Pravidla používaní stránky Chlapomat.cz
Návštěvou webu www.chlapomat.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech
níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také
postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu
navštívit nebo užívají www.chlapomat.cz, nabývají platnosti a účinnosti
jejich zveřejněním.
Autorská a vlastnická práva
Provozovatel a majitel internetových stránek www.chlapomat.cz je
společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. (dále jen „provozovatel“). Vlastník
portálu v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech
souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je
oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu
vlastníka.
Používání webu chlapomat.cz
Přístup a používání stránek www.chlapomat.cz je bezplatné a určené pro
osoby, které dovršili věk 18 let. Obsah celých stránek je považován za
reklamní kampaň a všechny informace uvedené na stránce nevyjadřují
skutečný stav. V žádném případě se nejedná o skutečnou nabídku zboží
a služeb uvedených na stránkách provozovatele. Komunikované zboží a
služby slouží jako součást marketingové kampaně. Návštěvník užívá
stránky www.chlapomat.cz na vlastní riziko. Pokud však způsobí
technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k
tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za
veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.
Odpovědnost a práva provozovatele
Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím
služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto
stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí,
přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu
dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka
a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré
informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí
provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou
přesnost. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že všechen
materiál uvedený na www.chlapomat.cz je skutečný, že přístup na web
bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazuje si
také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na stránky
nebo k jejich části.
Úpravy v pravidlech používání stránek
Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny
těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na těchto stránkách.
Návštěvníci jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých
provedených změn těchto pravidel, ale provozovatel bude uživatele
www.chlapomat.cz o každé změně informovat na Facebook stránce:
https://www.facebook.com/radegast.cz. Pokud budete stránky po
provedení změn i nadále používat, změny přijímáte. Pokud se změnami
nebudete souhlasit, stránky pro Vás nejsou určeny a nepoužívejte je.
Právní předpisy České republiky
Provozovatel webu společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. má sídlo v České
republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato
pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky.
Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však
vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z
materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v
rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v
době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka
určeny.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“) uděluje účastník soutěže dobrovolně zpracovateli osobních údajů,
společnosti Zaraguza CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ
110 00, IČ: 242 12 491, oprávnění shromažďovat, uchovávat a dále předat jeho osobní údaje
společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., která je může dále využívat při propagaci svých dalších
soutěží, zboží či služeb či značky.
Správce osobních údajů: Společnost Zaraguza CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město,
Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, IČ: 242 12 491.
Zpracovávané osobní údaje: emailová adresa
Účel zpracování osobních údajů: Reklamní a marketingové účely a propagace soutěže.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků, kteří mají zájem o vstup do
klubu Radegast kmen a získávání pravidelných e-mailových komerčních sdělení.
Období, pro které účastník soutěže souhlasí se shromažďováním, uchováváním a
zpracováním poskytnutých osobních údajů: Od přihlášení se do odběru novinek až do
písemného odvolání souhlasu.
Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od účastníka soutěže
získávány na základě formuláře, kterým se subjekt údajů přihlásí do soutěže.
Způsob zpracování: Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve shora uvedeném
rozsahu v elektronické databázi správce (nebo jím pověřenou třetí osobou) nebo
zpracovatelem, se kterým správce uzavře(l) příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána
v písemné a digitální formě.
Rozsah zpracování: Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům
jejich zpracování, jedná se tak zejména o zpracování adresných a identifikačních osobních
údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu.
Subjekty zpracovávající osobní údaje účastníka soutěže: Poskytnuté osobní údaje budou
zpracovány správcem a dále zpracovateli, se kterými správce uzavře smlouvu o zpracování
osobních údajů dle § 6 zákona. O konkrétním zpracovateli bude účastník soutěže vždy
informován. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních se vždy vztahují i na zpracovatele.
Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li účastník soutěže o informaci
o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto
informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Ochrana práv účastníka soutěže dle § 21 Zákona: Každý účastník soutěže, který zjistí nebo
se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat
správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel
odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce,
a pokud jim správce nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však
muže účastník soutěže obrátit i přímo.
Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem aktualizace osobních
údajů účastníkem soutěže: Zaraguza CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Biskupský
dvůr 2095/8, PSČ 110 00, IČ: 242 12 491,
Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem využití svých práv na
informaci dle § 12 a 21 zákona: Zaraguza CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město,
Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, IČ: 242 12 491,
Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem žádosti o likvidaci svých
osobních údajů: Zaraguza CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Biskupský dvůr 2095/8,
PSČ 110 00, IČ: 242 12 491,
Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.
Download

Pravidla používaní stránky Chlapomat.cz Návštěvou webu www