POZIV ZA FORMIRANJE APRILSKE GRUPE
POLAZNIKA
PRIJAVA ZA STRUČNU OBUKU KANDIDATA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
PROCENE UGROŽENOSTI I IZRADE PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA
U VANREDNIM SITUACIJAMA
Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama Republike Srbije kao i Pravilnika o programu, načinu i
troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za procenu rizika, ("Sl. glasnik
RS", br. 8/2013) INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST Novi Sad organizuje stručnu obuku,
pripremu kandidata za sticanje licence za izradu procene rizika.
Obuka se organizuje sa ciljem:
1) pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a u postupku sticanja
licence za izradu procene rizika, a nakon dobijene licence od strane MUP-a lica će moći da vrše
Procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, izrađuju Planove zaštite i
spasavanja u vanrednim situacijama kao i da kandidati budu osposobljeni da učestvuju u izradi
određene dokumentacije za svoje preduzeće, lokalnu samoupravu ili određenih subjekata,
samostalno ili u saradnji sa eksternim procenjivačima rizika.
2) osposobljavanja lica koja rade na poslovima vanrednih situacija koja žele da se dodatno edukuju i
nemaju potrebu da polažu za licencu pred komisijom MUP-a - sektor za vanredne situacije.
Program obuke sadrži isključivo praktičan deo. Predavači su stručnjaci iz oblasti procene
ugroženosti i upravljanja u vanrednim situacijama.
Stručna obuka će biti održana u Novom Sadu od 14. do 18. aprila. Obuka traje 5 dana. Grupa
broji do 10 polaznika koji omogućavaju interaktivnost rada.
Cena stručne obuke za pravna i fizička lica iznosi = 25.000,00 dinara (+ PDV)
Postoji mogućnost uplate u dve rate. Prva rata april, sledeća u maju.
Polaznici stručne obuke će dobiti materijal sa predavanja i sertifikat.
Za informacije možete se javiti: INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST Novi Sad
Koordinator organizacije:
Tehničke konsultacije:
Milja Živković
Zoran Ignjić
021/ 65 26 715 ili 065/ 303 9678
021/ 65 26 715 ili 063/ 77 806 55
Predavači:
1
Nenad Komazec
Specijalista za krizni menadžment
2
Slavica Pavlović
Asistent
Download

Rezultati upitnika - Institut za integrisanu bezbednost