Evropski centar
za mir i razvoj
Terazije 41
11000 Beograd, Serbia
ECPD Headquarters
European Center
for Peace and Development
Centre Européen
pour la Paix et le Développement
Centro Europeo
para la Paz y el Desarrollo
Европейский центр
мира и развития
University for Peace established by the United Nations
Beograd, 29. mart 2010.
Poziv-Letnja skola-2010.doc
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija,
u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, organizuje
XV ECPD MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU
MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA
SA GLAVNOM TEMOM
KVALITET ŽIVOTA KAO CILJ ZDRAVSTVENE POLITIKE
I MERILO REZULTATA ZDRAVSTVENIH MERA
I INDIVIDUALNOG MEDICINSKOG TRETMANA
(Miločer, 21 – 25. jun 2010)
Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da učestvujete u radu ovogodišnje,
petnaeste po redu Međunarodne letnje škole (nadalje: Škola), koja je posvećena
kvalitetu života kao jednom od najvažnijih i najaktuelnijih pitanja savremene
zdravstvene zaštite. Školu će otvoriti doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja
Crne Gore.
Osnovni cilj ekonomskog i socijalnog razvoja svakog demokratskog društva je
blagostanje građana. Najobjektivniji indikator blagostanja je kvalitet života.
Zdravlje je najvažnija komponenta kvaliteta života. Ostvarivanje najviše mogućeg
kvaliteta života je najvažniji cilj medicinske nauke u sadašnjoj fazi njenog razvoja.
Svetska zdravstvena organizacija u svom dokumentu „Zdravlje za sve u 21. veku”
kvalitet života definiše kao trajni strateški cilj i kao najobjektivniji indikator ishoda
preduzetih zdravstvenih mera i individualnog medicinskog tretmana. Prema SZO
uspešnim se mogu smatrati samo one zdravstvene mere i individualni medicinski
tretman koji doprinose poboljšanju kvaliteta života.
Phone: +381 11 3246-041, 3246-042, 3246-043, 2652-170 Fax: 3240-673, 3234-082, 2651-344
E-mail: [email protected], [email protected]
Međunarodno udruženje za istraživanje kvaliteta života preporučilo je naučno
zasnovane metode za kvalitativno i kvantitativno merenje kvaliteta života kao
ishoda zdravstvenih mera i individualnog medicinskog tretmana. S tim u vezi, u
dokumentu SZO „Zdravlje za sve u 21. veku” formulisan je cilj da zemlje članice
treba da do 2010. godine obezbede menadžment zdravstvenog sektora koji će
omogućiti da se rezultati rada u tom sektoru mere ishodom preduzetih mera i
individualnog medicinskog tretmana, odnosno kvalitetom života kao
najobjektivnijim merilom.
Imajući u vidu ovaj cilj Svetske zdravstvene organizacije, Evropski centar za mir i
razvoj se opredelio za navedenu temu ovogodišnje letnje Škole. ECPD je
angažovao poznate međunarodne i domaće eksperte koji će učesnicima Škole
prezentirati teorijske aspekte kvaliteta života i međunarodno verifikovanje metode
merenja, kao i rezultate primene u određenim oblastima zdravstvene zaštite.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija veruje da na
ovaj način daje svoj doprinos realizaciji navedenog cilja Svetske zdravstvene
organizacije.
Program Škole
Programom ovogodišnje Škole obuhvaćene su sledeće teme:
(1) Kvalitet života - teorija i praksa
Prof. dr Sharon Wood-Dauphinee, Mc Gill University, Montreal − Kanada,
osnivač Međunarodnog udruženja za istraživanje kvaliteta života;
(2) Razvoj metodologije merenja kvaliteta života
Prof. dr Đorđe Jakovljević, Akademija medicinskih nauka SLD, ekspert SZO;
(3) Kvalitet života posle operacije na otvorenom srcu
(Rezultati desetogodišnjeg prospektivnog istraživanja, SANU − Beograd)
Akademik prof. dr Ninoslav Radovanović, višegodišnji direktor Instituta za
KVB u Novom Sadu, Klinike za kardiohirurgiju MC Medicor, Izola – Slovenija
i šef kardiohirurgije u Kantonalnoj bolnici u Ženevi;
(4) Primena metoda merenja kvaliteta života
kao ishoda medicinskog tretmana u oftalmologiji
Akademik prof. dr Slobodanka Latinović, višegodišnji šef katedre i
direktor Klinike za očne bolesti u Novom Sadu;
2
(5) Primena metoda merenja kvaliteta života
kao ishoda medicinskog tretmana u stomatologiji
Prof. dr Đorđe Petrović, zamenik glavnog istraživača u međunarodnom
MONICA projektu;
(6) Kvalitet života dece i omladine sa posebnim akcentom
na decu bez roditeljskog staranja
− prof. dr Vera Grujić, šef Katedre socijalne medicine, Medicinski fakultet,
Novi Sad, saradnik SZO
− doc. dr Svetlana Kvrgić, Medicinski fakultet, Novi Sad.
Direktor Škole je prof. dr Đorđe Jakovljević, utemeljivač i dugogodišnji direktor
ove ECPD međunarodne letnje škole.
Organizacija Škole
Nastava se održava svakog dana od 9 do 15 časova. Pored teorijskog izlaganja
predavača, u okviru svake teme biće organizovana diskusija sa komentarima,
pitanjima, predlozima i procenama učesnika o modalitetima i mogućnostima
primene u njihovim institucijama.
Polaznici Škole će dobiti odgovarajući nastavni materijal, potreban za efektivnije
praćenje nastave i za proučavanje nastavnih sadržaja nakon okončanja Škole.
Učesnici Škole će dobiti i sva autorizovana izlaganja predavača i knjigu
„Menadžment zdravstvenih institucija”, u izdanju ECPD.
Certifikat Škole
Na osnovu učešća u nastavi i stečenih menadžerskih znanja i veština tokom rada
Škole, polaznici će dobiti međunarodno validan certifikat Evropskog centra za
mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.
Prijava za učešće i uslovi smeštaja za učesnika Škole
3
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija je za
učesnike Škole obezbedio smeštaj u hotelu „Maestral” u Miločeru po izuzetno
povoljnim cenama, u polupansionu: 99 EUR po danu za smeštaj u jednokrevetnim
sobama i 79 EUR za smeštaj u dvokrevetnim sobama, po osobi. Uz ovaj poziv
prilažemo Obrazac za rezervaciju smeštaja u navedenom hotelu, sa preporukom da
tu rezervaciju izvršite preko Sekretarijata ECPD.
Prijavu za učešće u radu Škole dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj
(ECPD) Univerziteta za mir
Ujedinjenih nacija, Beograd, Terazije 41;
fax: + 381 11 3240-673, 3234-082; e-mail:[email protected] i [email protected]
Kotizacija
Kotizacija za učešće u radu ECPD Međunarodne letnje škole iznosi 390 EUR za
uplate izvršene do 15. aprila 2010, a za uplate posle navedenog roka kotizacija
iznosi 490 EUR.
U očekivanju vaše prijave i učešća u radu Škole, srdačno Vas pozdravljamo.
DIREKTOR ŠKOLE
(Prof. dr Đorđe Jakovljević)
IZVRŠNI DIREKTOR ECPD
(Dr Negoslav P. Ostojić)
4
EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ (ECPD)
UNIVERZITETA ZA MIR UJEDINJENIH NACIJA
XV ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA
MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA
(Miločer, 21 – 25. jun 2010)
PRIJAVNI LIST
1. Prezime i ime _____________________________________________________
2. Školska sprema ____________________________________________________
3. Specijalnost _______________________________________________________
4. Organizacija (naziv, adresa, telefon) ___________________________________
___________________________________________________________________
5. Radno mesto ili funkcija _____________________________________________
6. Adresa za korespodenciju (ako je drugačija od navedene) ___________________
___________________________________________________________________
7. Telefon ___________________________ Fax ___________________________
e-mail:_____________________________________________________________
Prijavni list dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD)
Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, Beograd, fax: 011/3240-673,
3234-082, 2651-344, e-mail: [email protected] i [email protected]
Uplatu kotizacije izvršiti lično na Blagajni ili na račun ECPD. U vezi sa
instrukcijama za plaćanje i izdavanjem profakture obratite se Finansijskoj službi
ECPD na tel. 011/3343-404 ili 3246-041.
Mesto i datum _______________________Kandidat _______________________
(Potpis)
INFORMACIJA O SMEŠTAJU UČESNIKA
XV ECPD MEĐUNARODNE LETNJE ŠKOLE
MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA
Miločer, 21 – 25. jun 2010. godine
Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, organizator
XV ECPD međunarodne letnje škole: Menadžment zdravstvenih institucija, obezbedio je po
beneficiranim cenama smeštaj učesnika u Hotelu „Maestral”.
VRSTA SOBE
VRSTA USLUGE
CENA SMEŠTAJA PO OSOBI
Jednokrevetna soba
polupansion
99 EUR
dvokrevetna soba
polupansion
79 EUR po osobi
Troškove smeštaja u hotelu učesnici plaćaju na recepciji prilikom odlaska, ili unapred na račun
hotela.
Molimo Vas da Prijavu za rezervaciju smeštaja dostavite Sekretarijatu ECPD, Terazije 41,
fax: 011/3234-082; 011/3240-673, 2651-344, e-mail: [email protected] i [email protected]
SEKRETARIJAT ECPD
Molimo Vas da rezervaciju smeštaja izvršite blagovremeno dostavljanjem sledećih podataka:
Ime i prezime: ______________________________, želim smeštaj u 1/1 sobi
Datum dolaska u Miločer:
_______________, let: ______________
Datum odlaska iz Miločera:
_______________, let: ______________
u 1/2 sobi
Mesto i datum
Potpis
______________________
_____________________
6
Download

MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA