Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název šablony
klíčové aktivity
Název vyučovaného
předmětu
Identifikátor
Číslo v digitálním
archivu školy
Vzdělávací oblast
Sada
Kód
Anotace
Obor vzdělávání
Ročník
Vzdělávací obor
Jazyk
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Formát materiálu
Použitá literatura, zdroje
Datum vytvoření
Datum schválení
Autor
Schválil
CZ.1.07/1.5.00/34.1094
Učíme se trochu jinak – moderně a zábavněji
I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti
Český jazyk a literatura
VY_12_INOVACE_ČJ_02_02
VY_12_ČJ_02B_02
Jazykové vzdělávání
2B Interpretace textů světové a české literatury 19. stol.
ČJ_2B_02
Pracovní list je určen k procvičení interpretace uměleckého textu. Zaměřuje
se např. na stránku tematickou, jazykovou, ale i na začlenění díla do
literárního kontextu. Pracovní list lze využít v rámci příprav na ústní část
maturitní zkoušky ve 4. ročníku nebo při výuce světové literatury 19. století.
39-41L/01 Autotronik
2.
Český jazyk
český
romantismus, Victor Hugo, Chrám Matky boží v Paříži
pracovní list
doc
HUGO, Victor. Chrám Matky boží v Paříži. 15. vyd. Praha: Odeon, 1978.
s. 186-188. Edice Galérie klasiků.
16. 11. 2012
19. 11. 2012
Mgr. Lenka Vondráková
Ing. Václav Mikeš
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že jsem tento materiál vypracovala samostatně s použitím literatury a dalších informačních
zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny výše. Prohlašuji, že jsem při vytváření tohoto materiálu
neporušila autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhla nedovoleným způsobem do cizích
autorských práv osobnostních a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení § 11 a
následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků
vyplývajících z hlavy II., hlavy IV. Díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.
V Čáslavi 19. 11. 2012
Mgr. Lenka Vondráková
Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště dopravní Čáslav,
příspěvková organizace
Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav
Tel., fax:
327312845
E-mail:
[email protected]
web:
www.sosasoudopravnicaslav.cz
Victor Hugo – Chrám Matky boží v Paříži
Najednou sebou zaškubal znovu v zoufalství tak prudkém, že se až celé trámoví pranýře
zatřáslo, přerušil mlčení, jež až dosud tvrdošíjně zachovával, a přehlušil hulákání davu chraptivým a
zuřivým hlasem, podobným spíše zvířecímu zavytí než lidskému zvuku: „Pít!“
Tento úzkostný výkřik nejenže nevzbudil soucit, naopak, ještě zvýšil veselost bodrého
pařížského publika, jež obklopovalo žebřík a jež, připusťme, vcelku jako dav nebylo o nic méně kruté
a surové než ona strašná banda tuláků, mezi niž jsme čtenáře zavedli a jež byla prostě nejspodnější
vrstvou národa. Ani jediný hlas se neozval na pomoc ubohému odsouzenci, leda aby se posmíval jeho
žízni. Je pravda, že v té chvíli byl spíše pitvorný a odpuzující než hodný politování; jeho tvář byla rudá
a zpocená, oko vyjevené, ústa zpěněná hněvem a utrpením, jazyk napolo vyplazený. Je však třeba
ještě říci, že kolem potupných schodů pranýře vládly tak mocné předsudky o hanbě a bezectnosti, že i
kdyby se byla našla v davu nějaká soucitná duše, nějaký měšťan nebo měštka, která by se pokusila
přinést tomuto ubohému, trpícímu stvoření sklenici vody, dokázaly by tyto předsudky odradit i
milosrdného samaritána.
Po několika minutách rozhlédl se Quasimodo po davu zoufalým zrakem a vykřikl znovu,
hlasem ještě drásavějším: „Pít!“
Všichni vyprskli v smích.
„Napij se tohohle,“ vykřikl Robin Vejražka a hodil mu do obličeje houbu namočenou ve
strouze. „Na, tu máš, hluchý šeredo, jsem tvým dlužníkem.“
Nějaká žena mu hodila na hlavu kámen: „To tě odnaučí probouzet nás v noci tím zatraceným
zvoněním!“
„Tak co, chlapečku,“ řval jeden mrzák a snažil se ho zasáhnout svou berlou, „ ještě nám budeš
čarovat z věží Matky boží?“
„Tu máš misku a napij se!“ ozval se jakýsi muž a vmetl mu na prsa rozbitý džbán. „Jen jsi
přešel přes cestu mé ženě, už porodila dítě s dvěma hlavami!“
„A moje kočka měla kotě s šesti nohama! ječela jedna stařena a hodila po něm cihlou.
„Pít!“ opakoval potřetí Quasimodo, těžce oddychuje.
V tom okamžiku spatřil, že obecenstvo se rozestupuje. Z davu vystoupila podivně oděná
dívka. Doprovázela ji malá bílá kozička s pozlacenými růžky. Dívka nesla v ruce tamburínu.
Oko Quasimodovo zajiskřilo. Byla to cikánka, kterou se včera v noci pokusil unést, šeredný
kousek, za nějž, jak nejasně cítil, byl nyní právě trestán. Ostatně to byl ten nejposlednější důvod,
neboť byl trestán jen za to, že je hluchý a že byl souzen také hluchým. Nepochyboval, že dívka se mu
přišla pomstít a zasadit mu ránu jako všichni ostatní.
Viděl, jak rychle vystupuje po žebříku. Dusil se hněvem a zlostí. Byl by si přál, aby mohl pranýř
skácet, a kdyby blesk z jeho oka mohl usmrcovat, cikánka by byla bývala rozdrcena, dřív než
vystoupila na plošinu.
Přistoupila beze slova k odsouzenci, který se marně svíjel, aby jí unikl, odvázala od pasu
čutoru a přiložila ji jemně k nebožákovým rtům.
A tu bylo vidět, jak z toho doposud suchého a planoucího oka vytryskla veliká slza a pomalu
stékala po tom nestvůrném, zoufalstvím tak dlouho zkřiveném obličeji. Byla to snad první slza, kterou
nešťastník kdy uronil.
Úkoly k textu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Analyzujte situaci zachycenou ve výňatku.
Na základě výňatku charakterizujte Quasimoda a Esmeraldu.
Jak se lidé ke Quasimodovi chovají a co je k takovému jednání vede?
Jak se k němu zachová Esmeralda a jaké emoce to v něm vyvolá?
Zjistěte více informací o katedrále, podle níž je kniha pojmenována.
Charakterizujte jazykové prostředky.
Určete literární žánr díla a uveďte jeho charakteristické rysy.
Zasaďte dílo Chrám Matky boží v Paříži do kontextu autorovy tvorby.
Zasaďte Hugovu tvorbu do kontextu světové literatury.
Download

Pracovní list - Střední odborné učiliště dopravní Čáslav