AKAZ ‐ Agencija za kvalitet i akreditiaciju u zdravstvu u FBiH
Dani kvaliteta u zdravstvu
Prvi stručmi seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH
Sarajevo, 19.12.2013. R.B. Ime
Prezime
Funkcija
Ustanova
1
Emir
Abdulović
Direktor
Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik
2
Zijada
Ahmetagić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Gradačac
3
Muhamed
Ahmić
Učesnik
JU Psihijatrijska bolnica KS
4
Mustafa Alić
Pomoćnik direktora
Kantonalna bolnica Travnik
5
Alma
Alić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Zenica
6
Dženana
Alimanović
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Visoko
7
Azra
Avdagić
Član Komisije za kvalitet i akreditaciju
Dom zdravlja Kantona Sarajevo
8
Ivan
Bagarić
Direktor
Dom zdravlja Tomislavgrad
9
Munevera
Bećarević
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Banovići
10 Adnan Bilić
Organizator
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
11 Zahida
Binakaj Predsjednik
Komora magistara farmacije FBiH
12 Aldina
Bukva‐Mahmutović
Učesnik / predavač
Fondacija Fami
13 Fahrudin
Čamdžić
Direktor
Dom zdravlja Kladanj
14 Sutka
Ćatić
Učesnik
Dom zdravlja Bugojno 15 Katmerka
Cerić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Bihać
16 Ivan
Cikojević
Direktor
Županijska bolnica ''Fra Mihovil Sučić'' Livno 17 Ljubica
Ćuk
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Livno 18 Dženana
Dautović
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Travnik
19 Emira
Drnda‐Čičeklić
Direktor
Dom zdravlja Maglaj
20 Azra
Dževlan
Učesnik
Dom zdravlja Kantona Sarajevo
21 Nada
Elijaš
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Sanski Most
22 Ivanka
Franjić
Učesnik
Federalno ministarstvo zdravstva
23 Anela
Gorančić
Učesnik
Dom zdravlja Jablanica
24 Emir
Grbić Koordinator kvaliteta
Opća bolnica Sanski Most
AKAZ ‐ Agencija za kvalitet i akreditiaciju u zdravstvu u FBiH
Dani kvaliteta u zdravstvu
Prvi stručmi seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH
Sarajevo, 19.12.2013. R.B. Ime
Prezime
Funkcija
Ustanova
25 Jozo
Grgić Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Usora
26 Enes Gušić
Učesnik
Dom zdravlja Sapna
27 Sabina
Gušo
Direktor
Dom zdravlja ''Dr. Isak Samokovlija'' Goražde
28 Zlatko
Guzin
Direktor
RMC ''Dr. Safet Mujić'' Mostar
29 Aida
Hadžibajrić Odgovorni ljekar CMZ Novo Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Sarajevo
30 Omer
Hadžiradončić
Direktor
Dom zdravlja Busovača
31 Džanan
Hajdarević
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Kladanj
32 Muris
Halkić
Direktor
Dom zdravlja Cazin
33 Snježana
Hamzić
Organizator
34 Olga
Hasanbegović Koordinator kvaliteta
35 Izet
Hasanović
Direktor
Dom zdravlja Banovići
36 Enis
Hasanović
Učesnik
Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS
37 Azra
Hasić‐Ćehić
Direktor
Dom zdravlja Bihać
38 Harun
Hodžić
Pomoćnik direktora za medicinske poslove
Kantonalna bolnica Zenica
39 Emina
Huseinagić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Žepče
40 Mirjana
Idžanović
Učesnik
Opća bolnica Jajce
41 Mujo
Imširović
Direktor
Dom zdravlja Gradačac
42 Enver
Ivanković Koordinator kvaliteta
RMC ''Dr. Safet Mujić'' Mostar
43 Hajrudin
Jakupović
Direktor
Dom zdravlja Sanski Most
44 Jasminka
Jašić Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Srebrenik
45 Anto
Jelić
Direktor
Dom zdravlja Vareš
46 Irena
Jokić Učesnik / predavač
Zavod za javno zdravstvo FBiH 47 Zehra
Karahasanović
Direktor
Dom zdravlja Gračanica
48 Vera
Kerleta‐Tuzović
Organizator / moderator
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Dom zdravlja ''Dr. Isak Samokovlija'' Goražde
