REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA DOBOJ
NAČELNIK
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA BORAČKO- INVALIDSKU ZAŠTITU
Prvostepena stambena komisija
Broj: 08-56-1-425/11
Doboj, 23.08. 2011.
Prvostepena stambena komisija boračko- invalidske zaštite Opštine Doboj, na osnovu člana 26. i člana 41. Uredba o stambenom
zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik
Republike Srpske“broj. 43/05, 73/08 i 18/11), na sjednici održanoj dana 23.08.2011 godine, u t v r d i l a je
DOPUNJENU KONAČNU RANG LISTU
Za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije
putem dodjele stambenih jedinica stana ili kuće kupljenih ili izgrađenih po prioritetnim grupama
PORODICE POGINULIH BORACA
I ( PRVA ) PRIORITETNA GRUPA
1. roditelji, dva ili više poginulih boraca;
2. ratni vojni invalidi I ( prve ) kategorija
Nema rangiranih lica.
I I (druga) PRIORITETNA GRUPA
1.
2.
3.
4.
R. br
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
djeca bez oba roditelja,
roditelji poginulog borca,
članovi uže porodice poginulog borca: bračni drug i djeca, ili samo djeca,
ratni vojni invalidi I I kategorije sa priznatim pravom na dodatak za njegu i pomoć
Status
Prezime
(ime oca) i ime
RVI
2
Simić (Mitra) Miladin
Pejanović (Dušana) Ilija
Jotić (Slobodana ) Dragosava
Lukić (Nedeljka) Đorđo
Krsmanović (Mitra) Drago
Terčić (Ferdinanda) Ana
Katičić (Mile) Milena
Gojković (Veseljka) Vojislavka
Lukić (Ranka) Milena
Kovačević (Cvijetin) Sandra
Pijetlović (Stjepan) Brankica
Drobić (Save) Jovanka
Ilić (Živorad) Željko i Rada
Lukić (Stanoja) Milena
Šljivić (Ljube) Nada
Mitrović (Tripuna) Slavojka
Milivojević (Boška) Zorka
Đurić (Ilije) Kata
Ristić (Boška) Vojin
3
-
Stat.
PPB
Stamb.
sit.
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
15
Duž.
voj.ang
5
Br.čl.po.
domać
6
15
15
15
Zdrav.
stanj.
čl.por.dom.
7
20
10
25
10
15
15
15
15
15
15
15
10
10
5
5
5
15
15
10
Soc. sit.
domaćin.
8
8
6
5
9
10
-
Ukupno
bodova
10
193
181
175
170
165
165
165
165
165
165
165
160
160
155
155
155
145
145
145
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
-
Đuričić (Dušana) Dragica
Ubiparipović (Ljubo) Desanka
Kajganić (Ljubomir) Jovana
Moćić (Milivoje) Slobodan
Đokić (Pere) Boja
Grabovac (Živka) Zagorka
Panić (Jove) Gospa
Savanović (Mihajla) Snježana
Pavlović (Đorđe) Jovo
Moćić (Rajka) Simuna
Stevanović (Jovana) Vera
Jović (Mlađana) Vojna
Dragić (Milanko) Ljubica
Dejanović (Stjepana) Savka
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
30
30
25
25
25
15
15
10
15
15
15
10
10
-
5
5
5
10
5
5
15
15
15
5
5
5
10
5
-
-
135
135
135
135
130
130
130
130
125
120
120
120
120
115
Zdr.stanj.
čl.por.
dom.
5
6
Soc.sit.u Ukupno
dom.
bodova
I I I (treća) PRIORITETNA GRUPA
1.
2.
3.
4.
R.br
1.
2.
3.
4.
članovi uže porodice poginulog borca: bračni drug sa djetetom ili samo dijete,
bračni drugovi bez djece,
članovi šire porodice (brat, sestra, djed, baba), poginulog borca,
ratni vojni invalidi I I kategorije bez prava na dodatak za njegu i pomoć
Prezime
(ime oca) i ime
Status
RVI
Status
PPB
Stamb.
Sit.
Duž.vojn
ang. u ratu
Br.
čl.por.
dom.
