REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA DOBOJ
SKUPŠTINA OPŠTINE DOBOJ
INFORMACIJA
SA DVADESETČETVRTE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE
Doboj, april 2011.
Dvadesetčetvrta redovna sjednica Skupštine opštine Doboj, održana je 28. aprila 2011. godine u
10,00 časova. Sjednici je prisustvovalo 29 odbornika. Nakon usvajanja Zapisnika sa 23-će
redovne sjednice,
Skupština opštine je usvojila:
1. Informaciju o stanju bezbjednosti u oblasti kriminaliteta javnog reda i mira i saobraćaja na
području opštine Doboj u 2010. godini,
2. Izvještaj o radu Načelnika opštine, i donijela:
3. Odluku o godišnjem obračunu budžeta za 2010. godinu sa Izvještajem o izvršenju budžeta
u 2010. godini u kome su prikazani ostvareni prihodi i rashodi opštine Doboj u periodu
januar – decembar 2010. godine, ostvaren budžetski deficit je 1.710.945,00 KM što znači
da su ostvareni rashodi veći od prihoda,
4. Odluku o stavljanju van snage Odluke o prihvatanju ponude po pravu preče kupovine
Ibrahimović Smaila iz Doboja za kupovinu nekretnina br. 01-013-115/11. od 29. marta
2011.
5. Odluku o angažovanju novčanih sredstava u korist Udruženja „Katedra“ Doboj u iznosu
405.000,00 KM na ime završetka izgradnje stambene zgrade namijenjene za smještaj
profesora i asistenata zaposlenih na Saobraćajnom fakultetu Doboj ,
6. Odluku o usvajanju dijela Regulacionog plana „Centar“ blok 1.3.5. Doboj,
7. Odluku o usvajanju dijela Regulacionog plana „Srednjoškolski centar“ faza 1. Doboj,
8. Odluku o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana „Donji grad“ Doboj – revizija, dio
bloka broj 6,
9. Odluku o pristupanju izmjeni dijela urbanističkog projekta „Sportsko-poslovnog
kompleksa na uglu ulica Jug Bogdana i Cara Dušana“, Doboj,
10. Odluku o izmjeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Narodne biblioteke Doboj, koja
se donosi zbog usklađivanja s odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru
poslovnih subjekata po djelatnostima u RS („Sl. glasnik RS“, br. 74/10) i odredbama
Uredbe o klasifikaciji djelatnosti RS („Sl. glasnik RS“, broj 119/10),
11. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za kulturu i
obrazovanje“ Doboj,
12. Odluku o prenosu prava korištenja na nekretninama u k.o. Doboj na Univerzitet u
Istočnom Sarajevu – Pravoslavni bogoslovski fakultet Sv. Vasilije Ostroški u Foči,
13. Odluku o dodjeli poslovnog prostora na korišćenje OO NDS Doboj u Ulici Kralja
Aleksandra 157, ukupne površine 30,83 m2, a zakupnina će iznositi u mjesečnom iznosu
0,10 KM po m2,
14. Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele,
15. Odluku o kriterijima za dodjelu sredstava Budžeta opštine za redovne djelatnosti
sportskih klubova, a pod sredstvima se podrazumijevaju sredstva koja klubovi koriste za
učešće u zvaničnim takmičenjima (ligama ili takmičarskim turnirima), ali ne i sredstva
koja se koriste za organizaciju tradicionalnih turnira kao što su: Božićno – novogodišnji
turnir, Rukometni turnir, Teniski turnir i Vidovdanski turnir,
16. Odluku o promjeni oblika organizovanja JP „Sportsko-rekreacioni centar Preslica“ Doboj,
kojom se vrši promjena oblika organizovanja JP SRC „Preslica“ Doboj u Javnu ustanovu
SRC „Preslica“ Doboj,
17. Zaključak o upućivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi u
javnu raspravu,
18. Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola na području opštine Doboj za školsku
2011-2012. godinu,
19. Programa aktivnosti rješavanja problematike izbjeglog, raseljenog stanovništva i
povratnika u 2011. godini,
20. Programe rada javnih preduzeća i javnih ustanova:
a) Dom zdravlja Doboj,
b) JZU Apoteka „Jovan Jovanović Zmaj“ Doboj,
v) Turističke organizacije opštine Doboj,
g) Narodna biblioteka,
d) Regionalni arhiv,
đ) Regionalni muzej Doboj,
e) SRC „Preslica“ Doboj,
21. Izvještaje o radu Odjeljenja opštinske administrativne službe:
a) Opšte uprave,
b) Finansija,
22. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za zdravstvenu zaštitu životinja u 2010. godini,
23. Program mjera za zdravstvenu zaštitu životinja na području opštine Doboj u 2011. godini,
24. Informaciju o materijalnom položaju penzionera,
25. Informaciju o statusu Zakona o građevinskom zemljištu RS i primjeni Odluke o
građevinskom zemljištu kojom se ovlašćuje Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
opštine Doboj, da obustavi postupak utvrđivanja obaveze i naplate naknade za trajno
korišćenje građevinskog zemljišta (trajne rente). Zadužuje se Odjeljenje za prostorno
uređenje da pristupi izradi izmjene Odluke o građevinskom zemljištu u skladu sa
Odlukom Ustavnog suda RS od 18. marta 2011. godine,
26. Informaciju o utrošku električne energije za javnu rasvjetu za period januar – mart 2011.
godine, kojom se zadužuje Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove da nastavi sa
aktivnostima usmjerenim na racionalizaciji i uštedi električne energije za javnu rasvjetu,
27. Informaciju o stanju u oblasti sporta i fizičke kulture,
28. Informaciju o stanju u oblasti kulture,
29. Informaciju o vodosnabdijevanju grada Doboja u 2010. godini,
30. Zaključke o davanju saglasnosti u postupku utvrđivanja opšteg interesa u korist:
a ) „Elektrodoboj“,
b) EFTA Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o, Stanari,
v) Opštine Doboj,
31. Rješenje o ukidanju pravosnažnog Rješenja br. 01-012-2-14-77/00. od 23. marta 2000,
 Rješenje o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora za kontrolu javne potrošnje i
imovine u opštini Doboj – Kršić Mladen, dipl. ek. iz Doboja,




