DOKÜMAN NO
TİROİDEKTOMİ OPERASYONU
HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM
BELGESİ
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TİROİDEKTOMİ ( TİROD BEZLERİNİN ALINMASI) AMELİYATI
istemiyorum.
TOTM-OFR-265
15.02.2014
0
1/3
konusunda bilgilendirilmek
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Hasta Adı Soyadı
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
Yakını Adı Soyadı
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
( Bu bölüm hasta/yakını tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır)
TOTAL TROİDEKTOMİ
SUBTOTAL TİROİDEKTOMİ
1. Tiroidektomi (Tiroid Bezlerinin Alınması) Ameliyatı Nedir ? Tiroid bezinin çeşitli nedenlerle
işlevinin bozulması ( iyi veya kötü huylu nodül (kitle) veya nodüller oluşması, tiroid hormon salgılama
bozuklukları, tirod bezinde büyüme, sertleşme, vb.) durumlarında kısmen veya tamamen alınması
işlemidir.
2. Tiroidektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır? Boyunda, gırtlağın hemen önünde, yaklaşık 4 cm'lik bir kesi
yapılarak tiroid dokusuna ulaşılır. Hasarlı kısımlar çıkartılır.
 Subtotal tiroidektomi ( tiroidin kısmen çıkartılması) ameliyatı: Hastalıklı bölgeyi içerecek şekilde bir
taraftaki tiroidin bir kısmının veya tamamının alınması işlemidir.
 Total tiroidektomi (tiroidin tamamen çıkartılması) ameliyatı: Her iki tiroid lobunun tamamının
alınması işlemidir.
Ameliyatın akışına göre işlem tamamlandıktan sonra bazı ameliyatlarda, ameliyat bölgesinde kan ya
da sıvı birikmesini engellemek amacı ile dren adı verilen plastik türü kateter
(hortum)yerleştirilebilir.
3. Uygulanacak İşlemlerin Riskleri:
3.1. Genel Anestezi Riskleri: Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda
bilgiler göreceksiniz. Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz.
Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen isteyiniz.
3.2. Ameliyatların Genel Riskleri:
Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu kısa süreli ameliyatta gerçekleşme
olasılığı düşüktür:
 Artmış akciğer enfeksiyonu riski. Akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durumda
antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi (fizik tedavi) gerekebilir.
 Ağrı ve şişmeyle birlikte, damarlarında pıhtı oluşabilir(derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir olarak
bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.
 Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir. İşlemden kaynaklanabilen ölüm olabilir.
 Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer
komplikasyonları, pıhtılaşma meydana gelebilir.
 Hastane enfeksiyonları: zatüre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, kana
mikrop karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.
 Hastada ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.
 Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu ve
tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
3.3. Tiroidektomi Ameliyatının Riskleri, Komplikasyonları:
Aşağıda anlatılanlar bu operasyonda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır.
 Boyun lenf bezlerinin çıkarılması esnasında oluşabilecek sinir yaralanmalarına bağlı olarak; omuz
düşüklüğü, omuz hareketlerinde güçsüzlük, dudak kenarında çekilme, asimetri ve güçsüzlük, dil
hareketlerinde bozulma, sağa-sola oynatamama, yutma ve konuşma güçlüğü, boyunda duyu ve hareket
kusuru gelişebilir. Ömür boyu ses kısıklığı veya ses tonu değişikliği, ses kalitesinde değişiklik, seste
çatlama, hırlama, horlama, nefes darlığı gelişebilir. Boyun lenf bezinin çıkarılması esnasında boyundaki
büyük damarlarda yaralanma olabilir.
 Ameliyat sonrası veya esnasında kanama olabilir. Buna bağlı olarak hastaya kan ve kan ürünleri
verilmesi gerekebilir. Bunların da kendilerine özgü komplikasyon ve ölüm riskleri mevcuttur.
DOKÜMAN NO
TİROİDEKTOMİ OPERASYONU
HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM
BELGESİ
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TOTM-OFR-265
15.02.2014
0
2/3

Ses tellerinin felcine bağlı nefes darlığı gelişecek olursa geçici olarak solunum yolunun bir tüple boyun
derisine açılması (trakeostomi) gerekebilir. Trakeostomi sonlandırıldıktan sonra da kalıcı solunum
sıkıntısı olabilir.
 Ameliyat esnasında kalsiyum dengesini ayarlayan paratiroid bezlerinin de tiroid bezi ile birlikte
çıkarılması mümkündür. % 1 den az olan bu komplikasyon gerçekleştiği takdirde ömür boyu paratiroid
hormonu ve kalsiyum kullanması gerekebilir.
 Ameliyat sonrası geçici kalsiyum düşüklüğü gelişebilir. Birkaç hafta süreyle damardan veya ağızdan
kalsiyum verilmesi gerekebilir. Geçici olarak kalsiyum düşüklüğüne bağlı olarak ellerde kasılma,
uyuşma, karıncalanma gelişebilir.Tiroid bezinin tamamının çıkarılması durumunda ömür boyu ağızdan
tiroid hormonu kullanması gerekir.
 Kötü huylu tümörün, ameliyat esnasında mevcut olabilecek, tıp biliminin bugün kullandığı tanı
metotlarıyla tespit edemeyeceği kadar küçük uzak organ sıçramaları, zaman içinde büyüyerek hastanın
ölümüne sebep olabilir. Ameliyat esnasında tümörün çıkarıldığı yerde, gözle veya elle tesbit
edilemeyecek kadar küçük tümör parçaları ameliyattan çok uzun süre sonra bile büyüyerek hastalığın
lokal nüksüne ve hastanın ölümüne sebep olabilir.
 Ameliyat sırasında kullanılacak koter, harmonik disektör gibi teknolojik malzemelerin sorunları
çıkabilir. Bunlar koter yanığı, kanama gibi komplikasyonlara yol açabilir.
 Doktorunuz şayet operasyonun zor olacağına karar verirse ameliyata devam etmenin hasta sağlığına
daha fazla zarar vereceğini düşünürse operasyonu yarıda kesip operasyonu bitirebilir ve başka
hastaneye sevk edebilir.
 Ameliyat yerindeki yüzeysel veya derin yapılarda enfeksiyon (iltihap) meydana gelebilir. Bu
enfeksiyonlar akciğerler ve solunum yollarında, idrar yollarında veya yarada gelişebilir. Bunlar bazı
durumlarda tekrar ameliyat ya da küçük cerrahi müdahaleler gerektirebilirler. Müdahale ve antibiyotik
tedavisine rağmen enfeksiyonun yayılıp ölüme yol açması riski mevcuttur.
 Ameliyatın yapıldığı bölgede ciltte hasarlar, cilt ölümleri gelişebilir. Bunlar pansuman tedavisi, ilave
ameliyatlar ve deri nakli gerektirebilir. Bazı hastalarda kesi yeri iyileşme dokusu kalın ve kırmızımsımorumsu olabilir.
 Ameliyat sonrasında ameliyat yerinde seroma denilen sıvı veya kan birikebilir. Bunun için şırıngayla
bu sıvı çekilebilir veya burası açılarak bu sıvı boşaltılabilir.
 Ameliyat sırasında doktorunuz gerek duyarsa başka branştan veya kendi branşından başka doktorları
da çağırarak gereken müdahalenin yapılmasını sağlayabilir. Ameliyat sırasında yandaş hastalıklar
mevcut olduğunu görürse bunlara müdahale edebilir. Kararı operasyon esnasında kendisi verecektir.
4. Tiroidektomi Ameliyatının Alternatif Tedavileri Ve Riskleri:
 İlaç tedavisi uygulanabilir. Kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler olabilir.
 Radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir. Tedavi süresince ve sonrasında vücüt salgılarıyla (ter, tükrük,
idrar vb.) radyoaktif (radyasyon yayan) madde atılır. Bu durum çevrenizde bulunan insanlar ( özellikle
gelişme çağındaki çocuklar) için tehlikeli olabilir. Tedavi sonrasında tükürük salgısında bir miktar
azalma meydana gelebilir ancak bu genellikle geçici bir durumdur.