Božić (Riste) Jelena
Ninković (Jove) Nada
Stjepanović (Simo) Radmila
Goganović (Krste) Milka
-
100
100
100
100
50
50
50
50
15
15
7
-
25
20
20
20
-
190
190
177
176
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Simić (Dušana) Spasa
Radojčić (Slavka) Gospava
Lukić (Ljubomira) Dostana
Nikić (Todora) Anđa
Bajkanović (Miloš) Dušanka
Tripunović (Dujke) Ratka
Jaćimović (Andrije) Verica
Jokić (Veljko) Mirjana
Čanić (Ante) Zdenka
Todorović (Ljube) Nada
Popović (Boško) Milica
Đukić (Milorada) Velinka
Ivančević (Nedeljka) Radislava
Lukić (Dejana) Melanka
Kršić (Ilije) Simeuna
Todorović (Dušana) Cvijeta
Mišić (Milorada) Slobodanka
Bogosavljević
(Jezdimira)Zoran
Tešanović (Miloša) Zagorka
Božić (Sime) Petra
Petrović (Boško) Radojka
Tripić (Vlade) Bosiljka
Jović (Ivana) Pavica
Mićić (Jovana) Petra
Strigić (Petra) Mila
Starčević (Mile) Marija
Bogdanović (Nedeljko) Slavica
Janković (Vaskrsije) Cvijeta
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
3
-
20
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
5
10
10
-
170
170
168
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
-
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-
-
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
33
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Stanišić (Ratka) Mira
Mitrović (Salima) Fahira
Milić (Ratka) Cvijeta
Tadić (Dušana) Ljilja
Dujković (Stojana) Svjetlana
Kruško (Boška) Gordana
Todorović (Dušana) Dragica
Bjelanović (Jovana) Zaga
Marković (Vlade) Đuka
Lukić (Davida) Rada
Petrović (Simo) Nada
Božanović (Ilije) Zdenka
Drobić (Veseljka) Gospa
Nikić (Jove) Marica
Lukić (Miroslava) Borka
Jović (Simo) Mladenka
Jović (Milenko) Slađana
Malinović (Mitra) Nada
Ristić (Radovana) Borka
Đuranović (Mihajla) Milka
Jović (Ranka) Božica
Petrović (Miloša) Jagoda
Stanković (Vlade) Milka
Drobić (Branka) Zorka
Đuričić (Pere) Zorka
Jerković (Vojina) Petra
Dostanić (Sime) Petra
Kulišić (Steve) Jela
Ristić (Miloša) Dragica
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
-
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-
-
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Ilić (Luke) Brankica
Obradović (Ilije) Ana
Okolić (Mile) Slavica
Šumatić (Srete) Gojko
Ristić (Radivoja) Nataša
Đekić (Nedo) Dijana
Božić (Đorđe) Radojka
Trgić (Nedeljko) Brankica
Jović (Rodoljuba) Raviolka
Spasić (Mirka) Gopa
Aleksić (Milorada) Desanka
Ćućić (Desimira) Dušanka
Nakić (Čede) Smilja
Nikić (Marko) Mirjana
Manjić (Vaskrsije) Velibor
Živković (Gorana) Bojan
Narić (Sime) Svjetlana
Tadić (Sime) Borka
Ljuboja (Dobrica) Aleksandar
Suzić (Momčilo) Radmila
Bukvić (Dragić ) Nataša
Gostić (Žarko) Desanka
Blagojević (Pantelije) Draginja
Gavrić (Gorana) Nataša
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
15
15
15
15
15
-
5
5
5
5
5
30
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
10
10
5
5
5
-
-
-
-
155
155
155
155
155
145
140
140
140
135
135
135
135
135
135
135
135
130
130
125
125
120
120
120
RATNI VOJNI INVALIDI
I (PRVA) PRIORITETNA GRUPA
Ratni vojni invalidi I kategorije
-nema rangiranih lica
II (DRUGA ) PRIORITETNA GRUPA
Ratni vojni invalidi II kategorije sa priznatim pravom na dodatak za njegu i pomoć
- nema rangiranih lica
III (treća) PRIORITETNA GRUPA
1.
2.
3.
4.
R.br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
članovi uže porodice poginulog borca: bračni drug sa djetetom ili samo dijete,
bračni drugovi bez djece,
članovi šire porodice (brat, sestra, djed, baba poginulog borcaa),
ratni vojni invalidi I I kategorije bez prava na dodatak na njegu i pomoć
Prezime
(ime oca) i ime
Status
RVI
Status
PPB
Stamb.
Sit.
Duž.
vojn. ang. u
ratu
Br. čl.
Por.
dom.
Zdr.
stanje
čl.por.
dom.
Soc.
sit. u
dom.
Ukupno
bodova
Božić (Save) Nevenko
Sekulić (Ljubomira) Dragutin
Pejić (Dušana) Čedo
Erić (Jefte) Slavko
Gojković (Mirka) Radenko
Subotić (Milana) Predrag
Blagojević (Živka) Dragan
Mitrić (Cvijetina) Goran
Babić (Stojana) Sretko
40
40
40
40
40
40
40
40
40
-
50
50
50
50
50
50
50
50
50
15
15
15
15
15
15
15
9
15
25
20
15
15
15
15
10
15
5
-
-
130
125
120
120
120
120
115
114
110
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Gligorić (Nedeljka) Velibor
Dević (Čedomira) Stanimir
Simić (Radivoja) Stevo
Suvajac (Dušana) Slađan
Vukadinović (Živko) Goran
Filipović (Ljeposave) Dragan
40
40
40
40
40
40
-
50
50
30
15
15
15
15
7
15
15
11
15
5
10
20
20
15
10
-
-
110
107
105
90
81
80
IV PRIORITETNA GRUPA
1. ratni vojni invalidi III (treće) kategorije
2. ratni bojni invalidi IV (četvrte) kategorije
Redni
broj
Prezime
(ime oca) i ime
Status
RVI
Status
PPB
Stamb.
Sit.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
2
3
30
20
20
30
30
20
20
20
20
20
20
20
30
4
-
5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Stojanović (Dragomira) Mladen
Blagojević (Momira) Duško
Pašalić (Stanoja) Branislav
Mijić (Petra) Zdravko
Zier (Jozefa) Janko
Kitić (Nikole) Duško
Lukić (Dragomira) Dragan
Jović (Miloša) Željko
Popović (Mirko) Siniša
Cakalin (Joze) Mario
Bajkanović (Momira) Slađan
Bližnjaković (Nedeljka) Stanko
Đurić (Blaža) Duško
Duž.
voj.
ang. u
ratu
6
15
24
15
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Br. čl. Zdr.
Soc.
por.
st. čl.
sit.u
dom. por.dom. dom.
Ukupno
bodova
7
20
20
25
15
10
20
20
20
20
20
20
20
5
10
115
114
110
108
105
105
105
105
105
105
105
105
100
8
-
9
-
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Đurić (Ranka) Radivoje
Đelić (Đorđe) Milovan
Tešić (Marjana) Pejo
Jovanović (Drage) Miroslav
Jaćimović (Radovana) Dragan
Popović (Milutina) Mitar
Stokanović (Radovana) Zoran
Pavlović (Milana) Slobodan
Pavlović (Milan) Borislav
Vukmirović (Živka) Miladin
Petrović (Adama) Stojan
Lazić (Dimitrije) Toda
Savić (Milisava) Miladin
Blagojević (Save) Milanko
Petrović (Đure) Desimir
Ostojić (Đure) Petar
Lazić (Boška) Mirko
Todorović (Spasoja) Simo
Vasiljević (Milorada) Radenko
Simić (Milorada) Dragan
Milanović (Bore) Dragan
Draganić (Stojana) Milutin
Kuzmić (Riste) Ljubo
Todorović (Stjepana) Nedeljko
Dragić (Sime) Vitomir
Jekić (Bogdana) Mile
Tegeltija (Milivoje) Mirko
Ružojčić (Ilije) Slobodan
Rodić (Vladimira) Lazar
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
30
30
30
20
20
30
20
20
20
20
20
20
20
20
-
30
30
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
50
25
25
15
30
50
25
30
25
25
15
15
25
25
15
15
15
15
15
15
9
13
15
5
13
15
15
9
7
3
15
15
15
15
3
15
15
15
15
15
15
9
-
25
25
25
15
15
20
15
10
20
10
5
5
10
25
10
10
10
20
15
5
5
5
10
5
15
10
5
5
5
-
-
100
100
100
100
100
99
98
95
95
93
90
90
89
87
83
80
80
80
80
78
75
70
70
65
65
60
59
50
40
ODLUKE DRUGOSTEPENE KOMISIJE PO PRIGOVORIMA
PRIGOVOR SE USVAJA
1. Katičić Milena PPB, usvaja se prigovor (nalaže se Prvostepenpoj komisiji da imenovanu uvrsti u drugu prioritetnu grupu).
2. Blagojević Duško RVI, usvaja se prigovor (nalaže se Prvostepenoj komisiji da imenovanom na ime broja članova porodičnog
domaćinstva dodjeli 20 bodova, pa na osnovu ukupno dodjeljenih bodova imenovanog pravilno uvrsti na Dopunsku rang-listu
za dodjelu stambenih jedinica).
3. Suvajac Slađan RVI III prioritetna grupa, usvaja se prigovor (nalaže se Prvostepenoj komisiji da imenovanom na ime broja
članova porodičnog domaćinstva dodjeli 20 bodova, pa na osnovu ukupno dodjeljenih bodova imenovanog pravilno uvrsti na
Dopunsku rang-listu za dodjelu stambenih jedinica).
4. Gojković Radenko RVI, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanog boduje te
na osnovu ukupno dodjeljenih bodova istog uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
5. Tešanović Petra PPB, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanu boduje te na
osnovu ukupno dodjeljenih bodova istu uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
6. Božanović Zdenka PPB, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanu boduje te na
osnovu ukupno dodjeljenih bodova istu uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
7. Spasić Gopa PPB, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanog boduje te na
osnovu ukupno dodjeljenih bodova istog uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
8. Jekić Mile RVI, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanog boduje te na osnovu
ukupno dodjeljenih bodova istog uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
9. Stjepanović Radmila PPB, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanu boduje te
na osnovu ukupno dodjeljenih bodova istu uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
10. Jovanović Miroslav RVI, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanog boduje te
na osnovu ukupno dodjeljenih bodova istog uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
11. Đurić Radivoje RVI, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da na ime broja članova
porodičnog domaćinstva dodjeli 25 bodova, pa na osnovu ukupno dodjeljenih bodova imenovanog pravilno uvrsti na Dopunsku
rang-liste za dodjelu stambenih jedinica).
12. Aleksić Desanka PPB, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanu boduje te na
osnovu ukupno dodjeljenih bodova istu uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
13. Jović Pavica PPB, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanu boduje te na
osnovu ukupno dodjeljenih bodova istu uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
14. Simić Spasa PPB, usvaja se prigovor – (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanu boduje te na
osnovu ukupno dodjeljenih bodova istu uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
15. Kulišić Jela PPB, usvaja se prigovor - (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanu boduje te na osnovu
ukupno dodjeljenih bodova istu uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice).
16. Đekić Dijana PPB, usvaja se prigovor - (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanu boduje te na
osnovu ukupno dodjeljenih bodova istu uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice), imenovana kao i
članovi porodičnog domaćinstva ne posjeduju kući ili stan, da ista sa porodicom živi u svekrovoj kući Đekić Vojina te se može
smatrati stambeno nezbrinuta.
17. Milivojević Zorka PPB, usvaja se prigovor - (nalaže se prvostepenoj stambenoj komisiji Opštine da imenovanu boduje te na
osnovu ukupno dodjeljenih bodova istu uvrsti na Prijedlog Dopunske rang-liste za dodjelu stambene jedinice). U postupku je
nesporno utvrđeno da imenovana kao i članovi porodičnog domaćinstva kćeri na sebi nemaju u vlasništvu stan ili kuću.
PRIGOVOR SE ODBIJA KAO NEOSNOVAN
18. Šućur Dragan (iza umrle Šućur Milke) PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – (sin umrle u prigovoru navodi da je
njegova majka živjela sa ukupno devet čalnova zajedničkog domaćinstva i da je njenom smrću iza nje ostala devetočlana
porodica koja nije stambeno zbrinuta). U postupku provjere činjenica i uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je Šućur Milka
posjednik 1/1 dijela na nekretninama (između ostalog navode se i objekti) te da je sama živjela, a kako imenovani ničim ne
dokazuje da je sa majkom činio zajednicu prigovor se odbacuje kao neosnovan.
19. Jaćimović Dragan RVI IV prioritetna grupa- prigovor se odbija kao neosnovan, korekcija liste za veći broj članova
domaćinstva mogla se vršiti do 16.08.2008. godine
20. Ristić Borka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan (imenovana je od strane Prvostepene stambene komisije prvobitno po
raspisanom konkursu bodovana je sa ukupno 185 bodova i uvrštena na Konačnu rang listu na 4 mjesto u treću prioritetnu grupu
za dodjelu stambenih jedinica. Nakon formiranja Dopunske rang liste za dodjelu stambenih jedinica i novčanih sredstava u
treću prioritetnu grupu na 53 mjestu sa 155 bodova. Niže rangiranje u okviru iste prioritetne grupe, je nastalo usled smanjivanja
broja bodova po osnovu broja članova porodičnog domaćinstva.
21. Petrović Radojka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan (imenovana je od strane Prvostepene stambene komisije
prvobitno po raspisanom konkursu bodovana je sa ukupno 160 bodova i uvrštena na Konačnu rang listu na 32 mjesto u treću
prioritetnu grupu za dodjelu stambenih jedinica. Nakon formiranja Dopunske rang liste za dodjelu stambenih jedinica i
novčanih sredstava u treću prioritetnu grupu na 28 mjestu sa istim brojem bodova.
22. Janković Cvijeta PPB, prigovor se odbija kao neosnovan (uvidom u spise predmeta i prigovor u kom se navodi da komisija
nije dodjelila bodove po osnovu zdravstvenog stanja na osnovu priložene medicinske dokumentacije, je u potpunosti neosnovan
iz razloga što se medicinska dokumentacija ne boduje shodno odredbama čl. 22 Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica
poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS („Službeni glasnik Republike Srpske „ Broj 43/07 i
73/08).
23. Radovanović Lidija PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imenovana živi u zajedničkom domaćinstvu sa majkom koja
je zakonski staratelj jer je imenovana nesposobna za samostalni život, i vlasnik stambene jedinice, te se iste mogu smatrati
stambeno zbrinute.
24. Zelenković Zorka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imenovana je posjednik stana koji po kvadraturi odgovara broju
članova porodičnog domaćinstva ne može ostvariti pravo na stambenu jedinicu iz programa Vlade RS. Ukoliko je kuća
neuslovna za stanovanje imenovana se mogla opredjeliti za nepovratna novčana sredstva.
25. Čanić Radmila PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imenovana posjeduje stambenu jedinicu u Ljeskovim Vodama te s
toga ne može ostvariti pravo na stambenu jedinicu iz programa Vlade RS. Ukoliko je kuća neuslovna za stanovanje imenovana
se mogla opredjeliti za nepovratna novčana sredstva.
26. Todorić Bosiljka, prigovor se odbija kao neosnovan – imenovana živi u porodičnoj kući te s toga ne može ostvariti pravo na
stambenu jedinicu iz programa Vlade RS (tj. smatra se stambeno zbrinuta).
27. Lazić Vasiljka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imenovana posjeduje stambenu jedinicu te s toga ne može ostvariti
pravo na stambenu jedinicu iz programa Vlade RS (tj. smatra se stambeno zbrinuta).
28. Pančić Nevenka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imenovana posjeduje porodičnu kuću u mjestu Osredak te s toga
ne može ostvariti pravo na stambenu jedinicu iz programa Vlade RS (tj. smatra se stambeno zbrinuta).
29. Cvijanović Branislava PPB, - imenovana je Ugovorom o poklonu prenijela pravo vlasništva stana na oca, te i posle navedene
pravne radnje nastavila da živi u predmetnoj stambenoj jedinici, može se smatrati stambeno zbrinuta.
30. Đurić Milutin RVI, prigovor se odbija kao neosnovan – uvidom u spise nesporno je utvrđeno da imenovani sa suprugom
živi u kući koju je poklonio kćerima, te kao posjednik dalje nastavio koristiti istu, te shodno čl.10 Uredbe može smatrati
stambeno zbrinut.
31. Stanković Stanojka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što se podnosilac zahtjeva opredjeljuje za jedan vid
stambenog zbrinjavanja i nema pravo da u toku postupka i kasnije bira drugi način, shodno odredbama čl.28. stav 3, Uredbe.
Kao i to, da lice koje je otuđilo nekretnine u vrijednosti do 30.000 KM ne može ostvaritit pravo na stambenu jedinicu iz
Programa Vlade RS.
32. Čakarević Svjetlana PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imajući u vidu utvrđene činjenice da imenovana živi sa
majkom i sinom u stanu koji je u vlasništvu majke, te da je i nakon rješenja o nasleđivanju imenovan i dalje nastavila da koristi
predmetnu stambenu jedinicu, s tim u vezi može se smatrati da je stambeno zbrinuta.
33. Nikolić Vesna PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – Prvostepeni organ je imenovanu skinuo sa konačne rang lite jer je u
postupku nesporno dokazano da ista ne živi na adresi navedenoj u prijavi i u ugovoru o podstanarskom odnosu, već da
imenovana živi u vlastitom stanu, pa shodno tome se može smatrati da je stambeno zbrinuta.
34. Ilić Cvjetin PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imajući u vidu činjenice da je imenovani Ugovorom udružio sredstva
za izgradnju stana i da je nesporno da živi na navedenoj adresi, da su izmirene sve obaveze po ugovoru te stvoreni uslovi da se
isti uknjiži kao vlasnik predmetne stambene jedinice (tj. da bude stambeno zbrinut).
35. Mišurić Đorđe RVI, prigovor se odbija kao neosnovan – imajući u vidu utvrđene činjenice da je imenovani posjednik i
vlasnik porodične kuće u Jelanjskoj 96 što u prigovoru navodi i ne osporava ne može ostvariti pravo na stambenoj jedinici iz
Programa Vlade RS.
36. Savić Mira (iza umrlog Savića Marka RVI), prigovor se odbija kao neosnovan – usled smrti Marka supruga Mira sa dva
sina nastavila je koristiti stambenu jedinicu (koju je Marko Ugovorom o poklonu poklonio sinu Dejanu), pa shodno tome se
može smatrati da je stambeno zbrinuta.
37. Lisičić Milja PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imenovana posjeduje kuću i samim tim ne može ostvariti pravo na
stambenu jedinicu iz programa Vlade RS.
38. Mijatović Savka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – suprug imenovane je vlasnik porodične kuće i stana, te s toga ne
može ostvariti pravo na stambenu jedinicu iz Programa Vlade RS. Ukoliko je kuća neuslovna za stanovanje imenovana se
mogla opredjeliti za nepovratna novčana sredstva.
39. Mihajlović Savo PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – uvidom u spise predmeta utvrđeno je da imenovani sa majkom
živi u jednosobnom stanu koja je i vlasnik istog, shodno tome može se smatrati stambeno zbrinut i ne može ostvariti pravo na
stambenu jedinicu iz Programa Vlade RS.
40. Smiljanić Ljubica PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što imenovana u prigovoru navodi da živi u
porodičnoj kući, koja se vodi na kćerima, a lice koje živi i stanuje kod djeteta sa kojim je i ranije zajedno živjelo i stanovalo se
ne smatra podstanar.
41. Kuzmić Jagoda PPB, prigovor se odbija kao neosnovan - imenovana živi u porodičnoj kući te s toga ne može ostvariti pravo
na stambenu jedinicu iz Programa Vlade RS (tj. smatra se stambeno zbrinuta).
42. Radišković Bore RVI, prigovor se odbija kao neosnovan – imajući u vidu navedene i utvrđene činjenice da je imenovani
jednim dijelom vlasnik i posjednik kuće i da su netačne tvrdnje u prigovoru da se kuća vodi samo na njegovog brata, po Uredbi
ne ispunjava uslove za dodjelu stambene jedinice iz Programa Vlade RS.
43. Pejić Cvijetin PPB, prigovor se odbija kao neosnovan - imenovani je vlasnik porodične kuće, te s toga ne može ostvariti
pravo na stambenu jedinicu iz Programa Vlade RS. Ukoliko je kuća neuslovna za stanovanje imenovana se mogla opredjeliti za
nepovratna novčana sredstva.
44. Nakić Slobodanka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – rješavajući po prigovoru i uvidom u spise predmeta nesporno
je utvrđeno da imenovana i njen sin imaju u vlasništu nekretnine (stan i kuću), isti se mogu smatrati stambeno zbrinuti.
45. Nikolić Mileva PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imajući u vidu utvrđene činjenice da imenovana živi u porodičnoj
kući, te se može smatrati stambeno zbrinuta i ne može ostvariti na stambenu jedinicu iz Programa Vlade RS.
46. Subotić Draginja PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – imajući u vidu da imenovana živi u porodičnoj kući, jednim
dijelom je i vlasnik iste, kuća je uslovna za stanovanje, te s tim u vezi ista se može smatrati stambeno zbrinuta i ne može
ostvariti pravo na stambenu jedinicu iz Programa Vlade RS.
47. Kozarević Cvijeta PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što imenovana raspolaže sa porodičnom kućom iza
pokojnog supruga, s tim u vezi ne može ostvariti pravo na dodjelu stambenih jedinica iz Programa Vlade RS.
48. Strigić Mirjana PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što imenovana živi u zajedničkom domaćinstvu sa
kćerkom koja je vlasnik predmetnog stana, s tim u vezi ne može ostvariti pravo na dodjelu stambenih jedinica iz Programa
Vlade RS.
49. Starčević Radivoje PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što imenovani živi u porodičnoj koja se vodi na
pokojnog oca gdje do danas nije pokrenuta ostavinska rasprava (majka Ljubica je umrla), gdje su stvoreni svi uslovi za sticanje
prava vlasništva. Kako je imenovani nesmetani posjednik predmetne stambene jedinice, s tim u vezi ne može ostvariti pravo na
dodjelu stambenih jedinica iz Programa Vlade RS.
50. Nešić Zoran RVI, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što imenovani živi sa ocem, suprugom i dvoje djece u
porodičnoj kući koja je vlasništvo oca, da je kuća uslovna za stanovanje, s tim u vezi ne može ostvariti pravo na dodjelu
stambenih jedinica iz Programa Vlade RS.
51. Todorić Blagoje PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što je imenovani vlasnik porodične kuće u kojoj živi,
a ne njegov sin kako se navodi u prigovoru, s tim u vezi ne može ostvariti pravo na dodjelu stambenih jedinica iz Programa
Vlade RS.
52. Lazić Rosa PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razlog što imenovana živi u porodičnoj kući koja se vodi na suprugu
Lazić Nedi,s tim u vezi ona i njena porodica se mogu smatrati stambeno zbrinuti i ne može ostvariti ostvariti pravo na dodjelu
stambenih jedinica iz Programa Vlade RS.
53. Kezmić Nada PPB, prigovor se odbija kao neosnovan- jer posjeduje useljivu stambenu jedinicu shodno odredbama člana10
,stav 2 Uredbe.
54. Popović Obrad PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što se podnosilac zahtjeva opredjeljuje za jedan vid
stambenog zbrinjavanja i nema pravo da u toku postupka i kasnije bira drugi način, shodno odredbama čl.28, stav 3, Uredbe.
55. Jović Todora PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1 Uredbe za
naknadno rangiranje.
56. Stevanović Goran RVI, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1
Uredbe za naknadno rangiranje.
57. Đuričić Ljubica PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1 Uredbe
za naknadno rangiranje.
58. Ristić Ljeposava PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1 Uredbe
za naknadno rangiranje.
59. Pijunović Mile RVI, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1 Uredbe
za naknadno rangiranje.
60. Lukić Nevenka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1 Uredbe
za naknadno rangiranje.
61. Lukić Pero PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1 Uredbe za
naknadno rangiranje.
62. Popović Nenad RVI, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1 Uredbe
za naknadno rangiranje.
63. Tripić Dušan PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1 Uredbe za
naknadno rangiranje.
64. Ivančević Dušanka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 1
Uredbe za naknadno rangiranje.
65. Starčević Leja PPB, prigovor se odbija kao neosnovan - iz razloga što ne ispunjava ni jedan uslov iz čl. 40, stav 3 Uredbe za
naknadno rangiranje (propušten rok za prijavu na konkurs, imenovana se prvi put obratila sa zahtjevom 18.04.2008. godine).
66. Lukić Milan RVI, prigovor se odbija kao neosnovan, komisija cijeni da je imenovani vlasnik nekretnina i iste koristi sa
članovima porodičnog domaćinstva tj. da je stambeno zbrinut.
67. Ilić Milko RVI, prigovor se odbija kao neosnovan, - (nesporno je da imenovani živi u kući koja nije uplanjena na parceli,
kao i to da nije izvršena fizička dioba parcele, da je imenovani sa sestrom vlasnik predmetne parcele ½ dijela. Tako da je
nesporno da imenovani živi u predmetnoj kući, a ničim ne dokazuje da je stambeno nezbrinut ni pod jednom tačkom čl. 9
Uredbe.
68. Repeđić Marica PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – na osnovu utvrđenih činjenica da imenovana je samo fiktivno
prijavljena na predmetnu adresu, a da stvarno tu ne živi. U toku postupka nije dokazano da stanuje privatno kod svoje rodbine,
kao i to da je stambeno nezbrinut ni pod jednom tačkom čl.9 Uredbe.
69. Ilić Petra PPB, prigovor se odbija kao neosnovan, - imajući u vidu da je imenovana otuđila nekretnine u ranijem mjestu
stanovanja u Sremskoj Mitrovici, Republika Srbija ne može ostvariti pravo na dodjelu stambene jedinice iz Programa Vlade
RS, shodno odredbama čl.12, stav 2 Uredbe.
70. Lazarević Sonja PPB, prigovor se odbija kao neosnovan, - jer je u postupku nesporno utvrđeno da je imenovana samo
fiktivno sklopila ugovor o podstanarskom odnosu, a stvarno živi u porodičnoj kući sa majkom Lazarević Radojkom sa kojom je
na kućnoj listi.
71. Kerić Stana PPB, - nalaže se prvostepenom organu da izvrši premještanje imenovane na Prijedlog dopunske rang-liste za
dodjelu nepovratnih novčanih sredstava.
72. Nešić Milka PPB, prigovor se odbija kao neosnovan, - imenovana je Ugovorom prenijela svoj dio vlasništva nad kućom i
ostalim nekretninama u korist kćerke i sina, te shodno tome ne može ostvariti pravo na dodjelu stambene jedinice iz Programa
Vlade RS, shodno odredbama čl. 10, stav 1, t. b) Uredbe.
73. Radonjić Rajko RVI, prigovor se odbija kao neosnovan, - imenovani živi u kući koju je kako tvrdi gradio sin, sagrađena na
zemlji koja se vodi na njegovoj supruzi Borki. Kako je kuća uslovna za stanovanje, a supruga je na kućnoj listi sa imenovanim,
čini zajednicu domaćinstva isti se mogu smatrati da su stambeno zbrinuti.
