The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9 - Vysočany
T +420 606 045 160
[email protected]
www.dofe.cz
IČO:29143462
Fond DofE
2. verze
Fond DofE je určen k podpoře účastníků, absolventů, vedoucích, školitelů, hodnotitelů a
dobrovolníků zapojených do programu DofE (dále jen „program“). Fond byl vytvořen za účelem
umožnit všem účastníkům plné zapojení do všech činností v programu a současně za účelem
zkvalitnit podmínky pro vedoucí a další zapojené dobrovolníky při podílení se na fungování
programu v České republice.
Fond DofE zahrnuje:
Podpory o které je možné žádat v dotačním řízení
1) Podpora dobrodružných expedic
2) Podpora zájmových aktivit a talentované mládeže
Podpůrné mechanismy pro rozvoj programu (bez dotačního řízení)
1)
2)
3)
4)
Podpora pro nová místní centra
Podpora Klubu absolventů programu DofE
Podpora účastníků dotováním nákladů na získání slevové karty EYCA
Ocenění dospělých dobrovolníků v programu
Principy a pravidla Fondu DofE





Na finanční příspěvky není právní nárok.
Podpora je určena pouze účastníkům, vedoucím, dobrovolníkům a absolventům
programu, kteří jsou evidování národní kanceláří (dále jen „NK“ programu).
O přidělení finanční podpory rozhoduje komise jmenovaná dozorčí radou The Duke of
Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Finanční zdroje Fondu se rozdělují dvakrát ročně, a to v případě dostatku finančních
zdrojů. V jiném případě nebude rozdělení Fondu vyhlašováno.
Fond je určen především pro účastníky, kteří by bez příspěvku nemohli absolvovat
program, především tedy pro účastníky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.
The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9 - Vysočany
T +420 606 045 160
[email protected]
www.dofe.cz
IČO:29143462
Podpory o které je možné žádat v dotačním řízení:
1) Podpora dobrodružných expedic
Rozsah a charakteristika podpory
Finanční příspěvky se poskytují, pro jakoukoliv úroveň expedice, ve výši 500 Kč – 4000 Kč na
účastníka. O příspěvek může zažádat také školitel nebo hodnotitel expedice. Příspěvky jsou
určeny na spolufinancování dopravy, stravy a pojištění na expedici.
Podání žádosti
Podanou žádostí se rozumí:
Zaslání kompletně vyplněného formuláře „1- Podpora dobrodružných expedic – žádost o
příspěvek“ na email [email protected] a to k datu uzávěrky stanoveného NK programu a obdržení
potvrzení emailem o přijetí žádosti.
Kritéria přidělení:
O přidělení rozhoduje komise jmenovaná dozorčí radou o.p.s. Komise se řídí výší alokovaných
finančních zdrojů a následujícími prioritami a kritérii:
 Prioritní podpora zlatých expedic
 Prioritní podpora expedic realizovaných ve spolupráci dvou či více místních center
 Důraz na podporu účastníků ze sociálně znevýhodněného prostředí (především VÚ, DDŠ,
DD a poté jednotlivci ze základních škol, středních škol, DDM, SVČ a NNO)
 Kvantitativní zapojení místního centra do programu (počet účastníků zapojených do
programu, počet oceněných účastníků, počet aktivně zapojených proškolených
vedoucích, účast na národním setkání a dalších akcích organizovaných NK)
 Nastavení kvality a rozvoje programu na místním centru a komunikace s národní
kanceláří
 Dodržovaní filosofie a principů programu při poskytování programu
 Zda byl účastník podpořen již v minulosti
 Zda došlo k odevzdání Závěrečných zpráv po obdržení příspěvku z Fondu v minulosti
Přidělení příspěvku a vyúčtování
Výsledky budou zveřejněny nejdéle do tří týdnů od uzávěrky. Po rozhodnutí o přidělení
příspěvku komisí bude podepsána darovací smlouva mezi národní kanceláří a místním centrem.
Po obdržení podepsané smlouvy zašle NK 100 % příspěvku na bankovní účet uvedený v darovací
smlouvě. Místní centrum nepředkládá NK žádné finanční doklady, ale pouze shrnující
vyúčtování, tedy tabulku, ve které je uvedeno, na co byly přidělené finanční příspěvky použity.
Místní centrum je povinno si uschovat veškeré účetní doklady související s využitím
poskytnutého příspěvku a v případě potřeby umožní národní kanceláři nahlédnutí do těchto
dokladů. Při neuskutečnění expedice musí místní centrum příspěvek bezodkladně zaslat zpět na
bankovní účet NK.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.
The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9 - Vysočany
T +420 606 045 160
[email protected]
www.dofe.cz
IČO:29143462
Závěrečná zpráva
Nejpozději do 1 měsíce po návratu z expedice a zároveň nejpozději do 2 týdnů před konáním
Slavnostního předávání cen vévody z Edinburghu zašle školitel expedice závěrečnou zprávu
z expedice, která musí obsahovat:
 Zhodnocení expedice každým účastníkem ve formě příběhu o délce 1 normostrany A4 (co
účastník zažil, získal a naučil se) s fotografií účastníka na expedici.
 Resumé expedice vytvořené školitelem expedice pro inspiraci ostatních vedoucí v programu.
 Dále 5 fotografií z expedice ve velkém rozlišení, z nichž min. 1 musí být s vlajkou DofE a
krátké amatérské video ilustrující expedici.
Přijetím příspěvku účastník souhlasí s publikováním příběhu a audiovizuálních materiálů na
webových stránkách a sociálních mediích NK a mezinárodní organizace programu.
2) Podpora zájmových aktivit a talentované mládeže
Rozsah a charakteristika podpory
Finanční příspěvky se poskytují, pro jakoukoliv úroveň oblasti rozvoj talentu, sportovní aktivita a
dobrovolnictví v následující výši:
2a) Podpora kroužků a aktivit na SVČ a DDM
Finanční příspěvky se poskytují ve výši 500 – 600 Kč na účastníka.
2b) Podpora zájmových aktivit (kurzy, kroužky, školení, tréning, individuální hodiny, výcvik atd.)
Finanční příspěvky se poskytují ve výši 500 – 1500 Kč na účastníka.
Podání žádosti
Podanou žádostí se rozumí:
Zaslání kompletně vyplněného formuláře „2 - Podpora zájmových aktivit a talentované mládeže
– žádost o příspěvek“ na email [email protected] a to k datu uzávěrky stanoveného NK a obdržení
potvrzení emailem o přijetí žádosti.
Kritéria přidělení:
O přidělení rozhoduje komise jmenovaná dozorčí radou o.p.s. Komise se řídí výší alokovaných
finančních zdrojů a následujícími prioritami a kritérii:
 Důraz na podporu účastníků ze sociálně znevýhodněného prostředí (především VÚ, DDŠ,
DD a poté jednotlivci ze základních a středních škol, DDM, SVČ a NNO)
 Kvantitativní zapojení místního centra do programu (počet účastníků zapojených do
programu, počet oceněných účastníků, počet aktivně zapojených proškolených
vedoucích, účast na národním setkání a dalších akcích organizovaných NK)
 Nastavení kvality a rozvoje programu na místním centru a komunikace s národní
kanceláří
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.
The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9 - Vysočany



