Od počátku k současnosti
DĚJINY KNIHOVEN
Knihovna = dokumenty
Písmo a písemnictví (paleografie)
Předstupeň písma – např. piktografy, uzlové,
klínové, hieroglyfy
Vznik písma před cca 5000 lety
Materiály – kámen, hliněné destičky,
papyrus, dřevo , pergamen, papír
Písařské náčiní - rydla, brka, štětce, pera
Písaři a skriptoria
Vynález knihtisku – polovina 15. stol.
Vývoj knihoven – stručně
STAROVĚK – Alexandrijská knihovna
- Aššurbanipalova knihovna
STŘEDOVĚK – klášterní a církevní knihovny
- univerzitní knihovny
- 16. stol. pultový systém, katalog
NOVOVĚK – rozvoj vzdělanosti, vědecké
informace
SOUČASNOST – virtuální svět
NEJSTARŠÍ KNIHOVNA NA SVĚTĚ
Aššurbanipalova knihovna v Ninive, 7. století př.
n. l., je považována za první systematicky
vytvořenou knihovnu
Znovu objevena v 19. století Henry Lavardem
Knihovna byla zničena, mnoho úlomků
hliněných tabulek se uchovalo a bylo
restaurováno
Epos o Gilgamešovi
EPOS O GILGAMEŠOVI
ALEXANDRIJSKÁ KNIHOVNA
Největší a nejslavnější knihovna starověku.
Za doby Caesarovy přechovávala na 700 tisíc
rukopisů na pergamenových svitcích, které
shrnovaly tehdejší poznatky v oboru
matematiky, astronomie, fyziky, lékařství a
historie
V roce 2002 byla znovu otevřena.
ALEXANDRIJSKÁ KNIHOVNA
STŘEDOVĚK
šíření křesťanství (knihovny vznikají při
klášterech)
fond se rozšiřoval opisy, dary, výměnou
Papežská knihovna v Římě
knihovny při městských školách, soukromé
knihovny
od 12. st. vznikají univerzity
1150 – Sorbonna – největší středověká sbírka
knih 1167 Oxford
Cambridge, Praha, Krakov, Vídeň
Sorbona – Pařížská univerzita
Oxford – Bodleyova knihovna
Knihovny v českých zemích
Vznik na přelomu 1. a 2. tisíciletí
Většinou klášterní knihovny
Soukromé knihovny – církevní hodnostáři,
šlechtické rody
Klášter v Břevnově
Strahovský klášter
Břevnovský klášter
Strahovský klášter
Knihovny v českých zemích
1366 – Knihovna Karlovy koleje – významný dar
114 rukopisů
1556 – tzv. Stará klementinská knihovna
(příchod Jezuitů do Prahy)
1622 – sloučení sbírek Klementina a knihoven
pražské univerzity
Vzniká centrální univerzitní knihovna Nová
karolinská knihovna
Nadále rozvoj šlechtických knihoven
Křižovnické náměstí. Vpravo průčelí
Klementina. Praga, 1836.
Půdorys pražské univerzitní knihovny
(1842) s později doplněnými rukopisnými
údaji o uložení knihovních oborů
Klementinum
Knihovna Klementinum
1773 zrušení jezuitského řádu
nová (karolinská) knihovna přenesena do
Klementina
1777 - Dvorský dekret - převod všech
jezuitských knihoven v Čechách do bibliotéky v
Klementinu
z 12 zrušených jezuitských kolejí přes 100.000
knih
BIBLIOTHECA NATIONALIS - povinný výtisk,
pravidelnost doplňování
1925 vzniká Národní a univerzitní knihovna
Knihovnictví v 19. století
Rozvoj veřejných a speciálních knihoven
1848 – 1. knihovnický zákon – rozvoj služeb
veřejnosti, povinný výtisk
Počátky knihovnického vzdělávání
1876 – ALA – Asociace amerických
knihovníků
časopis Library Yournal
Library of Congress
British Library
Novodobé knihovnictví v českých zemích
19. století – vznikají veřejné knihovny
Rozvoj vědeckých oborů
Podpora čtenářských spolků
- 1825 Instrukce pro univerzitní a studijní knihovny
(vymezuje povinnosti knihovníka a jeho vzdělání,
platnost ukončena roku 1948)
1919 Zákon o veřejných knihovnách obecních,
Zákon o pamětních knihách
Novodobé knihovnictví v českých zemích
Knihovna Národního muzea v Praze
Bohemikální program J. Dobrovského
Knihovna Moravského muzea v Brně
Knihovny dělnických spolků a besed
20. léta 20. st. - Slovanská knihovna
- Ústřední zemědělská knihovna
- Knihovna VŠT (později NTK,STK)
Knihovní zákon 257/2001 Sb.
Zajímavosti
70. léta 19. st. - cca 300 lidových knihoven
1905 – více než 3000 lidových knihoven
Nyní více než 6000 veřejných knihoven
Sytém :
1. NK ČR, MZK, Knihovna a tiskárna pro nevidomé
K. E. Macana v Praze
2. Krajské knihovny
3.Základní knihovny
4. Specializované knihovny
PROJEKT NÁRODNÍ DIG. KNIHOVNA
Národní
technická
knihovna
Univerzitní Kampus Brno
Interiér knihovny Kampusu Brno
Knihovna Filozofické fakulty MU
Knihovna UTB Zlín
Děkuji za pozornost
Listopad 2013
Bc. Věra Adámková
Bc. Veronika Hermanová
Prameny:
CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl.vyd. Praha: Karolinum, 2002, 247 s. ISBN 80246-0323-3.
Alexandrijská knihovna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001-, 8. 10. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandrijsk%C3%A1_knihovna
Klementinum. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001-, 14. 11. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klementinum
Zákon ze dne 9. července 1959 č. 53/1959 Sb. jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon). In
Národní knihovna České republiky. Informace pro knihovny : legislativa, doporučení, standardy.
[online]. Praha : Národní knihovna České republiky, [cit. 2007-11-08]. Dostupný z www: <
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Knihovnicky_zakon.htm>.
Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon). In Národní knihovna České republiky. Informace pro
knihovny : legislativa, doporučení, standardy. [online]. Praha : Národní knihovna České republiky,
[cit. 2007-11-08]. Úplné znění knihovního zákona se zapracováním všech novel přijatých do června
2006. Dostupný z www: <
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>.
Prameny:
EKSCHMITT, Werner. Paměť národů : hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách,
papyrech a pergamenech. Praha : Orbis, 1974. 252, [2] s. Stopy, fakta, svědectví.
Univerzitní kampus Bohunice. MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO. Masarykova univerzita: Česká
republika [online]. Brno, 1996–2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z:
http://generator.citace.com/dok/mstuRIsMaIMC0UAf
Národní technická knihovna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001-, 14. 11. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_technick%C3%A1_knihovna
JANKOVSKÁ, Blanka. Systém knihoven v ČR. In: KISK [online]. Brno, 2008, 5. 4. 2010 [cit. 2013-1121]. Dostupné z: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Syst%C3%A9m_knihoven_v_%C4%8CR
14/15 Baťův institut. Baťův institut [online]. Zlín, 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://www.1415.cz/
Bibliothèque de la Sorbonne. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001-, 4. 4. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_de_la_Sorbonne
EMINGEROVÁ, Dana. Jak to chodí na nejslavnější univerzitě světa: Oxford na vlastní
oči. IDNES.cz [online]. 2012, 27. února 2012 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z:
http://cestovani.idnes.cz/oxford-nejslavnejsi-univerzita-sveta-dhd-/kolemsveta.aspx?c=A120227_114329_igsvet_tom
Download

moje DEJINY KNIHOVEN [režim kompatibility]