7. april 2009.
Broj 24
57
Farmaceutske usluge
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
R.b. Naziv usluge
Sadr`aj usluge
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
Izdavawe leka odnosno medicinskog sredstva na recept, odnosno nalog Provera osnovnih podataka o pacijentu, zdravstvenom osigurawu i zdravstvenoj ustanovi i doktoru medicine sa recepta odnono naloga; u slu~aju da
se lek izdaje pod posebnim uslovima (dupli recept) vr{i se provera podataka u li~noj ispravi lica kome se izdaje lek i broja kwige evidencije zdravstvene ustanove o propisanom leku.
Provere vezane za propisani lek; Izdavawe leka vr{i se uz pru`awe informacija o na~inu i du`ini primene, efektima leka i ne`eqenim dejstvima
leka, eventualnim interakcijama i na~inu ~uvawa leka.
Unos podataka o izdavawu leka.
Provere vezane za propisano medicinsko sredstvo odnosno medicinsko-tehni~ko pomagalo; Izdavawe medicinskog sredstva odnosno medicinsko-tehni~kog pomagala vr{i se uz pru`awe informacija o na~inu primene i demonstracijom na~ina primene; Unos podataka o izdavawu medicinskog sredstva odnosno medicinsko-tehni~kog pomagala.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
Preventivno savetovawe o racionalnoj i pravilnoj primeni leka
Detaqno informisawe pojedinca ili grupe o delovawu i pravilnoj primeodnosno medicinskog sredstva odnosno medicinsko-tehni~kog pomagala ni leka (doza, interval dozirawa, efektima leka, ne`eqenim dejstvima i
potencijalnim interakcijama leka sa drugim substancama i na~inu ~uvawa
leka; Detaqno informisawe uz demonstraciju o na~inu primene i na~inu
odr`avawa medicinskog sredstva odnosno medicinsko-tehni~kog pomagala;
Unos podataka u medicinsku dokumentaciju.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3
Unapre|ewe farmakoterapijskih mera i postupaka radi racionalne
Unapre|ewe farmakoterapijskih mera i postupaka putem informisawa dokupotrebe i propisivawa leka, medicinskog sredstva
tora medicine odnosno doktora stomatologije o racionalnoj upotrebi i
i medicinsko-tehni~kog pomagala
propisivawu leka, medicinskog sredstva i medicinsko-tehni~kog pomagala
u skladu sa utvr|enim indikacijama za le~ewe i u skladu sa novim saznawima o leku, medicinskom sredstvu odnosno medicinsko-tehni~kom pomagalu,
wihovoj primeni, efektima i ne`eqenim dejstvima leka, utvr|enim terapijskim protokolima, kao i wihovom povla~ewu iz prometa.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4
Pra}ewe i prijava ne`eqene reakcije na lek
Prikupqawe podataka od pacijenta o ne`eqenim reakcijama na novi lek ili
sumwi na wih, ukqu~uju}i i informacije o pove}awu incidencije ispoqavawa o~ekivanih reakcija, klini~ki zna~ajnim interakcijama, zloupotrebi leka, predozirawu, primeni u periodu trudno}e i dojewa, izostanku efikasnosti, kao i informacije o medicinskoj gre{ci. Pra}ewe ne`eqene reakcije
na lek; Unos podataka o ne`eqenoj reakciji na lek u medicinsku dokumentaciju. Prijavqivawe ne`eqene reakcije na lek nadle`noj instituciji.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5
Izrada i izdavawe magistralnog, odnosno galenskog leka
Provera osnovnih podataka o pacijentu, zdravstvenom osigurawu i zdravstvenoj ustanovi i doktoru medicine sa recepta; Provere vezane za propisani magistralni odnosno galenski lek.
Izrada magistralnog odnosno galenskog leka obuhvata slede}e:
– Pripremu gotovog leka za izdavawe prema uputstvu proizvo|a~a,
– Pripremu materijala i farmaceutskih supstanci i izradu magistralnog
odnosno galenskog leka,
– Pripremu materijala pod asepti~nim uslovima u slu~aju izrade magistralnog odnosno galenskog leka pod asepti~nim uslovima,
– Pripremu sterilnog materijala pod sterilnim uslovima, kao i kontrolu sterilnosti u slu~aju izdavawa sterilnog magistralnog odnosno galenskog leka.
Izdavawe leka vr{i se uz pru`awe informacija o na~inu i du`ini primene, efektima leka i ne`eqenim dejstvima leka, eventualnim interakcijama
i na~inu ~uvawa leka; Unos podataka o izdavawu nesterilnog magistralnog
odnosno galenskog leka.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6
Analiza potreba, planirawe racionalnog kori{}ewa, snabdevawe
Analiza i utvr|ivawe potreba za lekovima, medicinskim sredstvima i medii izve{tavawe o utro{ku lekova, medicinskih sredstava
cinsko-tehni~kim pomagalima; Izrada plana nabavke i plana racionalne
i medicinsko-tehni~kih pomagala
upotrebe lekova, medicinskih sredstava i medicinsko-tehni~kih pomagala;
Organizacija, koordinacija i upravqawe procesima nabavke, ~uvawa i snabdevawa, pra}ewe, analiza i sa~iwavawe izve{taja o potro{wi lekovima, medicinskim sredstvima i medicinsko-tehni~kim pomagalima; Upravqawe
farmaceutskim otpadom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
939
Na osnovu ~lana 59. stav 1. ta~ka 1) Zakona o za{titi biqa („Slu`beni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98 i „Slu`beni
glasnik RS”, broj 101/05 – dr. zakon),
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede objavquje
SPISAK
sredstava za ishranu biqa za koje va`e dozvole za stavqawe u promet
1. Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede zakqu~no sa 31. decembrom 2008. godine, utvrdilo je da
na teritoriji Republike Srbije va`e dozvole za stavqawe u promet slede}ih sredstava za ishranu biqa (|ubriva):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Redni
Naziv |ubriva
Naziv proizvo|a~a, odnosno zastupnika/distributera
Broj i datum re{ewa
Rok va`ewa
broj
o izdavawu dozvole
dozvole do
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NEORGANSKA PROSTA AZOTNA \UBRIVA
1
Amonijum nitrat 31 % N (azotno |ubrivo) Agropolychim, Bugarska ZZ Sala{i, Sombor
David{ped, Beograd
6/0-06-272/002 od 16/11/00
6/0-06-118/002 od 05/07/00
16.11.2010
5.7.2010
58
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
Amonijum nitrat 32,5% N (azotno |ubrivo) Agropolihim, Bugarska Bra}a Petkovi}, Velika Plana
321-02-13-70/2003-04 od 12/01/04 12.1.2014
3
Amonijum nitrat 33% N (azotno |ubrivo) Azotara, Pan~evo
321-02-00021-122/2005-11
28.7.2015
od 28/07/05 izmena
321-01-00022-89/2008-11
od 29/02/08
4
Stabilizovani amonijum nitrat (SAN)
Azotara, Pan~evo
321-01-00021-122/2005-11
28.7.2015
33% N + 1% MgO
od 28/07/05 izmena
321-01-00022-89/2008-11
od 08/09/08
5
Amonijum nitrat 33,5% N (azotno |ubrivo) Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
6808/2 od 27/12/02
27.12.2012
6
Amonijum nitrat 33,5% N (azotno |ubrivo) SC Nitrofertilizer, Rumunija ITM Industrokomerc, Novi Sad 321-02-2-152/2004-06 od 30/11/04 30.11.2014
7
Amonijum nitrat 33,5% N (azotno |ubrivo) SC Azomures, Rumunija Kolonijal, Vr{ac
6/0-06-071/002 od 25/04/00
25.4.2010
A&C Impex, Beograd
6613/2 od 27/12/02
27.12.2012
Dandy-Pro, Kucura
321-02-13-16/2003-04 od 30/06/03 30.6.2013
Fertex SP, Beograd
321-02-2-9/2004-06 od 31/03/04
31.3.2014
Prima com, Beograd
321-02-00021-2/2005-11 od 03/02/05 3.2.2015
Mobil Impex, Pa~ir
321-01-00048-223/2007-11
1.10.2017
od 01/10/07
8
Amonijum nitrat 33,5% N (azotno |ubrivo) SC Turnu SA, Rumunija Montana-Lux, Beograd
6/0-06-053/002 od 24/04/00
24.4.2010
LMD-Impex, Vr{ac
6/0-06-054/002 od 24/04/00
24.4.2010
Jugotransport-commerce, Novi Sad
6/0-06-055/002 od 13/11/00
3.11.2010
Tehno Dunav, Kladovo
6/0-06-056/002 od 24/04/00
24.4.2010
Galax-Global, Senta
6/0-06-057/002 od 24/04/00
24.4.2010
TimTrade, Beograd
6/0-06-059/002 od 24/04/00
24.4.2010
Kolonijal, Vr{ac
6/0-06-060/002 od 24/04/00
24.4.2010
Libertas chem, Beograd
6/0-06-226/002 od 20/11/00
20.11.2010
Komerc Univerzum, Beograd
6/0-06-027/002 od 10/05/01
10.5.2011
Chempol, Beograd
1453/2 od 07/12/01
7.12.2011
Yufos Imet, Beograd
321-02-13-15/2003-04 od 30/06/03 30.6.2013
9
Amonijum nitrat 33,5% N (azotno |ubrivo) Petrom, Rumunija Kolonijal, Vr{ac
6/0-06-061/002 od 24/04/00
24.4.2010
Galax-Global, Senta
6/0-06-062/002 od 24/04/00
24.4.2010
TimTrade, Beograd
6/0-06-063/002 od 24/04/00
24.4.2010
Asco, Vr{ac-Pavli{
6/0-06-064/002 od 20/11/00
20.11.2010
Trading, Beograd
6/0-06-065/002 od 24/04/00
24.4.2010
LMD-Impex, Vr{ac
6/0-06-111/002 od 11/07/00
11.7.2010
Unihemkom, Novi Sad
693/2 od 08/04/02
8.4.2012
Pe|a-Commerce, Subotica
321-02-13-73/2003-04 od 12/01/04 12.1.2014
Chemtransfert, Beograd
321-02-13-72/2003-04 od 29/12/03 29.12.2013
Delta-M, Beograd
321-02-13-80/2003-04 od 29/12/03 29.12.2013.
Azofert, Beograd
321-02-00021-132/2005-11
29.8.2015
od 29/08/05
Anos, Subotica
321-02-00021-171/2005-11
9.12.2015
od 09/12/05
Linzer Agro Trade, Beograd
321-02-00024-2/2006-11 od 26/01/06 26.1.2016
izmena 321-01-00048-265/2007-11
od 16/11/07
10
Amonijum nitrat 34% N (azotno |ubrivo) Amonil, Rumunija Univerzal, Beograd
321-02-2-6/2004-06 od 31/03/04
31.04.2014
11
Amonijum nitrat 34% N (azotno |ubrivo) Nitrogenmuvek, Ma|arska Nitro Pet, Subotica
321-02-2-2/2004-06 od 31/03/04
31.3.2014
12
Amonijum nitrat 34% N (azotno |ubrivo) Amonil, Rumunija Agro-M, \ur|evo
6372/2 od 27/12/02
27.12.2012
MK Commerce, Novi Sad
321-02-13-17/2003-04 od 30/06/03 30.6.2013
13
Amonijum nitrat 34% N sa dodatkom
Zorka Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0264/002 od 30/12/99
30.12.2009
B-MgO (azotno |ubrivo)
14
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Azotara, Subotica
6/0-03-228/002 od 30/12/99
30.12.2009
15
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Konstantinovka, Ukrajina Beohemija, Beograd
6/0-03-0319/002 od 30/12/99
30.12.2009
16
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) VAT Azot, Cerkasi, Ukrajina Beohemija, Beograd
6/0-03-0318/002 od 30/12/99
30.12.2009
17
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Unifert, Beograd
321-02-00021-19/2005-11
18.2.2015
od 18/02/2005
18
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Concern Stirol, Ukrajina Spree Telekom YU, Novi Sad
321-02-13-18/2003-04 od 30/06/03 30.6.2013
19
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Bira~-Agroprodukt, Republika Srpska Beohemija, Beograd 6/0-03-0289/002 od 30/12/99
30.12.2009
20
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Viromet-Filiala, Rumunija Univerzal, Beograd
6/0-06-098/002 od 11/05/01 izmena 11.5.2011
321-02-00021-27/2005-11
od 14/02/05
21
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) JSC Acron, Rusija Jerina Park Group, Novi Sad
321-01-00022-192/2008-11
30.12.2018
od 30712/08
22
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) OAO Azot, Berezniki, Rusija
Agrovojvodina-Komercservis, Subotica
6/0-03-0276/002 od 30/12/99
30.12.2009
Mercatus, Beograd
321-01-00022-80/2008-11
17.3.2018
od 17/03/2008
23
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Mendeleyevskazot Company, Rusija Promist, Novi Sad
321-02-00021-136/2005-11
27.9.2015
od 27/09/05
24
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Rovnoazot, Ukrajina Unifert, Beograd
321-02-2-80/2004-06 od 19/08/04
19.8.2014
@ito media, Kula
321-02-00021-68/2005-11
11.4.2015
od 11/04/05
Agrooprema, Subotica
321-01-00048-227/2007-11
1.10.2017
od 01/10/07
25
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Azot, Severodoneck, Ukrajina Beohemija, Beograd
6/0-03-0301/002 od 30/12/99
30.12.2009
Hemija-commerce, Novi Sad
1518/2 od 08/04/02
8.4.2012
Agrobalkan, Beograd
321-02-00021-16/2005-11
18.2.2015
od 18/02/2005
Unifert, Beograd
321-02-00024-91/2006-11
18.8.2016
od 18/08/06
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) NAK Azot, Rusija @ito media, Kula
6/0-06-052/002 od 25/04/00
25.4.2010
26
Dandy-Pro, Kucura
6/0-06-256/002 od 10/05/01
10.5.2011
izmena 4615/2 od 13/08/02
Flowtrade, Beograd
321-02-13-50/2003-04 od 22/10/03 22.10.2013
Produktiva, Novi Sad
321-02-2-135/2004-06 od 30/11/04 30.11.2014
Linzer Agro Trade, Beograd
321-01-00048-199/2007-11
2.10.2017
od 02/10/07
7. april 2009.
Broj 24
59
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Meleuzovskie Mineralnie Udobreniya, Rusija
Promist, Novi Sad
321-02-13-79/2003-04 od 29/12/03 29.12.2013
KMS Panon, Novi Sad
321-02-00021-170/2005-11
9.12.2015
od 09/12/05
Unifert, Beograd
321-02-00024-145/2006-11
4.10.2016
od 04/10/06
Chemtransfert, Beograd
321-02-00024-194/2006-11
15.12.2016
od 15/12/06
Chem-Co, Beograd
321-01-00048-241/2007-11
22.10.2017
od 22/10/07
28
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Dorogobu`, Rusija Unifert, Beograd
321-02-00021-208/2005-11
1.2.2016
od 01/02/06
Unifert, Beograd
321-02-00021-208/2005-11
1.2.2016
od 01/02/06
Interkomerc, Beograd
321-02-00024-173/2006-11
2.11.2016
od 02/11/06
Promist, Novi Sad
321-01-00048-196/2007-11
11.7.2017
od 11/07/07
Chem-Co, Beograd
321-01-00048-236/2007-11
22.10.2017
od 22/10/07
29
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Azot, Berezniki, Rusija Sixti Element Co, Horgo{
6/0-06-020/002 od 11/05/2001
11.5.2011
Promist, Novi Sad
321-02-00021-24/2005-11
16.2.2015
od 16/02/2005
Chemtransfert, Beograd
321-02-00021-165/2005-11
9.12.2015
od 09/12/05
KMS Panon, Novi Sad
321-02-00024-172/2006-11
2.11.2016
od 02/11/06
UVP-Trade, Senta
321-01-00048-108/2017-11
15.3.2017
od 15/03/07
Unifert, Beograd
321-01-00048-204/2007-11
16.7.2017
od 1607/07
Konzul, Novi Sad
321-01-00048-212/2007-11
15.8.2017
od 15/08/07
Chem-Co, Beograd
321-01-00048-269/2007-11
6.12.2017
od 06/12/07
30
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Minudobreniya, Rusija Elnos Komerc, Bor
6/0-06-095/002 od 09/05/01
9.5.2011
Metals Komerc, Novi Sad
6/0-06-096/002 od 10/05/01
10.5.2011
BC Trade, Novi Sad
6/0-06-268/002 od 10/05/01
11.11.2012
Kard Select, Beograd
6/0-06-264/002 od 10/05/01
10.5.2011
Prima com, Beograd
949/2 od 10/12/01
10.12.2011
Unihemkom, Novi Sad
1117/2 od 08/04/02
8.4.2012
Produktiva, Novi Sad
4260/2 od 11/11/02
30.12.2009
Unifert, Beograd
5846/2 od 18/11/02
18.11.2012
@ito media, Kula
321-02-00021-71/2005-11
11.4.2015
od 11/04/05
31
Amonijum nitrat 34,4% N (azotno |ubrivo) Kirovo-Cepeckij Himkombinat, Rusija Beohemija, Beograd
6/0-03-0282/002 od 30/12/99
30.12.2009
Kosmas, Beograd
6/0-06-050/002 od 25/04/00
25.4.2010
Galax-Global, Senta
6/0-06-076/002 od 25/04/00
25.4.2010
Agrooprema, Subotica
6/0-06-243/002 od 20/11/00
20.11.2010
BC Trade, Novi Sad
6/0-06-022/002 od 08/05/01
8.5.2011
Agro-Men, Sombor
6/0-06-094/002 od 08/05/01
8.5.2011
KMS Panon, Novi Sad
321-02-00021-3/2005-11 od 03/02/05 3.2.2015
Tran{ped, Novi Sad
6/0-06-257/002 od 08/05/01
11.1.2016
Bosna, Apatin
6/0-06-266/002 od 08/05/01
8.5.2011
Interprom Skra|ani, [abac
6/0-06-108/002-2002 od 10/05/02
10.5.2012
@ito media, Kula
321-02-00024-29/2006-11
13.3.2016
od 13/03/06
Unifert, Beograd
321-02-00021-179/2005-11
11.1.2016
od 11/01/06
Chemtransfert, Beograd
321-02-00021-183/2005-11
10.1.2016
od 10/01/06
Promist, Novi Sad
321-02-00024-47/2006-11
12.5.2016
od 12/05/06
Mercatus, Beograd
321-01-00048-221/2007-11
11.9.2017
od 11/09/07
32
Amonijum nitrat 34,5% N (azotno |ubrivo) Neochim, Bugarska MAP, Pirot
6/0-06-003/002 od 11/05/01
11.5.2011
5565/2 od 11/11/02
11.11.2012
33
Amonijum nitrat 34,7% N (azotno |ubrivo) NAK Azot, Novomoskovsk, Rusija Galax, Novi Sad
Sremmil, Beograd
6/0-06-010/002 od 11/05/01
11.5.2011
MK Commerce, Novi Sad
6/0-06-280/002 od 11/05/01
10.5.2011
SO-Vil Ltd-Co, Novi Sad
6/0-06-116/002-2002 od 10/05/02
10.5.2012
Koprodukt, Novi Sad
2501/2 od 26/12/01
26.12.2011
Pe|acommerce, Subotica
2633/2 od 26/12/01
26.12.2011
KMS Panon, Novi Sad
1493/2 od 26/12/01
26.12.2011
Agrohem, Horgo{
60/2 od 08/04/02
8.4.2012
BC Trade, Novi Sad
2883/2 od 08/04/02
8.4.2012
Agrovojvodina-Tehnohemija, Novi Sad
443/2 od 08/04/02
8.4.2012
Unihemkom, Novi Sad
181/2 od 08/04/02
8.4.2012
Agrooprema, Subotica
3293/2 od 05/07/02
5.7.2012
Flowtrade, Beograd
321-02-13-50/2003-04 od 22/10/03 22.10.2013
34
Amoskan 27:0:0 (azotno |ubrivo)
IHP Prahovo, Prahovo
6/0-06-113/002 od 12/07/00
12.7.2010
35
KAN-25% (azotno |ubrivo)
Azotara, Pan~evo
321-02-2-117/2004-06 od 09/09/04 9.9.2014
36
KAN-25% (azotno |ubrivo)
Azotara, Subotica
6/0-06-043/002 od 21/05/01
21.5.2011
37
KAN-26% (azotno |ubrivo)
Azotara, Subotica
6/0-06-042/002 od 21/05/01
21.05.2011
38
KAN 27% (azotno |ubrivo)
Azotara, Subotica
6/0-03-0227/002 od 30/12/99
30.12.2009
39
KAN 27% (azotno |ubrivo)
HIP-Azotara, Pan~evo
6/0-06-066/002 od 10/04/00
10/04/2010
40
KAN 27% (azotno |ubrivo)
@ito media, Kula
872/2 od 09/04/02
9.4.2012
41
KAN27% (azotno |ubrivo)
Azot, Severodoneck, Luganska oblast, Ukrajina
Beohemija, Beograd
6/0-03-0300/002 od 30/12/99
30.12.2009
42
KAN 27% (azotno |ubrivo)
Rivneazot, Ukrajina Promist, Novi Sad
321-02-00024-189/2006-11
24.11.2016
od 24/11/06
60
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
43
KAN27% (azotno |ubrivo)
Azot, Cerkassi, Ukrajina Beohemija, Beograd
6/0-03-0320/002 od 30/12/99
30.12.2009
44
KAN27% (azotno |ubrivo)
Himiceskij zavod, Ukrajina Beohemija, Beograd
6/0-03-0321/002 od 30/12/99
30.12.2009
45
KAN27% (azotno |ubrivo)
Duslo, Slova~ka Jankof, Beograd
1451/2 od 27/11/01
27.11.2011
46
KAN27% (azotno |ubrivo)
Petrokemija, Hrvatska Rapi} Komerc, Temerin
1411/2 od 09/04/02
9.4.2012
47
KAN27% (azotno |ubrivo)
Nitrogenmuvek, Ma|arska Nitro Pet, Subotica
321-02-2-3/2004-06 od 05/04/04
5.4.2014
48
KAN27% (azotno |ubrivo)
Bira~-Agroprodukt, Republika Srpska Beohemija, Beograd 6/0-03-0288/002 od 30/12/99
30.12.2009
49
KAN27% (azotno |ubrivo)
SC Turnu SA, Rumunija Logos frigo, [abac
6/0-06-220/002 od 20/11/00
20.11.2010
Libertas chem, Beograd
6/0-06-225/002 od 20/11/00
20.11.2010
50
KAN27% (azotno |ubrivo)
AgrolinzMelamin, Austrija Chemtransfert, Beograd
321-02-2-7/2004-06 od 05/04/04
5.4.2014
Linzer Agro Trade, Beograd
321-02-00024-23/2006-11
20.2.2016
od 20/02/06
51
KAN27% (azotno |ubrivo)
Azomures, Rumunija Progres, Beograd
6/0-06-079/002 od 28/04/00
28.4.2010
Kolonijal, Vr{ac
6/0-06-100/002 od 28/04/00
28.4.2010
52
KAN27% (azotno |ubrivo)
Kirovo-Cepeckij Himkombinat, Rusija Beohemija, Beograd
6/0-03-0283/002 od 30/12/99
30.12.2009
Chemtransfert, Beograd
321-01-00048-103/2007-11
13.3.2017
od 13/03/07
Promist, Novi Sad
321-01-00048-132/2007-11
28.3.2017
od 28/03/07
53
KAN27% (azotno |ubrivo)
Koksno hemijski kombinat, Lukovac, BiH
Jugoimport-Atera, Beograd
6/0-06-077/002 od 28/04/00
28.4.2010
Partizan, Beograd
6/0-06-078/002 od 28/04/00
28.4.2010
Hibrid, Beograd
2442/2 od 05/07/02
5.7.2012
Bra}a Petkovi}, Velika Plana
321-02-00021-82/2005-11
14.6.2015
od 14/06/05
Metal-Hemico, [abac
321-02-00024-37/2006-11
22.3.2016
od 22/03/06
Trgovina \uki}, Glu{ci
321-02-00024-195/2006-11
8.12.2016
od 08/12/06
Farmakom MB, [abac
321-02-00024-197/2006-11
25.12.2016
od 25/12/06 izmena:
321-01-00048-278/2007-11
od 06/12/07
Mavniss Group, Petrovaradin
321-01-00048-81/2007-11
12.2.2017
od 12/02/07
MB Diamond, Pan~evo
321-01-00048-84/2007-11
15.3.2017
od 15/03/07
54
KAN-27% + 4 % MgO (azotno |ubrivo) Duslo, Slova~ka Chemtransfert, Beograd
321-02-00024-31/2006-11
13.3.2016
od 13/03/06
55
KAN-AS26:0:0 (me{ano azotno |ubrivo) IHP Prahovo, Prahovo
6/0-06-116/002 od 12/07/00
12.7.2010
56
KAN-Ca (azotno |ubrivo)
Agrohem, Novi Sad
321-01-0048-79/2007-11 od 12/02/07 12.2.2017
57
KAN N (MgO) 27 (4, 8)-(FLORIN 6)
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3580/2 od 05/07/02 izmena:
05.07.2012
(azotno |ubrivo)
321-01-00022-19/2008-11
od 19/02/2008
58
KAN-S (azotno |ubrivo)
Agrohem, Novi Sad
321-02-2-155/2004-06 od 23/12/04 23.12.2014
59
KAS13% (azotno |ubrivo)
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-63/2004-06 od 25/05/04 25.5.2014
60
Amonijum sulfat (azotno |ubrivo)
Magnitogorski Metalurgi~eski Kombinat, Rusija
321-02-00024-41/2006-11
29.3.2016
Merkatus, Beograd
od 29/03/06
61
Amonijum sulfat (azotno |ubrivo)
Kremikovtzi corp, Bugarska Anig, Beograd
321-02-00024-57/2006-11
29.5.2016
od 29/05/06
62
Amonijum sulfat (azotno |ubrivo)
Mittal Steel SA Galat, Rumunija Anig, Beograd
321-02-00024-58/2006-11
29.5.2016
od 29/05/06
63
Amonijum sulfat (azotno |ubrivo)
Novolipetski Metalurgi~eski Kombinat, Rusija Anig, Beograd 321-02-00024-193/2006-11
14.12.2016
od 14/12/06
64
Urea-44% (azotno |ubrivo)
MP Bira~-Agroprodukt, Republika Srpka
6/0-03-0287/002 od 30/12/1999
30.12.2009
Beohemija, Beograd
65
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Azotara, Pan~evo
6/0-06-069/002 od 10/04/00
10.4.2010
Urea-46% (azotno |ubrivo)
JSC Acron, Rusija Jerina Park Group, Novi Sad
321-01-00022-193/2008-11
30.12.2018
od 30712/08
66
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Kemerovo Azot, Rusija Mirotin, Vrbas
321-02-2-121/2004-06 od 16/11/2004 16.11.2014
67
68
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Urea-46% (azotno |ubrivo)
OAO Mineralnije Udobrenija, Rusija @ito media, Kula
OAO Ferganaazot, Republika Uzbekistan
Promist, Novi Sad
Bira~-Agroprodukt, Republika Srpska Beohemija, Beograd
321-02-2-165/2004-11 od 14/01/2005 14.1.2015
321-01-00048-242/2007-11
29.10.2017
od 29/10/07
6/0-03-0287/002 od 30/12/99
30.12.2009
69
70
Urea-46% (azotno |ubrivo)
SC Turnu SA, Rumunija Univerzal, Beograd
71
72
73
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Urea-46, 2% (azotno |ubrivo)
Urea-46, 2% (azotno |ubrivo)
Combinatul Chimc, Rumunija Univerzal, Beograd
Konstantinovka, Ukrajina Beohemija, Beograd
JSC AZOT, Rusija Merkatus, Beograd
74
Urea-N 46% (Florin 7)
(prosto azotno |ubrivo)
Petrokemija, Hrvatska
Petrokemija, Novi Sad
75
76
Ureafert
Urea-44% (azotno |ubrivo)
Agrohem, Novi Sad
OAO Kirovo-Cepeckij Himkombinat, Rusija
Beohemija, Beograd
Kosmas, Beograd
IHP Prahovo, Prahovo
OAO Kirovo-Cepeckij Himkombinat, Rusija Bosna, Apatin
MGM Professional, Novi Sad
Zavod-Agrohim, Salavat-Julajev, Rusija
Agrooprema, Subotica
Matex, Subotica
NIIK, Dzerzhlnsk, Rusija Multimax Trading, Beograd
6/0-06-044/002 od 14/05/01
izmena: 321-02-00021-25/2005-11
od 14/02/2005
6/0-06-032/002 od 27/04/00
6/0-03-0317/002 od 30/12/99
321-01-00022-79/2008-11
od 17/03/2008
3579/2 od 05/07/02 izmena:
321-01-00022-20/2008-11
od 19/02/2008
6/0-03-0253/002 od 30/12/99
77
78
Ureafert-44
Urea-46% (azotno |ubrivo)
79
Urea-46% (azotno |ubrivo)
80
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Strong Terca, Beograd
14.5.2011
27.4.2010
30.12.2009
17.3.2018
5.7.2012
30.12.2009
6/0-03-0285/002 od 30/12/99
6/0-06-030/002 od 27/04/2000
6/0-06-114/002 od 12/07/02
6/0-06-267/002-2002 od 16/05/02
6/0-06-263/002-2002 od 16/05/02
30.12.2009
27.4.2010
12.7.2010
16.5.2012
16.5.2012
6/0-06-242/002 od 04/12/2000
6/0-06-244/002 od 04/12/2000
321-02-00021-161/2005-11
od 14/11/05
321-02-00021-162/2005-11
od 14/11/05
4.12.2010
4.12.2010
14.11.2015
14.11.2015
7. april 2009.
Broj 24
61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
81
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Duslo, [alja, Republika Slova~ka Jankof, Beograd
6/0-06-040/002 od 17/05/01
17.5.2011
Zrno- Mag, Subotica
6/0-06-054/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
82
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Petrokemija, Kutina, Hrvatska Box Petrol, Kragujevac
6/0-06-006/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Rapi} Komerc, Temerin
761/2 od 10/12/01
10.12.2011
83
Urea-46, 2% (azotno |ubrivo)
OAO Azot, Cerkassi, Ukrajina Beohemija, Beograd
6/0-03-0299/002 od 30/12/99
30.12.2009
BC Trade, Novi Sad
2200/2 od 26/12/01
26.12.2011
84
Urea-46, 2% (azotno |ubrivo)
NAK AZOT Novomoskovsk, Rusija Flowtrade, Beograd
321-02-13-51/2003-04 od 22/10/03 30.12.2009
Linzer Agro Trade, Beograd
321-01-00048-198/2007-11
12.7.2017
od 12/07/07
85
Urea-46% (azotno |ubrivo)
SC Concern Stirol, Ukrajina Hibrid, Beograd
6/0-06-057/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
BC Trade, Novi Sad
6/0-06-259/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
86
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Odeski Priportovi Zavod Ju`ni, Ukrajina Belond, Beograd
6/0-06-058/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Unifert, Beograd
5409/2 od 09/12/02
9.12.2012
87
Urea-46% (azotno |ubrivo)
VAT Dneproazot, Ukrajina Danix, Novi Sad
2629/2 od 26/12/2001
26.12.2011
Kiko trade, Vrbas
1314/2 od 08/04/2002
8.4.2012
88
Urea-46% (azotno |ubrivo)
AZOT, Rusija Interprom Skra|ani, Skra|ani – [abac
6/0-06-114/002-2002 od 10/05/2002 10.5.2012
Chem-Co, Beograd
321-01-00048-203/2007-11
3.7.2017
od 03/07/07
Promist, Novi Sad
321-01-00048-276/2007-11
4.12.2017
od 04/12/07
89
Urea-46% (azotno |ubrivo)
JSC Vneshtradeinvest, Rusija BC Trade, Novi Sad
6/0-06-015/002-2002 od 17/5/02
17.5.2012
Uniglobal, Beograd
6/0-06-258/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
Linea alba, Beograd
6/0-06-385/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
Agrovojvodina-Komercservis, Subotica
1862/2 od 05/07/02
5.7.2012
89
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Kujbisevazot, Rusija Univerzal, Beograd
6/0-06-031/002 od 27/04/00
27.4.2010
Banat invest, Beograd
6/0-06-030/002 od 18/05/01
18.5.2011
BC Trade, Novi Sad
6/0-06-113/002-2002 od 10/05/02
10.5.2012
Azot Agro Dunav, Beograd
321-02-00024-124/2006-11
22.9.2016
od 22/09/06
90
Urea-46, 2% (azotno |ubrivo)
Azot, Severodoneck, Ukrajina Beohemija, Beograd
6/0-03-0302/002 od 30/12/99
30.12.2009
PKB Veleprodaja-Produkt, Beograd
6/0-06-032/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
SS-Bioexport, Beograd
6/0-06-056/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Unifert, Beograd
321-02-00021-30/2005-11
25.2.2015
od 25/02/2005
91
Urea-46, 3% (azotno |ubrivo)
Nitrogenmúvek, Ma|arska Agro-{ped, Novi Sad
6/0-06-028/002 od 27/04/00
27.4.2010
RMW-Comerc, Zrewanin
6/0-06-231/002 od 18/12/00
18.12.2010
Suagra, Subotica
6960/2 od 27/12/02
27.12.2012
Nitro Pet, Subotica
321-02-2-1/2004-06 od 02/04/04
2.4.2014
92
Urea-46% (azotno |ubrivo)
JSC Bashkirskaya, Rusija Kard Select, Beograd
6/0-03-0281/002 od 30/12/99
30.12.2009
Prima com, Beograd
6/0-06-110/002 od 11/07/00
11.7.2010
Kwit podium, Beograd
6/0-06-037/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Kosmas, Beograd
6/0-06-055/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
BC Trade, Novi Sad
2882/2 od 08/04/02
8.4.2012
93
Urea-46% (azotno |ubrivo)
OAO Salavatnefteorsintez, Rusija Delta M, Beograd
321-02-00021-1/2005-11
14.1.2015
od 14/01/2005
Chemtransfert, Beograd
321-02-00024-21/2006-11
24.2.2016
od 24/02/06
Promist, Veternik
321-02-00024-48/2006-11
12.5.2016
od 12/05/06
Agrohem, Horgo{
321-02-00024-146/2006-11
6.10.2016
od 06/10/06
Chem-Co, Beograd
321-01-00048-235/2007-11
22.10.2017
od 22/10/07
94
Urea-46% (azotno |ubrivo)
JSC Togliattiazot, Rusija Banat-invest, Beograd
6/0-06-030/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Delta M, Beograd
321-02-13-90/2003-04 od 15/01/2004 15.1.2014
Produktiva, Novi Sad
321-02-2-11/2004-06 od 02/04/2004 2.4.2014
Unifert, Beograd
321-02-2-12/2004-06 od 02/04/2004 2.4.2014
Unitas-M, Smederevo
321-02-2-89/2004-06 od 23/08/04
23.8.2014
Konzul, Novi Sad
321-01-00048-239/2007-11
16.10.2017
od 16/10/07
Victoria Group, Novi Sad
321-02-00024-34/2006-11
20.3.2016
od 20/03/06
95
Urea-46% (azotno |ubrivo)
SC Azomures SA, Rumunija Tan Trade, Beograd
6/0-06-063/002 od 11/05/01
11.5.2011
Neo{ped, Subotica
6/0-06-273/002 od 11/05/01
11.5.2011
Okrim, Zrewanin
6/0-06-045/002 od 11/05/01
11.5.2011
Chempol, Beograd
759/2 od 10/12/01
10.12.2011
MK Commerce, Novi Sad
820/2 od 10/12/01
10.12.2011
Mega Promet, Smederevo
454/2 od 10/12701
10.12.2011
Kolonijal, Vr{ac
2138/2 od 26/12/02
26.12.2012
A&C Impex, Beograd
6614/2 od 27/12/02
27.12.2012
Agrotehna-GM, Subotica
1734/2 od 26/12/01
26.12.2011
Agrobalkan, Beograd
321-02-00024-8/2006-11 od 01/02/06 1.2.2016
Prima com, Beograd
6/0-06-034/002 od 11/05/01
11.5.2011
96
Urea-46% (azotno |ubrivo)
NAK AZOT, Rusija Prima com, Beograd
6/0-06-029/002 od 27/04/00
27.4.2010
Galax-Global, Senta
6/0-06-255/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
Nova zora, Beograd
6/0-06-109/002-2002 od 10/05/02
10.5.2012
Delta M, Beograd
2104/2 od 26/12/2001
26.12.2011
Agrovojvodina-Tehnohemija, Novi Sad
444/2 od 08/04/02
8.4.2012
Agrohem, Horgo{
59/2 od 08/04/02
8.4.2012
BC Trade, Novi Sad
2630/2 od 08/04/02
8.4.2012
Galax, Novi Sad
5565/2 od 03/12/02
3.12.2012
Granimpex, Beograd
6058/2 od 27/12/02
27.12.2012
KMS Panon, Novi Sad
6468/2 od 27/12/02
27.12.2012
Produktiva, Novi Sad
7088/2 od 27/12/02
27.12.2012
YU Neimar, Mladenovac
321-02-13-19/2003-04 od 07/07/03 7.7.2013
Red Commodities, Pan~evo
321-02-00021-207/2005-11
24.1.2016
od 24/01/06
97
Urea-46% (azotno |ubrivo)
SC Turnu SA, Rumunija Tan Trade, Beograd
6/0-03-0279/002 od 30/12/99
30.12.2009
Tehno Dunav, Kladovo
6/0-06-034/002 od 27/04/00
27.4.2010
Jugotransport-commerce, Novi Sad
6/0-06-035/002 od 13/11/00
13.11.2010
Galax-Global, Senta
6/0-06-036/002 od 26/04/00
26.4.2010
62
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TimTrade, Beograd
6/0-06-037/002 od 26/04/00