T +420 606 045 160
[email protected]
www.dofe.cz
IČO:29143462
Dodržovaní filosofie a principů programu při poskytování programu
Zda byl účastník podpořen již v minulosti
Zda došlo k odevzdání Závěrečných zpráv po obdržení příspěvku z Fondu v minulosti
Přidělení příspěvku a vyúčtování
Výsledky budou zveřejněny nejdéle do tří týdnů od uzávěrky. Po rozhodnutí o přidělení
příspěvku komisí bude podepsána darovací smlouva mezi národní kanceláří a místním centrem.
Po obdržení podepsané smlouvy zašle NK 100 % příspěvku na bankovní účet uvedený v darovací
smlouvě. Místní centrum nepředkládá NK žádné finanční doklady, ale pouze shrnující
vyúčtování, tedy tabulku, ve které je uvedeno, na co byly přidělené finanční příspěvky použity.
Místní centrum je povinno si uschovat veškeré účetní doklady související s využitím
poskytnutého příspěvku a v případě potřeby umožní národní kanceláři nahlédnutí do těchto
dokladů. Při nezapojení účastníka do podpořené zájmové aktivity místní centrum neprodleně
informuje NK.
Závěrečná zpráva
Nejpozději do 1 měsíce po ukončení úrovně programu a zároveň nejpozději do 2 týdnů před
Slavnostním předáváním cen vévody z Edinburghu zašle podpořený účastník (garantem je zde
koordinátor místního centra) krátký příběh o jeho zapojení do programu s jeho/její fotografií
z podpořené aktivity (co účastník zažil, získal, naučil se). Přijetím příspěvku účastník souhlasí
s publikování příběhu a audiovizuálního materiálu na webových stránkách a sociálních mediích
NK a mezinárodní organizace programu.
Podpůrné mechanismy pro rozvoj programu (bez dotačního řízení)
1) Podpora pro nová místní centra
Každé místní centrum zapojené do programu od 1. 1. 2014 má možnost získat příspěvek 2000 Kč
při zapojení se do programu. Příspěvek je určen např. na pokrytí času pedagogických pracovníků
při zaškolení do programu, nákup účastnických knížek, pokrytí dopravy na školení. Příspěvek
bude novému místnímu centru převeden po zaslání Přihlášek do programu od minimálně čtyř
účastníků na základě žádosti od místního centra. Místní centrum nepředkládá NK žádné
finanční doklady, ale pouze shrnující vyúčtování za co byla podpora pro nová místní centra
vyčerpána. Vyúčtování má formu tabulky, ve které je uvedeno, na co byly přidělené finanční
příspěvky použity. Místní centrum je povinno si uschovat veškeré účetní doklady související
s využitím poskytnutého příspěvku a v případě potřeby umožní národní kanceláři nahlédnutí
do těchto dokladů.
2) Podpora Klubu absolventů programu DofE
Od 1. 1. 2014 jsou individuálně finančně podporovány aktivity Klubu absolventů programu DofE.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.
The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.
Poděbradská 540/26
190 00 Praha 9 - Vysočany
T +420 606 045 160
[email protected]
www.dofe.cz
IČO:29143462
3) Podpora účastníků dotováním nákladů na získání slevové karty EYCA
Účastníci a vedoucí programu (mladší 30ti let) si mohou od 1.1.2014 zažádat o vystavení slevové
karty EYCA (http://www.dofe.cz/cz/moje-dofe/) zdarma. NK v rámci tohoto podpůrného
mechanismu bude náklady na výrobu a doručování karet hradit.
4) Ocenění dospělých dobrovolníků v programu
Jednou za rok budou odměňováni vedoucí a dobrovolníci zapojení do programu. Na jejich
odměny bude alokována v rámci tohoto mechanismu fixní částka na každý rok.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.
Download

zde - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu