Romantismus
Světový romantismus
1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina
2.





Anglický romantismus
Básníci jezerní školy
Walter Scott
G. G. N. Byron
Percy Bysshe Shelley
Další autoři
3.




Francouzský romantismus
Victor Hugo
Stendhal
Alexander Dumas
Další autoři
4. Ruský romantismus
 Alexandr Sergejevič Puškin
 Michajl Jurjevič Lermontov
5.



Další autoři
Adam Mickiewicz
Sandor Petofi
Edgar Alan Poe
Český romantismus
6. Charakteristika romantické fáze NO
7. Karel Hynek Mácha
 Máj
 Další díla
8. Karel Jaromír Erben
 Sběratelská činnost
 Kytice
9. Josef Kajetán Tyl
 Prózy
 Dramata
Světový romantismus
1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina
Je to umělecký směr první třetiny 19. století v Evropě. Prosadil se zejména v literatuře, ale
i v hudbě (Beethoven, Čajkovskij, Smetana, Wagner, …) a v malířství (Delacroix,…).
V romantismu se poprvé prosazuje obraz geniálního umělce, nadřazeného ostatním
„obyčejným“ lidem i společenským konvencím (Beethoven, Byron,…). Autor by měl za své
dílo ručit i svým způsobem života. Proto valná část romantiků umírá už v mládí – souboje, boj
s přírodou, vyčerpání, ….
Podle chování hlavního romantického hrdiny díla rozlišujeme romantismus titánský a
světobolný. Nejčastěji se jedná o kombinaci obou těchto typů. Romantický hrdina je silnou
osobností, často vyděděncem ze společnosti. Je schopen postavit se proti této společnosti, ale
také proti nespoutané přírodě nebo dokonce nadpřirozeným silám (titánský romantismus). Na
druhou stranu často prožívá nešťastnou ideální lásku a není schopen činu (světobolný
romantismus).
Jméno získal romantismus podle silně se prosazujícího žánru – románu. Přesto
nejtypičtějším žánrem tohoto období není román, ale veršovaná povídka. Velkou pozornost a
emoce budila také romantická dramata, která jsou dnes zcela zapomenuta.
Děj díla se odehrává často v minulosti, zejména ve středověku. Pokud jde o současné dílo
utíkají autoři k exotickým zemím (Orient, Čína, Karibik, …) nebo do nepokořené přírody
(moře, alpské vrcholky, …). Tento útěk do minulosti a exotických zemí je reakcí na neutěšené
kulturní a politické poměry v Evropě po Napoleonově porážce a Vídeňském kongresu.
Skutečný život v Evropě, který znali oni i jejich čtenáři se k romantickým příběhům hodil jen
pramálo.
2. Anglický romantismus
Básníci jezerní školy
Básnická skupina, která se utvořila kolem Worsworha poté, co se usídlil v tzv. jezerní
oblasti (Lake district). Kromě něj sem patří zejména Coleridge. Společně napsali asi první
typicky romantickou sbírku Lyrické balady.
William Wordsworth
(1770 – 1850)
sbírka Lyrické balady
Samuel Taylor Coleridge
(1772 – 1834)
Walter Scott
(1771 – 1832)
román Ivanhoe
Historický román z anglického středověku v době krále Richarda Lví srdce. Ivanhoe je
rytíř, který se vrací z křížových výprav, aby zjistil, že Anglie je bez královy přítomnosti
zmítána bezprávím a násilím. Proti tomu se jako bezejmenný mstitel postaví.
George Gordon Byron
(1788 – 1824)
romantický epos Childe Haroldova pouť
Ve čtyřech zpěvech se hlavní hrdina, který má jednoznačně autobiografické prvky dostává
do Španělska, Albánie a Řecka, projíždí Itálii i celou západní Evropu. Zejména básnické
popisy Řecka a moře jako symbolu svobody patří k tomu nejlepšímu, co Byron napsal.
básnické povídky
Korzár
Lara
román ve verších Don Juan
Velmi netradičně zpracovaný tradiční námět. Byronův Don Juan nesvádí ženy, ale naopak
je bezostyšně on sváděn jimi.
Percy Bysshe Shelley
( 1792 – 1822)
lyrické drama Odpoutaný Prometheus
Příběh titána osvobozeného lidmi, v jejichž čele revolucí svrhne olympské bohy, dal
název titánskému romantismu. Shelley zde navázal na antický námět.
