Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 1
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 2
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 3
sadr`aj
po{tar
4
4
Časopis “JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo
Izdava~:
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
Za izdava~a:
Mujo BUTKOVI],
generalni direktor
6
Aktuelnosti
Pozitivni rezultati poslovanja
za 2012. godinu
9
Intervju
Edouard Dayan
12 Zanimljivosti
6
Poštanske svjetske inovacije
13 Aktuelnosti
Glavni i odgovorni urednik:
Munib BUJAK
Uređivački odbor:
Munib Bujak, predsjednik
Ibrahim Bećirbegović, član
Dževad Koluder, član
Ruždija Seferović, član
Adnan Zaimović, član
Goran Cerić, član
Kasim Mulalić, član
Redakcija:
Hamdija FULURIJA,
Mirjana DURAKOVIĆ,
Katarina KAMOČAJI,
Elvedina HALAČ
Štampa:
“SVJETLOST ŠTAMPA”
d.o.o. Sarajevo
Za štampariju:
Mirsad JELI]
Foto:
Sanin GRABONJIĆ
Tiraž:
2.600 primjeraka
Aktuelnosti
Potpisan Ugovor o
štampanju, kovertiranju
i dostavi računa za struju
Tradicionalni susret menadžmenta
BH Pošte i BH Telekoma
14 Filatelija
BH Pošta dobitnik brojnih nagrada
za najljepše poštanske marke
16 Aktuelnosti
Rekonstrukcija i adaptacija
Pošte 72240 Kakanj
18
9
Aktuelnosti
Pošta Visoko
jedna od najrentabilnijih
20 Riječ struke
Zaposlenici BH Pošte jedini u
regionu sami uspostavili najnoviju
verziju IPS aplikacije
23 Aktuelnosti
Call centre BH Pošte počeo s radom
24 Aktuelnosti
18
BH Pošta dobila najveće priznanje
za kvalitet Svjetskog poštanskog
saveza
27 Nove tehnologije
Njemačka pošta uložila 400 miliona
eura u poštansku mrežu
28 Zaposlenici
Predstavljamo naše zaposlenike
30 Seminari
Post Expo
32 Aktuelnosti
”Poštar” izlazi periodi~no
Učenici iz BiH pišu
o dragocjenosti vode
Rukopisi se ne vra}aju
33 Aktuelnosti
^asopis ”Poštar” registrovan je kod
Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Federacije BiH, pod
brojem: 02-15-3720/02 od
24.06.2002. godine.
34 Zanimljivosti
Formiran Tim menadžera
velikih korisnika
Hakeri i u BiH udaraju na kreditne
kartice
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 4
AKTUELNOSTI
Potpisan Ugovor o {tampanju,
kovertiranju i dostavi
računa za struju
Pripremila: Katarina KAMOČAJI
Generalni direktori Javnih preduzeća BH Pošta
i Elektroprivreda BiH, Mujo Butković i Elvedin
Grabovica potpisali su Ugovor o realizaciji
pilot projekta – štampanje, kovertiranje i
dostavu računa za električnu energiju kupcima
iz kategorije domaćinstava. U početnoj fazi realizacije, pilot projektom će biti obuhvaćeni dijelovi podružnica elektrodistribucije Sarajevo i
Tuzla, a do kraja 2013. godine planirano je
da se u projekat uključe i ostale podružnice JP
EPBiH.
Prilikom svečanosti potpisivanja Ugovora generalni direktor JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo,
Mujo Butković objasnio je značaj Ugovora i atmosfere koja je vladala prije i poslije njegovog
potpisivanja.
4
JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 5
AKTUELNOSTI
GOVOR GENERALNOG DIREKTORA
Ovo je poseban dan za BH Poštu jer smo uspjeli da dogovorimo strateški poslovni aranžman s Elektroprivredom Bosne i Hercegovine.
Iako je Zakon o poštama Bosne i Hercegovine i poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine, između
ostalog, definisao da je dostava računa u isključivoj
nadležnosti BH Pošte, određene nedorečenosti postoje
u dijelu kada pojedino preduzeće vrši dostavu svojih
računa u vlastitoj režiji. To je dovodilo do sporova koji
su se ponekad završavali i na Sudu.
Elektroprivreda je jedno od preduzeća s kojim je BH
Pošta desetak godina bezuspješno pokušavala otkloniti
taj nesporazum.
Tek dolaskom novog menadžmeta u Elektroprivredu na
čelu s gospodinom Elvedinom Grabovicom i u tijesnoj
saradnji s ministrom za promet i komunikacije gospodinom Enverom Bijedićem, uspjeli smo dogovoriti poslovnu
saradnju štampe, kovertiranja i distribucije računa.
Mi u BH Pošti smo svjesni šta to znači za Elektroprivredu
obzirom da su do sada štampu i distribuciju računa
vršili u vlastitoj režiji.
Zbog toga je naš dogovor morao biti takav da zaštiti
interes oba preduzeća.
BH Pošta je ovim Ugovorom postigla :
1. Stabilizaciju prihoda u vremenu kada je opća pojava
negativnog trenda prihoda kod poštanskih operatora u
zemlji i svijetu, što uglavnom uzrokuje negativno poslovanje. Stabilizacija prihoda za BH
Poštu znači nastavak pozitivnog poslovanja.
2. Poštivanje Zakona o poštaskom prometu Federacije
Bosne i Hercegovine od strane Elektroprivrede je primjer i drugim preduzećima da prihvate poziv BH Pošte na
saradnju uz poštivanje Zakona, imajući u vidu činjenicu
da je moguće naći zajednički interes uz uvažavanje i cijene koštanja.
3. Ovaj ugovor predstavlja i dodatnu referensu za BH
Poštu jer će potvrditi da je jedino BH Pošta spremna
zadovoljiti zahtjeve velikih korisnika za dostavu pošte
na kompletnoj teritriji.
S druge strane, Elektroprivreda je postigla:
1. Smanjenje traškova štampe i distribucije računa
2. Podigli na veći nivo kvalitet štampe i dostave računa
jer će se štampa vrši na najsavremenijim uređajima, a
dostavu će vršiti poštari što garantuje sigurnu dostavu
3. Dostava računa će se vršiti u kovertama čime se dodatno povećava poštivanje zakon o Zaštiti ličnih podataka
Posebno mi je zadovoljstvo što ovaj ugovor dodatno
potvrđuje da je moguće uspostaviti poslovnu saradnju
između dva Javna preduzeća u situaciji kada smo svi svjesni jakih različitih lobija koji djeluju suprotno interesu
državnog kapitala.
Tim više, želim još jednom da se zahvalim svima u Elektroprivredi što nisu podlegli ovim uticajima a posebno
resornom ministru Bijediću koji je sve vrijeme davao podršku za sklapanje ovog Ugovora.
Hvala!
www.posta.ba
5
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 6
AKTUELNOSTI
Pi{e: Mr. Sead MUŠINBEGOVIĆ,
izvršni direktor za EKF poslove
Izvještaj o poslovanju “JP BH POŠTA”
d.o.o.
Sarajevo
za
period
01.01.2012. do 31.12.2012. godine, je urađen na bazi podataka iz
utvrđenog godišnjeg obračuna i pojedinačnih izvještaja o poslovanju
svih organizacionih dijelova Društva,
u skladu sa Pravilnikom o planiranju
u Društvu i “Metodologijom za
izradu i nadgledanje realizacije Trogodišnjeg plana poslovanja za period 01.01.2011. do 31.12.2013.
godine."
1. Uspješnost poslovanja Društva
U 2012. godini JP “BH POŠTA” je ostvarila dobit u bruto iznosu 999.338 KM, što je za
525.566 KM, ili za 110,9%, više u odnosu na prethodnu godinu.
Rekapitulacija
Bilansa uspjeha period od 01.01. do 31.12.2012. godine
u KM
6
JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 7
AKTUELNOSTI
Ukupan prihod iznosi 84.697.947 KM i manji je za 3.401.295 KM, ili za 3,9%, u odnosu na prethodnu
godinu. Promjena strukture pismonosnih usluga, odnosno pad skupljih na račun porasta jeftinijih usluga, u najvećoj mjeri je uticao na pad poslovnih prihoda.
Ukupan rashod iznosi 83.698.609 KM i manji je za 3.926.861 KM, ili za 4,5%, u odnosu na prethodnu
godinu.
2. Uspješnost poslovanja organizacionih dijelova Društva
U odnosu na prethodnu godinu, Centar pošta Zenica je povećao bruto dobit za 287.110 KM, dok bruto
dobit smanjena u Centru pošta Sarajevo za 1.166.279 KM , a u Centru pošta Tuzla za 340.172 KM.
Smanjenje gubitka je evidentno u Centru pošta Bihać za 466.561 KM, Centru pošta Travnik za 337.748
KM, Centru pošta Goražde za 6.874 KM, Glavnom poštanskom centru za 400.376 KM i Generalnoj
direkciji za 567.088 KM, dok je Centar pošta Mostar povećao gubitak za 33.738 KM.
www.posta.ba
7
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 8
AKTUELNOSTI
2. Usluge
U 2012. godini nastavljen je nepovoljan
trend strukture pismonosnih
usluga,
odnosno pad preporučenih pismonosnih pošiljki, kao
skuplje usluge, na
račun porasta običnih
pisama, tiskovina i direktne pošte, kao jeftinijih usluga.
