Evropski centar
za mir i razvoj
Terazije 41
11000 Beograd, Serbia
ECPD Headquarters
European Center
for Peace and Development
Centre Européen
pour la Paix et le Développement
Centro Europeo
para la Paz y el Desarrollo
Европейский центр
мира и развития
University for Peace established by the United Nations
Beograd, 30. mart 2010.
Poziv KVB-2010.doc
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija,
u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, organizuje
II ECPD MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU
O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA
SA GLAVNOM TEMOM
PREVENCIJA I LEČENJE
KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
(Miločer, 28. jun − 2. jul 2010. godine)
Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da učestvujete u radu ECPD
Međunarodne letnje škole o kardiovaskularnim bolestima (nadalje: Škola).
Glavna tema ovogodišnje Škole je: Prevencija i lečenje kardiovaskularnih
bolesti. Tema je višestruko značajna i aktuelna, kako na međunarodnom, tako i na
nacionalnom i lokalnom nivou. Školu će otvoriti doc. dr Miodrag Radunović,
ministar zdravlja Crne Gore.
Program Škole
Programom Škole obuhvaćene su sledeće glavne teme:
(1)
Atero-trombotična koronorana bolest srca
Akademik prof. dr Vladimir Kanjuh, SANU
(2)
Integrisani pristup prevencije i kontrole hroničnih nezaraznih bolesti
Prof. dr Đorđe Jakovljević, Akademija medicinskih nauka SLD, ekspert SZO
(3)
Kardiovaskularne bolesti kao vodeći zdravstveni problem
Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
Direktor Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije
Phone: +381 11 3246-041, 3246-042, 3246-043, 2652-170 Fax: 3240-673, 3234-082, 2651-344
E-mail: [email protected], [email protected]
(4)
Faktori rizika kardiovaskularnih bolesti
Prof. dr Nathan D. Wong, šef katedre za kardiovaskularne bolesti
Univerzitet Kalifornija, SAD
(5)
Novi pristupi i metode dijagnostike
i lečenja kardiovaskularnih bolesti
Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
(6)
Prevencija kardiovaskularnih bolesti
Prof. dr Nathan D. Wong
(7)
Prevencija kardiovaskularnih bolesti kod dece i mladih
Doc. dr Duško Vulić
Univerzitet Kalifornija, SAD
(8)
Uloga kardiovaskularne hirurgije u medicinskom tretmanu
kardiovaskularnih bolesti
Akademik prof. dr Ninoslav Radovanović
Direktor Kardiovaskularne hirurgije, MC Medicor, Izola, Slovenija
(9)
Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti i prisustvo faktora rizika u
populaciji Crne Gore
Doc. dr Ljiljana Mucić
Medicinski fakultet Podgorica, Klinički centar Crne Gore
(10) Procena ukupnog rizika za pojavu kardiovaskularnih bolesti - SCORE
tabele i njihova primjena
Prof. dr Aneta Bošković
Medicinski fakultet Podgorica, Klinički centar Crne Gore
(11) Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika
Prof. dr Milica Lazović
Direktor Instituta za rehabilitaciju, Beograd
Kodirektori Škole su akademik prof. dr Ninoslav Radovanović, akademik prof. dr Miodrag
Ostojić i prof. dr Nathan D. Wong. Generalni sekretar Škole je doc. dr Duško Vulić.
Cilj Škole
Cilj Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija je da
učesnici Škole dobiju znanja od vrhunskih međunarodno priznatih autoriteta za
kardiovaskularne bolesti i da ta znanja i iskustva na najbolji način koriste i
primenjuju u praksi.
2
Organizacija Škole
Nastava se održava svakog dana od 9 do 15 časova. U sklopu predavanja planirana
su i dva specijalizovana Workshopa sa panel diskusijama i prezentacijom slučajeva
iz prakse, na komparativnom principu SAD, iskustva iz zemalja EU i zemalja
Balkana.
Polaznici ECPD Međunarodne letnje škole će dobiti odgovarajući materijal i
najnoviju literaturu potrebnu za efektivnije praćenje Škole. Autorizovana izlaganja
će biti objavljena u Zborniku škole.
Certifikat Škole
Polaznici Škole dobijaju međunarodno validan certifikat Evropskog centra za mir i
razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija i Curriculum sa planom i programom
nastave i nosiocima programskih celina.
Prijava za učešće i uslovi smeštaja za učesnika Škole
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija je za
učesnike Škole obezbedio smeštaj u hotelu „Maestral” u Miločeru po izuzetno
povoljnim cenama, u polupansionu: 99 EUR po danu za smeštaj u jednokrevetnim
sobama i 79 EUR za smeštaj u dvokrevetnim sobama, po osobi. Uz ovaj poziv
prilažemo Obrazac za rezervaciju smeštaja u navedenom hotelu, sa preporukom da
tu rezervaciju izvršite preko Sekretarijata ECPD.
Prijavu za učešće u radu Škole dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj
(ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd, Terazije 41;
fax: 3240-673, 3234-082; e-mail:[email protected] i [email protected]
Kotizacija
Kotizacija za učešće u radu ECPD Međunarodne letnje škole iznosi 590 EUR i
istu možete uplatiti na račun naznačen u Prijavnom listu.
U očekivanju vaše prijave i učešća u radu Škole, srdačno Vas pozdravljamo.
IZVRŠNI DIREKTOR ECPD
(Dr. Negoslav P. Ostojić)
3
EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ (ECPD)
UNIVERZITETA ZA MIR UJEDINJENIH NACIJA
ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA
O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA
(Miločer, 28. jun − 2. jul 2010. godine)
PRIJAVNI LIST
1. Prezime i ime __________________________________________________
2. Školska sprema _________________________________________________
3. Specijalnost ____________________________________________________
4. Organizacija (naziv, adresa, telefon) ________________________________
______________________________________________________________________
5. Radno mesto ili funkcija __________________________________________
6. Adresa za korespodenciju (ako je drugačija od navedene) ________________
______________________________________________________________________
7. Telefon ___________________________ Fax _____________________________
e-mail adresa:_________________________________________________________
Prijavni list dostaviti Evropskom centru za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za
mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, Beograd, fax: 011/3240-673, 3234-082,
2651-344, e-mail: [email protected] i [email protected]
Uplatu kotizacije u iznosu od 590 EUR izvršiti lično na Blagajni ili na račun
ECPD. U vezi sa instrukcijama za plaćanje i izdavanjem profakture obratite se
Finansijskoj službi ECPD na tel. 011/3343-404 ili 3246-041.
Mesto i datum _______________________Kandidat _______________________
(Potpis)
INFORMACIJA O SMEŠTAJU UČESNIKA
II ECPD MEĐUNARODNE LETNJE ŠKOLE
O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA
(Miločer, 28. jun − 2. jul 2010. godine)
Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizator
II ECPD međunarodne letnje škole o kardiovaskularnim bolestima, obezbedio je po
beneficiranim cenama smeštaj učesnika u Hotelu „Maestral”.
VRSTA SOBE
VRSTA USLUGE
CENA SMEŠTAJA PO OSOBI
jednokrevetna soba
polupansion
99 EUR
dvokrevetna soba
polupansion
79 EUR po osobi
Troškove smeštaja u hotelu učesnici plaćaju na recepciji prilikom odlaska, ili unapred na račun
hotela.
Molimo Vas da Prijavu za rezervaciju smeštaja dostavite Sekretarijatu ECPD, Terazije 41,
fax: 011/3234-082; 011/3240-673, 2651-344, e-mail: [email protected] i [email protected]
SEKRETARIJAT ECPD
Molimo Vas da rezervaciju smeštaja izvršite blagovremeno dostavljanjem sledećih podataka:
Ime i prezime: ______________________________, želim smeštaj u 1/1 sobi
Datum dolaska u Miločer:
_______________, let: ______________
Datum odlaska iz Miločera:
_______________, let: ______________
u 1/2 sobi
Mesto i datum
Potpis
______________________
_____________________
5
Download

PREVENCIJA I LEČENJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI