TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE U CRNOJ GORI
INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA POSLOVANJA
-U POTRAZI ZA STABILNOŠĆU-
Agenda
Podgorica, 29.-30. Septembar, 2014. – Sala Lesendro, Hotel “Ramada”
08:00-08:30-REGISTRACIJA UČESNIKA, PONEDJELJAK, 29. SEPTEMBAR 2014
OPŠTA SESIJA- Moderator: Doc. dr Slavko Rakočević, CRMA
VRIJEME:
OPIS/TEMA
09:00-09:05
09:05-09:25
GOVORI/PREDAVAČ
Prof. dr Đorđije Rakočević - Predsjednik IIRCG
POZDRAVNA RIJEČ
Upravljanje javnim finansijama kao uslova
Ambasador Mitja Drobnič– Šef Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.
pridruženja Evropskoj Uniji
09:25-09:50
Odnos Državne revizije i internih kontrola u
Javnom sektoru Crne Gore-najbolje prakse dr Branislav Radulović-Član Senata Državne revizorske institucije Crne Gore.
na putu za pridruženje EU
09:50-10:30
Izrada efikasnog Izvještaja interne revizije Lucy Elliott–Direktor Interne revizije OECD-a (Međunarodne Organizacije za
ekonomsku saradnju i razvoj).
iz ugla OECD organizacije
10:30-10:50
PAUZA UZ OSVJEŽENJE
strana 1 od 14
VRIJEME:
MODUL 1:FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE, UPRAVLJANJE, RIZICI I KONTROLA
- Moderator: Jasna Turković, Predsjednik IIA Hrvatske
OPIS/TEMA
GOVORI/PREDAVAČ
10:50-11:30
Nedostajuća
veza
između
procesa
Mag. Norbert Wagner – Izvršni Direktor IIA Austria, Član Odbora za
"upravljanja internom revizijom" i procesa
međunarodne odnose Evropske Konfederacije nacionalnih instituta internih
"upravljanja rizicima" - od teorijskog
revizora (ECIIA), Direktor Akademije za obuku internih revizora Austrije.
pristupa do praktičnih rješenja
11:30-12:10
Jean-Pierre Garitte, CIA, CCSA, CISA, CFE, RFA - PWC Viši savjetnik za
Revidiranje uloge i zadataka interne revizije internu reviziju, OECD/SIGMA Ekspert (Organizacije za ekonomsku saradnju i
razvoj), Viši Ekspert pri Belgijskoj Bankarskoj Akademiji, prethodni Predsjednik
u organizaciji-koji je put do uspjeha?
Upravnog odbora Globalnog instituta internih revizora (IIA Global).
12:10-13:00
PAUZA
revizije
u Fatima Obhođaš - Pomoćnik Ministra finansija za Centralnu harmonizacijsku
jednicu u Ministarstvu finanasija Federacije BiH.
13:00-13:25
Izazovi u razvoju interne
Federaciji Bosne i Hercegovine
13:25-14:00
mr Jordan Karabinov, ACCA, CIA - Predsjednik Upravnog odbora IIA
Pozitivni efekti po internu reviziju nakon
Bugarske, Partner u međunarodnoj kompaniji JK&Partners, koja je
nastanka prevarne radnje u kompaniji
specijalizovana za usluge interne revizije i risk menadžmenta.
14:00-14:20
Konsalting naspram usluga uvjeravanja
mr Dragan Vučić - Glavni interni revizor Komercijalne banke a.d. Banja Luka;
tokom revizorskog angažmana-najbolje
predsjednik Komisije za internu reviziju Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.
prakse
14:20-14:30
POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU IIA MONTENEGRO & ISACA CROATIA
strana 2 od 14
14:30 -16:30 ČASOVA-SALA LESENDO
IIA MONTENEGRO “PANEL DISKUSIJA”
MODERATOR: Jean-Pierre Garitte, CIA, CCSA, CISA, CFE, RFA
PWC Viši savjetnik za internu reviziju, OECD/SIGMA Ekspert (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj)
UČESNICI DISKUSIJE
•
•
•
POMOĆNICI MINISTRA FINANSIJA NADLEŽNI ZA INTERNU REVIZIJU CRNE GORE, I BIH.
LIDERI NACIONALNIH INSTITUTA INTERNIH REVIZORA BALKANA
DIREKTOR INTERNE REVIZIJE OECD ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM U PARIZU
strana 3 od 14
UTORAK, 30. SEPTEMBAR 2014
OPŠTA SESIJA- Jean-Pierre Garitte, CIA, CCSA, CISA, CFE, RFA - OECD/SIGMA Ekspert
VRIJEME
OPIS/TEMA
GOVORI/PREDAVAČ
08:30-08:45
Značaj Finansijskog Izvjestavanja i revizije
za preduzeća u Crnoj Gori iz ugla Unije Suzana Radulović – Generalni Sekretar Unije Poslodavaca Crne Gore
Poslodavaca Crne Gore
08:45-09:15
Savremeni trendovi u internoj reviziji –
Prof. dr Jozefina Beke Trivunac, CIA – Predsjednik je IIA Srbija i redovni
izvještaj sa Globalnog saveta održanog u
profesor na "ALFA" Univerzitetu u Beogradu.
Dubaiju marta 2014.
09:15-09:45
09:45-10:15
10:15-10:40
10:40-11:10
Strateški alternativni model pružanja
usluga članovima Global IIA-kakva nas
tranzicija očekuje do 2016.
Rezultati IIA CBOK ankete za period 20102015-Strateške smjernice razvoja profesije
interne revizije u budućnosti
Očekivanja od interne revizije u pogledu
potrebnih znanja i vještina-pogled u
budućnost
Doc. dr Slavko Rakočević, CRMA – Predsjednik UO IIA Montenegro, član
Odbora za reviziju ECIIA Brisel; član Radne grupe Global IIA za formiranje
nacionalnih instituta.
dr Gaby Sayag – Direktor Interne revizije HAIFA Univerziteta iz Izraela, član je
Upravnog odbora IIA Israel, član je globalnog IIA CBOK tijela
Jasna Turković – Predsjednik je IIA Croatia, Viši revizor u kompaniji "Intesa
Sanpaolo Card"
PAUZA UZ OSVJEŽENJE
strana 4 od 14
SALA LESENDRO
MODUL: FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE, NEZAVISNOST I
OBJEKTIVNOST
VRIJEME
SALA BALKAN
MODUL: JAVNI SEKTOR
Moderator: Višnja Komnenić, dipl.ing.el. - Član je Upravnog
Moderator: Mag. Norbert Wagner, Direktor IIA
odbora Udruženja za reviziju i kontrolu Informacionih Sistema
Austrije.
Hrvatske (ISACA).
Predavač 1. - Lucy Elliott, Direktor Interne revizije OECD-a
(Međunarodne Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj).
Od 11:10-11:35 časova
Tema 1: ► Vještine u komunikaciji tokom sprovođenja interne Jean-Pierre Garitte, CIA, CCSA, CISA, CFE, RFA
revizije - primjeri iz prakse OECD organizacije
Tema: ►Ocjena kvaliteta rada unutrašnje revizije
11:10 – 12:00 Predavač 2. - Olivera Radović, Direktor Sektora interne revizije u
JP “Elektromreža Srbije”; Ovlašćeni je interni revizor
PWC Viši savjetnik za internu reviziju, OECD/SIGMA
Ministarstva finansija Republike Srbije.
Ekspert
Od 11:35-12:00 časova
Tema 2: ►Vještine "dobre komunikacije" kao uslova
uspješnosti interne revizije
strana 5 od 14
MODUL: UPRAVLJANJE, FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I KONTROLA
- Moderator: Miodrag Vujković, Direktor interne revizije CKB Banke Montenegro
VRIJEME
OPIS/TEMA
GOVORI/PREDAVAČ
12:00-12:30
Prof. dr Đorđije Rakočević – Predsjednik IIA Montenegro; Direktor revizorske
Adekvatnost rada internog revizora za
kompanije “UHY Mont Audit”; Licencirani revizor Ministarstva Finansija Crne
potrebe nezavisne revizije
Gore.
12:30-13:00
Realnost finansijskog izvještavanja – korist Prof. dr Zoran Petrović - Profesor je na katedri za Računovodstvo i Reviziju
od realnosti i trošak te realnosti - gdje je Univerziteta „Singidunum“ iz Beograda. Autor je većeg broja napisa iz oblasti
računovodstva i revizije I preko 10 knjiga iz tih oblasti.
ravnoteža
13:00-13:30
Savremene metode i tehnike interne revizije Dr Danica Leko – Viši supervizor Uprave za nadzor nad finansijskim
institutcijama pri Narodnoj Banci Srbije.
na primjeru finansijskih institucija
13:30-14:10
PAUZA
strana 6 od 14
MODUL : INFORMACIONI SISTEMI I RIZIK PREVARE
- Moderator: Mag. Norbert Wagner, Direktor IIA Austrija
VRIJEME
OPIS/TEMA
GOVORI/PREDAVAČ
14:10-14:40
Nova dimenzija upravljanja kriznim Aurora Volarević, CISA, CISM, CGEIT, CRISC.- Direktor je interne revizije
situacijama
za
efikasno
upravljanje Kent banke Hrvatska; Predsjednik je Udruženja za reviziju i kontrolu
Informacionih Sistema Hrvatske (ISACA).
kontinuitetom poslovanja
14:40-15:20
Višnja Komnenić, dipl.ing.el. - Član je Upravnog odbora Udruženja za reviziju i
IT revizija sigurnosti sa aspekta kontrole kontrolu Informacionih Sistema Hrvatske (ISACA) i potpredsjednik zadužen za
sertifikate i edukaciju; član je Izvršnog odbora HIIR-a (IIA Croatia) i rukovodilac
pristupa
Sekcije za reviziju Informacionih Sistema.
15:20-15:50
Etičko „sljepilo" kod internih revizora
15:50-16:00
Polona Pergar Guzaj, CIA, CFE, CFSA, CRMA, Predsjednik je IIA Slovenija,
član je IIA CBOK stručnog Odbora, direktor je i vlasnik Društva "4E" Slovenija.
Zatvaranje konferencije
strana 7 od 14
Kotizacija: 1. Za članove IIRCG – 250 €
2. Za ostale učesnike – 300 €
Napomena: IIRCG je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa Zakonom o PDV-u RCG
Kotizacija uključuje: učestvovanje na konferenciji, usluge simultanog prevođenja (sa/na engleskom), osvježenje tokom pauze, prigodne
materijale, izlet do vinarije Šipčanik 29.09.2014. godine (polazak ispred Hotela Ramada u 17:30 h), zakuska, prevoz klimatizovanim
autobusom od Podgorice do vinarije i nazad do Hotela..
Kotizacija ne uključuje: smještaj u hotelu, izlet/krstarenje Skadarskim jezerom uz usluge turističkog vodiča (i na engleskom jeziku) sa
večerom na brodu. Kotizacija za ovaj izlet je 50 € po osobi, i organizuje se za minimum 30 prijavljenih učesnika (polazak u Utorak,
30.09.2014. godine ispred Hotela Ramada, u 17:00 časova). Plaćanje se vrši prema Institutu nakon “Online” prijave za učestvovanje na
konferenciji (dopunski ponuđena opcija odlaska na ovaj izlet)
Način prijavljivanja:
Prijavljivanje za konferenciju se vrši “ONLINE” preko našeg web sajta http://www.iircg.co.me/IIA/registracija.html
Način plaćanja:
Mole se sva zainteresovana lica da kopiju uplate posalju na mail [email protected] , kako bi smo pravovremeno i ažurno evidentirali
Vašu prijavu na konferenciji.
Svi učesnici (iz CG i inostranstva) uplate vrše putem našeg žiro/deviznog računa otvorenog kod Hipotekarne Banke Podgorica.
Za uplate iz Crne Gore: Žiro rn: 520-399-42, Hipotekarna Banka AD Podgorica, Ul. Josipa Broza Tita 67, 20000 Podgorica
Za uplate van Crne Gore:
strana 8 od 14
Code:
Bank:
Currency:
DEUTDEFF
(Deutsche Bank ag Frankfurt)
EUR, USD
BKTRUS33
PROBSI2X
(Deutsche Bank Trust Company Americas New York)
(Probanka dd Maribor)
USD
EUR
COBADEFF
(Commerzbank ag Frankfurt)
EUR, USD, CHF
BKAUATWW
RZBAATWW
LHBIDEFF
EABMRUMM
(Bank Austria Creditanstalt ag Vienna)
(Raiffeisen Zentralbank – Vienna)
(LHB Inter.Handelsbank ag Frankurt)
(Euroaxis Bank Moscow)
(Baerische Hypo-und Vereinsbank
ag Muenchen)
(Banca Monte dei Paschi di Siena)
(Podravska banka dd Koprivnica)
(Abanka Vipa dd Ljubljana)
EUR
EUR, USD
EUR, USD, CHF
EUR, USD
HYVEDEMM
PASCITMM
PDKCHR2X
ABANSI2X
EUR, USD
EUR
EUR, HRK
EUR, USD, GBP, CHF
Account with: HBBAMEPG (HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA)
Beneficiary: / ME25520042000000135133 (Acc. No-IBAN)
INSTITUT INTERNIH REVIZORA CG (Acc. name and address)
PODGORICA-MONTENEGRO
Smještaj i rezervacija hotela:
Rezervacije smještaja je detaljno pojašnjena putem web sajta Konferencije što možete preuzeti ukoliko kliknete na link
http://www.iircg.co.me/IIA/lokacija.html
strana 9 od 14
SLIKE VINARIJE ŠIPČANIK (PONUĐENI IZLET U PONEDJELJAK, 29.09.2014. - UKLJUČENO U
KOTIZACIJU), organizovan prevoz autobusom sa polaskom u 17:30 časova ispred Hotela Ramada)
strana 10 od 14
strana 11 od 14
SLIKE SKADARSKOG JEZERA (PONUĐENI IZLET U UTORAK, 30.09.2014.) - NIJE UKLJUČENO U
KOTIZACIJU, organizovan prevoz autobusom sa polaskom u 17:00 časova ispred Hotela Ramada)
strana 12 od 14
strana 13 od 14
strana 14 od 14
Download

Agenda Podgorica, 29.-30. Septembar, 2014.