4. Ljudski resursi
Na dan 31.12.2012. godine u Društvu je bilo 2.387 zaposlenih, od čega 2.252 ili 94,3% na neodređeno, a 135 ili 5,7% na određeno vrijeme.
Od ukupnog broja zaposlenih u poštanskoj manipulaciji radi 1.671 ili 70,0%, u stručnim službama 474
ili 19,9%, dok je na ostalim poslovima raspoređeno 242 ili 10,1%.
Najveći broj zaposlenih je sa srednjom stručnom spremom 1.257 ili 52,7% i sa spremom kvalifikovanog
radnika 442 ili 18,5%, dok se na sve ostale stručne spreme odnosi 688 zaposlenih ili 28,8%.
Starosna struktura zaposlenih je nepovoljna, obzirom da je 1.465 zaposlenih, odnosno 61,4% starije
od 45 godina. Prosječna starost zaposlenih u Društvu iznosi 46 godina.
Od ukupnog broja zaposlenih na muškarce se odnosi 1.541, ili 64,6%, a na žene 846, ili 35,4%.
Prosječan mjesečni broj zaposlenih na bazi ostvarenih sati rada u periodu januar – decembar 2012.
godine iznosi 2.375,8, što je za 11,6 zaposlenika, odnosno 0,5% manje u odnosu na isti period
prethodne godine.
8
JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 9
INTERVJU
Edouard Dayan, bivši generalni direktor UPU- a
Moramo naučiti jedni od
drugih da prevaziđemo
izazove. Ako svaka država
pokušava sama riješiti
problem onda bi to mogla
biti katastrofa, kaže
Dayan
Prevela: Hasiba DŽIGAL
Jačanje povjerenja
korisnika među
najvećim dostignućima
Edouard Dayan, koji je zadnjih osam godina bio generalni
direktor Svjetskog poštanskog
saveza (UPU), 2. januara 2013.
godine odstupio je sa scene i
mjesto prvog čovjeka UPU- a
predao Bisharu A. Huseinu iz
Kenije. Nakon dva mandata u
uredu, Dayan vjeruje da je „vrlo
važno imati novu krv sa novim
idejama i rješenjima za nove
izazove“.
Dayan u jednom od razgovora za medije odgovara na pitanja što je obilježilo rad ove
organzacije u vrijeme dok je on
bio na njenom čelu. On smatra
da je snaga UPU- a porasla u
tom periodu.
Ključni izazovi
- Jedan od ključnih izazova
koje sam iskusio bilo je otvaranje UPU-a na međunarodnom nivou. Trenutno UPU ima
192 zemlje članice, 175 operatera su dio EMS Kooperative, a
160 zemalja članica vezane su
za UPU-ovu elektronsku mrežukaže Dayan.
On vjeruje da je ključ za
postizanje takvog cilja timski
rad te naglašava da je zajednički rad neophodan da bi se
uspjelo.
www.posta.ba
9
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 10
INTERVJU
- Mi moramo naučiti jedni od drugih da prevaziđemo izazove. Ako svaka država pokušava
sama riješiti jedan problem onda bi to mogla biti
velika katastrofa. Problemi se trebaju rješavati na
međunarodnom nivou, kao što smo imali iskustva
sa pitanjem bezbjednosti međunarodnog zračnog
prijevoza, umjesto na državnom nivou- ističe
Dayan.
UPU apostrofira ključne izazove svjetske poštanske industrije i traži način kako razviti sredstva
za pomoć poštama da ih prevaziđu.
- Danas imamo mnoga partnerstva sa međunarodnim kompanijama za rješavanje problema
kao što je pitanje međunarodne trgovine, socijalne odgovornosti i migracija- kaže Dayan.
Zajednička strategija
Kongres u Dohi je istakao UPU- ov naporni
rad u zadnje četiri godine u postavljanju ključnih
izazova ove vrste industrije i prepoznavanje
načina kako ovaj sektor može krenuti naprijed.
- Kongres nam je pomogao da ponovo ocijenimo projekte na kojima trenutno radimo i da razvijemo jednu zajedničku strategiju na međunarodnom
nivou. Ova strategija je odobrena koncenzusom i
svaki član je imao priliku da učestvuje. Poštanska
strategija iz Dohe pruža zemljama članicama
jednu temeljnu mapu puta i pomaže im da
postignu najviši nivo kvaliteta usluge- ističe
Dayan.
Prema njegovim riječima, glavni ciljevi ove
strategije bit će postignuti kroz programe čiji je
cilj jačanje tri dimenzije poštanskog sektora: fizička, finansijska i elektronska, a kroz bolje međusobno povezane mreže i kvalitet usluge, inovacije
i efikasnije odgovore na tržišne promjene.
- Naša glavna ambicija je olakšati domaću i
međunarodnu trgovinu, posebno za mala i srednja preduzeća. Naša druga ambicija su pitanja
vezana za radnike migrante, ali isto tako i olakšati
i podržati finansijsku inkluziju. To su dvije glavne
opcije u budućnosti. U svrhu podrške domaćoj i
međunarodnoj trgovini, UPU je nedavno objavio
svoju inicijativu .post s ciljem pomoći razvoju elektronske trgovine.
10 JP BHPO[TA d.o.o.
Mi sad imamo infrastrukturu koja je u potpunosti sinhronizovana sa internetom za prevazilaženje rizika, kao što je falsifikovanje, zamjena
identiteta, hakiranje podataka i pranje novcanavodi Dayan.
E- trgovina je postala ključni segment poštanske industrije, a pošta u interesu korisnika
trenutno predstavlja 60 do 70 posto tržišta.
- U okviru interneta i globalizacije tržišta,
prekogranično poslovanje se ne može ograničiti
na najveće kompanije, što znači da danas male
pošte imaju šansu da steknu prednost na tržištu
e- trgovine pošto su dobro pozicionirane da mogu
pomoći u poštanskom lancu- istako je Dayan.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 11
INTERVJU
Finansijska inkluzija, drugi
UPU- ov najvažniji fokus, bila je
na vrhu dnevnog reda još od
početka zadnje finansijske
ekonomske krize.
- Ova kriza predstavljala je
apokalipsu za poštanski sektor.
Pokazala je važnost vjere koju
ljudi imaju u institucije koje upravljaju njihovom ušteđevinom. U
državama gdje pošte pružaju finansijske usluge, vidjeli smo porast broja depozita. Građani koji
su bili zabrinuti za svoj novac
povukli su ga iz banaka i uložili
u pošte- naglašava Dayan.
Nakon uspješnih osam godina obnašanja dužnosti generalnog direktora, Dayan je
gledao kako UPU razvija sredstva koja pomažu ovoj vrsti djelatnosti da se pripremi za
promjene
u
poštanskom
okruženju te kako pomaže poštama da prošire asortiman usluga svog poslovanja.
2013. do 2016. godine.
- Pod mojim nadzorom će
UPU raditi na ispunjavanju
mandata koji mi je dao ovaj
Kongres. Podići ćemo UPU na
viši nivo- rekao je Husein nakon
izbora.
Husein: Podići ćemo
UPU na viši nivo
Nakon što je proveo 15 godina
radeći za kenijsku poštansku i
telekom koorporaciju, imenovan je za generalnog direktora
Poštanske koorporacije Kenije,
kad se razdvojila na KP i TC
1999. godine.
Zatim je imenovan na
dužnost kenijskog ambasadora
u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 2002. godine, a koju je
obnašao pet godina. Na 24.
Kongresu UPU- a u Ženevi
predsjedavao je Upravnim vijećem od 2009. do 2012. godine.
Jedno od najvećih UPU-ovih
postignuća tokom njegovog
mandata bio razvoj sredstava
koja jačaju povjerenje korisnika.
- Danas pošiljka poslana
poštom više nije poruka u boci
usred mora. Razvili smo sredstva koja su dostupna svim
zemljama. Veliko zadovoljstvo
nam predstavlja činjenica da
danas skoro sve pošte mogu,
barem za određeni broj pošiljaka, osigurati nadzor pošiljke
duž cijelog lanca prijenosa, a
razvijamo i saradnju sa carinskim vlastima i prijevoznicimakaže Dayan.
Husein je imao bogatu karijeru u poštanskoj industriji.
Husein: Novi generalni direktor UPU-a
Širenje asortimana
usluga
Izbor novog generalnog direktora UPU-a održan je na 25.
Konresu Svjetskog poštanskog
saveza u Dohi u oktobru 2012.
godine. Bishar Husein koji je
bivši ambasador i direktor u
pošti imat će novu ulogu od
Preuzeto iz magazina “POSTAL”
www.posta.ba
11
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 12
ZANIMLJIVOSTI
Poštanske
svjetske inovacije
Prevela: Hasiba DŽIGAL
E
vropski poštanski operateri nastavljaju sa idejama o tome kako zadiviti korisnike. Pogotovo
kada je u pitanju elektronska kupovina koja
se svakodnevno sve više širi, ali i usavršava. Evo
nekoliko najnovijih inicijativa:
• U Francuskoj, Groupe La Poste nudi ’Box ecommerce’ čiji je cilj pružanje pomoći SME-ima u
brzom i lakom kreiranju web stranice koja će početi
prikazivati njihove proizvode i usluge online putem.
