Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Ministria për Forcën e Sigurisë Ministarstvo za Snaga Bezbednosti
Ministry for Security Forc
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
USLUGE
Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o Javnoj Nabavci na Kosovu
Datum pripreme obaveštenja: 24.04.2012
Br Nabavke
21700
12
017
215
Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:
Albanski
Srpski
Engleski
DEO I: UGOVORNI AUTORITET
I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)
Zvaničan naziv: Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
Adresa UA: ul EMSHIR 1, b/.b
grad:Pristina
Poštanski broj10000
Mesto: Republika Kosova
Lice za kontakt:Afrim MAXHUNI
Telefon: 038/200 13 500
Email:[email protected]
Fax: www.mksf.org
Internet adresa (po potrebi):
The Ugovorni autoritet kupuje u ime drugih ugovornih autoriteta
Da
Ne
DEO II: PREDMET UGOVORA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Objavljivanje usluge za potrebe
uvodnom materijala MFSK i KBS
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja
(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu
vašeg ugovora)
Rad
Snabdevanje
Kupovina
Finansijski zakup
(lizing)
Zakup
Kupovina na kredit
Njihovo kombiniranje
Glavno mesto isporuke
Glavna tačka ili lokacija radova
______________________
___________________________
_____________________
_______________________
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje
Zaključivanje okvirnog sporzuma sa jednim operaterom
Zaključivanje okvirnog sporzuma sa više operatera
Usluge
Izvršenje
Projekat i izvršenje
Ostvarivanje, bilo kojim
sredstvima, posla, odgovarajući
na uslove
Glavno mesto izvršavanja
________________________
_____________________
Trajanje okvirnog sporazuma: u mesecima _12
Standardni Obrazac “Obaveštenje o Dodeli Ugovora”
1
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):93
DEO III: POSTUPAK
III.1) VRSTA POSTUPKA
Otvoren
Ograničen
Sa pogađanjem
Ponuda Cena
III.2) KRITERIJUM ZA DODELU
Najniža cena
ili
Ekonomski najpovoljniji tender
Pod-kriterijum
Težina u %
Pod-kriterijum
Težina u %
1)
5)
2)
6)
3)
7)
4)
8)
III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE
III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora
Predhodno Obaveštenje o Ugovoru: ______________________________________
Obaveštenje o Ugovoru: ___________________________________
Ostale publikacije (po potrebi): ______________________________
DEO IV: DODELA UGOVORA
(U slučaju datih delova nekoliko uspešnih ekonomskih operatera, ponavlja § IV.4 dhe IV.5 za svaki
deo)
IV.1) Datum dodele ugovora 23.04.2012
IV.2) Planiran datum potpisivanja ugovora 02.05.2012
IV.3) Broj promljenih tendera 17
IV.4) Ime i adresa ekonomskog operatera kome je dodeljen ugovor
1
Emri zyrtar: RADIO SHARRI
Adresa Postare: RRUGA DESHMORET E KOMBIT
Qyteti: DRAGASH
Kodi postar: 22000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: BEQIR BEQAJ
Email: [email protected]
Telefoni:044/391-700
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
2
Emri zyrtar: RADIO DUKAGJINI
Adresa Postare: RRUGA HAJDAR DUSHI
Qyteti: PRISHTINE
Kodi postar: 10 000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: NEXHMIJE BEQIRI
Email: [email protected]
Telefoni:044/508-789;038/248-142
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
3
Emri zyrtar: GRUPI KOHA
Adresa Postare: RRUGA NENA TEREZE NR 31
Standardni Obrazac “Obaveštenje o Dodeli Ugovora”
2
Qyteti: PRISHINE
Kodi postar: 10000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: FLAKA SURROI
Email:
[email protected]
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
Telefoni:044/155-947
4
Emri zyrtar: N.B MEDIA WORKS - EXPRESS
Adresa Postare: DARDANIA 1/1
Qyteti: PRISHTINE
Kodi postar: 10000
Personi kontaktues:
Vendi: KOSOVE
Email:
[email protected]
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
Telefoni:038 76 76 76;
5
Emri zyrtar: SOURCE KOSOVA GROUP – KLAN KOSOVA
Adresa Postare: BREGU I DIELLIT QENDRA TREGTARE KATI II
Qyteti: PRIAHTINE
Kodi postar: 10000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: YLLKA HAMITI
Email: [email protected]
Telefoni:045/321-456
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
6
Emri zyrtar: COMPANY 21 SHPK RT V 21
Adresa Postare: PALLATI I MEDIAVE ANEKSI II
Qyteti: DRAGASH
Kodi postar: 10000
Personi kontaktues: EUGEN SARAQINI
Telefoni: 044/ 233-652
Vendi: KOSOVE
Email:
[email protected]
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
7
Emri zyrtar: OJQ MITROVICA – RADIO DHE TV MITROVICA
Adresa Postare: SHESHI JASHARAJ P.N.
Qyteti: PRISHTINE
Kodi postar: 10000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: NEXHMEDIN SPAHIU
Email: [email protected]
Telefoni:044/147-596
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
8
Emri zyrtar: EPOKA E RE
Adresa Postare: RRUGA NENA TEREZE
Qyteti: PRISHTINE
Kodi postar: 10000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: SADIK ZEQIRI
Email: [email protected]
Telefoni:044/127-434
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
9
Emri zyrtar: INTERPRESS R COMPANY KOSOVA SOT
Standardni Obrazac “Obaveštenje o Dodeli Ugovora”
3
Adresa Postare: ZONA INDUSTRIALE
Qyteti: PRISHTINE
Kodi postar: 10000
Personi kontaktues: MARGARITA KADRIU
Telefoni:038/601-007
Vendi: KOSOVE
Email:
[email protected]
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
10
Emri zyrtar: BOTA SOT
Adresa Postare: RRUGA BEDRI PEJANI
Qyteti: PRISHTINE
Kodi postar: 10000
Personi kontaktues: XHEVAT MAZREKAJ
Telefoni:044/289-633;038/237-732
Vendi: KOSOVE
Email:
[email protected]
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
11
Emri zyrtar: RADIO DRENICA
Adresa Postare: SHESHI ADEM JASHARI
Qyteti: SKENDERAJ
Kodi postar: 42000
Personi kontaktues: MURAT MUSLIU
Telefoni:044/192-242;028/582-243
Vendi: KOSOVE
Email:
[email protected]
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
12
Emri zyrtar: NEWS TV
Adresa Postare: RRUGA REXHEP LUCI
Qyteti: PRISHTINE
Kodi postar: 10000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: FITORE HASHANI
Email: [email protected]
Telefoni:038/224-222;045/202-000
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
13
Emri zyrtar: RADIO TELEVIZION BESA
Adresa Postare: RRUGA SARACEVE P.N.
Qyteti: PRIZREN
Kodi postar:20000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: MUHAMER FUSHA
Email: [email protected]
Telefoni:044/150-049
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
14
Emri zyrtar: A.L KOSOVA PRESS
Adresa Postare: RRUGA HAMEZ JASHARI NR 28
Qyteti: PRISHTINE
Kodi postar: 10000
Personi kontaktues: MERITA GASHI
Telefoni:044/656-300
Standardni Obrazac “Obaveštenje o Dodeli Ugovora”
Vendi: KOSOVE
Email:
[email protected]
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
4
15
Emri zyrtar: SHIM KOSOVA HABER
Adresa Postare: RRUGA REMZI ADEMI NR 27
Qyteti: PRIZREN
Kodi postar: 20000
Personi kontaktues: FLORIJE HASHANI
Telefoni:044/136-769
Vendi: KOSOVE
Email:
[email protected]
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
16
Emri zyrtar: NGB ZERI
Adresa Postare: ANEKS PALLATI I MEDIAVE
Qyteti: PRISHTINE
Kodi postar: 10000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: HALIL HETEMI
Email: [email protected]
Telefoni:044/120-910; 044/169-351
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
17
Emri zyrtar: Radio GORA
Adresa Postare: DRAGASH
Qyteti: DRAGASH
Kodi postar: 22000
Vendi: KOSOVE
Personi kontaktues: HALIL HETEMI
Email: [email protected]
Telefoni:044/201-006;049/ 744-133
Faksi: “[shëno faksin e OE]”
IV.5) Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna konačna vrednost ugovora _______________________
Ako je godišnje ili mesečno (molimo dati) broj godina ____ ili meseci _______
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: __________
Odgovarajući tender sa najvišom cenom:_____________________
IV.6) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje
Da
Ne
Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
Vrednost ________________________ ; ili Odnos _____ %;
Nije poznato
Kratak opis vrednosti/odnosa ugovora koji će biti dat na pod izvođenje(ako je poznato)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE
V.1) ŽALBE
Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke, po
odredbama Dela IX Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama na Kosovu.
Standardni Obrazac “Obaveštenje o Dodeli Ugovora”
5
V.1.1) ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI (TRN)
Službeno ime: Telo za Razmatranje Nabavke
Adresa TRN: Ul.Garibaldi
Grad: Priština
Poštanski kod:
Elektronska adresa (po potrebi):
Lice za kontakt:
E-mail:
Telefon:
Faks:
V.2) DODATNE INFORMACIJE
Standardni Obrazac “Obaveštenje o Dodeli Ugovora”
6
Download

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA - MFSK - MKBS