Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název šablony
klíčové aktivity
Název vyučovaného
předmětu
Identifikátor
Číslo v digitálním
archívu školy
Vzdělávací oblast
Sada
Kód
Anotace
Obor vzdělávání
Ročník
Vzdělávací obor
Jazyk
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Formát materiálu
Použitá literatura, zdroje
Datum vytvoření
Datum schválení
Autor
Schválil
CZ.1.07/1.5.00/34.1094
Učíme se trochu jinak – moderně a zábavněji
I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Český jazyk a literatura
VY_12_INOVACE_ČJ_03_15
VY_12_ČJ_03A_15
Jazykové vzdělávání
3A Interpretace textů světové literatury 20. stol.
ČJ_3A_15
Pracovní list je určen k procvičení interpretace uměleckého textu. Zaměřuje
se např. na stránku tematickou, jazykovou, ale i na začlenění díla do
literárního kontextu. Pracovní list lze využít v rámci příprav na ústní část
maturitní zkoušky ve 4. ročníku nebo při výuce světové literatury 20. století.
39-41L/01 Autotronik
3.
Český jazyk
český
americká próza, Francis Scott Fitzgerald, Velký Gatsby
pracovní list
doc
FITZGERALD, Francis Scott. Velký Gatsby. 1. vyd. Praha: Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. s. 72-73.
Světová četba, sv. 248.
4. 12. 2012
7. 12. 2012
Mgr. Lenka Vondráková
Ing. Václav Mikeš
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že jsem tento materiál vypracovala samostatně s použitím literatury a dalších informačních
zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny výše. Prohlašuji, že jsem při vytváření tohoto materiálu
neporušila autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhla nedovoleným způsobem do cizích
autorských práv osobnostních a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení § 11 a
následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků
vyplývajících z hlavy II., hlavy IV. Díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.
V Čáslavi 7. 12. 2012
Mgr. Lenka Vondráková
Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště dopravní Čáslav,
příspěvková organizace
Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav
Tel., fax:
327312845
E-mail:
[email protected]
web:
www.sosasoudopravnicaslav.cz
Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby
Skoro v témž okamžiku, kdy se pan Gatsby nechal poznat, přispěchal k němu sluha a oznámil
mu, že ho volá Chicago. Omluvil se malou úklonou, která zahrnovala nás oba, jednoho po druhém.
„Když budete něco potřebovat, jen si o to řekněte, kamaráde,“ vybídl mě. „Omluvte mě.
Vrátím se k vám později.“
Když odešel, obrátil jsem se ihned k Jordan — donucen ujistit ji o svém překvapení. Očekával
jsem, že pan Gatsby bude kvetoucí, korpulentní osoba středních let.
„Kdo to vlastně je?“ zeptal jsem se. „Nevíte?“
„Je to prostě nějaký Gatsby.“
„Myslím, odkud je a co dělá?“
„Teď jste s tím začal vy,“ odpověděla s mlhavým úsměvem. „No, jednou mi řekl, že studoval
v Oxfordu.“
Začalo se za ním rýsovat nejasné pozadí, ale při její další poznámce se rozplynulo.
„Jenže já tomu nevěřím.“
„Proč ne?“
„Nevím,“ trvala na svém, „prostě si myslím, že tam nebyl.“
Něco v jejím tónu mi připomínalo ono „myslím, že někoho zabil,“ té druhé dívky, a to
podráždilo mou zvědavost. Byl bych bez dotazu přijal informaci, že se Gatsby vynořil z louisianských
močálů nebo z dolní Východní čtvrti New Yorku. To mohl člověk pochopit.
Ale mladí lidé nepadají z nebe — já jsem si to alespoň ve své venkovské nezkušenosti myslel — a
nekupují si paláce nad longislandským Průlivem.
„Rozhodně ale pořádá velké večírky,“ řekla Jordan a změnila předmět rozhovoru s městskou
nechutí ke konkrétnosti. „A já mám velké večírky ráda. Jsou tak intimní. Na malých večírcích není
žádné soukromí.“
Ozvalo se dunění velkého bubnu a hlas kapelníka zazněl náhle nad ozvěnami zvlněnou
zahradou.
„Dámy a pánové,“ zvolal. „Na žádost pana Gatsbyho vám zahrajeme nejnovější dílo pana
Vladimíra Tostoffa, které vloni v květnu vzbudilo takovou pozornost v Carnegie Hallu. Čtete-li noviny,
víte, že to byla velká sensace!“ Usmál se žoviálně a blahosklonně dodal: „Náramná sensace!“ Načež
se všichni smáli.
Úkoly k textu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Analyzujte situaci zachycenou ve výňatku.
S využitím znalosti díla charakterizujte postavu Gatsbyho.
Co vědí lidé o jeho minulosti?
Proč je Gatsby ve společnosti oblíbený a co to o společnosti vypovídá?
Charakterizujte jazykové prostředky.
Přiřaďte dílo k literárnímu žánru a uveďte jeho charakteristické rysy.
Zasaďte dílo Velký Gatsby do kontextu autorovy tvorby.
Zasaďte Fitzgeraldovu tvorbu do kontextu světové literatury.
Zjistěte, kteří slavní američtí herci ztvárnili postavu Gatsbyho ve filmovém zpracování díla.
Download

Pracovní list - Střední odborné učiliště dopravní Čáslav