U međuvremenu, So Colissimo služba nudi
određeni broj inovativnih IT rješenja e-trgovcima
da im pomogne da prošire izbor korisnicima,
uključujući odabir metoda isporuke i lokacija za
podizanje robe.
12 JP BHPO[TA d.o.o.
• Royal Mail, u partnerstvu sa vodećim
ponuđačima usluga, nudi Jednostavne načine za
razvoj, uz popuste usluga za širenje kompanije,
uključujući kretanje SME-ova ka elektronskoj trgovini. Oni jednostavno mogu kupiti, kao jedan
paket, web stranicu za elektronsku kupovinu, popuste na isporuku, marketinške podatke, email i
poštanske reklame. Royal Mail je takođe isprobao
inicijativu „isporuka na komšijska vrata“ u kojoj
komšija može primiti paket ukoliko primalac nije
kod kuće. Prvobitne probe su pokazale stepen
zadovoljstva 92%.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 13
AKTUELNOSTI
• PostNord’s MyPack paket usluga omogućava
SME-ima da šalju pakete korisnicima u čitavom
nordijskom regionu jednostavno kao da je u pitanju unutrašnji promet. Nordijski korisnici često
više vole da im se paketi isporučuju na unaprijed
određenom mjestu, a ne na kućna vrata, stoga
MyPack pruža, između ostalog, isporuku na 4,450
lokalnih mjesta za uslugu na području nordijskih
zemalja, kao i duže radno vrijeme, precizno
praćenje duž cijelog lanca isporuke i obavijest
putem SMS-a.
Tradicionalni
sastanak
menadžmenta
BH Telekoma
i BH Pošte
• PostNL je lansirao uslugu CheckPay u
Holandiji, uslugu za zaštitu kupaca od prevara.
Kad se prodavac opredijeli za ovu uslugu, naplata
od kupaca se vrši isključivo nakon uspješne isporuke proizvoda, potvrđene putem jedinstvene
šifre.
• Pošta Austrije uvela je uslugu Drop-Off Box
24 sata u sedmici, i Parcel Box – paketi se stavljaju
u sigurnosne kutije u odabranim zgradama i daje
se privatna šifra pristupa na prijavnoj kartici, koja
se može ubaciti u privatni sandučić primaoca na
adresi.
• U Belgiji, 'Bpost' nudi ‘Bpaid’, a to je prepaid
kartica koja nudi opciju plaćanja korisnicima za
online kupovinu. To je naročito korisno korisnicima koji nevoljko koriste kartice koje već imaju
za online kupovinu. Ova usluga takođe pomaže
korisnicima da bolje nadgledaju i kontrolišu svoj
budžet, čime omogućuju odgovornu potrošnju i
online trgovinu. ' Bpaid' kartica isto tako ima
široku upotrebu kod kupovine u prodavnicama i
podizanja gotovine sa bankomata.
Zanimljivim inovacijama nikad kraja! Ali sigurno je da će neki od ovih prijedloga već naći
svoje mjesto i u stvarnom marketinškom planu
evropskih poštanskih operatera.
Povodom završetka poslovne 2012. godine u
prostorijama Generalne direkcije JP BH Pošta
d.o.o. Sarajevo 17. januara 2013. godine
održan je sastanak menadžmenta BH Telekoma i
BH Pošte.
Godišnji sastanci članova Uprava dvije kompanije
postali su već tradicionalni i na njima se sumiraju
poslovni rezultati za prethodnu godinu, a dobra
su prilika i za iniciranje novih zajedničkih projekata. Razgovarano je i o svim aktuelnim pitanjima i nastavku poslovne saradnje između ove
dvije kompanije.
Na sastanku je posebno naglašena dugogodišnja
povezanost BH Pošte i BH Telekoma koje veže
tradicija i zajednička prošlost u okviru nekadašnjeg PTT sistema, ugovoreni poslovi te dosadašnja
korektna i profesionalna saradnja.
Uz obostrano zadovoljstvo iskazano zbog dobre
dosadašnje saradnje, članovi Uprava BH
Telekoma i BH Pošte istakli su opredjeljenje da se
i u buduće nastavi sa zajedničkim poslovnim projektima, a na dobrobit obje kompanije.
BH Telekom je strateški partner BH Pošte i veliki je
korisnik usluga koje nudi BH Pošta posebno u
domenu štampanja i distribucije računa.
www.posta.ba
13
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 14
FILATELIJA
BH Pošta dobitnik
brojnih nagrada
za najljepše
poštanske
marke
Posljednje priznanje
stiglo nam je iz Kine
za marku
„Jasnin encijan“, autora
Tamera Lučarevića,
dugogodišnjeg dizajnera
BH Pošte
Pi{e: Elvedina HALAČ
J
avno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo može se
pohvaliti brojnim vrijednim nagradama za najljepše
poštanske marke koje su osvojene na međunarodnim takmičenjima. Posljednja nagrada stigla je iz Kine
za poštansku marku na temu „Flora“, motiv „Jasnin encijan“, autora Tamera Lučarevića, dizajnera BH Pošte.
Tužna priča
Ovo laskavo priznanje BH Pošta je osvojila na 11.
Izboru najboljih inostranih poštanskih maraka u Kini za
2011. godinu. Riječ je o četvrtoj nagradi koja nam stiže
iz Kine. Prvu nagradu Filatelističkog saveza Kine dobili
smo 2004. godine, drugu 2008. godine za najljepšu
blok marku „Evropa 08- Pišem ti pismo“, a treću na takmičenju „10th China Best Foreign Stamp Annual Poll“.
Posljednju nagradu u Kini na svečanoj ceremoniji
preuzela je ministrica- savjetnica u Ambasadi BiH u Kini
Zorica Zirojević. U pozadini dizajna i izrade nagrađene
marke „Jasnin encijan“ nalazi se tužna priča o Jasni
Šarić, prespektivnoj naučnici i asistentici na PMF-u, čiji je
mladi život u januaru 1993. godine u Sarajevu prekinula
granata ispaljena sa agresorskih položaja.
14 JP BHPO[TA d.o.o.
Laskavo priznanje
za marku „Labud“
Treća nagrada koja je BH Pošti dodijeljena u
Kini odnosi se na poštansku marku na temu
Fauna, motiv „Labud“, koju je također dizajnirao Tamer Lučarević. Žiri je odlučio da je
marka „Labud“ najbolja poštanska marka u
2010. godini. Ova nagrada predata je BH
Pošti i danas se nalazi u Generalnoj direkciji
BH Pošte u Sarajevu.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 15
FILATELIJA
Tamer Lučarević
Emocionalna vrijednost
Granata je ubila osmero Sarajlija koji su u
blizini „Sarajevske pivare“ čekali u redu za vodu.
Jasnina smrt potresla je mnoge te ne čudi odluka
da se po njoj nazove bh. endemska biljka, koja
je otkrivena na planinskim obroncima iznad
Sarajeva.
Kada je Lučarević dobio zadatak da plavi cvijet Jasnin encijan naslika za poštansku marku, u
njemu su se preplitali razni osjećaji, od bola do
ponosa...
- Dok sam crtao cvijet Jasnin encijan, Jasna je
bila tu. Čast mi je što sam uspio ovaj cvijet, koji
je naš mali ambasador u svijetu,
predstaviti i oslikati tog trenutka na najbolji
mogući način, kaže Lučarević, koji nije očekivao
nagradu jer je nešto prije ovog izbora u Kini već
bio lauerat za najmarku godine.
Cvijet Jasnin encijan zrači ljepotom, svježinom
i veselošću kao što je zračila i Jasna Šarić. On
čuva uspomenu na ubijenu Jasnu pa je samim
tim emocionalna vrijednost nagrade iz Kine veća
i značajnija od nekih drugih priznanja.
Osim toga, ova nagrada daje još veći podstrek
dizajnerima BH Pošte da nastave sa dizajniranjem
vrhunskih poštanskih maraka sa zanimljivim motivima i još neispričanim pričama, a nagrade, u to
i ne sumnjamo, neće izostati.
www.posta.ba
15
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 16
AKTUELNOSTI
Rekonstrukcija
i adaptacija Pošte
72240 Kakanj
Pripremila: Katarina KAMOČAJI
Pošta 72240 u centru Kaknja uskoro će dobiti
novi izgled. Objekat je morao doživjeti
sveobuhvatnu rekonstrukciju prije svega zbog
svojih skoro 40 godina starosti. U cilju nove i
bolje organizacije šalter-sale i dobijanja većeg
slobodnog prostora za korisnike, vrši se
adaptacija zidova, podova, stropa, instalacija.
Također, enterijer, pojedine elektroinstalacije
slabe i jake struje, mašinske instalacije za grijanje ventilaciju - klimatizaciju, te instalacije
tehničke zaštite (video nadzor, protiv provalna i protiv - požarna zaštita) potrebno
je bilo prilagoditi novom rekonstruiranom i
adaptiranom stanju. A svi ovi radovi imaju za
cilj biti još kvalitetnije i ugodnije mjesto za zaposlenike i korisnike usluga BH Pošte.
16 JP BHPO[TA d.o.o.
Rok za završetak radova 75 dana
Tek nakon početka radova, fizičkim otvaranjem, tj.
ogoljenjem sekcija postojeće nosive konstrukcije,
došlo se do prave spoznaje o nosivom konstruktivnom sistemu. Tako da se prvobitni rok od 60
dana, morao pomjeriti na 75 dana potrebnih da
rekonstrukcija Pošte u potpunosti bude završena.
Podsjećamo, Pošta 72240 Kakanj nalazi se u
centru grada Kaknja u objektu koji je u vlasništvu
„JP BH Pošta“ d.o.o Sarajevo, CP Zenica. U
prizemlju objekta nalazila se šalter-sala raspoređena u dva dijela. U jednom dijelu obavlja se
poštanska djelatnost, dok je drugi dio šalter sale
(izdat BH Telekom-u) BH Telekom već adaptirao u
Telecom centar. U dijelu gdje se obavljala poštanska djelatnost nalazio se i mini trgovinski prostor u
funkciji post shop-a.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 17
AKTUELNOSTI
Nije bilo prekida procesa rada
Važno je napomenuti, da u toku izvođenja
radova rekonstrukcije i adaptacije Pošte 72240
Kakanj nije došlo do prekidanja procesa rada Pošte.
Zato se radi u dvije faze:
Naj
t
Ruše eža faz
a
n
i po je nos rekon
stru
stav
ivog
kcije
ljan
je n zida
:
ovih
čelič
nih
nos
a
ča
Faza I: Postojeća šalter sala je privremeno pregrađena u dva dijela. U jednom dijelu se, u
otežanim uslovima odvijao proces rada Pošte, a istovremeno u drugom dijelu su izvođeni radovi
rekonstrukcije i adaptacije. Za najteže procese rada
koristili su se dani vikenda, kako bi korisnici bili zaštićeni od eventualne buke.
Faza II: Završetkom radova u jednoj polovini šalter-sale, izvršena je zamjena. Pa je Pošta prebačena
u završeni dio šalter-sale, a izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije počelo je u drugom dijelu šalter-sale.
Građani Kaknja nestrpljivi su u iščekivanju
novog izleda svoje glavne Pošte. No, da se radovi
završe i da se poštanski promet nesmetano nastavi
odvijati, s nestrpljenjem očekuju i nosioci posla, zaposlenici Službe za investicije, te CP Zenica kojem i
pripada gradska Pošta u Kaknju.
3D izgled
d šaltera
Novi izgle
šalter- sa
le
www.posta.ba 17
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 18
AKTUELNOSTI
Pošta Visoko,
jedna od najprofitabilnijih
Pi{e: Katarina KAMOČAJI
U središtu Bosne i Hercegovine
prostire se grad Visoko, negadašnji
centar srednjovjekovne Bosne. Sa
232 km2, Visokom pripada pošta II
reda. Zgrada pošte, sagrađena
70-tih godina, nalazi se u starom
dijelu grada i jedna je od najljepših
građevina u Visokom. Iako 45.000
stanovnika opslužuje sa samo 24
zaposlenika, Pošta u Visokom u
samom je vrhu najprofitabilnijih
pošta u Zeničko-dobojskom kantonu, odmah iza zeničkih pošta 72
101 i 72 102.
Upra
vnik p
ošte
18 JP BHPO[TA d.o.o.
Ibrah
im G
arib
Pošta Visoko
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 19
U
prkos tome što posao nije lak, što poštari obiđu po nekoliko desetina kilometara dnevno, u Pošti u Visokom
moguće je obaviti sve usluge koje nudi JP BH
Pošta, od pismonosnih i paketskih usluga, do
svih finansijskih i transakcijskih usluga.
Zaposlenici kažu - korisnici ne smiju osjetiti da
je ponekad teško izaći na kraj sa starosnom
strukturom zaposlenika i bolovanjima. Tako,
kako nam je potvrdio upravnik visočke pošte
Ibrahim Garib, ponekad svi rade sve.
Ipak, Pošta Visoko uvijek pozitivno posluje, a
oko 7.000 penzionera penzije dobije na vrijeme. Upravnik Garib nastoji da svaki dan od
7.30 – 19h, koliko je radno vrijeme Pošte, sve
funkcioniše, a u tome mu pomažu savjesni zaposlenici. U prilog tome govore i prihodi koje
ova pošta mjesečno obezbijedi, a koji zaslužuju
veliku pažnju. Nije lako, kaže Garib, ali uz
dobru organizaciju posao ne ispašta. Bilo bi
idealno kada bi Pošta Visoko dobila još dvojicu
poštonoša. Toliko im i pripada po zvaničnoj
kategoriji, a tako posao bi bio bolje raspoređen. Ovako se teško prevazilaze prepreke,
posebno u dostavnoj službi. Riječ je o čestim
bolovanjima, starosnoj strukturi zaposlenika, te
o radnicima sa ocjenom invalidnosti, tj. smanjenom radnom sposobnošću, a koji se vode
kao poštari.
1.712 penzija, oko 5.000 telefonskih računa,
te isto toliko uplata mjesečno. Na dva šaltera,
koliko ima ova samo naizgled mala pošta,
može se obaviti sve što se obavlja u Glavnoj
pošti u centru Sarajeva, Dervišević voli da se
našali. Ali to su činjenice. Samo poštar dnevno
pređe oko 76 km.
Dervišević kaže da se za 40 godina njegovog radnog staža mnogo stvari promijenilo.
Ljudi su, kaže, bili drugačiji. Više je bilo
druženja, sigurnost je bila na većem nivou, a i
povjerenja je bilo više. Sjeća se kada je davne
1973. godine bio primljen kao najmlađi zaposlenik pošte. Sjeća se putnih listova koji su
se mjerili štopericom, pješke, od sela do sela.
Sjeća se i kako su vreće novca iz SDK dovozili
taksijem, bez ikakvih posebnih mjera sigurnosti. Sa smiješkom kaže – „Ne smije te niko
ni pogledati“.
Područje koje opskrbljuje Pošta u Donjem
Moštru iz dana u dan raste, a broj zaposlenika
se ne mijenja. „Tri poštara teško stižu dostaviti svu
poštu, a i uvijek je neko na bolovanju“, zabrinut
je Dervišević. Zato, kako kaže, svi sve rade,
samo da korisnici budu zadovoljni.
Prošetati sa upravnikom Hasibom Derviševiće
kroz Donje Moštre, pravo je zadovoljstvo. Njega
svi znaju, pozdravljaju i cijene. A on je, čini se,
malo tužan što ide u penziju. Možda da to shvati
kao odlazak na zasluženi godišnji odmor.
U samom vrhu pošta sa izuzetnim rezultatima poslovanja nalazi se i Pošta u Donjem
Moštru. Pogotovo zbog toga što u njoj radi
samo 5 zaposlenika. Pošta Donje Moštre je u
sastavu poštanske mreže Visoko, a spada u IV
kategoriju. Iako, tvrde, po obimu posla može
pripadati i III kategoriji. Pokriva 40 posto
dostavnog područja opštine, a uslužuje oko
15.000 stanovnika.
Poštu u Donjem Moštru krasi i to što u njoj
radi i najstariji zaposlenik na ovom području.
Iako nije star po godinama, Hasib Dervišević
od 1973. godine uslužuje građane iza pulta
Pošte Donje Moštre. Nikada nije mijenjao
radno mjesto, osim što je po potrebi upravnik,
kontrolor, šalterski radnik, pa i poštar.
Ove godine napuniće 40 godina radnog
staža, te odlazi u penziju. Kaže da 15 godina
nije uzeo godišnji odmor. Nije ni čudo kada
ova pošta ima oko 15.000 pošiljki u dolazu,
Fikret Dervišbegović i Hasib Dervišević
Donje Moštre: 5 zaposlenika na
15.000 stanovnika
www.posta.ba
19
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 20
RIJEČ STRUKE
Zaposlenici
BH Pošte
jedini u regionu
sami uspostavili
najnoviju verziju
IPS aplikacije
20 JP BHPO[TA d.o.o.
Pi{e: Alma PITIĆ
Prepoznavanje da je IPS projekat jedan od
najvažnijih za poštansku tehnologiju bilo je
ključno i za zaposlenike JP BH Pošta. International Postal System (IPS) je softwerska aplikacija koja pruža podršku tehnološkom
procesu prijenosa pošiljaka, kontrolu i upravljanje procesom kao i praćenje pošiljka. Tako
razvijanje adekvatne informatičke platforme
kao što je IPS, pomaže poštanskim upravama
u poboljšanju kvaliteta usluga.
Iako su zaposlenici BH Pošte, iz Sektora za
razvoj i informacione sisteme još 2001. godine prepoznali prednosti eksploatacije ovog
projekta, danas je IPS u BH Pošti, upravo za-
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 21
hvaljujući njima, na mnogo višem nivou nego je
to u zemljama regiona. Tim prije što IPS više ne
obuhvata samo EMS uslugu, nego se sada
obrađuju i prate i pisma i paketi, a u pitanju su i
sve kategorije pošiljaka koje se šalju i avionom, i
kopnom i kombinovanom metodom.
Riječ je o vrlo iscrpnom procesuiranju pošiljaka, od onog u otpremi, do onog u prispjeću.
Kako to izgleda u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju najbolje izražava sljedeća shema:
Procesiranje pošiljki u polazu
Unutrašnji saobraćaj
Međunarodni saobraćaj
Međunarodni saobraćaj
Unutrašnji saobraćaj
Procesiranje pošiljki u dolazu
www.posta.ba
21
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 22
RIJEČ STRUKE
Sa IPS softwerom lakše je kreirati i udovoljiti organizacione potrebe, pogotovo kada je u pitanju
razmjena podataka sa drugim zemljama. Podaci
se razmjenjuju u obliku EDI poruka, koje sadrže
značajne podatke o pošiljkama i događajima od
slanja do uručenja, koristeći globalnu mrežu
UPU- a POST*Net. Te informacije su vezane npr
za vreću: njena težina, stanje u kom je bila kad
je primljena, broj pošiljka u njoj itd. S njim se
može upravljati svim procesima, a moguće je upravljanje izvjesnim događajima.
Na šemi koja slijedi prikazana je razmjena podataka sa drugim poštanskim upravama.
Pomoću Track & Trace sistema, koji je u potpunosti samostalno razvijen, moguće je provjeriti
status tih pošiljaka u bilo kojem trenutku i naći
precizno vrijeme uručenja. Web pretraživanje
obezbjeđuje dodavanje vrijednosti na poštanske
servise i veoma je jednostavan za implementaciju.
No, ne treba izostaviti da su zaposlenici BH Pošte,
nakon preuzimanja, upoznavanja sa kompletnom aplikacijom i uspostavljanja infrastrukture
potrebne za implementaciju, sami nastavili raditi
na projektu koji je danas prepoznatljiv ne samo
u BiH, nego i u regionu. Tako se za samo nekoliko godina od osnovnog, obrade EMS pošiljaka
Osim osnovnih, IPS softver ima i dodatne karakteristike, te je pogodan za kreiranje raznih statističkih pregleda, dokumentacija, obračuna u
međunarodnom saobraćaju i veoma lako ga je
prilagoditi zahtjevima svake poštanske uprave.
IPS softwer je popraćen sa kompletnom dokumentacijom koja uključuje sva potrebna objašnjenja. Korisnicima je omogućeno da rade po
instalacionom, administratorskom i korisničkom
vodiču. Na taj način je korisniku omogućeno da
sam instalira nove verzije aplikacije, te ih testira i
prilagodi svojim potrebama. S obzirom na njegovu mogućnost jednostavnog proširenja, IPS je
moguće instalirati na nekoliko povezanih
lokacija, npr. u slučaju kada poštanska uprava
ima nekoliko izmjeničnih pošta. Informacije se
automatski razmjenjuju između lokacija pomoću
replikacije baze podataka.
Koliki je značaj IPS projekta govori u prilog i činjenica da on omogućava potpun pristup svim informacijama od unesenih podataka od strane
zaposlenika u poštama do uručenja krajnjem korisniku. Web pretraživanje čini te informacije dostupne do krajnjeg korisnika preko Website-a.
u otpremi i prispijeću, počeli primjenjivati i u
drugi moduli koji obuhvataju obradu pisama i
paketa.
Da se pomoću IPS-a funkcionisanje rada znatno
racionalizovalo i ubrzalo, odmah se primjetilo,
Na ovaj način se došlo do bržeg i jednostavnijeg
rješavanja potražnica u međunarodnom poštanskom saobraćaju. A sve sa jednim ciljem – automatizacija rada zaposlenika pošte i kvalitetnijih
usluga prema korisnicima.
No, tu nije kraj. Svake godine poboljšavaju se
verzije aplikacije. Kako je ovo veliki projekat koji
uključuje i objedinjavanje rada i Sektora za razvoj
i informacioni sistem i Sektora za poštanski
promet i GPC Sarajevo, formiran je tim od 14 zaposlenika BH Pošte (Alma Pitić, Julija Lojo, Amra
Šabanović, Haris Kovačević, Samira Kulagić,
Muris Hadžimelić, Biljana Fazlić, Adnan Zaimović, Kemal Jahić, Emil Purišić, Amra Silajdžić,
Milan Dunović, Maida Skopljak, Nedim Marevac)
koji je odlučio testirati nove verzije softwera.
Preuzeli su najnoviju verziju, migrirali podatke i
instalirali je svim članovima grupe na računare i
izvršili detaljno testiranje. Sagledavajući
22 JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:50 AM Page 23
AKTUELNOSTI
mogućnosti zadnje verzije i svih ranijih, odlučili su da
prihvate implementaciju najnovije verzije IPS aplikacije
- 5.12.
Testiranje aplikacije je rađeno u tehnološkim fazama
rada koje su aplikacijom IPS do sada bile obuhvaćene.
Timovi su izradili korisnička Uputstva za administratore
i operatere u dijelu u kojem su zaduženi za testiranje
aplikacije IPS.
Pri tome se radilo i na testiranju i povezivanju IPS aplikacije sa drugim aplikacijama i to aplikacije za
kreiranje ruta i aplikacije za definisanje uslova za prijem
poštanskih pisama i paketa u međunarodnom poštanskom prometu.
Nakon uspješno obavljenog testiranja izvršena je konačna migracija baze podataka i implementirana zadnja
verzija IPS 5.12 u sistemu JP BH Pošte. Važno je istaći
da je od veoma velikog značaja za implementaciju nove
verzije aplikacije IPS bilo učešće članova Tima na IPS
workshop-u u Bernu.
Na kraju, ne treba izostaviti i podršku i pohvale iz UPUa, da se vlastitim snagama uspio realizovati značajan
zadatak: migracija podataka, instalacija aplikacije na
oko 130 računara i imlementacija aplikacije u cijelom
sistemu JP BH Pošte. Naravno, uz sve stručne zadatke
kojima su se bavili naši zaposlenici, učesnici projekta,
bilo je potrebno edukovati sve zaposlenike koji na bilo
koji način koriste IPS aplikaciju. U tome su veliki doprinos dali informatičari u Centrima pošta. Procesi obrazovanja i obuke obavljaju se kontinuirano i kroz njih je
prošlo više od 80 zaposlenika JP BH Pošta. Paralelno sa
procesom obuke uspostavljeni su algoritmi za zaštitu i
sigurnost podataka, kao i način otklanjanja kvarova i
poboljšanja.
Potrebno je daljnje razvijanje IPS sistema kako bi se
mogla obaviti integracija sa sistemom finansijskog
obračuna, obrade terminalnih troškova i fakturisanja sa
svim poštanskim upravama i privatnim operatorima sa
kojima vršimo međunarodnu razmjenu poštanskih pošiljaka, te je u narednom periodu potrebno:
• Unaprijediti proces obračuna uvođenjem razmjene informacija o zaključcima sa ostalim poštanskim upravama i njihovo automatsko učitavanje u proces
obračuna.
• Proširiti primjenu aplikacije na korištenje potražnica i
kreiranje odjava o neispravnosti (CN 43) što su
funkcije za čijim uvođenjem postoji potreba.
• Razviti modul učitavanja podataka o prijemu pošiljaka
iz aplikacije šalterskog poslovanja u IPS aplikaciju.
• Istražiti i testirati nove mogućnosti aplikacije i proširiti
korištenje aplikacije i na ostale funkcije koje sada nisu
u upotrebi.
Call centre
BH Pošte
počeo sa radom
Od 1. marta počeo je sa radom Call centre BH Pošte. Na broj 1312 korisnici mogu
dobiti sve informacije o uslugama BH
Pošte, cijenama...
Sve reklamacije, primjedbe, sugestije ili
pritužbe korisnici mogu uputiti lično na
broj telefona 1312 ili putem mail-ova
kontaktcentar posta.ba ili callcentre
posta.ba.
Za prvo vrijeme Call centre telefon 1312 biće
aktivan svakim radnim danom od 08 do 16
sati, ali svaki poziv ili poruka nakon radnog
vremena biće snimljena. Tako će svaki korisnik
dobiti blagovremeno odgovor.
Call centre ima za cilj osigurati profesionalniji
pristup korisnicima. Očekuje se da će zbog
brze interakcije dovesti do veće odanosti korisnika našoj firmi. Ujedno baza podataka
koju će stvoriti Call centre, postaje vjerodostojna, tako da se može koristiti i za donošenje
odluka u pogledu upravljanja odnosa s
kupcima, razvoja novih usluga i sl.
Nezadovoljni korisnici su prilika!
