Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Plzni
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
Informační brožurka „Čím
budu?“
- přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní
rok 2014/2015
[0]
OBSAH
1. VYSVĚTLIVKY……………………………………………………………………….
2
2. INFORMACE O AKCÍCH…………………………………………………………....
3
3. OKRES PLZEŇ - MĚSTO…………………………………………………………….
4 - 24
4. OKRES PLZEŇ - SEVER……………………………………………………………..
25 - 28
5. OKRES PLZEŇ - JIH…………………………………………………………………. 29 - 32
6. OKRES ROKYCANY…………………………………………………………………. 33 - 35
7. OKRES DOMAŽLICE………………………………………………………………… 36 - 40
8. OKRES KLATOVY……………………………………………………………………. 41 - 45
9. OKRES TACHOV……………………………………………………………………… 46 - 50
10. INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY - Kontakty…………………………… 51
[1]
Vysvětlivky a použité zkratky
Typ školy:
ST
SO
CI
- státní škola
- soukromá škola
- církevní škola
Cizí jazyk:
Jiné:
PLP
OZP
ŠVP
- povinná lékařská prohlídka
- osoby zdravotně znevýhodněné nebo se zdravotním
postižením
- školní vzdělávací program
Pro uchazeče:
PŠD
ZŠ5
ZŠ7
DZŠ
VYU
MAT
-
žáci s dokončenou povinnou školní docházkou
žáci 5. tříd ZŠ
žáci 7. tříd ZŠ
dospělí se základním vzděláním
vyučenci
maturanti
Druh studia:
NA
VO
ZVL
ZM
-
nástavbové
vyšší odborné (pomaturitní)
zkrácené s výučním listem
zkrácené s maturitou
Přijímací
zkoušky:
AJ CJ Č
F
ZSV -
anglický jazyk
cizí jazyk
český jazyk
fyzika
společenské vědy
M
OSP
PO
PS
-
AJ
NJ
FJ
ŠJ
RJ
IJ
L
-
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
italský jazyk
latina
Ukončení studia:
MT
VL
A
JI
-
maturita
výuční list
absolutorium
jiné
Forma studia:
DE
DA
DI
VE
KS
-
denní
dálkové
distanční (dříve externí)
večerní
kombinované
matematika
obecné studijní předpoklady
pohovor
psychologické testy
PT - pohybové testy
TV - tělesná výchova
TZ - talentová zkouška
VZ - test všeobecných znalostí
Prospěch - udává pouze orientační průměrný prospěch žáka, který škola doporučuje k přihlášení na daný obor. Dosažený prospěch však nemusí znamenat
automatické přijetí na školu. Některé školy tento údaj neudávají.
2013/14 přihl / odevzdáno ZL v 1. kole - počet přihlášených uchazečů do 1.kola PZ / počet vrácených zápisových lístků v 1. kole PZ v minulém školním roce
2013/14 celkem přijato
- počet přijatých v minulém školním roce za všechna přijímací kola celkem
2014/15 plánov.
- počty žáků, které škola plánuje přijmout
[2]
INFORMAČNÍ AKCE PRO RODIČE A ŽÁKY
V PLZEŇSKÉM KRAJI
PLZEŇ:
PERSPEKTIVA TECHNICKÉHO A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI
koná se 3. 12. 2013, SOU stavební, Borská 55, Plzeň, pořádá RHK Plzeňského kraje, kontaktní osoba: Mgr. Radka Štruncová,
[email protected], tel.: 377 226 680
STOD :
VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL - koná se 20.11.2013 v Kulturním domě ve Stodě, Nádražní 477, OHK Plzeň-jih,
kontaktní osoba: Ing. Holečková, [email protected], tel.:603 581 289
DOMAŽLICE: OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ - koná se v MKS Domažlice dne 24.10.2013, pořádá OHK Domažlice,
kontaktní osoba: pí. Votavová, [email protected], tel.: 722 106 020
KLATOVY:
AKADEMIE ŘEMESEL - koná se dne 6.11.2013 v kulturním domě DRUŽBA v Klatovech, pořádá OHK Klatovy,
Kontaktní osoba: Ing. Kolářová, [email protected], tel.: 376 313 251
TACHOV:
KAM NA ŠKOLU, KAM DO UČENÍ, KAM ZA VZDĚLÁNÍM…
koná se v kulturně společenském areálu „MŽE“ v Tachově dne 12.11.2013, pořádá MKS Tachov,
kontaktní osoba: pí. Maroszová, [email protected], tel.: 374 630 004
.
[3]
OKRES PLZEŇ - MĚSTO
str.
Gymnázium, Mikulášské nám. ..............................................................................................................…………………………………. 5
Gymnázium Luďka Pika ......................................................................................................................…………………………………. 5
Masarykovo gymnázium........................................................................................................................…………………………………. 6
Sportovní gymnázium ...........................................................................................................................…………………………………. 7
Gymnázium Františka Křižíka a Základní škola, s.r.o. .....................................................................................................……………… 8
Církevní gymnázium .............................................................................................................................…………………………………. 8
Konzervatoř...........................................................................................................................................………………………………….. 9
Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček, s.r.o.............................................................………………………………… 10
Obchodní akademie………………….....................................................................................................………………………………… 11
Plzeňská obchodní akademie, s.r.o..........................................................................................................…………………………………11
VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická.................................................................................………………………………... 12
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara ...............................................................………….. 13
Střední průmyslová škola dopravní ……………….................................................................................……………………………….. 14
Střední průmyslová škola stavební..........................................................................................................………………………………… 15
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická...................................................................................…………………………………. 15
Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o..............................................................................…………………………………………...16
Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o..........................................................................................……………………………….. 16
(Střední odborná škola profesora Švejcara) – škola sloučena …………………………………………………………………………. 17
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu.......................................................................……………………….……….. 17
Střední škola informatiky a finančních služeb…............................................................................……………………………………… 18
Hotelová škola ………………………......................................................................…………………………………….……………… 18
Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o...................................................................…….………………………………………...19
Integrovaná střední škola živnostenská...................................................................................................……………….……………….. 20
Střední odborné učiliště elektrotechnické………………………......................................................................................………………. 21
Střední odborné učiliště stavební………………..........................................................................................…………….………………. 22
Odborná škola výrovy a služeb (dříve Odborné učiliště a praktická škola)................................................................................................23
Střední odborné učiliště obchodu a řemesel s.r.o. Starý Plzenec ………………………………………………………………………...24
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o..................................................................…………. 24
[4]
G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, M i k u l á š s k é n á m. 23
Škola:
Adresa: Mikulášské náměstí 23, 326 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 49778145
Telefon: 377 226 747
Ředitel: Mgr. Petr Mazanec
Pracovník pro informace: Mgr. Tomáš Otava
Tel: 377 183 951
Fax:
377 325 149
Typ školy: ST
Ubytování: ano
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
Stravování: ano
WWW: www.mikulasske.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 10. a 11.12.2013
Ubytování lze zajistit v DM Částkova ul., Plzeň. Stravování je zajištěno podle ročníků v jídelně 12. ZŠ (nižší stupeň) a Církevního gymnázia (vyšší stupeň).
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD, ZŠ5 a ZŠ7:
Ve čtyřletém studiu bude otevřena 1 třída se zaměřením všeobecným a 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy. V osmiletém studiu bude jedna třída se všeobecným zaměřením.
V šestiletém studiu bude otevřena 1 třída se zaměřením matematika a přírodní vědy.
Přijímací zkoušky se konají formou SCIO testů. Podrobné informace budou zveřejněny na internetových stránkách školy.
P o z n á m k y k distančnímu studiu:
K distančnímu studiu mohou být přijati uchazeči s nedokončenou střední školou i do vyššího ročníku.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plán
Školné
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
79-41-K/41
79-41-K/61
79-41-K/81
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Vzdělání – brána do života
Vzdělání – brána do života
Vzdělání – brána do života
4
6
8
MT
MT
MT
91 / 56
56 / 30
139 / 30
56
30
30
60
30
30
0
0
0
Č, M, OSP
Č, M, OSP
Č, M, OSP
DE
DE
DE
-
PŠD
ZŠ7
ZŠ5
-
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
79-41-K/41
Gymnázium
(distanční studium)
Vzdělání – brána do života
4-5
MT
10 / 10
10
10
0
Č, M
DI
-
DZŠ
-
Ano
Ne
G Y M N Á Z I U M L U Ď K A P I K A, P l z e ň, O p a v s k á 21
Škola:
Adresa: Opavská 21, 312 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 49778102
Telefon: 377 263 645
Ředitel: Mgr. Aleš Janoušek
Pracovník pro informace: Mgr. Miroslava Fenclová
Tel: 377 183 314
Fax:
377 183 310
Typ školy: ST
Ubytování: ano
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ
Stravování: ano
26 ,- Kč/oběd (nižší stupeň)
WWW: www.gop.pilsedu.cz
P o z n á m k y ke škole:
28,- Kč/oběd (vyšší stupeň)
Den otevřených dveří: 14.1.2014.
Přijímací zkoušky do oboru osmiletého (79-41-K/81) konají všichni uchazeči formou SCIO testů. Pro uchazeče všech oborů budeme otevírat přípravné, event. vyrovnávací kurzy od února 2014.
Podle kritérií, která zveřejníme do konce ledna 2014, předpokládáme, že nejméně polovina uchazečů čtyř a šestiletého oboru bude přijata bez přijímacích zkoušek.
Do všech typů oborů budou přijímáni jen uchazeči, kteří se učí anglický jazyk.
Obor 79-41-K/610 Gymnázium je bilingvní studium s vybranými předměty ve španělském jazyce (není požadována ani základní znalost španělštiny).
Ubytování lze zajistit v DM Koterovská 85, Plzeň (4 stanice autobusem) - tel. 377 418 561. Cena ubytování: 1100,- Kč/měs. (samostatný pokoj 1 400,- Kč/ měs.).
Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/610
79-41-K/81
Název oboru – RVP
Gymnázium
Gymnázium - vybrané
předměty v cizím
jazyce
Gymnázium
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
Učit se pro život, ne pro školu
Otevřený svět
4
6
MT
MT
103 / 31
45 / 33
31
33
30
30
0
0
OSP
OSP
DE
DE
-
PŠD
ZŠ7
-
Ano
Ano
Ne
Ne
Učíš se pro sebe
8
MT
151 / 31
31
30
0
Č, M
DE
-
ZŠ5
-
Ano
Ne
[5]
M A S A R Y K O V O G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, P e t á k o v a 2
Škola:
Adresa: Petákova č.p. 2055/2, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 49778099
Telefon: 377 270 874
Ředitel: Ing. Olga Matějková
Pracovník pro informace: Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová
Tel: 377 270 874
Fax:
377 235 705
Typ školy: ST
Ubytování: DM jiných škol
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ
Stravování: ano
27,- Kč/oběd
WWW: www.mgplzen.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 9.12.2013 v 15:30 a v 16:30 – pro zájemce o 8-leté studium
10.12.2013 v 15:30 a v 16:30 – pro zájemce o 4-leté studium
Ubytování lze zajistit v domovech mládeže jiných škol (VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Částkova 58, Plzeň, SPŠ dopravní a SOU dopravní, Karlovarská 99, Plzeň). Stravování ve výdejně jídel
gymnázia.
Kód oboru
Název oboru - RVP
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
Název ŠVP
Všestranným vzděláním proti
průměrnosti
Jazykovým vzděláním proti
průměrnosti
Všestranným vzděláním proti
průměrnosti
Jazykovým vzděláním proti
průměrnosti
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
4
MT
82 / 32
30
30
0
Č, M
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
4
MT
52 / 32
30
30
0
Č, M
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
8
MT
111 / 32
30
30
0
Č, M
DE
-
ZŠ5
-
Ano
Ne
8
MT
62 / 30
32
30
0
Č, M
DE
-
ZŠ5
-
Ano
Ne
[6]
S P O R T O V N Í G Y M N Á Z I U M, P l z e ň, T á b o r s k á 28
Škola:
Adresa: Táborská 28, 326 00 Plzeň
Okres: PM
IČ:
49778137
Telefon: 378 605 711
Ředitel: Mgr. Milena Majerová
Pracovník pro informace: Mgr. Svášková, Mgr. Lintimer
Tel:
377 248 768
Fax:
378 605 741
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1 100,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ
Stravování: ano
85,- Kč/celodenní
WWW: www.sgpilsen.cz
27,- Kč/oběd
P o z n á m k y ke škole
Zdravotní prohlídka se vyžaduje pouze na formulářích školy (ne na přihlášce). Na přihlášku je nutné připsat sport, který uchazeč vykonává. Od uchazečů požadujeme sportovní dotazník.
Oba formuláře uchazečům škola zašle na základě došlé přihlášky.
Obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou – čtyřletý obor s talentovou zkouškou (třídy A) – z 9. tříd ZŠ
Sportovní zaměření: atletika, judo, plavání, střelba, tenis, volejbal (dívky)
Den otevřených dveří: 5.11.2013
Termín odevzdání přihlášky: do 30.11.2013.
Přijímací zkoušky z Č a M a talentové zkoušky: leden 2014. (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.)
Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M: do průměru 1,70 (bez známky 4) ve sledovaných obdobích ( I. a II. pol. 8. tř.). Talentové zkoušky konají všichni uchazeči.
Obor 79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý obor – z 5. tříd ZŠ
Den otevřených dveří: 9.1.2014
Termín odevzdání přihlášky: do 15.3.2014.
Přijímací zkoušky z Č a M a pohybové testy: duben 2014. (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Všichni uchazeči konají přijímací zkoušky Č, M a pohybové testy.
Obor 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřletý obor (třídy B) – z 9. tříd ZŠ
Den otevřených dveří: 7.1.2014
Termín odevzdání přihlášky: do 15.3.2014.
Přijímací zkoušky z Č a M a pohybové testy: duben 2014. (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,30 (bez známky 3) ve
sledovaných obdobích ( II. pol. 8. tř. a I. pol. 9. tř.). Pohybové testy konají všichni uchazeči.
V rámci přijímacího řízení budeme přijímat žáky z 9. tříd ZŠ do 5. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia
Obor 79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý obor – vyšší stupeň – z 9. tříd ZŠ
Den otevřených dveří: 7.1.2014
Termín odevzdání přihlášky: do 15.3.2014.
Přijímací zkoušky z Č a M a pohybové testy: duben 2014. (Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.) Přijetí bez přijímacích zkoušek z Č a M do průměru 1,50 (bez známky 3) ve
sledovaných obdobích ( II. pol. 8. tř. a I. pol. 9. tř.). Pohybové testy konají všichni uchazeči.
Předpokládáme 6 volných míst. Předpokladem je studium 2 cizích jazyků (kombinace AJ - NJ). Druhý cizí jazyk naši žáci studují třetím rokem v týdenní dotaci 2 hodin.
Kód oboru
Název oboru - RVP
79-41-K/41
Gymnázium se
sportovní přípravou
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
79-41-K/81
Gymnázium
79-42-K/41
Název ŠVP
Gymnázium – vstupní brána
na vysokou školu
Gymnázium – vstupní brána
na vysokou školu
Gymnázium – vstupní brána
na vysokou školu
Gymnázium – vstupní brána
na vysokou školu
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
4
MT
35 / 30
31
30
0
Č, M, TZ
DE
-
PŠD
1,7
Ne
Ano
4
MT
38 / 30
30
30
0
Č, M, PT
DE
-
PŠD
1,3
Ne
Ano
8
MT
94 / 32
33
30
0
Č, M, PT
DE
-
ZŠ5
1,2
Ne
Ano
8
MT
5/3
3
6
0
Č, M, PT
DE
-
PŠD
1,5
Ne
Ano
[7]
G Y M N Á Z I U M F R A N T I Š K A K Ř I Ž Í K A A Z Á K L A D N Í Š K O L A , s. r. o.
Škola:
Adresa: Sokolovská 54, 323 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 25209957
Ředitel: Mgr. Šárka Chvalová
Pracovník pro informace: H. Strnadová, I. Kubíčková
Tel: 736 776 821, 377 925 713, 377 925 714
Typ školy: SO
Ubytování: ne
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ
Stravování: ano
660,- Kč/měsíc (prima - kvarta), 700,- Kč/měsíc (kvinta. - oktáva)
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 21.11.2013
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro zájemce o čtyřleté studium: únor - březen 2014. Přesný termín na webových stránkách školy.
Zkoušky „nanečisto“ pro 8-leté studium: únor 2014. Přesný termín na webových stránkách školy.
Posílena výuka AJ. Vyučuje se předmět osobnostní výchova.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
Školné
roční
2014/15
plánov.
79-41-K/41
Gymnázium
Vzdělání na míru
4
MT
9/7
7
20
79-41-K/81
Gymnázium
Vzdělání na míru
8
MT
47 / 39
39
30
Přijímací
zkoušky
33 000,- Č, M, AJ, PO,
PS
29 000,- PO, PS
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
roční
79-41-K/81
Gymnázium
Kompas 1, 2
8
MT
231 / 66
66
64
0
79-41-K/41
Gymnázium
Kompas 3
4
MT
7/-
7
15
12 000,-
[8]
Přijímací
zkoušky
Č, M
-
Prospěch OZP PLP
Forma
studia
Druh
studia
Pro
uchazeče
DE
-
PŠD
1,80
Ano
Ne
DE
-
ZŠ5
1,50
Ano
Ne
CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM Plzeň
Škola:
Adresa: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 40527867
Telefon:
Ředitel: Mgr. Daniel Petříček
Pracovník pro informace: Eva Svejkovská
Tel: 377 248 816 / 14
Fax:
Typ školy: CI
Ubytování: není
E-mail:
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L, ŠJ, RJ
Stravování: ano
32,- Kč/oběd – nižší gymnázium
WWW:
P o z n á m k y ke škole:
33,- Kč/oběd – vyšší gymnázium
Den otevřených dveří: 23.11.2013 od 14.00 hod.