AKAZ ‐ Agencija za kvalitet i akreditiaciju u zdravstvu u FBiH
Dani kvaliteta u zdravstvu
Prvi stručmi seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH
Sarajevo, 19.12.2013. R.B. Ime
Prezime
Funkcija
Ustanova
49 Radica
Knezović Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Široki Brijeg
50 Nevzet
Kovačević
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Kakanj
51 Radija
Kovačević
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Busovača
52 Ljubomir
Kravec
Organizator
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
53 Jasmina
Krehić
Koordinator kvaliteta
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
54 Pero
Krtalić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Mostar
55 Fahrudin
Kulenović Učesnik
Ljekarska komora FBiH
56 Mevlida
Kulić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Olovo
57 Amira
Kurspahić‐Mujčić
Učesnik
Medicinski fakultet Sarajevo
58 Mira
Lendo‐Čoprka
Koordinator kvaliteta
Kantonalna bolnica Travnik
59 Naser
Macić Učesnik
Opšta bolnica Konjic
60 Lejla
Mačković
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja sa poliklinikom ''Dr. Mustafa Šehović'' Tuzla
61 Nadira
Maglić
Koordinator kvaliteta
Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik
62 Halid
Mahmutbegović
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Živinice
63 Enisa
Mahmutović
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Sapna
64 Srećko
Matić
Direktor
Dom zdravlja Ljubuški
65 Davorka
Matković
Koordinator kvaliteta
Opća bolnica ''Prim. dr. Abdulah Nakaš'' Sarajevo
66 Asim Mehmedović
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Kalesija
67 Melka
Mercvajler
Organizator / predavač
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
68 Rusmir Mesihović Ministar
Federalno ministarstvo zdravstva
69 Ljiljana
Mladina
Direktor
Dom zdravlja Livno 70 Hamdija
Mlinarević
Direktor
Dom zdravlja Donji Vakuf
71 Taha
Mohriz
Učesnik
Dom zdravlja Vitez
72 Hidajet
Mudrov
Direktor
Dom zdravlja Tešanj
AKAZ ‐ Agencija za kvalitet i akreditiaciju u zdravstvu u FBiH
Dani kvaliteta u zdravstvu
Prvi stručmi seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH
Sarajevo, 19.12.2013. R.B. Ime
Prezime
Funkcija
Ustanova
73 Mehmed
Mujaković
Koordinator kvaliteta
Opća bolnica Tešanj
74 Abdulkerim
Mulasmajić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Maglaj
75 Almir
Nalić
Koordinator kvaliteta
76 Ahmed
Novo
Direktor / predavač
77 Maida
Nuhić Koordinator kvaliteta
Univerzitetski klinički centar Tuzla
78 Klementina
Nuk‐Vuković
Učesnik
Dom zdravlja Vitez
79 Adnan Osmanbegović
Direktor
Dom zdravlja Sapna
80 Reuf
Osmić
Učesnik
Dom zdravlja Doboj‐Istok Klokotnica
81 Danijela
Ovčina
Sekretar Komisije za kvalitet Dom zdravlja Kantona Sarajevo
i akreditaciju 82 Lejla
Pašić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Breza
83 Azur
Pašić
Organizator
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
84 Boško Pavlić
Direktor
Dom zdravlja Vitez
85 Jagoda
Pavlović
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Čapljina
86 Sonja
Perović
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Gračanica
87 Mirjana
Pitić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Novi Travnik
88 Tahani
Ramović
Organizator
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
89 Dinko Remić
Glavni tehničar Ustanove
Dom zdravlja Kantona Sarajevo
90 Zoran Riđanović
Učesnik / predavač
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
91 Branka
Rodić
Direktor
Dom zdravlja Drvar
92 Fuad Rovčanin
Direktor
