XXXI TIMOČKI MEDICINSKI DANI Zaječar, 18‐19. maj 2012. Prvo obaveštenje Tematske oblasti: Подружница Зајечар KONTAKT Predsednik zaječarske podružnice SLD Predsednik organizacionog odbora XXXI TMD Prim. dr Bratimirka Jelenković 062/803­95­70 1. Javno zdravlje 2. Dijagnostika 3. Konzervativna medicina 4. Hirurgija i srodne grane 5. Stomatologija 6. Kazuistika 7. Istorija medicine 8. Medicina i umetnost AD MANUM MEDICI 2011 I nagrada Hot summer Radulović Nada, Smederevska Palanka, Prihvataju se originalni radovi i prikazi slučajeva. Pozivaju se mladi lekari da svoje radove prijave na konkurs za najbolji istraživački rad mladih lekara. U okviru XXXI TMD biće održan i satelitski simpozijum: HITNA STANJA U SVAKODNEVNOJ PRAKSI Već tradicionalno, biće organizovan i konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera “AD MANUM MEDICI”, kao i konkurs za najbolji umetnički rad “ALTER EGO”. Drugo obaveštenje sledi najkasnije do 30. aprila 2012. Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte. www.sldzajecar.org.rs Način prijavljivanja: Prijave radova slati najkasnije do 10. aprila 2012. godine Adresa za prijavu: [email protected] Autori radova biće obavešteni najkasnije do 23. aprila 2012. Sve informacije takođe dostupne i na: www.sldzajecar.org.rs i www.tmg.org.rs www.tmg.org.rs DOBRODOŠLI! SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
PODRUŽNICA ZAJEČAR
Rasadnička bb
19000 Zaječar
PIB: 102207416
Matični broj 07325843
šifra delatnosti: 9412
Tekući račun: 205-167929-22
* Tel: 0628039570 * Faks: 019/442-276 * e-mail: [email protected]; [email protected] *
XXXI Timočki medicinski dani
18-19. maj 2012. godine
UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA
Obavezno označiti tematsku oblast:
Tematske oblasti:
1. Javno zdravlje
2. Dijagnostika
3. Konzervativna medicina
4. Hirurgija i srodne grane
5. Stomatologija
6. Kazuistika
7. Istorija medicine
8. Medicina i umetnost
Obavezno označiti željeni način prezentacije rada:
1. USMENA PREZENTACIJA
2. POSTER PREZENTACIJA
UPUTSTVO ZA PRIPREMU SAŽETAKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tekst sažetka mora da jasno ukazuje na suštinu rada.
U sažetku je neophodno navesti ime i prezime autora i koautora, njihove kontakt adrese, puni
naziv i adresu ustanove, tematsku oblast i željeni oblik prezentacije rada
Sažetak treba da sadrži: Cilj; Materijal i metode; Rezultate i Zaključak.
Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
Mora biti izrađen u programu Word, Times New Roman - font 12 pt, sa marginama 2 cm,
maksimum 500 reči.
Naučni odbor Timočkih medicinskih dana oceniće dostavljene sažetke i o tome obavestiti
autore.
Autor se može pojaviti kao prvi autor u dva rada;
Uvod, cilj, materijal i metodi rada, rezultati i zaključak su osnovni elementi sažetka;
Sažetke dostaviti isključivo e-mailom na adresu [email protected]
Fajl nazvati Prezime Ime.doc (bez upotrebe slova latinice đĐ, žŽ, ćĆ, čČ, ili slova
ćirilice!).
Ukoliko ste prvi autor u više radova na kraju imena fajla dodajte brojčane oznake 1,
2...
Sažetak pisati u Microsoft Word-u;
Tekst mora imati naša slova (đĐ, žŽ, ćĆ, čČ korišćenjem Serbian (Latin) rasporeda
karaktera);
Koristiti font Times New Roman veličina 12, Regular, a za naslov - veličina 16 pt,
Bold;
Stil i veličina fonta u daljem tekstu sažetka se ne menjaju − ne koristiti Bold, Italic ili
Underline;
Molimo Vas da na početku rada navedete sve tražene podatke prvog autora ili autora
za korenspodenciju (kao u primeru) kako bi, u slučaju potrebe, mogli da Vas
kontaktiramo.
1
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
PODRUŽNICA ZAJEČAR
Rasadnička bb
19000 Zaječar
PIB: 102207416
Matični broj 07325843
šifra delatnosti: 9412
Tekući račun: 205-167929-22
* Tel: 0628039570 * Faks: 019/442-276 * e-mail: [email protected]; [email protected] *
• Posle naslova rada imena autora pisati na sledeći način: Prezime I. (tj. Milan M,
Mladenović M.);
• Nazive ustanova pisati pisati na sledeći način: Dom zdravlja Niš, Zdravstveni centar
Zaječar
• Ukoliko su autori iz različitih institucija, obeležiti Superscript brojem ime autora
(Mladenović M2), a instituciju u kojoj radi na početku njenog naziva (2Dom zdravlja
Zemun);
• Rad može da ima najviše 500 reči;
• U daljoj proceduri Naučni odbor će Vas obavestiti o prihvatanju rada i načinu
izlaganja.
Sesija: javno zdravlje
Način prezentacije: Usmena prezentacija
Tekst unositi preko postojećeg, datog u primeru,
osim boldovanih polja podataka o autoru za korespodenciju i podnaslova
u telu apstrakta!
Autor:
dr Milan Mirković
Institucija
Zdravstveni centar Zaječar
Adresa:
Kursulina br. 122, 19000 Zaječar
E-mail:
[email protected]
Telefon:
019 442 123, 062 800 45 67
NASLOV RADA
Milan M1, Mladenović M.2
Zdravstveni centar Zaječar
2
Dom zdravlja Negotin
1
Uvod: Radove pisati na srpskom jeziku - latinično pismo.
Cilj: Stil i veličina fonta u daljem tekstu sažetka se ne menjaju.
Materijal i metodi rada:
Kombinacija tastera <CTRL>+<SHIFT>+<+> omogućavaju Vam da
automatski podesite oznake 1,2,... koje se koriste prilikom označavanja imena
autora i institucija.
Rezultati: Sažetak ne sme da sadrži ilustracije, grafikone, ni tabele.
Zaključak: Od početka uvoda do kraja zaključka može da bude najviše
500 reči.
Ključne reči: Navedite relevantne ključne reči.
Hvala.
2
Download

DOBRODOŠLI! - Srpsko lekarsko društvo