P o z n á m k y pro uchazeče ZŠ5:
Zaměření gymnázia je všeobecné, důraz se klade na výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku výuka dvou cizích jazyků AJ + NJ nebo AJ + FJ, v 5. a 6. ročníku latina.
Od 7. ročníku dělení na větev přírodovědnou a společenskovědní, volitelné předměty RJ, ŠJ, L, IF a laboratorní práce, vyučuje se předmět religionistika.
P o z n á m k y pro obory dálkového studia:
Dálkové 4-leté studium - bez přijímacích zkoušek, školné 12 000,- Kč/rok (6 000,-Kč/1 pololetí). Výuka probíhá 1x za 14 dní v sobotu (9.00 - 18.00 hod.).
Kód oboru
377 925 711
377 925 712
[email protected]
www.krizik.eu
377 248 816
377 245 232
[email protected]
www.cirkevni-gymnazium.cz
Forma Druh
studia studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
DE
-
ZŠ5
-
Ano
Ne
DA
-
DZŠ, VYU
-
Ano
Ne
K O N Z E R V A T O Ř, P l z e ň, K o p e c k é h o s a d y 10
Škola:
Adresa: Kopeckého sady 10, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 49778111
Ředitel: Miroslav Brejcha
Pracovník pro informace: M. Chocholoušková
Tel: 377 226 325, 775 620 994
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1100,- Kč/měs.
Cizí jazyky: AJ, NJ, IJ
Stravování: ano
36,- Kč/oběd, 94,- Kč celodenní stravné
P o z n á m k y ke škole:
Týden otevřených dveří: 25.11. – 29.11.2013
Přihlášky se podávají do 30.11.2013 na ředitelství školy.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Pro studium zpěvu je nutný lékařský posudek foniatra. Talentové zkoušky se konají ze hry na nástroj nebo zpěvu (dle oboru) a zkoušky z hudební teorie.
V rámci oboru Hudba lze studovat zaměření na skladbu, dirigování a hru na elektronické klávesové nástroje.
Ve školním roce 2014/15 se bude otevírat ročník kombinované (dálkové) formy vzdělávání.
Kód oboru
82-44-P/01
82-45-P/01
82-44-P/01
82-45-P/01
Název oboru - RVP
Hudba
Zpěv
Hudba
Zpěv
Název ŠVP
ŠVP-KP-Hudba
ŠVP-KP-Zpěv
ŠVP-KP-Hudba
ŠVP-KP-Zpěv
Délka Ukonč.
stud. stud.
6
6
6
6
A
A
A
A
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
48 / 26
19 / 5
-/-/-
celkem
přijato
26
5
-
[9]
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
26
4
27
3
0
0
0
0
TZ
TZ
TZ
TZ
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
Forma Druh
studia studia
DE
DE
KS
KS
VO
VO
VO
VO
377 226 325
377 226 387
[email protected]
www.konzervatorplzen.cz
Pro
uchazeče
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch OZP PLP
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
S O U K R O M Á S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A - Z Á M E Č E K, s.r.o.
Škola:
Adresa: Pod Vinicemi 82, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 25215531
Telefon: 377 532 853
Ředitel: Mgr. Renata Šindelářová
Pracovník pro informace: Mgr. K. Žáková
Tel: 774 077 700, 377 532 853
Fax:
377 541 902
Typ školy: SO
Ubytování: ano
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
WWW: www.zamecek.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 22.10.2013. Na základě telefonické domluvy prohlídka školy kdykoliv. Konzultační den „Ukaž, co umíš“ – 13. 11. 2013
Ubytování - internátní ubytování v Plzni. Stravování - každodenní dovoz rychlého občerstvení, k dispozici mikrovlnné trouby, varné konvice a lednice, automaty na pití a občerstvení.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Termín podání přihlášek - 30.11.2013. Na přihlášce uvést vždy i druhou variantu studijního oboru, o který by uchazeč měl zájem.
Přijímací zkoušky talentové – 9.1.2014 - studijní kresba, kreativní test, specifický úkol dle oboru. Požaduje se předložení domácích prací (10 - 20 ks): studijní kresba, volná tvorba dle volby oboru.
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od poloviny září 2013.
Možnost slevy na školném! Pro 5 nejúspěšnějších studentů v ročníku (ne v oboru) sleva 10 000,- až 20 000,- Kč.
Obsah vzdělávání - u všech oborů posílen o fotografii a odborné využití informačních a komunikačních technologií.
Kód oboru
Název oboru - RVP
82-41-M/01
Užitá malba
82-41-M/05
Grafický design
82-41-M/16
Kamenosochařství
Název ŠVP
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
roční
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
4
MT
16 / 12
13
18
27 000,-
TZ
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
4
MT
9/6
9
18
27 000,-
TZ
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
Prostorový design a
sochařství
Užitá fotografie a média Užitá fotografie a
audiovizuální tvorba
Konzervátorství a
Konzervátorství a
restaurátorství
restaurátorství kamene
4
MT
0/0
0
3-8
27 000,-
TZ
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
4
MT
5/4
5
8 - 14
27 000,-
TZ
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
4
MT
1/0
0
3-8
27 000,-
TZ
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
82-41-M/16
Kamenosochařství
2
MT
0/0
0
1–5
27 000,-
TZ
DE
ZM
MAT
-
Ne
Ano
82-41-M/01
Užitá malba
2
MT
-/-
-
1–5
27 000,-
TZ
DE
ZM
MAT
-
Ne
Ano
82-41-M/05
Grafický design
2
MT
-/-
-
1–5
27 000,-
TZ
DE
ZM
MAT
-
Ne
Ano
82-41-M/02
Užitá fotografie a média Užitá fotografie a
audiovizuální tvorba
Konzervátorství a
Konzervování a restaurování
restaurátorství
kamene
2
MT
-/-
-
1–5
27 000,-
TZ
DE
ZM
MAT
-
Ne
Ano
2
MT
-/-
-
1-5
27 000,-
TZ
DE
ZM
MAT
-
Ne
Ano
82-41-M/02
82-42-M/01
82-42-M/01
Malba v umění, designu a
architektuře
Grafický design a média
Délka Ukonč.
stud. stud.
Prostorový design a
sochařství
Malba v umění, designu a
Architektuře
Grafický design a média
[10]
O B C H O D N Í A K A D E M I E, P l z e ň, n á m. T. G. M a s a r y k a 13
Škola:
Adresa: nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 49778161
Telefon: 377 227 805
Ředitel: Mgr. Miloslav Skuhravý
Pracovník pro informace: Mgr. Miloslav Skuhravý
Tel: 377 236 611
Fax:
377 235 511
Typ školy: ST
Ubytování: není
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ
Stravování: není
WWW: www.oa.pilsedu.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 7.12.2013 v 9.00 - 13.00 hod. a 17.1.2014 v 15.00 – 17.00 hod.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Žáci nebudou konat přijímací zkoušky. Pro přijetí bude rozhodující klasifikace za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce školy v termínu
daným zákonem.
Studenti oboru Obchodní akademie si od 3. ročníku vybírají z patnácti volitelných předmětů a tím získávají jedno ze dvou zaměření: 1) příprava na vysoké školy, 2) příprava na praxi.
Vzdělávací program oboru Ekonomické lyceum je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí tohoto programu je i odborné vzdělávání opírající se o obecné ekonomické disciplíny a
klíčové dovednosti, vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělání. Absolventi oboru se tedy mohou snáze rozhodovat o dalším vysokoškolském vzdělání a budou se lépe
adaptovat na podmínky především ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia.
Kód oboru
63-41-M/02
78-42-M/02
Název oboru - RVP
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Název ŠVP
Obchodní akademie, Plzeň
Ekonomické lyceum, Plzeň
Délka Ukonč.
stud. stud.
4
4
MT
MT
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
261 / 123
126 / 32
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
120
30
0
0
-
123
32
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
DE
DE
P L Z E Ň S K Á O B C H O D N Í A K A D E M I E, s.r.o.
Škola:
Adresa: Politických vězňů 5, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 25214829
Ředitel: Mgr. Lenka Čáková
Pracovník pro informace: Bc. D. Pašková
Tel: 377 423 217
Typ školy: SO
Ubytování: není
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Stravování: není
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 10. 10. 2013, 11. 11. 2013, 12. 12. 2013 a 15. 1. 2014 vždy od 14.00 do 17.00 hodin.
Stravování ve škole formou školního bufetu. Ubytování - škola spolupracuje s domovy mládeže v Plzni.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
V průběhu studia si žáci mohou zvolit obor studia - Cestovní ruch, Multimediální tvorba, Sociálně-právní a Obchod a podnikání.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
-
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
2014/15
plánov.
Školné
roční
Přijímací
zkoušky
Prospěch OZP PLP
PŠD
PŠD
-
Ano
Ano
377 423 217
není
[email protected]
www.poa.pilsedu.cz
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
63-41-M/02
Obchodní akademie
Obchodní akademie
4
MT
9/8
12
30
24 500,-
-
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
63-41-M/02
Obchodní akademie
Obchodní akademie
5
MT
4/4
5
20
24 500,-
-
DA
-
DZŠ
-
Ano
Ne
[11]
Ne
Ne
V O Š A S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A E L E K T R O T E C H N I C K Á, P l z e ň, K o t e r o v s k á 85
Koterovská 85, 326 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 49774301
Telefon: 377 418 111
Ing. Naděžda Mauleová, MBA
Pracovník pro informace: SPŠE - Mgr. Syřínek , Mgr. Müllerová
Tel: 377 418 001, 377 418 002
Fax:
377 418 222
VOŠ - Ing. Zikmundová
377 418 005
Typ školy: ST
Ubytování: ano
SPŠE: 1100,- Kč/měs., VOŠ: 1200,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ
Stravování: ano
26,- Kč snídaně, 36,- Kč oběd, 32,- Kč večeře
WWW: www.spse.pilsedu.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 22.11.2013 (14.00 - 18.00 hod.), 23.11.2013 (9.00 - 13.00 hod.) a 21.1.2014 (13.00 - 17.00 hod.)
Bezbariérový přístup do školy i školní jídelny.
Výuka FJ, ŠJ a RJ jen při dostatečném počtu zájemců (min. 12) a jen jako druhý jazyk pro začátečníky.
Ubytování v Domově mládeže v areálu školy. Stravování ve školní jídelně.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
V průběhu studia si žáci oboru Elektrotechnika vybírají slaboproudý nebo silnoproudý směr se zaměřením na předměty např. Automatizační technika, Telekomunikace, Výpočetní technika,
Zabezpečovací systémy, Elektroenergetika.
V oboru Technické lyceum si žáci vybírají zaměření na předměty např. Počítačové sítě, Grafika a multimédia, Webdesign a tvorba webových aplikací, Elektrotechnika nebo Aplikovaná ekonomika.
V oboru Informační technologie je třeba zaměření zapsat do přihlášky (Počítačové sítě a webdesign, Informatika v ekonomice a cestovním ruchu).
Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek dle prospěchu na ZŠ a výrazných úspěchů ve vyšších kolech olympiád.
P o z n á m k y pro obory VOŠ:
Školné se platí ve dvou splátkách ročně. Přijímací řízení se koná poslední týden v červnu (1. kolo) a poslední týden v srpnu (2. kolo) .
Studenti budou přijímáni podle výsledků ze SŠ (1. pololetí 4. ročníku).
Přihlášky na předepsaných tiskopisech nejpozději do 31.5.2014 pro 1. kolo a do 6.8.2014 pro 2. kolo.
Škola:
Adresa:
Ředitel:
ü
Kód oboru
78-42-M/01
18-20-M/01
Název oboru - RVP
Technické lyceum
Informační technologie
18-20-M/01
Informační technologie
26-41-M/01
Elektrotechnika
26-47-N/05
Informační a
komunikační
technologie
Stavebnictví
Marketing
Provoz a ekonomika
dopravy
Elektrotechnika
v inteligentních
stavbách
Veřejnosprávní činnosti
36-41-N/04
63-41-N/03
37-41-N/03
26-41-N/06
68-43-N/04
Název ŠVP
Technické lyceum
Informační technologie správa sítí a tvorba webových
aplikací a počítačová grafika
Informační technologie informatika v ekonomice a
cestovním ruchu
Elektrotechnika
Délka Ukonč.
stud. stud.
4
4
MT
2013/14
v 1. kole
přihl./ odevzdáno ZL
55 / 22
celkem
přijato
22
2014/15
plánov.
Školné
roční
30
0
MT
107
234 / 107
4
MT
4
MT
3
A
3
3
3
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
studia studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
-
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
120
106
150
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ne
40 / -
30
30
3 000,-
-
DE
VO
MAT
-
Ano
Ne
A
A
A
18 / 119 / -/-
30
45
-
30
45
30
3 000,3 000,3 000,-
-
DE
DE
DE
VO
VO
VO
MAT
MAT
MAT
-
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
3
A
13 / -
29
30
3000,-
-
DE
VO
MAT
-
Ano
Ne
3
A
-/-
-
30
3000,-
-
DE
VO
MAT
-
Ano
Ne
158 / 106
[12]
S P Š S T R O J N I C K Á a S O Š P R O F E S O R A Š V E J C A R A , P l z e ň, K l a t o v s k á 109
Škola:
Adresa: Klatovská 109, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 69457425
Telefon:
Ředitel: Ing. Rostislav Študent
Pracovník pro informace: Mgr. Nina Strejčková
Tel: 377 423 378
Fax:
Typ školy: ST
Ubytování: není
E-mail:
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ
Stravování: ano
31,- Kč/ oběd
WWW:
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 29.11.2013 a 24.1.2014 (Klatovská 109 + školní dílny v Majerově ulici + Centrum praktického vyučování, Tylova 57, vchod 5. bránou Škodovky).
V oboru Obráběč kovů zaměření soustružení, frézování a broušení.
V oboru Pedagogické lyceum a Informační služby se bude vyučovat anglický a německý jazyk, v ostatních oborech anglický jazyk.
O přijetí rozhoduje průměrný prospěch z osmé a deváté třídy.
Ubytování si žáci zajišťují sami v Domově mládeže Hotelové školy, SOU stavebního nebo VOŠ a SPŠ elektrotechnické.
Stravování ve školní jídelně - pouze obědy.
U oborů zakončených maturitní zkouškou požadujeme úspěšně ukončené základní vzdělání.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Obory technické
23-41-M/01
Strojírenství
26-41-M/01
Elektrotechnika
23-44-L/01
Mechanik strojů a
zařízení
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
21-53-H/01
Modelář
23-51-H/01
Strojní mechanik
23-56-H/01
Obráběč kovů
23-57-H/01
Kovář
33-56-H/01
Truhlář
23-43-L/51
Provozní technika
Obory humanitní
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
72-41-M/01
Informační služby
75-41-M/01
Sociální činnost
78-42-M/03
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
Pedagogické lyceum
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
377 441 641
377 422 640
[email protected]
www.spstrplz.cz
Forma Druh
studia studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
Strojírenství
Elektrotechnika - Mechatronika
Mechanik strojů a zařízení
4
4
4
MT
MT
MT
66 / 43
72 / 27
22 / 10
43
27
10
45
45
12
0
0
0
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Mechanik seřizovač
Modelář
Strojní mechanik - Zámečník
Obráběč kovů
Strojní kovář
Truhlář
4
3
3
3
3
3
MT
VL
VL
VL
VL
VL
91 / 47
8/3
43 / 16
80 / 46
2/0
21 / 5
47
5
18
46
0
5
48
12
24
60
12
12
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Provozní technika
2
MT
13 / 0
0
30
0
-
DE
NA
VYU
-
Ano
Ne
Veřejnosprávní činnost
Informační služby - knihovnictví
Sociální činnost
Pedagogické lyceum – humanitní
studia
Pedagogické lyceum – tělesná
výchova
4
4
4
4
MT
MT
MT
MT
105 / 29
38 / 23
77 / 29
40 / 15
29
26
29
15
30
30
30
15
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
4
MT
31 / 15
15
15
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
[13]
S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A D O P R A V N Í, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99
Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 69457930
Telefon: 377 520 253
Ing. Jiří Svoboda
Pracovník pro informace: Ing. Nováková (Karlovarská) Tel: 377 535 307, 737 157 901; [email protected]
Fax:
377 532 431
Ing. Kašpar (Křimice)
377 822 314, 737 151 491; [email protected]
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1100,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Stravování: ano
do 23,- Kč snídaně, 30,- Kč oběd, 24,- Kč večeře
WWW: www.dopskopl.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 29.11.2013 od 13.00 do 18.00 hod., 30.11.2013 od 8.00 do 13.00 hod. a 24.1.2014 od 13.00 do 18.00 hodin.
Ubytování ve vlastních domovech mládeže Plzeň Karlovarská a Plzeň-Křimice.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Přijímací zkoušky se na žádný obor vzdělání konat nebudou. Pořadí přijímaných žáků je dáno prospěchem ze ZŠ dle stanovených kritérií: hodnotí se prospěch z profilových předmětů
(u oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy je to ČJ a CJ, u oboru vzdělání Podnikání je to M, ČJ, CJ, u ostatních oborů vzdělání M, F) a průměry za 8.a 9.ročník ZŠ.
Zaměření je nutné uvést na přihlášku.
Všichni uchazeči musí splňovat zdravotní předpoklady pro daný obor vzdělání.
Počty přihlášených žáků v tabulce jsou ovlivněny možností dvou přihlášek. Všichni žáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání).
Škola:
Adresa:
Ředitel:
Kód oboru
Název oboru RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
studia studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
Dopravní prostředky
Provoz a ekonomika
dopravy
Provoz a ekonomika
dopravy
Provoz a ekonomika
dopravy
Provoz a ekonomika
dopravy
Diagnostika a opravy vozidel
Silniční doprava
4
4
MT
MT
40 / 24
39 / 23
25
25
30
30
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ano
Ano
Dopravní služby v EU
4
MT
8/8
8
15
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
Letecká doprava
4
MT
20 / 12
14
15
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
Logistika a zasilatelství
4
MT
50 / 30
30
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano Ano
Požární prevence
Ekologie
Autotronik
Autoklempíř
Autolakýrník
Automechanik
4
4
4
3
3
3
MT
MT
MT
VL
VL
VL
39 / 31
27 / 15
52 / 28
9/3
16 / 12
85 / 49
31
17
28
0
13
50
30
30
60
30
15
60
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
33-59-H/01
37-52-H/01
Mechanizace a služby
Mechanizace a služby
Autotronik
Karosář
Autolakýrník
Mechanik opravář
motorových vozidel
Čalouník
Železničář
Čalouník
Železničář
3
3
VL
VL
3/0
8/0
0
0
15
30
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ano Ano
Ne Ano
64-41-L/51
Podnikání
Podnikání v dopravě
2
MT
39 / 30
30
30
0
-
DE
NA
VYU
-
Ne
23-45-M/01
37-41-M/01
37-41-M/01
37-41-M/01
37-41-M/01
41-45-M/01
41-45-M/01
39-41-L/01
23-55-H/02
23-61-H/01
23-68-H/01
[14]
-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A S T A V E B N Í, P l z e ň , C h o d s k é n á m. 2
Škola:
Adresa: Chodské nám. 2, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ:
49778064
Ředitel: Ing. Ivana Raunerová
Pracovník pro informace: Mgr. Petr Kravec, J. Fedorová, Tel: 378 010 822, 378 010 825
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1000,- Kč
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
31,- Kč/oběd
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 29.11.2013 (14.00 - 17.00 hod.), 30.11.2013 (9.00 – 13.00) a 30.1.2014 (14.00 - 17.00 hod.).
Škola má bezbariérový přístup. Ubytování lze zajistit v DM při VOŠ a SPŠE Plzeň, Částkova ul. nebo v DM při SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99.
Otevřeny obory Stavebnictví se zaměřením „Pozemní stavby“ a „Inženýrské stavby“. Zaměření je nutné uvést na přihlášku.
Uchazeči budou přijímáni dle výsledků ze základní školy.
Kód oboru
Název oboru – RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
2013/14
2014/15
Školné Přijímací
v 1. kole
celkem
stud. stud.
plánov.
roční
zkoušky
přihl. / odevzdáno ZL přijato
78-42-M/01
36-47-M/01
Technické lyceum
Stavebnictví - Pozemní stavby
36-47-M/01
Stavebnictví – Inženýrské stavby
36-46-M/01
Geodézie - Katastr nemovitostí
Technické lyceum
Stavebnictví pozemní stavby
Stavebnictví Inženýrské stavby
Geodézie a katastr
nemovitostí
4
4
4
4
MT
MT
MT
MT
40 / 32
33
30
95 / 68
66
120
31 / 20
22
30
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
378 010 811
378 010 855
[email protected]
www.spsstav.cz
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ano
Ano
Ne
Ne
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ano
Ano
Ne
Ne
S T Ř E D N Í Z D R A V O T N I C K Á Š K O L A A V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A Z D R A V O T N I C K Á, P l z e ň, K a r l o v a r s k á 99
Škola:
Adresa: Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 00669695
Telefon: 378 015 111
Ředitel: PhDr. Ivana Křížová
Pracovník pro informace: Zuzana Radová
Tel: 378 015 231
Fax:
není
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1300,-Kč
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
68,- Kč/den
WWW: www.zdravka-plzen.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 20.1.2014
Ubytování a stravování poskytuje SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Studenti budou přijati na základě výsledků ze základní školy.
Kód oboru
Název oboru – RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
roční
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
78-42-M/04
53-41-M/01
53-43-M/01
53-44-M/03
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Laboratorní asistent
Asistent zubního technika
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Laboratorní asistent
Asistent zubního
technika
4
4
4
4
MT
MT
MT
MT
89 / 28
90 / 56
69 / 29
0/0
28
56
29
0
30
60
30
28
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
53-41-M/01
Zdravotnický asistent (večerní
studium)
Zdravotnický asistent
(večerní studium)
5
MT
0/0
0
30
0
-
VE
53-41-N/21
53-41-N/31
53-41-N/41
53-43-N/11
53-43-N/21
75-32-N/01
53-41-N/11
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Diplomovaná dentální hygienistka
Diplomovaný nutriční terapeut
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný zdravotní laborant
Sociální práce
Diplomovaná všeobecná sestra
3
3
3
3
3
3
3
A
A
A
A
A
A
A
30 / 44 / 33 / 35 / 18 / 59 / 78 / -
20
15
20
15
15
25
32
25
15
25
15
15
25
40
3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,3 000,-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
[15]
B
B
B, CH
CH
CH
ZSV
B
Prospěch OZP PLP
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano Ne
Ne Ano
Ano Ano
Ano Ano
-
PŠD
-
Ne
Ano
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
-
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AK ADEMIE
Škola:
Adresa: Nade Mží 1, 318 00 Plzeň
Ředitel: Mgr. Danuše Temelová
Pracovník pro informace:
Typ školy: SO
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
P L Z E Ň, s.r.o., s t ř e d n í š k o l a
Okres: PM
IČ: 25214144
Danuše Vargová
Tel: 739 570 096
Ubytování: není
Stravování: ano
31,- Kč/oběd
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
377 386 492
není
[email protected]
www.ssosoom.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 21.11.2013 (10.00-17.30), 23.11.2013 (10.00-14.00), 22.1.2014 (10.00-17.30) a 19.2.2014 (10.00-17.30), návštěvy školních tříd, jednotlivců nebo menších skupin je možné
dohodnout telefonicky i mimo den otevřených dveří.
Při výuce je kladen důraz na individuální přístup k žákovi. Žákům je k dispozici elektronická knihovna, ve které najdou veškeré studijní materiály a zkušební testy, k jejímu používání dostane žák tablet.
Kód oboru
68-42-M/01
68-43-M/01
68-42-L/51
68-42-M/01
Název oboru – RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
roční
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
Bezpečnostně právní
činnost
Veřejnosprávní činnost
Ochrana osob a majetku
4
MT
29 / 19
21
60
19 000,-
TV, PS
DE
-
PŠD
-
Ne
Právní administrativa
4
MT
2/2
2
30
19 000,-
-
DE
-
PŠD
-
Ano Ano
Bezpečnostní služby
Bezpečnostně právní
činnost
Bezpečnostní služby
Ochrana osob a majetku
3
2
MT
MT
10 / 0
-/-
10
-
30
15
15 000,19 000,-
-
DI
DE
NA
ZM
VYU
MAT
-
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
S P O R T O V N Í A P O D N I K A T E L S K Á S T Ř E D N Í Š K O L A, s.r.o.
Škola:
Adresa: sady 5. května 21, 301 12 Plzeň
Okres: PM
IČ: 45356891
Telefon: 377 225 933
Ředitel: PhDr. Jan Sinkule
Pracovník pro informace: Alena Leváková
Tel: 377 225 933
Fax:
377 224 360
Typ školy: SO
Ubytování: ano
cca 1200,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ
Stravování: ano
cca 1400,- Kč/měs. (celodenní), 25,- Kč oběd/den
WWW: www.sapss-plzen.cz
P o z n á m k y ke škole:
Školu je možno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
U oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se volí zaměření: A - firemní management a marketing
B - sportovní management – na podzim se konají talentové zkoušky, informace na tel. 603 822 791, Mgr. Šlechta
C - výpočetní technika
D - personalistika a psychologie managementu
E – manager zdravého životního stylu
Kód oboru
Název oboru RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
roční
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
(viz poznámka)
4
MT
59 / 44
52
60
25 200,-
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ne
64-41-L/51
Podnikání
Firemní management a marketing
3
MT
17 / -
18
28
16 000,-
-
DA
NA
VYU
-
Ne
Ne
[16]
Škola:
Adresa:
STŘEDNÍ ODBORNÁ
Majerova 1, 301 00 Plzeň
ŠKOLA
P R O F E S O R A Š V E J C A R A, P l z e ň, M a j e r o v a 1
Okres: PM
IČ: 69457417
Škola je od 1.7.2011 sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou, Klatovská 109, Plzeň (viz str. 13 této brožury).
S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A O B C H O D U, U Ž I T É H O U M Ě N Í A D E S I G N U, P l z e ň, N e r u d o v a 33
Škola:
Adresa: Nerudova 33, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 00520152
Telefon: 377 183 610
Ředitel: Mgr. Marie Klesová
Pracovník pro informace: Mgr. Široká, Mgr. Grimpliniová, Bc. Dostálová Tel: 377 183 614, 377 183 620, 377 183 612 Fax:
377 183 639
Typ školy: ST
Ubytování: není
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: nabízené: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ
Stravování: bufet
WWW: www.nerudovka.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 8.11.2013 (14.00 - 18.00 hod.) a 24.1.2014 (9.00 - 18.00 hod). Zároveň dne 24.1. 2014 proběhne soutěž Region 2014 v odborných znalostech a dovednostech žáků uměleckých
výtvarných oborů a oborů Aranžér a Prodavač a oborech zaměřených na cestovní ruch.
Ubytování je možné zajistit na plzeňských domovech mládeže. Stravování - bufet v budově školy, jídelny SPŠ stavební nebo Hotelové školy.
Do oborů vzdělání s mat. zkouškou Grafický design, Multimediální tvorba a Design interiéru je třeba podat přihlášku nejpozději do 30.11.2013. Uchazečům nabízíme přípravné kurzy k talent. zkouškám.
Kritéria pro přijetí:
Grafický design, Multimediální tvorba a Design interiéru: průměrný prospěch ze ZŠ (1. pol. 8. tř. a 2. pol. 8. tř.), prospěch z Č a CJ, výsledky v odborných soutěžích doložené kopií diplomu, výsledky
talentových zkoušek (předkládají se domácí práce ), bonifikace žáků z gymnázií a absolventů uměleckých oborů;
Ekonomika a podnikání - cestovní ruch, Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod, Ekonomika vnitřního obchodu: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), prospěch z Č, CJ a M,
výsledky v odborných soutěžích doložené kopií diplomu, bonifikace žáků z gymnázií;
Prodavač: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), výsledky v odborných soutěžích doložené kopií diplomu;
Aranžér: průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.), výsledky v odborných soutěžích doložené kopií diplomu.
Kód oboru
Název oboru - RVP
82-41-M/05
82-41-M/11
82-41-M/17
63-41-M/01
Grafický design
Design interiéru
Multimediální tvorba
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
66-41-L/01
66-51-H/01
66-52-H/01
Obchodník
Prodavač
Aranžér
Název ŠVP
Grafický design
Design interiéru
Multimediální tvorba
Ekonomika a podnikání - zahraniční
obchod
Ekonomika a podnikání - cestovní
ruch
Ekonomika vnitřního obchodu
Prodavač
Aranžér
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
4
4
4
4
MT
MT
MT
MT
81 / 30
32 / 14
28 / 17
78 / 28
30
14
17
28
30
15
15
30
0
0
0
0
TZ
TZ
TZ
-
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
1,70
1,70
1,70
1,70
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
4
MT
119 / 30
30
30
0
-
DE
-
PŠD
1,70
Ne
Ano
4
3
3
MT
VL
VL
35 / 16
21 / 6
52 / 22
24
9
22
30
24
24
0
0
0
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
1,80
2,40
2,40
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
[17]
S T Ř E D N Í Š K O L A I N F O R M A T I K Y A F I N A N Č N Í C H S L U Ž E B, P l z e ň, K l a t o v s k á 200 G
Škola:
Adresa: Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 00574406
Telefon: 377 325 182
Ředitel: RNDr. Lenka Holubová
Pracovník pro informace: Ing. Přemysl Šmídl, RNDr. L. Holubová
Tel: 377 832 412, 377 325 182
Fax:
není
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1100,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Stravování: ano
87,- Kč/celodenní, 29,- Kč/oběd
WWW: www.ssinfis.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 6.12.2013 (8.00 - 18.00 hod.), 17.1.2014 (14.00 - 18.00 hod.), 28.2.2014 (14.00 - 18.00 hod.).
Škola je bezbariérová. Ubytování ve vlastním DM, možnost obědů v jídelně školy, k dispozici školní bufet.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek - hodnocen bude prospěch tří posledních klasifikačních období (Č, CJ, M).
Možnosti zaměření - u školního vzdělávacího programu Informační technologie: počítačové sítě a systémy, programování, informatika v ekonomice
- u školního vzdělávacího programu Logistické a finanční služby: poštovnictví, logistika veřejné správy, logistika cestovního ruchu
Žáci mají možnost absolvovat souvislou odbornou praxi v zahraničí, získat v průběhu vzdělávání certifikát o absolvování kurzu Microsoft Office Specialist v rámci vzdělávacího programu Microsoft IT
Academy a získat certifikáty v rámci programu Cisco Networking Academy Program (CCN1, CCNA2, CCNA3, CCNA4).
Kód oboru
18-20-M/01
37-42-M/01
37-51-H/01
Název oboru - RVP
Informační technologie
Logistické a finanční
služby
Manipulant poštovního
provozu a přepravy
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
Informační technologie
Logistické a finanční služby
4
4
MT
MT
149 / 59
83 / 30
90
43
60
30
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ano Ano
Ano Ano
Manipulant logistického provozu
3
VL
15 / 7
15
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano Ano
H O T E L O V Á Š K O L A , P l z e ň, U B o r s k é h o p a r k u 3
U Borského parku 3, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 00518557
Telefon: 377 372 016
Mgr. Miroslav Široký
Pracovník pro informace: Ing. Radová, Mgr. Holeček
Tel: 377 372 016 budova U Borského parku
Fax:
377 371 253
Mgr. Machová (Bendova 22, Plzeň)
377 322 020 budova Bendova 22
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1050,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
60,- Kč/den (celodenní)
WWW: www.hsplzen.cz
25,- Kč/oběd
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 29.11.2013 od 9.00 do 18.00 hodin.
Výuka oborů ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch, Kuchař, Číšník, servírka a Gastronomie probíhá v hlavní budově školy - U Borského parku 3, Plzeň.
Výuka oborů ŠVP Cukrář, Pekař, Řezník - uzenář, Ekonomika a podnikání v potravinářství probíhá na odloučeném pracovišti - Bendova ul. 22, Plzeň.
Škola:
Adresa:
Ředitel:
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma
zkoušky studia
Druh
studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
63-41-M/01
65-42-M/01
29-53-H/01
29-54-H/01
29-56-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
Ekonomika a podnikání
Hotelnictví
Pekař
Cukrář
Řezník - uzenář
Kuchař - číšník
Kuchař - číšník
Ekonomika a podnikání v potravinářství
Hotelnictví a cestovní ruch
Pekař
Cukrář
Řezník - uzenář
Kuchař
Číšník, servírka
4
4
3
3
3
3
3
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
18 / 8
128 / 56
17 / 8
73 / 39
11 / 8
131 / 84
116 / 59
18
60
12
48
4
114
60
30
60
12
48
12
120
60
0
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
1,5
1,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
65-41-L/51
Gastronomie
Gastronomie
2
MT
37 / 29
30
30
0
-
DE
NA
VYU
2,0
Ne
Ano
[18]
A K A D E M I E H O T E L N I C T V Í A C E S T O V N Í H O R U C H U - S T Ř E D N Í Š K O L A , s.r.o.
Škola :
Adresa: Nade Mží 1, 318 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 25214837
Telefon: 377 381 141
Ředitel: Mgr. Jitka Sochorová
Pracovník pro informace: D. Temelová
Tel: 377 381 141
Fax:
není
Typ školy: SO
Ubytování: ano
cca 1 100,- Kč, SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Stravování: ano
31,- Kč/oběd
WWW: www.hotelovka-plzen.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 20.11.2013 (10.00 - 17.30), 23.11.2013 (10.00-14.00), 15.1.2014 (10.00-17.30) a 12.2.2014 (10.00-17.30). Návštěvy školních tříd a jednotlivců nebo menších skupin je možné
dohodnout telefonicky i mimo den otevřených dveří.
P o z n á m k y pro uchazeče:
Všichni uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu z 1. pol. 9. třídy ZŠ.
Cestovní ruch lze studovat i ve zkrácené formě studia (pouze pro absolventy SŠ).
Při výuce je kladen důraz na individuální přístup k žákovi. Žákům je k dispozici elektronická knihovna, ve které najdou veškeré studijní materiály a zkušební testy, k jejímu používání dostane žák tablet.
Škola je certifikovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace v oborech Gastronomie (po jejich úspěšném absolvování lze
složit závěrečné zkoušky v oboru Kuchař - číšník a získat výuční list) a Průvodce cestovního ruchu.
Kód oboru
Název oboru – RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
roční
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
65-42-M/01
65-42-M/02
65-51-H/01
Hotelnictví
Cestovní ruch
Kuchař - číšník
Hotelnictví
Animátor
Kuchař – číšník - barman
4
4
3
MT
MT
VL
6/2
9/3
7/4
0
0
13
40
40
40
20 000,20 000,16 000,-
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
65-42-M/02
65-51-H/01
64-41-L/51
64-41-L/51
64-41-L/51
Cestovní ruch
Kuchař - číšník
Podnikání
Podnikání
Podnikání
Animátor
Kuchař – číšník - barman
Podnikání
Podnikání
Podnikání
1
3
2
3
3
MT
VL
MT
MT
MT
-/0/0
4/3
7/7
8/4
0
3
0
6
20
20
45
45
45
20 000,16 000,20 000,18 000,18 000,-
-
DE
DA
DE
DA
DI
ZM
NA
NA
NA
MAT
DZŠ
VYU
VYU
VYU
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
[19]
I N T E G R O V A N Á S T Ř E D N Í Š K O L A Ž I V N O S T E N S K Á, P l z e ň, Š k r o u p o v a 13
Škola:
Adresa: Škroupova 13, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 00523925
Telefon: 377 256 222
Ředitel: Mgr. Věra Ulčová
Pracovník pro informace: Lenka Kadečková, DiS.
