Tabela 5.2 Specifikacija predmeta
Studijski program :
Naziv predmeta: Ustavno pravo
Nastavnik: Prof. dr. Vladan Kutlešić
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 11
Uslov:
Cilj predmeta
Upoznavanje sa ustavnim pravm kao pozitvno-pravnom disciplinom i pravnom granom, proučavanje materiae
constitutuionis,kao i upoznavanje sa osnovnim pravnim in
Ishod predmeta:
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
1.Predmet, metodi ustavnog prava; 2. Izvori ustavnog prava;3. Funkcije i priroda ustava (Pojam
ustava, Vrste ustava, Donošenje i promena ustava); 4. Suverenost i legitimnost (Suverenost
državne vlasti, Legitimnost državne vlasti, Oblici državne vlasti); 5. Funkcije državne vlasti
(Teorije o podeli i jedinstvu vlasti, Predsednički sistem, Parlamentarni sistem, Mešoviti sistem,
Autoritarni sistem, Skupštinski sistem, Sistemi vlasti u Republici Srbiji); 6. Ustavni cikluci; 7.
Referendum i Narodna inicijativa (Pojam polunposredne demokratije, Referendum, Narodna
inicijativa, Narodni veto, Plebiscit, Pojavni oblici u Srbiji);8. Parlament (Pojam i poreklo,
Funkcije, Struktura i Unutrašnja organizacija, Raspuštanje); 9. Šef države (Pojam i evolucija,
Izbor i organizacija, Ovlašćenja i akti, Položaj i odgovornost);10. Vlada (Pojam i poreklo, Izbog i
sastav, Ovlašćenja i akti i Odgovorsnost vlade i ministarska odgovornost); 11. Federalna država I
(Tipovi državnog uređenja, Federalizam i federacija i Razlozi obrazovanja federacije); 12.
Federalna država II (Vrste federacija, Položaj federalnih jedinica, Sistemi podele nadležnosti u
federaciji); 13. Ustavna istorija Srbije; Decentralizacija i teritorijalna autonomija; 14. Civilno
društvo, Ljudska prava; 15. Ustavni sudovi (Pojam i značaj ustavnog sudstva, Sistemi ustavnog
sudstva, Funkcije ustavnih sudova, Izbor i sastav, Postupak i dejstvo odluka)
Literatura
1. Ustavno pravo i političke institucije, Ratko Marković, Pravni fakultet u Beogradu i službeni glasnik,
Beograd, 2005.
2. Ustavno pravo, Ratko Marković, Pravni fakultet u Beogradu i službeni glasnik, Beograd, 2010.
3. Ustavno pravo, Ratko Marković, Priručnik za pripremanje pravosudnog ispita, Pravni fakultet u
Beogradu i službeni glasnik, Beograd, 2010.
4. O ustavu, M. Jovičić, teorijsko-komparativna studija, Beograd, 1977.
5. Država I –II, Slobodan Jovanović, Beograd, 1936
Broj časova aktivne nastave 60
Teorijska nastava: 60
Praktična nastava: 45
Metode izvođenja nastave:
Predavanja sa power point prezentacijama, diskusija sa pripremljenim pitanjima i odgovorima, praktičan rad na
vežbama,
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
poena
Poena
Završni ispit
Predispitne obaveze
aktivnost u toku predavanja
10
Usmeni
30
praktična nastava
kolokvijum-i
seminar-i
/
60
/
Download

Naziv predmeta: Ustavno pravo Nastavnik: Prof. dr. Vladan Kutlešić St