Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko Hiawatha Praha
Zoubkova 8, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO 6138 8360
http://www.hiawatha.cz/
Zbyněk Kocman, vedoucí střediska
tel. 731 473 350, [email protected]
Vážení rodiče,
právě se Vám dostává do rukou dopis k registraci na rok 2013 skautského střediska Hiawatha Praha.
Na úvod je dobré zmínit změnu termínu placení členských příspěvků. Pro letošní rok nemáme
výjimečně nejzazší termín platby stanovený centrálně pro celé středisko, nýbrž si jej určují jednotlivé
oddíly samostatně. Měly by Vás tak o tomto termínu informovat prostřednictvím svého vedení. Od
příštího roku se pak budou příspěvky na další kalendářní rok vybírat dříve a to sice do konce října,
termín tak bude opět jeden společný pro celé středisko. Další změnou je výše platby pro nově
příchozí děti od září 2012, které již zaplatili 500Kč za registraci za současný rok. Těm stačí k registraci
na rok 2013 zaplatit pouze 500Kč. To souvisí se změnou platebních podmínek pro nově příchozí členy,
které začnou v plném rozsahu platit od února 2013.
1.
Co je členský příspěvek a k čemu slouží?
Registrační poplatek je pravidelný každoroční příspěvek, na jehož základě se dané dítě stává členem
Junáka za příslušný rok. Mimo jiné je díky tomu úrazově pojištěno na všech akcích pořádaných
Junákem.
Z čeho se skládá běžný registrační poplatek:
jeho výše je každoročně schvalována Náčelnictvem Junáka
Odvod na VOJ - vyšší organizační
jednotky Junáka (okres, kraj, ústředí) a radami příslušných VOJ
cca 300Kč
Platba za skautské časopisy
5x ročně je zasílán členovi jím vybraný skautský časopis
40 Kč
Příspěvek středisku
Z této částky je hrazena: běžná oddílová činnost
(každotýdenní schůzky v klubovně), provozní náklady
zbylá část
střediska, nákup vybavení a materiálu, vytváření finanční
registrace
rezervy pro investice a zajištění chodu střediska v krizových
situacích
2.
Výše členských příspěvků na rok 2013
Středisková rada na svém jednání 6. listopadu 2012 stanovila následující výši členských příspěvků na
rok 2012 pro děti.
Běžný členský příspěvek pro děti:
Členský příspěvek pro nově příchozí členy:
1000Kč
500Kč
(Platí pro nově příchozí členy od září 2012, kteří již zaplatili
500Kč členský příspěvek za letošní rok)
Dobrovolně zvýšený členský příspěvek na podporu střediska:
1500Kč
Příspěvek za děti do 5let neúčastnící se oddílového programu:
300Kč
(příspěvek ve výši povinného registračního odvodu na VOJ)
Členský příspěvek pro členy Skautské telefonní sítě:
1250Kč
(platí pouze pro členy starší 15let využívající zvýhodněné tarify
firemní telefonní síťě Junáka)
http://krizovatka.skaut.cz/sluzby/skautska-telefonni-sit-sts/
Výše členských příspěvků zůstává na stejné výši jako za rok 2012. Přibyly akorát dvě nové, zatím
okrajové, registrační kategorie – děti do 5 let a děti nad 15let, které jsou členy Skautské telefonní
sítě. Pokud by Vás zajímaly možnosti, jak naši činnost dále podpořit, neváhejte nás kontaktovat –
dárcům a sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do
nákladů.
Členské příspěvky uhraďte, prosím, do termínu, který vám bude sdělen vedením vašeho
skautského oddílu.
 Převodem na účet střediska 2400237487/2010 Fio banka a. s.. Do zprávy pro příjemce
uveďte „Registrace 2013“ a jméno dítěte, jako variabilní symbol můžete použít prvních 6
číslic z RČ dítěte pro snazší identifikaci platby (při za sourozence si jedno RČ vyberte),
uvedením části RČ dáváte souhlas s jeho uveřejněním na veřejně přístupném výpisu z účtu
střediska.
 Vložením peněz na účet na pobočce Fio banky. Identifikace platby stejná jako při platbě
převodem. (Nejbližší pobočka Fio banky: Štefánikova 75/48, 150 00 Praha 5).
Neplaťte, prosím, příspěvky na schůzkách ani je neposílejte po dětech.
3.
Členská karta Junáka
Od příštího roku bude možné dětem pořídit členské karty junáka. Bude se jednat o plastovou kartičku
s fotkou, jménem a věkem dítěte. Členské kartičky jsou zapojené do slevové sítě Evropské karty
mládeže (EYCA, www.eyca.cz). U starších dětí při dodání potvrzení o studiu budou fungovat i jako
standardní studentská karta (obdoba ISIC karty). Kartička je tedy zvláště u starších dětí výhodná
k uplatnění různých slev v rámci sítě karet EYCA. U mladších by pak měla být většinou dopravců
uznána jako doklad prokazující věk dítěte a jeho nárok na zlevněné jízdné (dosud je potřeba karta
dopravce, nebo cestovní pas). Kartička je dobrovolná, její cena bude v případě zájmu uhrazena
z členského příspěvku.