5. Tiroidektomi Ameliyatı Uygulanmazsa Neler Gelişir?
Ömür boyu hiçbir klinik bulgu vermeyebilir.
 Eğer ameliyat gerekçesi kanser varlığı veya şüphesi ise bu kanser yayılabilir, boyun lenf düğümlerine
veya başka organlara sıçrama yapabilir bu durum hayati tehdit edebilir, daha ileri ameliyatlar ve/veya
tedaviler gerektirebilir.
 Ameliyat nedeni çok nodüllü guatr ise bu nodüllerden habis olanlar olabilir. Bunlar daha sonra hayatı
tehdit edebilir. Tiroid bezi ve nodüller çok daha fazla büyüyüp yemek borusuna, soluk borusuna veya
başka hayati organlara baskı yapabilir. Nodüller ve/veya tiroid bezi göğüs boşluğuna doğru büyüyebilir.
 Zehirli guatrlarda, artmış tiroid hormonu salgısı kalp yetmezliği, çarpıntı, ishal, sac dökülmesi, kısırlık,
adet düzensizliği, göz kürelerinde büyüme gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bunun tedavisi için
verilen ilaçlar yetersiz kalabilir, ayrıca ilaçların uzun süreli kullanımında yan etkileri olabilir.
6. Tiroidektomi Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 Bu operasyon sonrasında; yatmaktan ötürü oluşabilecek sorunları önlemek için en kısa
sürede hareket etmeyi deneyebilirsiniz. Genellikle hafif işlere 1-2 haftada başlayabilirsiniz
DOKÜMAN NO
TİROİDEKTOMİ OPERASYONU
HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM
BELGESİ
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TOTM-OFR-265
15.02.2014
0
3/3
ama daha yoğun aktivitelere devam etmeden önce biraz daha uzun beklemeniz gerekebilir.
Kendinizi ve boyun hareketlerinizi rahat hissettiğinizde araç kullanabilirsiniz.

Ameliyattan sonra yaptırmanız gereken özel ölçümler vardır: Ameliyat sonrasında kalsiyum
seviyeniz düşük olabilir. Bunun için çeşitli kan tetkikleri yapılabilir. Ayrıca tiroid
hormonlarınızdaki değişikliği anlamak için belli aralarla hormon testleri gerekebilir. Muayene
ve tetkik sonuçlarına göre Kalsiyum, D vitamini ve tiroid hormonu tedavisi gerekip
gerekmeyeceği kararlaştırılacaktır. Ameliyat sonrası dönemde kanser saptanan hastalarda
radyoaktif madde tedavisine ihtiyaç duyulabilir.
 Ameliyatınızın sonuçlarının değerlendirilmesi için kontrole geleceğiniz tarih size
verilecektir. Eğer daha ileri bir tedavi önerilirse bu sizinle konuşulacaktır.
 Taburcu olurken size verilen bilgi formunda pansuman, kontrol günleriniz ve tedaviniz
belirtilecektir. İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde önerdiği zamanda ve önerdiği sürede
alınız. Taburculuk esnasında ameliyat sonrası tavsiyelere uyunuz, yara yerinde kızarıklık
şişlik akıntı geliştiği zaman ya da beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz.
7. Hastaya Özel Durumlar:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8. (Yapılacak müdahaleyi ve yapacak hekimi biliyorum, bana anlatılanları tümüyle anladım, hekimim tüm
sorularıma yanıt verdi, yapılacak müdahaleden istediğim zaman vazgeçme hakkına sahip olduğumu
biliyorum, bana yapılacak müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum.)
(Bu bölüm hastanın/yakınının kendi el yazısı ile yazılacaktır.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Hastanın Adı Soyadı ……………………..
Hasta Yakını Adı Soyadı:…………………
İmza
İmza
Tarih – saat: …/ …/…- …..
Tarih …/ …/…- …..
Doktor adı soyadı
………………………………………………………
İmza
Tarih- saat : …./…./…… - ………
Download

TİROİDEKTOMİ OPERASYONU HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM