Bibliografija magistarskih radova Stomatološkog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu 1960. –
1.
Ajanovid M. Uloga posttraumatskog stresnog poremedaja u nastanku temporomandibularnih
disfunkcija *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006. 115
str.
2.
Arifhodžid F. Lingua plicata kod mentalno retardirane djece [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1972. 44 str.
3.
Bajrid E. Evaluacija straha i anksioznosti u stomatološkoj ordinaciji kod djece različitih dobnih
skupina *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2010. 139 str.
4.
Bajsman A. Kvalitativna i kvantitativna in vitro analiza korozionog ponašanja dentalnih amalgama
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008. 90 str.
5.
Bašid N. Komparativna studija dentinogenosti Ledermixa II i Antipulpita I [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1977. 53 str.
6.
Batkovski S. Mogudnosti retencije između metalne legure i plastičnog materijala [magistarski
rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1989. 88 str.
7.
Beganovid M. Učestalost proteznih stomatopatija kod nosilaca mobilnih protetskih nadoknada
rađenih po standardnom i modificiranom postupku *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1972. 59 str.
8.
Bejtovid B. Evaluacija liječenja Bell-ove paralize blokadama 2% Xylocaina u stilomastoidnom
predjelu bez kortikosteroida i terapije kortikosteroidima bez blokada [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008. 91 str.
9.
Berhamovid E. Varijacije veličine i forme tubera maksile kod totalno i parcijalno bezubih
pacijenata *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 92 str.
10.
Berhamovid L. Utjecaj hemijskih dezinficijenasa na dimenzionalnu stabilnost i reprodukciju
detalja elastomernih otisnih materijala [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2008. 174 str.
11.
Berisalid A. Efikasnost sprovodne i dodatne bukalne infiltracione anestezije artikainom kod
molara sa ireverzibilnim pulpitisom [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2013. 94 str.
12.
Blagojevid O. Uticaj okluzalnog upirača na retencioni zub [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet
u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1978. 48 str.
13.
Bosto E. Prevalenca znakova i simptoma temporomandibularnih poremedaja kod sportista
adolescenata *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 93
str.
14.
Ceribašid O. Prenos paratuberalnog prostora predvorja usne šupljine na radni model [magistarski
rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1965. 31 str.
15.
Čauševid-Vučak M. Učestalost recidiva pleomorfnog adenoma parotidne žlijezde u odnosu na
izbor operativne metode [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2012. 102 str.
16.
Dautovid S. Senzibilitet rotaciono transpozicionih režnjeva lica plasiranih na defektima nastalim
nakon hirurškog odstranjivanja tumora: klinička studija *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980. 73 str.
17.
Dedid A. Kliničke i patohistološke promjene oralnih sluznica kod eksperimentalnog dijabetes
melitusa *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 162 str.
18.
Demirovid D. Udio hipodoncije u morfološkim i strukturalnim promjenama zuba i vilica
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1973. 47 str.
19.
Demirovid K. Evaluacija snage vezivanja bravica koristedi direktnu i indirektnu tehniku
[magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2010. 138 str.
20.
Demirovid-Šečid S. Uticaj chlor hexidin digluconata 0,05% na mikrobiološku floru u operativnoj
rani kod apikotomije [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2002. 49 str.
21.
Derviševid A. Komparacija veličine i oblika stvorenog kalusa na mjestu prijeloma vrata donje
vilice nakon konzervativnog i hirurškog tretmana *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2011. 97 str.
22.
Dizdarevid D. Korelacija između rasporeda malignih stanica i strome kod skvamocelularnog
karcinoma maksilofacijalne regije sa pojavom recidiva [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2010. 97 str.
23.
Dizdarevid Dž. Kvantifikacija oralnog zdravlja sarajevske djece koja su živjela u izmjenjenim
uvjetima života zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2001. 96 str.
24.
Duratbegovid D. Utjecaj kvaliteta polimerizirajudeg svjetla na mehaničke osobine kompozita
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2013. 97 str.
25.
Džankovid A. Komparativna analiza morfologije korijenskih kanala maksilarnih premolara
metodom radioviziografije i clearing tehnike kod bosansko-hercegovačke populacije *magistarski
rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 78 str.
26.
Džemidžid V. Evaluacija dentofacijalnih defektnosti i procjena potrebe ortodontskog tretmana
[magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008. 77 str.
27.
Džonlagid-Dardagan A. Pozicija gornjih centralnih sjekutida u odnosu na papilu incizivu – značaj u
stomatološkoj protetici *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2008. 86 str.
28.
Đorđevid S. Hronična uremia i caries zuba [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1984. 48 str.
29.
Filipovid M. Analiza efekata posteroanteriorne vuče maksile pomodu Delaire-ove maske
[magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980. 94 str.
30.
Fočo F. Komparativna studija dijagnostičkih metoda i operativnih nalaza kod benignih patoloških
stanja maksilarnog sinusa [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet,
2002. 99 str.
31.
Fuks Z. Periapikalne radiolucencije u dentalnoj radiologiji: denzitometrijsko-računarska analiza
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 71 str.
32.
Ganibegovid-Selimovid M. Komparativno rentgenološko ispitivanje zubi čovjeka i životinja
familije Canidae *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980.
66 str.
33.
Gavranovid-Glamoč A. Evaluacija snage veze livene kočid nadogradnje i tri vrste cementa:
cinkfosfatnog, glas-jonomer i hibridnog [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2007. 68 str.
34.
Gojkov T. Denzitometrijsko istraživanje reparacije i regeneracije cističnih defekata alveolarnog
nastavka [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1985. 74 str.
35.
Gojkov-Vukelid M. Parodontalni status i postmenopauzalna osteoporoza [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006. 88 str.
36.
Gojkovid R. Odnos kariesa zuba i nivoa ureje u salivi djece kao indikatora proteinskog unosa
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1977. 45 str.
37.
Grubor D. Ispitivanje vrijednosti kliničke procjene Bell-ove paralize [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 102 str.
38.
Habibovid J. Evaluacija stanja oralnog zdravlja i dentalnog straha kod raseljenih osoba i
domicilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2012. 115 str.
39.
Hadžid S. Uticaj candida infekcije i različitih sistemskih poremedaja na nastanak protezne
stomatopatije *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006.
100 str.
40.
Hadžimejlid N. Frekvenca i sezonske varijacije Geotrichum candidum kod djece [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1977. 38 str.
41.
Hadžipašid-Nazdrajid A. Poređenje kvaliteta života uslovljenog stanjem u usnoj šupljini pomodu
OHIP-a kod nosilaca dotrajalih i novih proteza [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2011. 130 str.
42.
Hajdaragid-Ibričevid H. Efekti propolisa na reparacione procese pulpe [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1982. 56 str.
43.
Hasid-Brankovid L. Komparacija vrijednosti potenciometrijskih parametara u zubnom plaku i
pljuvačci nakon topikalne aplikacije niskokoncentrovanih fluoridnih otopina *magistarski rad+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2009. 107 str.
44.
Hatibovid Š. Efikasnost medikamentne i psihogene premedikacije kod školske djece *magistarski
rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1981. 54 str.
45.
Hindid N. Komparativna evaluacija dužine trajanja operativnog postupka i postoperativnih
sekvela (oroka i trizmusa) nakon operativnog odstranjenja mandibularnih tredih molara
klasičnom i piezohirurškom tehnikom *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2011. 102 str.
46.
Hujid H. Procjena kliničke vrijednosti indirektne limfografije baze usne šupljine *magistarski rad+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1979. 63 str.
47.
Husarid B. Uticaj socio-ekonomskih faktora na oralno zdravlje zaposlenih u proizvodnji
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 122 str.
48.
Huseinbegovid A. Socijalno-medicinski aspekt karijesa mliječnih zuba u gradskim uslovima
[magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u sarajevu, Stomatološki fakultet; 2001. 90 str.
49.
Ihtijarevid-Trtak S. Evaluacija oralnog stanja kod djece oboljele od cerebralne paralize u Kantonu
Sarajevo *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2013. 101 str.
50.
Jakupovid S. Ispitivanje nekarijesnih cervikalnih lezija permanentne denticije [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2010. 94 str.
51.
Jakupovid V. Inovativni menadžment kao model za unapređenje zdravstvene usluge *magistarski
rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2010. 76 str.
52.
Kamber-Desir A. Uticaj dobi, spola i dentalnog statusa na vrijednost mandibularnog kortikalnog
indeksa i debljine korteksa donjeg ruba mandibule [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 72 str.
53.
Kazazid L. Uticaj fiksnih protetskih radova na parodontalno zdravlje [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2007. 81 str.
54.
Kezid S. Otisne mase na bazi domadih sirovina i recepture tipa alginata [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 51 str.
55.
Kobašlija S. Komparativna studija dentinske permeabilnosti permanentnih zuba u razvoju
metodom hidraulične konduktanse u uslovima različitog tretmana dentina [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1994. 83 str.
56.
Konjhodžid-Prcid A. Evaluacija učestalosti dento-oralnih komplikacija uzrokovanih radioterapijom
glave i vrata *magistarski rad+. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet; 2006. 129
str.
57.
Konjhodžid-Raščid H. Učestalost tredeg korijena kod prvog donjeg stalnog molara [magistarski
rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1974. 64 str.
58.
Korad Gadžo S. Procjena stabilnosti boje kompozitnih materijala u različitim uslovima
spektrofotometrijskom metodom [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2011. 78 str.
59.
Kreho E. Međusobni odnosi apikalne baze, alveolarnog i dentalnog luka sa zbirom širina gornjih
stalnih sjekutida u slučajevima sa i bez zbijenosti u nizu zuba *magistarski rad+. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1990. 57 str.
60.
Kreso-Kneževid D. Važnost postlaktealne ravni u vrijeme nicanja prvih stalnih molara: uticajni
faktori na oblik postlaktealne ravni [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1981. 87 str.
61.
Kulo N. Korelacija pušenja i vrijednosti limfocita T i B sa nalazom oralnih sluznica kod studentske
populacije [magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 85 str.
62.
Lačevid A. DNK identifikacija bakterije Tannarella forsythia u inficiranom korijenskom kanalu
*magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006. 61 str.
63.
Latid T. Učestalost subluksacija temporomandibularnog zgloba na teritoriji grada Sarajeva,
njihova prevencija i terapija [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski
fakultet; 1977. 65 str.
64.
Lončarevid-Šuljak A. Učestalost promjena na marginalnom parodontu kod tretmana zuba
metodom ocaklivanja i metodom izrade navlake [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1986. 91 str.
65.
Malid M. Morfologija oralnih frenuluma i stanje parodoncijuma incisiva [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1975. 38 str.
66.
Markovid N. Parodontalni status kod adolescenata (kliničko-radiološka studija) *magistarski rad+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2007. 84 str.
67.
Mašid T. Ispitivanje vrijednosti pojedinih grupa režnjeva u rekonstrukciji defekata
maksilofacijalne regije [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2004. 123 str.
68.
Mladenovid Z. Eksperimentalno ispitivanje mogudnosti terapije viličnih cista režnjastim mišidnim
transplantatom *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1966.
65 str.
69.
Muratbegovid A. Istraživanje razvojnih defekata cakleni i molarno-incizivnih hipomineralizacija
kod dvanaestogodišnjaka *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2005. 90 str.
70.
Muzurovid S. Uticaj oralne higijene na broj Candida vrsta u usnoj šupljini *magistarski rad+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 61 str.
71.
Nakaš E. Uticaj oralnih dezinficijensa na nivo Streptococcus mutans-a kod pacijenata sa fiksnim
ortodontskim aparatom *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2005. 63 str.
72.
Pašid E. Koncentracija nitričnog oksida u pljuvački u prisustvu različitih metala i inflamacije
oralnih sluznica [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2006.
74 str.
73.
Petrovid-Jovičid A. Korišdenje izvora naučnih informacija u Kliničkoj bolnici Koševo u Sarajevu
*magistarski rad+. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 1975. 85
str.
74.
Piranid H. Eksperimentalne mogudnosti ubrzanja epitelizacije nakon uzimanja autolognog kožnog
transplantata tipa Thiersche [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1978. 67 str.
75.
Popovid-Ceribašid Lj. Antropometrijska i ortodontska ispitivanja kod jednojajnih i dvojajnih
blizanaca [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1974. 50 str.
76.
Prohid S. Efikasnost dodatne intraosealne anestezije kod ekstrakcije mandibularnih molara
[magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2001. 51 str.
77.
Redžepagid L. Prevalenca malokluzija djece predškolskog i školskog uzrasta sa područja grada
Sarajeva i procjena potrebe za ranim ortodontskim tretmanom [magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 81 str.
78.
Redžepagid S. Supragingivalna preparacija zuba nosača fiksnog protetskog rada *magistarski rad+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 123 str.
79.
Sarajlija M. Ispitivanje efikasnosti jednokomponentnih dentin-adheziva na vezivanje kompozita
sa dentinom [magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2000. 71
str.
80.
Selimovid-Dragaš M. Uticaj životne sredine na stanje oralnog zdravlja raseljene djece
*magistarski rad+. Sarajevo: univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2002. 104 str.
81.
Selmanagid A. Procjena dentalne dobi kod djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini na osnovu
razvoja tredih molara *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2012. 61 str.
82.
Smajid R. Nivo totalnog antioksidativnog kapaciteta pljuvačke i procjena njegovog značaja u
razvoju karijesa kod djece *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2011. 98 str.
83.
Smajilagid A. Anatomsko-radiološka analiza pozicije foramen mentale [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1996. 65 str.
84.
Smajkid N. Kvantifikacija apikalne propusnosti korijenskih kanala punjenih različitim tehnikama
(In vitro) *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 69 str.
85.
Stijačid N. Patološke varijacije orofacijalnog sistema kod retardirane djece stacionirane u
specijalnim ustanovama SR BiH [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1987. 66 str.
86.
Strujid S. Radiografska analiza i procjena međusobnog odnosa zglobnih površina kod disfunkcije
temporomandibularnog zgloba *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2006. 110 str.
87.
Sulejmanagid H. Komparativna studija bezšavnog i klasičnog zatvaranja operativne rane u oralnoj
hirurgiji [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1979. 46 str.
88.
Sulejmanagid N. Uticaj oralne antikoagulantne terapije na oralno-hirurške zahvate [magistarski
rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 66 str.
89.
Šalaga S. Uticaj prijevremene ekstrakcije mliječnih zuba postrane regije na razvoj dentofacijalnih
defektnosti *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 83
str.
90.
Šehovid Z. Zavisnost veličine zrna od stepena deformacije i kritična deformacija 20 karatne zlatne
legure [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1970. 37 str.
91.
Šeremet M. Ispitivanje djelovanja pojedinih medikamenata na bakteriološku floru u endodonciji
[magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1976. 71 str.
92.
Šoškid-Šimunovid M. Mogudnost planiranja retencionog sistema u odnosu na smjer uvodjenja
proteze [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1986. 56 str.
93.
Tahmiščija H. Efikasnost liječenja zubne gangrene jednoseansnim postupkom [magistarski rad].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1978. 68 str.
94.
Tahmiščija I. Imunohistohemijska evaluacija gustode malih krvnih i limfnih sudova u inflamiranoj
humanoj dentalnoj pulpi *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2009. 53 str.
95.
Tiro A. Genetički aspekti određenih karakteristika orofacijalne regije kod blizanaca [magistarski
rad+. Sarajevo: Univerzitet u sarajevu, Stomatološki fakultet; 2007. 89 str.
96.
Topid B. Volumen krvi i dinamika CR-51 u zubnoj pulpi [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Medicinski fakultet; 1967. 52 str.
97.
Tosum S. Prevalenca i korelacija simptoma i znakova temporomandibularnih poremedaja kod
pacijenata oboljelih od posttraumatskog stresnog poremedaja utvrđena putem dijagnostičkog
kriterija za istraživanje temporomandibularnih poremedaja *magistarski rad]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 212 str.
98.
Trninid S. Uticaj adrenalina u lokalnoj anesteziji na hemodinamske parametre kod pacijenata sa
esencijalnom hipertenzijom [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2009. 138 str.
99.
Vajzovid J. Uticaj latentne elastičnosti voska na vrijednost izlivenog objekta *magistarski rad+.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1986. 43 str.
100.
Vukovid A. Stanje oralnog zdravlja u korelaciji sa znanjem, stavom i praksom odrasle populacije u
Kantonu Sarajevo *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
2003. 82 str.
101.
Zukanovid A. Efikasnost „Cariogram“ modela u evaluaciji riziko faktora kod dvanaestogodišnjaka
[magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 120 str.
102.
Zukid E. Stanje oralnog zdravlja i potrebe za protetskim tretmanom kod stanovnika na području
Opštine Živinice *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012.
87 str.
103.
Zukid S. Procjena starosne dobi upotrebom nekoliko standardnih dentalnih metoda (studija in
vitro) *magistarski rad+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008. 77 str.
Download

Bibliografija magistarskih radova Stomatološkog fakulteta