Idealno bi bilo kada bi svi korisnici bez
izuzetka bili zadovoljni uslugama i
proizvodima, međutim to nije realno. Zato
nezadovoljne korisnike treba dočekati
otvorenih ruku, što Call centre BH Pošte i ima
za cilj. Pažljivo slušanje i osluškivanje njihovih
potreba dobitna je kombinacija. Ako znamo
šta misle, lako ćemo ispuniti njihova očekivanja. Lojalan korisnik najbolja je reklama.
Zato nezadovoljne korisnike treba pretvoriti u
svoje prilike!
Izvor: Tim za kreiranje i realizaciju IPS aplikacije
www.posta.ba
23
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 24
AKTUELNOSTI
BH Pošta dobila najveće
priznanje za kvalitet
Svjetskog poštanskog saveza
Pi{e: Mirjana DURAKOVIĆ
Svjetski poštanski savez dodjelio je „JP BH POŠTA“ d.o.o.
Sarajevo „A“ (zlatni) certifikat
za upravljanje kvalitetom.
Zvanična ceremonija promocije i dodjele certifikata
održana je u oktobru 2012.
godine u okviru 25. Kongresa
Svjetskog poštanskog saveza
u Dohi, Katar.
Ovo prestižno priznanje uručio
je Edouard Dayan, tadašnji
generalni direktor UPU-a,
Elmi Piknjač-Jaganjac, članici
Uprave BH Pošte, koja je u
ime naše kompanije prisustvovala Kongresu.
24 JP BHPO[TA d.o.o.
Elma Piknjač - Jaganjac i Edouard Dayan
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 25
AKTUELNOSTI
BH Pošta u korak sa
najvećim poštanskim
operaterima u svijetu
Proces certifikacije izvršen
je shodno Metodologiji Svjetskog poštanskog saveza za
upravljanje sistemom kvaliteta,
a proveden je u toku 2012.
godine čija je završna faza
bila pregled procesa u BH
Pošti koji je obavljen od strane
ovlaštenih predstavnika Svjetskog poštanskog saveza u periodu od 16. do 20.04.2012.
godine.
Aktivnosti na pripremi BH
Pošte za proces certifikacije
trajale su više od dvije godine
i vršene su u okviru Regionalnog projekta za poboljšanje
kvaliteta usluge u Jugoistočnoj
Evropi koji je, na inicijativu Svjetskog poštanskog saveza
(UPU) i PostEuropa, pokrenut
2010. godine. Učešće u Projektu su, pored predstavnika
BH Pošte, uzeli i predstavnici
druga dva javna poštanskih
operatora iz BiH te Srbije,
Hrvatske, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Turske.
Osnovni cilj projekta bio je
unapređenje kvaliteta odvijanja tehnoloških procesa
rada i priprema poštanskih
operatera za proces certifikacije shodno kriterijima
utvrđenim Metodologijom svjetskog poštanskog saveza za
upravljanje sistemom kvaliteta.
BH Pošta je kroz rad u Regionalnom projektu ispunila
preduslove za apliciranje za
projekat certifikacije što je bio
osnov za saglasnost Generalnog direktora BH Pošte za
završnu nezavisnu provjeru od
strane predstavnika Svjetskog
poštanskog saveza koja je, uz
angažman svih uposlenika
uključenih u proces certifikacije, rezultirala prijedlogom za dodjelu „A“-zlatnog
certifikata Komitetu za un-
apređenje kvaliteta usluga.
Čestitku menadžmentu i
zaposlenicima BH Pošte,
povodom priznanja „A“ (zlatni)
certifikat
za
upravljanje
kvalitetom, dodjeljenog od
strane Svjetskog poštanskog
saveza, uputio je i generalni
direktor Mujo Butković.
Novi generalni direktor
UPU-a Bishar A. Hussein je na
skupu u Dohi obećao da će
se truditi da Svjetsku poštansku organizaciju u punom
kapacitetu za vrijeme svog
mandata vodi stepenicu više.
"To će biti moja dužnost
kao generalnog direktora i
obaveza da na unčikovit način
sarađujem sa svim zainteresiranim stranama na provedbi
'Poštanske strategije Doha',
koja je usvojena na Svjetskom
poštanskom
konkresu
u
Kataru krajem 2012. godine,
za dobrobit svih zemalja članica", istakao je Husein.
www.posta.ba
25
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 26
AKTUELNOSTI
U Dohi usvojena
buduća svjetska
poštanska strategija
Na Svjetskom poštanskom
Kongresu u Dohi definisana je
buduća svjetska poštanska
strategija. Utvrđeni su propisi
koji olakšavaju i povećavaju
sigurnost međunarodne razmjene pošte i paketnih pošiljaka,
kao i povećanje sigurnosti i pristupačnosti elektronskim i finansijskim uslugama.
usluga, koje donose sve veći
udio u poštanskim prihodima.
Pisma i dalje čine 48% globalnih poštanskih prihoda ( 304
milijarde USD), ali u nekim
zemljama poštanske financijske
usluge sačinjavaju više od 50%
prihoda. Dok poštanske e-usluge i dalje donose skromne
prihode, pošte nastoje da se
prilagode svojim novim realnostima i
namjeravaju da
postepeno razviju poštanske eusluge, zadržavajući učinkovitost svojih tradicionalnih usluga.
sploataciju, ima namjenu da u
elektronskom svijetu ponovi iste
uslove kao i u fizičkom svijetu
za globalnu razmjenu elektroničke pošte na sigurnom i pouzdanom teritoriju - platforma
takođe brendira legitimne poštanske usluge na internetu.
Na Kongresu članice UPUa izabrale su 40 zemalja za Vijeće uprave (CA), koje će dijelovati od 2013 - 2016. godine.
Jedna od glavnih obaveza CA
je da osigura i održi kontinuitet
u radu UPU-a između Kon-
Mariosu Chatzidimou iz Grčke, pobjednik UPU-ovog međunarodnog natjecanja za
mlade u pisanju pisama 2012., dodjeljena je zlatna medalja tokom svečane ceremonije
Kongresa.
Zadnje statistike UPU- a
pokazale su da se nastavljaju
trendovi u globalnom poštanskom sektoru, uključujući pad u
količini pisama/pošiljki, rast u
paketima dok se e-trgovina
razvija i pošte postepeno ulaze
u industriju logistike, a nastavlja
se rast poštanskih financijskih
26 JP BHPO[TA d.o.o.
Na Kongresu je odlučeno da
Svjetski poštanski savez treba
nastaviti svoj rad na razvoju
„pošta“, projekat koji je usvojen
od međunarodne poštanske zajednice, još 2009. godine.
Pošta - platforma, koja se
stavlja na raspolaganje zemljama članicama UPU-a za ek-
gresa. Osim toga, na Kongresu
je izvršen i odabir 40 zemalja,
koje će biti sastavni dio ''Vijeća
poštanskih operacija'' (POC).
Rad Vijeća prevstveno je usmjeren
na pomoć i podršku poštama u
modernizaciji i unapređenju poštanskih proizvoda i usluga.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 27
NOVE TEHNOLOGIJE
Njemačka Pošta
uložila 400
miliona eura
u poštansku
mrežu
Pi{e: Mirjana DURAKOVIĆ
N
jemačka Pošta od 2009.
godine investirala je
oko 400 miliona eura u
instalaciju novih mašina za sortiranje pisama. U pitanje je 288
mašina za sortiranje kompaktnih i standardnih pisama, kao i
87 mašina za Großbrief i Maxibrief proizvode.
Poštanski centar Stuttgart je
posljednji koji je počeo rad na
novom Großbrief sistemu sortiranja e-pošte. Sada su 82 njemačke Pošte e-mail centra
opremljene svjetski najsavremenijim mašinama za razvrstavanje pošte.
Prednosti su očite, ističu iz Njemačke pošte. Automatizirana
obrada 65 miliona pismovnih
pošiljaka dnevno je učinkovitiji,
a klijenti imaju koristi od brže i
preciznije isporuke. Značaj je i
u tome što se manje šteti
okolišu zahvaljujući
umanjenom izlučivanju ugljen-dioksida i manjim
korištenjem
električne energije.
Kapaciteti centra za
pakete biće znatno
prošireni
Uz modernizaciju poštanske
mreže, kompanija je, također,
počela da širi svoju mrežu
transporta paketa. Do 2014.
godine, Njemačka pošta će
uložiti oko 750 miliona eura u
infrastrukturu paketa (national
parcel post). Da bi još više
povećali kvalitet usluge, kapaciteti paketnog centra će biti
znatno prošireni uz pomoć
daleko bržih mašina za sortiranje. Umjesto 20.000 paketa
po satu što je tipično, paketni
centri će u budućnosti biti u
mogućnosti da obrađuju od
30.000-50.000 paketa po satu,
ovisno o lokaciji. Rad koji je
učinjen do sada je već podigao
nivo mogućnosti cijele mreže za
oko 20 posto. Koriste se razne
tehnologije koje značajno
poboljšavaju učinkovitost, brzinu i kvalitet obrade. To
uključuje skenere koji mogu čitati adrese na bilo kojoj od šest
strana
pošiljke,
odnosno
paketa, zatim djelimično automatiziranim
istovarom u
vozilima, kao i nove tehnike
sortiranja koje dodatno smanjuju rizik od oštećenja.
