Ticketing
Poslední aktualizace: leden 2010
Vypracoval tým Amadeus Help Desk
Amadeus Marketing CSA, s.r.o.
Meteor Centre Office Park B
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Tel.: +420 234 704 333, +421 2 4341 2179
Fax: +420 234 704 311, 312
E-mail: [email protected]
Web: www.cz.amadeus.com
www.sk.amadeus.com
OBSAH
Oceňování
str. 6
Maska – TST – (TQT)
str. 10
Povinné prvky pro vystavení letenky
str. 14
Tisk letenky (TTP)
str. 17
IT maska
str. 20
Vytvoření IT masky v kryptiku (TTC, TTI, TTK)
str. 22
Vytvoření IT masky v grafice
str. 29
Splitování masky (TTS)
str. 38
Net Remittance metody 2A, 2E
str. 39
Ocenění Cabin Baggage (CBBG)
str. 44
Ocenění Extra Seat (EXST)
str. 48
Rezervace a ocenění cesty kolem světa (Round The World)
str. 49
Cash report (TJQ)
str. 55
Sales report (TJI)
str. 57
Summary report (TJS)
str. 59
Zobrazení elektronické letenky (TWD)
str. 61
Rušení (void) elektronické letenky (TWX)
str. 64
Revalidace (TTP/ETRV)
str. 67
Převystavení letenky bez doplatku v kryptiku
str. 72
Převystavení letenky v grafice
str. 79
Převystavení letenky s doplatkem
str. 85
Involuntary převystavení
str. 89
Druhé a další převystavení
str. 90
Převystavení letenky dospělého a infanta
str. 93
Upgrade
str. 98
Refundace – kryptické vstupy (TRF)
str. 108
Refundace v grafice
str. 125
Tisk kopie refundačního kupónu
str. 136
Zobrazení prázdné refundace
str. 139
Virtuální MCO
str. 141
Vytvoření virtuálního MCO (IMCM)
str. 142
Zobrazení masky (TQM)
str. 145
Modifikace virtuálního MCO
str. 146
Vložení čísla letenky do MCO (TMI/B)
str. 148
Vložení poznámky do MCO (TMI/H)
str. 149
Vložení MCO do skupinové rezervace
str. 150
Vložení MCO pro cestujícího s infantem
str. 151
Vystavení (tisk) virtuálního MCO (TTM)
str. 152
Tisk a odeslání MCO na e-mail (TTM/EML)
str. 154
Rušení (void) MCO (TRDC)
str. 155
Refundace MCO (TRF)
str. 156
Zobrazení MCO
str. 157
Opakovaný tisk kupónů MCO (TTR/M/SN)
str. 157
VYSTAVOVÁNÍ LETENEK
V REZERVAČNÍM
SYSTÉMU AMADEUS
Ticketingové školení
Tento dokument je návodem k vystavování letenek za publikované tarify, IT tarify
a letenek vystavovaných pomocí BSP net remittance metod pro uživatele
rezervačního systému Amadeus.
Při vystavování letenek se musíte řídit požadavky, předpisy a ceníky jednotlivých leteckých společností.
Všechny následující rezervace a údaje k nim jsou smyšlené a slouží
jen k názornosti probíraných témat.
5
OCEŇOVÁNÍ
HE FXP
Ze základního školení jste si odnesli poznatky, jak najít správný tarif a podle
podmínek tento tarif aplikovat při oceňování rezervace. Připomeňme si tedy
v následující části možnosti oceňování rezervací.
OCEŇOVÁNÍ REZERVACÍ – hlavní vstupy:
FXX
FXP
FXL
FXR
FXB
FXC
informativní ocenění bez možnosti uložení ceny
ocenění rezervace, uložení ceny a masky, tzv. TST
ukáže nejnižší tarif vypsaný dopravcem
k zarezervovanému itineráři – i když tento tarif
nebude dostupný – systém upozorní
překnihuje zobrazené lety na nejnižší
momentálně dostupný tarif (cenu) - stejné jako FXB
ale bez možnosti uložení ceny (TST) a bez PNR
nabídne a překnihuje rezervaci podle dnešního
BEST BUY + uloží cenu a vytvoří TST – jen z PNR!
VALUE PRICER – zpoplatněný vstup – vyhledá nejlepší
kombinaci volných míst a tarifů a nabídne
tzv.: „recommendations“
MODIFIKACE oceňovacích vstupů:
F../S2-5
F../S4X
F../S3S
F../P3
F../R,U
F../R,UP
F../RZZ (RCD)
F../OPEN
F../RVAC
F../RCMA*CMP
F../RCN-CH/P2
F../INF
F../R,ET(WT)
F../R,VC-xx
ocenění jednotlivých segmentů
ocenění segmentu 4 průletem (non-stop over)
ocenění pro segment číslo 3 jako stopover
ocenění pouze pasažéra číslo 3
ocenění za UNIFARE/NEGO
ocenění – výběr z Unifares a Public fares
ocenění mládežníka nebo důchodce (když není FD v PNR)
ocenění při zpáteční cestě open
ocenění za tarif VUSA (visit USA)
ocenění companion fares typu -CN- a -CPdodání dětské slevy z companion tarifu pro cestujícího č.2
ocenění pouze infanta
ocenění CBBG – bez tax
dodání validačního dopravce - validating carrier
6
F../R,VC-XX ocenění s validačním dopravcem
- pokud se rozhodnete vystavit letenku na jiného dopravce, než pro kterého je
platná cena v rezervaci při ocenění, musíte použít vstup na ocenění rezervace
jiným validačním dopravcem: např. rezervace je na JK (Spanair), který není
členem BSP, a tak budete letenku vystavovat na dopravce HR (FXP/R,VCHR).
- ocenění s validačním dopravcem musí být vždy použito na ocenění rezervace
do USA, ideálně na rezervace do celé TC1 oblasti.
Doporučujeme tento vstup použít i na všechny dálkové lety a rezervace,
v kterých jsou kombinované letecké společnosti.
- při použití tohoto vstupu se vám v rezervaci automaticky objeví validační
dopravce – FV –
FXP/R,VC-XX
7
FOLLOW-UP FUNKCE PO OCEŇOVÁNÍ:
FQN6
FQN6-1
FQN6-2
FQR6
FQR6-1
FQR6-2
FQS6
FQS6/Axx
FQQ6
FQU1
nahlédnutí do podmínek tarifu na řádku 6
nahlédnutí do podmínek tarifu na řádku 6 pro první úsek letu
nahlédnutí do podmínek tarifu na řádku 6 pro druhý úsek letu
nahlédnutí do předepsaného routingu pro řádek 6
nahlédnutí do předepsaného routingu pro řádek 6 první úsek
nahlédnutí do předepsaného routingu pro řádek 6 druhý úsek
zobrazení předepsaných knihovacích tříd pro tarif
zobrazení předepsaných knihovacích tříd pro tarif a dopravce
zobrazení ticket image
zobrazení celkové výše tax
Pro uložení ceny do rezervace nesmíme zapomenout ocenění podepsat vstupem
RFx a uložit vstupem ER nebo uložit a zároveň uzavřít rezervaci vstupem ET.
Po ocenění PNR a uložení ceny do rezervace (tzv. masky) se nám objeví v záhlaví
rezervace zkratka ---TST--- (Transitional Stored Ticket).
Pro vyvolání masky z rezervace použijeme vstup TQT. Pokud máme v rezervaci
pouze jednu masku, po vstupu TQT se nám rovnou zobrazí:
8
V případě, že nám systém nabídne seznam masek po příkazu TQT
a ne právě jednu masku, pak použijeme vstup TQT/T1 (maska číslo 1).
9
MASKA ---TST--HE TST
Informace, které jsou uložené v masce, se vytisknou na letenku. Můžeme tedy
hovořit o vztahu: MASKA = LETENKA.
LEGENDA K MASCE:
TST00001
číslo masky, v tomto případě číslo 1
PRG1A0900
office ID kanceláře, která masku uložila
MP/30JAN
kód agenta a datum uložení masky
I0
status pro automatickou masku
HE FCMI
» helpové stránky vysvětlující indikátory v masce
M1
status pro manuálně vytvořenou masku
LD
last ticketing date – do kdy je potřeba vystavit letenku za
uložený tarif. Vždy porovnat s AP paragrafem v tarifu, zda „TKT
date“ souhlasí!
OD PRGPRG
„Origin / Destination“ - bod počátku a konce kalkulace cesty
SI
sales indikátor (již se nepoužívají)
10
T-
indikátor typu letenky – pokud za T- není žádný údaj, letenka
může být vystavena oběma způsoby
T-E
indikátor letenky, kterou lze vystavit pouze elektronicky
FXP/R,VC-OK
způsob ocenění rezervace
1.CERT/MIROSLAV MR
jméno cestujícího
status letenky
fare basis
dopravce
číslo
letu
RBD
datum
odletu
čas odletu
RBD – Reservation Booking Designator = rezervační třída
O před zkratkou HEL znamená otočný bod / stopover
Např.:
X před kódem města znamená transfer / průlet
povolená váha zavazadel – 23kilo
pokud by se na tomto místě objevila zkratka
PC – „Piece Concept“ – jedná se o formát
zavazadel do Ameriky
NVB (Not Valid Before)
NVA (Not Valid After)
Informace NVB a NVA se promítají do masky dle podmínek tarifu (minimální a maximální
pobyt), stejně jako určení kolik je povolená váha zavazadel pro daný itinerář.
11
LSF – Local Selling Fare
Pokud je cena letenky v cizí měně, zde se zobrazuje ekvivalent (cena tarifu přepočítaná na domácí měnu) a pod tím všechny taxy a total - celkovou cenu za letenku.
FARE –
F
ocenění za publikovaný tarif, prvotní vystavení
EQUIV –
E
pokud je cena letenky v cizí měně, ekvivalent k této ceně v prodejní
měně v aktuálním přepočtu
TAXA –
X
nově vkládaná taxa - TX001 - umístění konkrétní taxy na pozici č. 1.
např. TX001 CZK 840YQ
„název taxy“
FQNTAX/YQ
O
F a r e
indikátor O před taxou se objevuje v případě převystavení letenky
a znamená to, že taxa byla již uhrazená - „old / origin tax“
c a l c u l a t i o n
- musí souhlasit s itinerářem
Jedná se o přepis itineráře za pomoci označení dopravce, kódů měst a cen za
jednotlivé letové úseky, které jsou uvedeny v NUC (Neutral Unit of Construction),
stejně jako celková cena letenky. Ukončení cesty (itineráře) je vždy označeno slovem
END a za ním následuje kurs ROE (Rate Of Exchange).
12
Vždy platí pravidlo, že celková hodnota v NUC vynásobená kurzem ROE, musí
odpovídat ceně, která je uvedena v konkrétní prodejní měně (LSF = Local Selling
Fare) v kolonce FARE.
NUC × ROE = LSF
Příklad:
291.02 × 17.833700 = 5189,963374 = 5190
validační
dopravce
platba
provize
endorzační rubrika
(endorsement box)
Pokud se vytváří manuální maska letenky, bude se většinou jednat o případ IT
letenky (Inclusive Tour). Cenu letenky dostáváme od dopravce, výši konkrétních
letištních poplatků zjišťujeme z konkrétní rezervace oceňovacími vstupy – např. FXX,
FXL atd.
Na vystavené IT letence se nezobrazuje cena letenky v kolonce FARE a celková
cena letenky v kolonce TOTAL.
Za manuální masku nese plně zodpovědnost agent!!
13
Povinné prvky rezervace, bez
kterých nelze letenku vystavit
¾
TST
TARIFNÍ MASKA
Vytváří se automaticky pomocí výše uvedených vstupů pro oceňování anebo
manuálně pomocí vstupu TTC (pro vytvoření prázdné masky) a vstupů TTI
a TTK (pro vyplnění této prázdné masky)
¾
FM
VÝŠE PROVIZE – COMMISSION
HE FM
Z každé vystavené letenky máte nárok na určitou výši provize. Tuto výši vždy
stanovuje letecká společnost.
FM 1
- vstup pro vložení provize 1%
FM 0
- vstup pro vložení provize 0%
FM 7N - u Net Remittance metody 2E se za výše provize dodává písmeno N
¾
FV
VALIDAČNÍ DOPRAVCE / Validating Carrier
HE FV
FV BA - dodání validačního dopravce BA do rezervace
Validační dopravce je dopravce, který bude provádět zúčtování vystaveného
dokladu přes BSP. Pokud nevíme přesně, kdo je správný validační dopravce,
bude nutné provést kontrolu pomocí vstupů:
Na zobrazení TGBD-CZ nebo TGBD-SK uvidíme seznam všech BSP
dopravců pro CZ a SK market (při použití jiného country kódu ve vstupu se
můžete podívat i na jiné trhy), kterým se systém řídí.
Pokud se v rezervaci vyskytují pouze úseky dopravce, který není členem
lokálního BSP plánu a je mu předepsán generální zástupce, musíme použít
pro validaci takové letenky zkratku generálního agenta. Seznam General
Sales Agents najdeme vstupem TGGSD-CZ pro Českou republiku
a TGGSD-SK pro Slovenskou republiku.
TGBD-CZ
--BSP/ARP
AA
AC
BT
B2
FV
IB
LO
LX
OA
OK
SN
SQ
6Q
zobrazí členy BSP pro CZ
PLAN
AF
CO
JJ
LY
OS
SU
FOR:
AY
CX
JU
MA
OU
TE
CZ
AZ
DL
KL
MH
QS
TG
CZECHREPUBLIC
BA
BD
BR
EI
EK
FB
KM
KU
LH
MK
NH
NZ
RO
SA
SK
TK
TP
VV
14
TGGSD-CZ
COUNTRY
-
zobrazí přehled generálních agentů pro jiné dopravce pro CZ
CZ
GENERAL SALES AGENT
AF
AY
BA
BD
HR
KL
LH
OK
-
OS -
RK
DC
CY
QN
CO
NW
CL
AH
JU
VO
¾ FP
SB
TX
DI
EZ
MN
DN
UK
EW
AI
MS
3L
3R
AV
RG
CU
SU
QF
EI
TU
ET
2M
FI
5K
GA
9U
IA
JP
ZPŮSOB PLATBY / Form of Payment
HE FP
Platby rozdělujeme na hotovostní a bezhotovostní.
Mezi platby hotovostní se řadí:
FP CASH
FP MS-INV
platba penězi přímo v kanceláři prodejce
platba fakturou a ostatní platby
Mezi platby bezhotovostní patří platba kreditní kartou.
FPCCCA5499830000000015/1210
Kreditní
karta
Označení - typ
karty
Platnost (validita) karty
měsíc/rok
TYPY AKCEPTOVATELNÝCH KREDITNÍCH KARET
ACCESS
AMERICAN EXPRESS
CARTE AURORE CARTE BLANCHE CHOICE COFINOGA DINERS CLUB -
XS
AX
AU
CB
CX
CG
DC
DISCOVER JAPAN CREDIT BUREAU (JCB)
LUFTHANSA GK CARD MASTERCARD TORCH CLUB UATP/AIRPLUS VISA –
15
DS
JC
GK
CA
TC
TP
VI
POZOR!
Způsob platby CC používáme pouze v případě, že peníze z účtu klienta budou
určeny přímo pro dopravce. Platba je možná pouze kreditní embosovanou kartou, tj.
musí mít plastický reliéf čísel karty.
Při vkládání způsobu platby kreditní kartou se automaticky po příkazu k tisku letenky
stáhne tzv. Approval kód, který může mít kombinaci čísel a písmen, obvykle má 6
znaků a tento approval kód dodá systém sám automaticky na konec vstupu FP.
Tento approval kód je ověřením platby (placené částky) na kreditní kartě a zároveň
zablokuje danou částku až na 30 dní. Tato lhůta je určena leteckým společnostem
k vyzvednutí platby za letenku.
Zablokování finančních prostředků na kreditní kartě je nevratná operace a po dobu
trvání blokace se s těmito finančními prostředky nedá nakládat jiným způsobem.
V případě, že po vystavení letenky placené kreditní kartou chceme tuto letenku zrušit
a vystavit novou letenku za stejnou nebo nižší částku, můžeme použít approval kód
předchozí letenky. Postup je následující:
1.
2.
3.
4.
5.
opsat si approval kód z elementu FP
zrušit FP element v PNR (XE a číslo segmentu)
zvoidovat letenku
opravit rezervaci a znova ocenit
vložit znovu platbu kartou s tím, že na konec vstupu dodám již obdržený
approval code s indikátorem N
FPCCVI4321432143214321/0812/CZK27864/N064753
6. letenku tiskneme znovu vstupem TTP/T1
7. písmeno N se po tisku změní na M a approval code zůstane stejný
SMÍŠENÝ ZPŮSOB PLATBY
Pokud klient chce část letenky platit kreditní kartou a druhou část v hotovosti, může
zvolit kombinovanou platbu.
FP CASH+CCCA5499830000000031/1213/CZK5499
Částka, která je uvedena na konci tohoto vstupu, je částka, která se klientovi strhne
z jeho platební karty. Zbytek ceny letenky platí hotově.
16
¾ TTP
PŘÍKAZ PRO VYSTAVENÍ LETENKY
HE TTP
Pokud jsou všechny výše uvedené prvky vloženy správně do rezervace, zbývá
už jen dát příkaz k tisku letenky: TTP
Pokud si chceme ověřit před vystavením letenky, jestli rezervace obsahuje
všechny povinné prvky, použijeme pro kontrolu před tiskem vstup:
TTP/TKT
TTP/TKT/T1
ověření tisku letenky z masky č. 1
Modifikace vstupu TTP:
TTP/IEP
vystavení letenky a itineráře v jednom vstupu pro každého
cestujícího v PNR
TTP/IEPJ
vystavení letenky pro každého cestujícího a jednoho souhrnného
itineráře pro všechny cestující v rezervaci
TTP/IEP/T1
vystavení letenky a itineráře pro masku č. 1
TTP/IEP/P1
vystavení letenky a itineráře pro cestujícího (pasažéra) č. 1
[email protected][email protected]
vystavení letenky a itineráře v jednom vstupu a odeslání na email
17
TTP/ITR-EMLA/IEP-EMLA
vystavení letenky a itineráře v jednom vstupu a odeslání na e-mail uvedený
v kontaktu APETTP/ITR-EMLN-jana/IEP-EMLN-jana
vystavení letenky a itineráře v jenom vstupu a odeslání na e-mail, definovaný jako
„nickname“
Po příkazu k tisku TTP se vytiskne letenka, změní se datum v TKTL na TKOK a
v rezervaci se objeví FA a FB element.
Jako první se do rezervace dostane FB element, v kterém je vždy vidět příkaz, který
jste zadali pro tisk letenky.
Pokud si potřebujeme vytisknout kopii elektronické letenky, tiskneme právě pomocí
tohoto elementu vstupem ITR, např. ITR/L7 – kde 7 je číslo řádku FB elementu
v PNR.
Kopii agent a audit kupónu vytiskneme vstupem TTR, např. TTR/L7 – kde 7 je číslo
řádku FB elementu v PNR.
Kopii elektronické letenky, agent a audit kupónu můžeme vytisknout max. do 7 dní
od vystavení letenky.
18
V FA elementu vidíme číslo letenky, status ETOK (ET – electronic ticket pro OK –
ČSA), celkovou cenu letenky, datum vystavení, office ID a IATA číslo vystavující
kanceláře.
V historii rezervace se můžeme zobrazit čísla letenek vstupem:
RTTN/H
Ve 004 historii rezervace byla vystavená letenka (FA element), číslo letenky je na
segmentu číslo 6 v PNR.
Pokud bychom si chtěli zobrazit v historii rezervace vše, co se váže k ocenění
a vystavení letenek, můžeme použít vstup:
RHF – Retrieve History Fares
19
PŘÍKLAD IT MASKY
kryptické zobrazení
Pokud se vytváří manuální maska letenky, bude se většinou jednat o případ IT
letenky (Inclusive Tour). Cenu letenky dostáváme od dopravce, výši letištních
poplatků zjišťujeme z konkrétní rezervace. Na IT vystavené letence se nezobrazuje cena letenky z kolonky FARE a celková cena letenky z kolonky TOTAL.
Za manuální masku nese plně zodpovědnost agent!!
Indikátor manuální masky
TST00001
PRG1A0900 MP/01AUG M 1
OD PRGPRG SI
T1.CESTOVATEL/JAN MR
1
PRG OS 5710 W 05AUG 1820 OK WITTO8
05AUG05AUG 20K
2 X VIE OS 063 W 05AUG 2010 OK WITTO8
05AUG05AUG 20K
3 O PEK OS 064 W 26SEP 1425 OK WITTO8
26SEP26SEP 20K
4 X VIE OS 7065 W 26SEP 1955 OK WITTO8
26SEP26SEP 20K
PRG
FARE I CZK
15400
TAX01 X CZK
675YQ
TAX02 X CZK
468CZ
TAX03 X CZK
TAX04 X CZK
282AT
TAX05 X CZK
225YQ
TOTAL
CZK
17724
PRG OS X/VIE OS BJS M/IT OS X/VIE OS PRG M/IT END
12.FE
13.FM
14.FP
15.FT
16.FV
674ZY
*M*VALID ON OS ONLY/REBOOKING AT 3000CZK
*P*0
CASH
IT3OS3PRGPEK
OS
Tour Code – FT – povinný prvek u letenek vystavovaných
IT metodou většinou určuje dopravce
Fare Calculation se mění u IT letenek. Za otočným bodem následuje vepsání
indikátorů M/IT, na konci cesty je indikátor END. Není zde vyjádřena hodnota letenky
v NUC, ani nevkládáme hodnotu ROE. Fare Calculation se tvoří při IT letence manuálně dle itineráře.
20
Pro IT letenky jsou další povinné prvky:
¾
FT
HE FT
TOUR CODE
Je povinným prvkem pro IT letenky a net remittance metodu.
¾
FT IT9LH2TOUR
IATA formát tour codu
FT
IT
9
LH
2
TOUR
vstupní kód
označení letenky
koncové číslo roku 2009
dopravce
IATA oblast
samotný tour kód (1 - 8 písmen nebo číslic)
FT*volný text
zcela volný text tour kódu po * (FT*OK2CZ)
FT*IT
prostý formát vložení označení pro tour code
FE
HE FE
ENDOBOX
Do endoboxu se vkládají informace, které nám specifikuje dopravce, například
omezení letů (valid on ok only/exclude OK3000-3999), nebo se v endoboxu
mohou vyskytovat storno podmínky/změny letenky (nonref/chng permitted for
penalty 150EUR), nebo případná kombinace obou možností.
Informace do endoboxu vkládáme:
FE volný text – více textu oddělujeme např. lomítkem nebo hvězdickou
FEVALID ON OK ONLY/NO REF*CHNG PERMITTED FOR 150EUR
21
VYTVOŘENÍ MASKY
kryptické vstupy
HE TTC
HE TTI
HE TTK
Vstupem TTC si vytvoříme prázdnou masku. Do této masky se nám prvotně zobrazí
informace z rezervace – itinerář cesty, dopravce, čísla letů, RBD, čas odletu, status –
tyto informace nelze nijak přepsat, jsou staženy automaticky z PNR. Pokud budeme
mít v PNR například dospělé osoby cestující s dítětem, pro každý typ cestujícího se
nám vytvoří samostatná maska: př. dospělé osoby budou společně v jedné masce,
dítě (děti) bude mít samostatnou masku.
Prázdná maska po vstupu TTC:
Do masky musíme doplnit informace, které máme dodané od dopravce:
Název tarifu – Fare Basis, data cesty – NVB/NVA, povolenou váhu zavazadel, Fare
Calculation. Dále doplníme cenu letenky a vypíšeme všechny taxy, které musí být
vybrané k tomuto itineráři na příslušného dopravce.
Pro vkládání údajů používáme vstupy TTI – pokud bychom si vložili špatné hodnoty
do kolonky faru nebo tax, pro opravu použijeme vstup TTK – tento vstup používáme i pokud nevložíme cenu letenky a tax v jednom vstupu, vše najednou.
Masku můžeme vyplňovat po jednotlivých úsecích (řádcích) nebo jen konkrétních
částech (fare basis, validitu…) nebo vše vložit v jednom vstupu.
22
Vytvoření masky pomocí vstupu TTC:
prázdná maska
prázdná maska pro jednu osobu
prázdná maska pro segmenty
prázdná maska pro infanta
TTC
TTC/P1
TTC/S3-5
TTC/INF
TST PRVKY:
B
V
A
F
R
I
Y
E
X
O
T
NF
C
FARE BASIS (povinné)
VALIDITY DATES (NVB/NVA)
BAGGAGE ALLOWANCE
FIRST ISSUE BASE FARE AMOUNT (povinné)
REISSUE BASE FARE AMOUNT (NOT USED IN THE US)
INCLUSIVE TOUR (IT) BASE FARE
REISSUE BASE FARE OF IT TICKET (NOT USED IN THE US)
EQUIVALENT FARE AMOUNT
NEW TAX
OLD TAX
TOTAL AMOUNT (povinné)
NET FARE AMOUNT
FARE CALCULATION (povinné)
Vyplňování masky vstupem TTI:
TTI/T1
TTI/L3
TTI/L2X
TTI/BYCOK
TTI/L2/BYCOK
TTI/V25JAN30FEB
TTI/V25JAN
TTI/VXX30FEB
TTI/APC
TTI/A20K
TTI/NF-6500
TTI/CPRG OK BTS M/IT END
TTI/CBUILD
pro specifickou masku
dodání otočného bodu/stopoveru
dodání transferu / průletu
dodání fare basis na celou cestu
dodání fare basis na jeden úsek
dodání NVB/NVA
dodání jen NVB
dodání jen NVA
dodání váhy zavazadla
dodání net faru
dodání kalkulačního řádku
předvytvoření kalkulačního řádku
dle itineráře, který se musí následně
upravit, dopsat indikátory M/IT
23
Vyplňování kolonky faru a tax:
Pokud budeme v jednom vstupu vyplňovat kolonku faru a všechny taxy, pro tento
vstup použijeme příkaz TTI
TTI/ICZK1500/X1550YR/X468CZ/X254AT/X426DA/X420JJ
Pokud fare a taxy vkládáme po částech, používáme vstup TTK nebo
pokud potřebujeme přepsat špatně vloženou hodnotu!
V případě, že byste měli již vložené údaje v masce a zjistíte, že jste zapomněli vložit
jednu taxu a použijete k tomu vstup TTI, vymažete si z masky veškeré ostatní údaje
(již vložený fare, taxy)!!!
vyplnění kolonky pro cenu faru
pro IT letenku
ª při převystavení se indikátor I mění na Y
TTK/ICZK12990
vyplnění kolonky pro cenu faru
pro publikovaný tarif
ª při převystavení se indikátor F mění na R
TTK/FCZK5990
vyplnění faru v cizí měně
TTK/IEUR330
letenka je např. z VIE do MIA
vyplnění ekvivalentu v LSF
TTK/ECZK8590
TTK/IEUR99/ECZK2690
taxy, nově vybírané (ještě nebyly placeny)
TTK/XCZK468CZ/XCZK
taxy, již placené (převystavení)
TTK/OCZK468CZ/OCZK
Pokud letenka začíná z jiného bodu cesty než jsou příslušná letiště země, kde je
letenka vystavena a je i rozdílná měna v těchto zemích, nejprve musíme vložit cenu
za letenku v prodejní měně země odletu a doplnit ekvivalent prodejní ceny země, kde
je letenka vystavena (včetně měny) – např.: v BTS vystavujeme letenku z BUD do
BKK, cena letenky ve fare je v HUF, v ekvivalentu bude adekvátní cena v EUR.
Cenu je nutné nejprve přepočítat vstupem FQC do prodejní měny!
Např.: FQC75000HUF/EUR, kde EUR je kód měny země, kde letenku vystavujeme.
vymazání špatně vložené taxy č. 4
TTK/T1/X4
změna nově vybrané taxy č. 6 na již zaplacenou
TTK/T1/X6-O
24
Příklad vytvoření IT letenky pomocí vstupů
Vložení fare basis na jeden řádek:
TTI/T1/L1/BAMADEUS
Vložení validity na řádku číslo 1:
TTI/T1/L1/V23JUN23JUN
Vložení váhového limitu na řádku číslo 1:
TTI/T1/L1/A20K
25
Vložení fare basis, validity a váhového limitu na řádku číslo 2 v jednom vstupu:
TTI/T1/L2/BAMADEUS/V23JUN23JUN/A20K
Vložení fare basis, validity a váhového limitu na cestu zpět v jednom vstupu:
TTI/T1/L3-4/BAMADEUS/V29JUN29JUN/A20K
Vložení transferů / průletů na řádku 2 a 4:
TTI/T1/L2X,4X
Vložení fare calculation – “prázdné“:
TTI/T1/CBUILD
26
Přepsání fare calculation dle itineráře s indikátorem M/IT:
TTI/T1/CBTS OK X/PRG OK LON M/IT OK X/PRG OK BTS M/IT END
Dodání ceny do FARE a zároveň ekvivalentu:
TTK/T1/IEUR60/ECZK1537
Vložení nových tax:
aktuální výši a jednotlivé vybírané taxy si zjišťujeme dle publikovaného tarifu
dopravce, v odpovídající cestovní kabině (economy, business » někdy se výše tax
v economy může lišit od businessu)
TTK/T1/X1340YQ/X380CZ/X419SK/X309GB/X596UB
27
Částku fare a taxy můžeme vložit i v jednom vstupu, např.:
TTI/T1/IEUR60/ECZK1537/X1340YQ/X380CZ/X419SK/X309GB/X596UB
Dodání endoboxu, tour codu, provize, platby letenky a validačního dopravce:
FEVALIDONOKONLY*NONREF*NOCHNG
FT*ITAMADEUS
FM0
FPCASH
FVOK
Rezervace připravená k tisku letenky:
28
Příklad vytvoření IT letenky v grafice
Vytvoříme PNR, přesvědčíme se, že máme zaklepnutou grafickou masku:
nejprve klepnout na ikonu palety na liště aktivního okna,
pak zatrhnout v záložce Configuration box “Stored ticket (TST)”
29
Po vstupu TTC – vytvoření prázdné masky – se nám automaticky otevře nové
grafické okno, do kterého budeme vpisovat informace dodané dopravcem.
30
Doplnění Fare Basis, NVB, NVA a váhy zavazadel:
Pokud bychom potřebovali vyznačit průlet/transfer – přepsali bychom indikátor
O na X
31
Vložení ceny letenky a tax:
Do kolonky Base Fare vepíšeme cenu udanou dopravcem a vybereme z rozbalovacího menu, o jaký typ vystavení se bude jednat, např. IT – Inclusive Tour.
U políčka taxes klepneme na “list”, rozbalí se další okno, kam vepisujeme jednotlivé
taxy, zde máme automaticky předdefinovanou měnu.
32
Po ukončení vkládání tax, klepneme na tlačítko OK. V masce se nám nyní v kolonce
Taxes objeví celková částka tax a v totalu se automaticky sečte cena v kolonce
Fare+Taxes
33
Pokud bychom měli prodejní cenu v jiné měně, např. v eurech, do kolonky Base
Fare bychom napsali cenu v EUR a částku v CZK bychom museli doplnit do boxu
Equivalent (musíme nejdříve přepočítat cenu přes FQC, např.: FQC410EUR/CZK)
Vložení FP, FM, FT a FV:
Formu platby, výšku provize, tour code a validačního dopravce vkládáme již bez
vstupních kódů FP, FM, FT, FV. Do příslušných kolonek vpisujeme už jen potřebné
informace, např.:
Form of payment
Tour code
Commision
Valid carrier
CASH
*ITAMA01
0
OK
Pro uložení všech informací klepneme na tlačítko UPDATE a systém
nám zahlásí „TST UPDATED“.
34
Vložení fare calculation:
Zde máme možnost rovnou vepsat fare calculation podle PNR nebo můžeme využít
automatickou funkci “BUILD”, kdy nám system vloží fare calculation dle itineráře,
kterou pak musíme dále upravit (za otočné body dopsat indikátor M/IT a vymazat
NUC).
V masce bychom zatrhli v kolonce Fare Calculation box Build a klepli bychom na
tlačítko Update.
Upravíme Fare Calculation dle aktuálního itineráře:
35
Můžeme případně doplnit i FE – Endobox, pokud dopravce chce mít tento údaj
doplněný. Pro ukončení (poté, co jsme se přesvědčili, že máme všechny informace
vložené – klepli jsme na update) zavřeme dialogové okno (křížkem) a systém nás
automaticky vrátí do rezervace:
36
Pokud se nyní podíváme do kryptického módu (nejprve zrušíme zatrhnutí grafického
zobrazení – malířská paleta), uvidíme vloženou manuální masku:
TQT
37
SPLITOVÁNÍ MASKY
Splitovnání masky cestujícího:
Používá se například při změně jména cestujícího, kdy nesplitujem pasažéra
z rezervace, ale z masky! Splitováním se vytvoří každému cestujícímu vlastní
maska.
TTS/P1
splitujeme pasažéra 1 z masky
TQT – masky po odsplitování
Pokud bychom chtěli cestujícího vrátit do masky zpět:
- musíme smazat jeho nynější masku TTE/T2
- přidání cestujícího nazpět do masky TTA/P1
Pokud bude v PNR FE element: FE PAX FARE RESTRICTIONS APPLY/S3-4/P2 a
bude asociovaný k jednomu cestujícímu, musíte tento FE element smazat (XE.),
neboť v okamžiku vrácení cestujícího zpět do masky dostanete chybovou hlášku:
„CHECK FARE ELEMENTS“
38
NET REMITTANCE
LETENKY
Pro CZ / SK trh používáme momentálně dvě metody Net Remittance vystavování
letenek:
2A – netto metoda
2E – brutto metoda
Metodu vystavení letenky určuje letecký dopravce, stejně tak jako podmínky vystavení letenky.
Co je důležité si pamatovat:
U Net Remittance metod dochází k potlačení publikované ceny letenky se souhlasem
dopravce a manuálnímu vložení kolonky NET FARE do masky rezervace. Při tomto
zásahu se mění indikátor z I 0 (automatické ocenění) na nejčastější indikátor manuální masky M 1. Za Net Remmitance letenku a její vystavení nese plnou odpovědnost agent.
Metoda 2A - netto
•
•
dopravce určí netto částku faru, která se mu odvede přes BSP + publikované
taxy
provize pro CK bývá NULA – provize je rozdílem netto ceny od dopravce
a ceny, za kterou CK prodá letenku klientovi
TTI/T1/NF-xxxxx (NETTO částka za letenku určená dopravcem)
FM0
FPNR+CASH/CZK… (prodejní cena zákazníkovi včetně našeho navýšení + taxy)
Tímto formátem dáváme systému najevo, že vystavujeme letenku za jinou, než publikovanou hodnotu.
Kód NR nemůže být použit samostatně, ale pouze v kombinaci s povolenými způsoby placení.
FTNRcode
Metoda 2E - brutto
•
dopravce určí cenu letenky, za kterou bude CK prodávat letenku klientovi
+ publikované taxy
• z této ceny letenky poskytuje dopravce dohodnutou provizi CK
TTI/T1/NF-xxxxx (BRUTTO částka za letenku určená dopravcem)
FM5N
» z prodejný ceny letenky je poskytovaná provize 5 %
FPNR+CASH/CZK… (prodejní cena zákazníkovi určená dopravcem + taxy)
FTNRcode
39
PŘÍKLADY NET REMITTANCE LETENEK
METODA 2A
Dopravce si přeje ocenit rezervaci za nejnižší publikovaný tarif a dává nám cenu na
tuto letenku za NETTO tarif CZK 13000 + publikované taxy (2828 CZK), cestujícímu ji prodáváme za cenu CZK 14500 + taxy. Naše provize od letecké společnosti
je NULA – 0, ale výše naše provize je rozdíl mezi NETTO cenou dopravce a částkou
za kterou letenku prodáváme klientovi, tady CZK14500. Provize nám přímo zůstává
v kanceláři, dopravci v BSP odvádíme jen NETTO částku CZK 13000.
Rezervace dle podmínek dopravce, oceněná za publikovaný tarif:
Maska po vložení ceny NR – CZK 13000
TTI/T1/NF-13000
40
Nyní vložíme FP, FV, FM a tour code
FPNR+CASH/CZK17328
částka, kterou bude platit cestující
(prodejní cena letenky CZK 14500 + taxy 2828)
FVOK
FM0
FTNRITAMADEUS
Cena, kterou klient zaplatí (CZK 14500 + taxy 2828)
Tour code pro Net Remmitance metodu
Pozor u metody 2A placené kreditní kartou se vám v net remittance rubrice objeví
brutto částka a letecká společnost vám tento rozdíl vrátí.
Při převystavování letenky, která byla vystavena metodou Net Remittance, se
musí odstranit kolonka NF (net fare) vstupem:
TTI/T1/NF- enter
tímto vstupem se odstraní kolonka NF z masky
Formát platby za převystavenou letenku se pak vkládá s ohledem na NR formát
platby:
FPO/NF+CASH
letenka vystavená Net Remittance zaplacená v hotovosti
FPO/NF+CASH+/CASH
letenka vystavená Net Remittance metodou zaplacená
v hotovosti s doplatkem při převystavení v hotovosti
41
METODA 2E
Dopravce nám dává brutto cenu CZK 6000, z té máme provizi ve výši 5%.
CK kancelář bude tuto letenku prodávat za cenu CZK 6000 + letištní poplatky CZK
2623.
Rezervace dle podmínek dopravce, oceněná za publikovaný tarif:
Maska po vložení ceny NR – CZK 6000
TTI/T1/NF-6000
Nyní vložíme FP, FV, FM a tour code
FPNR+CASH/CZK8623
částka, kterou bude platit cestující
(prodejní cena letenky CZK 6000 + taxy 2623)
FVBA
FM5N
provize 5 % z částky CZK 6000 – brutto cena
FTNRITAMADEUS
42
Provize 5 % z brutto ceny CZK 6000
Cena, kterou klient zaplatí (CZK 6000 + taxy 2623)
Tour code pro Net Remmitance metodu
Při převystavování letenky, která byla vystavena metodou Net Remittance, se
musí odstranit kolonka NF (net fare) vstupem:
TTI/T1/NF- enter
tímto vstupem se odstraní kolonka NF z masky
Formát platby za převystavenou letenku se pak vkládá s ohledem na NR formát
platby:
FPO/NF+CASH
letenka vystavená Net Remittance zaplacená v hotovosti
FPO/NF+CASH+/CASH
letenka vystavená Net Remittance metodou zaplacená
v hotovosti s doplatkem při převystavení v hotovosti
43
CBBG – rezervace a ocenění
Při rezervaci kabinového zavazadla (CBBG) je vždy nutné vkládat jmenné elementy
v jednom vstupu:
Některé letecké společnosti vyžadují u cestujícího, který si sebou bere zavazadlo do
kabiny, ke jmennému elementu přidat identifikaci – IDCBBG
např.: NM2DUSEK/MARTIN MR (IDCBBG)/CBBG.
Než uzavřeme rezervaci, musíme vytvořit SR CBBG element, ve kterém uvedeme, o
jaké kabinové zavazadlo se bude jednat a rozměry a váhu a musíme provést
asociaci této služby. Vždy přiřazujeme (asociujeme) na skutečného cestujícího!!!
Kdybychom jsme nevložili SR CBBG element před uzavřením PNR, systém nám
zahlásí
SRCBBG-CELLO DIM 150X45X20CM WEIGHT 15KG/P1
44
Vystavení letenky pro cestujícího a zavazadlo zvlášť
Cestujícího oceňujeme vstupem FXP/P1.
Ocenění rezervace pro zavazadlo:
FXP/R,ET/P2
FXP/R,UP,ET/P2
ET (Exemption Tax – bez tax)
ocenění nego tarifu
Automatické ocenění
FXP/R,WT/PT
FXP/R,UP,WT/P2
WT (Without Tax – bez tax)
ocenění nego tarifu
Manuální zásah
45
Vystavení letenky pro cestujícího a zavazadlo na jednu letenku
s Q-surcharge (příplatek)
Někteří dopravci požadují vystavení jedné letenky pro cestujícího a zavazadlo
zároveň.
Budeme zasahovat do masky, kde budeme navyšovat částku Fare na dvojnásobek,
a přidávat do Fare Calculation jako Q-surcharge (příplatek). Za názvem fare basis
ještě doplníme indikátor CB.
Vytvořená rezervace pro cestujícího a kabinové zavazadlo.
Rezervaci oceníme a uložíme masku
Nyní si převedeme částku Fare CZK 7840 na NUC vstupem:
FQC7840/NUC
46
Musíme upravit manuálně masku – zdvojnásobit částku faru a do fare calculation
přidat Q-surcharge na každý úsek cesty, který se rovná polovině celkové částky
NUC, tj. 409.06 ÷ 2 = 204.53.
Navýšení fare:
TTK/T1/F15680 (2 x CZK 7840)
Fare calculation upravíme tak, že ji znovu budeme vytvářet (opíšeme dle stávající) a
před hodnotu NUC, která byla v původní fare calculation, na každém úseku cesty
přidáme Q-surcharge. Na každý úsek cesty vkládáme polovinu tarifu, převedenou na
NUC/Q-surcharge. Dodržujeme mezery při tvoření fare calculation!
Ještě musíme upravit fare basis – přidáme indikátor CB (cabin baggage) vstupem:
TTI/T1/L1,2/BTSKYCZ CB
» (za fare basis je mezera, pak následuje CB)
47
EXST – rezervace a ocenění
Rezervace pro extra sedadlo se většinou dělá pro osobní pohodlí nebo na žádost
samotného cestujícího. Před vytvořením samotné rezervace byste měli kontaktovat
dopravce, abyste zjistili, za jakých podmínek a jakým způsobem bude dopravce
letenku požadovat vystavit. Většinou se za EXST neplatí taxy.
Stejně jako u vytváření letenky pro Cabin Baggage se vystavuje letenka pro Extra
Seat, kde se vystaví jedna společná letenka pro cestujícího a zavazadlo –
zdvojnásobí se částka fare a hodnota letenky za EXST se vloží jako Q-surcharge do
Fare Calculation (viz str. 42).
I zde platí, že vložení jmenných elementů do rezervace musí být v jednom vstupu –
viz formáty u CBBG.
Postup tvoření rezervací je stejná jako v kapitole Cabin Baggage.
Při úpravě fare basis pro EXST vkládáme za samotný fare basis indikátor EX (Extra
Seat). Např.:
TTI/T1/L1,2X/BMSKYCZ EX/L3,4X/BMSKYCZ EX
48
LETENKA „ROUND THE WORLD“
HE RW
FQDPRGPRG/D12JAN/R,UP/S/VRW
zobrazení tarifů pro všechny dopravce
FQDPRGPRG/D10MAR/R,UP/ABA/VRW
zobrazení tarifů pro konkrétní leteckou
společnost
…………. /VRW
via round the world
Je nutné si vždy přečíst podmínky Vámi zvoleného tarifu – FQN, rezervační třídy a
ostatní dopravce, které je možné v rámci cesty použít – FQS. Při cestě kolem světa
většina leteckých dopravců určují jako minimální pobyt, který strávíte mezi odletem a
příletem zpět, na 10dnů. Většinou u nejlevnějších variant jsou povinné 3 stopovery
(zastávky) a max. je jich povoleno 5; u ostatních dražších variant může být třeba až
15 stopoverů. Vše závisí od zvoleného tarifu.
Příklad:
FQDPRGPRG/D12JAN/R,UP/S/VRW
49
FQDPRGPRG/D10MAR/R,UP/ABA/VRW
FQS1
FQR1
50
Je důležité si přečíst podmínky zvoleného tarifu, především paragraf Flight
Application – FL, kde jsou obvykle uvedeny podmínky, jak má být vedeno
směrování, kteří další dopravci mohou participovat ve zvolené cestě atd.
Provedeme rezervaci dle podmínek tarifu:
51
Ocenění FXX / FXP
FXX/S2RW
FXX/S2-13RW
FXX/S2RW/A-fare basis
ocenění od druhého segmentu, vše RW
ocenění druhého až třináctého segmentu RW
ocenění od druhého segmentu s vložením konkrétní
fare basis
FXX/S2RW
Je důležité pamatovat na to, že systém při ocenění bere v úvahu ATPCO podmínky a
i přesto, že jsme si vybrali tarif dopravce BA, při ocenění nám systém říká, že cena je
platná pro validačního dopravce LA – neboť ten dle ATPCO podmínek letí nejdelší
úsek na outbound cestě.
52
V tomto případě, abychom dostali správnou cenu, musíme použít na ocenění vstup
s validačním dopravcem:
FXP/S2RW/R,VC-BA
Při ocenění s validačním dopravcem BA došlo i ke změně celkové ceny,
protože se navýšily taxy.
53
Maska:
Při oceňování cesty kolem světa vždy vznikne manuální maska!
54
CASH REPORT
TJQ – seznam všech jednotlivých dokladů (vystavených i zrušených) za daný
den, případně za danou periodu. Tento cash report je možno si zobrazit až 95 dní
zpátky.
Na zobrazení vidíme pořadové číslo vystaveného dokladu, validačního dopravce,
číslo dokladu, celkovou hodnotu, hodnotu tax, poplatek za platbu CC (na našem trhu
zatím není nastaveno), provizi, způsob platby, jméno cestujícího, zápisový kód
agenta, který doklad vystavil, rezervační kód, typ dokladu.
Typy dokladů (sloupec TRNC):
TKTT
CNJ
CANX
RFND
CANN
MD50
elektronická letenka
návazná (conjuction) letenka (má stejné pořadové
číslo, jako první část letenky)
zrušená (zvoidovaná) letenka
refundovaná letenka
zamítnutá elektronická letenka, void systémem
virtuální MCO
Modifikace vstupu TJQ:
TJQ
TJQ/SOF
TJQ/SOF/D-15JUL
TJQ/SOF/D-01SEP20SEP
TJQ/SOF/QTC-CANX/D-15JUN
TJQ/SOF/QVP-OK
HE TJQ
můj cash report pro dnešek
cash report pro celou kancelář pro dnešní den
pro kancelář z 15jul
pro kancelář na období od 01SEP do 20SEP
pro určitý typ dokladu z daného dne
cash report pro daného validačního dopravce
TJQ/SOF/QVP-OK/QTC-RFND/D-01OCT15OCT
55
Letenka již prošla do zúčtování BSP
Pokud bychom chtěli vidět podrobné zobrazení informací o vystavené letence, kde
mimo jiné najdeme, jestli byla letenka oceněná automaticky nebo manuálně,
můžeme k tomu použít vstup:
TJT/I-sequence nuber – číslo z TJQ pod kterým byla vystavená letenka
Sequence number z TJQ
Datum vystavení letenky
Letenka již prošla do zúčtování BSP
Form of payment
Celková částka letenky placená CC
Platnost karty
TJT/TK-číslo letenky bez předčíslí dopravce
Letenka ještě nebyla zúčtovaná přes BSP
56
SALE REPORT
TJI – přehled jednotlivých prodaných letenek za aktuální periodu (perioda je 1. – 15.
a 16. až konec měsíce).
57
Přehled TJI zobrazuje seznam všech dokumentů vystavených v dané periodě rozdělené na platbu v hotovosti a kartou.
Tento přehled je rozdělen na dvě hlavní části - prodej a refundace.
V přehledu vidíme, jakým způsobem byly jednotlivé letenky placeny, nebo zda byly
zrušeny. V poslední části přehledu vidíme i čísla dokladů nevystavených letenek.
Zobrazení můžeme provádět až 9 zúčtovacích period zpětně.
Modifikace vstupu TJI:
TJI
TJI/SOF
TJI/SOF/H-1
TJI/SOF/QVP-BA
HE TJI
přehled mého prodeje za aktuální periodu
přehled prodeje celé kanceláře
přehled prodeje poslední uzavřené periody
sales report pro daného validačního dopravce
58
TJS
HE TJS
TJS
– přehled objemu celkových částek za prodej všech dokumentů za aktuální
periodu.
Tento přehled si můžeme zobrazit až 9 zúčtovacích period zpětně.
Přístup do tohoto reportu mají jen agenti s „duty“ kódem /SU v zápise.
59
Souhrnný prodejní report zobrazuje součet jednotlivých platebních transakcí (platba
v hotovosti, kreditní kartou), stejně jako případné refundace letenek za konkrétní
zúčtovací periodu.
Tento přehled neslouží jako samostatný účetní doklad, ale může se použít jako další
možný prostředek kontroly při celkovém vyúčtování BSP.
Modifikace vstupu TJS:
TJS
TJS/SOF
TJS/SOF/H-1
HE TJS
přehled mého prodeje za dnešní (celkový objem)
přehled prodeje celé kanceláře za dnešní den
přehled prodeje celé kanceláře za poslední
uzavřenou periodu
60
ELEKTRONICKÉ LETENKY
HE ETT
Zobrazení elektronické letenky
Elektronickou letenku si můžeme zobrazit:
- z otevřené rezervace
- nebo mimo otevřený PNR
Elektronickou letenku si z otevřené rezervace zobrazíme vstupem:
TWD/L FA (FHE) – číslo řádku, kde je FA nebo FHE element v rezervaci.
FHE element se v rezervaci objeví vždy, když odstraníme původní letové segmenty
z PNR, na které byla letenka vystavená (např. klient mění současně let tam i zpět),
nebo vkládáme manuálně do rezervace číslo vystavené elektronické letenky.
Stejně tak si můžeme elektronickou letenku zobrazit i mimo otevřený PNR, za
předpokladu, že známe číslo letenky, vstupem:
TWD/TKT064-5700001256
Důležité informace, které náleží k elektronickým letenkám pro každou leteckou
společnost, si zobrazíme vstupem HE ETT XX (XX = zkratka leteckého dopravce),
např.: HE ETT OK
Pokud chci vědět, který z dopravců má otevřený elektronický ticketing, použiji vstup:
TGETD-CZ
TGETD-SK
- pro Českou republiku
- pro Slovenskou republiku
61
Legenda k TWD (Ticket Window Display):
Číslo zobrazené letenky
Origin / Destination
Sales
Indicator
Rezervace vytvořená v rez. systéme Amadeus
Fare Calculation
Mode Indicator
Place
of Issue
Date of Issue
IATA number
of Issuing office
Status letenky
Nově vystavená letenka musí mít vždy status:
O – Open For Use
nebo
A – Airport control
62
Rezervační kód
Cena letenky (faru)
Letištní taxy
Celková cena za letenku
Endobox
Fare calculation
Způsob platby
Přehled používaných zkratek statusů v TWD
Pokud nám při vystavení z tiskárny nevyjdou agent / audit kupón nebo samotná
elektronická letenka (ITR), máme možnost si vytisknout duplikáty. Tento tisk je
proveditelný do 7 dnů po vystavení letenky.
TTR/L7
opakovaný tisk agent / audit kupónu z čísla řádku, kde je FB element
ITR/L7
opakovaný tisk letenky z čísla řádku, kde je FB element
63
Rušení elektronické letenky
Pokud vystavíme letenku s nesprávnými údaji nebo se nám vyskytne jakýkoliv jiný
problém, je zde možnost zrušení této letenky vždy do půlnoci daného dne, kdy
letenka byla vystavena. Mluvíme o tzv. VOID letenky.
Letenky můžeme voidovat pouze se statusem O – open for use, nebo A – airport
control.
1. Rušení (VOID) letenky z otevřené rezervace:
- z rezervace si zobrazíme letenku vstupem TWD/L6 (6 = číslo řádku s FA elementem)
- vstupem TWX zrušíme elektronickou letenku. Systém nás upozorní, že letenka
byla zrušená
- po zrušení letenky se VŽDY podíváme do cash reportu TJQ, zda má zrušená
letenka správný status CANX (cancelled)
TJQ
64
- taktéž si po zvoidování letenky znova zobrazíme TWD, zda má zrušená letenka
status V (void)
- letenka má po zrušení v FA elementu status EV (Electronic Void)
65
2. Rušení (void) letenky mimo PNR:
- zobrazíme si letenku vstupem TWD/TKT000-0000000000
- vstupem TWX zrušíme elektronickou letenku. Systém nás upozorní, že letenka
byla zrušená
Po zrušení letenky se VŽDY podíváme do cash reportu, zda vidíme u void letenky
správný status CANX (cancelled) a v TWD status V (void).
POZOR!
Pokud se provádí splitování PNR, ta rezervace, která dostane nový rezervační kód,
v případě voidu (rušení) letenky se bude muset voidovat jen mimo PNR. Dojde zde
k porušení FB elementu, který byl společný pro tisk letenek obou pasažérů.
V rezervaci, která dostala nový rezervační kód se po příkazu zrušení letenky TWX,
objeví chybová hláška:
Je nutné tedy otevřít letenku mimo PNR a provést její zrušení!
66
REVALIDACE E-TKT
Revalidace je změna letenky bez poplatku v případě, že je dodržené směrování
(routing).
Abychom mohli letenku revalidovat, musíme zjistit, jestli daná letecká společnost
revalidaci podporuje, a to v helpových stránkách HE ETT xx (xx = zkratka letecké
společnosti). V přehledu najdeme odkaz na CZ (nebo SK) market a posuneme se
příslušným MSxxx do podrobného výpisu o možnostech elektronického ticketingu
dané letecké společnosti.
HEETTLH Æ MS22
Na co je dobré pamatovat před samotnou revalidací:
- týká se změn bez doplatku
- NEUPRAVUJE SE maska, nijak se do ní nezasahuje
- číslo letenky se v PNR nemění, netiskne se ITR, pouze IEP
- v rezervaci musí být FA nebo FHE element před tím, než začnete revalidaci dělat!
- letenka musí mít pro měněné segmenty v TWD status O – open for use, nebo
A – airport control
67
REVALIDACE LETENKY - jeden segment PNR
1. Otevřeme si rezervaci
RT/CERT
2. Zarezervujeme příslušný nový let (z availability nebo vstupem SB – je jedno,
protože nepracujeme s maskou; a uložíme změny RFxx;ER)
3. TWD/L6 (číslo řádku, kde je FA, nebo FHE element) – zobrazíme původně
vystavenou / starou letenku)
68
4. Provedeme revalidaci toho segmentu, pro který nám chybí číslo letenky v FA
elementu v rezervaci vstupem
TTP/ETRV/L6/S2/E1
TTP/ETRV
L6
S2
E1
- revalidační vstup
- číslo řádku, kde je FA nebo FHE element
- číslo segmentu z PNR, kde je změna
- číslo kuponu v letence, kterého se změna týká
Po odeslání revalidačního vstupu, pokud je vše v pořádku, systém nevaliduje
letenku, uzavře PNR a odpoví:
V PNR máme nyní dva FA elementy. Každý FA element je asociovaný k letovému
segmentu.
Pokud provádíme revalidaci, dáme klientovi pouze nový itinerář (IEP), číslo
letenky se nezměnilo!
69
Revalidace dvou úseků najednou
(podporují jen někteří dopravci)
1. Otevřeme si PNR - RT/KLIENT
2. Zarezervujeme příslušný let (z availability nebo s pomocí SB)
3. TWD/L FA (FHE)
4. Revalidační vstup pro konkrétní segmenty z PNR a letové kupóny
např.: TTP/ETRV/L6/S2-3/E1-2
Pro představu:
čísla segmentů
letové kupóny
Revalidace více úseků cesty po jednom segmentu
1. Otevřeme PNR - RT/KLIENT
2. Zarezervujeme nové lety (z AN nebo vstupem SB)
3. TWD/L FA (FHE)
4. TTP/ETRV/Lx/S4/E3
5. Znovu otevřeme PNR (po dokončení revalidace se zavře) - RT/KLIENT
6. TWD/Lx (řádek s FA nebo FHE se může změnit!)
7. TTP/ETRV/Lx/S5/E4
Po revalidaci se netiskne znovu ITR letenka, jen nový itinerář, který posíláme
klientovi vstupy IEP-EMLA nebo [email protected]
70
Postup pro revalidaci open letenky
1. Vytvoříme nový PNR s letovým zpátečním segmentem a číslo původní letenky,
vložíme jako FHE (FHE064-2235388286)
TICKET REVALIDATION/REISSUE IS RECOMMENDED
--- RLR --RP/PRGCK2007/PRGCK2007
KJ/SU 26OCT09/0710Z ZL5Y84
1.ARMANI/MICHAEL MR
2 OK 834 H 28OCT 5 PRGBEG HK1
1215 1345 *1A/E*
3 AP PRG 420 440 200 745
4 TK TL26OCT/PRGCK2007
5 RM *SPOL7000
6 FHE 064-2235388286
2. Zobrazíme si TWD/L6 (řádek FHE, na kterém vidíme číslo letenky)
TKT-0642235388286
RCI1A LOC-2RUG29
OD-BEGBEG SIFCMI-0 POI-PRG DOI-18OCT09 IOI-15270000
1.ARMANI/MICHAEL MR
ADT
ST
1 OBEG OK 0835 H 19OCT 1430 OK HYURT
F
23K
2 OPRG OK OPEN H
BEG
FARE F
EUR
290.00
EQUIV
CZK
8673
TAX
CZK
1138YQ
TAX
CZK
468CZ
TAX
CZK
420CS
TOTAL
CZK
10699
/FC BEG OK PRG180.67OK BEG180.67NUC361.34END ROE0.802525
FE VALID ON OK ONLY
FP CASH
3. Provedeme revalidaci: TTP/ETRV/L6/S2/E2
na TWD se zobrazí nový segment:
TKT-0642235388286
RCI1A LOC-ZL5Y84
OD-BEGBEG SIFCMI-0 POI-PRG DOI-18OCT09 IOI-15270000
1.ARMANI/MICHAEL MR
ADT
ST
1 OBEG OK 0835 H 19OCT 1430 OK HYURT
F
23K
2 OPRG OK 0834 H 28OCT 1215 OK HYURT
O
23K
BEG
FARE F
EUR
290.00
EQUIV
CZK
8673
TAX
CZK
1138YQ
TAX
CZK
468CZ
TAX
CZK
420CS
TOTAL
CZK
10699
/FC BEG OK PRG180.67OK BEG180.67NUC361.34END ROE0.802525
FE VALID ON OK ONLY
FP CASH
v PNR je NOVÝ řádek s FA elementem pro revalidovaný let – segment 6
--- RLR --RP/PRGCK2007/PRGCK2007
KJ/SU 26OCT09/0710Z ZL5Y84
1.ARMANI/MICHAEL MR
2 OK 834 H 28OCT 5 PRGBEG HK1
1215 1345 *1A/E*
3 AP PRG 420 440 200 745
4 TK TL26OCT/PRGCK2007
nový řádek s FA elementem
5 RM *SPOL7000
6 FA PAX 064-2235388286/ETOK/26OCT05/PRGCK2007/15270000/S2
7 FHE 064-2235388286
pro proletěný segment
71
PŘEVYSTAVENÍ LETENKY – REISSUE
Při převystavení (reissue) letenky, kde máme kombinaci tarifů, se řídíme podmínkou
více restriktivního tarifu, pokud letecká společnost neurčí jinak.
Při každém převystavení:
- upravujeme masku
- mění se číslo letenky
A) PŘEVYSTAVENÍ LETENKY BEZ DOPLATKU
Na začátku převystavení doporučujeme vytisknout si masku letenky, podle které
budeme doplňovat chybějící údaje v masce.
1. Do PNR zarezervujeme z availability nové letové segmenty, staré zatím ponecháme v rezervaci kvůli masce.
NIKDY NEPOUŽÍVAT VSTUP „SB“ pro rezervaci nových letů, vymazala by se
maska!
Nově zarezervovaný let
Pod FA elementem vidíme číslo letenky, pro které segmenty byla letenka vystavená
(zde pro segmenty 3 a 4). Segment 2 je tedy nově zarezervovaný.
72
2. UPDATE masky – TTU/T1/S2,4
Do updatu masky zahrneme všechny letové segmenty, které cestující ještě
neproletěl. Tento vstup nám změní masku na manuální.
V okamžiku updatu masky se neobjeví u nově vkládaného letového segmentu
informace o fare basis, NVB / NVA, váhy zavazadel – musí se dopsat!
! MASKA = LETENKA !
Provádíme update segmentů, které chceme mít v nové masce
Zrušíme staré / nepotřebné segmenty
Teprve po hlášce UPDATE OK zrušíme nepotřebné lety!
Při převystavení „nego“ letenky NEPROVÁDÍME UPDATE masky! Vždy si
vstupem TTC musíme vytvořit novou masku, do které vložíme všechny údaje
manuálně.
Systém si pamatuje původní „nego“ ocenění, které by se nám opět vytisklo na
agent/audit kupon při převystavení letenky, i když v přehledu TJQ bychom viděli nulu.
73
3. Doplníme do masky chybějící údaje: fare basis, NVB (není nutné), NVA a
zavazadlo. NVA musí být dodané do masky vždy, i kdyby v původní letence nebylo.
Jinak systém nedovolí letenku vystavit!
TTI/T1/L1/Bfarebasis/Vvalidita/Azavazadlo
TTI/T1/L1/BYFL/VXX14MAY/A23K
TTI/T1/L2/VXX20MAY
4. TTI/EXCH/T1
- změní se indikátor u fare
- změní se indikátor u tax
F»
I »
X»
R (automatické ocenění)
Y (při IT tarifu)
O (old / origin)
- změní se element platby
FP O/CASH
- v totalu je automaticky nula
CZK 0
- TOTAL BY SE UPRAVOVAL JEN V PŘÍPADĚ DOPLATKU
74
5. Dodáme FO (Fare Original) element » TWD/L FA (FHE) element
FO*L FA (FHE)
» vzniklý řádek vždy přiřadíme k cestujícímu, i když je v PNR pouze jeden cestující!
Příklad:
FO*L6
FO064-57000001257E1PRG04FEB08/98765424/064-57000001257E1/P1
75
Složení FO elementu:
FO064-5700001257PRG04FEB08/98765424/064-57000012576E1
FO
064-5700001257
PRG04FEB08
98765424
E1
- vstupní kód Fare Original
- číslo původní letenky
- místo a datum vystavení původní letenky
- IATA číslo kanceláře, která letenku vystavila
- elektronický kupón, od kterého letenku převystavujeme
6. Zkontrolujeme masku TQT/T1
» informace, které jsou v masce, se vytisknou na novou letenku!
7. Před samotným tiskem letenky se MUSÍ ZNOVU otevřít TWD/L FA (FHE), kde
vidíme ještě starý nezměněný datum
76
8. Z otevřeného TWD dáme příkaz na tisk letenky TTP/T1
Systém odpoví:
Nyní je v rezervaci pod FA elementem nové číslo letenky s nulovým doplatkem:
9. Po vytisknutí letenky se přesvědčíme, zda převystavení proběhlo v pořádku.
Otevřeme si TWD nově vystavené letenky vstupem:
TWD/L FA (FHE)
Nově vystavená letenka má status O – Open for Use, popř. A – Airport control.
V totalu vidíme NO ADC, což znamená No Additional Colection = nulový doplatek.
77
Z otevřeného TWD nově vystavené letenky zkontrolujeme, zda má původní letenka
status E – exchanged vstupem TWD/O*
Převystavená letenka musí mít status E – Exchanged
10. Ověříme si ještě, zda v cash reportu vidíme nově vystavenou letenku s nulovým doplatkem správně zobrazenou
TJQ/SOF
78
Postup převystavování letenky v grafickém módu
1. V otevřeném PNR zarezervujeme nový letový segment:
2. Přes ikonu palety na liště Command page si zatrhneme zobrazení grafické masky
TST:
79
3. Po otevření původní masky v grafice – TQT/T1 klepneme na tlačítko
„Update Segments”:
80
4. Vybereme příslušné lety, které chceme mít v nové masce zatrhnutím příslušného
segmentu a vyklikneme segment, který nepotřebujeme. Systém automaticky
updatuje masku a vymaže z ní segment, který není potřebný. Klepneme na tlačítko
„Update“:
Systém zahlásí: „Update successful“
81
5. Doplníme do masky chybějící údaje (fare basis, NVB, NVA a zavazadlo) a klepneme na tlačítko „Update“:
Odpověď systému:
82
6. Změníme indikátory Faru a Tax klepnutím na tlačítko „Exchange“ (vstupem
TTI/EXCH/T1):
Automaticky se po tomto vstupu u původních tax v tabulce „Taxes“ zaškrtne políčko
PAID (v kryptických vstupech se indikátor X změnil na O) a v kolonce Fare se
indikátor F (Normal issue) změnil na R (Re-issue).
83
7. V případě převystavení letenky s nulovým doplatkem jsme dokončili úpravy
v masce a klepneme na tlačítko „Update“. Systém odpoví:
Potvrdíme klepnutím na OK, křížkem zavřeme masku a dostaneme se automaticky
do rezervace.
Zde nyní musíme vymazat segment, který nepotřebujeme: XE3
PNR po úpravě:
8. Nyní dokončíme převystavení letenky vytvořením FO elementu z TWD/L FA
(FHE) a vystavíme novou letenku (viz str. 15 – 18).
84
B) PŘEVYSTAVENÍ LETENKY S DOPLATKEM
-
mění se maska - v totalu v masce bude doplatek
mění se FP, který nyní není jen pro původní platbu, ale i pro doplatek
mohou nám přibýt i další taxy k vybrání (např. při voluntary rerouting)
poplatek za změnu může být vybrán jako další taxa
dopravce musí říci, jakou penalizační taxu používá pro výběr (např. OK » YR)
Postup:
1. Zarezervujeme do PNR nové letové segmenty z availability
2. Updatujeme masku TTU/S…
3. Zrušíme staré letové segmenty z rezervace
4. Doplníme masku o chybějící údaje
5. Změníme indikátory u faru a tax vstupem TTI/EXCH/T1
6. Budeme zasahovat do masky
- vkládat případné nové taxy
- upravovat total
Částka v totalu, je částka, kterou zaplatí klient za změnu letenky při převystavení.
7. Vložíme poplatek za změnu jako novou taxu X a upravíme total (T) na částku,
kterou vybíráme od klienta:
TTK/T1/XCZK1500YR/T1500
85
Maska po zadání doplatku
Při letech do USA je třeba ohlídat XF taxu; vždy je v kalkulačním řádku na posledním
místě za END » pokud použijete vstup TTI/EXCH/T1, AUTOMATICKY se tato taxa zobrazí
ve fare calculation s indikátorem PD XF LAX4.50
Pokud bychom prováděli ručně dopsání fare calculation, musíme tuto taxu dodat do
masky vstupem TTI/T1/C+PD XF LAX4.50
8. Upravíme FP element (nejprve odstraníme původní FP element a vložíme nový)
FPO/CASH+/CASH
- původní letenka byla placená hotově, doplatek bude též
v hotovosti
FPO/CASH+/CCVI4412457845121234/0812 - původní letenka placená v hotovosti,
doplatek bude kreditní kartou
FPO/CCVI+/CCVI4412457845121234/0812
- původní letenka placená kreditní
kartou, doplatek taky kreditní kartou
FPO/CCVI+/CASH
- původní letenka placená kreditní
kartou, doplatek bude v hotovosti
9. Vytvoříme FO element
TWD/L FA (FHE) Æ FO*L FA (FHE)
10. Kontrola masky
11. Tisk letenky ze zobrazeného TWD/L FA (FHE) Æ TTP/T1
12. Zkontrolujeme novou letenku TWD/L FA, jestli má status O nebo A, starou
letenku (TWD/O*), jestli má status E a cash report TJQ, zda je letenka zaúčtovaná.
86
Jestli máme v rezervaci více cestujících a budeme vytvářet FO elementy, je třeba
mít na paměti tyto skutečnosti: Do vytvoření FO elementů mají všichni cestující jednu
masku! Po vytvoření FO elementů každý cestující bude mít vlastní masku.
TQT
Pokud nejprve vytvoříme FO element pro cestujícího P1 a pak pokračujeme dále na
P2…atd., po vstupu TQT zjistíme, že se nám změnila čísla masek a pořadí
cestujících.
P1 bude mít masku T2
P2 bude mít masku T1
Při samotném tisku letenky po otevření příslušného TWD bychom zadali v takovém
případě příkaz k tisku:
TTP/T2
TTP/T1
pro P1
pro P2
Pokud bychom chtěli zachovat stejná čísla masek jako je očíslování cestujících, tj.
P1 = T1 (pasažér jedna má masku č. 1)
P2 = T2
atd., musíme začít vytvářet FO element od P2, potom P3 atd. a až na samotný
závěr vytváříme FO element pro P1.
Pak při tisku letenky postupujeme po zobrazení příslušného TWD
TTP/T1
TTP/T2
pro P1
pro P2
87
Pokud provádíme převystavení letenky s doplatkem v grafickém módu, je potřeba
doplnit poplatek za změnu jako penalizační taxu. Postup je stejný jako při
převystavování letenky bez doplatku, v bodě 8 bychom ještě doplnili do tabulky
přehledu tax nově vybíranou taxu, kterou nezatrháváme jako Paid.
Např.: Penalizační taxa by byla CZK 2000 za změnu, dopravce si ji přeje vybrat pod
kódem YR.
Pro potvrzení vložení této taxy klepneme na tlačítko OK a nyní vidíme, že se nám
automaticky doplnilo políčko „Taxes“ a políčko „Total“ na hodnotu CZK 2000. Částku,
kterou vidíme v totalu, je skutečný doplatek klienta.
88
C) INVOLUNTARY REISSUE (REBOOKING / REROUTING)
Involuntary převystavení (nedobrovolná změna) je změna provedená ze strany
letecké společnosti po vystavení letenky; např.: změna letového řádu, změna
směrování, apod.
Tyto změny jsou obvykle bez poplatku, neměl by se zohledňovat ani případný rozdíl
v taxách, pokud si to dopravce výslovně nevyžádá.
Prvotní postup je stejný jako u převystavení s nulovým doplatkem, kdy v totalu masky
je doplatek nula 0.
Do fare calculation dodáváme informaci o involuntary změně vstupem:
TTI/T1/CI(systém pak nekontroluje itinerář versus fare calculation » nemusíme upravovat fare
calculation dle itineráře)
Pokud chceme dodat ještě na konec fare calculation informaci o tom, že je
provedená involuntary změna a důvod, dopíšeme tuto informaci vstupem:
TTI/T1/C+*INVOLUNTARY REISSUE DUE TO SCHEDULE CHNG
(Za hvězdičkou je volný text. Pokud je kalkulace dlouhá, můžeme text zkrátit.)
89
D) DRUHÉ A DALŠÍ PREVYSTAVENÍ LETENKY
S DOPLATKEM
Pokud máme druhé nebo další převystavení letenky s doplatkem, budeme
postupovat stejně jako při klasickém PRVNÍM převystavení – zarezervujeme
příslušný let(y) a provedeme update masky.
TQT/T1
Pokud budeme vybírat novou penalizační taxu, musíme nejprve změnit původní
vybíranou taxu na O a dodáme do totalu hodnotu nula 0.
Tuto změnu bychom mohli provést vstupem TTI/EXCH/T1 za předpokladu, že
nejprve z rezervace odstraníme segmenty FO a FP.
90
XE10-11
PNR po odstranění segmentů
Teď můžeme použít vstup TTI/EXCH/T1 pro změnu indikátoru X u poslední vybírané
taxy a pro znovu dosazení hodnoty nula do totalu.
91
Vložíme nově vybíranou penalizační taxu a upravíme i total
TTK/T1/XCZK1500YR/T1500
Vytvoříme nový FO element k POSLEDNÍ VYSTAVENÉ letence – k letence, kterou
nyní vidíme v PNR pod FA elementem se statusem O, případně A:
TWD/L6
FO*L6
první převystavená letenka
včetně data vystavení
číslo letenky se statusem O
pod FA v PNR
ASOCIUJEME K CESTUJÍCÍMU:
92
Dodáme
e FP na původní letenku, a jak bude platit doplatek
FPO/CASH+/CASH
Nyní dokončíme převystavení letenky:
- otevřeme si TWD/L FA (FHE)
- zadáme příkaz k tisku letenky TTP/T1
Pokud bychom nepoužili vstup TTI/EXCH/T1 pro změnu indikátorů a neodstranili
bychom původní FO element z rezervace, museli bychom provést změnu indikátorů
v masce kryptickým vstupem:
TTK/T1/X4-O/T0
Pak bychom dál postupovali vložením hodnoty nové penalizační taxy a částky do
totalu, zrušili bychom původní FO element a vytvořili nový FO element k poslední
vystavené letence, kterou vidíme v rezervaci v FA elementu se statusem O nebo A.
Zkontrolovali bychom masku a vystavili letenku.
93
E) PŘEVYSTAVENÍ LETENKY DOSPĚLÉHO A
INFANTA
Při převystavování letenky pro dospělou osobu a infanta postupujeme stejně jako při
obvyklém převystavení, až do kroku vytváření FO elementu. Zde musíme mít na
paměti, že je nutné při vytváření FO elementu provést asociaci k typu cestujícího a to
především se vztahuje na infanta.
Připravili jsme rezervaci až do kroku vytvoření FO elementů (mám změněný datum
cesty, doplněné masky o případné penalizační taxy atd.)
Jako první vytváříme FO element pro infanta.
Otevřeme si nyní TWD pro INF a vytvoříme FO element:
TWD/L9
94
FO*L9
Nyní se vrátíme na začátek vytvořeného FO elementu a za vstupní kód FO
dopíšeme INF (asociaci k cestujícímu) a teprve pak odklepneme
FO element pro INF v rezervaci
Nyní vytvoříme obvyklým způsobem FO element pro dospělého cestujícího
TWD/L10
FO*L10
a po odklepnutí FO element asociujeme k cestujícímu
Pokud začneme jako první vytvářet FO element pro dospělého cestujícího
(TWD/L10 Æ FO*L10), na začátek vytvořeného FO elementu za vstupní kód FO
musíme navíc dopsat PAX (označení pro dospělého cestujícího) a teprve pak
odklepneme
jinak by potom při vytváření FO pro INF systém zahlásil
95
FO elementy v rezervaci pro infanta a dospělého cestujícího
Nyní dokončíme převystavení:
- pro infanta – INF
1. TWD/L9
2. TTP/T1
Po vytisknutí letenky pro infanta se nám FA element původní letenky pro dospělého
cestujícího posunul na řádek 9 (před tím na řádku 10)
96
- pro dospělého – ADT
1. TWD/L9
2. TTP/T2
Převystavené letenky a nová čísla pod FA elementy
97
UPGRADE
Upgrade = doplatek do vyššího tarifu
Všeobecné pravidlo - možnosti upgradu do vyššího tarifu, se řídí dle podmínek tarifu.
Upgrading do vyššího typu tarifu je obvykle povolen ve všech případech s výjimkou
typu tarifu, kde je v podmínce jasně uvedeno UPGRADE NOT PERMITTED.
V případech, kdy zmínka o možnosti upgradu v poznámce chybí, je upgrade povolen.
Pokud je v podmínkách uvedeno:
“Ticket may be upgraded to any higher applicable fare recalculated from the point of
origin provided conditions of the new fare are met”
znamená to:
Upgrade do vyššího tarifu se provádí vždy od počátku cesty a to na všech úsecích,
bez ohledu na to, zda je už určitá část cesty proletěná. Vyšší tarif, do kterého se
dobírá, musí splňovat nově naknihované podmínky. V tomto případě se kontroluje
pouze dodržení minimum a maximum stay, podmínka ADVP se nebere v úvahu,
protože již byla dodržena při zakoupení původní letenky.
Pokud nejsou v paragrafu PE - PENALTIES definována žádná pravidla pro
upgrading, znamená to, že upgrade je povolen.
Pro přepočítávání převodního kursu ROE mezi lokální měnou a NUC využíváme
funkcionalitu FQA.
FQA CZK
FQA CZK/01MAY09
převodní kurs na daný aktuální měsíc mezi NUC/CZK
převodní kurs v květnu 2009 (vidíme až rok zpět)
Pro BSR – Bankers Selling Rate používáme funkcionalitu FQC.
FQC150EUR
FQC150USD/10DEC09
převod na lokální měnu k dnešnímu datu
kurs BSR platný 10.12.2009 (vidíme až rok zpět)
98
Příklad:
Klient potřebuje změnit datum cesty. Zobrazíme si rezervaci, zkontrolujeme
podmínky tarifu a podíváme se do availability, zda je volná stejná rezervační třída,
jakou má klient ve své rezervaci.
Pokud zjistíme, že tato třída není volná, musíme najít další volnou třídu, do které
můžeme zarezervovat, a v tomto okamžiku hovoříme o upgrade letenky. Zde je
důležité si pořádně přečíst podmínky tarifu – paragraf PE – Penalties! V některých
případech klient bude platit nejen rozdíl ceny letenky, ale i poplatek za změnu.
Zkontrolovali jsme podmínky tarifu, kde jsme se dočetli, že je možné použít upgrade
do vyššího tarifu na příslušném úseku cesty a klient bude hradit poplatek za změnu
data cesty, penále CKZ 2000.
1. Otevřeme si rezervaci
2. Zkontrolujeme availabilitu
99
3. Podíváme se do TWD, jaký máme uložený tarif
4. Na FQD si najdeme další možný tarif, který bychom mohli použít
a zkontrolujeme jeho podmínky, zda ho můžeme použít
100
5. Nyní si přes FQP ověříme, jaká je cena na kombinaci tříd T + H
FQPPRG/D10MAR/CTBRU-/D17MAR/CHPRG-/OOK
101
Modifikace vstupu FQP:
HE FQP
FQPPRG/D10SEPATH-/M/OOK
Systém zobrazí tarifní strukturu pro dopravce OK, na zadané datum. Pomlčka ve vstupu
značí stopover / otočný bod v daném městě a indikátor M (mirror) znamená, že tak, jak
dopravce poletí do destinace, stejný routing použije i na cestu zpět.
FQPPRG/D10MAR/CTBRU-/D17MAR/CHPRG-/OOK
Systém zobrazí tarif pro dopravce OK, rezervační třída T a H na zadané datum. Pomlčky
ve vstupu značí stopover / otočný bod v daném městě.
FQPPRG/D12SEP/AOKAMS-/D25SEP/AKLPRG-/R,01DEC09
Systém zobrazí tarify platné pro dané směrování, kombinaci leteckých dopravců, v den, kdy
byla letenka vystavená. Systém automaticky vyhledá tarify pouze pro dospělé cestující.
FQPPRG/D20NOVCDG--ORY/D20NOVFDF-/D10DECORY--CDG/D11DECPRG/OAF
Tarify na dané směrování s open jaw (ARNK) v Paříži v obou směrech. Na cestě tam přílet
na letiště CDG, odlet do FDF z letiště ORY.
FQPPRG/D20NOVCDG---ORY/D22NOVFDF-/D10DECORY--CDG/D11DECPRG/OAF
Tarify pro AF na dané směrování s open jaw v Paříži v obou směrech a navíc na cestě tam
stopover v Paříži.
FQPPRG/D12FEB/AOKAMS-/D25FEB/AKLPRG-/RCH
Systém zobrazí tarify na dané směrování pro zadaný typ cestujícího – dítě.
FQPPRG/D12FEB/AOKAMS-/D25FEB/AKLPRG-/RAD*CH*IN,27OCT09
Systém zobrazí tarify na dané směrování, v den vystavení letenky a pro typy cestujících dospělý, dítě, infant.
FQPPRG/D08JUN/CW/ALHMUC-/D10JUN/CW/AUAIAD/D17SEP/CV/AUAFRA/D18SEP/CV/ALHPRG-/R,16DEC08
Systém zobrazí tarif na dané směrování, kombinaci tříd a dopravců v den, kdy byla letenka
původně vystavená se stopoverem v MUC
Pokud bychom prováděli upgrade letenky ještě před odletem, máme samozřejmě
možnost provést informativní ocenění rezervace vstupem FXX po té, co dodáme
do rezervace nové lety s novými rezervačními třídami.
102
V případě, že je část rezervace již proletěná (FLWN), můžeme na ocenění rezervace
použít vstup: FXX/S2-5/R,27OCT09
Pro představu:
segmenty 2,3
segmenty 4,5
27OCT09
jsou již proletěné
jsou nově zarezervované
datum vystavení původní letenky
Teprve po tomto vstupu provádíme update segmentů!
-
letenka byla vystavená dne 17APR08
klientka proletěla první úsek cesty
zarezervujeme nové segmenty, které chceme mít v masce (nový datum cesty)
mohu použít oceňovací vstup: FXP/S2-5/R,17APR08
provedeme update masky: TTU/T1/S4-5 » nyní máme v masce pouze
aktuální lety, které budeme chtít, aby se vytiskly na letenku
103
6. Spočítáme si rozdíl v ceně letenky a připočítáme případnou penaltu
NOVÁ CENA LETENKY
7340
STARÁ CENA
6690
-------------------------------------------------------ROZDÍL CENY LETENKY
650
+
POPLATEK ZA ZMĚNU
2000
» částka do F » FARE
» penalizační taxa, vkládáme do
masky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOPLATEK KLIENTA
2650
částka, kterou vepíšeme do totalu – T
updatovaná maska (nová rezervační třída, změněné indikátory po vstupu
TTI/EXCH/T1)
7. Dopíšeme novou částku faru, dodáme penalizační taxu a upravíme total
maska po doplnění
104
8. Vložíme fare calculation se správnými hodnotami NUC - fare calculation jsme
přepsali podle ocenění z FQP
9. Upravíme FP – zmažeme starý FP a vložíme nový
FPO/CASH+/CASH
10. Nyní pokračujeme vytvořením FO elementu a vystavením nové letenky
TWD/L8
FO*L8
Po vytvoření FO elementu a kontrole údajů v masce vytiskneme novou letenku:
Zobrazíme si příslušné TWD:
Dáme příkaz k tisku:
TWDRT
TTP/T1
105
(TWD/L8)
11. Rezervace po tisku s novým číslem letenky
V novém FA elementu je částka, kterou máme v masce v kolonce Total.
12. Zkontrolujeme si ještě, jak vypadá nově vystavená letenka a zda
převystavená letenka má správný status E - exchanged:
TWD/L8
106
TWD/O*
13. Jako poslední zkontrolujeme TJQ, zda
a převystavená letenka se nám zobrazuje správně
je
všechno
v pořádku
Při použití grafiky bychom upravovali kolonku Fare, kam bychom psali novou částku
ceny letenky, doplnili bychom příslušné penalizační taxy a upravili i částku NUC ve
fare calculation.
107
POSTUPY REFUNDACÍ LETENEK
KRYPTICKÉ VSTUPY
HE TRF / HE TRFU
Vždy před začátkem refundace ZAVŘÍT PNR a zobrazíme si TWD refundované
letenky!!!
Toto zobrazení provádíme, abychom se přesvědčili o tom, zda jsou na jednotlivých
refundovaných kupónech odpovídající statusy:
O – Open for Use, nebo A – Airport Control; u některých dopravců status A
nedovoluje refundaci, je třeba dopravce kontaktovat a požádat ho o změnu statusu
na O.
Při refundaci letenky, která byla převystavená (EXCH) se vždy řídíme podmínkami
původní (origin) vystavené letenky a refundujeme poslední vystavenou letenku,
která má status O nebo A!
VŠECHNY refundace letenek se provádějí v systému Amadeus. V případech, kdy
nemůžeme z nějakého důvodu provést refundaci letenky v systému Amadeus,
použijeme k refundaci BSP link.
TWD/TKT000-0000000000
otevření letenky
TRF000-0000000000
otevření refundačního panelu
TRFU/…
vstup, kterým upravuji (update) masku refundace
TRFU/CP…A
vstup, kterým se vkládá penalta (CP-cancellation penalty)
TRFU/CP25P
vstup, kde je penalta uvedena v % (P – percentage)
TRFU/U
vstup, kterým se upravuje kolonka Fare Used
TRFT
vstup, kterým se dostaneme do panelu tax
TRFU/TX4
vstup, kterým vymažeme taxu č. 4 z přehledu tax
TRFU/TU3-500
vstup, kterým aktualizujeme/update hodnotu taxy
TRF
vstup, kterým se vracíme na hlavní panel refundace
TRFIG
ignorujeme refundaci, můžeme začít znovu
TRFP
příkaz k potvrzení refundace, letenka se registruje jako
RFND do cash reportu, tisknou se dokumenty
k refundované letence, status v TWD je R - refunded.
Dokud neuděláte vstup TRFP nemůžete začít s refundací další letenky, protože ta
předešlá nebyla dokončena. Vždy po refundaci se přesvědčte, že vidíte letenku se
správným statusem RFND v cash reportu TJQ a v TWD se statusem R.
108
PLNÁ REFUNDACE LETENKY
-
TWD/TKT125-5700008421
TRF125-5700008421
TRFP
letenka musí mít status O nebo A
zobrazí se panel rezervace pro refund
potvrdíme refundaci (až po tomto vstupu se
-
TWD/TKT125-5700008421
TJQ
kontrola statusu na R
kontrolujeme status letenky (RFND) na TJQ
refundace registruje do cash reportu!!!)
TWD/TKT125-5700008421
TRF125-5700008421
Refund Total je částka, kterou cestujícímu vracíme.
TRFP
Systém zobrazí refundační číslo, tzv. SAC – Settlement Authorization Code
109
Po dokončení refundace si znova zobrazíme TWD letenky a přesvědčíme se, zda
refundovaná elektronická letenka má status R – refunded a v cash reporte TJQ má
status RFND:
TWD/TKT125-5700008421
TJQ
V PNR v FA elementu za číslem letenky vidíme status ER – Electronic Refund
110
ČÁSTEČNÁ REFUNDACE LETENKY
Vracíme pouze letištní poplatky / taxy:
Cena za letenku celkem byla CZK 22473, letenka je neměnná, nevratná. Jako
„penaltu“ použijeme částku fare, která byla CZK 14595, výše letištních poplatků byla
CZK 7878 a tuto částku budeme klientovi vracet.
Máme dvě možnosti, jak provést refundaci. Nestornovatelnou částku faru můžeme
dát jako Fare Used (v tomto případe provize za letenku zůstává v CK), nebo jako
Cancelation Fee (provize se vrací dopravci).
Řídíme se podle pokynů letecké společnosti.
a) Letecká společnost chce penaltu uvést do kolonky Fare Used
-
TWD/TKT125-5700008422
TRF125-5700008422
TRFU/U14595
TRFP
TWD/TKT + TJQ
TWD/TKT125-5700008422
TRF125-5700008422
111
TRFU/U14595
TRFP
Opět zkontrolujeme, zda letenka má správný status kupónů R – Refunded a v cash
reportu je se statusem RFND.
TWD/TKT125-5700008422
TJQ
112
b) Letecká společnost chce uvést částku fare jako penaltu CP – Cancellation Penalty
-
TWD/TKT125-5700008424
TRF125-5700008424
TRFU/CP13820A
» CP cancellation penalty; A – amount – vždy musí
-
TRFP
TJQ
-
být uvedeno, jinak by systém počítal penaltu v %
TWD/TKT125-5700008424
TRF125-5700008424
113
TRFU/CP13820A
Částka je 100 % z ceny faru
TRFP
Zkontrolujeme TWD a cash report TJQ:
TWD/TKT125-5700008424
TJQ
114
Refundace letenky se storno poplatkem:
Celková cena letenky je CZK 22473, z toho výše letištních poplatků je CZK 7878
a cena fare CZK 14595. Letenku je možné refundovat s penaltou CZK 3000 dle
podmínek (paragraf PE). Klientovi budeme vracet částku CZK 19473.
-
-
TWD/TKT125-5700008423
TRF125-5700008423
TRFU/CP3000A
TRFP
TWD + TJQ
TWD/TKT125-5700008423 – přesvědčíme se, zda letenka má status O nebo A
TRF125-5700008423
TRFU/CP3000A
Částka 3000 CZK je 20.55 %
z výšky faru 14595 CZK
115
Pokud by byla penalta za storno uvedená v procentech, například: “…storno
poplatky jsou 25 procent z fare letenky…“, vkládali bychom penaltu vstupem:
TRFU/CP25P
Systém si sám spočítá, kolik je 25% z částky fare a dosadí do kolonky CP.
TRFP
TWD/TKT125-5700008423
TJQ
116
Refundace letenky, kdy nebudeme vracet jednu z tax, např. YR taxu:
-
-
-
-
TWD/TKT105-5700010212
TRF105-5700010212
TRFU/U1
v kolonce Fare Used musí vždy být částka alespoň
1 CZK (nebo 0.01EUR) abychom mohli vstoupit do panelu
tax a provádět tam úpravy!
dostaneme se do seznamu refundovatelných tax
TRFT
TRFU/TX1
vymažeme taxu na řádku 1
TRF
vrátíme se do přehledu celé refundace
TRFP
TWD + TJQ
TWD/TKT105-5700010212
TRF105-5700010212
117
TRFU/U1
TRFT
TRFU/TX1
vymazání YR taxy » pokud bychom mazali více tax, použili
bychom vstup TRFU/TX1-2
Nyní je YR taxa vymazána z panelu refundovatelných tax, o její hodnotu se
automaticky ponížila hodnota celkové částky za taxy.
118
TRF
vrátíme se do přehledu refundace
TRFP
Zkontrolujeme TWD letenky a cash report TJQ:
TWD/TKT105-5700010212
TJQ
119
Vracíme jen letištní taxy s tím, že z taxy UB budeme vracet jen
polovinu její hodnoty:
-
TWD/TKT125-5700009409
TRF125-5700009409
TRFU/U2509
TRFT
TRFU/TU5-308
TU (Tax Update) – update taxy na řádku 5, dodáme
-
TRF
TRFP
TWD + TJQ
hodnotu taxy, kterou vracíme
TWD/TKT125-5700009409
TRF125-5700009409
120
TRFU/U2509
TRFT
TRFU/TU5-308
121
TRF
TRFP
TWD/TKT125-5700009409
TJQ
122
Vracíme z tarifu, který byl původně CZK 10000 zpět klientovi 4000 CZK,
druhou polovinu už proletěl a nebudeme vracet některé taxy (zde
bude i manipulace s taxami)
-
-
-
TWD/TKT000-0000000000
TRF000-0000000000
TRFU/U6000
TRFT
TRFU/TX1-2
- nevracíme taxu 1 a 2
TRFU/TU4-315
- z taxy 4 vracíme 315 CZK
TRF
TRFP
TWD + TJQ
Reprint (dotisknutí) refundačního kupónu
1. TRF/ i -7410
tímto vstupem zobrazíte z cash reportu (TJQ/SOF) refundaci
na obrazovku a můžete si ji znovu vytisknout
2. TRFP
vytiskne se kopie refundačního kupónu, ale nezobrazí se
podruhé v cash reportu TJQ
V případě, že se snažíme refundovat již vyrefundovanou letenku, systém nám
odpoví:
TRF125-5700009409
123
Sequence 01 je prodej letenky (v sloupci TYPE vidíme SALE), můžeme zkontrolovat,
že je refundovaná vstupem:
TRF/I-01
systém nás upozorní:
ALREADY REFUNDED
nebo
NEED DOCUMENT COUPONS TO REFUND
Sequence 02 je refundace, kterou si můžeme jen zobrazit, ale nemůžeme již
provádět žádné úpravy – v sekci AA (Airline Authority) – vidíme refundační číslo,
které jsme dostali při uzavření a potvrzení refundace.
TRF/I-02
Kód agenta, který provedl refundaci a
datum, kdy byla refundace provedená
Refundovaná elektronická letenka má status R – Refund
Zde je opět refundační číslo, tzv. SAC – Settlement Authorization Code, podle
kterého je vidět, že letenka již byla refundovaná.
124
REFUNDACE PŘES GRAFICKOU MASKU
HE TRF
HE TRFU
Nejprve na liště klepneme na ikonu malířské palety, otevře se okno se záložkami
Customization a Configuration:
Klepneme na záložku Configuration a z menu vybereme, jaké funkcionality
požadujeme zobrazit v grafice. Pro refundaci zatrhneme Refund record display.
Pro potvrzení uložení grafického displeje klepneme na tlačítko OK.
125
Nyní zahájíme proces refundace. Refund record (záznam o refundaci) si otevřeme
vstupem:
TRF064-5700001267
Po odeslání příkazu se nám objeví refund record v grafice. Na grafickém panelu
vidíme přehledně všechny údaje o vystavené letence, kterou chceme refundovat:
Celé číslo letenky včetně
předčíslí dopravce, check
digit a počet kupónu
vystavené letenky
Při plné refundaci (Full Refund) postupujeme tak, že po otevření refund recordu si
zkontrolujeme všechny uvedené údaje, zda souhlasí a klepneme na tlačítko
PROCESS REFUND (TRFP).
Systém nám odpoví: Refund processed a vytisknou se doklady k refundaci.
126
Při refundaci jen letištních poplatků (tax), pokud vracíme případnou provizi
dopravci, použijeme kolonku Cancellation fee a zde si můžeme vybrat, zda
zatrhneme možnost Amount – hodnota, nebo % - procentuální vyjádření (např.
penalta je 25% z ceny letenky). Pokud bychom si nechávali případnou provizi
v kanceláři, použili bychom kolonku Fare used.
Aby nám systém uložil to, co modifikujeme nebo vpisujeme do tabulky, vždy musíme
klepnout na ikonu Save changes (TRFU).
Příklad: Letenku budeme refundovat s penaltou Kč 2000.
Nejprve zatrhneme v kolonce Cancellation fee možnost – Amount – a vepíšeme
příslušnou hodnotu penále, např. 2000, a klepneme na ikonu Save changes.
Nyní se nám bíle podbarví kolonka Fare used a Net refund a sekce Form of
payment, což znamená, že nyní můžeme upravovat i příslušná pole, pokud je to
potřebné vzhledem k refundaci.
127
Chceme-li manipulovat s taxami, např. odstranit nějakou taxu, stále platí, že
v kolonce Fare used musí být vepsána částka alespoň 1 Kč (nebo 0.01EUR).
Poté, co tuto hodnotu zadáme do příslušné kolonky, musíme klepnout na tlačítko
Save Changes, aby systém tuto změnu uložil ještě před tím, než se otevře panel tax
pro další manipulaci.
Pro samotnou manipulaci s taxami klepneme na ikonu „listu“ na konci pole Tax
refund. Objeví se další okno se všemi jednotlivě vybranými taxami k příslušné
letence.
128
Panel tax – zde vidíme rozepsány hodnoty všech vybraných tax k příslušné letence:
129
Pro vymazání konkrétní taxy nejprve klepneme na příslušný řádek s taxou, kterou
chceme vymazat. Tento řádek se nám zvýrazní žlutě a nyní můžeme klepnout
na tlačítko Delete tax (TRFU/TX2):
Nyní byla vymazána taxa 468CZ, která byla v původním přehledu tax. Pokud jsme
ukončili práci v panelu tax, klepneme na OK.
130
Pokud musíme provést UPDATE nějaké taxy, nejprve opět otevřeme panel tax,
klepneme na řádek taxy, kterou chceme modifikovat, ten se nám zvýrazní žlutě. Nyní
na konci řádku vpravo klepneme na tlačítko se šipkou a vybereme si z nabízených
možností – Update tax.
131
Rozbalí se nám další malé okno, kde vidíme název a hodnotu taxy, kterou jsme se
rozhodli modifikovat. Pokud bychom potřebovali ještě rozepisovat ZP nebo XF taxy,
zde je na to příslušné pole.
Nyní vepíšeme správnou hodnotu taxy do pole Tax amount a pro uložení klepneme
na OK:
132
Zde vidíme, že se nám upravila hodnota taxy YQ na částku 500. Pro potvrzení
a uložení těchto změn klepneme na OK:
Pokud bychom se nyní rozhodli, že neprovedeme refundaci a budeme chtít ignorovat
započatou práci (TRFIG), klepneme na tlačítko Cancel refund. Systém automaticky
otevře okno, kde nás upozorní, že po klepnutí na tlačítko YES, provede zrušení
prováděné operace. Zde si můžeme vybrat, zda budeme chtít započatý proces
refundace ignorovat, anebo zda budeme pokračovat v práci.
133
Po odklepnutí možnosti YES systém automaticky ignoruje rozpracovanou refundaci
(TRFIG) a refund record nám zmizí z obrazovky. Vše, co provádíme v grafickém
displeji, si NEMŮŽEME zobrazit v přehledu posledních vstupů (Alt+horní šipka).
Může se nám stát, že omylem zavřeme prováděnou refundaci (klepnutím na křížek
pro zavření okna) a budeme jí chtít znovu zobrazit:
Musíme znovu použít vstup TRF000-0000000000 a systém nám nabídne dvě
možnosti:
•
•
ignorovat započatý, ale nedokončený refund (Ignore pending refund)
znovu otevřít nedořešenou refundaci (Retrieve pending refund)
134
Dokončení procesu refundace:
Po kontrole všech zobrazených údajů v refund recordu a po zkontrolování správné
částky, která se bude vracet v kolonce Total refund, dokončíme refundaci klepnutím
na tlačítko Process refund (TRFP):
Systém odpoví:
135
Nyní zkontrolujeme TWD letenky, zda má status R – Refunded a v cash reportu TJQ,
že je správně zapsaný refund v denním přehledu vystavených letenek:
TWD/TKT064-5700001267
TJQ
Tisk kopie refundačního kupónu
Požadovanou letenku si zobrazíme vstupem:
TRF000-0000000000
Zobrazí se nám Multiple document list a z tohoto seznamu si vybereme tu letenku,
která má v políčku Type uvedený status RFND (číslo 2):
136
Klepneme na příslušný řádek, který se nám opět zabarví žlutě, a klepneme
na tlačítko Refund:
Otevře se nám znovu refund record a klepneme na tlačítko Print refund – vytiskne
se kopie refundačního kupónu.
137
Systém opět provede vytištění příslušného kuponu a zobrazí se upozornění refund
processed - TISKNE SE KOPIE:
Kdybychom zapomněli, že máme otevřený refund record již refundované letenky
a chtěli bychom provádět nějaké operace, po klepnutí na tlačítko Save changes nás
systém sám upozorní, že letenka je již refundovaná a není možné do tohoto recordu
provádět žádné zásahy.
138
Zobrazení prázdného refund recordu
Údaje k refundaci již nejsou v systému k dispozici!
Pokud se snažíme refundovat, a ta již není aktivní v systému, budeme upozorněni,
že refundaci budeme muset provést ručně, tj. doplnit veškeré údaje z agentského
kuponu (nebo z TWD letenky) do prázdného refundačního rekordu.
139
Po odklepnutí možnosti YES se nám zobrazí prázdný refund record a zde doplníme
požadované informace.
140
VIRTUÁLNÍ MCO
HE MCO
HE IMCM
Automatické vystavování virtuálního MCO (Miscellaneous Charges Order) ze
systému Amadeus je využíváno k úhradě služeb jako je např. nadváha zavazadel,
platba depositu na skupinu, poplatek za změnu rezervace atd.
Kód transakce vkládání automatického MCO je IMC.
Identifikační kód pro automatické MCO je M.
Kódy jednotlivých typů MCO (Reason Codes for Issuance/Charge)
A
Air Transportation
B
Surface Transportation
C
Bag shipped as Cargo
D
Land arrangement for Inclusive tour
E
Car Hire (pronájem auta)
F
Sleeping Berth (spací lůžko)
G
Upgrading
H
Under Collection
I
Taxes Fees Charges
J
Deposit down Payment (deposit za skupinu)
K
Refundable Balances
L
Hotel Accommodation
M
Sundry Charges (různé poplatky)
N
Cancellation Fee
O
Other
P
Rebooking Fee Domestic
Q
Rebooking Fee International
R
Lost Ticket Fee
S
Unaccompanied Minor Fee Domestic
T
Unaccompanied Minor Fee International
U
Collection for Excess Baggage Charges
1
Prepaid Ticket Advice
141
Vytvoření virtuálního MCO
HE IMCM
Virtuální MCO můžeme vytvořit z existujícího PNR, kde jsou i letové segmenty, nebo
samostatně.
MCO do existujícího PNR
V otevřené rezervaci zadáme vstup pro vytvoření virtuálního MCO:
IMCMQ/LHJFK05JUL/CZK2000
kde:
IMC
M
Q
/LH
JFK
05JUL
/CZK
2000
kód transakce
identifikační kód pro MCO
kód důvodu vystavení MCO
lomítko následované kódem dopravce
kód letiště, ke kterému se daná služba váže (např. měníme
zpáteční let JFK – PRG)
datum, kdy bude služba uskutečněná (datum nového měněného
odletu)
lomítko následované kódem měny (vždy vystavujeme v místní
měně)
celková částka MCO
Po vložení MCO do PNR, systém automaticky doplní za celkovou hodnotu MCO kód
důvodu vystavení.
MCO se v rezervaci zařadí hned za letové segmenty:
V tomto kroku ještě není MCO vystavené, můžeme zrušit XE6.
142
K vytisknutí virtuálního MCO jsou potřebné povinné prvky FM a FP. Pokud se při
tisku MCO sami nestáhnou z rezervace, musíme je doplnit a přiřadit k číslu řádku,
kde MCO je, pomocí /L (line number MCO):
FM
FP
FM0/L6
- asociujeme k řádku, kde máme MCO
FPCASH/L6
FPCCVI4444555566661111/1112/L6
Provizi FM doporučujeme vždy asociovat k řádku MCO!
Prvek FV k MCO nevkládáme, protože dopravce jsme již zadali ve vstupu
IMCMx/LH…
Pokud je v rezervaci více cestujících, virtuální MCO vystavujeme pro každého
zvlášť a je potřeba ho asociovat k cestujícímu!
143
Samostatné MCO
Při vytváření samostatného MCO musí být nejdříve vytvořený jmenný element
cestujícího, až potom můžeme vytvářet MCO.
NM1HORAK/JAROSLAV MR
IMCMR/AYHEL24APR/CZK3000
Po vložení MCO do PNR, systém automaticky doplní za celkovou hodnotu MCO kód
důvodu vystavení.
Pokud bychom chtěli vložit jiný text důvodu vystavení MCO jako je vygenerován
systémem, máme možnost tento text změnit hned při prvotním základním vstupu
vložením nového textu za základní vstup:
IMCMR/AYHEL24APR/CZK3000/*FEE FOR LOST TICKET
kde za /* píšeme volný text
Nyní musíme vložit další povinné prvky, stejné jako pro vystavení PNR.
Provizi a způsob platby přiřadíme k číslu řádku, kde je MCO:
FM
FP
FM0/L2
FPCASH/L2
FPCCVI4444555566661111/1112/L2
POZOR! Po tisku MCO nám systém nezmění TKTL / TKXL (nedoporučujeme
používat TKXL) na TKOK, musíte si opravit sami na TKOK!!!
144
Zobrazení masky – TSM „Transitional Stored Miscellaneous
document“
HE TQM
TQM
OID kanceláře, zápis agenta a datum využití MCO
Dopravce
Komu a kde bude MCO předloženo
Důvod vystavení MCO
Celková cena služby
Více cestujících v rezervaci:
TQM
M1 číslo masky
P1 číslo pasažéra
TQM
zobrazení uložené masky virtuálního MCO
TQM/M1
zobrazení masky dle čísla masky
TQM/L2
zobrazení masky dle čísla řádku FA elementu V-MCO
TQM/P1
zobrazení masky dle čísla pasažéra
TMH
zobrazení historie jedné masky
TMH/M1
zobrazení historie masky podle čísla masky
TMH/L3
zobrazení masky dle čísla řádku FA elementu V-MCO
145
Modifikace
- jiný způsob platby pro MCO, než ten, co je vložený v PNR
FPCCAX371449635311004/0912/L4
- asociace k segmentu, kde je vložený
MCO element
FPCCAX371449635311004/0912/L4
XE4.1
zrušení „podsegmentu“ platby pro MCO
4.1/CASH
změna platby pro MCO
4/*CARGO BAGGAGE
změna textu pro MCO
146
V případě, že vystavujete MCO k převystavené letence anebo formát platby za MCO
bude jiný než platba pod původním FP elementem v rezervaci, je nutné pro MCO
vložit novou platbu.
FPCASH/L4
na řádku (segmentu) 4 vidím VYTVOŘENÉ MCO,
ke kterému je třeba přiřadit platbu
FPCCVI4444555566661111/1112/L4
Stejným způsobem vkládáme i provizi FM0/L4.
FPCASH/L4
FM0/L4
147
Vložení čísla letenky do MCO
HE TMI
Pokud někteří dopravci budou vyžadovat vložení čísla letenky do MCO (Issued in
connection with), postup je následující:
1. PNR již musí obsahovat FA / FHE element
2. vytvoříme MCO dle příslušného kódu (IMCM…)
3. manuálním vstupem doplníme (dodáme) do MCO číslo letenky
TMI/B125-1234567890E1-2
TMI
/B
1251234567890
E
1-2
vstupní kód
lomítko a identifikátor kolonky v MCO pro doplnění čísla návazné
letenky
předčíslí dopravce s pomlčkou
desetimístné číslo letenky
indikátor elektronických kupónů letenky
počet kupónů, ke kterým se vztahuje MCO
148
Taktéž můžeme vložit číslo letenky do políčka „Issued in connection with” bez udání
kupónů. V tom případě nezadáváme pomlčku mezi předčíslím dopravce a
desetimístným číslem letenky:
TMI/B1251234567890
Závisí od letecké společnosti, jaký formát preferuje.
Vložení poznámky do MCO
HE TMI
Do virtuálního MCO máme možnost vložit další informace a poznámky, např.
poznámka o držiteli frequent flyer, autorizační kód od letecké společnosti apod.
Do vytvořeného MCO (IMCM…) vložíme poznámku vstupem:
TMI/H a volný text
např.:
TMI/HFrequent flyer OK-3652145
149
Skupinová rezervace
- použití MCO jako platba depositu na skupinu » zde je nutné provést asociaci
MCO na jednoho z cestujících. Doporučujeme vložit alespoň jedno jméno
cestujícího do PNR, i kdyby bylo fiktivní.
150
Vkládání virtuálního MCO pro cestujícího s infantem
IMCMA/OKPRG25SEP/CZK200/INF
IMCMA/OKPRG25SEP/CZK2000/P1
Nezáleží na pořadí, v jakém se vkládá virtuální MCO do rezervace, vždy je ale
nutná asociace k infantovi!
151
Vystavení (tisk) virtuálního MCO
HE TTM
Příkaz k vystavení tisku virtuálního MCO je TTM.
POZOR! Po vytisknutí již není možné doposlat V-MCO na email!!! (viz str. 154)
TTM
TTM
tisk MCO
TTM/P1
tisk MCO dle pasažéra
TTM/L4
tisk MCO dle segmentu z rezervace, na kterém je vloženo
MCO v PNR
TKTL musíme změnit na TKOK
V FA elementu za číslem MCO status VTLH znamená Virtually Ticketed na leteckou
společnost LH.
V případě, že vystavujeme MCO samostatně bez letových segmentů, po vytisknutí
virtuálního MCO musíme změnit ticketing TKTL (TKXL) na TKOK, systém ho
nezmění automaticky!
152
TTP/TTM
tisk letenky a MCO v jednom vstupu (nepoužívá se často)
TTP/TTM/IEP
tisk letenky, MCO a itineráře v jednom vstupu
Po vystavení je MCO identifikováno v přehledu vystavených letenek (cash reportu)
jako MD50.
153
Tisk a odesílání MCO na e-mail
[email protected]
TTM/EMLA
TTM/EMLN
TTP/ITR-EMLA/TTM/EMLA
tisk MCO a odeslání na e-mail klienta
tisk MCO a odeslání na e-mail uvedený v APEtisk MCO a odeslání na e-mail pro nickname
tisk letenky a MCO zároveň a odeslání obojí na
e-mail uvedený v APE-
Pokud se vystavuje V-MCO a chceme poslat doklad na email klienta, může to být
provedeno pouze v okamžiku tisku! Momentálně není možné poslat kopii MCO po
vystavení na email!!!
Poslání elektronické letenky a V-MCO na e-mail
[email protected]
TTP/ITR/TTM/EMLA
TTP/ITR/TTM/EMLN
Vytiskne se agent kupón a na e-mail přijde potvrzení pro klienta.
154
Rušení (void) MCO
TRDC/L4
TRDC/24
zrušení MCO z rezervace, číslo řádku FA elementu V-MCO
zrušení MCO za pomoci čísla sequence nbr. z cash reportu TJQ
TRDC/L4
Po zrušení získá MCO status VV „Virtually Void“ v FA elementu v rezervaci a v cash
reportu TJQ se změní na CANX.
TJQ
155
Refundace MCO
Provádíme za pomoci vstupů TRF a TRFP jako standardní refundaci letenek.
TRF000-1111111111
TRF/L6
refundace s číslem letenky
refundace z rezervace, číslo řádku, kde je FA
element pro MCO
Po potvrzení refundace vstupem TRFP systém odpoví:
Po refundaci MCO se v rezervaci v FA elementu změní VT (Virtually Ticketed) na VR
(Virtually Refunded) a v cash reportu TJQ má MCO status RFND.
TJQ
156
Zobrazení virtuálního MCO
RT/MCO-HORAK
zobrazení MCO dle příjmení cestujícího
RT/MCO-D
zobrazení seznamu MCO dle písmena D
+ vstupy na zobrazení rezervací (RT/HORAK ; RT35VCEP)
Opakovaný tisk kupónů MCO
Vytiskne se agent kupón a kupón pro cestujícího.
Dotisknutí je možné maximálně 7 dní od vystavení virtuálního MCO.
TTR/M/SN1800000026
identifikační číslo v FB elementu virtuálního MCO
157
Download

Ticketing