Skanska
v České a Slovenské republice
Juraj Novodomec
Přehled
• Skanska ve zkratce
• Organizace
• Aktivity
• Dobrá praxe
• Safety road map
• Výzvy bezpečnosti
Why
Why you
you
should
should
remember
remember
us?
us?
Hodnoty
Žádné
ztrátové
projekty
Žádné
ekologické
nehody
Žádné
pracovní
úrazy
Žádné
etické
prohřešky
Žádné
reklamace
Hodnoty
Žádné
ztrátové
projekty
Žádné
ekologické
nehody
Žádné
pracovní
úrazy
Žádné
etické
prohřešky
Žádné
reklamace
Aktivity
SRM
GSSD
SLT
ESSV
Standardy BOZP
Týden bezpečnosti
Safety road map
Safety road map
Lepší organizování,
vzdělávání, řízení a inspirace
je cesta k eliminaci
smrtelných úrazů a nulové
úrazovosti.
Proto jsme vyvinuli
Skanska Safety road map.
Kultura
Postoj/
Důvěra
Hodnoty
Školení
Měření
bezpečnosti
Kultura
Zodpovědnost
Vedení
Nevyhovující
9
Vyhovující
Dobrý
Světová třída
Minimální zapojení ze strany vedení
(všechny úrovně řízení)
Vedení si uvědomuje odpovědnost,
ale přesouvá ji na jiné
Bezpečnost je povzbuzována
managementem a vedení na stavbě
je viditelné
Vedení se aktivně zapojuje do
bezpečnosti a vše, co se ji týká je
viditelné a transparentní
Specialisté bezpečnosti nemají
autoritu/respekt
Specialisté bezpečnosti mají jenom
částečnou autoritu/respekt
Specialisté bezpečnosti se stali
poradci a bezpečnost je vyžadována
výrobním managementem
Specialisté bezpečnosti jsou
spolehlivými poradci a bezpečnost je
součástí všech zaměstnancům
(včetně nevýroby)
Lidé věří, že úrazy jsou součástí
podnikání a z bezpečnosti neplyne
žádná výhoda
Zaměstnanci znají požadavky na
bezpečnost, ale věří, že přínos mají
jen pro společnost, ne pro ně
samotné
Zaměstnanci chtějí dodržovat
požadavky společnosti v oblasti
bezpečnosti
Zaměstnanci očekávají práci na
bezúrazovém pracovišti a prevence
proti úrazům je jejích osobním cílem
Zlepšení bezpečnosti je vynucováno
represivními opatřeními
Bezpečnost představuje pro
zaměstnance určitý přínos, ale
náklady jsou vysoké
Bezpečnost je viděna jako investice
Bezpečnost je brána jako přidaná
hodnota pro naše podnikání
Školení je pouze pro specialisty
BOZP
Školení obsahuje jen legislativní
minimum a je zaměřeno na výrobní
management
Školení zdůrazňuje, že většině
nehod lze předejít
Všem nehodám lze předcházet a
bezpečnost je důležitá pro všechny
zaměstnance
Měříme a hodnotíme co je zákonem
vyžadováno
Měříme a hodnotíme pouze období
minulé, které komunikujeme se
zaměstnanci
Měříme a hodnotíme množství aktivit
pro prevenci úrazů
Pokračujeme v měření výsledků a
měření míry zapojení.
Kompetence
Výroba
Zdroje
Rizika
Kompetence
Vyhovující
Dobrý
Světová třída
Odbornost a znalost specialistů
BOZP je limitována
legislativními požadavky
Odbornost a znalost specialistů
BOZP je rozšířená za legislativní
minimum
Odbornost specialistů BOZP je
rozvinutá po technické stránce
nad očekávání
Odborná znalost specialistů
BOZP je prokázána po technické
i řídicí stránce
Školení ad hoc v reakci na úrazy
Školení je taktické a reaguje na
zranění
Školení sleduje trendy a využívá
funkční zařazení
Školení je strategické a plně v
souladu s matici odpovědnosti/
kompetenci
Výrobní management má malé
nebo žádné školení v oblasti
bezpečnosti
Vytvořena minimální
odpovědnost / kompetence pro
výrobní část
Rozvojový program pro výrobu
zahrnuje jak technickou část, tak
i školení manaž. schopností
U výroby se vyvinuly silné
bezpečnostní dovednosti, které i
využívají.
