“TREPCA” ENTERPRISE – PREDUZEĆE “TREPČA”
Industrijski krug Trepča, Zvečan
Tel. +381 (0)28 665 208, Br. biznisa: 70331094
e-mail: [email protected]
www.trepca.biz
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA ZA PRODAJU
Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o Javnoj Nabavci na Kosovu
Datum pripreme obaveštenja: 16/07/2012
Br prodaje
TS 01/12
Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:
Albanski
X
Srpski
X
Engleski X
DEO I: UGOVORNI AUTORITET
I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)
Službeno ime: TREPCA ENTERPRISE
Poštanska adresa: Industrijski krug Trepca
Grad: Zvecan
Poštanski kod:38227
Zemlja: Kosovo
Kontakt: Dejan Krstic
Telefon: +381 28 665 213
Email: [email protected]
Faks:+381 28 665 238
Internet adresa :
www.trepca.biz
Ugovorni autoritet prodaje u ime drugih ugovornih autoriteta
Da
Ne X
DEO II: PREDMET UGOVORA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Prodaja koncentrata olova
II.1.2) Vrsta ugovora i mesto otpreme
Rad
Izvršenje
Projekat i izvršenje
Ostvarivanje, bilo kojim
sredstvima, posla, odgovarajući
na uslove
Snabdevanje
Usluge
X Prodaja
Kupovina
Finansijski zakup
(lizing)
Zakup
Kupovina na kredit
Njihovo kombiniranje
1
Glavna tačka ili lokacija
Rudnici Crnac i Belo Brdo,
Flotacija Leposavic
Glavno mesto otpreme
Flotacija Leposavic
Glavno mesto izvršavanja
Flotacija Leposavic
II.1.3) Obaveštenje obuhvata
Zaključivanje okvirnog sporzuma sa jednim operaterom
X
Zaključivanje okvirnog sporzuma sa više operatera
Trajanje okvirnog sporazuma: u mesecima
12
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora
Prodaja koncentrata olova proizvedenog u rudnicima i flotaciji Leposavic.
DEO III: POSTUPAK
III.1) VRSTA POSTUPKA
X Otvoren
Ograničen
Sa pogađanjem
Ponuda Cena
III.2) KRITERIJUM ZA DODELU
X Ekonomski najpovoljniji tender
Pod-kriterijum
Težina u %
1)metalursko iskoriscenje
2)troskovi prerade olova
3)troskovi rafinacije srebra
4)troskovi penalizirajucih
elemenata (As, Cd, Fe)
5)procenat sadrzaja olova u
koncentratu olova
6) procenat sadrzaja srebra
u koncentr. olova
7)cena olova na LME
Pod-kriterijum
8)cena srebra na LBMA
9)nacin placanja
Težina u %
10)mesto isporuke
11)uzorkovanje
materijala i odredjivanje
vlage
12)odredjivanje finalnih
tezina
13)mogucnost garancije
14)razmena analiza
III.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE
III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora
www.trepca.biz , Strucni casopis Metal Bilten, list Tribuna shqiptare, list Jedinstvo, sajt RKJN
DEO IV: DODELA UGOVORA
(U slučaju datih delova nekoliko uspešnih ekonomskih operatera, ponavlja § IV.4 dhe IV.5 za
svaki deo)
IV.1) Datum dodele ugovora 16/07/2012
IV.2) Planiran datum potpisivanja ugovora 24/07/2012
IV.3) Broj promljenih tendera 2
IV.4) Ime i adresa ekonomskog operatera kome je dodeljen ugovor
Službeno ime: Trafigura Beheer B. V. Amsterdam, Branch Office Lucerne
Poštanska adresa: 4867
2
Grad: Lucerne
Poštanski kod: 6002
Zemlja: Switzerland
URL (ako se primenjuje
Kontakt:
Email:
Telefon: +41 41 419 4343
Faks: +41 41 94344
IV.5) Informacije o vrednosti ugovora
Ukupna konačna vrednost ugovora zavisice od kretanja berzanskih cena. Ocekivana vrednost od
17.500.000,00 USD do 20.000.000,00 USD
Ako je godišnje ili mesečno (molimo dati) broj godina 1 ili meseci 12
Odgovarajući tender sa ekonomski najpovoljnijom cenom: Trafigura Beheer B. V. Amsterdam, Branch
Office Lucerne
DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE
V.1) ŽALBE
Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke, po
odredbama Dela IX Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama na Kosovu.
V.1.1) ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI (TRN)
Službeno ime: Telo za Razmatranje Nabavke
Adresa TRN: Ul.Garibaldi
Grad: Priština
Poštanski kod:
Elektronska adresa (po potrebi):
Lice za kontakt:
E-mail:
Telefon:
Faks:
V.2) DODATNE INFORMACIJE
Svodjenjem ponuda na iste uslove vidi se da je ekonomski najpovoljnija ponuda Trafigura Beheer
B. V. Amsterdam, Branch Office Lucerne
3
“TREPCA” ENTERPRISE – PREDUZEĆE “TREPČA”
Industrijski krug Trepča, Zvečan
Tel. +381 (0)28 665 208, Br. biznisa: 70331094
e-mail: [email protected]
www.trepca.biz
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS PËR SHITJE
Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 të Prokurimit Publik në Kosovë
Data e përgatitjes së njoftimit: 16/07/2012
Nr Shitje
TS 01/12
Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:
Serbisht
Shqip
Anglisht
NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES
I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)
Emri zyrtar: TREPCA ENTERPRISE
Adresa Postare: Industrijski krug Trepca
Qyteti: Zvecan
Kodi postar: 38227
Vendi: Kosova
Personi kontaktues: Dejan Krstic
Telefoni: +381 28 665 213
Email: [email protected]
Faksi: +381 28 665 238
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):
www.trepca.biz
Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera
kontraktuese
Po
Jo
X
NENI II: LËNDA E KONTRATËS
II.1) PËRSHKRIMI
II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Shitja e Pb koncentratit
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit
Punë
Ekzekutim
Plani dhe ekzekutimi
Realizimi, në çfarëdo
mënyre, të punës, përgjegjës me
kërkesa
Furnizime
Shërbime
X Shitje
Blerja
Qira financiare (lizing)
Qira
Blerje me këste
Një kombinim i këtyre
1
Vendi apo vendndodhja
kryesore e punëve
Minierat Crnac dhe Belo Brdo,
Flotacioni Leposavic
Vendi kryesor i dorëzimit
Vendi kryesor i realizimit
Flotacioni Leposavic
Flotacioni Leposavic
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator
X
Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë
Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës
12
Shitja e Pb koncentratit të prodhuara në minierat dhe Flotacioni Leposavic.
NENI III: PROCEDURA
III.1) LLOJI I PROCEDURËS
X E hapur
E kufizuar
E negociuar
Çmimi i kuotimit
III.2) KRITERET E DHËNIES
X Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të:
Nënkriteret
1)metalurgike e pranuar
2)shpenzimet e përpunimit
Pb
3) shpenzimet e përpunimit
Ag
4) shpenzimet e elementit
ndeshkuese (As, Cd, Fe)
5)procenti Pb në sasi
koncentrati Pb
6) procenti Ag në sasi
koncentrati Pb
7)cmimi Pb prej LME
Pesha në %
Nënkriteret
8)cmimi Ag prej LMBA
9)mënyrën e pagesës
Pesha në %
10)vendi e transportit
11) marjen e mostrave
tëmaterjaleve dhe
përcaktim I lagështise
12)Përcaktim e pashës
përfundimtar
13)garancioni i
mundëshëm
14)shkëmbim e analizat
III.3) ) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE
III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
www.trepca.biz , Professional revista Metal Bilten, gazetë Tribuna shqiptare, gazetë Jedinstvo,
site RKJN
SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS
(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe
IV.5 për secilën pjesë)
IV.1) Data e dhënies së kontratës 16/07/2012
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 24/07/2012
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar 2
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata
2
Emri zyrtar: Trafigura Beheer B. V. Amsterdam, Branch Office Lucerne
Adresa Postare: 4867
Qyteti: Lucerne
Kodi postar: 6002
Vendi: Switzerland
URL (nëse aplikohet):
Personi kontaktues:
Email:
Telefoni: +41 41 419 4343
Faksi: +41 41 94344
IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës
Vlera e përgjithshme përfundimtare e kontratës do të varet nga lëvizja e çmimeve të aksioneve.
Vlera e pritur e17.500.000,00 USD - 20.000.000,00 USD
Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve 1 apo muajve 12
Duke iu përgjigjur me çmimin ekonomikisht më të favorshëm të tenderit : Trafigura Beheer B. V.
Amsterdam, Branch Office Lucerne
SECTION V: INFORMACIONET PLOTËSUESE
V.1) ANKESAT
Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë tek Organi Shqyrtues i Prokurimit në bazë të
dispozitave të Pjesës IX të Ligjit nr. 04/L-042, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë.
V.1.1) ADRESA E ORGANIT SHQYRTUES TË PROKURIMIT (OSHP)
Emri zyrtar: Organi Shqyrtues i Prokurimit
Adresa e OSHP-së: Rruga, Garibaldi
Qyteti: Prishtine
Kodi postar:
Adresa elektronike (nëse aplikohet):
Personi kontaktues:
E-mail:
Telefoni:
Faksi:
V.2) INFORMACIONET SHTESË
Reduktimi i furnizimit të njëjtat kushte tregon se Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
Trafigura Beheer B. V. Amsterdam, Branch Office Lucerne
3
“TREPCA” ENTERPRISE – PREDUZEĆE “TREPČA”
Industrijski krug Trepča, Zvečan
Tel. +381 (0)28 665 208, Br. biznisa: 70331094
e-mail: [email protected]
www.trepca.biz
CONTRACT AWARD NOTICE FOR SALE
According to Article 41 of Law No. 04/L-042 on Public Procurement in Kosovo
Date of the preparation of the Notice: 16/07/2012
Sale No
TS 01/12
This notice has been prepared in the LANGUAGES:
Serbian
Albanian
English
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY (CA)
Official name: TREPCA ENTERPRISE
Postal address: Industrijski krug Trepca
Town: Zvecan
Postal code: 38227
Country: Kosovo
Contact point(s): Dejan Krstic
Telephone: +381 28 665 213
Email: [email protected]
Fax: :+381 28 665 238
Internet address :
www.trepca.biz
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities
Yes
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Contract title attributed by the contracting authority:
Sale Pb concentrat
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Works
Supplies
Services
Execution
Design and execution
Realisation, by whatever
means, of work, corresponding to
the requirements
Sale
Purchase
Lease
Rental
Hire purchase
A combination of these
1
Main site or location of works
Main place of delivery
Main place of performance
Belo brdo and Crnac Mines,
Concentrator Leposavic
Concentrator Leposavic
Concentrator Leposavic
II.1.3) The notice involves, if applicable
The conclusion of a framework agreement with single operator
The conclusion of a framework agreement with several operators
Duration of framework agreement: in months 12
II.1.4) Short description of the object of the contract
Sale Pb concentrate produced in Belo brdo and Crnac Mines, Concentrator Leposavic
SECTION III: PROCEDURE
III.1) TYPE OF PROCEDURE
Open
Restricted
Negotiated
Price Quotation
III.2) AWARD CRITERIA
The most economically advantageous tender in terms of:
Sub-criteria
Weighting in % Sub-criteria
1) metallurgy of utilization
8)Price Ag on LBMA
2)Processing costs Pb
9)payment method
3)Silver refininig Charge
10) place of delivery
4) costs for penalties
elements (As, Cd, Fe)
5 )percent Pb in concentrate
lead
6) percent Ag in concentrate
lead
7)price Pb on LME
Weighting in %
11) Sampling of
materials and
determination of
moisture
12) determining the final
weight
13) possibility of Bank
Guarantee
14) exchange analysis
III.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
III.3.1) Previous publications concerning the same contract
www.trepca.biz , Professional journal Metal Bulletin, leaf Tribuna shqiptare, leaf Jedinstvo,
website RKJN
SECTION IV: AWARD OF CONTRACT
(In case of some parts given to some successful economic operators, repeat S IV.4 and IV.5 for
each lot)
IV.1) Date of contract award 16/07/2012
2
IV.2) Intended date of contract signing 24/07/2012
IV.3) Number of received tenders 2
IV.4) Name and addresses of economic operator to whom the contract has been awarded
Official name: Trafigura Beheer B. V. Amsterdam, Branch Office Lucerne
Postal address: 4867
Town:Lucerne
Postal code: : 6002
Country: Switzerland
URL (if applicable):
Contact point(s):
Email:
Telephone: +41 41 419 4343
Fax: +41 41 94344
IV.5) Information on value of contract
Total final value of contract will depend on the movement of stock prices. The expected
value17.500.000,00 USD - 20.000.000,00 USD
If annual or monthly (please give) number of years 1 or months 12
Responding to the economically most advantageous tender price : Trafigura Beheer B. V.
Amsterdam, Branch Office Lucerne
SECTION V: COMPLEMENTARY INFORMATION
V.1) COMPLAINTS
Any interested party may file a complaint with the Procurement Review Body, according to
the provisions of Title IX of Law No. 04/L-042, Law on Public Procurement in Kosovo.
V.1.1) ADDRESS OF THE PROCUREMENT REVIEW BODY (PRB)
Official name: Public Procurement Body
Address of the PRB: Str, Garibaldi
Town: Prishtina
Postal code:
Electronic address (if applicable):
Contact person:
E-mail:
Telephone:
Fax:
V.2) ADDITIONAL INFORMATION
Reduction of supply of the same conditions shows that the most economically advantageous
tender: Trafigura Beheer B. V. Amsterdam, Branch Office Lucerne
3
Download

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA ZA PRODAJU