ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ S VESELÝM PÍSKÁNÍM
Název projektu: Zdravé dýchání s veselým pískáním
Vznik projektu: Projekt navazuje na mnoholeté zkušenosti získané při zábavné hře na flétnu
s dětmi předškolního věku spojené s nácvikem správného dýchání.
Cíl:
a) zdravotní – vhodným podpůrným prostředkem proti astmatu je právě hra na zobcovou
flétnu, která souvisí s dobře prováděným dechovým cvičením a správným dýcháním.
b) výchovně vzdělávací – hra učí děti soustředěnosti - dítě se zklidňuje, dítě se prosazuje v
jiné nové činnosti – moţnost seberealizace, spolupráce v malé skupině – překonávání
bojácnosti a zlepšení sebevědomí...
Cílová skupina: 5-6leté děti.
Organizace: projekt je součástí ŠVP, probíhá jako výuková půlhodina pro maximálně 12 děti
po předchozí dohodě s rodiči.
Podmínky: Projekt je podporován vedením školy i pedagogickým kolektivem. Má podporu
rodičovské veřejnosti. Učitelka má pedagogické vzdělání uznávané pro způsobilost výuky na
mateřské škole a speciální kurz pod vedením Václava Ţilky a Evy Jenčkové. Kaţdé dítě má
svou vlastní zobcovou sopránovou flétnu s příslušným vybavením. Rodiče a děti v průběhu
výuky dostávají metodické listy a další pomůcky přímo související s výukou.
Metodika:
a) prostředky – základním prostředkem je didaktická hra spojená s vhodnou motivací.
b) metody – pouţívají se výchovné i vzdělávací podle obsahu výuky (návod, vysvětlování,
pozorování, předvádění, pokus, příklad, poţadavek, povzbuzení, hodnocení...)
c) zásady – uplatňuje se cílevědomost, individuální přístup, jednotnost, přiměřenost,
názornost, posloupnost, aktivnost (tj. zásady J.Á. Komenského)
d) duševní hygiena – vlastní výuka se přizpůsobuje momentální přítomné skupině dětí
(tempo, opakování, nová výuka), ale vţdy se dbá na střídání činností a průběţnou relaxaci.
Vlastní program:
a) základní – seznámení s hudební nástrojem, dechová cvičení, správný postoj a drţení flétny,
nasazení tónu, čistění nástroje, seznámení s tóny, vlastní hra.
b) doplňující – poslechové činnosti (hra učitelky na flétnu, CD Aulos), koncert hudebníka (
ZUŠ), metodické listy, drobné domácí úkoly.
Program se vţdy přizpůsobuje individuálním potřebám skupině dětí!
Spoluúčast rodiny: Rodiče pořizují dětem flétny. Dohlíţejí na plnění některých úkolů
spojených s hrou na flétnu v domácím prostředí. Rodiče se účastní první seznamovací
schůzky a poslední spojené s koncertem dětí. Výuka během školního roku je rodičům
přístupná.
1/2
Spolupráce s jinými kroužky: Z hlediska zdravotní prevence pedagogové mateřské školy
mezi s sebou vzájemně spolupracují. Zabývají se návyky i v oblasti správného dýchání (
pěvecký sbor, jóga, flétna). Mimo naší školu se navazuje spolupráce v Heřmanově Městci s
krouţkem hry na flétnu v MŠ Jiráskova a druţinou při ZŠ.
Prezentace: V šatnách tříd a na webových stránkách školy se umisťuje náborový leták včetně
programu a fotografií. Tento materiál se také vyuţívá do kroniky školy a místních novin
Leknín.
Hodnocení a kontrola:
- individuálně – pedagog hodnotí při kaţdém vyučování a své poznatky sděluje rodičům
- celkově – v přípravách se hodnotí měsíčně, po uplynutí školního roku vypracovává učitel
celoroční hodnocení pro ředitele školy.
- veřejností – rodiče mohou nahlédnout do písemností a také kdykoliv navštívit výuku.
Použitá literatura:
- Veselé pískání-zdravé dýchání, Václav Ţilka, Panton 1995
- Hudba v současné škole-zobcová flétna, Eva Jenčková, Jenček 1999
- Ententýky s flétničkou, V.Jelenová a B. Hyvnarová
- ŠVP MŠ Jonášova Heřmanův Městec
Příloha: plán práce krouţku daného školní roku
Místo a datum vypracování: V Heřmanově Městci dne 24.08.2010
Vypracovala: Jana Plavcová
2/2
Download

Zdravé dýchání s veselým pískáním Vznik projektu: Projekt na