PROGRAM SIMPOZIJUMA
09:00-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
Registracija učesnika
Otvaranje simpozijuma
„Savremeni dometi maksilofacijalne hirurgije“
Prof. dr Miroslav Vukadinović, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju,
dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
10:45-11:15
„Savremeni koncepti u rehabilitaciji skraćenog zubnog niza“
Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić, Klinika za stomatološku protetiku,
prodekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
11:15-11:45
„Imunološki aspekti zubnog karijesa“
Prof. dr Stevanka Đorđević, Katedra za dentalnu patologiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
11:45-12:15
„Prevencija komplikacija endodontske terapije“
Prof. dr Branislav Karadžić, Klinika za bolesti zuba,
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
12:15-12:30
12:30-13:15
13:15-13:45
Diskusija
Pauza
„Kompromisi u svakodnevnom radu tokom planiranja zubnih nadoknada“
Prof. dr Ivica Stančić, Klinika za stomatološku protetiku,
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
13:45-14:15
„Izazovi u estetskoj i funkcionalnoj stomatologiji“
Prof. dr Sonja Apostolska, Klinika zarestaurativnu stomatologiju i endodonciju
Stomatološki fakultet Univerziteta Sv. Kirila i Metodija u Skoplju, Makedonija
14:15-14:45
„Savremena dijagnostika i terapija temporomandibularnih disfunkcija“
Doc. dr Nedeljka Ivković, Katedra za oralnu rehabilitaciju,
prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
14:45-15:15
„Savremeni koncepti u terapiji distalnog zagrižaja“
Prof. dr Predrag Nikolić, Klinika za ortopediju vilica,
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Diskusija
Dodjela sertifikata
15:15-15:30
15:30-16:00
Organizacioni odbor Simpozijuma
Download

PROGRAM SIMPOZIJUMA