Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0805
Název učebního materiálu:
Komplexní jazykový a literární rozbor uměleckých textů
- pracovní listy
Pracovní list:
Publius Ovidius Naso - Proměny
Vypracovala: Mgr. Lenka Bardová
Ostrov červen 2012/červen 2013
A. Text k úkolům
Kniha I
Potopa
Již již metati blesky se hotovil na všechny země,
když zas pocítil bázeň, že posvátný éther by mohl
chytit od toho ohně a širá nebesa vzplanout.
(…) Odloživ blesky, své zbraně, jež Kyklópů zrobily ruce,
stanovil pro lidi opačný trest: chceť potopou zničit
smrtelný rod a s celé oblohy lijáky spustil.
(…) Jupiter ve hněvu svém však neustal na nebi pouze:
Neptún, blankytný bratr, svá vodstva mu na pomoc poslal.
(…) Trojzubcem do země sám pak udeřil: země se všecka
zachvěla hned, a vodám ten pohyb uvolnil cesty.
(NASO, Publius Ovidius. Proměny. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1958, s. 31.)
STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY
1. analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku, s využitím
vědomostí získaných přečtením celého díla)
- uvést námět a postihnout téma výňatku
- zařadit k literárnímu žánru a druhu
- charakterizovat vypravěče textu
- najít v textu příznakové jazykové prostředky textu: epiteta, archaismy, přechodníky apod.
- které mýtické postavy jsou v ukázce ztvárněny; jaké předměty symbolizují jejich moc
- zařadit výňatek do kontextu celého díla
- osvětlit název knihy Proměny
2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla
- zařadit tvorbu Publia Ovidia Nasa do kontextu světové literarury (zvláště pak řecké a
římské)
- vyjmenovat další díla autora
- prezentovat na příkladech pestrost literárních žánrů a druhů antické literatury (země – autor
– duh – žánr – dílo)
B. Text k úkolům
Kniha X
PYGMALIÓN
Pygmalión, jenž viděl, jak hříšným životem žijí,
zhrozil se množství vad, jichž poskytla příroda štědře
ženské mysli a duši, i žil jako svobodný panic
bez choti, v ložnici své byl bez družky po dlouhou dobu.
Zatím se zvláštním zdarem a uměním ze sloní kosti
vyřezal sochu jak sníh, a sličnou, že taková žena
nemůže přijít na svět. I jala ho láska k té soše.
Skutečné panny to vzhled, a jistě bys myslel, že žije,
že by se pohnula ráda, však stud jí to učinit brání.
(…)Zlatá Venuše uhodla hned, jsouc přítomna svátku,
kam se to přání nese, vzplanul po třikráte plamen,
jazyk do vzduchu šlehl: to znamení přízně je boží.
Vrátil se Pygmalión, hned zamířil k soše té dívky,
vrhne se k loži a políbí ji: aj, zdá se mu teplá!
(NASO, Publius Ovidius. Proměny. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1958, s. 277.)
Otázky a úkoly k textu:
1. Provést rozbor stavby prvního souvětí (vysvětli funkci čárek, urči druhy vět, poměr
mezi nimi, závislosti, zapiš graficky).
2. V prvním souvětí najít několikanásobný větný člen.
3. Vysvětlit užití interpunkčních znamének v části textu za (…).
4. Určit slovní druhy: třikráte, jsouc, aj.
5. Odhadnout na koho se autor obrací slovy a jistě bys myslel?
6. Proč autor v posledním větném celku ukázky střídá čas sloves: zamířil – vrhne se –
políbí – zdá se?
7. Pojmenovat podtržené umělecké prostředky užité autorem a překladatelem.
8. Kdo byl Pygmalión a čeho se stal symbolem?
9. Uvést další literární dílo, kde se čtenář setkává s obživnutím neživé bytosti či
vytvořením dokonalé bytosti.
10. Text je sepsán v řeči vázané, jaké jsou její charakteristické znaky?
11. Vybrat část ukázky a převést do současného jazyka a stylu prostě sdělovacího
(reprodukovat vlastními slovy).
12. Jaké slohové postupy jsou v ukázce použity – doložit z textu.
13. Objasnit informace, které čtenáři poskytuje tiráž knihy:
Nesmrtelní
Svazek 31
Řídí Jiří Zapletal
Publius Ovidius Naso
Proměny
Z latinského originálu přeložil a doslov napsal Ferdinand Stiebitz
Ilustroval Pablo Picasso
Doslov k ilustracím napsal Adolf Hoffmeister
Obálku a vazbu s použitím Picassovy kresby navrhl a graficky upravil Zdeněk Sklenář
Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n. p. jako svou 767.
publikaci krásné literatury. Praha 1958.
Náklad 12 000 výtisků
Vydání druhé
a)
b)
c)
d)
e)
Kdy a kým byla kniha vydána?
Kdo texty přeložil?
Kdo je autorem ilustrací?
V jaké edici kniha vyšla?
O kolikáté vydání se jedná a jakým nákladem vyšlo?
Download

2.VY_12_INOVACE_CJ_PLA2, Ovidius – Proměny.pdf