26.4.2010
Matex, Subotica
6/0-06-107/002 od 11/07/00
11.7.2010
Progres, Beograd
6/0-06-221/002 od 18/12/00
18.12.2010
Kolonijal, Vr{ac
6/0-06-068/002 od 27/04/00
27.4.2010
LMD-Impex, Vr{ac
6/0-06-084/002 od 27/04/00
27.4.2010
MP Trading, Beograd
6/0-06-094/002 od 27/04/00
27.4.2010
Dekada, Sremska Mitrovica
6/0-06-095/002 od 27/04/00
27.4.2010
Salticon, Vr{ac
6/0-06-096/002 od 27/04/00
27.4.2010
Brixol, Vr{ac
6/0-06-097/002 od 27/04/00
27.4.2010
MK Commerce, Novi Sad
1505/1 od 26/10/01
26.10.2011
Agrovojvodina-Komercservis, Novi Sad
1504/1 od 26/10/01
26.10.2011
Univerzal-Luks, Luki}evo
1502/1 od 26/10/01
26.10.2011
Mirotin, Vrbas
1503/1 od 26/10/01
26.10.2011
Motim Trade, Novi Sad
6/0-06-115/002-2002 od 10/05/02
10.5.2012
Milex, Novi Sad
6/0-06-107/002-2002 od 10/05/02
10.5.2012
Aracom, Beograd
6/0-06-106/002-2002 od 10/05/02
10.5.2012
Chempol, Beograd
1452/2 od 10/12/01
10.12.2011
Pe|acommerce, Subotica
1456/2 od 10/12/01
10.12.2011
Iskra Kontaktor, Beograd
1458/2 od 10/12/01
10.12.2011
Unihemkom, Novi Sad
2472/2 od 26/12/01
26.12.2011
Chemtrans, Beograd
2040/2 od 26/12/01
26.12.2011
Finam, Novi Sad
2065/2 od 26/12/01
26.12.2011
Yufos, Novi Beograd
321-02-2-53/2004-06 od 25/05/2004 25.5.2014
izmena: 321-02-00024-33/2006-11
od 03/03/06
98
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Sofert, Rumunija Tan Trade, Beograd
6/0-03-043/002 od 26/04/00
26.4.2010
TimTrade, Beograd
6/0-06-044/002 od 26/04/00
26.4.2010
STS-68, Vr{ac
6/0-06-045/002 od 26/04/00
26.4.2010
LMD Impex, Vr{ac
6/0-06-046/002 od 26/04/00
26.4.2010
Brazda-Coop, In|ija
6/0-06-047/002 od 26/04/00
26.4.2010
Dekada, Sremska Mitrovica
6/0-06-072/002 od 26/04/00
26.4.2010
Galax-Global, Senta
6/0-06-074/002 od 26/04/00
26.4.2010
Gruji}, Obrenovac
6/0-06-085/002 od 27/04/00
27.4.2010
@itokomerc, Leskovac
6/0-06-105/002 od 11/07/00
11.7.2010
Matex, Subotica
6/0-06-108/002 od 11/07/00
11.7.2010
PKS-Latex, ^a~ak
6/0-06-109/002 od 14/07/00
14.7.2010
izmena: 321-02-00021-147/2005-11
od 29/09/05
MP Fas, Beograd
6/0-06-261/002 od 20/11/00
20.11.2010
Awiss, Beograd
6/0-06-026/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
YU Point, Novi Sad
6/0-06-002/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
Univerzal, Beograd
6/0-06-029/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
Bosal, Pan~evo
6/0-06-013/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
Aracom, Beograd
6/0-06-099/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
Prima com, Beograd
6/0-06-035/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
MK Commerce, Novi Sad
6/0-06-112/002-2002 od 10/05/02
10.5.2012
Agromedic, Jano{ik
1256/2 od 08/04/02
8.4.2012
Unihemkom, Novi Sad
1359/2 od 08/04/02
8.4.2012
A-FERT, Po`arevac
321-02-2-5/2004-06 od 31/03/04
31.3.2014
COSMOS N, Mesi}-Vr{ac
321-02-2-19/2004 od 02/04/04
2.4.2014
99
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Amonil, Rumunija Univerzal, Beograd
6/0-06-033/002 od 27/04/00
27.4.2010
Inteco, Beograd
6/0-06-245/002 od 04/12/00
4.12.2010
@ito media, Kula
6/0-06-252/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
Marnex, Beograd
6/0-06-262/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
Prima com, Beograd
6/0-06-036/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
Tan Trade, Beograd
6/0-03-038/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
Koprodukt, Novi Sad
6/0-03-265/002 od 16/05/01
16.5.2011
Agrovojvodina, Novi Sad
6/0-03-274/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
Maveriks trade, Novi Sad
6/0-03-052/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
MK Commerce, Novi Sad
6/0-06-051/002-2002 od 06/05/02
6.5.2012
Stig, Ba~ka Palanka
6/0-06-050/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
Iskra Kontaktor, Beograd
1457/2 od 10/12/01
10.12.2011
Delta M, Beograd
2109/2 od 26/12/2001
26.12.2011
Bam, Kikinda
5704/2 od 03/12/02
3.12.2012
Chemtransfert, Beograd
321-02-00021-137/2005-11
21.9.2015
od 21/09/05
Agrobalkan, Beograd
321-02-00024-148/2006-11
3.10.2016
od 03/10/06
100
Urea-46% (azotno |ubrivo)
Petrom, Rumunija TimTrade, Beograd
6/0-06-038/002 od 26/04/00
26.4.2010
Galax-Global, Senta
6/0-06-039/002 od 26/04/00
26.4.2010
Kolonijal, Vr{ac
6/0-06-040/002 od 26/04/00
26.4.2010
Asco, Vr{ac-Pavli{
6/0-06-041/002 od 20/11/00
20.11.2010
MP Trading, Beograd
6/0-06-042/002 od 26/04/00
26.4.2010
Mirotin, Vrbas
6/0-06-284/002 od 04/12/00
4.12.2010
Aleks Promet, Novi Sad
6/0-06-031/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
BC Trade, Novi Sad
6/0-06-014/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
Agrovojvodina-Komercservis, Subotica
6/0-06-249/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
MK Commerce, Novi Sad
6/0-06-053/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
Chempol, Beograd
760/2 od 10/12/01
10.12.2011
Pe|a-Commerce, Subotica
321-02-13-88/2003-04 od 15/01/04 15.1.2014
Unihemkom, Novi Sad
1360/2 od 08/04/02
8.4.2012
Unifert, Beograd
5763/2 od 09/12/02
9.12.2012
Galax, Novi Sad
5495/2 od 03/12/02
3.12.2012
Chemtransfert, Beograd
321-02-13-89/2003-04 od 15/01/04 15.1.2014
Pe|a-Commerce, Subotica
321-02-13-88/2003-04 od 15/01/04 15.1.2014
Metal-Hemiko, [abac
321-02-18/2004-06 od 02/04/04
2.4.2014
Azofert, Beograd
321-02-00021-159/2005-11
od 18/10/05
18.10.2015
Agrobalkan d.o.o., Beograd
321-02-00024-7/2006-11 od 01/02/06 1.2.2016
Linzer Agro Trade, Beograd
321-02-00024-4/2006-11 od 24/01/06 24.1.2016
izmena: 321-01-00048-264/2007-11
od 16/11/07
7. april 2009.
Broj 24
63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101
Urea-46, 3% (azotno |ubrivo)
Chimco, Bugarska Stojkovi} Vladimir, Vlasotinci
6/0-06-025/002 od 27/04/00
27.4.2010
Univerzal-Luks, Luki}evo
6/0-06-026/002 od 27/04/00
27.4.2010
Trgorazvoj, Zaje~ar
6/0-06-027/002 od 27/04/00
27.4.2010
Oaza-promet, Svrqig
6/0-06-070/002 od 27/04/00
27.4.2010
Faros, Leskovac
6/0-06-073/002 od 27/04/00
27.4.2010
Univerzal, Beograd
6/0-06-283/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Progres, Beograd
6/0-06-016/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Bulcat 98, Prahovo
6/0-06-011/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Bio Plod, Vrwa~ka Bawa
6/0-06-253/002-2002 od 16/05/02
16.5.2012
B.P.T., Ni{
6/0-06-028/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Pirot Promet, Pirot
6/0-06-059/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Junior A.A., Leskovac
6/0-06-060/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Ni-Com, Ni{
6/0-06-061/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
Ideal Company, Ni{
6/0-06-062/002-2002 od 17/05/02
17.5.2012
@itokomerc, Leskovac
2628/2 od 08/04/02
8.04.2012
Jugometal, Beograd
5569/2 od 03/12/02
3.12.2012
102
UAN-32 (azotni rastvor)
Azotara, Pan~evo
321-01-00048-220/2007-11
6.9.2017
od 06/09/07
103
UAN-28 (azotni rastvor)
Azotara, Pan~evo
321-01-00048-225/2007-11
18.9.2017
od 18/09/07
104
UAN-30 (azotni rastvor)
Azotara, Pan~evo
321-01-00048-226/2007-11
18.9.2017
od 18/09/07
105
Acidol Ca-Mg (azotno, te~no |ubrivo
Siffert, Italija Mand`a-Sa{a, Stopawa
321-02-00024-101/2006-11
5.10.2016
sa sadr`ajem sekudarnih elemenata)
od 05/10/06
106
Acidol Ca-Mg (azotno |ubrivo
Siffert, Italija Mand`a Sa{a, Stopawa
321-02-00024-101/2006-11
5.10.2016
sa sekudarnim elementima)
od 05/10/06
107
Biosend Ca-Mg
Siffert, Italija Mand`a-Sa{a, Stopawa
321-02-00021-205/2005-11
17.1.2016
od 17/01/06
108
Fertilin sa kalcijumom
Zorka-Za{tita bilja, [abac
321-02-2-55/2004-06 od 11/05/04
11.5.2014
109
Entec 26 (azotno |ubrivo)
Compo, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-2-154/2004-06 od 30/11/04 30.11.2014
izmena: 321-01-00048-21/2007-11
od 15/01/07
110
Fertil azot sa 25% N (azotno |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-196/2006-11
19.12.2016
od 19/12/06
111
Grogreen Subtil Cal kalcijum nitrat
Lemargo N.V., Belgija Hoya V.S., Subotica
321-01-00048-169/2007 od 05/11/07 5.11.2017
(azotno |ubrivo)
112
Grogreen CaMg kalcijum-magnezijum-nitrat Lemargo N.V., Belgija Hoya V.S., Subotica
321-01-00048-170/2007 od 05/11/07 5.11.2017
(azotno |ubrivo)
113
Kalcijum-nitrat (azotno |ubrivo)
Hydro Agri International, Norve{ka
Univerzal Holding, Beograd
6/0-06-064/002-2002 od 05/07/02
21.5.2011
Kemira, Finska Rosa, Subotica
6/0-06-128/002 od 13/07/00
13.7.2010
Yara International ASA, Norve{ka
438/2 od 08/04/02 izmena
8.4.2012
AgroFertiCrop, Subotica
321-01-00022-118/2008-11
od 13.06.2008
114
KAN-S (azotno |ubrivo)
Agrohem, Novi Sad
23.12.2014
115
Nitrofert (azotno |ubrivo)
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-49/2003-04 od 22/10/03 22.10.2013
116
Nutrimix R Fluid, azotno |ubrivo
Compo, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-01-00022-94/2008-11
7.4.2018
sa sadr`ajem mikroelementa
od 07/04/2008
117
Mikramid (azotno-amidno |ubrivo
Nitrogenmúvek Rt., Ma|arska
6/0-03-0277/002 od 30/12/99
30.12.2009
sa dodatkom MgO i mikroelemenata)
Agrovojvodina-Komercservis, Subotica
118
Plantella Kalcijum (folijarno |ubrivo)
Unichem, Slovenija Pal Proprom, Zemun
1446/3 od 12/04/02
12.4.2012
119
Sulfammo 30 Npro 30%N + 3%MgO
Timac Agro, Austrija Timac Agro Balkans, Novi Sad
321-02-00024-174/2006-11
6.11.2016
+ 15%SO3
od 06/11/06
NEORGANSKA PROSTA FOSFORNA \UBRIVA
120
121
TSP u prahu (fosforno |ubrivo)
TSP 45% (fosforno |ubrivo)
Zorka – Mineralna |ubriva, [abac
Timac Agro, Austrija Timac Agro Balkans, Novi Sad
122
Tomasfosfat (fosforno |ubrivo)
Troska, Makedonija Arum, Beograd
Fruta, Ose~ina
Rubus-Ariqe, Ariqe
123
124
125
126
127
SP granulisani (fosforno |ubrivo)
SP granulisani (fosforno |ubrivo)
SP u prahu(fosforno |ubrivo)
SP u prahu(fosforno |ubrivo)
SP u prahu (fosforno |ubrivo)
IHP Prahovo, Prahovo
Zorka-Klotild 1904, Subotica
IHP Prahovo, Prahovo
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
Zorka-Klotild 1904, Subotica
128
Hortisul -kalijum sulfat
(kalijumovo |ubrivo)
K+S Kali GmbH, Nema~ka
Mineral Pro, Beograd
129
Kalijum hlorid – KCl (kalijumovo |ubrivo) Sivinit, Rusija Merkatus, Beograd
Univerzal, Beograd
130
Agroferticrop, Subotica
Kalijum hlorid – KCl (kalijumovo |ubrivo) Belaruskali, Belorusija Merkatus, Beograd
@ito Media, Kula
6/0-06-081/002 od 10/04/00
321-01-00048-176/2007-11
od 20/09/07
6/0-06-247/002 od 05/12/00
321-02-13-52/2003-04 od 23/10/03
321-01-00048-161/2007-11
od 20/04/07
6/0-03-0250/002 od 30/12/99
6/0-06-239/002 od 04/12/2000
6/0-03-0241/002 od 30/12/99
6/0-06-080/002 od 10/04/00
6/0-06-240/002 od 04/12/00
10.4.2010
20.9.2017
05/12/2010
23.10.2013
20.4.2017
30.12.2009
04.12.2010
30.12.2009
10.4.2010
4.12.2010
NEORGANSKA PROSTA KALIJUMOVA \UBRIVA
Anig, Beograd
Unifert, Beograd
Linzer Agro Trade, Beograd
HIP Azotara, Pan~evo
131
Kalijum-sulfat (kalijumovo |ubrivo)
Kemira, Finska Rosa, Subotica
Agroferticrop, Subotica
321-02-00021-198/2001-11
od 24/01/06 izmena:
321-01-00048-100/2007-11
od 02/03/07
6/0-06-082/002 od 10/04/00
321-02-00024-85/2006-11
od 08/08/06
437/2 od 09/04/02
6/0-03-0304/002 od 30/12/99
321-02-00021-123/2005-11
od 28/07/05
321-02-00024-59/2006-11
od 29/05/06
321-02-00024-90/2006-11
od 08/08/06
321-02-00024-112/2006-11
od 07/11/06
321-01-00048-205/2007-11
od 05/07/07
6/0-06-127/002 od 13/07/00
7205/2 od 30/12/02 izmena:
321-02-00024-142/2006-11
od 24/10/06
24.1.2016
10.4.2010
8.8.2016
9.4.2012
30.12.2009
28.7.2015
29.5.2016
8.8.2016
7.11.2016
5.7.2017
13.07.2010
30.12.2012
64
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
132
Kalijum-sulfat – granular
K + S KALI, Nema~ka Agroferticrop, Subotica
321-01-00048-136/2007-11
27.3.2017
(kalijumovo |ubrivo)
od 27/03/07
Neochimiki, Beograd
321-01-00048-216/2007-11
19.9.2017
od 19/09/07
133
Kalijum-sulfat (kalijumovo |ubrivo)
Volkhov Aluminijum, Rusija
321-02-00024-30/2006-11
20.3.2016
Agrovojvodina Komercservis, Subotica
od 20/03/06
134
Kalijum-sulfat (kalijumovo |ubrivo)
Konstantinovski Dr`avni hemijski zavod, Ukrajina
321-02-00024-83/2006-11
2.8.2016
Chemtransfert, Beograd
od 02/08/06
135
Krista SOP, kalijum sulfat
YARA, Belgija Agripartners group, Novi Sad
321-01-00022-101/2008-11
12.5.2018
(kalijumovo |ubrivo)
od 12/05/2008
136
Multi SOP (kalijumovo |ubrivo)
Haifa Chemicals Izrael Zeleni hit, Beograd
321-02-00021-187/2005-11
13.1.2016
od 13/01/06
Neochimiki, Beograd
321-01-00048-215/2007-11
19.9.2017
od 19/09/07
137
Patentkali (kalijumovo |ubrivo)
K+S Kali GmbH, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-00021-199/2005-11
24.1.2016
od 24/01/06 izmena:
321-01-00048-101/2007-11
od 02/03/07
Neochimiki, Beograd
321-01-00048-184/2007-11
11.7.2017
od 11/07/07
138
PRP EBV (kalijumovo |ubrivo)
PRP, Francuska Bonida, Vladimirci
321-01-00022-78/2008-11
11.3.2018
od 11/03/2008
[email protected] ME[ANA NPK \UBRIVA
Agrucon Micro
(me{ano, kristalno |ubrivo)
Agroleaf High N 31:11:11
(me{ano NPK |ubrivo)
Agroleaf High P 12:52:5
(me{ano NPK |ubrivo)
Green Has Italia, Italija
Podrum Aleksandrovi}, Topola
Scotts International, Holandija
Virginia, Beograd
Scotts International, Holandija
Virginia, Beograd
142
Agroleaf High K 15:10:31
(me{ano NPK |ubrivo)
Scotts International, Holandija
Virginia, Beograd
143
Agroleaf total 20:20:20
(me{ano NPK |ubrivo)
Scotts International, Holandija
Virginia, Beograd
144
Bonus NPK 13:2:44
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Boro elements (me{ano NPK |ubrivo)
139
140
141
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Haifa Chemicals Ltd, Izrael
Zeleni hit, Beograd
Phytothreptiki, Gr~ka
Agro Spektar Plus, Para}in
Bull 25:5:10+2MgO+ME
Agrofill, Italija
(me{ano NPK |ubrivo)
Zemqa i Sunce, Zrewanin
Bull 10:5:30+2MgO+ME
Agrofill, Italija
(me{ano NPK |ubrivo)
Zemqa i Sunce, Zrewanin
Bull 15:30:15+ME (me{ano NPK |ubrivo) Agrofill, Italija
Zemqa i Sunce, Zrewanin
Bull 20:20:20+ME (me{ano NPK |ubrivo) Agrofill, Italija
Zemqa i Sunce, Zrewanin
Bull 12:6:36+ME (me{ano NPK |ubrivo) Agrofill, Italija
Zemqa i Sunce, Zrewanin
Dufert I
DIACHEM, Italija
(me{ano, kristalno NPK+ ME |ubrivo) Agrovojvodina-Komercservis, Subotica
Dufert II (me{ano, kristalno
DIACHEM, Italija
NPK+ ME 3 |ubrivo) Dunger Stabshen
Agrovojvodina-Komercservis, Subotica
mit guano ({tapi}i za |ubrewe sa guanom)
Dungerstabchen Fur Bluhpflanzen 4+14+5 TERRASAN, Nema~ka
(me{ano NPK |ubrivo)
SK Semenarna, Beograd
Dungerstabchen Fur Grunpflanzen 10+6+7 TERRASAN, Nema~ka
(me{ano NPK |ubrivo)
SK Semenarna, Beograd
Ferticare-I NPK- 14:11:25
Kemira Agro OY, Finska Rosa, Subotica
Agroferticrop, Subotica
156
157
Ferticare-II NPK-24:8:16
Ferticare-II NPK-24:8:16+ME
(me{ano |ubrivo)
Rosa, Subotica
Kemira Agro OY, Finska
Agroferticrop, Subotica
158
159
Ferticare-III NPK 10:5:26
Ferticare-III NPK-10:5:26+ME
(me{ano |ubrivo)
Kemira Agro OY, Finska Rosa, Subotica
Kemira Agro OY, Finska
Agroferticrop, Subotica
160
161
Ferticare-S NPK-15:30:15
Ferticare S (Starter) NPK 15-30-15 + ME
(me{ano |ubrivo)
Kemira Agro OY, Finska Rosa, Subotica
Kemira Agro OY, Finska
Agroferticrop, Subotica
162
Ferticare P-M NPK- 13:15:17
163
Ferticare IV NPK 6:14:30+ME
(me{ano |ubrivo)
Kemira Agro OY, Finska Rosa, Subotica
Agroferticrop, Subotica
Kemira Agro OY, Finska
Agroferticrop, Subotica
164
Ferty 2 – me{ano NPK |ubrivo
15%+5%+25% + 2% MgO
Ferty 1 – me{ano NPK |ubrivo
20%+7%+10%+2% MgO
Planta – Dungemittel, Nema~ka
Pomex, Novi Sad
Planta – Dungemittel, Nema~ka
Pomex, Novi Sad
165
321-01-00048-53/2007-11
od 10/07/07
321-02-00021-143/2005-11
od 26/09/05
321-02-00021-44/2005-11
od 26/09/05 izmena:
321-01-00048-07/2007-11
od 11/10/07
321-02-00021-45/2005-11
od 26/09/05 izmena:
321-02-00024-04/2006-11
od 23/08/06
321-02-00021-46/2005-11
od 26/09/05 izmena:
321-02-00024-05/2006-11
od 23/08/06
321-01-00048-57/2007-11
od 02/03/07
321-01-00048-273/2007-11
od 18/12/07
321-02-00024-51/2006-11
od 22/05/06
321-02-00024-52/2006-11
od 22/05/06
321-02-00024-53/2006-11
od 22/05/06
321-02-00024-54/2006-11
od 22/05/06
321-02-00024-88/2006-11
od 01/08/06
321-01-00048-148/2007-11
od 25/04/07
21-01-00048-149/2007-11
od 25/04/07
321-01-00048-47/2007-11
od 02/03/07
321-01-00048-48/2007-11
od 02/03/07
6/0-06-121/002 od 13/07/00
442/2 od 10/04/02 izmena:
321-01-00048-63/2007-11
od 30/01/07
6/0-06-122/002 od 13/07/00
441/2 od 10/04/02 izmena:
321-01-00048-73/2007-11
od 05/03/07
6/0-06-123/002 od 13/07/00
436/2 od 10/04/02 izmena:
321-01-00048-74/2007-11
od 05/03/07
6/0-06-234/002 od 22/12/00
439/2 od 10/04/02 izmena:
321-01-00048-65/2007-11
od 05/03/2007
6/0-06-233/002 od 22/12/00
7209/2 od 30/12/02
321-02-00024-79/2006-11
od 31/07/06 izmena:
321-01-00048-109/2007-11
od 05/03/07
321-02-00024-190/2006-11
od 28/11/06
321-02-00024-191/2006-11
od 28/11/06
10.7.2017
26.9.2015
26.9.2015
26.9.2015
26.9.2015
2.3.2017
18.12.2017
22.5.2016
22.5.2016
22.5.2016
22.5.2016
1.8.2016
25.4.2017
25.4.2017
2.3.2017
2.3.2017
13.7.2010
10.4.2012
13.7.2010
10.4.2012
13.7.2010
10.4.2012
22.12.2010
10.4.2012
22.12.2010
30.12.2012
31.7.2016
28.11.2016
28.11.2016
7. april 2009.
Broj 24
65
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
166
Fertiplant 20:20:20 – me{ano NPK |ubrivo Planta – Dungemittel, Nema~ka
321-02-00024-192/2006-11
28.11.2016
Pomex, Novi Sad
od 28/11/06
167
Fill maturante K58+ME
Agrofill, Italija
321-02-00024-55/2006-11
22.5.2016
(me{ano NK |ubrivo)
Zemqa i Sunce, Zrewanin
od 22/05/06
168
Fitofert kristal 10:40:10
Fertico, Ni{
321-02-00021-11/2005-11
17.2.2015
od 17/02/05
169
Fitofert kristal 24:6:10 + 1
Fertico, Ni{
321-02-00021-10/2005-11
17.2.2015
od 17/02/05
170
Fitofert kristal 19:19:19+MgO +ME
Fertico, Ni{
321-02-00024-5/2006-11
8.2.2016
(me{ano, slo`eno, kristalno
od 08/02/06
NPK |ubrivo)
171
Fitofert kristal 16:11:24+MgO+ME
Fertico, Ni{
321-02-00024-6/2006-11
8.2.2016
(me{ano, slo`eno, kristalno
od 08/02/06
NPK |ubrivo)
172
Folicare 19:11:24 Zn
Kemira Grow-How, Finska
321-01-00048-117/2007-11
26.3.2017
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Agroferticrop, Subotica
od 26/03/07
173
Folicare 19:11:24 Cu
Kemira Grow-How, Finska
321-01-00048-118/2007-11
26.3.2017
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Agroferticrop, Subotica
od 26/03/07
Folicare 17:9:33 B
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Gatit 12:10:36 + me
Gatit 14:28:18 + me
Gatit 15:5:34 + me
Gatit 21:5:21 + me
Goldenfert
(me{ano NPK+Mg+ME |ubrivo)
Grogreen Grinta Sola (me{ano,
kristalno NPK+MgO+ME |ubrivo)
Grogreen Grinta Curbi (me{ano,
kristalno NPK+ME |ubrivo)
Grogreen Fruit (me{ano, kristalno
NPK+ME |ubrivo)
Grogreen Vegetative (me{ano, kristalno
NPK+ME |ubrivo)
Grogreen Starter (me{ano, kristalno
NPK+ME |ubrivo)
Grogreen Grinta Cal (me{ano, kristalno
NPK+Mg+Ca+ME |ubrivo)
Grogreen Grinta Berry (me{ano,
kristalno NPK+Mg+ME |ubrivo)
Grogreen Subtil Sola (me{ano, kristalno
NPK+Mg+ME |ubrivo)
Grogreen Grinta Roca (me{ano,
kristalno NPK+Mg+ME |ubrivo)
Grogreen Balance (me{ano, kristalno
NPK |ubrivo)
Grogreen Subtil Curbi (me{ano,
kristalno NPK |ubrivo)
Hakaphos Plus 14-6-24
(me{ano NPK |ubrivo)
Kemira Grow-How, Finska
Agroferticrop, Subotica
Gat Fertilizers, Izrael Agrospektar
Gat Fertilizers, Izrael Agrospektar
Gat Fertilizers, Izrael Agrospektar
Gat Fertilizers, Izrael Agrospektar
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Lemargo, Belgija
Hoya, Subotica
Compo GmbH, Nema~ka
Mineral Pro, Beograd
192
Hakaphos Blue 15-10-15 + 2MgO
+ 12S + ME (me{ano NPK |ubrivo)
Compo GmbH, Nema~ka
Mineral Pro, Beograd
193
Hakaphos Grun 20-5-10
(me{ano NPK |ubrivo)
Compo GmbH, Nema~ka
Mineral Pro, Beograd
194
Hakaphos Violeta 13-40-13 + ME
(me{ano NPK |ubrivo)
Compo GmbH, Nema~ka
Mineral Pro, Beograd
195
199
Harvest 30:10:10 + ME (me{ano,
kristalno NPK+ME |ubrivo)
Harvest 20:20:20 + ME (me{ano,
kristalno NPK+ME |ubrivo)
Harvest 15:30:15 + ME (me{ano,
kristalno NPK+ME |ubrivo)
Harvest 18:5:30 + ME (me{ano,
kristalno NPK+ME |ubrivo)
Idrodust 8:24:24 + ME (me{ano |ubrivo)
NATURE S.A. Agrochemicals-Fertilizers, Gr~ka
Elton-Corporation, Beograd
NATURE S.A. Agrochemicals-Fertilizers, Gr~ka
Elton-Corporation, Beograd
NATURE S.A. Agrochemicals-Fertilizers, Gr~ka
Elton-Corporation, Beograd
NATURE S.A. Agrochemicals-Fertilizers, Gr~ka
Elton-Corporation, Beograd
SIFFERT, Italija Mand`a-Sa{a, Stopawa
200
Idrodust 20:20:20 + ME (me{ano |ubrivo) SIFFERT, Italija Mand`a-Sa{a, Stopawa
201
Idrodust 9:18:27 + ME (me{ano |ubrivo) SIFFERT, Italija Mand`a-Sa{a, Stopawa
202
Idrodust 27:9:9 + ME (me{ano |ubrivo)
203
Idrodust 20:5:20 + ME (me{ano |ubrivo) SIFFERT, Italija Mand`a-Sa{a, Stopawa
204
Idrodust 15:5:30 + ME (me{ano |ubrivo) SIFFERT, Italija Mand`a-Sa{a, Stopawa
205
Idroplant NPK 15:5:30+ ME (me{ano,
kristalno NPK |ubrivo)
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
196
197
198
28,
28,
28,
28,
Para}in
Para}in
Para}in
Para}in
SIFFERT, Italija Mand`a-Sa{a, Stopawa
MUGAVERO TERESA, Italija
Anig, Beograd
321-01-00048-119/2007-11
od 26/03/07
321-02-2-129/2004-06 od 23/11/04
321-02-2-128/2004-06 od 23/11/04
321-02-2-130/2004-06 od 23/11/04
321-02-2-127/2004-06 od 23/11/04
321-01-00048-99/2007-11
od 29/03/07
321-02-00024-199/2006
od 24/01/07
321-02-00024-200/2006
od 24/01/07
321-02-00024-201/2006
od 24/01/07
321-02-00024-202/2006
od 24/01/07
321-02-00024-203/2006
od 24/01/07
321-02-00024-204/2006 od 24/01/07
26.3.2017
23.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
29.3.2017
24.1.2017
24.1.2017
24.1.2017
24.1.2017
24.1.2017
24.1.2017
321-02-00024-205/2006
24.1.2017
od 24/01/2017
321-02-00024-206/2006
24.1.2017
od 24/01/07
321-02-00024-208/2006 od 24/01/07 24.1.2017
321-01-00048-237/2007 od 18/10/07 18.10.2017
321-01-00048-238/2007 od 18/10/07 18.10.2017
321-02-00021-33/2005-11
od 03/03/2005 izmena:
321-01-00048-16/2007-11
od 15/01/07
321-02-00024-9/2006-11 od 02/02/06
izmena: 321-01-00048-17/2007-11
od 15/01/07
321-02-00021-34/2005-11
od 03/03/2005 izmena:
321-01-00048-18/2007-11
od 15/01/07
321-02-00024-10/2006-11
od 02/02/06 izmena:
321-01-00048-20/2007-11
od 08/01/07
321-01-00048-88/2007-11
od 22/03/2017
321-01-00048-89/2007-11
od 22/03/2017
321-01-00048-90/2007-11
od 22/03/2017
321-01-00048-91/2007-11
od 22/03/2017
321-02-00021-201/2005-11
od 17/01/06
321-02-00021-202/2005-11
od 17/01/06
321-02-00021-203/2005-11
od 17/01/06
321-02-00021-204/2005-11
od 17/01/06
321-02-00024-102/2006-11
od 05/10/06 izmena:
321-01-00048-162/2007-11
od 08/05/07
321-02-00024-103/2006-11
od 05/10/06 izmena:
321-01-00048-164/2007-11
od 08/05/07
321-01-00048-245/2007-11
od 08/11/07 izmena:
321-01-00022-107/2008-11
od 08/05/2008
3.3.2015
2.2.2016
3.3.2015
2.2.2016
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
22.3.2017
17.1.2016
17.1.2016
17.1.2016
17.1.2016
5.10.2016
5.10.2016
8.11.2017
66
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
206
Idroplant NPK 13:40:13 + ME (me{ano,
MUGAVERO TERESA, Italija
321-01-00048-246/2007-11
8.11.2017
kristalno NPK |ubrivo)
Anig, Beograd
od 08/11/07 izmena:
321-01-00022-104/2008-11
od 08/05/2008
207
Idroplant NPK 20:10:20 + ME (me{ano,
MUGAVERO TERESA, Italija
321-01-00048-247/2007-11
8.11.2017
kristalno NPK |ubrivo)
Anig, Beograd
od 08/11/07 izmena:
321-01-00022-105/2008-11
od 08/05/2008
208
Idroplant NPK 20:20:20 + ME (me{ano,
MUGAVERO TERESA, Italija
321-01-00048-248/2007-11
8.11.2017
kristalno NPK |ubrivo)
Anig, Beograd
od 08/11/07 izmena:
321-01-00022-106/2008-11
od 08/05/2008
209
Komposter NP 13+7(+5) (me{ano,
TERRASAN, Nema~ka
321-01-00048-45/2007-11
2.3.2017
kristalno NP |ubrivo)
SK Semenarna, Beograd
od 02/03/07
210
211
212
213
214
215
216
Kristalon NPK+MgO 15:5:30+3
Kristalon-S 15:5:30+3
Kristalon Blue Label 19:6:20 + 3
Kristalon Lilac Label 20:8:8 + 2
Kristalon Yelow 13:40:13
Kristalon Specijal 18:18:18 + 3
Kristanol Plavi Label 19:6:20 + 3MgO)
Hydro Agry Europe, Holandija Arum, Beograd
Hydro Agry Europe, Holandija Belltrade, Ni{
Vlaardingen, Holandija I.C.A. NAAN, Beograd
Vlaardingen, Holandija I.C.A. NAAN, Beograd
Vlaardingen, Holandija I.C.A. NAAN, Beograd
Vlaardingen, Holandija I.C.A. NAAN, Beograd
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
217
Kristanol Beli Label 15:5:30 (+ 3MgO)
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
218
219
Kristanol `uti 13:40:13
Kristalon specijal 18:18:18 (+ 3MgO)
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
220
Kristalon crveni 12:12:36
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
221
Kristalon braon 3:11:38 (+ 4 MgO)
Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
222
Kristalon plavi 17:6:18+2 MgO
(me{ano NPK |ubrivo)
Kristalon ljubi~asti 19:6:6+1 MgO
(me{ano NPK |ubrivo)
Kristalon Ljubi~asti label 20:8:8+2 MgO
(me{ano NPK |ubrivo)
Kristalon Zeleni label 18:18:18
(me{ano NPK |ubrivo)
Kristalon Azurni 20:5:10+2MgO
(me{ano NPK |ubrivo)
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
223
224
225
226
227
228
Kristalon Narand`asti 6:12:36 + 3 MgO
(me{ano NPK |ubrivo)
Kristalon beli 13:5:26 + 3 MgO
(me{ano NPK |ubrivo)
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
NU3 Antwerp, Belgija Magan YU, Subotica
229
KSC I Phytactyl 14:40:5 + 13%SO3+ME
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo )
TIMAC AGRO, [panija
Timac Agro Balkans, Novi Sad
230
KSC II Phytactyl 23:5:5 + 29%SO3+ME
– (me{ano, kristalno NPK |ubrivo )
TIMAC AGRO, [panija
Timac Agro Balkans, Novi Sad
231
KSC III Phytactyl 15:5:35 + ME
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
TIMAC AGRO, [panija
Timac Agro Balkans, Novi Sad
232
KSC V Phytactyl 8:16:42 + ME
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo )
TIMAC AGRO, [panija
Timac Agro Balkans, Novi Sad
233
Master 15:05:30 (me{ano |ubrivo)
Valagro, Italija
ELIXIR GROUP, [abac
234
Master 20:20:20 (me{ano |ubrivo)
Valagro, Italija
ELIXIR GROUP, [abac
235
Master 13:40:13 (me{ano |ubrivo)
Valagro, Italija Makadam, Beograd
236
Morton IJC PLUS
(me{ano NPK 19:9:27 |ubrivo)
Multi Comp Base 14:13:20+2MgO
(me{ano NPK |ubrivo)
ZIKO, Gr~ka Morpho, Beograd
237
238
239
Haifa Chemicals Ltd, Izrael
Zeleni hit, Beograd
Multi Comp Base (me{ano NPK |ubrivo) Haifa Chemicals Ltd, Izrael Zeleni hit, Beograd
Multi K Zn 12:0:43 + 2% Zn
(me{ano, kristalno NK+ ME |ubrivo) Haifa Chemicals Ltd, Izrael Zeleni hit, Beograd
6/0-06-232/002-2002 od 20/05/02
6/0-06-297/002-2002 od 20/05/02
6094/2 od 04/12/02
6095/2 od 04/12/02
6096/2 od 04/12/02
6097/2 od 04/12/02
321-02-2-23/2004-06 od 15/03/04
izmena: 321-02-00024-45/2006-11
od 17/04/06
321-02-2-24/2004 od 15/03/04
izmena: 321-02-00024-44/2006-11
od 17/04/06
321-02-2-25/2004-06 od 15/03/04
321-02-2-26/2004-06 od 15/03/04
izmena: 321-01-00048-51/2007-11
od 14/02/07
321-02-2-47/2004-06 od 12/05/04
izmena: 321-01-00048-131/2007-11
od 27/03/07
321-02-2-48/2004-06 od 12/05/04
izmena: 321-01-00048-52/2007-11
od 16/03/07
321-02-00024-65/2006-11
od 05/07/06
321-02-00024-67/2006-11
od 11/07/06
321-02-00024-66/2006-11
od 11/07/06
321-02-00024-68/2006-11
od 12/07/06
321-02-00024-69/2006-11
od 11/07/06 izmena:
321-01-00048-80/2007-11
od 16/03/07
321-02-00024-35/2006-11
od 17/04/07
321-02-00024-36/2006-11
od 17/04/07
20.5.2012
20.5.2012
4.12.2012
4.12.2012
4.12.2012
4.12.2012
15.3.2014
15.3.2014
15.3.2014
15.3.2014
12.5.2014
12.5.2014
5.7.2016
11.7.2016
11.7.2016
12.7.2016
11.7.2016
17.4.2016
17.4.2016
321-01-00048-179/2007-11
od 20/09/07 izmena:
321-01-00022-134/2008-11
od 14/08/2008
321-01-00048-181/2007-11
od 20/09/07 izmena:
321-01-00022-141/2008-11
od 14/08/2008
321-01-00048-177/2007-11
od 20/09/07 izmena:
321-01-00022-140/2008-11
od 14/08/2008
321-01-00048-178/2007-11
od 20/09/07 izmena:
321-01-00022-139/2008-11
od 14/08/2008
321-02-2-41/2004-06 od 11/06/04
izmena: 321-01-00022-53/2008-11
od 27/02/08
321-02-2-42/2004-06 od 14/06/04
izmena: 321-01-00022-54/2008-11
od 27/02/08
321-02-00024-38/2006-11
od 08/06/06 izmena:
321-02-00024-150/2006-11
od 10/10/06
20.9.2017
321-02-00021-148/2005-11
od 07/12/05
321-02-00021-81/2005-11
od 14/04/05 izmena:
321-01-00048-193/2007-11
od 30/07/07
3450/2 od 14/08/02
7.12.2015
321-01-00048-58/2007-11
od 02/03/07
20.9.2017
20.9.2017
20.9.2017
11.6.2014
14.6.2014
8.6.2016
14.5.2015
14/08/2012
2.3.2017
7. april 2009.
Broj 24
67
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
240
Multi ProteK (kalijum fosfit/fosfat) Haifa Chemicals, Izrael
321-02-00024-20/2006-11
2.2.2016
0:55:36
Zeleni hit, Beograd
od 02/02/06
241
Multi MKP 0:52:34
Haifa Chemicals, Izrael Zeleni hit, Beograd
321-02-00021-192/2005-11
od 13/01/06
13.1.2016
242
Navarsol 18:18:18 +2% MgO + ME
INABONOS, [panija
321-01-00048-105/2007-11
13.3.2017
-(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 13/03/07 izmena:
321-01-00022-137/2008-11
od 14/08/2008
243
Navarsol 14:6:30 + ME – (me{ano,
INABONOS, [panija
321-01-00048-160/2007-11
3.5.2017
kristalno NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 03/05/07
244
Navarsol 10:40:10 + 17% SO3 + ME
INABONOS, [panija
321-01-00048-183/2007-11
18.9.2017
– (me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 18/09/07
245
NK 43:4 (me{ano NK |ubrivo)
Linzer Agro Trade Romania, Rumunija
321-01-00048-200/2007-11
18.9.2017
Linzer Agro Trade, Beograd
od 18/09/07
246
NP 42:5 (me{ano |ubrivo)
Agrohem, Novi Sad
6/0-03-0256/002 od 30/12/99
30/12/2009
247
NP 15:20 (me{ano |ubrivo)
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-46/2003-04 od 02/10/03 2.10.2013
248
NP 15:20 (me{ano |ubrivo)
@ito media, Kula
4566/2 od 03/12/02
03/12/2012
249
NP 26:20 (me{ano NP |ubrivo)
@ito media, Kula
321-02-2-164/2004-11 od 14/01/05 14.7.2015
250
NP 27:13, 5 (me{ano |ubrivo)
@ito media, Kula
321-02-00021-66/2005-11
11.4.2015
od 11/04/05
251
NP 22:22 (me{ano NP |ubrivo)
@ito media, Kula
321-02-00021-118/2005-11
7.7.2015
od 07/07/05
252
NP 20:20 (me{ano NP |ubrivo)
Azotara, Pan~evo
321-02-2-123/2004-06 od 05/11/04 5.5.2015
izmena: 321-02-00021-55/2005-11
od 08/04/05
253
NP 44:2 (me{ano |ubrivo)
Zorka-Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0267/002 od 30/12/99
30.12.2009
254
NP 20:20 (me{ano |ubrivo)
Sunce, Sombor
321-02-00021-150/2005-11
4.10.2015
od 04/10/05 izmena:
321-02-00024-74/2006-11
od 18/08/06
255
NP 27:14 (me{ano |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00021-130/2005-11
21.9.2015
od 21/09/05
256
NP 31:4 (me{ano |ubrivo)
SC Turnu SA, Rumunija Univerzal, Beograd
321-02-13-65/2003-04 od 05/12/03 5.12.2013
257
NP 10:35 (me{ano |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-98/2006-11
15.8.2016
od 15/08/06
258
NP 20:30 (me{ano |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-130/2007-11
12.4.2017
od 12/04/07
259
NP 20:20 (me{ano |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-136/2006-11
3.10.2016
od 03/10/06
260
NP 15:5 (me{ano |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-177/2006-11
6.11.2016
od 06/11/06
261
NPK 15:15:15 (me{ano ~vrsto |ubrivo)
BIGE HOLDING, Ma|arska Nitro Pet, Subotica
321-02-2-62/2004-06 od 09/06/04
9.6.2014
izmena: 321-01-00048-41/2007-11
od 05/02/07
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
NPK 8:21:21 (me{ano NPK |ubrivo)
NPK 5:10:30 (me{ano NPK |ubrivo)
NPK 15:15:15 (me{ano |ubrivo)
NPK 8:16:24 (me{ano |ubrivo)
NPK 8:24:16 (me{ano |ubrivo)
NPK 8:26:26 (me{ano |ubrivo)
NPK 10:30:20 (me{ano |ubrivo)
NPK 10:20:30 (me{ano |ubrivo)
NPK 17:13:10 (me{ano |ubrivo)
NPK 17:17:17 (me{ano |ubrivo)
NPK 12:12:24 (me{ano |ubrivo)
NPK 8:35:20 (me{ano |ubrivo)
NPK 4:7:28 (me{ano |ubrivo)
NPK 10:10:10 (me{ano |ubrivo)
NPK 12:12:12 (me{ano |ubrivo)
NPK 13:13:13 (me{ano |ubrivo)
NPK 14:14:14 (me{ano |ubrivo)
NPK 15:15:15 (me{ano |ubrivo)
NPK 15:15:15 (me{ano |ubrivo)
NPK 15:15:15 (me{ano |ubrivo)
NPK 16:16:16 (me{ano |ubrivo)
NPK 8:16:24 (me{ano |ubrivo)
NPK 8:24:16 (me{ano |ubrivo)
NPK 8:35:20 (me{ano |ubrivo)
NPK 17:17:17 (me{ano |ubrivo)
NPK 12:12:24 (me{ano |ubrivo)
NPK 10:20:30 (me{ano |ubrivo)
NPK 10:30:20 (me{ano |ubrivo)
290
291
NPK 35:5:5 (me{ano |ubrivo)
NPK 9:18:27 (me{ano NPK |ubrivo)
292
NPK 10:30:20 (me{ano NPK |ubrivo)
293
NPK 13:13:21 (me{ano NPK |ubrivo)
294
NPK 4:18:39 (me{ano NPK |ubrivo)
295
NPK 15:15:15 (me{ano NPK |ubrivo)
Tiszamenti Vegyimuvek Rt., Ma|arska Nitro Pet, Subotica 321-02-2-113/2004-06 od 15/09/04
Tiszamenti Vegyimuvek Rt., Ma|arska Nitro Pet, Subotica 321-02-2-115/2004-06 od 15/09/04
Agrohem, Novi Sad
6/0-03-0257/002 od 30/12/99
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-14/2003-04 od 09/06/03
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-47/2003-04 od 02/10/03
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-48/2003-04 od 02/10/03
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-40/2003-04 od 30/9/2003
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-41/2003-04 od 30/09/03
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-42/2003-04 od 30/09/03
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-43/2003-04 od 30/09/03
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-44/2003-04 od 30/09/03
Agrohem, Novi Sad
321-02-13-45/2003-04 od 30/09/03
Agrohem, Novi Sad
321-02-2-17/2004-06 od 07/06/04
Agrohem, Novi Sad
321-02-2-99/2004-06 od 25/08/04
Agrohem, Novi Sad
321-02-2-100/2004-06 od 25/08/04
Agrohem, Novi Sad
321-02-2-102/2004-06 od 25/08/04
Agrohem, Novi Sad
321-02-2-101/2004-06 od 25/08/04
Azotara, Pan~evo
321-02-2-116/2004-06 od 09/09/04
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-024/002 od 10/04/00
@ito media, Kula
6/0-06-101/002-2001 od 09/07/01
@ito media, Kula
4255/2 od 03/12/02
@ito media, Kula
6/0-06-102/002-2001 od 09/07/01
@ito media, Kula
871/2 od 09/04/02
@ito media, Kula
5016/2 od 03/12/02
@ito media, Kula
321-02-13-60/2003-04 od 05/11/03
@ito media, Kula
321-02-13-61/2003-04 od 05/11/03
@ito media, Kula
321-02-13-62/2003-04 od 05/11/03
@ito media, Kula
321-01-00048-85/2007-11
od 12/03/07
Prahovo, Prahovo
6/0-06-115/002 od 13/07/00
Azotara, Pan~evo
321-02-2-124/2004-06 od 05/11/04
izmena: 321-02-00021-57/2005-11
od 08/04/05
Azotara, Pan~evo
321-02-2-126/2004-06 od 05/11/04
izmena: 321-02-00021-56/2005-11
od 08/04/05
Azotara, Pan~evo
321-02-2-125/2004-06 od 05/11/04
izmena: 321-02-00021-54/2005-11
od 08/04/05
Azotara, Pan~evo
321-02-00024-162/2006-11
od 12/10/06
Ekomineral, Smederevo
321-02-2-132/2004-06 od 03/11/04
izmena: 321-02-00021-111/2005-11
od 30/05/05
15.9.2014
15.9.2014
30.12.2009
9.6.2013
2.10.2013
2.10.2013
30.9.2013
30.9.2013
30.9.2013
30.9.2013
30.9.2013
30.9.2013
7.6.2014
25.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
9.9.2014
10.4.2010
9.7.2011
3.12.2012
9.7.2011
9.4.2012
03/12/2012
5.11.2013
5.11.2013
5.11.2013
12.3.2017
13.7.2010
5.5.2015
5.5.2015
5.5.2015
12.10.2016
3.5.2015
68
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
296
NPK 10:10:30 (me{ano NPK |ubrivo)
Ekomineral, Smederevo
321-02-2-151/2004-06 od 26/11/04 26.5.2015
izmena: 321-02-00021-113/2005-11
od 30/05/05
297
NPK 8:16:30 (me{ano NPK |ubrivo)
Ekomineral, Smederevo
321-02-2-156/2004-06 od 26/11/04 26.5.2015
izmena: 321-02-00021-112/2005-11
od 30/05/05
298
NPK15:15:15+2%C
Ekomineral, Smederevo
321-02-00024-24/2006-11
20.2.2016
(me{ano NPK |ubrivo)
od 20/02/06 izmena:
321-01-00048-243/2007-11
od 14/11/07
299
NPK12:12:24 (me{ano NPK |ubrivo)
Ekomineral, Smederevo
321-02-00024-111/2006-11
25.8.2016
od 25/08/06 izmena:
321-01-00048-244/2007-11
od 14/11/07
300
NPK 8:16:24 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-2-14/2004-06 od 05/11/04
5.5.2015
izmena: 321-01-00022-1/2008-11
od 21/01/08
301
NPK 15:15:15 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-2-15/2004-06 od 05/11/04
5.11.2014
izmena: 321-01-00048-259/2007-11
od 14/11/07
302
NPK 8:20:30 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00021-83/2005-11
20.4.2015
od 20/04/05
303
NPK 11:22:22 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00021-84/2005-11
20.4.2015
od 20/04/05
304
NPK 8:40:14 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00021-85/2005-11
20.4.2015
od 20/04/05
305
NPK 14:26:14 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00021-86/2005-11
20.4.2015
od 20/04/05
306
NPK 8:24:16 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00021-87/2005-11
20.4.2015
od 20/04/05
307
NPK 6:12:24 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00021-88/2005-11
20.4.2015
od 20/04/05
308
NPK 10:20:30 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00021-129/2005-11
21.9.2015
od 21/09/05
309
NPK 4:7:28 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00021-131/2005-11
21.9.2015
od 21/09/05
310
NPK 7:20:30 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-02-00024-159/2006-11
31.10.2016
od 31/10/06
Azohem, Subotica
321-02-00024-160/2006-11
31.10.2016
311
NPK 10:30:20 (me{ano NPK |ubrivo)
od 31/10/06 izmena:
321-01-00022-148/2008-11
od 16/09/2008
312
NPK 8:35:20 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-01-00048-35/2007-11
2.2.2017
od 02/02/07
313
NPK 10:41:13 (me{ano NPK |ubrivo)
Azohem, Subotica
321-01-00048-36/2007-11
2.2.2017
od 02/02/07
314
NPK 15:15:15 (me{ano NPK |ubrivo)
Sunce, Sombor
321-02-00021-58/2005-11
17.3.2015
od 17/03/05 izmena:
321-02-00024-76/2006-11
od 18/08/06
315
NPK 9:18:27 (me{ano NPK |ubrivo)
Sunce, Sombor
321-02-00021-120/2005-11
26.7.2015
od 26/07/05 izmena:
21-02-00024-75/2006-11
od 18/08/06
316
NPK 10:27:20 (me{ano NPK |ubrivo)
Sunce, Sombor
321-02-00021-160/2005-11
14.10.2015
od 14/10/05 izmena:
321-02-00024-73/2006-11
od 18/08/06
317
NPK 15:15:15 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-81/2006-11
26.7.2016
od 26/07/06
318
NPK 8:16:24 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-92/2006-11
14.8.2016
od 14/08/06
319
NPK 8:21:21 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-93/2006-11
15.8.2016
od 15/08/06
320
NPK 8:24:16 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-94/2006-11
14.8.2016
od 14/08/06
321
NPK 5:15:30 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-95/2006-11
15.8.2016
od 15/08/06
322
NPK 7:14:21 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-137/2006-11
4.10.2016
od 04/10/06
323
NPK 10:20:30 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-138/2006-11
4.10.2016
od 04/10/06
324
NPK 10:20:10 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-139/2006-11
4.10.2016
od 04/10/06
325
NPK 10:30:10 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-140/2006-11
22.9.2016
od 22/09/06
326
NPK 10:30:20 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-141/2006-11
22.9.2016
od 22/09/06
327
NPK 10:5:30 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-123/2007-11
9.4.2017
od 09/04/07
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-124/2007-11
11.4.2017
328
NPK 15:10:15 (me{ano NPK |ubrivo)
od 11/04/07
329
NPK 5:10:30 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-125/2007-11
9.4.2017
od 09/04/07
330
NPK 15:5:20 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-126/2007-11
9.4.2017
od 09/04/07
331
NPK 10:10:20 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-127/2007-11
9.4.2017
od 09/04/07
332
NPK 27:5:5 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-128/2007-11
11.4.2017
od 119/04/07
7. april 2009.
