířata a jejich mláďata.
Práce na zahradě, vývoj plodu.
Rizika v přírodě spojená s ročním obdobím, mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi.
Lidé a čas
Dny v týdnu, kalendář – svátek, narozeniny.
Roční období, měsíce.
Hodiny, měření času.
Denní režim.
VMEGS-Evropa a svět nás
zajímá
Léto
Proměny přírody v létě.
Živočichové a rostliny u vody, v lese.
Chystáme se na prázdniny
VMEGS-Evropa a svět nás
zajímá (cestování)
EV- Ekosystémy
M
VV, ČaSP, ČJ, M, HV
Člověk a jeho svět / 2. ročník
Školní výstupy
- vybaví si název školy
-zná jméno třídní učitelky,ředitele
školy,vychovatelky
-orientuje se v budově školy
-chová se ukázněně ve škole a mimo školu
-dokáže rozlišit nežádoucí formy chování
-projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatků
-připraví si pomůcky do školy
-udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní
aktovce
-uspořádá si pracovní místo
-zná cestu do školy a zpět
-dokáže rozlišit některé dopravní značky
-jmenuje dny v týdnu a měsíce tohoto roční období
-vyjmenuje čtvero ročních období a charakterizuje
je
-popíše změny v přírodě podle ročního období
-pozná některé volně žijící živočichy a třídí je
-dokáže rozlišit různé druhy ovoce a zeleniny
-pozná některé ovocné stromy
-pozná známé zemědělské plodiny
-popíše stavbu těla rostlin
-zapisuje značky o počasí
-pojmenuje rodinné příslušníky
-vypráví o své rodině, bydlišti a okolí
Učivo
Jsem školák
Budova školy, třída, vnitřní řád školy.
Ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality;
rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktů.
Cesta do školy
Dopravní prostředky, dopravní značky.
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
VDO-Občanská
společnost a škola
OSV-Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností
poznávání
Seberegulace a
sebeorganizace
VV, ČJ, ČaSP
Podzim
Proměny přírody na podzim, kalendář přírody.
Práce na poli a na zahradě.
Živočichové ve volné přírodě – ptáci, savci, hmyz.
Zelenina a její druhy.
Ovocné stromy, ovoce.
Zemědělské plodiny.
Stavba těla rostlin.
EV- Ekosystémy
Moje rodina
MuV-Lidské vztahy
VV,ČaSP,M,ČJ,HV
-používá zdvořilá slova
-vybaví si datum svého narození
-rozlišuje práva a povinnosti členů v rodině
Členové rodiny a vztahy mezi nimi.
Práva a povinnosti členů rodiny, domácí práce.
Významné události v rodině.
Etnický původ
VMEGS-Evropa a svět
nás zajímá
-rozlišuje pojmy město a vesnice
-orientuje se v blízkém okolí svého bydliště
Náš domov
Bydliště a sousední obce.
Významná místa v krajině.
Riziková místa a situace.
VV, ČaSP, ČJ
Zima
Proměny přírody v zimě, zimní sporty.
Životní projevy živočichů v přírodě v zimě.
Vánoce,zvyky tradice.
VMEGS- Evropa a svět
nás zajímá (zvyky a
tradice)
MuV-Lidské vztahy
-vyjmenuje měsíce tohoto roční období
-popíše změny v přírodě
-dokáže časově zařadit Vánoce
-uvede vánoční zvyky a tradice
-vyjmenuje některé zimní sporty
-zná zásady správného chování při sportu
-zapisuje značky o počasí
-pojmenuje části lidského těla
-zná názvy běžných nemocí
-ví, co dělat v případě úrazů
-dodržuje základní hygienické návyky
-dodržuje správnou životosprávu
(výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim)
-rozlišuje nemoci a úrazy
-zná základní vybavení lékárničky
-vhodně se chová u lékaře
-má základní informace o návykových látkách
-rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá
bezpečná místa pro hru a trávení volného času;
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníků silničního provozu
-ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových
linek
VV,ČaSP,ČJ, M, HV
Člověk a jeho zdraví
Naše tělo-stavba těla, základní funkce a projevy.
Lidské smysly.
Nemoc a úraz, péče o zdraví.
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence nemocí a
úrazů.
Prevence drogové závislosti.
Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost.
Nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií.
Hygiena a čistota.
Potraviny a výživa, správné stolování.
Zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchování
potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim.
Krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, označování
OSV-Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí
Sociální rozvoj
Poznávání lidí
MeV – Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
TV, VV, ČaSP, ČJ
nebezpečných látek.
Dopravní značky; předcházení rizikových situací v dopravě a
v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního
zdraví, čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku.
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup
v případě ohrožení ( varovný signál, evakuace, zkouška sirén );
požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace
při požáru,);integrovaný záchranný systém.
-orientuje se v čase: rok, měsíc, týden, hodiny
-zná čtvero ročních období, umí je charakterizovat
-jmenuje jednotlivé měsíce
-časově zařadí Vánoce a Velikonoce
-zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice
rozliší minulost, současnost a budoucnost
-rozlišuje čas k práci a odpočinku
-jmenuje zaměstnání rodičů
-vysvětlí, v čem spočívají některá povolání
-rozlišuje běžně užívané výrobky , ví k čemu
slouží
- vyjmenuje měsíce tohoto roční období
-popíše změny v přírodě
-dokáže časově zařadit Velikonoce
-uvede velikonoční zvyky a tradice
-rozlišuje jarní květiny a stromy
-pozná některá volně žijící zvířata a ptáky
-pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata
-pozná některé luční květiny a živočichy
Lidé a čas
Orientace v čase podle hodin.
Kalendářní rok, školní rok.
Minulost, současnost, budoucnost.
VMEGS-Evropa a svět
nás zajímá
Práce a volný čas
Volný čas a jeho využití.
Pracovní činnosti lidí, různá povolání.
Suroviny a výrobky.
MuV-Lidské vztahy
Jaro
Stromy na jaře – popis stromu,vývoj plodu.
Ptáci na jaře, stavba těla.
Domácí a hospodářská zvířata, jejich význam.
Rostliny na louce, na poli, u lesa.
Význam zemědělských plodin.
VMEGS-Evropa a svět
nás zajímá
MuV- Lidské vztahy
EV – Ekosystémy
M
TV, VV, ČaSP
VV, ČaSP, ČJ, M, HV
- pozná zemědělské plodiny
-rozlišuje listnaté a jehličnaté stromy
-zapisuje značky o počasí
- vyjmenuje měsíce tohoto roční období
-popíše změny v přírodě
-rozlišuje živočichy žijící u vody a ve vodě
-zná zásady bezpečného pobytu u vody
-zapisuje značky o počasí
Léto
Proměny přírody v létě.
Živočichové a rostliny u vody, ve vodě.
VMEGS-Evropa a svět
nás zajímá (cestování)
EV- Ekosystémy
VV, ČaSP, ČJ, M, HV
Člověk a jeho svět / 3. ročník – AKTUALIZACE 2013
Školní výstupy
-
-
Učivo
uvede plnou adresu a telefonní číslo
ví, že není vhodné sdělovat tyto informace cizím lidem
Domov
orientuje se v členění domu a bytu
- město, obec, kde žiji
popíše funkce jednotlivých prostorů
- obchod, služby, kultura, vzdělání,
bezpečně se orientuje v nejbližším okolí bydliště
zdravotnictví
používá nejkratší a nejbezpečnější trasu domov – škola
- bezpečnost, průmysl, sport, turistika
přiměřeně ke svému věku se chová na ulici, hřišti, parku, - doprava, dopravní výchova
dopravních prostředcích
- škola – prostředí školy, činnosti ve
vyjmenuje a v případě potřeby použije důležitá telefonní
škole, okolí, riziková místa a situace,
čísla
- soužití lidí, principy demokracie
dodržuje pořádek, snaží se přispět ke zlepšení životního
- chování lidí – ohleduplnost, etické
prostředí – za pomoci učitele a rodičů
zásady, zvládání vlatsní emocionality,
uvede příklady obchodů, služeb, kultury, vzdělání,
rizikové situace, rizikové chování,
zdravotnictví, průmyslu, sporu, turistiky ve svém bydlišti
předcházení konfliktům
orientuje se v základních pravidlech silničního provozu
- naše vlast – domov, krajina, národ,
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy, projevuje toleranci
státní symboly, armáda ČR
k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům
pojmenuje hlavní zeměpisné dominanty v místní krajině
popíše typy krajiny
určí hlavní světové strany
chápe nebezpečí osamoceného pohybu v krajině
vysvětlí, proč je důležité chránit přírodu a sám přispívá
k její ochraně
Krajina kolem nás
- typy krajiny
- orientace v krajině, podle mapy,
určování světových stran
- bezpečnost v přírodě
- ochrana přírody
- rizika v přírodě- rizika spojená
s ročními obdobími a sezonními
činnostmi, mimořádné události
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
OSV – Sociální rozvoj
Komunikace
EV - Vztah člověka k prostředí
MuV – Lidské vztahy
MeV – Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
VV, ČaSP, TV, ČJ
EV - Vztah člověka k prostředí
VV, ČaSP, TV
způsobené přírodními vlivy a ochrana
před nimi
-
-
-
definuje pojem přírodnina a lidský výtvor
roztřídí přírodniny na živé a neživé
Přírodniny a lidské výtvory
rozpozná různé materiály a orientuje se v jejich použití
- suroviny, odpad, odpady jako druhotné
uvede příklady vkusných a nevkusných věcí, vhodného a
suroviny)
nevhodného chování k věcem
- vlastnosti látek, látky pevné, kapalné a
vysvětlí, proč je nutné třídit odpad
plynné
třídí odpad
- změny vlastností látek
porovná vlastnosti látek, rozdělí je na pevné, kapalné a
plynné, uvede příklady změn vlastností látek
porovnává délku, hmotnost, objem, čas, teplotu věcí a
jevů
Měření
používá základní jednotky měření
- měření délky, hmotnosti, objemu, času,
provádí elementární pokusy s různými látkami při použití teploty
jednoduchých měřících pomůcek
EV - Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
VV, ČaSP, TV
TV, M
vyjmenuje základní podmínky pro život
vysvětlí základní význam vody, vzduchu, Slunce, hornin,
nerostů a půdy pro život člověka
chápe příčiny některých přírodních dějů a zákonitostí
vyjádří vlastními slovy příčiny znečištění životního
prostředí člověkem
vybaví si význam uhlí, ropy a zemního plynu pro člověka
Neživá příroda
- Slunce, vzduch, voda
- ekologie
- horniny a nerosty
- půda, uhlí, ropa, zemní plyn
EV - Základní podmínky života
popíše základní podmínky života na Zemi, znaky života
rostlin
vyjádří vlastními slovy proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích
uvede nejznámější rostliny
popíše části rostliny – kořen, stonek, list, květ, plod
Živá příroda – rostliny
- znaky života rostlin
- části těla rostlin
- rostlina a prostředí
EV - Základní podmínky života
TV,VV, ČaSP
TV, ČaSP, VV
-
vysvětlí rozdíly mezi dřevinami, bylinami, houbami
vypěstuje nenáročnou rostlinu
-
roztřídí houby na jedlé a jedovaté
vybaví si zásady první pomoci při otravě houbami
-
vybaví si základní znaky života živočichů
uvede příklady obratlovců a bezobratlých
pozná některé zástupce jednotlivých skupin podle druhu
přijímané potravy
popíše zástupce živočichů podle jejich typických znaků
označí některá volně žijící hospodářská a domácí
zvířata a uvědomí si rozdíly jejich existence
vyjádří vlastními slovy závislost rostlin a živočichů
na sobě
zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s neznámými
rostlinami a živočichy
-
-
Houby
ČaSP, VV
Živá příroda – živočichové
- znaky života živočichů
- stavba těl živočichů
- živočichové a prostředí
TV, ČaSP, VV
popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými
živočichy
Člověk
orientuje se v základních etapách průběhu lidského
- zdravý životní styl, správná výživa,
života
výběr a způsoby uchovávání potravin,
pojmenuje části lidského těla včetně nejdůležitějších
vhodná skladba stravy, pitný režim
vnitřních ústrojí, orgánů a orientuje se v jejich funkci
- růst a vývoj
popíše lidské smysly, vybaví si jejich funkci
- části lidského těla
vysvětlí funkci rodiny
- rodina
dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu i
- lidé a čas
jejich vhodnou délku /za pomoci rodičů a učitelů/
- denní režim, volný čas, pracovní
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná
činnosti
místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní
- člověk mezi lidmi
pravidla bezpečného chování účastníka silničního
- člověk a zdraví, první pomoc, prevence
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
nemocí a úrazů, první pomoc při
OSV – Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí,
Seberegulace a sebeorganizace,
Psychohygiena
MuV – Lidské vztahy
TV,VV, ČaSP, ČJ, INF
-
jiných
orientuje se v čase, používá kalendář, určí čas podle
hodin a kalendáře
orientuje se ve světě techniky, který ho bezprostředně
obklopuje
popíše, jak bezpečně zacházet s nejběžnějšími nástroji a
přístroji domácnosti
vhodně se chová v různých situacích a uplatňuje základní
pravidla slušného chování
chápe nevhodnost neslušných, hrubých výrazů
snaží se řešit spory nenásilným způsobem
uplatňuje základní návyky osobní a intimní hygieny
rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí
pamatuje si tísňová čísla a dokáže přivolat pomoc
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
drobných poraněních
Člověk a jeho svět / 4. ročník
Školní výstupy
- popíše některé změny v podzimní přírodě
- vyjmenuje základní podmínky života
- vysvětlí vlastními slovy potravní vazby v přírodě
- uvede zástupce živočichů a rostlin společenstva
okolí lidských obydlí
- popíše životní cykly jednoletých, dvouletých a
vytrvalých bylin
- rozliší s porozuměním pojmy bydliště,domov,
vlast, cizina
- popíše polohu ČR na mapě Evropy
- seznámí se s kraji a krajskými městy ČR
- používá pojmy stát, prezident, parlament, vláda,
volby, demokracie
- uvede jména prezidenta a premiéra ČR
- vyjmenuje státní symboly ČR
- chápe význam přírodních celků pro člověka
- uvede příklady zástupců živočichů a rostlin
jednotlivých společenstev
- zná hlavní a vedlejší světové strany, dovede je
použít při orientaci na mapě
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
Učivo
Podzim
Společenstva živých organizmů
Životní podmínky živých organizmů
Potravní vazby rostlin, hub a živočichů
Společenstva okolí lidských obydlí
Rostliny kulturní a plané
Rostliny jednoleté, dvouleté, vytrvalé
Naše vlast – Česká republika
Škola – prostředí školy, bezpečná cesta do školy,
riziková místa a situace.
Poloha, krajina, obyvatelé ČR
Kraje a krajská města
Demokratický stá, armáda ČR
EV – Ekosystémy, Základní
podmínky života
VV, ČaSP
VDO – Občan, občanská
společnost a stát
MeV – Stavba mediálních
sdělení
HV
Společenstva polí
Hospodářské rostliny, plevele
Živočichové na polích
Společenstva vod
Rostliny našich vod
Živočichové našich vod
EV - Ekosystémy
Mapy a plány
Čtení map, měřítko a vysvětlivky mapy
OSV – Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznání
VV, ČaSP
- uvědomuje si, co určuje měřítko mapy
- zná význam barev na mapě
- pracuje s mapou místní krajiny
- rozliší mapu, náčrt, plán
- seznámí se s kompasem a buzolou
- orientuje se v krajině ČR
- uvede příklady zástupců živočichů a rostlin
společenstva lesů
- vysvětlí vztahy organizmů a neživé přírody
/získávání potravy, úkryty, ochrana před nepřáteli/
- chápe význam lesů pro člověka
- hovoří samostatně o přípravě rostlin a živočichů
na zimu
Plány
Orientace v krajině – buzola, kompas
Povrch České republiky
Povrch krajiny, ČR
Typy krajiny
Společenstva lesů
Lesy listnaté, smíšené, jehličnaté
Lesní plody, houby
Význam lesů
Živočichové našich lesů
Podzimní přípravy rostlin a živočichů na zimu
ČaSP, VV, TV
EV – Vztah člověka k prostředí,
Ekosystémy
OSV – Osobnostní rozvoj Psychohygiena
VV, TV, ČaSP
- popíše tok řeky od pramene po ústí
- vysvětlí, co je povodí, úmoří, rozvodí
- rozliší pojmy počasí a podnebí
- uvědomuje si důležitost nerostného bohatství pro
člověka, nutnost správného hospodaření
- uvede příklady různých druhů průmyslu v ČR
- popíše některé změny v zimní přírodě
- seznámí se s běžnými druhy živočichů a rostlin
z volné přírody
- shrne získané poznatky o přípravě rostlin a
živočichů na zimu
- uvědomí si význam pomoci člověka přezimujícím
živočichům
- vybaví si některé názvy přezimujících živočichů
- seznámí se se základními druhy hornin a nerostů
Vodstvo ČR
Řeky, vodní nádrže
Počasí a podnebí
Půda a zemědělství
Nerostné bohatství, průmysl
Zima - živá a neživá příroda
Rostliny v zimě, pozorování volně žijících živočichů
Přezimující živočichové
Horniny, nerosty
EV – Základní podmínky života
EV – Základní podmínky života
Chraňme přírodu
- uvede nejvýznamější velkoplošná chráněná území Chráněná území ČR
přírody v ČR
Cestujeme po naší vlasti, našem kraji
- popíše hlavní přírodní a společenské atraktivity
cestovního ruchu a rekreace v ČR
- změří hmotnost tělesa na vahách, objem
odměrným válcem, teplotu teploměrem, čas
hodinkami a stopkami
- k jednotlivým veličinám přiřazuje měřidla a
základní jednotky
- orientuje se v jednotlivých etapách pravěku
- charakterizuje svými slovy způsob života starých
Slovanů
- jmenuje první státní útvary na našem území
- seznámí se s nejstarší minulostí naší země
v pověstech
- vyjádří rozdíl mezi pověstí a historickou
skutečností
- uvědomuje si význam příchodu Cyrila a Metoděje
na naše území
- uvědomuje si změny v jarní přírodě
- rozliší některé vybrané jarní rostliny
- popíše význam částí kvetoucích rostlin pro
člověka
- popíše některé základní práce v zemědělství,
vodním hospodářství a lesnictví
- pozná některé živočichy a popíše jejich stavbu těla
- uvádí příklady domácích zvířat a jejich chovu
EV – Vztah člověka k prostředí
TV, VV
Měření
Délka, hmotnost, teplota, čas, objem
Čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled
událostí, letopočet, kalendář, roční období, denní režim
M
České země v pravěku
Příchod Slovanů
Kupec Sámo
Pověsti
Velkomoravská říše
VV, ČaSP, HV, ČJ
Jaro
Růst rostlin
Rozkvetlé zahrady, louky, pole
Kvetoucí rostliny, význam jejich částí
Živočichové na jaře
Stavba těla živočichů
Domácí zvířata a jejich chov
MV – Etnický původ, Lidské
vztahy
- seznámí se s významnými osobnostmi tohoto
období
- popíše svými slovy způsob života lidí
- pozoruje život rostlin a živočichů
- popíše změny v letní přírodě
- chápe význam zemědělství pro člověka
- uvědomuje si význam sběru léčivých bylin
- charakterizuje hospodářský a kulturní rozvoj
Českého státu za vlády Karla IV.
- popíše způsob života jednotlivých vrstev
obyvatelstva
- vysvětlí význam přírody pro člověka
- uvědomuje si nutnost ochrany přírody
- popíše období husitských válek
- jmenuje významné osobnosti této doby – Jan Hus,
Jan Žižka
- nastíní způsob života lidí za vlády Jiřího z
Poděbrad
- popíše nejvýznamnější události, osobnosti
habsburské monarchie – císař Rudolf II.
Vznik českého státu a vláda prvních Přemyslovců
Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů
ČaSP, ČJ
Léto
Rostliny a živočichové v létě
Zrání plodů rostlin
Trávy, kvetoucí rostliny, léčivé byliny
Živočichové v létě
Český stát za vlády Lucemburků
Život ve středověku
Člověk a příroda
Význam půdy, lesů, vodních ploch
Ochrana přírody, ekologie
Člověk a příroda
Doba husitská
Husitské války
České země po husitských válkách
První Habsburkové na českém trůně
EV – Základní podmínky života
VV, ČaSP
ČJ, VV
Člověk a jeho svět / 5. ročník aktualizace 2013
Školní výstupy
-
-
rozdělí přírodu na živou a neživou
vyjádří vlastními slovy vztah mezi živou a neživou
přírodou
vyjmenuje základní podmínky života na Zemi
chápe nutnost ochrany životního prostředí
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a
z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se
účinně chránit
popíše způsob života lidí a nejvýznamější události
období
orientace v čase a časový řád – určování času,
letopočty, kalendáře, denní režim
uvědomuje si přínos práce J. A. Komenského pro
naše školství
Učivo
Jsme součástí přírody
- člověk a neživá příroda
- podmínky života na Zemi
- rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi
Doba pobělohorská, Život v barokní době,
J. A. Komenský
- r. 1526 – 1. pol. 18. stol.
-
popíše nejvýznamnější události a osobnosti období
-
EV - Základní podmínky
života
ČaSP, VV, TV
ČJ, ČaSP
pozná vybrané nerosty a horniny
uvede příklady nerudních surovin, rud a
Neživá příroda
energetických surovin
- pozorování, nerosty a horniny, nerudní suroviny, rudy,
vybaví si jejich význam pro člověka, využití v praxi
člověk a energie,
vysvětlí příčiny zvětrávání – vznik půdy, složení
- elektrická energie, elektrárny, elektrické spotřebiče,
půdy
půda
popíše na příkladech význam energie pro život
uvědomuje si nutnost šetření energií
ovládá manipulaci s běžnými elektrospotřebiči
dodržuje bezpečnostní předpisy při práci s nimi
-
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
EV - Základní podmínky
života
ČaSP, VV, TV
-
-
/Marie Terezie, Josef II./
posoudí změny ve způsobu života – manufaktury a
první stroje ve výrobě
Osvícenství, Život lidí v této době, Manufaktury a první
stroje
- 2. pol. 18. stol. – počátek 19. stol.
vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi
vyjmenuje, co tvoří naši sluneční soustavu
popíše postavení Země ve vesmíru
uvede důsledky pohybu Země kolem své osy a
kolem Slunce na život
ukáže pohyb Země a jeho důsledky na globusu
Člověk a vesmír
- Slunce, vesmír, souhvězdí, galaxie, sluneční soustava,
planety sluneční soustavy
- Země – střídání dne a noci, ročních období
charakterizuje svými slovy společenský, politický a
kulturní život v českých zemích
Obrození měšťanské společnosti, Z poddaného člověka
- vybaví si nejvýznamnější osobnosti období –
občan, Stroje ovládly život, Národ sobě
F. Palacký, J. K. Tyl, T. G. Masaryk
- konec 18. stol. – 19. stol.
ČaSP, VV
-
-
uvede příklady organismů žijící v různých oblastech
Evropy a světa
Člověk a živá příroda
vyjmenuje a ukáže na mapě jednotlivé podnebné
- podnebné pásy
pásy, dokáže je charakterizovat
- botanické zahrady, ZOO zahrady
uvědomuje si význam botanických a ZOO zahrad
vyjádří vlastními slovy vývoj česko – německého
soužití
objasní vznik Československé republiky
popíše polohu a podnebí v ČR
pozná rozmanitost života ve vybraných přírodních
celcích
ČJ
EV – Ekosystémy
ČaSP, VV, TV
Češi a Němci, Směřujeme k samostatnosti
- 19. stol. – 1. pol. 20. stol.
Česká republika
- oblast mírného pásu
- společenstva živých organismů na území naší vlasti
EV – Ekosystémy
ČaSP, VV, TV
-
-
-
vyjádří vlastními slovy demokratické principy
budování státu
posoudí život v době nacistické okupace a význam
obnovení Československé republiky
charakterizuje způsob života v poválečném období,
v období totality a po obnovení demokracie
třídí organismy na rostliny a živočichy
rozlišuje rostliny výtrusné a semenné, byliny,
dřeviny
rozděluje živočichy na bezobratlé a obratlovce,
uvede příklady zástupců
své poznatky dokáže zdůvodnit
Tvář Československé republiky, Válečná a poválečná
léta, Od totalitní moci k demokracii
- 20. století
Třídění živých organismů
- bakterie, houby, rostliny
- živočichové – obratlovci, bezobratlí
konkretizuje pojmy území, poloha, územní a
Česká republika, Kraj, v němž žijeme, jednotlivé kraje
správní celek
ČR
zná důležité informace o svém bydlišti a kraji
vyjmenuje kraje a krajská města ČR
popíše polohu, povrch a vodstvo konkrétních oblastí
charakterizuje zeměpisné a přírodní prvky
jednotlivých krajin pomocí vhodných map
uvede významná města a stavby regionů, atraktivity
cestovního ruchu a chráněné oblasti
popíše společné znaky života člověka s ostatními
živočichy
vyjmenuje názvy částí těla
uvědomuje si význam kostry a svalové soustavy pro
pohyb člověka
popíše stavbu a funkci jednotlivých soustav
v lidském těle
pečuje o vlastní zdraví
Člověk
- společné znaky s ostatními živočichy
- lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy
- vývoj člověka
- soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy
demokracie
- chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování
EV – Ekosystémy
VV, TV
MeV – Práce
v realizačním týmu
TV
-
-
-
-
-
vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé etapy
lidského vývoje
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu a řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se
už tolerovat nemohou a která porušují základní
lidská práva nebo demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví;
používá peníze v běžných situacích, odhadne a
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
– ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní
emocionality; rizikové situace; rizikové chování,
předcházení konfliktům
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní
jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku
včetně nároků na reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné;
hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz,
způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory,
půjčky
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná
poranění a zajistí lékařskou pomoc
péče o zdraví – zdravý životní styl, správná výživa,
výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba
stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné,
ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida,
HIV/AIDS), prevence nemocí a úrazů, první pomoc při
drobných poraněních
-
Česká republika – demokratický stát,
Praha - hlavní město,
ČR, součást společenstva hospodářsky vyspělých států,
EU
- partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy,
osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka
sexuality
- návykové látky, hrací automaty a počítače, závislosti,
nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických
VMEGS – Jsme
Evropané
VDO –Principy
demokracie jako formy
vlády a způsobu
rozhodování
VDO - Formy
participace občanů v
politickém životě
-
-
-
-
-
-
médií
krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru,
označování nebezpečných látek
dopravní značky, předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní
prvky)
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný
způsob volání na tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace,
zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku
požáru, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém
vlastními slovy popíše význam surovin pro člověka
ovládá základy práce s počítačem
Člověk zpracovává výrobky, přijímá informace
vysvětlí využití jednoduchých strojů – páka, kladka, - průmysl
nakloněná rovina, kolo
- zařízení sloužící k příjmu informací
- jednoduché stroje a zařízení
rozlišuje pojmy vlast a cizina
vyjmenuje a popíše státní symboly ČR
používá s porozuměním základní státoprávní
ČR jako součást Evropy
pojmy: stát, prezident, parlament, vláda, volby,
Evropa – sjednocující světadíl,
demokracie
Sousední státy ČR, Evropa jeden ze světadílů,
uvede jména prezidenta a premiéra ČR
Cestujeme po Evropě
vybaví si nejvýznamnější pamětihodnosti hlavního
města Prahy
chápe význam spolků EU, NATO, OSN, UNESCO
/UNICEF/
orientuje se na mapách Evropy
popíše polohu ČR v Evropě
INF, ČaSP, všechny
vyučovací předměty –
práce na PC
VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá
MuV – Princip sociálního
smíru a solidarity
-
-
-
určí na mapách sousední státy ČR
popíše polohu sousedních států ČR, stručně posoudí
jejich přírodní tvářnost, hospodářskou a
společenskou vyspělost
vyhledá na mapách známé oblasti cestovního ruchu
na území sousedních států ČR
vyjmenuje a vyhledá na mapě světa jednotlivé
světadíly a oceány na Zemi
vyjmenuje a vyhledá na mapách významné
evropské státy, významná evropská města a
střediska cestovního ruchu
uvede příklady zásad ochrany přírody a životního
prostředí jako celku a uplatňuje je v praktickém
Chráníme přírodu
životě
- vztah člověka k životnímu prostředí
EV - Vztah člověka
k prostředí
TV, VV
Download

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)