Uz ulaganja od više od milijardu
eura u infrastrukturu pošte i
paketa DHL je jasno pokazao da
svi realizirani i zacrtani projekti
daju prednost domaćem tržištu.
Takve mjere, slobodno možemo
reći, markirale su Njemačku kao
profitabilno poslovno mjesto.
www.posta.ba
27
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 28
ZAPOSLENICI
Najvažniji je
profesionalan
odnos prema
korisnicima
Đ\ula Ramić, pomoćnica voditelja
Pošte 77101 Bihać
Pi{e: Elvedina HALAĆ
\ula Ramić je u CP Bihać zaposlena
od 1979. godine, a trenutno radi na
mjestu pomoćnika voditelja Pošte
77101 Bihać. Komunikativna, uvijek
vedra i nasmijana, spremna da
pritekne u pomoć, kako korisnicima,
tako i radnim kolegama.
28 JP BHPO[TA d.o.o.
Koliko dugo radite u BH Pošti odnosno Centru pošta Bihać?
- U CP Bihać radim od 1979. godine.
Kada se prisjećate svojih početaka u BH Pošti, čega se prvo sjetite?
- Sjećam se svojih kolega od kojih sam učila
kao mlada i bez radnog iskustva, slušala i prihvatala njihove savjete. Naučila sam da je stranka
uvijek u pravu, da sa svojom ljubaznošću, osmijehom i znanjem moram biti na usluzi kako bi korisnik bio zadovoljan.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 29
Kažite nam na kojim ste sve radnim mjestima radili u CP Bihać i kakve
utiske nosite?
- Radila sam kao kontolor, saradnik u platnom prometu i trenutno radim na radnom
mjestu pomoćnika voditelja Pošte 77101 Bihać.
Volim svoj posao i sve što sam lijepo doživjela i
proživjela vezano je za moj rad u pošti.
Važnost kolegijalnosti
S obzirom na Vaš staž, kako biste uporedili današnji rad u poštanskoj
djelatnosti sa onim kakav ste zatekli onda kada ste tek počeli raditi?
- Postoji razlika, jer danas se pošta s obzirom
na brz napredak tehnologije mora prilagoditi
promjenama iz okruženja, pored postojećih
stalno se uvode nove usluge. Brz razvoj poštanskog prometa i rastući zahtjevi korisnika traže
stalno prilagođavanje kako bi mogli udovoljiti
zahtjevima tržišta i biti konkurentniji.
Opišite nam jedan Vaš radni dan na radnom mjestu na kojem ste sada?
- Svakodnevno sam u šalter sali, u
dostavnoj službi gdje razgovaram sa svojim
kolegama o poslu i eventualnim problemima
koje zajedno riješavamo i prevazilazimo. Pratim i kontroliram cjelokupni tehnološki proces.
Zbog neophodne brzine u kvalitetnom
pružanju usluga, kad je to potrebno, pomažem
i operaterima u njihovim poslovima. Svaki dan
je priča za sebe, nema jednoličnosti, a problemi se riješavaju u hodu.
U kontaktu ste sa ljudima odnosno korisnicima naših usluga. Smatrate li
da je osim profesionalizma u ovom poslu bitan i ljubazan odnos prema
ljudima? Jeste li Vi imali problema u radu sa korisnicima naših usluga?
- Profesionalan odnos prema korisnicima
naših usluga je na prvom mjestu, ali lijepa riječ
i osmijeh vratit će korisnika ponovo u poštu. U
svom dosadašnjem radu sa korisnicima naučila
sam da je važno biti dobar slušalac. Ljudi su
opterećeni problemima i trebamo biti od koristi
i biti na usluzi.
Red i disciplina
BIOGRAFIJA
Đ ula Ramić je rođena u Bosanskom Petrovcu 1955. godine. Završila
je Višu PTT školu u Sarajevu 1979. godine, a 2008. godine stekla je zvanje
diplomiranog ekonomiste, smjer
bankarstvo. Radila je kao kontrolor
Pošte 77 101 Bihać, zatim kao saradnik za platni promet, a sada kao pomoćnik voditelja Pošte 77101 Bihać.
Majka je dva odrasla sina, studenta.
Za svaku radnu okolinu i dobre rezultate u poslu izuzetno je bitna
kolegijalnost. Kakav je Vaš odnos sa radnim kolegama?
- Sa kolegama nastojim uvijek imati iskren i
korektan odnos. Sve dosadašnje rezultate uz sav
svoj rad i trud ne bih mogla postići bez podrške
svojih kolega.
Kada vratite film unazad, možete li se prisjetiti da li je u Vašem radu bilo
nekih neobičnih pa i smiješnih situacija?
- Humor je najbolji lijek za prevazilaženje
stresnih situacija. Bilo ih je puno i teško je nešto
posebno izdvojiti. Puno pomaže kada imamo u
svom okruženju kolege sa smislom za humor,
radna atmosfera je opuštenija, a to dovodi do
veće efikasnosti u radu.
Šta biste poručili svojim mladim kolegama ne samo u CP Bihać već i u
drugim centrima pošta?
- Svojom stručnošću i profesionalnošću
moramo se boriti za korisnika naših usluga
jer je Pošta važan faktor u egzistenciji
svakog pojednica. Pošta svakodnevno nudi
mnoštvo tradicionalnih i novih usluga te je
zbog toga potrebno i svakodnevno učenje i
timski rad. Pošto pripadam starijoj generaciji, smatram da je red, rad i disciplina
na prvom mjestu i da kvalitet naših usluga
bude na najvišem mjestu. Na takav način
možemo se uspješno nositi sa konkurencijom. Veoma je važna komunikacija sa korisnicima naših usluga, kao i izgled radnika i
urednost radnog prostora.
www.posta.ba
29
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 30
SEMINARI
Kako uskladiti inovacije i tradicionalne usluge
Ovogodišnji sajam bit će održan 30. septembra, 1. i 2. oktobra 2013. godine
u Beču i na njemu će biti predstavljene najnovije tehnologije u okviru poštanske
djelatnosti
Pi{e: Elvedina HALAČ
P
ost- Expo za 2013. godinu bit će održan 30.
septembra, 1. i 2. oktobra u Beču. Ovaj skup
tradicionalno okuplja predstavnike brojnih
zemalja, a cilj mu je predstavljanje novih
tehnologija u okviru poštanske djelatnosti, zatim
poboljšanje poslovanja poštanskih operatera i
uvođenje inovacija.
ovog poslovnog skupa organizirane su različite
sesije i sjednice o modernizaciji poštanskih usluga. Posjetiteljima je predstavljena nova
tehnologija za poštansku djelatnost kao i druga
sredstva neophodna za uspješan rad poštanskih
kompanija.
Digitalni svijet
Nove tehnologije
Tako je bilo i prošle godine, tačnije 18., 19. i 20.
septembra u Briselu, gdje je održan „POST- EXPO
2012. godine“. Prisustvovalo mu je više od 3.000
djelatnika uglavnom izvršnih direktora i stručnjaka
iz svjetskih poštanskih operatera. Bila je to dobra
prilika za poštanske djelatnike da raspravljaju o
budućnosti poštanskog sektora te da prezentiraju
najnovije tehnologije i proizvode kao i da usaglase određene stavove koji se tiču modernizacije
i zadržavanja tradicionalnih usluga.
Na sajmu u Briselu bilo je više od 160 dobavljača
sa novim proizvodima i tehnologijama, a tokom
30 JP BHPO[TA d.o.o.
Na sesijama i sjednicama zaključeno je da su neki
od poštanskih operatera u svijetu za potpuno prihvaćanje digitalnog svijeta, dok drugi podržavaju
postepeni preustroj sa tradicionalnih usluga.
Raspravljalo se i o novim strategijama za održivu
budućnost pošte, a ključni imperativ za poštanska
preduzeća, kako su istakli neki od predavača na
ovom biznis forumu, je inovativnost. Očekuje se
da će i ovogodišnji Post- Expo u Beču, također
privući veliku pažnju javnosti, a sajam izazvati
ogromnu posjećenost i dolazak brojnih poštanskih djelatnika.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 31
SEMINARI
Velika posjećenost sajma POST -EXPO
Međunarodna izložba
Za Post- Expo, koji se svake godine održava u drugom gradu Evrope i svijeta, kaže se da je
najveća industrijska izložba u poštanskoj djelatnosti koja na jednom mjestu skuplja nove ideje,
inovacije, nove proizvode i usluge. Ovaj sajam ima globalnu perspektivu i postao je jedan
od najuticajnijih foruma za izbor dobavljača poštanskih operatera diljem svijeta.
www.posta.ba
31
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 32
AKTUELNOSTI
Učenici iz BiH pišu
o dragocjenosti vode
Pi{e: Elvedina HALAČ
Pismo koje bude izabrano za najljepše u BiH predstavljat će našu
državu na međunarodnom takmičenju
Prvog aprila ove godine istekao je rok
za prijem pisama u okviru takmičenja za
najljepše pismo 2013. godine, a koje će
našu državu predstavljati na svjetskom takmičenju za najljepše pismo.
Takmičenje na međunarodnom nivou svake
godine organiziraju Svjetski poštanski savez
(UPU) i UNESCO birajući aktuelne teme. Ovogodišnja tema tiče se zaštite i značaja vode za
opstanak čovječanstva i nosi naziv: „Napiši
pismo o tome zbog čega je voda dragocjena“.
32 JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 33
AKTUELNOSTI
Propozicije takmičenja
Kao i ranijih godina, Bosna i Hercegovina će
učestvovati i na ovom takmičenju, a domaće natjecanje zajednički organiziraju tri poštanska operatera: JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatska pošta
d.o.o Mostar i Pošte Srpske a.d. Banja Luka uz aktivno učešće Agencije za poštanski promet BiH.
S tim u vezi je u septembru 2012. godine u Banjoj
Luci održan sastanak predstavnika bh. poštanskih
operatera na kojem su dogovoreni svi detalji domaćeg takmičenja. U međuvremenu sve osnovne
škole u BiH su pozvane da se priključe natjecanju.
Školama su dostavljene i propozicije takmičenja
kako bi se ispoštovala utvrđena pravila ovog
značajnog natjecanja. U Generalnu direkciju BH
Pošte do prvog aprila stiglo je na stotine pisama.
Vrijedne nagrade
Važno je napomenuti da su i ovog puta za
učenike, čija pisma budu proglašena najboljima,
osigurane vrijedne nagrade. Tako će osnovci, koji
osvoje prva tri mjesta, biti nagrađeni novčanim
nagradama, biciklom i drugim poklonima, dok će
ostali učenici dobiti po MP4 player, poštanske al-
bume, majice, kačkete i druge nagrade.
Uz
glavnog pobjednika žiri će izabrati još devet najboljih radova među kojima će biti i najkreativnije
pismo.
Ovog puta domaćin takmičenja za BiH su Pošte
Srpske te će se dodjela nagrada obaviti u Banjoj
Luci krajem maja. Troškove prijevoza nagrađenih
učenika i njihovih nastavnika na dodjelu nagrada
u Banjoj Luci snose poštanski operateri.
Određeni rokovi
Žiri svakog operatera će izvršiti prvu selekciju pisama, a glavni sedmočlani žiri
će do 20. aprila izabrati najbolje pismo.
Krajni rok za slanje najljepšeg pisma iz
naše države prema Svjetskom poštanskom Savezu (UPU) je 30. april 2013. godine. Nakon toga žiri UPU- a će od svih
pristiglih pisma širom svijeta izabrati najljepši rad, a proglašenje pobjednika obavit
će se tokom ljeta 2013. godine.
Formiran Tim menadžera velikih korisnika
U
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo nedavno je formiran Tim menadžera velikih korisnika sa zadatkom prodaje, primjene i praćenja zajedničkih
biznis planova sa korisnicima, primjene uslova i politike nastupa na tržištu u skladu sa procedurama
kampanje, realizacije prodajnih ciljeva i unapređenja prodaje, pregovaranja o uslovima
poslovne saradnje, izgradnje i održavanja odnosa
sa ključnim kupcima te kreiranja i sprovođenja marketinških aktivnosti.
Prema pojedinačnim zaduženjima, Tim menadžera
velikih korisnika zadužen je za saradnju sa sva tri
Telekom operatera, elektroenergentskim sektorom i
komunalnim preduzećima, poslovnim bankama i izdavanje nekretnina, organima pravosuđa i općinama, Federalnim zavodom PIO i PIO RS,
Službenim listom BiH, Federalnim i Kantonalnim
MUP-om CIPS, poreznom upravom i ostalim institucijama na državnom i federalnom nivou te
kablovskim i alternativnim operaterima fiksne telefonije na državnom i federalnom nivou.
Generalni direktor JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Mujo
Butković u četvrtak, 4. aprila ove godine, održao je
radni sastanak sa Timom menadžera velikih korisnika na kojem su razmatrani planovi ovog Tima i
gdje je dogovoreno da se Tim sastaje minimalno
jednom sedmično radi analize problematike u radu
i planiranja novih aktivnosti.
Dogovoreno je i da Tim svakog mjeseca podnosi izvještaj o realiziranim planovima za prethodni mjesec
sa prijedlozima novih mjera, a u cilju ostvarenja
planiranih aktivnosti. Izvještaj o radu i obavljenim
zadacima Tima dostavljat će se generalnom direktoru BH Pošte.
www.posta.ba
33
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 34
ZANIMLJIVOSTI
Priredila: Katarina KAMOČAJI
Internet kriminal veoma je raširen, a svake
godine se na ovaj način u svijetu ukradu milijarde dolara. Ne zna se pouzdano koliko je
ova vrsta kriminala uzela maha u BiH, no,
tvrde stručnjaci, sigurno je da ovom problemu
kod nas nije posvećeno dovoljno pažnje.
Sagovornik časopisa „Poštar“ je Azem Husrep, tehnički direktor firme "PikPay", koja se,
između ostalog, bavi zaštitom podataka na
internetu i već duže sarađuje s Federalnom
upravom policije.
Naš sagovornik:
Azem Husrep,
tehnički direktor firme "PikPay"
Hakeri
i u BiH
udaraju na
kreditne
kartice
34
JP BHPO[TA d.o.o.
Hakeri koriste vašu naivnost
Najrašireniji oblici internet-kriminala su tzv. karding
(carding) i fišing (phishing), objašnjava Husrep.
- Karding se koristi kada haker dođe u posjed podataka s kreditne kartice, koje može pročitati u svakom
trenutku ako ne pokrijete karticu prilikom plaćanja.
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 35
ZANIMLJIVOSTI
Dakle, nije mu potrebno
ništa drugo osim da pročita
16-cifreni kod s kartice i ima
sve što mu treba. Nakon toga
obavit će kupovinu putem interneta da bi provjerio da li je kar-
oficijelne, ali malo ko to primijeti. Uz to, žrtva će dobiti formular koji mora popuniti, uz
opravdanje pošiljaoca da
banka mora provjeriti stanje na
računu. Nakon što u formular
a napadaju se i web portali.
Riječ je o tzv. krađi pin koda.
Onima koji koriste ovu metodu
potreban je mali elektronički
uređaj, tzv. skimer, koji se može
montirati svugdje, od kasa u
supermarketima do bakomata.
Kada ubacite kreditnu karticu, skimer očita podatke s nje
i spremi ih na disk. Ovo je
posebno opasno, jer haker na
ovaj način dolazi i do vašeg pin
koda - upozorava Husrep.
BiH - niko ne
prijavljuje napade
Šematski prikaz najčešćeg načina krađe podataka o vašem računu
tica validna. Obično kupuje za
simboličan iznos da ne bi
privukao pažnju vlasnika. Kada
jednom utvrdi da je kartica
validna, potrošit će, najvjerovatnije, sav novac - rekao
nam je Husrep.
Prema njegovim riječima,
druga vrsta internet krađe je
fišing i u ovom slučaju,
hakeru nije potreban fizički
kontakt sa žrtvom da bi je opljačkao.
- Žrtva krađe najvjerovatnije
će dobiti poruku elektronskom
poštom, koja će izgledati kao
da je poslala banka. Internet
adresa pošiljaoca razlikovat će
se možda u jednom slovu od
unesete broj kreditne kartice,
haker ima neograničen pristup
vašem bankovnom računu kazao je Husrep.
Nije siguran
ni bankomat
Uz karding i fišing, koji su
kod nas dosta rasprostranjeni,
stručnjak za zaštitu podataka
na internetu Azem Husrep, upozorava na još jedan način
krađe novca s kreditne kartice,
tzv. skiming (skimming). Skiming je metoda gdje se uređajem, koji se montira u
bankomat, snimaju podaci s
kreditnih kartica, kaže Husrep,
Bosanskohercegovački
stručnjaci za kompjuterski
kriminalitet tvrde da se ova
vrsta kriminala veoma brzo
širi našom zemljom. Ali podaci i broj počinilaca potpuno
su nepoznati, jer niko ne prijavljuje napade. Ovo po policijskoj definiciji spada u
neregistrovani
kriminalitet,
upravo zbog toga što se teško
ulazi u trag počiniocima. No,
činjenica je da je ta pojava
raširena i kod maloljetnih i
kod punoljetnih osoba. Kod
maloljetnika to se većinom
svodi na upade na profile na
Facebooku, dok oni punoljetni, koje možemo nazvati
profesionalnim hakerima, za
svoje mete biraju osiguravajuće kuće, banke, sigurnosne i
državne agencije.
Iako BiH ima solidan zakonodavni okvir kada je u pitanju normiranje ovih krivičnih
djela, nažalost dalje od toga
niko nije otišao. U nadležnim
institucijama trebalo bi razviti
organizacije i educirati ljude
kako bismo bili spremni da se
borimo protiv ovog oblika
kriminala. Do tada će postojeći zakoni za ovu oblast ostati
mrtvo slovo na papiru.
www.posta.ba
35
Postar 42:postar 4/12/2013 8:51 AM Page 36
Download

aktuelnosti - JP BH Pošta