74. Starčević Nevenko RVI, prigovor se odbija kao neosnovan, - nesporno je utvrđeno da imenovani sa porodicom živi u kući
koja se vodi na kćerki i supruzi, koje čine zajedničko domaćinstvo, te shodno tome isti se može smatrati stambeno zbrinut
shodno odredbama čl. 10, stav 1, t. a) Uredbe.
75. Lazendić Milutin RVI, prigovor se odbija kao neosnovan, - iz razloga što je isti otuđio nekretnine u ranijem mjestu
stanovanja u iznosu od 15.000,00 KM i ne može ostvariti pravo na stambenu jedinicu iz Programa Vlade RS, shodno
odredbama čl. 12, stav 2 Uredbe.
76. Sunarić Dragan RVI, prigovor se odbija kao neosnovan, - imenovani je vlasnik kuće sa okućnicom u KO Trnjani gdje i živi
shodno prijavi prebivališta ne može ostvariti pravo na dodjelu stambene jedinice iz Programa Vlade RS, shodno odredbama
čl.10, stav 1,t.a), a u vezi sa čk. 10, stav 3 Uredbe.
77. Petrić Ruža PPB, prigovor se odbija kao neosnovan, - imenovana je vlasnik porodične kuće u kojoj i živi sa 1/3 dijela, ne
može ostvariti pravo na dodjelu stambene jedinice iz Programa Vlade RS shodno odredbama čl. 10,stav 1, t.a) Uredbe.
78. Nikić Mirko PPB, prigovor se odbija kao neosnovan, - imenovani stvarno ne živi na prijavljenoj adresi, te u postupku nije
dokazano da je stambeno nezbrinut ni pod jednom tačkom čl. 9 Uredbe.
79. Gostimirović Rosa PPB, prigovor se odbija kao neosnovan, - imenovana je rješenjem o nasleđivanju iza pokojnog supruga
se prihvatila naslednog dijela 1/4 , da bi naknadno uvidomu izvode posjedovnog lista došlo do promjene vlasništva na ime
djece Svjetlane i Zorana Gostimirović. Najnovija adresa ukazuje na to da je imenovana i dalje korisnik porodične kuće, te stim
u vezi ne može ostvariti pravo na dodjelu stambene jedinice iz Programa Vlade RS shodno odredbama čl. 10, stav 1, t.a) i b)
Uredbe.
80. Ilić Jelena PPB, prigovor se odbija kao neosnovan, - imenovana ničim ne dokazuje da je stambeno nezbrinuta ni po jednoj
tački čl. 9 Uredbe (netačni su navodi imenovane da je porodična kuća neuslovna za stanovanje, pa da je iz tog razloga
primorana živjet kod ujaka).
81. Lazić Marica PPB, prigovor se odbija kao neosnovan,- imenovana je posjednik 1/3 dijela kuće u kojoj živi sa ostalim
članovima domaćinstva ne može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambene jedinice shodno čl. 10 stav 1,t.a)
Uredbe.
GUBITAK STATUSA
82. Gostimirović Bore RVI -9 kategorija, prigovor se odbija kao neosnovan – imajući u vidu utvrđene činjenice da je
imenovani u međuvremenu izgubio status ratnog vojnog invalida sa 4 kategorije na 9 kategoriju invalidnosti, te s tim u vezi ne
može ući u Program stambenog zbrinjavanja dok se prethodno ne zbrinu sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida
od 1-4 kategorije invalidnosti, shodno odredbama člana 14, stav 2 Uredbe.
83. Pejić Dimšo RVI VI kategorije, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što je zahtjev za stambeno zbrinjavanje
podnesen naknadno, a i imenovani nema status RVI od 1-4 kategorije.
84. Glišić Ljilja PPB, prigovor se odbija kao neosnovan – iz razloga što imenovana ima status porodice umrlog ratnog vojnog
invalida pete kategorije invaliodnosti, tako da ne može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje iz Programa Vlade RS, shodno
odredbama čl.7 i 14 Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno
otadžbinskog rata RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07 i 73/08).
85. Dostanić Nenad RVI VII kategorija, prigovor se odbija kao neosnovan, - imenovani je u toku postupka izgubio status
ratnog vojnog invalida sa četvrte na sedmu kategoriju invalidnosti, te shodno tome ne može ostvariti pravo na stambeno
zbrinjavanje iz Programa Vlade RS.
86. Lukić (Đorđo) Milka – imenovana umrla.
KOMISIJA
1. Živana Mitrović
2. Milijan Dostanić
3. Radojica Ignjić
4. Marko Kovačević
5. Nada Katanić
Download

DOPUNJENU KONAČNU RANG LISTU Za stambeno zbrinjavanje