Stavba má minimální zdroje,
které tvoří BOZP
(lidé, materiály, finance)
Stavba má i technické zdroje,
které tvoří BOZP
Zdroje splňují strategické cíle
Zdroje jsou rozděleny mezi
výrobu a specialisty bezpečnosti
Znalost systému řízení rizik je
omezena na specialisty
bezpečnosti
Porozumění systému řízení rizik
zasahuje do výrobního
managementu (dle úrovně řízení)
Řízení rizik je pochopeno a
využíváno výrobním manag. a
specialisty (dle úrovně řízení)
Řízení rizik vedeno výrobou a
odbornou podporou specialistu
BOZP
Školení
Specialisti
Nevyhovující
10
Komunikace
Interní
komunikace
Externí
komunikace
Úrazy
Komunikace
Dialog
Dial
Vize a cíle
Nevyhovující
Vyhovující
Dobrý
Světová třída
Žádné cíle a vize nejsou
komunikovány napříč organizací
Cíle a vize existují, ale nejsou
komunikovány
Cíle a vize jsou komunikovány
navenek pro všechny.
Cíle a vize jsou sdíleny, všemi
přijaty a používány
Přímý dialog o bezpečnosti na
stavbě neexistuje
Přímý dialog o bezpečnosti
jenom na základě vážných
událostí
Přímý dialog o bezpečnostni je
příležitostný
Přímý oboustranný dialog o
bezpečnostních otázkách se
vyskytuje každý den
Neexistuje žádna komunikace
přes komunikační kanál
Komunikace o bezpečnosti je
většinou směrem dolůjednosměrná a jenom informační
Bezpečnostní komunikace je
většinou směrem dolů- málo kdy
ve směru nahoru
Obousměrná komunikace přes
příslušné komunikační kanály
Cíle, vize a progres nejsou
komunikovány externě.
Cíle, vize a progres jsou
reaktivně komunikované externě
Cíle, vize a progres jsou proaktivně komunikovány navenek s
cílem posílit vnímání bezpečnosti
Cíle, vize a progres jsou proaktivně externě komunikovány a
jsme včetně naší značky vnímáni
jako lídři v oblasti bezpečnosti
Úrazy jsou vyšetřovány, ale
nejsou komunikovány s
managementem
Úrazy jsou vyšetřovány za
účelem zjištění jejich příčin a jsou
komunikovány s managementem
Úrazy, skoronehody jsou
vyšetřeny a nápravná opatření
komunikována s managementem
Nehody, skoronehody jsou
vyšetřovány a prostřednictvím
diskuze, povedou ke změnám v
chování
11
Řízení
Organizace se usiluje být v
souladu se zákonem a
Skanska Standardy
Organizace splňuje a
dodržuje požadavky systému
managementu OHSAS
Řízení organizace je nad
požadavky systému
managementu OHSAS
Politika a standardy jsou
minimální a použití je volitelné
Politika a standardy existují,
ale jsou vyžadovány ad hoc
Všechny politiky a standardy
jsou prosazovány a
dodržovány napříč všemi
úrovněmi
Politiky a standardy slouží k
definování minimálních
očekávání
Kontrola je reaktivní, teprve
po závažných incidentech na
pracovišti
Kontrola je omezena na
legislativní požadavky
Kontrola je omezena na
legislativní a systémové
požadavky
Kontrola a hodnocení je nad
požadavky systému
Uplatňování standardů není
stejné na všech pracovištích
Všechna pracoviště jsou si
vědoma standardů, ale jsou
rozdílná v jejich používání
Všechna pracoviště vykazují
totožná zavádění
bezpečnostních požadavků
Všechna pracoviště vykazují
inovace a neustále
zdokonalování
Zaměstnanci obecně nic
nevědí o vedení a
prostředcích pro řízení
bezpečnosti
Zaměstnanci jsou informováni
o vedení bezpečnosti, když
poruší požadavky
Zaměstnanci jsou informováni
o vedení bezpečnosti a jsou s
ním v souladu
Zaměstnanci jsou informováni
o vedení bezpečnosti a
zapojeni do preventivních
strategií
Malé nebo žádné řízení
subdodavatelů v oblasti
bezpečnosti
Subdodavatelé jsou řízeni, ale
nezahrnuti do systému
bezpečnosti
Subdodavatelé jsou zahrnuti
do systému bezpečnosti
Dodavatelské řetězce se plně
věnují systému bezpečnosti
Vývoj
Systém
Organizace se usiluje být v
souladu se zákonem
Prosazování
Světová třída
Monitoring
Dobrý
Zaměstnanci
Řízení
Vyhovující
Subdodav.
Nevyhovující
12
Subdodavatelé
Způsobilost
Dohled
Vstupní
školení
Zapojení
Předklalifikace
Subdodavatelé
Vazby
Pre-start
Úsilí
Nevyhovující
Vyhovující
Dobrý
Světová třída
Subdodavatelé usilují jenom o
dodržení minimálních legislativních
požadavků
Subdodavatelé usilují o dodržení
minimálních leg. požadavků a
Skanska standardů
Systém řízení managementu řídí u
subdodavatele kroky k prevenci
úrazů
Subdodavatelé pracují se
systémovými požadavky a nabízí
možnosti neustálého zlepšování
Žádné pracovní - instruktážní setkání
před započetím činností na stavbě
Setkání před započetím činností na
stavbě je nepravidelné
Setkání před započetím činností na
stavbě je pravidelné
Setkání před započetím činností na
stavbě je standard
Každé pracoviště rozhodne, co je
nejlepší pro nej
Firma má opakovanou spolupráci s
lokálními - klíčovými subdodavateli
Firma má strategické vazby s
některými klíčovými subdodavateli
Firma má stanoveny strategické
vazby se všemi subdodavateli
Žádné požadavky na bezpečnostní
způsobilosti pro subdodavatele
Požadavky na bezpečnostní
způsobilosti pro subdodavatele
vyžaduje jenom legislativa
Požadavky na způsobilost
subdodavatele jsou kritické z
hlediska bezpečnosti
Požadavky způsobilosti vyžadovány
pro všechny pracovníky
subdodavatele
Sledování BOZP u subdodavatelů
Skanska se na pracovišti neprovádí
Skanska sleduje bezpečnost jenom
minimálně a zaměřuje se na
nehodovost
Skanska hodnotí subdodavatele
pomocí nastavených ukazatelů
Skanska hodnotí výkon všech
dodavatelů v místě stavby
Žádné vstupní školení
Vstupní školení je na každé stavbě
Komplexní školení v první den
nástupu v rámci požadavků Skanska
Školení se stane obousměrná
vzdělávací zkušenost
Subdodavatelé obecně nevědí nic o
požadavcích Skanska
Někteří subdodavatelé jsou zapojení
do Skanska BOZP programu
Subdodavatelé jsou zapojeni do
Skanska BOZP programu
Subdodavatelé naplno zapojeni do
Skanska BOZP programu a sdílejí
inovace
Zadávání subdodavatelských prací je
pouze bez před-kvalifikace
Před-kvalifikační proces se zaměřuje
na nehodovost
Před-kvalifikace se soustředí na
systém bezpečnosti
Před-kvalifikace se soustředí na
kulturu společnosti, vzdělávaní
13
If I find 10,000 ways something won't work,
I haven't failed.
Pokud najdu 10,000 způsobů, proč něco
nefunguje, neznamená to že jsem selhal.
Thomas Alva Edison
Download

28 Novodomec Skanska.pdf