Kantonalna bolnica Goražde
93 Milan
Rujević
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja drvar
94 Enes Šačić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Kantona Sarajevo
95 Umihana
Sahačić
Koordinator kvaliteta
Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje ''Ilidža'' Gradačac
96 Salih
Šahinović
Učesnik
Dom zdravlja Bosanska Krupa
Opća bolnica ''Dr. Mustafa Beganović'' Gračanica
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
AKAZ ‐ Agencija za kvalitet i akreditiaciju u zdravstvu u FBiH
Dani kvaliteta u zdravstvu
Prvi stručmi seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH
Sarajevo, 19.12.2013. R.B. Ime
Prezime
Funkcija
Ustanova
97 Nurdin Šatrović
Direktor
Dom zdravlja Travnik
98 Sanja Savčić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Vareš
99 Mesud
Šehić
Koordinator kvaliteta
Kantonalna bolnica Goražde
100 Rifat
Sejdinović
Direktor
Opća bolnica Tešanj
101 Gildžana
Sejdinović‐Bećirović
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Doboj‐Istok Klokotnica
102 Mirela
Selimović
Organizator
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
103 Dražana
Simić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Tomislavgrad
104 Nusret
Sinanović
Direktor
Dom zdravlja Kalesija
105 Suada Škapurević
Učesnik
Dom zdravlja Tešanj
106 Osman
Slipićević
Rukovodilac Službe za medicinsko‐famaceutske Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH
107 Saliha
Smailbegović
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Tešanj
108 Sabina
Softić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Bosanski Petrovac
109 Elma Sokić‐Begović
Učesnik
Federalno ministarstvo zdravstva
110 Edin
Sokolović
Učesnik
Opšta bolnica Konjic
111 Kasim Spahić
Koordinator kvaliteta
Kantonalna bolnica Zenica
112 Selvedina
Spahić‐Sarajlić
Direktor
Dom zdravlja Zenica
113 Azra
Sumbić
Učesnik
Opća bolnica ''Dr. Mustafa Beganović'' Gračanica
114 Vjekoslav
Sušac
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Ljubuški
115 Dženana
Tanović
Direktor
Dom zdravlja Kantona Sarajevo
116 Amira
Teftedarija
Učesnik
JU Psihijatrijska bolnica KS
117 Enes Tokić
Direktor
Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje ''Ilidža'' Gradačac
118 Marija
Topić‐Marinović
Učesnik
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
119 Selim Toromanović
Voditelj Jedinice za organizaciju i poboljšanje Dom zdravlja Kantona Sarajevo
120 Senad Trgić
Direktor
Dom zdravlja Velika Kladuša
AKAZ ‐ Agencija za kvalitet i akreditiaciju u zdravstvu u FBiH
Dani kvaliteta u zdravstvu
Prvi stručmi seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH
Sarajevo, 19.12.2013. R.B. Ime
Prezime
Funkcija
Ustanova
121 Josip Trogrlić Koordinator kvaliteta
Hrvatska bolnica ''Dr. Fra Mato Nikolić'' Nova Bila
122 Mirsad
Tursum
Direktor
Dom zdravlja Kakanj
123 Muharema
Velagić
Učesnik
Dom zdravlja Bosanska Krupa
124 Branka
Vidić‐Ferens
Direktor
Dom zdravlja Čapljina
125 Izudin
Zahirović
Direktor
Dom zdravlja Srebrenik
126 Mersiha
Zahirović
Učesnik
Opća bolnica Bugojno
127 Jasna
Zeljko‐Penavić
Koordinator kvaliteta
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
128 Medo
Žigović
Direktor i koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Prača
129 Muharem
Zildžić
Učesnik
Dom zdravlja Gračanica
130 Ejub Zukić
Direktor
Dom zdravlja Gornji Vakuf
131 Hidajeta
Zukić
Koordinator kvaliteta
Dom zdravlja Gornji Vakuf
132 Edin
Zuko
Organizator
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Download

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditiaciju u zdravstvu u FBiH Dani