BEZPEČÍ NA OPERAČNÍCH SÁLECH
MUDr. Jarmila Kohoutová
Oddělení nemocniční hygieny FNOL
ČESKO-SLOVENSKÝ CELOSTÁTNÍ KONGRES „OLOMOUCKÉ DNY - V.ROČNÍK“, NH Hotels, Olomouc, 28.-29.4.2011
PREMISA
Pacientovi na operačním sále je poskytována zdravotní péče
s maximální mírou bezpečí.
!
?
IDENTIFIKACE RIZIK

prevence pochybení při operačních výkonech

prevence nemocničních nákaz – IMCHV
bezpečí pacienta
=
bezpečí zdravotníků
PREVENCE POCHYBENÍ








správný pacient + správná diagnóza + správná strana
znalost rizikových faktorů u pacienta
bezpečné přístroje
souhlasí nástroje, roušky
zkušený zdravotnický personál
zdravotnická dokumentace pacienta
dokumentace
…
PREVENCE NN










stavebně-technické řešení
bezpečné zdravotnické prostředky
příprava pacienta mimo sál
pacient na sále
operační tým
antibiotická profylaxe
operační prádlo
hygienicko-protiepidemický režim
pooperační péče
………
Kampaň WHO - Safe Surgery Saves Lives
MZ ČR

Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010-2012,
13.4.2010
1.
Bezpečná identifikace pacientů
2.
Bezpečnost při používání rizikových léčiv
3.
Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech
4.
Prevence pádů pacientů
5.
Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní
péče
WHO

zásadní problémy bezpečnosti operačních výkonů

operační výkony nejsou identifikovány jako problém veřejného
zdravotního systému

nedostatek údajů o operacích a výsledcích

neochota využívat stávající bezpečností know-how
PROBLÉM 1
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
Incident HIV
Cases
Prevalent HIV
Cases
Childbirths
Operations
Každý rok je na celém světě provedeno 234 milionů operací.
Source: Weiser, Lancet 2008.
PROBLÉM 1
celosvětově hlášené
komplikace chirurgických
výkonů 3 – 16%
7 miliónů komplikací
chirurgických výkonů/rok/svět
=
úmrtnost 0,4 – 0,8%
včetně 1 milión úmrtí
Pozn.: nárůst operativy (kardiovaskulární a onkologická onemocnění, polytraumata,
prodloužení střední délky života)
PROBLÉM 2

surveillance v oblasti úmrtnosti matek vedla ke
snížení úmrtnosti

surveillance v oblasti operačních výkonů chybí
PROBLÉM 3

vysoká míra zbytečných infekcí v místě chirurgického
výkonu vyplývá z rozporuplných doporučení antibiotické
profylaxe

komplikace anestetických výkonů jsou 100-1000x vyšší v
zemích, které nedodržují monitorovací standardy

špatný pacient, špatná strana – tato pochybení
přetrvávají i přes vysokou míru publicity v této oblasti
CHECK LIST
STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

dispoziční řešení

klimatizace

povrchy
PŘÍPRAVA PACIENTA MIMO
OPERAČNÍ SÁL

elektivní výkony

sprchování před výkonem

osušení


lehké otření
silné tření pokožky při sušení „vyplavuje“ mikroorganismy z
pokožky
PŘÍPRAVA PACIENTA MIMO
OPERAČNÍ SÁL

mytí pacienta



hygienický filtr
použití antimikrobiálních mýdel
odstranění ochlupení


nejdéle 2 hodiny před OP výkonem, upřednostnit použití stříhacích strojků
používání holicích strojků delší dobu před OP výkonem významně zvyšuje
riziko vzniku IMCHV
Pozn.:lůžko pacienta (dezinfekce a čisté povlečení)
PŘÍPRAVA PACIENTA NA
OPERAČNÍM SÁLE

dezinfekce operačního pole

provádí lékař po hygienické dezinfekci rukou



odmaštění kůže (lihobenzín, éther) – 2 nátěry
po zaschnutí následuje aplikace dezinfekčního přípravku –nejméně
2 nátěry, expozice dle návodu výrobce
vyčkat do úplného zaschnutí přípravku
TECHNIKA DEZINFEKCE OP POLE



Nástrojem uchopíme tampón a
nad emitkou důkladně polijeme
dezinfekčním roztokem.
Tampón se nesmí dotknout ústí
láhve nebo střičky.
Tampon
musí
být
vlhký,
dezinfekce však nesmí při potírání
stékat na operační pole.
TECHNIKA DEZINFEKCE OP POLE



Začínáme v místě plánované incize,
dále v
kruzích směrem ke kraji
operačního pole.
Operační pole potíráme tak, aby se
tampón nevracel na již dezinfikovaná
místa. Tampón+nástroj odložíme jako
nesterilní.
Dezinfekci opakujeme s novým
tampónem i nástrojem minimálně
ještě jednou.
OPERAČNÍ PRÁDLO

rouškování

ústenky, čepice, pláště


rukavice
Pozn.: ČSN EN 13795
OPERAČNÍ TÝM





zkušenost, respekt, důvěra
komunikace
čas
dezinfekce rukou
důsledné používání OOPP




plášť
čepice – kryje všechny vlasy
ústenka
rukavice – výměna při dlouhých operačních výkonech dle
doporučení výrobce
OCS - COS






transport ze sálů na OCS
dekontaminace
mytí, čištění
setování, balení
sterilizace
kontrola



dokumentace




mycí cyklus
sterilizační cyklus
mycí a sterilizační cyklus
dokumentace pacienta
skladování, transport
operační sál
PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA
DOKUMENTACE

sterilizace

použité zdravotnické prostředky

stranový protokol

operační zpráva



operatér, sesterská dokumentace
anesteziolog
check list
10 CÍLŮ

operační tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
správný pacient, správná strana
znalost postupů anestezie, ochrana pacienta před bolestí
rozpoznání a řešení život ohrožujících situací
rozpoznání a zvládání rizik při vysokých krevních ztrátách
zvládání alergických a dalších reakcí se signifikantním rizikem
používání postupů v prevenci IMCHV
používání postupů proti neúmyslnému zanechání nástrojů a
pomůcek v ráně
bezpečné označení odebraného biologického materiálu
komunikace a informace v týmu
zavedení rutinní surveillance operačních výkonů
http://www.safesurg.org/how-to.html
ZDROJE
www.who.int/safesurgery
www.safesurg.org
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

Bezpečí pacienta na operačním sále /MUDr.J