DOKÜMAN NO
ÜRETEROLİTOTOMİ (AÇIK)
CERRAHİSİ HASTA
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM BELGESİ
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TOTM-OFR-266
15.02.2014
0
1/2
ÜRETEROLİTOTOMİ (AÇIK) konusunda bilgilendirilmek istemiyorum.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Hasta Adı Soyadı
Yakını Adı Soyadı
İmza
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
Tarih-saat: …./…./…… - ……
( Bu bölüm hasta/yakını tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır)
1. Üreterolitotomi ( İdrar Yolu Taşının Alınması) (Açık) Nedir? Böbrek ile idrar kesesi arasında
bağlantıyı sağlayan yolda (üreter) kapalı yöntemle kırılamayacak taş ın cerrahi ameliyat ile alınması
işlemidir.
Taş böbrekten idrar kesenize olan idrar akımını engellemekte ve böbreğinizde ve bu yolda genişlemeye
neden olmaktadır. Taş ilerleyen zaman içinde böbrekte enfeksiyon, ağrı, kanama, fonksiyon kaybı ve
küçülmeye (hidronefrotik atrofi) neden olabilir..
2. Üreterolitotomi (Açık) Nasıl Uygulanır? Genel veya spinal anestezi kullanılır. Taşın konumuna göre
karın alt veya yan bölgesinde 5-10 cm.lik kesi yapılır. Taşa ulaşılıp üreter (idrar kanalı) kesilerek taş
alındıktan sonra bu bölge emilebilen dikişler kullanılarak onarılır. Operasyon başlangıcında mesaneye bir
kateter ve bitiminde operasyon bölgesine bir dren yerleştirilir. Taşın büyüklüğü ve yapışık olup
olmamasına göre cerrahi sırasında üreterin tam boşaldığından emin olmak için bir ucu böbrekte ve diğer
ucu mesanede olan double-j kateter üreter içine yerleştirilebilir.
Double-j kateter takıldıysa 1-3 ay arasında sistoskopi yardımıyla kateterin çekilmesi gereklidir.
3. Uygulanacak İşlemlerin Riskleri:
3.1. Lokal Anestezi Riskleri: Uygulanan maddelere bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir ve bu durum
hayati tehlike oluşturabilir. Ancak gelişme ihtimali çok düşüktür.
3.2. Genel Anestezi Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler
göreceksiniz.
Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz. Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen
isteyiniz.
3.3. Ameliyatların Genel Riskleri:
Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu ameliyatta gerçekleşme olasılığı
düşüktür:
 Artmış akciğer enfeksiyonu riski. Akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durumda
antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 Ağrı ve şişmeyle birlikte bacak damarlarında pıhtı oluşabilir(derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir
olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.
 Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir.
 İşlemden kaynaklanabilen ölüm olabilir.
 Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer
komplikasyonları, pıhtılaşma meydana gelebilir.
 Hastane enfeksiyonları: zatüre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, kana
mikrop karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.
 Hastada ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.
 Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu
ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
3.4. Üreterolitotomi (Açık)’Nin Riskleri, Komplikasyonları:
Aşağıda anlatılanlar bu operasyonlarda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır.
 Üreterde kesi yerinden idrar sızıntısı olabilir. Cilt yüzeyine sızabilir ve bir süre devam edebilir.
 Taşın alındığı yerde üreterde bir darlık oluşabilir. Bu durum böbreğe zarar verebilir ve düzeltilmesi için
ek girişim gerekebilir.
 Taş veya taşın bir kısmı bulunamayabilir. Aşağıya mesaneye yada geriye böbreğe doğru yer
değiştirebilir. Taş ya da parçası alınamayabilir.
 Karın boşluğunda kanama meydana gelebilir. Kan nakli ya da cerrahi tedavi gerektirebilir.
 Karın boşluğunda iltihap birikimi, enfeksiyon meydana gelebilir. Cerrahi boşaltma ya da antibiyotik
tedavisi gerekebilir.
 Özellikle erkeklerde idrar akımında güçlük olabilir. İdrarı boşaltmak için mesaneye kateter koymak
gerekebilir. Bu kateter mesane toparlanıncaya kadar orada kalır.
 Cerrahiden sonra barsak hareketleri yavaşlayabilir veya tamamen durabilir. Bu barsakta sıvı birikimi
sonucu şişkinlik ve kusmaya neden olabilir. Tedavi gerektirebilir.
DOKÜMAN NO
ÜRETEROLİTOTOMİ (AÇIK)
CERRAHİSİ HASTA
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM BELGESİ
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TOTM-OFR-266
15.02.2014
0
2/2
 Zamanla yara yerinde zayıflık oluşabilir. Tamamen ya da kısmen yara yeri kısa dönemde açılabilir. Uzun
dönemde ise herni (fıtık) oluşabilir.
 Bazı kişilerde yara yeri iyileşmesi anormal olabilir ve yara kalınlaşabilir. Kırmızı ve ağrılı olabilir.
 Adezyonlar (yapışık doku bantları) oluşabilir ve barsak blokajlarına neden olabilir. Bu kısa dönemde
veya uzun dönemde oluşabilir ve cerrahi tedavi gerektirebilir.
4. Üreterolitotomi (Açık) ‘nin Alternatif Tedavileri Ve Riskleri:
 Vücut dışı şok dalgaları ile taş kırılması (ESWL) denenebilir
 Penisten girilerek üreterorenoskopi adı verilen cihazla taşa ulaşılabilinir ve lazer, pnömatik ve ultrason
gibi güç kaynakları ile taş kırılabilir.
 Laparoskopik olarak taş çıkarılabilir
5. Üreterolitotomi (Açık) Uygulanmazsa Neler Gelişir?
 Böbreğin fonksiyon gören etli kısmı parankim) incelir. Yeterince fonksiyon göremez hale gelir ve böbrek
tamamen ölür.
 Böbrek enfekte (iltahaplanabilir)olabilir (pyelonefrit).
 Zaman içinde hipertansiyon gelişimine ve buna bağlı komplikasyonlara neden olabilir. Ek cerrahi ve
medikal tedaviler gerekebilir.
 Böbreğiniz cerrahi olarak alınması gerekebilir.
6. Üreterolitotomi (Açık) Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 Sorunların çıkma olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği ilaçları, önerilen
dozda, önerilen zamanda ve önerilen sürede kullanınız. Kontrol randevularınızı aksatmayınız.
 Ameliyat sonucuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, öncelikle mutlaka ameliyatı yapan doktora
başvurulmalıdır.
 Sigara, doku dolaşımını olumsuz etkileyerek, oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda
arttırmaktadır. Mutlak olarak içilmemelidir.
7. HASTAYA ÖZEL DURUMLAR:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8.
(Yapılacak müdahaleyi ve yapacak hekimi biliyorum, bana anlatılanları tümüyle anladım, hekimim
tüm sorularıma yanıt verdi, yapılacak müdahaleden istediğim zaman vaz geçme hakkına sahip olduğumu
biliyorum, bana yapılacak müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum.)
(Bu bölüm hastanın/yakınının kendi el yazısı ile yazılacaktır.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Hastanın Adı Soyadı ……………………..
Hasta Yakını Adı Soyadı:………………….
İmza
İmza
Tarih – saat: …/ …/…- …..
Tarih …/ …/…- …..
Doktor adı soyadı
………………………………………………………
İmza
Tarih- saat : …./…./…… - ………
Download

(AÇIK) CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM BELGESİ