Rješenje o razrješenju Skupštine JP Sportsko-rekreacioni centar „Preslica“ Doboj,
- Enesa Jotić, dipl. pravnik iz Doboja, predsjednik,
- Predrag Gajić – Peša, penzioner iz Boljanića, član,
- Nedeljko Pejić iz Jabučić Polja, SSS, član,
Rješenje o imenovanju, načelnika Odjeljenja za finansije,
- Pobrić Mirko, dipl. ek. iz Doboja
Rješenje o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu,
- Vasiljević Svetislav, prof. sociologije, iz Doboja,
Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora Tradicionalnog međunarodnog
rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2011:
- Obren Petrović, predsjednik
-


Vlado Đurđević, zamjenik
Milorad Dodik,
Enes Suljkanović,
Uroš Gostić,
Smajo Karačić,
Stanislav Mucić,
Mladen Kršić,
Zdravko Miličević,
Jovo Popović,
Dušan Drobac,
Fahro Kapetanović,
Dragan Davidović,
Dragan Kovačević,
Milenko Cvijanović,
Mladen Mićić,
Nada Tešanović,
Vojislav Rađa,
Murvet Bajraktarević,
Nenad Paleksić,
Zlatko Spasojević,
Mirko Okolić,
Vlado Blagojević,
Rješenje o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora za kontrolu javne potrošnje i
imovine u opštini Doboj,
- Drago Dujaković, dipl. ek. iz Doboja,
Rješenje o imenovanju PRIVREMENOG Upravnog odbora JU Sportsko-rekreacioni
centar Preslica“ Doboj,
- Enesa Jotić, dipl. pravnik iz Doboja, predsjednik,
- Predrag Gajić – Peša, penzioner iz Boljanića, član,
- Nedeljko Pejić iz Jabučić Polja, SSS, član.
Kontakt telefoni:




Skupština opštine Doboj ............................... 053/241-819
Načelnik opštine Doboj ................................. 053/242-002
Info-šalter .......................................................... 053/242-022
Tel/faks............................................................... 053/242-258
E-mail: [email protected]
www.opstina-doboj.ba
Download

Info letku