Teknopark
TEKNOPARK NEDİR?
Teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortamda araştırma, geliştirme
ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri;
akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.*
TEKNOPARK ile amaç; üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, ileri teknolojiye yönelik girişimciliğin teşvik edilmesi, teknolojik bilgi üretilmesi, bilimsel bilginin ticarileştirilmesi, AR-GE’ye dayalı ürün ve üretim
yöntemlerinin geliştirilmesi olacak. Bu oluşum aynı zamanda firmalar ve girişimcilere üniversitenin altyapı
imkânlarından akademisyen ve öğrenci/mezun potansiyelinden yararlanma imkânı sağlayacak.**
Kaynaklar; * http://www.tgbd.org.tr/tr/teknopark-tanimi-16.html
** http://www.nigde.edu.tr/page.php?news=1486)
BOZOK TEKNOPARK
180 Üniversite bulunan ülkemizde sadece 52 teknopark bulunmakta. Bu Teknoparkların en yenisi olan
Bozok Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, BOZOK TEKNOPARK’ da 26.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak faaliyete başlamıştır. Yönetici şirketin kurulması ve IPA Projesi ile yapımı devam eden
binasının tamamlanması ile kiracı almaya başlayacak ve Yozgat’ da üniversite sanayi işbirliği adına önemli
hizmetler sunacaktır.
Kurucu Heyet Bilgileri;
Kurulacak yönetici şirkette yer alacak ortaklar, hisse oranları ve hisse tutarları aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır.
Kurucu Adı
Bozok Üniversitesi
Yozgat Valiliği (İl Özel İdaresi)
Yozgat Belediyesi
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Akdağmadeni Belediyesi
Sorgun Belediyesi
Yozgat Ziraat Odası
TOPLAM
Pay Oranı
%75
%5
%5
%5
%3
%5
%2
% 100
Bozok Üniversitesi
Yozgat Valiliği (İl Özel İdaresi)
Yozgat Belediyesi
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Akdağmadeni Belediyesi
Sorgun Belediyesi
33
Teknopark
BOZOK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
Seçilen Bölge Arazisi Yozgat İli, Merkez İlçe, 101 Ada, 1 Parsel’de Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup,
Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampus alanı içerisinde kalmaktadır. Toplam alanı ise 16756,32 m²’
dir.(Yozgat’ta 2.000 m2)
34
BOZOK TEKNOPARK İLE YOZGAT İŞLETMELERİ ARTIK DAHA AVANTAJLI
Araştırma imkânlarına ve nitelikli insan kaynaklarına olan yakınlık, erişim kolaylığı ve buna ek olarak verimliliklerindeki artış ile düşük maliyetler firmalar açısından Teknoparklarda yer almayı oldukça cazip kılıyor.
Bozok Üniversitesi bünyesinde hayata geçen BOZOK TEKNOPARK Yozgat işletmelerine de önemli avantajlar sağlıyor. Bilgi ve deneyimin ürüne dönüştürmesi açısından cazip olan Teknoparklar Yozgat işletmecilerinin çalışmalarını üniversitemiz araştırma odakları ile eşgüdümlü bir şekilde yürütebilmeleri açısından
önemli bir avantaj sağlıyor.
Bunların dışında teknopark bünyesinde faaliyet gösterecek firmalar için yasal bir takım avantajlar da söz
konusu. Bölgede çalışan firmaların bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları
kurumlar vergisinden; Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili
ücretleri her türlü vergiden; Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet ve yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den düşme imkânı sunulmaktadır.
35
Teknopark
BOZOK TEKNOPARK’ tan Kimler Yararlanabilecek?
Başta akademisyenlerimiz olmak üzere, girişimciler, sanayiciler ve öğrenciler Bozok Teknopark’ın avantajlarından yararlanma imkanı bulabileceklerdir.
Proje Kapsamında Sanayici, Girişimciler, Öğrencilerimiz Ve Akademisyenlerimize Eğitimler
Verilecek.
Şehrimize sanayimize ve akademisyenlerimize çok önemli avantajlar sunacak Bozok Teknopark binamız
AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) projesi kapsamında yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ayrıca
proje kapsamında sanayici ve akademisyenlerimize eğitimlerde verilecek. Ayrıca “Türk Patent Enstitüsü”
ile yaptığımız sözleşme kapsamında Bozok Patent Destek Birimi de kurularak patent almak isteyen proje
severlere hizmet verecek.
Teknoparkların Sağladığı Yararlar
Akademisyenlere Sağladığı Yararlar
Öğretim elemanlarına fikirlerini ve projelerini uygulama ve test etme fırsatı vermektedir, Bunların yanı sıra
öğretim elemanları yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek üzere bu bölgelerde Üniversite
Yönetim Kurulu izni ile şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin
yönetiminde görev alabilmektedir.*
Kaynaklar; * teftis.sanayi.gov.tr/.../muzaffer-baris-morgul-ers-03122012133038.pptx
36
Öğrencilere Sağladığı Yararlar
Öğrencilere staj imkânı ve mezuniyet sonrası kendi meslek alanlarında iş bulma kolaylığı sağladığı gibi
öğrencilerin sanayi ile irtibat kurma imkânı sayesinde girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine imkan verecektir.**
Girişimcilere Sağladığı Yararlar
Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve
Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden
muaf tutulmaktadır.
Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları,
sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de
katma değer vergisinden muaftır.
(25/10/1984 tarihli, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 20.Madde).
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023
tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Dolayısıyla teknoloji geliştirme bölgesinde çalıştırılan
araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeline, münhasıran bu görevlerine yönelik olarak yapılmakta olan
ücret ödemeleri 31.12.2023 tarihine kadar damga vergisinden de istisnadır.
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3.maddesinin
3.bendi kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin
%50’si desteklenmektedir.***
Yerel Yönetime Sağladığı Yararlar
Teknoparkların amacı sadece bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak değil, aynı zamanda tüm ülke çapında
katma değer sağlayarak ekonomiye hizmet etmektir. Teknoparklar geri kalmış bölgelerde yeni iş istihdamı
olanakları yaratır. Bilim parkı, araştırma kurumları ve sanayi arasındaki iletişimi artırarak elde edilen bilgi
ve becerilerin sanayi ve ekonomiye aktarılmasında önemli bir rol oynar. Yeni teknoloji şirketleri bölgesel
ekonominin yeniden yapılanmasını sağlarlar. Ülkenin değişik bölgeleri arasındaki eşitsizlik sorununun
çözümünde uygun bir çözüm yöntemidir.****
Kaynaklar; ** Devlet Denetleme Kurulu’nun 4691 sayılı kanun ile ilgili 22.01.2009 tarihli raporu
*** teftis.sanayi.gov.tr/.../muzaffer-baris-morgul-ers-03122012133038.pptx
**** http://www.erciyesteknopark.com/Sayfa.aspx?sayfa=TeknoparkNedir
37
Teknopark
ÜNİVERSİTE İLE İÇ İÇE BİR TEKNOPARK
Teknoparklar öncelikle girişimcilere, üniversiteye dayalı bir teknopark içinde yer almalarından dolayı üniversitenin uzman kadrosundan, öğrencilerinden ve araştırma potansiyelinden yararlanma olanağı sağlar.
BOZOK TEKNOPARK, Bozok Üniversitesi kampüsünde yer alması hasebiyle Bozok Teknopark Üniversitenin bir çok hizmetine yakınlık sunmaktadır. Üniversitemizin sahip olduğu BİLTEM, Merkezi Kütüphane,
abone olunan veri tabanları gibi birçok birim ile hizmet vermektedir.
AB PROJESİNİN BOZOK TEKNOPARK’A GETİRDİKLERİ
• ERCİYES TECHNOPARK REGIONAL INNOVATION CENTRE başlıklı ve 2007TR16IPO 003.1.3.02 kodlu proje ile bina tefrişatı yapılmıştır.
• Bina içi kullanım alanları, girişimcilerimize hizmet sunmak üzere yine bu projeden yarar sağlayacaktır.
• Akademisyen, öğrenci, çeşitli alanlardaki girişimcilere ve sanayicilere eğitim, seminer, yarışma gibi birçok
etkinlikler de bu proje kapsamında yapılacaktır.
BOZOK TEKNOPARK YÖNETİM YAPISI
YÖNETİM KURULU
Başkan
Prof. Dr. Hasan YUMAK
Başkan Yardımcıları
Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ
Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ
Üyeler
Yrd. Doç. Dr. Orhan HAZER
Tevfik BOZKURT (Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı)
Sinan ÇELİK (Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı)
Erdoğan ÖZTÜRK (Organize Sanayi Bölge Müdürü)
Genel Müdür
Yrd. Doç. Dr. Orhan HAZER
Proje Sorumlusu
Dilara DEMİR
38
Bozok Üniversitesi Türk Patent Enstitüsü
Bilgi ve Doküman Birimi (Bozok Patent Destek Birimi)
Patent
Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre
üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır.
Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.*
Faydalı Model
Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge
türü de Faydalı Model Belgesi’dir.
Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve
sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme
ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.**
Marka
Bozok
Patent Destek Birimi
del
o
a
k
r
M
ı
a
l
a
M
•
ve Fayd rım
t
n
e
t
a
a
•P
yel Tas
i
r
t
s
ü
d
•En
aretler ografyaları
ş
İ
i
f
a
r
p
•Coğ
evre To
D
e
r
g
•Ente
Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da
hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Malları veya hizmetleri
ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler,
rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, logolar, etiketler veya bunların kombinasyonları marka olarak
kabul edilir.
TPE Bilgi ve Doküman Birimi; marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, faydalı model
konularında başvuru yapmak isteyen üyelerimize
ücretsiz danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti vermektedir.*
Kaynaklar: * http://www.atso.org.tr/icerik/3/74/tpe-bilgi-vedokuman-birimi.html
** http://duzceteknopark.com.tr/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=53&Itemid=81
39
Bozok Üniversitesi Türk Patent Enstitüsü
Bilgi ve Doküman Birimi (Bozok Patent Destek Birimi)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE DOKÜMAN BİRİMİ
(BOZOK PATENT DESTEK BİRİMİ)
Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model konularında akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve sanayicilerimize yardımcı olmak amacıyla Bozok Üniversitesi TPE döküman birimi, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ile
birimimiz arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, 19.04.2013 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Bozok Üniversitesi TPE Doküman Biriminin ilkelerinden biri olan bilgiyi üretme ve toplumun yararına kullanılabilir bir değere dönüştürme esasına göre kurulmuştur.
Bozok Üniversitesinde gerek çalışanların gerek de öğrenciler tarafından sürdürülecek patent çalışmalarını
teşvik etmek, bu patentlerin alınmasını sağlamak, patent çalışmalarında rehberlik görevi görmektir.
PATENT - FAYDALI MODEL - TASARIM ALANLARINDA 2006-2013 YILLARI ARASINDA
TPE’YE YOZGAT’TAN BAŞVURU SAYILARI
2012 yılına ait değerler 28.01.2013 raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır.
40
BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NİN YILLARA GÖRE PATENT VE FAYDALI MODEL
BAŞVURU VE TESCİL SAYILARI
YILLAR
FAYDALI MODEL BAŞVURU
2013
3
2012
4
2011
1
2009
2
FAYDALI MODEL TESCİL
2013
2
2012
3
2010
1
PATENT BAŞVURU
2013
1
2012
2
2011
1
2012 yılına ait değerler 28.01.2013 raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır.
41
Yrd. Doç. Dr. Hasan BÖREKÇİ
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Cerrahi Alet Buluşuna Patent ve Lisans Hakkı
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Börekçi, Laporaskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere buluşu yapılan, tasarımı tamamlanarak basit prototipi geliştirilen ve
Türk Patent Enstitüsü tarafından patent ve lisans hakkı alınan 2 adet cerrahi aletin üretiminin gerçekleştirilmesi
amacıyla lisans haklarını Alman üretici firmaya devretti. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Börekçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu önemli 2 buluş Alman firma tarafından üretilecek ve dünya pazarına sunulacağına dikkat çekerek üretimi gerçekleştirildikten sonra laporaskopik
ameliyatlarda kullanılmaya başlanılacağı bilgisini verdi. Gerek genel cerrahi gerekse diğer cerrahi operasyonlarda zorlanılan uygulamaların kolaylaştırılması adına bazı tasarımlar yaparak cerrahi aletler tasarladığını ifade
eden Börekçi, cerrahların ameliyatlardaki karşılaştığı problemlerin modifiye cerrahi aletlerin ortaya konmasına
kendisine temel kaynak olduğunu ifade etti. Türkiye’de bir cerrahi alet geliştirmenin oldukça zor bir uğraş olduğunu, bir aletin patentini ve lisans hakkını almanın zaman alıcı bir süreci gerektirdiğini belirterek, “cerrahi alet
buluşları ile ilgili bazı yerli firmalar ile üretim konusunda girişimlerimiz oldu. Ardından TÜBİTAK 1512 girişimcilik
destek programına da başvuruldu. Ama gerekli desteği alamadık. Sadece tıp sektöründe değil tüm mesleklerde bu tür tasarımlara ve patent enstitülerine başvurulup bu tasarımların olgunlaştırılmasına ülke olarak çok
ihtiyacımız var” dedi. Söz konusu cerrahi aletler ile ilgili 15 tasarımının olduğunu bunlardan 6 tanesine ise Türk
Patent Enstitüsü’nden belge aldığını belirtti.Yrd. Doç. Dr. Hasan Börekçi’nin Türk Patent Enstitüsüne toplamda
10 başvurusu bulunmaktadır. Bunlardan 9 tanesi aşağıdaki tabloda verildiği gibi yayınlanmıştır. Ayrıca toplam
7 adet faydalı model belgesi almıştır.
Buluş Türü
Başvuru No Buluş Başlığı
Faydalı Model
2012/15430
Faydalı Model
2012/09705
Patent
2011/10650
Faydalı Model 2012/01535
Faydalı Model 2013/02984
Faydalı Model 2013/04726
Faydalı Model 2012/01536
Faydalı Model 2013/03884
Faydalı Model 2011/09249
42
Laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere geliştirilen disektör-hook entegre aparatı.
Laparoskopik ameliyatlarda kullanılan cihazlar için geliştirilen el tutamağı.
Batın operasyonları için geliştirilen, kullanımı kolay, injuriyi minimize eden membranlı ve silikonlu bir ekartasyon sistemi.
Laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere geliştirilen dikiş ve düğüm
yardımcı aparatı.
Trokar giriş delıgı suturasyonuna yardımcı aparat.
Laparoskopik ameliyatlarda kamera kullanımı ve görüntü aktarımında
alternatif çözümler.
Laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere geliştirilen hemostatik aparat.
Laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere geliştirilen dikiş ve düğüm yardımcı
aparatında yenilik.
Laparaskopik ameliyatlarda kullanılan "koterize edici kanca"da (Hook) yenilikler.
Yrd. Doç. Dr. Orhan HAZER
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
İçilebilir Yüzey Temizleyicisi
Günümüzde kimyasal kullanımının oldukça artmasıyla beraber toksik olabilecek birçok ürün ortaya çıkmaktadır. Özellikle evlerde çok yaygın olarak kullanılan temizlik malzemelerinin birçoğu kimyasal ihtiva etmektedir.
Her ne kadar temizlik amacıyla kullanılsa da birçok kazalara da sebebiyet vermektedir. Son dönemlerde özellikle bu malzemelerin çocuklar tarafından istemsiz olarak içilmesinden dolayı birçok zehirlenme, yaralanma ve
ölüm vakaları görülmektedir.
Günümüz gerekliliği olan bu vb. işlevleri doğal yollarla sağlayabilecek çalışmalar gittikçe artmaktadır. Bizlerde
bu amaçla yüzey aktif madde ihtiva eden ve gıdalarda dahi kullanılabilen doğal maddeler kullanılarak içilebilir
yüzey temizleyiciyi geliştirdik. Tablet olması ve işlenebilen olması yönüyle dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu çalışmamızı patent yoluyla koruma altına almaya karar verdik. Bu amaçla 01.10.2012 tarihinde yapmış
olduğumuz patent başvurusu şekilsel incelemeyi geçip araştırma safhasınıda başarıyla tamamlamıştır. Aynı
zamanda çalışmamız TÜBİTAK Patent Destek Programı tarafından da desteklenmektedir.
43
Yozgat Innovation Center (YIC)
Yozgat Yenilikçilik Merkezi
Proje Kodu
Proje Yürütücüsü
Proje Başlangiç Tarih
Proje Bitiş Tarihi
Proje Süresi
Proje Bütçesi
EuropeAid/128636/D/SER/TR
Erciyes Üniversitesi
20.11.2012
20.11.2014
24 ay
İnşaat Bütçesi: 4.069.468 €
Teknik Destek Bütçesi: 1.205.500 € (235.000 €)
Tefrişat Bütçesi: 553.970 €
Bir Avrupa Birliği “IPA Projesi” olan
Bölgesel Yenilikçilik Merkezi projesi
kapsamında Kayseri (Erciyes Üniversitesi) ve Yozgat (Bozok Üniversitesi) illerinde 7.824.777 € bütçeli
proje devam etmektedir. Proje Kapsamında Yozgat Yenilikçilik Merkezi
kurulmuş ve binası tamamlanmak
üzeredir. Bozok Teknopark için kullanılacak olan bina aynı zamanda proje ile tefriş edilecek ayrıca üniversite
ve sanayide teknik destek çalışmaları yapılacaktır. Hali hazırda devam
eden EuropeAid / 128636 kodlu proje
2014 yılı sonunda tamamlanacaktır.
IPA PROJESİNİN GETİRDİKLERİ
Bozok Teknopark Binası
Bina Donanımı
-Akademisyen, öğrenciler ve girişimciler tarafından kullanılacak olan binanın düzenlenmesi, gerekli
donanımların temin edilmesi sağlanacak,
44
Eğitimler
-Çeşitli konu ve alanlarda girişimcilere eğitimler düzenlenecek
Teknik Geziler
-Teknopark personelinin desteklenmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı geziler, seminerler
düzenlenecek,
Yarışmalar
-Farklı dallarda girişimcilik yarışmaları düzenlenecektir.
Proje Kapsamında Yapılan Teknik Geziler ve Çalıştaylar devam etmektedir.
YOZGAT İNNOVASYON MERKEZİNİN GENEL AMAÇLARI
­Girişimcilere Ar-Ge, inovasyon, bilişim ve iletişim teknolojilerini geliştirecekleri desteği sağlamak,
Bölgede teknolojinin ve inovasyon temelli çalışmaların geliştirilip özendirilmesi ile ihtiyaç analiz ve değerlendirmesinin yapılabilmesine ilişkin stratejilerin oluşturulması,
Bozok Teknopark Yönetiminin, Teknoparkta yer alan şirketlerin ve bölgedeki KOBİ’lerin performanslarının,
rekabetçiliğinin ve girişimciliğinin geliştirilmesi,
İnovasyon destek programları konusunda farkındalığın artırılması.
45
Download

Teknopark - Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve