Ulica Adolfa Goldbergera br. 6 – 72000 Zenica, poštanski fah 97
Certifikat br.
44 100 087074
PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU
Zenica, januar 2014. godine
I UVODNI DIO
Program rada Javne ustanove Služba za zapošljavanje ZDK za 2014. godinu temelji se na
sljedećim propisima koji regulišu osnovne funkcije Službe i oblast posredovanja u
zapošljavanju:
• Zakon o ustanovama (Službeni list RBiH broj 6/92, 8/93 i 13/94)
• Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
(Službene novine FBiH broj 41/01, 22/05 i 9/08),
• Operativno uputstvo za primjenu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i
socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Pravilnik o evidencijama u oblasti
zapošljavanja, kao i procedure za praćenje statusa reregistrovanih nezaposlenih
osoba iz oktobra 2008. godine,
• Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja (Službene novine FBiH, broj:
24/06),
• Odluka Vlade FBiH o davanju saglasnosti na Program reregistracije nezaposlenih
osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 8/08),
• Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97; 7/02, 70/08 i
48/11),
• Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno osiguranje Zeničkodobojskog kantona, broj: 01-37-5788/06 od 20.03.2006. godine,
• Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH (Službene novine Federacije
BiH broj: 29/98; 49/00; 32/01; 73/05; 59/06, 4/09 i 55/12),
• Zakon o zapošljavanju stranaca (Službene novine FBiH broj 111/12),
• Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu (Službeni glasnik BiH broj 36/08),
• Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa
invaliditetom (Službene novine FBiH broj 9/10),
• Zakon o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj 2/98 i 48/99),
• Zakon o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH broj 19/06, 76/08, 5/09,
32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12),
• Strategija zapošljavanja u BiH 2010. – 2014. godina,
• Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu,
• Etički kodeks zaposlenika javnih službi za zapošljavanje u FBiH,
• Doktrina rada javnih službi za zapošljavanje u FBiH (Sarajevo 2011.)
• Drugi zakonski i podzakonski akti i opći akti Službe,
Prema članu 8. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba JU Služba za zapošljavanje ZDK nije direktno nadležna za
zapošljavanje, nego je nadležna za:
1. posredovanje u zapošljavanju,
2. prikupljanje i dostavljanje podataka o nezaposlenim osobama Federalnom zavodu,
3. informisanje o mogućnostima zapošljavanja,
4. saradnja sa obrazovnim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa sa
kadrovskim potrebama poslodavaca,
5. provođenje programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije
nezaposlenih osoba i njihovo ponovno zapošljavanje na odgovarajućim poslovima,
6. utvrđivanje prava osobama za slučaj nezaposlenosti,
7. izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i osobama bez državljanstva,
8. donošenje i provođenje mjera za brže zapošljavanje određenih kategorija čije je
zapošljavanje otežano i
9. druge poslove utvrđene Zakonom i aktima Službe.
2
II TEMATSKI DIO
Program rada obuhvata period od 01.01. do 31.12.2014. godine, a programski poslovi i
zadaci sistematizovani su prema vrstama, rokovima izrade i nosiocima izvršenja.
1. Program rada JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Zenica za
2015. godinu
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba i drugi zakonski i podzakonski akti kojima
se regulišu nadležnosti Službe
JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (sva
odjeljenja i odsjeci)
Decembar 2014. godine
Upravni odbor
Planiranje i programiranje redovnih aktivnosti Službe u 2015.
godini u skladu sa Finansijskim planom za 2015. godinu
2. Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Zenica
za 2015. godinu
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine
Odjeljenje za ekonomske poslove
Četvrti kvartal 2014.godine
Upravni odbor, Nadzorni odbor, Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i izbjeglice, Ministarstvo finansija Kantona, Vlada i
Skupština Kantona
Finansijski plan Službe za 2015. godinu
3. Program mjera aktivne politike zapošljavanja (APZ) u Zeničko-dobojskom
kantonu u 2014. godini
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba
Kantonalni biro
Januar 2014. godine
Upravni odbor
Utvrđivanje mjera za podsticaj zapošljavanja koje će se
provoditi u 2014. godini, način realizacije, kriteriji i rokovi za
provođenje mjera, izvor finansiranja, kriteriji i rokovi za
realizaciju svake pojedinačne mjere
4. Okvirni plan kapitalnih nabavki JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog
kantona Zenica u 2014. godini
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Zakon o javnim nabavkama, Zakon o budžetima u FBiH,
Pravilnik o nabavkama
Odjeljenje za ekonomske poslove
U skladu sa Zakonom o budžetima
Upravni odbor
Plan javnih nabavki sadrži okvirno javne nabavke kapitalne
imovine u 2014. godini, procijenjenu vrijednost javnih nabavki i
3
podatke o budžetskoj poziciji za plaćanje te vrste nabavke
5. Plan stručnog usavršavanja zaposlenika JU Služba za zapošljavanje Zeničkodobojskog kantona Zenica u 2014. godini
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Pravilnik o stručnom usavršavanju
Ured direktora
10 dana po usvajanju Finansijskog plana za 2014.
Upravni odbor
Plan stručnog usavršavanja zaposlenika sadrži podatke
propisane u članu 5. Pravilnika o obrazovanju i stručnom
usavršavanju
6. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Služba za zapošljavanje Zeničkodobojskog kantona Zenica za 2013. godinu
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Zakon o budžetima u FBiH i Pravilnik o finansijskom
izvještavanju i godišnjem obračunu za budžete u FBiH
Odjeljenje za ekonomske poslove
U zakonskom roku
Upravni odbor, Nadzorni odbor, Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i izbjeglice, Vlada i Skupština Kantona
Izvještaj o finansijskom poslovanju sa mišljenjem Ministarstva
finansija Kantona
7. Izvještaj o radu Službe za 2013. godinu
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Zakon o ustanovama i Zakon o posredovanju u zapošljavanju i
socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Direkcija
April 2014. godine
Upravni i Nadzorni odbor Službe
Izvještaj o poslovanju Službe, Izvještaj o radu direktora, Izvještaj
o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora, Izvještaj o
finansijskom poslovanju
8. Periodični Finansijski izvještaji JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog
kantona Zenica u 2014. godini
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Zakon o budžetima u FBiH
Odjeljenje za ekonomske poslove
U zakonskom roku
Upravni odbor, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice Kantona - informativno
Izvršenje Finansijskog plana za prethodno tromjesečje
9. Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta iz oblasti materijalno socijalne
sigurnosti nezaposlenih osoba za 2013. godinu
Pravni osnov:
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba u FBiH, Zakon o upravnom postupku
4
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Mart 2014. godine
Odjeljenje za pravne poslove
Upravni odbor i Federalni zavoda za zapošljavanje
Prikaz stanja u rješavanju upravnih predmeta iz oblasti
materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u 2013.
godini
10. Informacija o istraživanju tržišta rada na području Kantona za 2013. godinu
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba FBiH
Maj 2014. godine
Odsjek za zapošljavanje i Federalni zavod za zapošljavanje
Upravni odbor, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
– informativno
Informacija o istraživanju tržišta rada u Kantonu sa rezultatima
istraživanja, predviđanju i procjeni traženih zanimanja na tržištu
rada, sa prijedlogom mjera
11. Donošenje Operativnog programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika
koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili
ostaju bez posla na osnovu Operativnog programa Federalnog zavoda za
zapošljavanje
Pravni osnov:
Nosilac izrade:
Rok za izradu:
Organ koji razmatra:
Kratak sadržaj:
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba u FBiH, Okvirni Program mjera za socijalno
zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije,
restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla
Odjeljenje za pravne poslove
Po obezbjeđivanju sredstava od FZZZ
Upravni odbor, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
Vlada Kantona
Operativni program i Izvještaj o provođenju Programa mjera za
socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su ostvarili određena
prava u skladu sa Programom te iznos utrošenih novčanih
sredstava za provođenje mjera iz Programa. Izvještaj se
podnosi svakih 6 mjeseci
III KONTINUIRANI POSLOVI
III/a - Poslovi prvostepenog rješavanja i stručni poslovi
•
Obezbjeđenje materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba
– Rješavanje zahtjeva za priznavanje prava na novčanu naknadu za vrijeme
nezaposlenosti u prvostepenom upravnom postupku u skladu sa Zakonom o
posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Federacije BiH. Procjenjuje se da će u 2014. godini cca. 7000 nezaposlenih
osoba ostvariti pravo na novčanu naknadu.
