Prof.dr.med.sc. FAHRIJA SKOKIĆ
BIOGRAFIJA
Fahrija Skokić je rođena 3.8.1958. godine u Doboju, gdje je završila Osnovnu školu i
Gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirala je 11.11.1982. godine.
Kao ljekar opšte prakse zasnovala je radni odnos na Ginekološko - akušerskoj klinici u Tuzla
na Odjeljenju za novorođenčad. Nakon sticanja uslova dobila je specijalizaciju iz Pedijatrije.
U toku specijalističkog staža educirala se za mehaničku ventilaciju i eksangvinotransfuzije u
Beogradu. Specijalistički staž provela je na Klinici za dječije bolesti UKC Tuzla i Klinici za
dječije bolesti u Sarajevu, gdje je 1989. godine položila specijalistički ispit.
Postdiplomski studij iz perinatologije i neonatologije završila je 1989. godine u Zagrebu.
Magistarski rad na temu »Struktura i etiologija ranog neonatalnog morbiditeta« odbranila je
1993. godine, a doktorsku disertaciju na temu »Procjena fetalnog rasta žive novorođenčadi i
rani neonatalni period u ratnim uslovima« odbranila je 28.10.1996. godine na Medicinskom
fakultetu u Tuzli. Tokom rada završila je školu ultrazvuka CNS u Zagrebu, te Lokomotornog
aparata u Tuzli. Svoje znanje iz oblasti neonatologije pored Zagreba i Beograda usavršavala je
u SAD, Švedskoj i Sloveniji.
Od samog početka rada u Odjeljenju za novorođenčad dr Skokić uvodi nove metode
neonatalne njege i terapije od kojih treba posebno istaći preventivnu primjenu surfaktanta kod
ekstremno nezrele novorođenčadi i njegovu terapijsku primjenu kod terminske
novorođenčadi. Pored toga, uvela je niz savremenih postupaka neonatološke prakse kao što su
eksangvinotransfuzija, apliciranje umbilikalnog katetera, rana rehabilitacija neurorizične
novorođenčadi, skrining sluha, ultrazvučni skrining centralnog nervog sistema i kukova,
savremenu mehaničku ventilacija novorođenčadi ispod 1000 grama, prevencija RS virusa kod
ekstremno nezrele novorođenčadi te preoperativnu i postoperativnu njegu i terapiju
novorođenčadi. Primjenom novih metoda rada koje je uvela Fahrija Skokić rana neonatalna
smrtnost je svedena na Evropske prosjeke, a transport djece u druge centre je zaustavljen.
Odljenjenje za novorođenčad nije napustila ni tokom ratnog perioda, kada je jedno vrijeme
radila kao jedini pedijatar.
Bila je koordinator projekta na osnovu kojeg je Odjeljenje za novorođenčad Klinike za
ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla proglašeno »Bolnicom prijatelja djece«. Aktivno je
radila na pripremama porodilišta u Gračanici i Gradačcu za sticanje priznanja »Bolnica
prijetelj djece« u navedenim mjestima. U Gračanici je na zahtjev menađmenta, a uz
odobrenje direktora UKC bila konsultant porodilišta četri godine za koje vrijeme je educirala
osoblje, humanizirala prostor i izvršila pripreme za BFH. Kao šef Odjeljenja za neonatologiju
učinila je napore i značajne korake na njegovom povezivanju sa istim odjeljenjima u SAD i
Europi, kao i značajnu saradnju sa drugim disciplinama (pedijatrijom, ginekologijom,
dječijom hirurgijom, ortopedijom, patologijom, fizijatrijom i porodičnom medicinom).
Od početka profesionalne karijere, prof. dr. Fahrija Skokić je pokazivala interes za razvoj
stručne, a kasnije i naučne misli svog profesionalnog i pedagoškog angažmana. U području
Pedijatrije najveći doprinos je dala u razvoju Neonatologije, a evidentni su doprinosi i u
razvoju perinatologije. Upravo iz tih oblasti je i ponikao niz naučnih i stručnih analiza i
radova koji su citirani u domaćoj i stranoj litetraturi.Do sada je objavila više od 100 radova,
od kojih su 14 na PubMed - indexed for MEDLIN. Za dva rada objavljena u časopisu
indeksiranom carent contenst dobila je i II i III nagradu UKC Tuzla. Objavila je 10 dnjiga ,
4 kao autor i 6 u kojima je pisala poglavlja iz neonatologije. Bila je mentor kandidatima za
magistarske radove i dokrorske disertacije. U nekima je povezala rad Pedijatrije, ortopedije,
oftalmologije, medicinske dijagnostike.
Kao specijalizant dr. Fahrija Skokić predavala je Pedijatriju na Srednjoj medicinskoj školi
u Tuzli. Za višeg asistenta na katedri Pedijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
izabrana je 1992. godine, a u zvanje docenta na istoj katedri 1997. godine, a 2006. godine
izabrana u zvanje vanredni profesor, a 2012. god. U zvanje redovni profesor. Od osnivanja
Defektološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli angažovana je na predmetu nekada Pedijatrija, a
danas Osnovi pedijatrije . Angažovana je i na Visokoj zdravstvenoj školi na više predmeta.
Prof. dr. med. sci. Fahrija Skokić podpredsjednik je udruženja neonatologa BiH, član je
Udruženja ginekologa i perinatologa BiH od 1996. godine, Asocijacije perinatologa BiH od
2000. godine, Svjetske asocijacije za perinatalnu medicinu od 2001. godine, član je udruženja
Pedijatara u BiH,
osnivač sekcije Neonataologa i intenzivista Federacije BiH čiji je i
potpredsjednik, član je Udruženja za unupređenje dojenja IBFAN i jedan je od osnivača
Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Prof. dr. med. sci. Fahrija Skokić u saradnji sa
neonatolozima i perinatolozima iz Švedske organizirala je seminar u Tuzli na temu
»Psihosocijalni aspekti, trudnoče, porođaja i novorođenčeta«, a više puta je bila član
organizacionih komiteta seminara u zemlji i inozemstvu. Učestovala je u Organizaciji Prvog
sjetskog kongresa perinatalne medicine zemalja u razvoju koji je održan 2000. godine, kao i
Prvog kongresa pedijatara BiH.
Kao pozvani predavač više puta je učestovala u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja, bila je
pozvani predavač »Pedijatrijske škole« u Sarajevu i „Škole perinatalnog ultrazvuka“ u Zagrebu,
te na simpozijumu «Intenzivne neonatalne njege « u Splitu. Stalnim edukativnim sastancima
srednjeg medicinskog kadra u Klinici za ginekologiju i akušerstvo te aktivnim učešćem u svim
skupovima Sestrinskog centra pokazala se kao dobar edukator i saradnik.
Od 2008. Godine Direktor je
Klinike za dječije bolesti
u kojoj je ostvarila zapažene
rezultate.Otvorila je Dnevnu bolnicu, novu Intenzivnu njegu i nekoliko novih ambulanti. U
svakodnevni rad uvela je nove procedure rada i obučila osoblje klinike za mehaničku ventilaciju,
plasiranje umbilikalnog katetera, parenteralnu ishranu i eksangvinotransfuziju. Njenim dolaskom
u kliniku reanovirana su sva odjeljenja iz sredstava donacija i započeti radovi na operacionoj Sali
za potrebe dječije hirurgije. Zvanje Primarijus dobila je 2012. Godine.
Pozvana predavanja
1. Rane neonatalne infekcije. Peti simpozijum o kontroli bolničkih infekcija Bosne i
Hercegovine Tuzla, maj 2007.
2. Porođajno iskustvo i dojenje. Zavod za javno zdrvastvo Tuzla-Obilježavanje sedmice
dojenja 26.7.2007.
3. Rane neonatalne infekcije. Simpozijum Perinatalni dani BiH.Tuzla,26.10.2007.
4. Transport vitalno ugroženog novorođenčeta. Sastanak pedijatara regiona srjeveroistočna
bosna Tuzla, mart 2008.
5. Infekcije uzrokovane RS virusom. Drugi Kongres o kontroli bolničkih infekcija,
Tuzla,2009.
6. Perinatalna oštečenja mozga. Kongres pedijatara BiH 27.10.2007.Mostar.
7. Primarna reanimacija. Prvi kongres intenzivista Hrvatske „Signa Vitae“, Split 2009.
8. Antimikrobna terapija u neonatologiji. Okrugli sto na temu primjena antimikotika u
jedinicama intenzivne njege. Opatija, 2009.
9. Perinatalne infekcije. Kongres pedijatara republike Srpske, 17.9.2011.Teslić
Mentorstvo magistarskih radova
1. Muratović Selma : «Primjena surfaktanta u prevenciji i terapiji respiratornog distres
sindroma u nedonoščadi « Medicinski fakultet,Univerziteta u Tuzli, rad odbranjen
9.2.2007.Odluka broj 02/7-984/07.
2. Ćosičkić Almira: «Interleukin 6 i C- reaktivni protein u ranoj detekciji intrauterinih
infekcija novorođenčadi male porođajne mase.» Medicinski fakultet,Univerziteta u Tuzli,
rad odbranjen 9.7.2007. Broj odluke 02/7-5222/07-1.
3. Amela Selimović : «Hematološki parametri i C-reaktivni protein u ranoj neonatalnoj
sepsi» Medicinski fakultet,Univerziteta u Tuzli. Rad odbranjen 23.11.2007. Broj odluke
02/7-8380/67-1.
4. Adnana Aljukića, pod naslovom: "Kliničko epidemiološke karakteristike urgentnih stanja
dječije dobi " Magistarski rad. Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2008.
5. Indira Abdulović : “Učestalost rađanja i rani neonatalni period hipertrofične
novorođenčadi u Kantonalnoj bolnici Travnik“ Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli,
rad odbranjen 5.10. 2009., Odluka broj:02/7-7603 /09-1)
Mentorstvo doktorskih disertacija
1. Nevačinović dr. Enida - Doktorska disertacija pod nazivom: “Uticaj perinatalne zaštite
na smrtnost novorođenčadi male porođajne mase”. Br. odluke: 02/7-2000/09-1.5
2. Muratović dr. Selma – Doktorska disertacija pod nazivom „Percentilne krivulje rasta žive
novorođenčadi za populaciju Bosne i Hercegovine”: Br. odluke 02/7-2000/09-1.3
3. Ćosićkić dr. Almira – Doktorska disertacija pod nazivom:” Težina atopijskog dermatitisa
u djece i uloga alergijske senzibilizacije u njegovom nastanku”. Br. odluke 03-62029.4.4/11
4. Hasanović dr. Evlijana - Doktorska disertacija pod nazivom: “Procjena metaboličkog
stanja i mikrovaskularne komplikacije u djece i mladih sa tipom I šećerne bolesti”. Br.
odluke 03-9750-13.2.4/09
OSTALE STRUČNE AKTIVNOSTI
Redakcije časopisa
Stručno odbor Pedijatija Danas
Recenzije knjige/časopisa
Heljić Suada. Neonatologija.“Štamparija Fojnica“, Sarajevo 2008.
Adem Balić. Perinatalna zbivanja u Tuzlanskom kantonu kroz djelo Profesorice Branislave
Balić.
Članstva
•
Udruženje neonatologa i intenzivista BiH – zamjenik predsjednika
•
Udruženje Pedijatara FBiH
•
Udruženje ginekologa i perinatologa BiH,
•
Asocijacije perinatologa BiH,
•
Svjetske asocijacije za perinatalnu medicinu,
•
Udruženja za unupređenje dojenja IBFAN
•
Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.
Priznanja i nagrade
Druga i treća nagrada Univerzitetsko kliničkog centra u Tuzli za rad objevljen u Croatia medical
J i pismo uredniku u Pediatr Infect Dis J – oba žurnala su indeksirana kao carent contest.
Učešće u međunarodnim istraživačkim projektima:
„ Epidemiološko istraživanje uticaja infekcije respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kao
uzrokom infekcije donjeg dijela respiratornog sistema (IDDDS) u djece mlađe od 1.godine u
zemljama Srednje i Istočne Evrope.“, voditelj projekta Marta Gunevac,
Nauno istraživački projekti u okviru naučne i tehnološke saradnje između BiH i R Hrvatske,
2009.-2010.)
Download

Prof.dr.med.sc. FAHRIJA SKOKIĆ BIOGRAFIJA