Tel: 377 256 223, 739 251 860
Fax:
není
Typ školy: ST
Ubytování: není
[email protected]
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Stravování: není
WWW: www.issziv.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 16.11.2013 a 8.2.2014 od 8.30 do 13.00h. v budově školy, při dnech otevřených dveří proběhne kadeřnická a kosmetická soutěž pro žáky ZŠ, za účast v soutěži žák obdrží při
přijímacím řízení body navíc.
Do oboru Modelářství a návrhářství oděvů je třeba podat přihlášku do 30.11.2013. Talentová zkouška se koná 13.1. a 15.1.2014 v ateliérech školy na Křimické 3, Plzeň – Škvrňany.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Kritéria přijetí:
Modelářství a návrhářství oděvů: Výsledky talent. zkoušky (součástí je odevzdání minimálně 20 ks dom. prací formátu A4 až B2 – studijní kresby: studie postavy, hlavy, rukou, zátiší, drapérie, dále
ukázky malby: zátiší, kompozice, krajina nebo i nafocené prostorové objekty, keramika, ukázky šperků, ušitých výrobků i vlastní návrhy oděvů, grafické práce: tisk z plochy, hlubotisk, monotyp) a prům.
prospěch ze ZŠ ( 2. pol.7. roč., 1. pol. a 2. pol. 8. roč.), prospěch z Č, D, VV, bonifikace žáků z gymnázií.
Ekonomika a podnikání, Oděvnictví: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Č, M, CJ, bonifikace žáků z gymnázií.
Kosmetické služby: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Č, CJ, Přírodopis, bonifikace žáků z gymnázií.
Kadeřník: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Č, CJ, CH, bonifikace žáků z gymnázií.
Krejčí: průměrný prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), prospěch z Čj
Podnikání – denní nástavbové studium: průměrný prospěch ze SOU (2. pol. 1. roč., 2. pol. 2. roč., 1. pol. 3. roč.), prospěch z Č, M, CJ.
Prospěch, který je uvedený v tabulce, je jen doporučující.
Kód oboru
Název oboru - RVP
NázevŠVP
Délka Ukonč.
2013/14
2014/15 Školné Přijímací Forma Druh
Pro
Prospěch OZP PLP
v 1. kole
celkem
stud. stud.
plánov.
zkoušky studia studia uchazeče
přihl. / odevzdáno ZL přijato
Návrhář
4
MT
12 / 8
12
15
0
TZ
DE
-
PŠD
1,9
Ne
Ano
31-43-M/01
63-41-M/01
63-41-M/01
69-41-L/01
31-58-H/01
69-51-H/01
Modelářství a
návrhářství oděvů
Oděvnictví
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Kosmetické služby
Krejčí
Kadeřník
Oděvní design
Bankovnictví a pojišťovnictví
Asistent v právní a podnikové sféře
Kosmetické služby
Krejčí pro dámské oděvy a bytový textil
Kadeřník, kadeřnice
4
4
4
4
3
3
MT
MT
MT
MT
VL
VL
9/5
49 / 14
-/64 / 26
0/0
96 / 57
6
16
28
0
61
15
15
15
30
24
60
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
1,9
1,9
1,9
1,9
2,2
2,2
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
64-41-L/51
Podnikání
Podnikatel
2
MT
70 / 51
62
60
0
-
DE
NA
VYU
2,0
Ne
Ne
82-41-M/07
[20]
S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě E L E K T R O T E CH N I C K É, P l z e ň, V e j p r n i c k á 56
Škola:
Adresa: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
Okres: PM
IČ:
69456330
Telefon: 377 308 103
Ředitel: Ing. Jaroslav Černý
Pracovník pro informace: Mgr. M. Weiszová
Tel:
377 308 103 (105)
Fax:
377 387 464
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1100 ,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Stravování: ano
71,- Kč celodenní; 27,- Kč oběd
WWW: www.souepl.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 18.10.2013 a 13.12.2013 (8.00 - 16.00 hod.), 14.12.2013 (8.00-12.00 hod.). Individuální návštěva a prohlídka školy možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.
Je možné navštívit také Svět fyziky - komplex sálů, kde se vám bude věnovat odborný průvodce.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Obor Informační technologie - aplikační software v administrativě je vhodný zejména pro dívky (ale neodmítáme ani chlapce).
Kód oboru
Název oboru - RVP
18-20-M/01
Informační technologie
26-45-M/01
26-45-M/01
26-41-L/01
26-41-L/01
Telekomunikace
Telekomunikace
Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
39-41-L/02
Mechanik instalatérských
a elektrotech. zařízení
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Elektromechanik pro
zařízení a přístroje
26-51-H/01
26-51-H/02
26-52-H/01
26-41-L/52
26-41-L/52
23-43-L/51
26-51-H/01
Provozní elektrotechnika
Provozní elektrotechnika
Provozní technika
Elektrikář
Název ŠVP
Délka
stud.
Ukonč.
stud.
2014/15
plánov.
Školné
Informační technologie - aplikační
software v administrativě
Telekomunikace
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Mechanik elektrotechnik - elektronická
zařízení
Mechanik elektrotechnik - silnoproudá
zařízení
Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení
Elektrikář - slaboproud
Elektrikář - silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
4
MT
42 / 19
20
20
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano
4
4
4
4
MT
MT
MT+VL
MT+VL
13 / 3
18 / 12
19 / 11
47 / 27
5
15
12
30
15
15
30
30
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano Ne
Ano Ne
Ano Ano
Ano Ano
4
MT+VL
27 / 8
14
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
4
MT
11 / 7
9
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
3
3
3
VL
VL
VL
28 / 28
33 / 20
35 / 10
15
28
15
30
28
30
0
0
0
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano Ano
Ne Ano
Ne Ano
Provozní elektrotechnika
Provozní elektrotechnika
Provozní technika
Elektrikář
2
3
3
1
MT
MT
MT
VL
35 / 25 / 26 / 68 / -
30
28
26
60
30
60
60
60
0
0
0
0
-
DE
DA
DA
DA
NA
NA
NA
ZVL
VYU
VYU
VYU
VYU,
MAT
-
Ano Ne
Ano Ne
Ano Ne
Ano Ano
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
[21]
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
Ne
Škola:
S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě S T A V E B N Í, P l z e ň, B o r s k á 55
Adresa: Borská 55, 301 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 00497061
Ředitel: Mgr. Miloslav Šteffek
Pracovník pro informace: PaedDr. V. Světlík
Tel: 373 730 044
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1000,- Kč/měs.
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
1400,- Kč/měs.
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 22.11.2013 (8.00 - 17.00 hod.), 23.11.2013 (8.00 - 12.00 hod.), 17.1.2014 (8.00 - 17.00 hod.) a 18.1.2014 (8.00 - 12.00 hod.).
Možnost ubytování a stravování v areálu školy. K dispozici je tělocvična, hřiště, posilovna, herna stolního tenisu, kinosál, PC s internetem pro žáky.
Do oboru Tesařské práce a Zednické práce budou přednostně přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
373 730 030
377 422 724
[email protected]
www.souplzen.cz
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
Forma
studia
Druh
studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
23-55-H/01
33-56-H/01
36-52-H/01
36-64-H/01
36-67-H/01
36-69-H/01
39-41-H/01
36-64-E/01
36-67-E/01
Klempíř
Truhlář
Instalatér
Tesař
Zedník
Pokrývač
Malíř a lakýrník
Tesařské práce
Zednické práce
Klempíř
Truhlář
Instalatér
Tesař
Zedník
Pokrývač
Malíř a lakýrník
Tesařské práce
Zednické práce
3
3
3
3
3
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
7/5
54 / 34
48 / 25
19 / 9
38 / 28
17 / 8
17 / 9
4/0
8/0
10
34
30
10
30
9
11
0
0
12
48
48
24
48
12
12
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
33-42-L/51
Nábytkářská a dřevařská
výroba
Stavební provoz
Nábytkářská a dřevařská
výroba
Stavební provoz
Nábytkářská a dřevařská výroba
2
MT
13 / 13
13
15
0
-
DE
NA
VYU
-
Ano Ano
Stavební provoz
Nábytkářská a dřevařská výroba
2
3
MT
MT
9/7
-/-
12
-
15
30
0
0
-
DE
DA
NA
NA
VYU
VYU
-
Ano Ano
Ano Ano
Stavební provoz
3
MT
-/-
-
30
0
-
DA
NA
VYU
-
Ano Ano
36-44-L/51
33-42-L/51
36-44-L/51
[22]
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
O D B O R N Á Š K O L A V Ý R O B Y A S L U Ž E B, P l z e ň, Vejprnická 56 (dříve Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56)
Škola:
Adresa: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň
Okres: PM
IČ: 49774859
Telefon:
Ředitel: Mgr. Bc. Hana Krýslová
Pracovník pro informace: Ing. Mgr. B. Medková
Tel: 377 308 389
Fax:
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1000,- Kč/měs.
E-mail:
Cizí jazyky: Žádné
Stravování: ano
60,- Kč/den (celodenní)
WWW:
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 13.12.2013 a 17.1.2014 (od 13.00 hod. do 16.30 hod.).
Přijímací zkoušky se konat nebudou.
377 823 023, 377 823 030
377 823 030
[email protected]
www.osvsplzen.cz
V oborech naleznou uplatnění absolventi základních škol včetně žáků vycházejících z nižších ročníků, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním
znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělání s výučním listem. Přihlášku je možné doplnit dokumentem prokazujícím zdravotní postižení nebo znevýhodnění.
Škola má požádáno o nový učební obor 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba, který by měl být otevřen v novém školním roce 2014/2015.
Kód oboru
23-51-E/01
26-51-E/01
41-52-E/01
65-51-E/01
65-51-E/01
66-51-E/01
29-51-E/01
69-54-E/01
75-41-E/01
Název oboru - RVP
Strojírenské práce
Elektrotechnické a strojně
montážní práce
Zahradnické práce
Stravovací a ubytovací
služby
Stravovací a ubytovací
služby
Prodavačské práce
Potravinářská výroba
Provozní služby
Pečovatelské služby
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
zkoušky studia studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
Strojírenská výroba
Montážní práce v elektrotechnice
3
3
VL
VL
17 / 9
17 / 10
12
12
24
24
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ano Ano
Ano Ano
Práce v zahradnictví
Pokojská / Pokojský
3
3
VL
VL
13 / 8
-/-
16
-
24
24
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ano Ano
Ano Ano
Kuchařské práce se zaměřením na
přípravu jídel
Prodavačské služby a činnosti
Cukrářské práce
Služby pro pomoc v domácnosti
Zdravotně sociální služby
3
VL
33 / 17
23
24
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano Ano
3
3
2
3
VL
VL
VL
VL
17 / 10
27 / 20
-/25 / 14
17
23
22
24
24
24
24
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano
Ano
Ano
Ano
[23]
Ano
Ano
Ano
Ano
S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě O B C H O D U A Ř E M E S E L, s.r.o., S t a r ý P l z e n e c,
Škola:
Adresa: Raisova 96, 332 02 Starý Plzenec
Okres: PJ
IČ: 25200879
Telefon: 605 909 162
Ředitel: Mgr. Stanislav Veverka
Pracovník pro informace: Helena Veverková
Tel: 605 909 162
Fax:
není
Typ školy: SO
Ubytování: Není
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Stravování: Není
WWW: www.souor.cz
P o z n á m k y ke škole:
Návštěva školy je možná kdykoliv v úředních hodinách (viz www.souor.cz) nebo po tel. domluvě.
Jsou nabízeny obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve formě dálkového nástavbového studia pro absolventy tříletých oborů vzdělávání s výučním listem a dálkového středoškolského studia
pro absolventy základní školy – bez výučního listu:
64-41-L/51 Podnikání – dálkové nástavbové studium (trvání studia 3 roky)
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – středoškolské studium dálkovou formou (trvání studia 5 let)
Přijímání studentů probíhá bez přijímacích zkoušek na základě přihlášky (možno podávat po celý rok) a podepsání smlouvy o výuce. Škola přijímá studenty až do naplnění kapacity ročníku.
Dálkové studium – výuka probíhá formou konzultací 1 x za 14 dní v sobotu. Možnost dokončení studia započatého na jiné škole přijetím do vyššího ročníku. Získaná maturita je rovnocenná s maturitou
získanou v denní formě středoškolského studia. Je akceptována Živ. úřadem v případě žádosti o živnostenské oprávnění a umožňuje případné další studium na VOŠ nebo VŠ v našem státě či
v zahraničí.
Kód oboru
63-41-M/01
64-41-L/51
Název oboru - RVP
Ekonomika a podnikání
Podnikání
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
Ekonomika a podnikání
Podnikání
5
3
MT
MT
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
0/15 / -
2014/15
plánov.
Školné
roční
30
30
18 000,18 000,-
17
30
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
-
DA
DA
NA
V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A Z D R A V O T N I C K Á , M A N A G E M E N T U A V E Ř E J N O S P R Á V N Í C H S T U D I Í , s.r.o.
Škola:
Adresa: Ledecká 35, 323 21 Plzeň
Okres: PM
IČ: 64830225
Telefon:
Ředitel:
PhDr. Jana Ajglová
Pracovník pro informace: Vendula Janková, Věra Hodková Tel: 373 034 101, 373 034 102
Fax:
Typ školy: SO
Ubytování ano
cca 1 200,- Kč/měs.
E-mail:
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
20,- Kč
WWW:
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 23.1.2014 , 22.3.2014.
Termín pro podání přihlášky do 1. kola přijímacích zkoušek je do konce května 2014.
Student - uchazeč si může podat přihlášku i na více oborů najednou.
Od šk. roku 2014/2015 připravujeme nový obor – Cestovní ruch
Prospěch OZP PLP
PŠD
VYU
-
Ano
Ano
Ne
Ne
377 534 450
377 534 450
[email protected]
www.vosplzen.cz
Všechny obory jsou pouze pro absolventy střední školy s maturitou.
Kód oboru
26-47-N/16
39-43-N/02
39-43-N/02
53-44-N/11
64-31-N/07
68-42-N/06
68-42-N/06
75-32-N/01
75-32-N/01
Název oboru - RVP
Systémový administrátor IT
Diplomovaný oční optik
Diplomovaný oční optik
Diplomovaný zubní technik
Management sportovních aktivit
Bezpečnost obyvatelstva
Bezpečnost obyvatelstva
Sociální práce
Sociální práce
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
16 / 26 / 34 / 40 / 34 / 35 / 17 / 28 / 24 / -
10
11
16
22
19
21
11
17
10
[24]
2014/15
plánov.
20
20
20
22
20
20
20
20
20
Školné
roční
19 000,19 000,19 000,19 000,19 000,19 000,19 000,19 000,19 000,-
Přijímací
zkoušky
PO
PO
PO
PO, TZ
PO
PO
PO
PO
PO
Forma
studia
Druh
studia
DE
DE
KS
DE
DE
DE
DA
DE
KS
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
Pro
uchazeče
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Prospěch OZP
-
-
PLP
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
OKRES PLZEŇ – SEVER
str.
Gymnázium a Střední odborná škola……............................................................................................................................……………. 26
Střední škola Horní Bříza………………...................................................................................………………………………………… 27
Střední škola Kralovice…………………………….................................................................................………………………………. 28
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola Zbůch…..................................................................................................……….……..28
[25]
Škola:
Adresa:
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ
Školní 280, 331 01 Plasy
Ředitel:
Mgr. Markéta Lorenzová
Typ školy: ST
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, IJ, L, FJ
ODBORNÁ
ŠKOLA,Plasy
Okres: PS
Pracovník pro informace: Mgr. B. Karbanová
Ing. Miloslav Ouda
Ubytování: ano
Stravování: ano
IČ:
70838534
Telefon: 373 322 134 (Gym.)
373 322 115 (SOŠ)
Fax:
373 322 134
Tel:
373 322 134 (Gym.)
373 322 115 (SOŠ)
1 200,- Kč/měs.
24,- Kč/ oběd nižší gym., 26,- Kč/ oběd vyšší gym.
25,- Kč/oběd SOŠ, 70,- Kč/celodenní
E-mail:
WWW:
[email protected]
www.gplasy.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 23.11.2013 (9.00 – 12.00 hod.), 17. a 24.1. 2014 (14.00 – 16.00 hod.)
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Obchodní akademie nabízí zaměření na cestovní ruch nebo počítačovou grafiku. Od 1. ročníku vyučujeme grafický design.
Agropodnikání je obor manažerského typu pro pozdější využití v zemědělství nebo životním prostředí.
Veterinářství je obor pro žáky, kteří rádi pečují o zvířata a chtějí se v tomto oboru dále realizovat. Ústní pohovor je orientovaný na zájem o obor a znalosti z biologie ZŠ.
Gymnázium čtyřleté se po 3 letech studia a po 7 letech osmiletého studia všeobecného zaměření rozděluje do odborných bloků technického, přírodovědného a společenskovědního.
Škola má výborné výsledky státních maturit.
Od 1.7.2011 došlo ke sloučení středních škol Gymnázia Plasy se Střední odbornou školou Plasy. Nový název školy je Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy. Žáci všech oborů mají možnost
ubytování na DM s celodenní stravou.
Název oboru - RVP
Kód oboru
41-41-M/01
43-41-M/01
63-41-M/02
79-41-K/41
79-41-K/81
Škola:
Adresa:
Agropodnikání
Veterinářství
Obchodní akademie
Gymnázium
Gymnázium
STŘEDNÍ ODBORNÁ
Školní 280, 331 01 Plasy
Název ŠVP
Délka
stud.
Ukonč.
stud.
4
4
4
4
8
MT
MT
MT
MT
MT
Agropodnikání Plasy
Veterinářství Plasy
Obchodní akademie Plasy
LUPA
LUPA
Š K O L A,
P l a s y, Školní 280
Okres: PS
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
15 / 8
33 / 19
20 / 10
25 / 14
24 / 21
IČ:
49745301
Škola je od 1.7.2011 sloučena s Gymnáziem, Plasy (viz výše).
[26]
celkem
přijato
10
19
10
14
21
2014/15
plánov.
Školné
15
15
30
30
30
0
0
0
0
0
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
PO
-
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
ZŠ5
Prospěch OZP PLP
-
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
S T Ř E D N Í Š K O L A, H o r n í B ř í z a, U K l u b u 3 0 2
Škola:
Adresa: U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza
Okres: PS
Ředitel: Mgr. Karel Suda
Pracovník pro informace: Mgr. Ivana Škreňová
Typ školy: ST
Ubytování: ano
Cizí jazyky: NJ, AJ
Stravování: ano
IČ:
00669946
Tel: 739 123 784
800,- Kč/měs.
80,- Kč/celodenní
32,- Kč/oběd
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
377 955 978, 377 956 430
377 955 119
[email protected]
www.stredniskolahb.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 8. a 9. 11. 2013, 6. a 7. 12. 2013, 17. a 18. 1. 2014, 14. a 15. 2. 2014 (vždy v pátek od 8.00 do 17.00 hod a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod)
Mimořádně kvalitní podmínky pro sport. Velmi dobré spojení vlakem i autobusem.
Praktické vyučování probíhá v nově vybudovaných a vybavených dílnách.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Mezinárodní certifikát kvality IES pro obory: Obkladač a Keramik.
Obor Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - Umělecký keramik a obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - Kamnářství jsou jediné umělecké obory tohoto zaměření v Plzeňském
kraji.
Zámečník: ruční opracování kovových materiálů, svářečský kurz
Elektrikář: instalační a elektromontážní práce
Výrobce a dekoratér keramiky - Keramik, keramička: učí se všechny základní techniky ručního vytváření
Kamnář: atraktivní učební obor, stavby kamen a krbů
Zedník - Obkladač: realizace obkladů a dlažeb v interiérech a exteriérech budov
Elektrotechnické a strojně montážní práce: snížené nároky na teorii, praktické vyučování jako v oboru Elektrikář
Kód oboru
82-41-M/12
82-51-L/04
23-51-H/01
26-51-H/01
28-57-H/01
36-67-H/02
36-67-H/01
26-51-E/01
28-45-L/51
Název oboru - RVP
NázevŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
Výtvarné zpracování keramiky
a porcelánu
Uměleckořemeslné zpracování
kamene a keramiky
Strojní mechanik
Elektrikář
Výrobce a dekoratér keramiky
Kamnář
Zedník
Elektrotechnické a strojně
montážní práce
Kamnářství
4
MT
2/1
1
12
0
TZ
DE
-
PŠD
-
Ano Ano
Umělecký keramik
4
MT
10 / 9
9
12
0
TZ
DE
-
PŠD
-
Ano Ano
Zámečník
Elektrikář
Keramik
Kamnář
Obkladač
Elektrotechnické a strojně
montážní práce
3
3
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
VL
VL
13 / 7
7/6
10 / 5
5/3
15 / 8
3/2
14
9
12
6
15
3
12
10
24
12
24
12
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Sklářský a keramický průmysl
Keramický průmysl
3
MT
2/-
0
24
0
-
DA
NA
VYU
-
Ano
Ne
[27]
S T Ř E D N Í Š K O L A, K R A L O V I C E, n á m. O s v o b o z e n í 3 2
Škola:
Adresa: nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice
Okres: PS
Ředitel: Mgr. Milan Oravec
Pracovník pro informace: Mgr. Alena Kupková
Typ školy: ST
Ubytování: ano
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
IČ:
00077704
Tel: 373 396 911, 773 745 606
1 000,- Kč/měs.
84,- Kč/celodenní
26,-Kč/oběd
Telefon: 373 396 487, 608 521 507
Fax:
E-mail: [email protected], [email protected]
WWW: www.sskralovice.cz
P o z n á m k y ke škole:
Dny otevřených dveří: 30. 11. 2013, 18.1.2014, 15.2.2014 vždy v sobotu od 9 do 13 hodin.
Poznámky pro uchazeče s PŠD:
Škola využívá vlastní autoškolu s moderním vozovým parkem, domov mládeže, vlastní školní jídelnu pro celodenní stravování, moderně vybavené učebny a dílny odborného výcviku.
Obor Mechanik opravář motorových vozidel - Automechanik - zdarma řidičský průkaz skupiny B a C, možnost získat certifikát pro svařování plamenem a v ochranné atmosféře. Nabízen je kurz obsluhy
vysokozdvižného vozíku, výhodná nabídka získání profesního průkazu řidiče nákladního automobilu.
Obor Opravář zemědělských strojů - zdarma řidičský průkaz skupiny B, C a T, certifikát pro svařování plamenem a v ochranné atmosféře. Nabízen je kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku.
Maturitní obor Sociální činnost – učební praxe na smluvních pracovištích již od 2. ročníku. Podpora dobrovolnictví.
Uchazeči o studium na naší škole nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě předchozího vzdělávání v základní škole.
Kvalitní dopravní spojení do Kralovic zajišťuje pravidelná autobusová i vlaková doprava.
Kód oboru
75-41-M/01
23-68-H/01
41-55-H/01
Název oboru - RVP
Sociální činnost
Mechanik opravář
motorových vozidel
Opravář zemědělských
strojů
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
2014/15
Školné
v 1. kole
celkem plánov.
přihl. / odevzdáno ZL přijato
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
Sociální činnost
Automechanik
4
3
MT
VL
24 / 17
22 / 10
23
15
30
30
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
2,25
-
Opravář zemědělských strojů
3
VL
27 / 23
24
30
0
-
DE
-
PŠD
-
O D B O R N Á Š K O L A , Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A, Z b ů c h, V S í d l i š t i 3 4 9
Škola:
Adresa: V Sídlišti 349, 330 22 Zbůch
Okres: PS
IČ: 70839352
Ředitel: Mgr. Milena Peteříková
Pracovník pro informace: PaedDr. D. Marvánková
Tel: 377 931 648
Typ školy: ST
Ubytování: ne
Cizí jazyky: Stravování: ne
Ano Ano
Ne Ano
Ne
Ano
Telefon: 377 931 648
Fax:
377 931 648
E-mail: [email protected]
[email protected]
WWW: www.skolyzbuch.cz
P o z n á m k y ke škole:
Adresa: sídlo školy, ředitelství, poštovní adresa pro veškerou korespondenci je V Sídlišti 349, 330 22 Zbůch
Na pracovišti ve Zbůchu funguje jen praktická škola dvouletá. Ubytování a stravování lze zajistit na Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch – PaedDr. Petr Štainigl (tel. 377 830 611). Obor
je určen pro žáky se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením.
Na pracovišti v Plzni je praktická škola dvouletá a učební obor Zahradnická výroba. Teorie i praxe se uskutečňuje v Macháčkově 47, Plzeň. Praktická škola dvouletá je určená pro žáky se středně těžkým,
těžkým a kombinovaným postižením včetně vozíčkářů, obor Zahradnická výroba pro žáky s různým typem postižení, které ale umožňuje jednoduché práce v dílně a na zahradě.
Kód oboru
Název oboru
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
41-52-E/02
Zahradnická výroba
Zahradnická výroba –
sadovnické a květinářské práce
2
VL
3/3
3
3
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano Ano
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
Praktická škola dvouletá
Zaměření: práce v domácnosti
2
ZZ
8/8
10
15
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano Ano
[28]
OKRES PLZEŇ – JIH
str.
Gymnázium Blovice...............................................................................................................................………………………………… 30
Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí......................................................................................………………………………… 31
Integrovaná střední škola Stod – škola sloučena …………………………………………………………………………………….. 32
Střední škola Oselce..................................................................................................................................……………………………… 32
VELETRH PERSPEKTIVY ŘEMESEL - koná se 20.11.2013 v Kulturním domě ve Stodě, Nádražní 477
(OHK Plzeň-jih, kontaktní osoba: Ing. Holečková, [email protected], tel.:603 581 289)
[29]
G Y M N Á Z I U M, B l o v i c e, D r u ž s t e v n í 6 5 0
Škola:
Adresa: Družstevní 650, 336 01 Blovice
Okres: PJ
IČ: 49180932
Ředitel: Mgr. Marcela Šustrová
Pracovník pro informace: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. Tel: 603 431 027
Typ školy: ST
Ubytování: Není
Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ
Stravování: Ano
500,- Kč/měs.
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
371 522 053
371 522 053
[email protected]
www.gblovice.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: pátek 8. 11. 2013 (13.00 – 16.00 hod.), sobota 11. 1. 2014 (8.00 – 11.30 hod.), pro žáky 9. ročníků – úterý 28. 1. 2014 (9.00 – 12.00 hod.)
Gymnázium Blovice sídlí v nové moderně vybavené budově z r. 1995. Škola je bezbariérová, vlastní tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem. Stravování pro žáky je zajištěno v jídelně ZŠ. Ubytování lze
zajistit v nedalekém internátu. Pro žáky 5. ročníků pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Přijímací zkoušky do osmiletého studijního cyklu konají všichni uchazeči, do čtyřletého cyklu pouze
žáci, kteří nesplňují kritéria vyhlášená ŘŠ. Vlakové a autobusové spojení je velmi dobré, z toho plyne i vynikající dojezdnost do Blovic z různých míst okresu. Odjezdům spojů škola přizpůsobuje rozvrh
hodin. Mimoškolní vyžití zajišťuje místní Dům dětí a mládeže, který nabízí široké spektrum zájmových kroužků. Žáci mohou navštěvovat i místní ZUŠ.
Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
Název oboru RVP
Gymnázium
Gymnázium
Název ŠVP
Společně branou poznání
Společně branou poznání
Délka Ukonč.
stud. stud.
4
8
MT
MT
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
28 / 20
37 / 34
[30]
celkem
přijato
22
34
2014/15
plánov.
Školné
30
30
0
0
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Č, M
DE
DE
-
PŠD
ZŠ5
Prospěch
OZP
PLP
-
Ano
Ano
Ne
Ne
CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Spálené Poříčí
Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí
Okres: PJ
Mgr. Jana Černíková
Pracovník pro informace: Mgr. Jana Černíková
Ing. Dagmar Dostálová
Typ školy: CI
Ubytování: Ano
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: Ano
Škola:
Adresa:
Ředitel:
IČ: 45331227
Tel: 731 410 937
734 320 664
1100,- Kč/měs.
540,- Kč/měs. (74,- Kč/ den pro ubytované na DM)
Telefon: 371 594 492
Fax:
E-mail:
WWW:
[email protected]
www.csos.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 15. a 28.11.2013, 6.12.2013, 18.1.2014 s doprovodným studentským programem.
Den otevřených praxí: 28. 11. 2013
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům, která klade důraz na osobní a duchovní růst žáků.
Zaměření: Obor Ekologie a životní prostředí nabízí zaměření na Zájmové a záchranné chovy nebo Revitalizace krajiny.
Přijímací řízení: Pro učební obor Pečovatelství probíhá přijímací řízení formou ústního motivačního pohovoru.
Stravování: Zajišťuje jídelna ZŠ Spálené Poříčí v těsné blízkosti školy, cena za oběd 27,- Kč, cena celodenního stravování pro žáky ubytované na domově mládeže 74,- Kč (23,- Kč snídaně, 27,- Kč oběd,
24,- Kč večeře). V budově školy k dispozici školní bufet.
Domov mládeže: V podkroví spálenopoříčského zámku, který je i sídlem školy, cena pro žáky denního studia 1 100,-Kč/měs., cena pro žáky dálkového studia 150,- Kč/noc.
Odborné exkurze a praxe: CSOŠ Spálené Poříčí klade velký důraz na odborné vyučování, od prvního ročníku žáci absolvují odborné exkurze, jednodenní i týdenní odborné praxe u potenciálních
zaměstnavatelů.
Další aktivity: adaptační soustředění pro žáky 1. ročníků, meditační soustředění, lyžařské a turistické kurzy, poznávací a outdoorové zájezdy, možnost zapojení do evropských projektů, finanční podpora
odborných exkurzí a praxí, odborné učebnice k zapůjčení, stipendium pro žáky s vynikajícím prospěchem, spolupráce s autoškolou.
Mimoškolní činnost: dramatický kroužek, horolezecký kroužek, kroužek akvaristiky a teraristiky, biologické praktikum, spolupráce se Záchrannou stanicí handicapovaných živočichů Spálené Poříčí, osobní
asistence v rodinách.
Kód oboru
Název oboru RVP
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí
75-41-M/01
Sociální činnost
75-41-J/01
Pečovatelské služby
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
Zájmové a záchranné chovy
/Revitalizace krajiny
Pečovatelství a osobní
asistence
Pečovatelství a osobní
asistence
4
MT
23 / 14
14
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
4
MT
21 / 16
16
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
2
ZZ
4/0
0
30
0
PO
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
Zájmové a záchranné chovy
/Revitalizace krajiny
4
MT
8/6
17
25
0
-
DA
-
DZŠ
-
Ano
Ne
[31]
Škola:
Adresa:
INTEGROVAN Á STŘEDNÍ
Plzeňská 322, 333 01 Stod
Š K O L A, P l z e ň s k á 3 2 2, S t o d
Okres: PJ
IČ: 00669938
Škola je od 1.7.2011 sloučena se Středním odborným učilištěm, Prokopa Velikého 640, Domažlice, okres Domažlice (viz str. 38 této brožury).
Škola:
Adresa:
Ředitel:
S T Ř E D N Í Š K O L A, O s e l c e 1
Oselce 1, 335 01 Nepomuk
Okres: PJ
Ing. Václav Bumbička
Pracovník pro informace: Ing. Václav Bumbička
Typ školy:
ST
Cizí jazyky: AJ, NJ
Telefon: 371 595 168, 773 071 714
Fax:
-
Ubytování: Ano
IČ: 00077691
Tel: 371 595 168, 773 071 714 – Oselce
371 522 164, 773 071 715 – Blovice
773 771 881 – Ing. Václav Bumbička
700,- až 1000,- Kč/měs.
Stravování: Ano
1300,- Kč/měsíc, 23,- Kč/oběd
WWW:
E-mail:
[email protected]
[email protected]
www.stredniskolaoselce. cz
www.stskolaoselce-truhlarna.estranky.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: Oselce: 23.11.2013, 18.1.2014 (9.00 - 13.00 hod.)
Blovice: 29.11.2013 (12.00 – 17.00 hod.), 25.1.2014 (8.30 - 12.00 hod.)
Termín podání přihlášek na 4-leté umělecké studijní obory Uměleckořemeslné zpracování kovů a Uměleckořemeslné zpracování dřeva do 30.11.2013.
Obory vyučované v Blovicích: Potravinářská výroba, Stravovací a ubytovací služby, Opravářské práce, Práce ve stravování, Podnikání.
Ve schvalovacím řízení jsou tyto obory: 23-55-H/02 Karosář, 82-55-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář, 69-54-E/01 Provozní služby, 75-41-E/01 Pečovatelské
služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce
Kód oboru
Délka
stud.
Ukonč.
stud.
4
MT
6/6
4
MT
3
65-51-E/02
Uměleckořemeslné
zpracování kovů
Uměleckořemeslné
zpracování dřeva
Mechanik opravář
motorových vozidel
Truhlář
Podkovář a zemědělský
kovář
Opravář zemědělských
strojů
Potravinářská výroba
Potravinářská výroba
Opravářské práce
Opravářské práce
Stravovací a ubytovací služby Stravovací a ubytovací
služby
Práce ve stravování
Práce ve stravování
64-41-L/51
Podnikání
82-51-L/01
82-51-L/02
23-68-H/01
33-56-H/01
41-54-H/01
41-55-H/01
29-51-E/01
41-55-E/01
65-51-E/01
Název oboru RVP
Uměleckořemeslné
zpracování kovů
Uměleckořemeslné
zpracování dřeva
Mechanik opravář
motorových vozidel
Truhlář
Podkovář a zemědělský
kovář
Opravář zemědělských strojů
Název ŠVP
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
2
12
0
TZ
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
3/2
7
18
0
TZ
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
VL
5/2
3
24
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
3
3
VL
VL
7/4
2/0
5
0
24
12
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ano
Ano
3
VL
4/1
3
24
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
3
3
3
VL
VL
VL
7/3
6/6
14 / 12
7
7
15
14
14
14
0
0
0
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
2
VL
6/0
0
17
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano Ano
2
MT
9/-
11
30
0
-
DE
NA
VYU
-
Ne
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
[32]
celkem
přijato
Forma Druh
studia studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
Ne
OKRES ROKYCANY
str.
Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany……...………………………………………………………………………………….. 34
Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské Rokycany………………………………………………………………………………. 34
Střední škola Rokycany...………………………………………………………………………………………………………………… 35
[33]
G Y M N Á Z I U M A S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A, R o k y c a n y, M l á d e ž n í k ů 1 1 1 5
Škola:
Adresa: Mládežníků 1115, Nové Město, 337 01 Rokycany 1
Okres: RO
IČ: 48380296
Ředitel: Ing. Drahomíra Rancová
Pracovník pro informace: Ing. Drahomíra Rancová
Tel: 371 725 387
Typ školy: ST
Ubytování: Není
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ
Stravování: Ano
.
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 15.11. 2013 a 16.11. 2013
Kód oboru
79-41-K/81
79-41-K/41
78-42-M/02
18-20-M/01
Název oboru - RVP
Gymnázium
Gymnázium
Ekonomické lyceum
Informační technologie
Název ŠVP
Moje škola
Moje škola
Ekonomické lyceum
Informační a databázové systémy
Délka Ukonč.
stud. stud.
8
4
4
4
MT
MT
MT
MT
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
50 / 31
32 / 19
24 / 20
37 / 21
31
19
20
21
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
2014/15
plánov.
Školné
30
30
30
30
0
0
0
0
371 725 363
371 725 363
[email protected]
www.gasos-ro.cz
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Č, M
-
S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě L E S N I C K É A Z E M Ě D Ě L S K É, R o k y c a n y, M l á d e ž n í k ů 2 2 8
Škola:
Adresa: Mládežníků 228, Nové Město, 337 01 Rokycany 1
Okres: RO
IČ: 00077755
Ředitel: Ing. Miroslav Randl
Pracovník pro informace: Mgr. M. Růžková
Tel: 371 722 032
Typ školy: ST
Ubytování: Ano
1 000,- Kč/měs.
Cizí jazyky: NJ,AJ
Stravování: Ano
72,- Kč/celodenní
P o z n á m k y ke škole:
25,-Kč/oběd
Den otevřených dveří: 6. a 7. 12. 2013
Na všechny obory přijímáme bez přijímacích zkoušek. Škola umožňuje zkoušky z myslivosti, svářečské zkoušky, řidičský průkaz.
DE
DE
DE
DE
-
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
Prospěch OZP PLP
ZŠ5
PŠD
PŠD
PŠD
1,00
1,30
1,70
1,80
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
371 722 032
371 722 032
[email protected]
www.soulz.cz
Od 1. 7. 2014 dojde ke sloučení se Střední školou, Jeřabinová ul., Rokycany.
Kód oboru
41-55-H/01
41-56-H/01
Název oboru - RVP
Opravář zemědělských
strojů
Lesní mechanizátor
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. /odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
Opravář zemědělských strojů
3
VL
13 / 9
10
12
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
Lesní mechanizátor
3
VL
10 / 8
8
17
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
[34]
Škola:
STŘEDNÍ
ŠKOLA, Rokycany, Jeřabinová 96 /III
Adresa: Jeřabinová 96/III., Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany
Ředitel: Mgr. Václav Vild
Pracovník pro informace:
Typ školy: ST
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Okres: RO
Mgr. Václav Žíla
Ubytování: Ano
Stravování: Ano
IČ: 18242171
Tel: 371 728 523 (kl. 220)
900,- Kč/měs.
600,- Kč/měs.
26,- Kč/oběd
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
371 725 596
371 725 597
[email protected]
www.skola-rokycany.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 28.11.2013 (8.00 – 14.00), 29.11.2013 (8.00 -17.00), 30.11.2013 (8.00 -11.00).
Do oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Ubytování zajištěno na SOU lesnickém a zemědělském.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
Mechanik seřizovač
Gastronomické služby
Obchodník - podnikatel
Zámečník
Obráběč kovů
Automechanik
4
4
4
3
3
3
MT
MT
MT
VL
VL
VL
46 / 27
31 / 21
17 / 10
18 / 5
22 / 15
22 / 11
27
21
10
5
15
11
48
30
24
30
30
24
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
65-51-H/01
66-51-H/01
Mechanik seřizovač
Gastronomie
Obchodník
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Mechanik opravář
motorových vozidel
Kuchař - číšník
Prodavač
Kuchař - číšník
Prodavač – smíšené zboží
3
3
VL
VL
40 / 24
8/4
24
4
51
24
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ano
Ano
23-43-L/51
64-41-L/51
64-41-L/01
Provozní technika
Podnikání
Podnikání
Provozní technika
Podnikání
Podnikání
2
2
3
MT
MT
MT
7/29 / 31 / -
7
29
31
30
60
30
0
0
0
-
DE
DE
DA
NA
NA
NA
VYU
VYU
VYU
-
Ano Ano
Ano Ano
Ano Ano
23-45-L/01
65-41-L/01
66-41-L/01
23-51-H/01
23-56-H/01
23-68-H/01
[35]
OKRES DOMAŽLICE
str.
Gymnázium J.Š. Baara Domažlice…………………………………………………………………………………………………37
VOŠ, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice………………………………………………………………37
Střední odborné učiliště, Domažlice……………………………………………………………………………………………….. 38
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn…………………………………………………………………39
Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean, s.r.o. Staňkov………..……………………………………………………. 40
Základní škola a Odborná škola Horšovský Týn………..………………………………………………………………………… 40
OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ – koná se v MKS Domažlice dne 24.10.2013, pořádá OHK Domažlice,
kontaktní osoba: pí. Votavová, [email protected], tel.: 722 106 020
[36]
G Y M N Á Z I U M J. Š. B A A R A, D o m a ž l i c e, P i v o v a r s k á 3 2 3
Škola:
Adresa: Pivovarská 323, 344 01 Domažlice
Okres: DO
IČ: 48342912
Telefon: 379 725 464
Ředitel: Mgr. Jana Štenglová
Pracovník pro informace: Radka Nebehajová
Tel: 379 414 211
Fax:
379 725 957
Typ školy: ST
Ubytování: není
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, L
Stravování: ano
29,- Kč/oběd vyšší gym; 28,-Kč/oběd nižší gym.
WWW: www.gymdom.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 4.12.2013.
Pro 4-leté gymnázium: přijetí bez přijímacích zkoušek – započítávají se výsledky školního prospěchu (bez výchov – Hv, Tv, Vv) za poslední 3 pololetí ZŠ a mimořádné úspěchy v soutěžích a olympiádách. Při
shodě průměru budou rozhodovat profilové předměty – ČJ, M a CJ. Od 4. ročníku možnost výběru blokové výuky – ekonomický blok, společensko-vědní blok, přírodovědný blok a technický blok.
V souvislosti s přijímacím řízením pro 8-leté a 6-leté gymnázium organizuje škola přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky (po 10 hodinách z obou předmětů). Závazné přihlášky přijímá sekretářka školy
do konce ledna na tel. č. 379 414 211, e-mail:[email protected] . Cena kurzovného je 800,- Kč (úhrada kurzovného od 7 do 15.30 hod. u hospodářky školy).
Škola má bezbariérový přístup.
Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/61
79-41-K/81
Název oboru - RVP
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
Otevřená škola
Otevřená škola
Otevřená škola
4
6
8
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
MT
MT
MT
40 / 27
45 / 33
49 / 32
26
33
32
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
30
30
30
0
0
0
Č, M, OSP
Č, M, OSP
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
DE
DE
DE
Prospěch OZP PLP
PŠD
ZŠ7
ZŠ5
-
-
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A, O B C H O D N Í A K A D E M I E A S T Ř E D N Í Z D R A V O T N I C K Á Š K O L A, D o m a ž l i c e, E r b e n o v a 1 8 4
Škola:
Adresa: Erbenova 184, 344 01 Domažlice
Okres: DO
IČ: 48342939
Telefon: 379 724 581
Ředitel: Mgr. Věra Prantlová
Pracovník pro informace: Ing. Zdeněk Kubalík Tel: 379 724 581, kl.37
Fax:
379 722 346
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1100,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, L
Stravování: ano
1300,- Kč/měs.
WWW: www.oadomazlice.cz
P o z n á m k y ke škole:
U stravování může dojít do 1.1.2014 ke změně ceny.
Den otevřených dveří: 4.12.2013 - Obchodní akademie (10.00 - 17.00 hod.), Erbenova 184, kontakt Mgr. Kristina Bendová, tel. 379 724 581; Střední zdravotnická škola (10.00 - 17.00 hod.),
Chodské náměstí 97, kontakt PhDr. Hana Šťastná, tel. 379 722 564.
U stravování může dojít do 1.1.2014 ke změně ceny.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Žáci budou přijímáni do všech oborů bez přijímacích zkoušek podle vysvědčení ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. tř.,1.pol.9.tř.), ostatní podrobnosti ohledně prospěchu při Dnu otevřených dveří.
U oboru Obchodní akademie zaměření na cestovní ruch – lze složit certifikovanou průvodcovskou zkoušku ve 3. ročníku.
U oborů Obchodní akademie a Informační technologie lze v průběhu vzdělávání složit státní zkoušku ze psaní na klávesnici.
P o z n á m k y pro obory VOŠ:
Den otevřených dveří: 26.2.2014, kontakt PhDr. Ivana Havlíčková, tel. 731 433 020
Přihlášky 1. termín - do 31.5.2014, přijímací řízení 1. termín - 23.6.2014 - uchazeči budou vybíráni dle prospěchu z maturitního vysvědčení.
Přihlášky 2. termín - do 23.8.2014, přijímací řízení 2. termín - 29.8.2014 (pouze v případě nenaplnění počtu v prvním termínu).
Pro obě formy vzdělávání možná volba jazyků (NJ nebo AJ) - anglická skupina musí mít nejméně 10 studentů. Škola jedná o akreditaci kombinované formy vzdělávání pro obor Sociální práce a sociální
pedagogika.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
roční
Přijímací Forma Druh
zkoušky studia studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
18-20-M/01
53-41-M/01
63-41-M/02
Informační technologie
Zdravotnický asistent
Obchodní akademie
Informační technologie Domažlice
Zdravotnický asistent
Obchodní akademie Domažlice
4
4
4
MT
MT
MT
48 / 21
31 / 20
47 / 24
35
31
37
30
30
30
0
0
0
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano Ne
Ne Ano
Ano Ne
75-32-N/01
Sociální práce a sociální
pedagogika
Sociální práce a sociální
pedagogika
Sociální práce
3
A
33 / -
30
30
3 000,-
-
DE
VO
MAT
-
Ne
Ano
Sociální práce
3,5
A
59 / -
30
30
3 000,-
-
DA
VO
MAT
-
Ne
Ano
75-32-N/01
[37]
S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě, D o m a ž l i c e, P r o k o p a V e l i k é h o 6 4 0
Škola:
Adresa: Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Okres:
DO
IČ:
18230083
Telefon: 379 723 231
Ředitel: Mgr. Zdeňka Buršíková
Pracovník pro informace: Mgr. Zdeňka Buršíková
Tel: 379 723 231
Fax:
Typ školy: ST
Ubytování: ano
800,-Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
1 600,- Kč/měs.
WWW: www.soudom.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: Domažlice 15.11. a 4.12.2013 , Stod 15.11. 2013 a 16.1.2014. Žáci mají možnost při DOD navštívit prostory školy, pohovořit s učiteli, s žáky a vyzkoušet jednotlivé činnosti.
V přijímacím řízení se zohledňuje prospěch za 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku základní školy.
Informace obory DOMAŽLICE:
Škola pořádá technické kroužky KOVO a TRUHLÁŘSKÝ určené pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (listopad 2013 – únor 2014)
Při studiu lze získat:

Gastronomie - barmanský kurz, kurz studené kuchyně, somelierský kurz

Kosmetické služby - kurzy: P-shine, trvalá na řasy, nehtová modeláž - gel s lampou, zdobení přírodních nehtů, korekce obličeje a společenské líčení, mikromasáž očního okolí, masáž
trapézových svalů, masáž horkými lávovými kameny, japonské tetování.

Kuchař-číšník - barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny.

Strojní mechanik - svářečský kurz, v průběhu studia je možné zvolit zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů – spolupráce s firmou Gerresheimer Horšovský Týn (praxe, možnost
dalšího profesního uplatnění ve firmě).

Operátor skladování - kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, vazačský kurz nebo jeřábnický kurz, program SAP pro skladové hospodářství, řízené sklady, plánování dopravy pro
logistiku; výuka možná ve Stodě i v Domažlicích
Všichni absolventi získávají po ukončení školy certifikát EUROPASS o své kvalifikaci platný v celé EU.
Stravování v jídelně v budově SOU – cena za oběd 25,-Kč. Ubytování možno v DM VOŠ, OA a SZŠ Domažlice.
Informace pro místo poskytování vzdělání STOD:
Při studiu lze získat: Kadeřnice – kosmetický kurz; Mechanik elektrotechnik – získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Stravování – jídelna v budově DM, Plzeňská 322, cena za oběd 27,- Kč. Ubytování – DM, Plzeňská 322, 800,-Kč/měsíc, celodenní stravování 72,-Kč/den.
Kód oboru
Název oboru - RVR
Místo poskytování vzdělání Stod
26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a
přístroje
65-51-H/01
Kuchař – číšník
69-51-H/01
Kadeřník
64-41-L/51
64-41-L/51
Mechanik informačních a
bezpečnostních systémů
Podnikání
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
3
VL
3
3
VL
VL
2
3
MT
MT
Mechanik seřizovač
Gastronomie
Kosmetické služby
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Truhlář
Kuchař-číšník
Logistik – operátor skladu
4
4
4
3
3
3
3
3
MT
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
55 / 32
22 / 10
17 / 0
32 / 18
44 / 20
11 / 7
40 / 11
8/0
Kadeřník
3
VL
72 / 48
Podnikání
2
MT
45 / -
Podnikání
Podnikání
Místo poskytování vzdělání Domažlice
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
65-41-L/01
Gastronomie
69-41-L/01
Kosmetické služby
23-51-H/01
Strojní mechanik
23-56-H/01
Obráběč kovů
33-56-H/01
Truhlář
65-51-H/01
Kuchař - číšník
66-53-H/01
Operátor skladování
(Domažlice i Stod)
69-51-H/01
Kadeřník
64-41-L/51
Název ŠVP
15 / 11
15
2014/15
plánov.
Školné
12
0
-
0
0
[38]
74
48
Prospěch OZP PLP
Druh
studia
Pro
uchazeče
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
2,8
2,3
Ne
Ne
Ano
Ano
0
0
-
DE
DA
NA
NA
VYU
VYU
2,3
2,3
Ne
Ne
Ano
Ano
30
30
15
12
15
24
42
15
0
0
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
54
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
60
0
-
DE
NA
VYU
-
Ne
Ano
počty přihlášených / přijatých žáků
jsou zahrnuty v tabulce pro
Domažlice (viz níže)
45
22
16
30
43
13
42
8
Přijímací Forma
zkoušky studia
Škola:
S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A A S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě, H o r š o v s k ý T ý n, L i t t r o w a 1 2 2
Adresa: Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn
Okres: DO
IČ: 00376469
Ředitel: Ing., Bc. Václav Švarc
Pracovník pro informace: Ing., Bc. Jarmila Ledvinová
Tel: 379 410 061
Typ školy: ST
Ubytování: ano
750,- Kč/měs.
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
26,-Kč/oběd, 70,-Kč/celodenní stravování
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 6.12.2013 (8.00 - 16.00 hod.), návštěva školy možná kdykoliv v průběhu školního roku.
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
379 410 051
379 410 071
[email protected]
www.sos-souhtyn.cz
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Počítače a internet volně přístupné v každé třídě.
Možnost získat evropský počítačový „řidičský“ průkaz ECDL – předpoklad pro vysokou školu.
Absolvent získává v rámci učebních osnov:
 Mechanik opravář motorových vozidel – zdarma ŘP sk. B a C, možnost dokončení profesního průkazu řidiče zdarma, autotuning.
 Opravář zemědělských stojů - svářečské zkoušky autogenem a CO2, zdarma ŘP sk. B,T a C, možnost dokončení profesního průkazu řidiče zdarma.
 Agropodnikání – zdarma ŘP sk. B a T.
Absolvent může při studiu získat:
 Kuchař-číšník - barmanský kurz a kurz studené kuchyně
 Mechanik opravář motorových vozidel – za poplatek 3000,- Kč možnost získat svářečský průkaz
 Agropodnikání - myslivecké zkoušky a výuka jezdectví na koních, možnost prázdninových praxí v Německu (za mzdu)
 Zedník – za odborný výcvik pravidelné příjmy žáků až 1 500,- Kč měsíčně.
Vlastní autoškola, autodílny, svářečská škola, penzion a malý hospodářský dvůr. Odborné praxe v předních podnicích okresu. Škola realizuje projekty: Škola pro praktický život
Výuka jazyků a matematiky ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami s využitím IKT spolufinancované z fondů Evropské unie a MŠMT ČR.
Kód oboru
Název oboru - RVP
65-51-H/01
Stavebnictví
Agropodnikání
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Mechanik opravář
motorových vozidel
Cukrář
Zedník
Opravář zemědělských
strojů
Kuchař - číšník
64-41-L/51
Podnikání
36-47-M/01
41-41-M/01
75-31-M/01
23-68-H/01
29-54-H/01
36-67-H/01
41-55-H/01
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma
zkoušky studia
Druh
studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
Pozemní stavitelství
Agropodnikání
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
Automechanik
4
4
4
MT
MT
MT
4/0
20 / 11
36 / 28
0
13
30
30
30
30
0
0
0
Ano
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
3
VL
39 / 17
20
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
Cukrář
Zedník
Opravář zemědělských
strojů
Kuchař - číšník
3
3
3
VL
VL
VL
19 / 9
8/6
46 / 29
10
8
28
24
24
30
0
0
0
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ano
Ano
3
VL
40 / 16
17
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
2
MT
33 / -
41
60
0
-
DE
NA
VYU
-
Ne
Ne
[39]
S O U K R O M Á S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A A G Y M N Á Z I U M B E A N s.r.o.
Škola:
Adresa: Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Okres: DO
IČ: 25630997
Telefon: 773 971 313
Ředitel: Ing. Marie Bastlová
Pracovník pro informace: Ing. Marie Bastlová
Tel: 773 971 313
Fax:
Typ školy: SO
Ubytování: není
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
30,-Kč/oběd
WWW: www.obchodniakademie.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 14.12.2013 a 11.1.2014
Ubytování zajištěno: ISŠ Stod - 800,-Kč, stravování 700,- Kč. Škola připlácí studentům na oběd denně částku 4,10 Kč. Stravování v budově školy. Úhrada školného je možná ve splátkách.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Obor Obchodní akademie – výběr zaměření od 3. ročníku studia: Cestovní ruch
Veřejná správa a právo
Provoz diplomatických služeb
V budově školy je zajištěn bezbariérový přístup.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
roční
Přijímací Forma
zkoušky studia
Druh
studia
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
79-41-K/41
63-41-M/02
Gymnázium
Obchodní akademie
Programování
Cestovní ruch
4
4
MT
MT
0/0
10 / 8
0
8
30
28
18 000,18 000,-
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
2,00
Ano
Ano
Ne
Ne
63-41-M/02
64-41-L/51
64-41-L/51
36-56-H/01
Obchodní akademie
Podnikání
Podnikání
Kominík
Cestovní ruch (viz poznámka)
Podnikání
Podnikání
Kominické práce
4
2
3
1
MT
MT
MT
VL
12 / 0/0
25 / 20 / -
12
0
25
20
30
24
40
30
20 400,20 400,20 400,20 000,-
-
DA
DE
DA
DA
NA
NA
DZŠ
VYU
VYU
-
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
VYU/MAT
Z Á K L A D N Í Š K O L A A O D B O R N Á Š K O L A, H o r š o v s k ý T ý n, N á d r a ž n í 89
Škola:
Adresa: Nádražní 89, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
Okres: DO
IČ: 70842779
Telefon: 379 422 310
Ředitel: Mgr. Jana Tomášková
Pracovník pro informace: Ing. Bc. Marcela Šalounová Tel: 379 422 941
Fax:
Typ školy: ST
Ubytování:
viz pozn.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: Stravování: ano
28,- Kč/oběd
WWW: www.zs-oshtyn.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 10. 12. 2013, 14. 1. 2014
Ubytování je možné zajistit v zařízení SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa. Cena za stravování je 28,-Kč/oběd.
Přihlášky je nutno zasílat na adresu řed. školy: Základní škola a Odborná škola, Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn. Adresa sídla odloučeného pracoviště je: K terénu 64, Horšovský Týn.
Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách v Horšovském Týně, K terénu 64 - 65, na odloučeném pracovišti v Poběžovicích, Masarykova 287 (Tesařské práce, Praktická škola dvouletá,
jednoletá). Praktický výcvik převážně ve smluvně zajištěných pracovištích.
Lékařské potvrzení a psychologické vyšetření u všech oborů ne starší než 12 měsíců je nezbytné!!! Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá - určena pro žáky ZŠ speciální.
Kód oboru
28-57-E/01
29-51-E/01
31-59-E/01
36-57-E/01
36-64-E/01
36-67-E/01
41-52-E/01
75-41-E/01
78-62-C/02
78-62-C/01
Název oboru - RVP
Keramická výroba
Potravinářská výroba
Šití oděvů
Malířské a natěračské práce
Tesařské práce
Zednické práce
Zahradnické práce
Pečovatelské služby
Praktická škola dvouletá
Praktická škola jednoletá
Název ŠVP
Škola pro život
Škola pro život
Škola pro život
Škola pro život
Škola pro život
Škola pro život
Škola pro život
Škola pro život
Škola pro život
Škola pro život
Délka Ukonč.
stud. stud.
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
JI
JI
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
6/6
18 / 9
0/0
7/7
5/5
2/0
6/6
6/5
0/0
5/5
[40]
celkem
přijato
6
9
0
7
5
0
6
5
0
5
2014/15
plánov.
Školné
8
8
8
8
8
8
8
8
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch OZP PLP
-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
OKRES KLATOVY
str.
Gymnázium J. Vrchlického Klatovy………………………………………………………………………………………………. 42
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Klatovy …………………………………………………………………….. 42
Střední zdravotnická škola Klatovy – škola sloučena …….…………………………………………………………………….. 43
Integrovaná střední škola Klatovy – škola sloučena …………………………………………………………………………… 43
Střední průmyslová škola Klatovy………………………………………………………………………………………………… 43
Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy……………………………………………………………….……………… 44
Gymnázium Sušice………………………………………………………………………………………………………………… 44
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice..…………………………………………….. ………………………….. 45
Střední škola Horažďovice……………..……………………………….…………………………………………………………..45
AKADEMIE ŘEMESEL - koná se dne 6. 11. 2013 v kulturním domě DRUŽBA v Klatovech, pořádá OHK Klatovy
Kontaktní osoba: Ing. Kolářová, [email protected], tel.: 376 313 251
[41]
G Y M N Á Z I U M J. V R C H L I C K É H O K l a t o v y
Škola:
Adresa: Národních mučedníků 347, 339 01 Klatovy
Okres: KT
IČ: 61750972
Ředitel: RNDr. Jiří Šlégl
Pracovník pro informace: RNDr. Jiří Šlégl
Tel: 376 313 092
Typ školy: ST
Ubytování: ano
700,- Kč/měs.
Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, L, ŠJ
Stravování: ano
1300,- Kč/měs. (celodenní)
P o z n á m k y ke škole:
23,- Kč/oběd-nižší gym./25,-Kč/oběd vyšší gym.
Den otevřených dveří: 10.12. 2013
Možnost složení mezinárodně uznávaných zkoušek z cizích jazyků, široká nabídka volitelných předmětů, kvalitní příprava ke studiu na vysokých školách.
Přijímací zkoušky do šestiletého a osmiletého gymnázia se konají v případě přihlášených zájemců v počtu nad 40.
Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/61
79-41-K/81
Název oboru – RVP
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Název ŠVP
ŠVP pro vyšší gymnázium
ŠVP pro nižší gymnázium
ŠVP pro nižší gymnázium
Délka Ukonč.
stud. stud.
4
6
8
MT
MT
MT
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
93 / 54
48 / 33
42 / 32
celkem
přijato
54
33
32
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací
zkoušky
60
30
30
0
0
0
Č, M, OP
Č, M, OP
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
376 313 092
376 310 847
[email protected]
www.klatovynet.cz/gymkt
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
V Y Š Š Í O D B O R N Á Š K O L A, O B C H O D N Í A K A D E M I E, S T Ř E D N Í Z D R A V O T N I C K Á Š K O L A
A J A Z Y K O V Á Š K O L A S P R Á V E M S T Á T N Í J A Z Y K O V É Z K O U Š K Y, K l a t o v y
Adresa: Plánická 196, 339 01 Klatovy
Okres: KT
IČ: 61781771
Ředitel: Ing. Soňa Rabušicová
Pracovník pro informace:
Kateřina Kubíčková
Tel: 376 313 551, 376 313 556
Typ školy: ST
Ubytování: ano
700,- Kč/měs.
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, L
Stravování: ano
viz poznámka
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 29.11.2013.
Dálkový obor Zdravotnický asistent je otvírán 1x za 5 let.
Od 1.7.2011 došlo ke sloučení SZŠ Klatovy a VOŠ, OA a JŠ Klatovy.
Stravování: ceny obědů 23,-Kč (12-14 let), 25,-Kč (15-19 let), 49,-Kč (dospělí), celodenní stravování pro ubytované 68,-Kč/den, polopenze 43,-Kč/den.
DE
DE
DE
Prospěch OZP PLP
PŠD
ZŠ7
ZŠ5
-
-
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Škola:
Í
Kód oboru
Název oboru RVP
78-42-M/04
53-41-M/01
63-41-M/02
69-41-L/01
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Obchodní akademie
Kosmetické služby
63-43-N/03
63-43-N/03
63-41-N/22
63-41-N/22
Název ŠVP
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Obchodní akademie
Kosmetické služby
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
2014/15
plánov.
Školné
roční
Přijímací
zkoušky
376 310 939
376 310 939
[email protected]
www.oakt.cz
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
4
4
4
4
MT
MT
MT
MT
36 / 15
49 / 38
109 / 56
19 / 11
17
43
56
11
30
45
60
15
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano Ne
Ne Ano
Ano Ne
Ne Ano
Bankovnictví
Bankovnictví
Účetnictví a daně
Účetnictví a daně
3
3
3
3
A
A
A
A
15 / 26 / 24 / 36 / -
25
30
23
30
30
30
30
30
3 000,3 000,3 000,3 000,-
-
DE
KS
DE
KS
VO
VO
VO
VO
MAT
MAT
MAT
MAT
-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Jednoleté studium cizího jazyka
1
0
0
0
26 000,-
-
DE
PM
MAT
-
Ano
Ne
[42]
Škola:
Adresa:
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Klatovy
Kollárova 444, 339 01 Klatovy
Okres:
IČ:
KT
00669768
Škola je od 1.7.2011 sloučena s Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní závěrečné zkoušky, Plánická196, Klatovy
(viz str. 42 této brožury).
Škola:
Adresa:
I N T E G R O V A N Á S T Ř E D N Í Š K O L A, K l a t o v y, V o ř í š k o v a 8 2 3
Voříškova 823, 339 01 Klatovy
Okres: KT
IČ: 00574732
Škola je od 1.7.2012 sloučena se Střední průmyslovou školou Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, s tím, že obory vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie (denní forma studia),
65-41-L/51 Gastronomie (denní a dálková forma studia nástavbového oboru) budou převedeny na Střední školu zemědělskou a potravinářskou, Klatovy,
Národních mučedníků 141.
S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A, K l a t o v y, n á b ř e ž í K p t. N á l e p k y 3 6 2
Škola:
Adresa: nábř. Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy
Okres: KT
IČ: 61750883
Ředitel: Ing. Jiří Dio
Pracovník pro informace: Ing. Jiří Dio
Tel: 376 313 262
Typ školy: ST
Ubytování: ano
v poznámce
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
v poznámce
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 6.12.2013. Cena za ubytování a stravování se řídí platným ceníkem, který může být v průběhu roku aktualizován.
Kód oboru
Název oboru – RVP
23-41-M/01
26-41-M/01
Strojírenství
Elektrotechnika
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
23-51-H/01
23-52-H/01
23-56-H/01
23-68-H/01
Strojní mechanik
Nástrojař
Obráběč kovů
Mechanik opravář
motorových vozidel
Název ŠVP
Strojírenství
Elektrotechnika - Automatizační
technika
Ekonomika a podnikání ve
strojírenství
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
2014/15
plánov.
Školné
376 313 262
376 310 000
[email protected]
www.spskt.cz
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
4
4
MT
MT
42 / 22
51 / 23
22
23
30
30
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ano Ne
Ano Ano
4
MT
30 / 11
30
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
12 / 6
1/1
8/2
36 / 24
6
1
2
24
24
12
12
30
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
[43]
STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ, Klatovy
Škola:
Adresa: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Okres: KT
IČ: 61781797
Telefon: 376 326 262
Ředitel: Ing. Vladislav Smolík
Pracovník pro informace: Ing. Matějková, Ing. Netíková
Tel: 376 326 280, 376 311 605
Fax:
376 313 569
Typ školy: ST
Ubytování: ano
700,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
1500,- Kč/měs. (celodenní)
WWW: www.sszp.kt.cz
P o z n á m k y ke škole:
24,- Kč/oběd
Den otevřených dveří: 6.12.2013 (8.00 - 16.00 hod. ), jinak po domluvě.
P o z n á m k y pro uchazeče s PŠD:
Obor Ekologie a životní prostředí (ŠVP - Ochrana přírody a prostředí) se otevírá jednou za dva roky, ve šk. roce 2014/15 nebude otevřen.
Obor Veřejnosprávní činnost se rovněž otevírá jednou za dva roky, ve šk. roce 2014/15 bude otevřen.
Žáci se stravují ve školní jídelně, výběr ze 3 jídel, cena za oběd 24,- Kč. Škola má bezbariérový přístup v celé škole.
Obor Agropodnikání – řidičský průkaz zdarma, u ostatních oborů jako nepovinný předmět.
Škola disponuje mnoha zařízeními, která doplňují a zároveň zatraktivňují vyučovací proces: autoškola, digitalizovaná meteorologická stanice, botanická zahrada, stacionář zraněných zvířat, společenský
sál, Zelená knihovna, ekologická „zelená“ učebna, ekologické zahradní jezírko, arboretum, jídelna, tělocvična s posilovnou, domov mládeže, školní bufet. Škola vybudovala Centrum výcviku a
celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech, která zahrnuje cukrárnu, pekárnu, prodejnu a restaurační a ubytovací zařízení. Tím se rozšíří a zkvalitní zázemí pro praktické
vyučování žáků učebních oborů (cukrář, pekař, kuchař-číšník), studijních oborů (ekonomika a podnikání se zaměřením na management gastronomie a hotelnictví a management potravinářských výrob)
a oboru nástavby (podnikání).
Škola zažádala o nový učební obor 41-52-H/01 Zahradník
Kód oboru
Název oboru - RVP
16-01-M/01
41-41-M/01
63-41-M/01
Ekologie a životní prostředí
Agropodnikání
Ekonomika a podnikání
68-43-M/01
65-41-L/01
29-53-H/01
29-54-H/01
29-56-H/01
65-51-H/01
Veřejnosprávní činnost
Gastronomie
Pekař
Cukrář
Řezník - uzenář
Kuchař - číšník
64-41-L/51
64-41-L/51
65-41-L/51
65-41-L/51
Podnikání (denní forma)
Podnikání (dálková forma)
Gastronomie
Gastronomie
Název ŠVP
Ochrana přírody a prostředí
Agropodnikání
Management potravinářských
výrob
Veřejnosprávní činnost
Gastronomie
Pekař
Cukrář - výroba
Řezník - uzenář
Kuchař-číšník pro pohostinství,
kuchař
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
4
4
4
MT
MT
MT
30 / 15
27 / 15
29 / 12
15
16
14
0
30
30
0
0
0
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PSD
PŠD
-
Ano Ne
Ano Ano
Ano Ne
4
4
3
3
3
3
MT
MT
VL
VL
VL
VL
0/0
28 / 16
9/5
30 / 20
6/3
34 / 14
0
17
14
25
3
20
30
30
15
30
15
60
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
2
3
2
3
MT
MT
MT
MT
30/ 30/ 13/ 0
19
30
9
0
30
30
30
30
0
0
0
0
-
DE
DA
DE
DA
NA
NA
NA
NA
VYU
VYU
VYU
VYU
-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
GYMNÁZIUM Sušice
Škola:
Adresa: F. Procházky 324, 342 01 Sušice
Okres: KT
IČ: 61781444
Ředitel: Mgr. Ivan Kratochvíl
Pracovník pro informace: RNDr. Jaroslav Vichr
Tel: 376 523 313
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1200,- Kč
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ, RJ
Stravování: ano
450,- Kč
P o z n á m k y ke škole:
24,- Kč/oběd (ZŠ Lerchova)
Den otevřených dveří: 29.11.2013. Úspěšnost o studium na VŠ 90%, roční náklady na pomůcky 800,- Kč (vyšší gymnázium učebnice + sešity).
Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
Název oboru – RVP
Gymnázium
Gymnázium
Název ŠVP
Prospěch OZP PLP
Délka Ukonč.
stud. stud.
4
8
MT
MT
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
25 / 20
33 / 31
[44]
celkem
přijato
20
31
2014/15
plánov.
Školné
30
30
0
0
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
376 526 407
376 526 407
[email protected]
www.gymsusice.cz
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
ČJ, M
DE
DE
-
PŠD
ZŠ5
Prospěch OZP PLP
1,40
1,20
Ano
Ano
Ne
Ne
S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A A S T Ř E D N Í O D B O R N É U Č I L I Š T Ě, S u š i c e, U K a p l i č k y 7 6 1
Škola:
Adresa: U Kapličky 761, 342 01 Sušice
Okres: KT
IČ: 00077615
Ředitel: Ing. Jaromír Kolář
Pracovník pro informace: Ivana. Kodýdková Tel: 376 524 662
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1200,- Kč
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
1300,- Kč
P o z n á m k y ke škole:
21,- Kč/oběd
Den otevřených dveří: 22.10.2013 (8 – 13.00 hod.), 29.11. 2013 (8 – 16.00 hod.), 10. 1. 2014 (8 – 14.00 hod.)
Kód oboru
26-41-M/01
28-44-M/01
65-42-M/02
75-41-M/01
23-68-H/01
Název oboru – RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
-
-
Ano Ano
Ne Ano
Ano Ne
Ano Ne
Ne Ano
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ne Ano
Ano Ano
-
DE
NA
VYU
-
Ano
Elektrotechnika
Aplikovaná chemie
Cestovní ruch
Sociální činnost
Mechanik opravář motorových
vozidel
Elektrikář
Autoelektrikář
Truhlář
Instalatér
Zedník
Opravář zemědělských strojů
4
4
4
4
3
MT
MT
MT
MT
VL
12 / 6
-/31 / 21
6/0
24 / 11
12
31
0
24
30
30
30
30
24
0
0
0
0
0
-
3
3
3
3
3
3
VL
VL
VL
VL
VL
VL
5/0
11 / 6
12 / 6
8/3
30 / 20
0
11
12
8
30
12
10
12
12
12
24
65-51-H/01
69-51-H/01
Kuchař - číšník
Kadeřník
3
3
VL
VL
20 / 9
24 / 14
20
24
64-41-L/524
Podnikání
Podnikání
2
MT
64 / -
64
S T Ř E D N Í Š K O L A, H o r a ž ď o v i c e, B l a t e n s k á 3 1 3
Škola:
Adresa: Blatenská 313, 341 01 Horažďovice
Okres: KT
Ředitel: Ing. Vladimír Greger
Pracovník pro informace: Blanka Roubalová
Typ školy: ST
Ubytování: ano
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
Prospěch OZP PLP
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
Elektrotechnika
Aplikovaná chemie
Cestovní ruch
Sociální činnost
Mechanik opravář
motorových vozidel
Elektrikář
Autoelektrikář
Truhlář
Instalatér
Zedník
Opravář zemědělských
strojů
Kuchař - číšník
Kadeřník
26-51-H/01
26-57-H/01
33-56-H/01
36-52-H/01
36-67-H/01
41-55-H/01
376 326 376
376 524 190
[email protected]
www.sossusice.cz
-
-
DE
DE
DE
DE
DE
0
0
0
0
0
0
-
24
24
0
0
60
0
-
IČ: 00077631
Tel: 376 541 111
1100,- Kč/měs.
