Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes
511044-Tempus-1-2010-1-UK-Tempus-JPCR
Metode prečišćavanja otpadnih voda
Predavači: Prof. dr Milan Antonijević, Prof. dr Velizar Stanković, Prof. dr Grozdanka Bogdanović
Cena kursa: besplatan
Vreme realizacije: mart 2013
Trajanje kursa: dva dana
Mesto realizacije: Univerzitet u Beogradu – Tehnički fakultet u Boru
Ciljne grupe: studenti osnovnih, diplomskih i doktorskih studija, nastavnici i istraživači sa univerziteta i naučnoistraživačkih organizacija, zaposleni u laboratorijama privrednih, javnih i naučnih institucija, članovi stručnih
udruženja, zaposleni u industrijskim postrojenjima gde je tretman vode od velike važnosti. Takođe, kurs može
koristiti i zaposlenima na obrazovanju novih kadrova iz te oblasti.
Ciljevi kursa: upoznavanje sa klasifikacijom otpadnih voda, kao i sa metodama za njihovo prečišćavanje i dalji
tretman.
Sadržaj kursa:
Uvodni deo:
• klasifikacija otpadnih voda – po vrstama, po sastavu, po načinu nastajanja; zahtevi za stepenom
prečišćavanja otpadnih voda – zakonska regulativa, mogućnosti prečišćavanja. Najveći zagađivači. Najčešći
problemi kod tretmana otpadnih voda.
• Metode za prečišćavanje otpadnih voda:
• hemijske metode: neutralizacija, destruktivne metode, fotokatalitička oksidacija, ozonizacija.
• fizičko-hemijske metode: adsorpcija, jonska izmena, flotacioni postupci, membranska filtracija,
precipitacija, koagulacija, flokulacija.
• elektrohemijske metode: elektrohemijska oksidacija, elektrodijaliza, elektrokoagulacija, elektrodepozicija.
• biološke metode: biodegradacija, fitoremedijacija, bioelektrohemijske metode, bioreaktori sa membranom,
bioadsorpcija.
• on-line i real-time monitoring otpadnih voda (standardne i alternativne metode).
Metode i oblici rada: Usmeno izlaganje predavača; interaktivni rad predavača i polaznika kursa u rešavanju
problema i zadataka; konsultacije polaznika kursa sa predavačima.
Broj učesnika: 20
Kontakt osoba: Marija Petrović, [email protected] , tel: 030/424-555, lokal: 157
Download

Metode prečišćavanja otpadnih voda