V případě, že budete mít zájem o členskou kartu, bude potřeba sdělit tuto skutečnost do konce ledna
2013 vedoucímu oddílu a dodat mu portrétovou fotografii dítěte v digitální podobě. Fotografii musí
vedoucí následně uložit do Informačního systému Junáka, odkud jsou čerpány údaje pro členskou
kartu.
4.
Kontrola údajů o členech
Pokud jsme od Vás dosud nedostali vyplněnou přihlášku do oddílu, najdete ji pravděpodobně
v příloze – prosíme o vyplnění a rychlé navrácení vedoucímu oddílu.
Pokud od Vás již přihlášku máme, nezapomeňte, prosím, uvědomit vedoucího oddílu, došlo-li u Vás
k nějaké změně (změně kontaktních údajů, bydliště, zdravotní pojišťovny dítěte atp.)
5.
Vybrané akce střediska
Domácí akce
Vodácká výprava se uskuteční během června, přesný termín ještě nebyl určen. Akce je určena pro
děti od 10 let ze všech oddílů střediska. Bližší informace včetně řeky, kterou příští rok budeme sjíždět,
budou sděleny minimálně 2 měsíce před akcí.
Sbírka „Postavme školu v Africe“
V roce 2013 se chceme opět zúčastnit sbírky občanského sdružení Člověk v tísni, z jejíhož výtěžku
jsou stavěny školy v africké Etiopii. Rádi bychom znovu zapojili i děti, nicméně si uvědomujeme, že
samotná účast na sbírce není dostatečným osvětlením problematiky 3. světa. Z toho důvodu byl již na
letošní ročník sbírky navázán rozsáhlejší program během schůzek a táborů, kde byla dětem formou
her a besed daná problematika lépe vysvětlena. Samotná sbírka se tak již stává pouze praktickým
vyvrcholením celého programu jako jedna z možností pomoci rozvojovým zemím. Během sbírky se
budeme snažit umožnit dětem účast i jiným způsobem, než vybírání peněz s pokladničkami –
workshopy, vystoupení atp.
Celostředisková víkendová výprava v termínu 8. – 10. listopadu. Tato akce nahrazuje doposud
pořádané podzimní prázdniny, které jsme byli nuceni zrušit z důvodu výrazného nárůstu dětské
členské základny a tím pádem nutné účasti velkého počtu vedoucích k zajištění akce, kteří ale nemají
v době podzimních prázdnin volno (VŠ/zaměstnání). Nechceme však připravit děti o možnost vyrazit
někam mimo Prahu za účasti všech oddílů a být tak v kontaktu s dětmi a vedoucími z celého
střediska. Proto jsme akci zkrátili na víkendovou a přesunuli do začátku listopadu. Zrušené
střediskové podzimní prázdniny nahradí některé oddíly vlastními akcemi.
Zahraniční akce
Intercamp je pravidelné každoroční setkání skautů z členských států NATO. V roce 2013 se koná
v Holandsku poblíž Maastrichtu od 17. do 20. května. Akce se účastní 3000 – 4000 zahraničních
skautů a probíhá formou velkého kempu, kde na účastníky čeká velké množství rozdílných aktivit,
které většinou plní ve smíšených mezinárodních družinách, společně vyráží na celodenní výlet po
okolí, vzájemně si vaří jídla typická pro svoji zemi, anebo třeba vyměňují skautské šátky a jiné součásti
svých krojů. Na akci plánujeme podobně jako v roce 2011 odjet o několik dní dříve, které chceme
věnovat výletům po Holandsku. Opět si budeme pronajímat vlastní autobus. Očekávaná cena je do
4000Kč. Bližší informace budou doplněný v nejbližších měsících. Akce je určena pro děti ve věku 11 –
16 let.
Společný tábor s Německými skauty. Bude se konat v průběhu srpna na území ČR spolu se skauty ze
střediska Stamm Phönix Bonn. S německými skauty se již známe – společný tábor u Prahy 2011,
německé jamboree 2012. Jedná se tak o další rozvíjení vzájemné spolupráce. Tábor by měl trvat cca 1
týden. V současné době spolupracujeme s německou stranou na vytváření celé koncepce tábora,
bližší informace tak budou k dispozici později. Akce je určena pro děti od 10 let výše.
6. Informace o činnosti střediska a oddílů
Mimo informací na webových stránkách jednotlivých oddílů jsou na střediskovém webu
www.hiawatha.cz mimo jiné ke stažení také pravidelné výroční zprávy střediska a od tohoto roku
také znovu obnovený střediskový časopis „Kolíček“.
Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na Vás a Vaše děti i v příštím roce.
S pozdravem
Zbyněk Kocman
vedoucí střediska Hiawatha Praha
Download

2. Výše členských příspěvků na rok 2013 Běžný členský příspě