1280,- Kč/měs.
64,-Kč/den
-
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
376 541 112
376 541 110
[email protected]
www.sskola.horazdovice.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 8.11.2013, 13.12.2013.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka
stud.
Ukonč.
stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odezvzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
82-41-M/05
65-41-L/01
29-54-H/01
41-55-H/01
65-51-H/01
66-52-H/01
Grafický design
Gastronomie
Cukrář
Opravář zemědělských strojů
Kuchař-číšník
Aranžér
Grafický design
Gastronomie
Cukrář
Opravář zemědělských strojů
Kuchař-číšník
Aranžér
4
4
3
3
3
3
MT
MT
VL
VL
VL
VL
30 / 16
18 / 10
22 / 14
10 / 9
22 / 10
22 / 11
16
13
15
9
11
13
16
16
24
15
15
16
0
0
0
0
0
0
TZ
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
2,50
2,50
3,50
3,50
3,50
3,50
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
64-41-L/51
Podnikání
Podnikání
2
MT
31 / -
37
30
0
-
DE
NA
VYU
3,00
Ano
Ne
[45]
OKRES TACHOV
str.
Gymnázium Tachov…………….……………………………….………………………………………………………………….
Střední škola Bor ……………………………..…….………………………………………………………………………………
Střední průmyslová škola Tachov - Světce…………………….………………………………………………………………….
Gymnázium Stříbro………………………………………………………….……………………………………………………..
Střední odborná škola Stříbro………………………………………………………………………………………………………
Střední odborné učiliště a Základní škola Planá …………………………………………………………….…………………….
47
47
48
49
49
50
„KAM NA ŠKOLU? KAM DO UČENÍ? KAM ZA VZDĚLÁNÍM?“ – uskuteční se v kulturně společenském areálu „Mže“ v Tachově
dne 12.11.2013, pořádá MKS Tachov
Kontaktní osoba: P. Maroszová, [email protected], 374 630 004
[46]
GYMNÁZIUM, Tachov, Pionýrská 1370
Škola:
Adresa: Pionýrská 1370, 347 01 Tachov
Okres: TC
IČ: 70842566
Telefon:
Ředitel: Mgr. Irena Volkovinská
Pracovník pro informace:
Mgr. Michaela Halíková
Tel: 374 723 811
Fax:
Typ školy: ST
Ubytování: není
E-mail:
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ, L
Stravování: ano
650,-Kč/ měs. (pouze obědy)
WWW:
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 10. 12. 2013 (15:00 -17:00 hod.) a 11. 2. 2014 (15:00 -17:00 hod.)
Soutěžní den pro žáky 7. a 9. ročníků ZŠ proběhne dne 4. 2. 2014 od 9.00 do 12.00 hod.; zajímavou a poutavou formou se představuje gymnázium a jeho prostředí.
Šestileté gymnázium s povinnou volbou zaměření v posledním ročníku studia (2 profilace – humanitní, přírodovědná).
Stravování - pouze obědy ve vlastním stravovacím zařízení umístěném vedle školy.
Kód oboru
79-41-K/61
Název oboru - RVP
Gymnázium
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
Naše škola je jednička
6
MT
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
27 / 27
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
60
0
29
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
-
DE
STŘEDNÍ ŠKOLA, Bor, Plzeňská 231
Škola:
Adresa: Plzeňská 231, 348 02 Bor
Okres: TC
IČ: 00077879
Ředitel: Mgr. Zdeňka Valečková
Pracovník pro informace: Mgr. Irena Průchová
Tel: 374 790 537, 731 142 209
Typ školy: ST
Ubytování: není
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
620,- Kč/měs. (pouze obědy)
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 5.12. 2013 (7:30 -14:00 hod.). Školu lze navštívit v průběhu školního roku po předchozí domluvě. Stravování - pouze obědy.
Pro obor Kuchař – číšník je nutný zdravotní průkaz. U všech oborů teorie a odborný výcvik ve školských zařízeních v Boru.
U oboru Automechanik škola poskytuje bezplatně přípravu pro získání řidičského oprávnění sk. B, C, svářečský kurz za zvýhodněný poplatek.
U oboru Opravář zemědělských strojů škola poskytuje bezplatně přípravu pro získání řidičského oprávnění sk. B, C, T a bezplatně svářečský kurz.
Pro sk. A, T, E možno získat řidičské oprávnění za zvýhodněný poplatek po výuce.
Kód oboru
Název oboru - RVP
65-51-H/01
Mechanik opravář
motorových vozidel
Opravář zemědělských
strojů
Kuchař - číšník
64-41-L/51
64-41-L/51
Podnikání
Podnikání
23-68-H/01
41-55-H/01
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
374 723 811
374 723 811
[email protected]
www.gymtc.cz
-
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
Prospěch OZP PLP
ZŠ7
1,50
Ano
374 790 536-8, 731 142 208-9
374 790 538
[email protected]
www.ss-bor.pilsedu.cz
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
Automechanik
3
VL
19 / 14
15
24
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
Opravář zemědělských
strojů
Kuchař - číšník
3
VL
23/ 17
20
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
3
VL
20 / 15
18
30
0
-
DE
-
PSD
-
Ne
Ano
2
3
MT
MT
1/10 / -
0
4
30
30
0
0
-
DE
DA
NA
NA
VYU
VYU
-
Ano
Ano
Ne
Ne
[47]
Ne
STŘEDNÍ PRŮMYSLOV Á ŠKOLA, Tachov, Světce 1
Škola:
Adresa: Světce 1, 347 01 Tachov
Okres: TC
IČ: 00520110
Telefon: 374 723 995
Ředitel: Mgr. Jana Hrčková
Pracovník pro informace: Jaroslava Novotná
Tel: 374 616 351
Fax:
není
Typ školy: ST
Ubytování: ano
660,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
600,- Kč/měs., 29,- Kč (oběd)
WWW: www.sps-tachov.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 22.11.2013. Informační dny každý pátek v lednu 2014. Ubytování zajištěno ve vlastním domově mládeže. Komplexní výuka - teorie s odborným výcvikem; praktické vyučování na
smluvních pracovištích v provozech firem. Obor Obráběč kovů je zaměřený na obsluhu a základy programování CNC strojů. Učebny vybaveny audiovizuální technikou.
Inovace vzdělávání podporovaná digitálními technologiemi. Žáci obdrží certifikáty a osvědčení o další specializaci; všichni absolventi získávají Europass.
Pro uchazeče s výučním listem – obor Podnikání ve formě tříletého dálkového studia a dvouletého denního studia.
Při škole pracuje sdružení firem TEO, které podporuje školní i mimoškolní aktivity. Žáci s výborným prospěchem získávají nárok na stipendium školy i sdružení TEO.
Účast v odborných soutěžích. Nabídka odborného výcviku v Německu. Škola realizuje sportovní aktivity, lyžařský a turistický kurz.
V červnu 2014 bude dokončena dostavba výukových prostor a dovybavení technologiemi v hodnotě 31 mil. Kč. Škola umožňuje individuální vzdělávací plán pro doplnění kvalifikace a oceňuje
zájem a aktivitu žáků s podporou jejich talentu. Vedení školy zajímá uplatnění absolventů – spolupráce se zaměstnavateli i s vysokými školami.
Kód oboru
Název oboru - RVP
18-20-M/01
Informační technologie
23-41-M/01
36-45-M/01
23-51-H/01
23-56-H/01
26-51-H/02
33-56-H/01
36-67-H/01
Strojírenství
Technická zařízení budov
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Elektrikář - silnoproud
Truhlář
Zedník
64-41-L/51
64-41-L/51
Podnikání
Podnikání
Název ŠVP
Aplikované informační
technologie
Strojírenství
Technická zařízení budov
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Elektrikář - silnoproud
Truhlář
Zedník
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
2014/15
plánov.
Školné
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
Prospěch OZP PLP
4
MT
23 / 16
16
30
0
-
DE
-
PŠD
-
Ano
Ne
4
4
3
3
3
3
3
MT
MT
VL
VL
VL
VL
VL
13 / 11
4/0
16 / 7
22 / 15
9/4
9/5
3/3
12
0
8
15
4
5
3
30
30
24
24
24
24
12
0
0
0
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
2
3
MT
MT
0/0
16 / -
0
40
30
30
0
0
-
DE
DA
NA
NA
VYU
VYU
-
Ano
Ano
Ne
Ne
[48]
GYMNÁZIUM, Stříbro, Soběslavova 1426
Škola:
Adresa: Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
Okres: TC
Ředitel: Mgr. Milan Deredimos
Pracovník pro informace: Mgr. Milan Deredimos
Typ školy: ST
Ubytování: ano
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
IČ: 70842582
Tel: 374 630 246
1 000,-Kč/měs.
1 200,- Kč/celodenní
500,- Kč/obědy
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
374 630 240
374 622 388
[email protected]
www.goas.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 15.11.2013 (14:30 -18:00 hod.), 16.11.2013 (9:00 -12:00 hod.) a 17.1.2014 (14:30 -18:00 hod.), nebo kdykoliv po telefonické domluvě.
OA se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu, uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek podle prospěchu na ZŠ. Škola získala mezinárodní certifikát kvality vzdělávání International
Education Society - absolventi školy mohou obdržet Certifikát IES. Vysoká úspěšnost žáků obou studijních oborů při státní maturitě.
Škola má bezbariérový přístup. Ubytování v internátě SOŠ Stříbro.
Kód oboru
79-41-K/81
63-41-M/02
Název oboru - RVP
Gymnázium
Obchodní akademie
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
Škola pro 21. století
Obchodní akademie se
zaměřením na podnikání a
služby cestovního ruchu
8
4
MT
MT
2013/14
v 1. kole
celkem
přihl. / odevzdáno ZL přijato
50 / 30
38 / 25
2014/15
plánov.
30
29
Školné
30
30
0
0
Přijímací
zkoušky
Forma Druh
Pro
studia studia uchazeče
Č, M, OSP
-
DE
DE
Prospěch OZP PLP
ZŠ5
PŠD
-
-
Ano
Ano
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, Stříbro, Benešova 508
Škola:
Adresa: Benešova 508, 349 01 Stříbro
Okres: TC
IČ: 68783728
Telefon: 374 630 210
Ředitel: Mgr. Jarmila Kánská
Pracovník pro informace: Mgr. David Junek
Tel: 374 630 228
Fax:
Typ školy: ST
Ubytování: ano
1 000,- Kč/měs.
E-mail: [email protected]
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
Stravování: ano
1 200,- /mes./celodenní
WWW: www.sosstribro.cz
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 28.11.2013 (13:00 -17:00 hod.) a 29.11.2013 (9:00 -12:00 hod.). Školu lze navštívit v průběhu školního roku po předchozí domluvě.
Školní stravování: cena 30,- Kč/oběd. K ubytování žáků slouží zrekonstruovaný domov mládeže s bezplatným Wi-fi připojením.
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Pro praktické vyučování školní hospodářství a vlastní autoškola. Možnost zahraniční spolupráce a výměnných pobytů (SRN) a zahraniční praxe (Švýcarsko).
Cvičná škola České zemědělské univerzity v Praze. Státní maturitu v roce 2013 v didaktických testech z jazyků a matematiky úspěšně vykonali všichni žáci 4. ročníků.
Kód oboru
78-42-M/05
41-41-M/01
68-43-M/01
Název oboru - RVP
Přírodovědné lyceum
Agropodnikání
Veřejnosprávní činnost
Název ŠVP
Přírodovědné lyceum
Agropodnikání
Veřejnosprávní činnost
Délka Ukonč.
stud. stud.
4
4
4
MT
MT
MT
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
16 / 11
18 / 10
42 / 16
[49]
celkem
přijato
15
13
22
2014/15
plánov.
Školné
30
30
30
0
0
0
Přijímací Forma Druh
Pro
zkoušky studia studia uchazeče
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
Prospěch OZP PLP
-
Ano Ne
Ano Ano
Ano Ne
Ne
Ne
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A Z ÁKLADNÍ ŠKOLA, Planá, Kostelní 129
Škola:
Adresa: Kostelní 129, 348 15 Planá
Okres: TC
IČ: 48326437
Ředitel: Mgr. Josef Mára
Pracovník pro informace: Mgr. Anežka Chládková Tel: 374 750 516
Typ školy: ST
Ubytování: ano
700,- Kč/měs.
Cizí jazyky: AJ, NJ
Stravování: ano
1 400,- Kč/měs.
P o z n á m k y ke škole:
Den otevřených dveří: 28.11.2013 (8:00 - 14:00 hod.). Školu lze navštívit kdykoliv během školního roku - nejlépe po předchozí telefonické domluvě.
Do všech oborů přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. K ubytování žáků slouží domov mládeže hotelového typu.
Pro uchazeče v výučním listem (obory H) maturitní obor Podnikání – dvouleté denní studium.
Výuka vzdělávání podle školního vzdělávacího programu; praktická výuka v prvních ročnících studia probíhá ve vlastním výukovém prostředí;
od druhého ročníku studia ve firmách smluvních partnerů. Studium je doplněno kulturními i sportovními aktivitami.
Rodinné prostředí školy zajišťuje spolupráci s rodiči a ochranu žáků před škodlivými vlivy.
Kód oboru
Název oboru - RVP
Název ŠVP
Délka Ukonč.
stud. stud.
2013/14
v 1. kole
přihl. / odevzdáno ZL
celkem
přijato
2014/15
plánov.
Školné
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW:
Přijímací Forma Druh
zkoušky studia studia
374 750 511
374 750 523
[email protected]
www.souplana.cz
Pro
uchazeče
Prospěch OZP PLP
Ošetřovatel
Operátor skladování
Šití prádla
Truhlářské práce
3
3
2
3
VL
VL
VL
VL
13 / 9
9 / 15
1/0
2/0
16
16
0
0
30
30
14
14
0
0
0
0
-
DE
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Malířské a natěračské
práce
Zednické práce
Zahradnické práce
Kuchařské práce
3
VL
11 / 13
13
14
0
-
DE
-
PŠD
-
Ne
Ano
3
3
3
VL
VL
VL
7/5
4/0
23 / 25
9
0
28
14
14
28
0
0
0
-
DE
DE
DE
-
PŠD
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
69-54-E/01
75-41-E/01
Ošetřovatel
Operátor skladování
Šití prádla
Truhlářská a čalounická
výroba
Malířské a natěračské
práce
Zednické práce
Zahradnické práce
Stravovací a ubytovací
služby
Provozní služby
Pečovatelské služby
Provozní služby – pokojská
Pečovatelské služby
2
3
VL
VL
11 / 13
0/0
15
0
14
14
0
0
-
DE
DE
-
PŠD
PŠD
-
Ne
Ne
Ano
Ano
64-41-L/51
Podnikání
Podnikání
2
MT
17 / -
21
30
0
-
DE
NA
VYU
-
Ne
Ne
53-41-H/01
66-53-H/01
31-59-E/02
33-56-E/01
36-57-E/01
36-67-E/01
41-52-E/01
65-51-E/01
[50]
Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR
Krajská pobočka v Plzni
Úřad práce v Plzni, Kaplířova 7, 320 00 Plzeň
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání – I. patro
PhDr. Jana Tobrmanová
- č. dv. 124 – 125, tel. 950 148 752
e-mail: [email protected]
Úřad práce v Rokycanech, Palackého 162, 337 01 Rokycany
referát zprostředkování a poradenství – I. patro
Lenka Froňková
- č. dv. 8, tel. 950 158 205
e-mail: [email protected]
Úřad práce Plzeň–sever, Kaplířova 7, 320 00 Plzeň
referát zprostředkování a poradenství – I.patro
Laubrová Eva, DiS.
- č. dv. 130, tel: 950 149 444
e-mail: [email protected]
Úřad práce v Klatovech, Krameriova 180/I, 339 01 Klatovy
referát zprostředkování a poradenství – IPS, I. patro
Věra Drmolová
- č. dv. 17, tel. 950 128 419
e-mail: [email protected]
Úřad práce Plzeň-jih, Kaplířova 7, 320 00 Plzeň
referát zprostředkování a poradenství - I. patro
Laubrová Eva, DiS.
- č. dv. 130, tel: 950 149 444
e-mail: [email protected]
Informační a poradenské středisko Sušice
Nádražní 1226, 342 01 Sušice – úřední den pondělí, ostatní dny viz. Klatovy
Věra Drmolová
- tel: 950 128 250
e-mail: [email protected]
Úřad práce v Domažlicích, Msgre. B. Staška 265, 344 44 Domažlice
referát zprostředkování a poradenství - I. patro
Markéta Kopečná, Dis.
- č. dv. 316, tel. 950 112 471 (452)
e-mail: [email protected]
Úřad práce v Tachově, tř. Míru 1633, 347 01 Tachov
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání – 3. patro
Bc. Oldřich Struček
- č dv. 306 a 309, tel: 950 166 322
e-mail: [email protected]
Brožura „Čím budu?“ pro školní rok 2014 /15 je dostupná na web. stránkách Krajského úřadu www. plzensky-kraj.cz v oddíle Vzdělávání a sport.
[51]
Download

Čím budu