KONAČNA RANG LISTA- STIPENDIJE ZA PRVU GODINU
Red.
br.
IME I PREZIME
FAKULTET
UKUPNO
BODOVA
STUDENTI DOBITNICI STIPENDIJE
ZA 8 MJESECI
1
2
3
3
3
3
7
8
9
10
11
12
13
RAKANOVIĆ (OSTOJA) TANJA
FAK. POSL. EKONOMIJE-BIJELJINA
JOVANOVIĆ (JOVO) JOVANA
FAKULTET VETERINARSKE
MEDICINE- BEOGRAD
LUKIĆ (BLAGOJE) MILOŠ
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ISTOČNO SARAJEVO
KATANIĆ (IVAN) MARIJANA
MATEMATIKA- BEOGRAD
OBRENOVIĆ (NEDELJKO) SRETEN
GRAĐEVINSKI FAK.-BEOGRAD
STAMENIĆ (SAVO) SLAVKO
MEDICINA- BEOGRAD
VASIĆ (RADE) JELENA
MATEMATIKA I RAČUNARSTVO
PALE
ILIĆ (MARKO) NATAŠA
MATEMATIKA- I.SARAJEVO
ĐURIĆ (MILENKO) ANA
MATEMATIKA I RAČUNARSTVOPALE
VUČETIĆ (DRAGAN) SVETLANA
FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU
BEOGRAD
ĐUKANOVIĆ (MILISAV) STANOJE
MATEMATIKA I FIZIKA- PALE
IVANOVIĆ (RANKO) BOJAN
GRAĐEVINSKI FAK.- NOVI SAD
RANKIĆ (MIRKO) MILAN
MEDICINSKI FAKULTET- FOČA
27,28
27,02
26,50
26,50
26,50
26,50
26,47
25,82
25,14
24,88
24,81
24,62
24,44
14
15
GOLIĆ (ALIJA) ALMA
PEDAGOŠKI FAK.-SARAJEVO
PETRIĆ (MLADEN) OGNJEN
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
I.SARAJEVO
24,25
23,75
STUDENTI DOBITNICI STIPENDIJA ZA 4 MJESECA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MALINOVIĆ (DUŠAN) DRAGANA
MATEMATIKA I FIZIKA- PALE
PRODANOVIĆ (MILENKO) SOFIJA
PRAVNI FAKULTET- BEOGRAD
MITROVIĆ (JADRANKO) MAJA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
I.SARAJEVO
NEŠKOVIĆ (MILAN) MILOŠ
GRAĐEVINSKI FAK.-NOVI SAD
MILADINOVIĆ (RATKO) DEJAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
GRUBIŠA (DUŠKO) BOŽANA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST BANJA
LUKA
MILOŠEVIĆ (SAVO) MARINA
GEODEZIJA- NOVI SAD
MLAĐENOVIĆ (ANĐELKO) ANKA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
I.SARAJEVO
MILOVANOVIĆ (MILKAN) DOBRILA
PEDAGOŠKI FAKULTET-BIJELJINA
MURATOVIĆ (SENAHID) SEDINA
PRAVNI FAKULTET-SREBRENICA
ĐURIĆ (DRAGAN) GORDANA
PSIHOLOGIJA- PALE
STEVIĆ (MILADIN) DOSTANA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽ.- PALE
BUJAK (VLADIMIR) MILOMIR
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
MLAĐENOVIĆ (DRAGAN) DRAGAN
MAŠINSKI FAKULTET.- I.SARAJEVO
VUJADINOVIĆ (NOVICA)
ALEKSANDRA- FILOZOFSKI FAK.
I.SARAJEVO
23,67
23,55
23,51
23,45
22,95
22,50
22,15
21,98
21,96
21,87
21,53
21,24
21,15
20,88
20,87
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
MITROVIĆ (MILIVOJE) ANDRIJANA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
I.SARAJEVO
OBRENOVIĆ (MIODRAG) MILAN
ISTORIJA- BEOGRAD
TODOROVIĆ (ŽIVKO) RADOVAN
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
I.SARAJEVO
PETROVIĆ (MILE) PETAR
MAŠINSKI FAKULTET-I.SARAJEVO
JOVANOVIĆ (ZORAN) ZORANA
FARMACIJA- KRAGUJEVAC
OMEROVIĆ (MEHMED) MERISA
PRAVNI FAKULTET- SREBRENICA
STEVIĆ (ŽELJKO) ZORICA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
PERENDIĆ (VLADAN) DRAGANA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
I.SARAJEVO
ŽIVANOVIĆ (DRAGAN) STEFAN
ŠUMARSTVO- VLASENICA
LUKIĆ (NEBOJŠA) BOJANA
UČITELJSKI FAKULTET-BEOGRAD
ALIĆ (TAIB) SALKO
BIOLOGIJA- TUZLA
MITROVIĆ (MILO) DANICA
MEDICINSKI FAKULTET- FOČA
MUSIĆ (KEMAL) KEMIRA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
RAKIĆ (SEKULA) ŽELIMIR
MATEMATIKA I INFORMATIKA
BANJA LUKA
JOKIĆ (DUŠKO) DRAGAN
ŠUMARSTVO- VLASENICA
BANDUKA (NEBOJŠA) DEJANA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
MARIĆ (STANIŠA) SNJEŽANA
PEDAGOŠKI FAKULTET BIJELJINA
NEĐIĆ (NEĐO) BOJANA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
20,68
20,67
20,54
20,49
20,48
20,44
20,41
19,98
19,67
19,57
19,40
19,28
18,89
18,81
18,77
18,69
18,36
18,27
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
VASIĆ (MILOMIR) DANKA
MATEMATIKA I FIZIKA- PALE
LUKIĆ (MILAN) RADMILA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
GLIGIĆ (DRAGOLJUB) OGNJEN
DIF- NOVI SAD
DADIĆ (BRANO) RATKO
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
MUHIĆ (MIRSAD) MIRNESA
SOCIOLOGIJA- SARAJEVO
LUKIĆ (GORAN) TANJA
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
ĐOKANOVIĆ (MIODRAG) BORISAV
ANTROPOLOGIJA I ETNOLOGIJA
BEOGRAD
JOVOVIĆ (BORISAV) DUBRAVKA
PRAVNI FAKULTET- PALE
KRSTIĆ (MILOŠ) NENAD
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
CVIJETINOVIĆ (MILO) MARIJA
PRAVNI FAKULTET- PALE
ANDRIĆ (DRAGAN) SANDRA
PRAVNI FAK.-I.SARAJEVO
MIHAJLOVIĆ (DRAGOMIR) NENAD
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
VASIĆ (RADOMIR) NOVICA
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
OSTOJIĆ (PETAR) RISTO
PRAVNI FAKULTET- PALE
LUKIĆ (IVAN) STEFAN
DIF- NOVI SAD
RADIĆ (MILINKO) MAJA
EKONOMSKI FAK.- I.SARAJEVO
BOGDANOVIĆ (MILAN) ANĐELKO
ARHITEKTURA- BANJA LUKA
SIMIĆ (MILOMIR) ALEKSANDAR
ŠUMARSTVO- VLASENICA
MILANOVIĆ (LUKA) MARIJANA
PEDAGOGIJA-I.SARAJEVO
18,16
18,07
18,07
18,00
17,89
17,74
17,57
17,52
17,50
16,78
16,20
15,91
15,58
15,48
15,05
14,28
13,73
13,71
12,67
STUDENTI KOJI SE NE NALAZE NA RANG LISTI ZBOG NEISPUNJAVANJA USLOVA IZ ČLANA 6. I 7. PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU
STUDENATA IZ BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA ŠKOLSKU 2011/12 GODINU, SU:
1.MLAĐENOVIĆ MARIJA- SESTRA MLAĐENOVIĆ TIJANA DOBILA STIPENDIJU
2.ERIĆ ĐORĐE- BRAT ERIĆ UGLJEŠA DOBIO STIPENDIJU
3.MILOŠEVIĆ KOMNEN- BRAT MILOŠEVIĆ OGNJEN DOBIO STIPENDIJU
UKOLIKO SE U MEĐUVREMENU UTVRDI DA JE NEKI OD STUDENATA KORISNIK REPUBLIČKE ILI DRUGE STIPENDIJE BIĆE SKINUT
SA LISTE.
ODLUKOM NAČELNIKA OPŠTINE BRATUNAC O PROŠIRENJU BROJA KORISNIKA STIPENDIJA IZ BUDžETA OPŠTINE ZA ŠKOLSKU
2011/2012 GOD. BR.02-020-325/11 OD 15.02.2012.G. PRVIH 15 (PETNAEST) STUDENATA SA LISTE PRIMAĆE STIPENDIJU U IZNOSU OD 100
KM ZA PERIOD OD 8 (OSAM) MJESECI POČEV OD 01.02. DO 01.10.2012.G., A SVI OSTALI STUDENTI PRIMAĆE STIPENDIJU U IZNOSU OD
100 KM ZA PERIOD OD 4 (ČETIRI) MJESECA OD 01.02. DO 01.06.2011.G.
PROTIV OVE LISTE SE NE MOŽE ULOŽITI PRIGOVOR.
U BRATUNCU 16.02.2012.GODINE
NAČELNIK OPŠTINE
_____________________
Nedeljko Mlađenović, dipl.ing.maš.
Download

Коначна ранг листа