Další autoři
John Keats
(1795 – 1821)
sbírka Ódy
Mary Shelleyová
román Frankenstein
3. Francouzský romantismus
Victor Hugo
(1802 – 1885)
a) Poezie
básnický cyklus Legenda věků
Zachycuje romanticko osvícenskou vizi vývoje lidstva, které kráčí z temné a hrůzné
minulosti ke světlým zítřkům pokroku a humanity. Na tuto básnickou vizi navázala řada
autorů, u nás Vrchlický.
b) Próza
Prózy na přechodu mezi romantismem a realismem.
román Bídníci
Několikrát zfilmovaný a zdramatizovaný námět. Hlavní hrdina Jean Valjean se po
propuštění z galejí snaží začít lepší život, ale je stále odmítán šosáckou společností.
román Chrám Matky boží v Paříži
Příběh nezištné lásky Quasimoda – hluchého a znetvořeného zvoníka – k cikánce
Esmeraldě. Za její smrt zaviněnou intrikami Quasimodova ochránce Frola se zvoník
neúprosně pomstí. Postava Quasimoda, kterého vyděluje ze společnosti jeho výrazný fyzický
handicap je také častým romantickým motivem.
román Devadesát tři
Za revoluce roku 1793 se hlavní hrdinové dostanou do rozporu mezi povinností a
vlastními city. Tento rozpor nemohou překonat a končí tragickou smrtí.
c) Drama
Ve své době vzor romantického dramatu. Mezi diváky budil natolik rozporuplné reakce, že
první představení končila bitkami v hledišti. Dnes se už téměř nehrají.
Hernani
Stendhal
(1783 – 1842)
vlastním jménem Henri Beyle
román Červený a černý
Hlavní hrdina, Julián Sorel se snaží udělat církevní kariéru. Neváhá využít své
přitažlivosti a pomáhat si v postupu protekcí významných žen. Jeho život se však zhroutí,
když se skutečně zamiluje. Pokusí se o vraždu a je popraven.
román Kartouza parmská (někdy Věznice parmská)
Alexander Dumas
(1802 – 1870)
román Tři mušketýři
román Hrabě Monte Christo
Alexander Dumas mladší
(1824 – 1895)
drama Dáma s kaméliemi
Alfred de Musset
(1810 – 1857)
básnická sbírka Noci
Inspirováno zklamáním milostného vztahu k George Sandové
román Zpověď dítěte svého věku
4. Ruský romantismus
Ruský romantismus brzy dosahuje evropské úrovně, oba nejvýznamnější autoři však
umírají předčasně v souboji.
Alexandr Sergejevič Puškin
(1799 – 1837)
román ve verších Eugen Oněgin
Oněgin přijíždí z Petrohradu na venkov a zde se do něj zamiluje mladičká Taťána. Oněgin
ji odmítá a aby ji odradil, flirtuje s její starší sestrou. To vzbudí žárlivost v Oněginově příteli
Lenském, který vyvolá souboj. V něm je Oněginem zabit a ten odjíždí do ciziny. Po několika
letech potkává Taťánu na plese, zamiluje se do ní, ale ona je provdána a odmítá ho.
román Kapitánská dcerka
drama Boris Godunov
Michajl Jurjevič Lermontov
(1814 – 1841)
básnická skladba Démon
Démona může zachránit jen láska gruzínské kněžny Tamary. Její polibek ji však zabíjí a
Démon ztrácí jedinou bytost, která ho skutečně milovala.
básnická sbírka Z plamene a jasu
5. Další autoři
Adam Mickiewicz (1798 – 1855)
Sandor Petofi (1823 – 1849)
Edgar Alan Poe (1809 – 1849)
Český romantismus
6. Charakteristika romantické fáze NO
Romantismus se do českého prostředí dostal oproti západní Evropě s určitým zpožděním.
V prvních desetiletích 19. století ještě převládá klasicismus a preromantismus, k nimž
inklinují zakladatelé českého národního obrození, kteří vycházejí z českého humanismu a
ústní lidové slovesnosti.
Ve třicátých letech 19. století dochází v Rakousku k určitému politickému uvolnění, které
je dáno státním bankrotem způsobeným vládou kancléře Metternicha. Silnou roli hrají také
mezinárodní události – revoluce ve Francii, severní Itálii, ale především polské povstání proti
Rusku.
Třicátá a čtyřicátá léta jsou pak obdobím narůstající moci a vlivu měšťanstva. Ten se
projevuje i v rozvoji kultury, zejména v podpoře divadel, novin a časopisů. Celý proces
logicky vyústí v události roku 1848, které však paradoxně proces demokratizace Rakouska
zpomalí.
České národní obrození v této fázi získává masivní podporu česky mluvícího obyvatelstva
a stává se neoddiskutovatelným politickým a kulturním jevem. Přijetí jednotné německé
kultury se v české části Rakouska stává definitivně utopií. Sílící nacionalismus Čechů,
Němců, Maďarů a Poláků se stává rakouským osudovým problémem
7. Karel Hynek Mácha
(1810 – 1836)
Básník a prozaik, nejvýznamnější český básník národního obrození. Typický romantik,
ovlivněný zejména Mickiewiczem a Byronem. Máchou začíná moderní česká poezie.
Vystudoval gymnázium a na německé pražské univerzitě také filozofii a práva. Rád
putoval pěšky po Čechách (Krkonoše, Bezděz, dnešní Máchovo jezero, …), ale dostal se i do
Itálie nebo na Slovensko. Amatérsky, ale prý velmi dobře, hrál divadlo.
V divadle se také seznámil s Eleonorou Šomkovou (Lori), s níž měl syna. Vztah byl
provázen Máchovou chorobnou žárlivostí, která se projevila i v Máji. Hned po studiích si
našel místo v advokátního koncipienta Litoměřicích. Zemřel v den své ohlášené svatby s Lori,
zřejmě na cholerinu, kterou se nakazil, když pomáhal hasit požár v Litoměřicích. Byl pohřben
v Litoměřicích, v roce 1938 byly jeho pozůstatky převezeny na Slavín.
Svá putování a také svůj osobní život zachytil v Denících, zčásti šifrovaných. (Šifru
rozluštil Jakub Arbes)
Máchovi současníci vesměs jeho dílo, a zejména Máj, odsoudili jako protivlastenecké,
nečeské a neoriginální.
lyricko-epická básnická skladba Máj
román Cikáni
Zachycuje podobný paradox jako Máj. Syn se podílí na vraždě svého nepoznaného otce.
povídka Márinka
Je založena na protikladech. Popisuje básníkovu lásku k dívce umírající na tuberkulózu.
román Kat
Historický román z doby Václava IV. měl mít čtyři části spojené postavou kata,
nevlastního bratra krále Václava. Máchovi se podařilo dokončit jen první část Křivoklad.
8. Karel Jaromír Erben
(1811 – 1870)
Básník a sběratel ústní lidové slovesnosti.
Prostonárodní písně a říkadla
České pohádky (Zlatovláska, Hrnečku vař, Tři zlaté vlasy děda Vševěda)
K sesbíranému národopisnému materiálu Erben přistupuje velmi ohleduplně a upravuje ho
do spisovné češtiny, aniž by měnil jeho podobu. (na rozdíl od B. Němcové) Od jiných
folklórních souborů se Erben odlišuje brilantním stylem a velmi bohatým, funkčně užívaným
jazykem.
Kytice z pověstí národních
Jediná vlastní autorova básnická sbírka. Vznikala po dobu dvaceti let a jednotlivé básně
byly nejdříve publikovány časopisecky. Její jádro tvoří dvanáct balad napsaných na folklorní
motivy.
Hlavním tématem je motiv viny a trestu. I za poměrně malé provinění, následuje osudový
trest. Ve Štědrém večeru dívky touží po odhalení budoucnosti, následuje smrt jedné z nich. Ve
Svatební košili se hrdinka rouhá a málem přichází o život. Můžeme rozlišit balady s motivy
pohanskými (Vodník, Zlatý kolovrat, Polednice) a balady s motivy křesťanskými (Svatební
košile, Poklad). U nich je zajímavé neobvyklé šťastné zakončení balady dané pokáním a
modlitbou k Panně Marii.
Hrdiny jednotlivých balad jsou ženy, výjimkou je Záhořovo lože. Tato balada však vzniká
jako polemika s Májem Karla Hynka Máchy a odlišuje se od stylu ostatních balad.
Zajímavá je i zvuková stránka básně, napodobující skutečné zvuky:„A na topole podle skal
zelený mužík zatleskal“
Kytice se svým hororovým obsahem a obecnou známostí stala často přepracovávaným a
parodovaným dílem. K nejznámějším patří hudební komedie Kytice autorské dvojice divadla
Semafor Jiří Suchý – Jiří Šlitr, nověji pak film režiséra Brabce.
9. Josef Kajetán Tyl
(1808 - 1856)
Opustil kvůli kočovnému divadlu studium filozofie, ale po neúspěchu pracoval jako
vojenský účetní. V roce 1835 založil časopis Květy, který vychází dodnes. V této době
pracoval jako dramaturg a režisér Stavovského divadla. Po účasti na revoluci roku 1848
propuštěn, živí se jako majitel kočovné herecké společnosti. Zemřel v naprosté bídě. Pikantní
je jeho vztah k sestrám Forchheimovým.
Prózy
povídka Dekret kutnohorský
Zachycuje rozhodování krále Václava IV. Při vydání tohoto dekretu. V povídce vystupuje
Jan Hus a dekret je hodnocen jednoznačně pozitivně.
povídka Rozervanec
Zobrazuje Karla Hynka Máchu jako rozervaného člověka neschopného činu a práce pro
svou vlast. Vychází z osobní animozity mezi oběma autory.
povídka Poslední Čech
Posledním Čechem je Tylovi český šlechtic. Tuto povídku podrobil zdrcující kritice Karel
Havlíček Borovský.
Dramata
a) historická
Jan Hus
Kutnohorští havíři
b) Ze současnosti
Paličova dcera
Fidlovačka
Hra ze slavnosti pražských ševců obsahovala i několik písní (kupletů), k nimž hudbu
napsal František Škroup. První sloka písně Kde domov můj, kterou ve hře zpívá slepý
houslista Mareš, se rychle stala nesmírně populární a od roku 1918 je oficiální českou
hymnou.
c) Pohádková
Strakonický dudák
Download

10. Romantismus.pdf