5
– Rješavanje o pravima zaposlenika koji će u postupku stečaja, likvidacije,
privatizacije i restrukturiranja preduzeća ostati ili ostaju bez posla u skladu sa
Operativnim programom zbrinjavanja viška zaposlenika.
– Rješavanje o pravu na uplatu doprinosa za PIO za nezaposlena lica kojima
nedostaje do tri godine staža za odlazak u penziju u prvostepenom upravnom
postupku. Procjenjuje se da će pravo na uplatu doprinosa za PIO u 2014. godini
ostvariti cca. 500 nezaposlenih osoba.
– Rješavanje po zahtjevima za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za
zdravstveno osiguranje. Procjenjuje se da će pravo na uplatu doprinosa za
zdravstveno osiguranje u 2014. godini prosječno mjesečno ostvariti cca. 55000
nezaposlenih osoba.
•
Poslovi izdavanja radnih dozvola
– Izdavanje radnih dozvola stranim državljanima i licima bez državljanstva
planiramo realizirati prema broju podnesenih zahtjeva i u nivou realizacije iz
prethodnih godina.
•
Posredovanje u zapošljavanju
– Registrovanje nezaposlenih osoba prema prilivu na tržištu rada uz poduzimanje
neophodnih mjera iz nadležnosti službe da se taj broj smanji u odnosu na
prethodnu godinu i zaustavi trend povećanja broja nezaposlenih osoba.
– Ažuriranje evidencija o nezaposlenim osobama u skladu sa Pravilnikom o
evidencijama u oblasti zapošljavanja i nastavak aktivnosti na razvrstavanju
nezaposlenih osoba na aktivne i pasivne tražioce posla u svim biroima rada.
– Grupno informisanje (info seminari), individualno savjetovanje nezaposlenih
osoba, radionice Razgovor sa poslodavcem i Pisanje biografije i motivacionog
pisma
– Posredovanjem u zapošljavanju u okviru podsticajnih mjera i raspoloživih
sredstava procjenjujemo da će se moći zaposliti cca. 1000 nezaposlenih osoba,
te na osnovu zahtjeva poslodavaca (na osnovu obrasca prijave potreba za
radnicima - E-2 obrazac), procjenjujemo da će se u 2014. godini posredovati za
cca. 3000 osoba sa evidencije nezaposlenih.
–
Organizacija Sajma zapošljavanja
– Saradnja sa lokalnim partrerima (općinskim službama za privredu i društvene
djelatnosti, Centrima za socijalni rad, Zavodom za penzijsko i invalidsko
osiguranje, Zavodom za zdravstveno osiguranje, Federalnim zavodom za
zapošljavanje i drugima) sa ciljem nastavka započetih aktivnosti na unapređenju
načina rada javnih službi i reforme rada u službama za zapošljavanje.
•
Realizacija podsticajnih mjera zapošljavanja
– Realizacija Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope
zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu u 2014. godini, kao i
6
nastavak realizacije podsticajnih mjera koje su predviđene Programom mjera iz
prethodnih godina, a nisu do kraja realizovane.
– Kontrola ispunjavanja ugovornih obaveza poslodavaca u okviru realizacije mjera
za podsticaj zapošljavanja.
– Evaluacija efekata realizacije podsticajnih mjera zapošljavanja u 2013. godini.
III/b - Ostali poslovi iz oblasti finanasija, prava, nabavke, održavanja i dr.
– Praćenje priliva, odliva i stanja novčanih sredstava na računu
– Pravovremeno izmirenje dospjelih obaveza
– Obračun i isplata plaća i naknada zaposlenicima, naknada Upravnog i
Nadzornog odbora i komisija
– Mjesečni obračun novčane naknade nezaposlenim licima i sačinjavanje
spiskova isplata novčane naknade
– Obračun i isplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenim
licima
– Evidentiranje i isplata sredstava korisnicima po programima aktivne politike
zapošljavanja koji se realizuju u Službi
– Kontrola ispravnosti računarske
instalisane računarske opreme
opreme
i
obezbjeđenje
funkcionisanja
– Praćenje rada instalisanog softvera i baze podataka nezaposlenih lica i
obezbjeđenje njegovog funkcionisanja
– Vršenje organizaciono-kadrovskih poslova, rješavanje o pravima i obavezama
zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu
– Zastupanje pred nadležnim sudovima i drugim organima u kojima se kao
stranka u postupku javlja Služba
– Pripremanje materijala za sjednice organa upravljanja i nadzora, kao i izrada
odluka i zaključaka donesenih na sjednicama ovih organa u skladu sa
Poslovnikom o radu ovih organa
– Prijem i otprema pošte i arhiviranje predmeta u skladu sa internim aktima i
procedurama
– Vršenje javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom
o nabavkama
– Čišćenje i održavanje poslovnih prostorija
– Obezbjeđenje imovine i lica
7
IV AKTIVNOSTI IZ STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA ZDK 2013 – 2020
Realizacija većine aktivnosti navedenih u Strategiji zavisi od saradnje institucija koje su
navedene kao nosioci i partneri na datoj aktivnosti, kao i od planiranih sredstava za
imlementaciju istih.
Prioritetni cilj:
A.1. Podrška privrednim subjektima u funkciji zapošljavanja
Prioritetni cilj:
B.1. Unaprijediti posredovanje na tržištu rada
B.1.2. Ostvarivanje internih
ušteda i veće efikasnosti
B.1.2. Ostvarivanje internih
ušteda i veće efikasnosti
Prioritetni cilj:
B.3.2. Kontrola
formalne
ekonomije
B.1.1.1. Primjena Zakona o
slobodnom pristupu
informacijama
Primjena Zakona
Broj objavljenih informacija
Služba za
zapošljavanje
ZDK, MRSPI
B.1.1.2. Razvoj web portala
Službe za zapošljavanje
ZDK po uzoru na KS i
EURES
Povećan protok
informacija na
tržištu rada
Uspostavljen funkcionalan
web portal
Služba za
zapošljavanje ZDK
B.1.2.2. Analiza efikasnosti
rada
organizacija/službi/agencija
za posredovanje na tržištu
rada u ZDK
Razmatranje
efikasnosti u radu
ustanova za
posredovanje
Izrađena analiza
efikasnosti
B.1.2.3. Redefinisanje
uslova i kontrola njihove
ispunjenosti za prava po
osnovu nezaposlenosti
Smanjenje broja
nezaposlenih i
povećanje internih
ušteda
Broj dugoročno
nezaposlenih osoba
B.1.2.4. Korištenje dobrih
praksi drugih službi za
zapošljavanje i biroa rada
Unaprjeđenje
djelotvornosti
Službe i biroa rada
Broj obavljenih radnih
posjeta drugim sličnim
ustanovama u FBiH i BiH
B.1.2.5. Testiranje novih
aktivnih mjera na tržištu
rada kroz pilot projekte
Provjera
očekivanih
rezultata
predviđenih
projekata
Omjer pilotiranih projekata
prema ukupnom broju
novih aktivnih mjera
Služba za
zapošljavanje
ZDK, MRSPI,
srodne službe u
FBiH i EU
Služba za
zapošljavanje
ZDK, nadležni
zakonodavni
organi
Služba za
zapošljavanje
ZDK, slične službe
u FBiH i regiji
Služba za
zapošljavanje
ZDK, MRSPI,
REZ, udruženja
poduzetnika, BSC,
UNZE
2014-2020
Unapjređenje efikasnosti institucionalne strukture na tržištu rada
SZZ ZDK
2014
Strateški cilj B:
B.1.1. Informatizacija
na tržištu rada
Zaključivanje
ugovora o radu sa
500 osoba na
godišnjem nivou
SZZ ZDK
i drugi
partneri
2014
MRSPI
A.1.2.4. Finansiranje ZO u
periodu 36 mjeseci za
novozaposlene osobe,
koje su ranije bile korisnici
ZO putem biroa
SZZ ZDK
2014-2020
MRSPI, Služba za
zapošljavanje
ZDK, Fond
zdravstvenog
osiguranja
A.1.2.
Subvencioniranje
novih
zapošljavanja
SZZ ZDK
i MRSPI
2014-2020
Broj novoprijavljenih
zaposlenih sa evidencije
nezaposlenih, koji su
prijavljeni na biro u periodu
dužem od 5 godina
Aktivnost
SZZ ZDK
i drugi
partneri
2014-2020
Izvor
finansiranja
Mjera
Očekivani
rezultat
FZZZ,
SZZ ZDK
i drugi
partneri
2014-2016
Indikator
Nosioci
aktivnosti i
partneri za
implementaciju
Rok
OČUVANJE POSTOJEĆEG NIVOA ZAPOSLENOSTI I NAPORI ZA NJEGOVO POVEĆANJE
2014-2017
Strateški cilj A:
-
B.3. Poboljšati rad inspekcijskih službi
B.3.2.1. Kontrola zakonitosti
primanja i opravdanosti
razloga otpuštanja sa posla
Rasterećenje
Službe za
zapošljavanje od
obaveza prema
licima za koje je
utvrđeno da rade
na crno, porast
kontrole
zakonitosti prijema
u radni odnos
Broj lica na evidenciji
Službe, broj poslodavaca
kod kojih je utvrđen rad na
crno ili drugi oblik
neregularnosti prilikom
davanja otkaza, povećan
broj oglasa za
zapošljavanje
Kantonalna uprava
za inspekcijske
poslove, Služba za
zapošljavanje,
MRSPI
8
Strateški cilj C:
Dugoročno usklađivanje ponude i tražnje na tržištu rada ZDK
Prioritetni cilj:
C.1. Unaprijediti sistem srednješkolskog obrazovanja i obuke
2014-2017
Broj djece koja napuštaju
srednju školu, nakon
provedbe aktivnosti
2014-2016
Smanjenje broja
djece izvan
srednješkolskog
obrazovanja
-
Olakšan ulazak na
tržište rada
Broj zaposlenih nakon
završenog obrazovanja
Služba za
zapošljavanje ZDK,
UNZE, Udruženja
poslodavaca, FZZZ
2014
C.1.2.6. Smanjenje broja
osoba koje napuštaju
srednješkolsko obrazovanje
Vlada
ZDK
FZZZ i
SZZ ZDK
Služba za
zapošljavanje ZDK,
ostale
zainteresovane
strane
2013-2020
50 treninga godišnje, 750
obučenih novozaposlenih
godišnje
SZZ ZDK
i drugi
partneri
Služba za
zapošljavanje ZDK,
općinski biroi rada
SZZ ZDK
Služba za
zapošljavanje ZDK,
centri za socijalni
rad
MRSPI, Služba za
zapošljavanje ZDK,
centri za socijalni
rad
C.2. Povećati mobilnost radne snage
C.2.1. Podizanje
svijesti o važnosti
mobilne radne
snage
C.2.1.2. Izrada projekcija o
stanju zaposlenosti i
budućim kretanjima u ZDK
Prioritetni cilj:
C.3. Pomoć u traženju posla
C.3.1. Proljetni
sajam
zapošljavanja
C.3.1.1. Organizacija sajma
zapošljavanja
Povećanje broja
zaposlenih
Broj zaposlenih
neposrednim kontaktima na
sajmu
C.3.3. Mobilni tim
za traženje posla
C.3.3.1. Uspostava
mobilnog tima za pomoć u
traženju posla
Povećan broj
aplikacija na
poslove koji se
nude
Broj prijavljenih kandidata
na poslove
Strateški cilj D:
Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina na tržištu rada ZDK
Prioritetni cilj:
D.1. Unaprijediti radne vještine i izglede za zapošljavanje ranjivih skupina
Prioritetni cilj:
D.1.2.3. Kampanja jednakih
mogućnosti za sve učesnike
na tržištu rada
Poboljšani izgledi
za zapošljavanje
pripadnika ranjivih
skupina
Učešće NVO
sektora u isporuci
usluga za osobe iz
ranjivih skupina
Povećanje
zaposlenosti
pripadnika ranjivih
grupa na tržištu
Broj održanih konsultacija i
karijernih savjetovanja
Broj realizovanih programa i
projekata od strane NVO
SZZ ZDK
-
Broj lica prijavljenih na
evidenciju Službe za
zapošljavanje koji pripadaju
nekoj od ranjivih grupa
MRSPI, Služba za
zapošljavanje ZDK,
NVO
2014-2017
D.1.2. Posebni
programi podrške
za ranjive skupine
D.1.1.4. Obezbijediti
konsultacije, karijerno
vođenje za pronalaženje
zaposlenja za ranjive grupe
D.1.2.1. Podržati učešće
NVO sektora u kreiranju i
isporuci usluga ranjivim
skupinama
-
2014-2017
D.1.1. Edukacija i
obuka za ranjive
skupine na tržištu
rada
MRSPI, Služba za
zapošljavanje ZDK,
Pedagoški zavod
ZDK, UNZE,
Centar za
obrazovanje i
obuku
Min. za
obrazovanje i
nauku ZDK, Služba
za zapošljavanje,
srednje škole,
centri za socijalni
rad, NVO
2014-2017
Prioritetni cilj:
Organizovana
„tailor made“
edukacija prema
potrebama
poslodavaca
2014-2016 2014-2018 2014-2017
C.1.2. Podrška
održivom
zapošljavanju kroz
obrazovanje i
obuku
C.1.2.1. Trening i obuka
novih zaposlenih prema
potrebama poslodavca kroz
program poslovnog
mentorstva
FZZZ i
SZZ ZDK
MRSPI
D.2. Direktne mjere zapošljavanja
D.2.1. Rad u
zajednici za osobe
sa niskim radnim
vještinama
D.2.1.1. Planirati javne
nabavke uz maksimalno
korištenje nezaposlenih
osoba
Sezonsko
zapošljavanje
osoba niske
zapošljivosti
Broj osoba zaposlenih
putem Službe
MRSPI,
Ministarstvo
finansija, Kabinet
Premijera ZDK,
Služba za
zapošljavanje ZDK,
Općine u ZDK
D.2.2.
Sufinansiranje
zapošljavanja
ranjivih skupina
D.2.2.1. Programi
finansiranja zapošljavanja i
samozapošljavanja ranjivih
skupina na tržištu rada
Direktna i
indirektna podrška
zapošljavanju lica
iz ranjivih skupina
Broj lica korisnika direktne i
indirektne pomoći
Služba za
zapošljavanje ZDK,
centri za socijalni
rad
9
V KAPITALNI PROJEKTI
U 2014. godini planira se izvršiti adaptacija i kupovina poslovnih prostora za potrebe rada
Službe, u cilju stvaranja boljih uvjeta rada, kako bi se približili evropskim standardima.
DIREKTOR
Ratko Orlandić, dipl. oec.
10
Download

Preuzmi dokument