Broj 24
69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
333
NPK 20:30:10 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-129/2007-11
11.4.2017
od 11/04/07
334
NPK 12:12:12 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-166/2007-11
14.6.2017
od 14/06/07
335
NPK 2, 5:20:20 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-167/2007-11
14.6.2017
od 14/06/07
336
NPK 20:8:8 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-176/2006-11
6.11.2016
od 06/11/06
337
NPK 17:13:13 (me{ano NPK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-178/2006-11
6.11.2016
od 06/11/06
338
NPK 15:15:15+2S (me{ano NPK |ubrivo) Linzer Agro Trade, Beograd
321-02-00024-113/2006-11
25.8.2016
od 25/08/06
339
NPK 12:12:24 (me{ano NPK |ubrivo)
Linzer Agro Trade, Beograd
321-02-00024-114/2006-11
25.8.2016
od 25/08/06
340
NPK 8:35:20 (me{ano NPK |ubrivo)
Linzer Agro Trade, Beograd
321-01-00048-197/2007-11
18.9.2017
od 18/09/07
341
NPK4:18:40 (me{ano NPK |ubrivo)
Linzer Agro Trade, Beograd
321-01-00048-211/2007-11
18.9.2017
od 18/09/07
342
NPK-28:5:5 Serrablen
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
6/0-06-285/002 od 05/12/00
15.1.2010
izmena: 321-01-00048-1/2007-11
od 15/01/07
343
NPK-10:52:10 Peters Professional
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
6/0-06-296/002 od 05/12/00
15.1.2010
izmena: 321-01-00048-5/2007-11
od 15/01/07
344
NPK-20:20:20 Peters Professional
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
6/0-06-293/002 od 05/12/00
15.1.2010
izmena: 321-01-00048-3/2007-11
od 15/01/07
345
NPK-10:30:20+ 2MgO+ ME
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
6/0-06-295/002 od 05/12/00
15.1.2010
Peters Professional
izmena: 321-01-00048-54/2007-11
od 05/02/07
346
NPK-15:11:29 Peters Professional
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
6/0-06-294/002 od 05/12/00
15.1.2010
izmena: 321-01-00048-4/2007-11
od 15/01/07
347
NPK-13:5:20 +7% CaO Peters Excel
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
6/0-06-292/002 od 05/12/00
15.1.2010
izmena: 321-02-00024-82/2006-11
od 26/07/06
348
NPK-13:10:23 Peters Excel
Scotts, SAD Macadam, Beograd
6/0-06-291/002 od 05/12/00
05/12/2010
349
NPK-12:30:12 Universol”
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
6/0-06-287/002 od 05/12/00
15.1.2010
izmena: 321-01-00048-8/2007-11
od 15/01/07
350
NPK-16:5:25 Universol
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
6/0-06-286/002 od 05/12/00
15.1.2010
izmena: 321-01-00048-6/2007-11
od 15/01/07
351
NPK-18:11:18 Universol
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
6/0-06-288/002 od 05/12/00
15.1.2010
izmena: 321-01-00048-7/2007-11
od 15/01/07
352
Peters Excel Calmag Hi K 13:5:20 + 7CaO Scotts, SAD Skala Green, Subotica
321-01-00048-230/2007-11
9.11.2017
+ 2MgO + ME (me{ano, kristalno
od 09/11/07
NPK |ubrivo)
353
Peters Excel Calmag std 14:10:26
Scotts, SAD Skala Green, Subotica
321-01-00048-173/2007-11
13.7.2017
2MgO+ ME (me{ano, kristalno
od 13/07/07 izmena:
NPK |ubrivo)
321-01-00022-133/2008-11
od 08/07/08
354
PK 10:28 (me{ano |ubrivo)
BIGE HOLDING, Ma|arska Nitropet, Subotica
321-02-2-114/2004-06 od 15/09/04 15.9.2014
izmena: 321-01-00048-42/2007-11
od 05/02/07
355
PK 15:40 (me{ano PK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-96/2006-11
15.8.2016
od 15/08/06
356
PK 15:15 (me{ano PK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-97/2006-11
15.8.2016
od 15/08/06
357
PK 10:30 (me{ano PK |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00048-165/2007-11
14.6.2017
od 14/06/07
358
Plantafol 5:15:45 (me{ano, kristalno
VALAGRO, Italija
321-01-00048-26/2007-11
22.2.2017
NPK +ME |ubrivo)
ELIXIR GROUP, [abac
od 22/02/07 izmena:
321-01-00022-58/2008-11
od 26/02/2008
359
Plantafol 10:54:10 (me{ano,
VALAGRO, Italija
321-01-00048-31/2007-11
22.2.2017
kristalno NPK + ME |ubrivo)
ELIXIR GROUP, [abac
od 22/02/07 izmena:
321-01-00022-57/2008-11
od 27/02/2008
360
Plantafol 30:10:10 (me{ano,
VALAGRO, Italija
321-01-00048-33/2007-11
22.2.2017
kristalno NPK + ME |ubrivo)
ELIXIR GROUP, [abac
od 22/02/07 izmena:
321-01-00022-59/2008-11
od 26/02/08
361
Plantafol 20:20:20 (me{ano,
VALAGRO, Italija
321-01-00048-34/2007-11
22.2.2017
kristalno NPK + ME |ubrivo)
ELIXIR GROUP, [abac
od 22/02/07 izmena:
321-01-00022-60/2008-11
od 26/02/2008
362
Polyfeed 17:10:27 + ME (me{ano |ubrivo) Haifa Chemicals, Izrael
321-02-00021-188/2005-11
13.1.2016
Zeleni hit, Beograd
od 13/01/06
363
Polyfeed 11:11:33 + 2MgO + ME
Haifa Chemicals, Izrael
321-02-00021-189/2005-11
13.1.2016
(me{ano |ubrivo)
Zeleni hit, Beograd
od 13/01/06
364
Polyfeed MAR 20:20:20+ME + 1%
Haifa Chemicals, Izrael
321-01-00048-56/2007-11
2.3.2017
Seaweed (me{ano, kristalno
Zeleni hit, Beograd
od 02/03/07
NPK+ME |ubrivo)
365
Poly-Plant 15:5:30 + 3%MgO + ME
Phytothreptiki, Gr~ka
321-01-00048-113/2007-11
28.3.2017
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Agro Spektar Plus, Para}in
od 28/03/07
366
Poly-Plant 30:10:10 + ME (me{ano,
Phytothreptiki, Gr~ka
321-01-00048-272/2007-11
18.12.2017
kristalno NPK |ubrivo)
Agro Spektar Plus, Para}in
od 18/12/07
70
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
367
Poly-Plant 11:5:35 + 2MgO+ME
Phytothreptiki, Gr~ka
321-01-00048-271/2007-11
17.12.2017
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Agro Spektar Plus, Para}in
od 17/12/2017
368
Poly-Plant 15:30:15 + ME
Phytothreptiki, Gr~ka
321-01-00048-114/2007-11
28.3.2017
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Agro Spektar Plus, Para}in
od 28/03/07
369
Protofert ORO, NPK 10:10:15 +18C+
SIFFERT, Italija
321-02-00024-100/2006-11
5.10.2016
8CaO +2MgO+13SO3 (me{ano
Mand`a-Sa{a, Stopawa
od 05/10/06
NPK |ubrivo)
370
Rasendunger Universal 15+5+7(+4+1)
TERRASAN, Nema~ka
321-01-00048-49/2007-11
2.3.2017
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
SK Semenarna, Beograd
od 02/03/07
371
ROSENDUNGER 8+8+13(+2+1
TERRASAN, Nema~ka
321-01-00048-50/2007-11
2.3.2017
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
SK Semenarna, Beograd
od 02/03/07
372
Rhododendrondunger 12+6+8(+2+1) –
TERRASAN, Nema~ka
321-01-00048-44/2007-11
2.3.2017
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
SK Semenarna, Beograd
od 02/03/07
373
Rosasol NPK 20:20:20 + ME
ROSIER, Belgija
321-01-00048-249/2007-11
7.11.2017
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Semenarna, Ni{
od 07/11/07
374
Rosasol NPK 15:30:20 + ME (me{ano,
ROSIER, Belgija
321-01-00048-250/2007-11
7.11.2017
kristalno NPK |ubrivo)
Semenarna, Ni{
od 07/11/07
375
Rosasol NPK 24:8:17 + ME (me{ano,
ROSIER, Belgija
321-01-00048-251/2007-11
7.11.2017
kristalno NPK |ubrivo)
Semenarna, Ni{
od 07/11/07
376
Rosasol NPK 13:7:33 + ME (me{ano,
ROSIER, Belgija
321-01-00048-252/2007-11
7.11.2017
kristalno NPK |ubrivo)
Semenarna, Ni{
od 07/11/07
377
Rosasol NPK 17:9:29 + ME (me{ano,
ROSIER, Belgija
321-01-00048-253/2007-11
7.11.2017
kristalno NPK |ubrivo)
Semenarna, Ni{
od 07/11/07
378
Smartfert (me{ano
Lemargo, Belgija
321-01-00048-97/2007-11
29.3.2017
NPK+Mg+ME |ubrivo)
Hoya, Subotica
od 29/03/07
379
Solinure 1 10:5:40 + 2MgO
Scotts International B.V., Holandija
321-02-00021-92/2005-11
13.5.2015
(me{ano NPK |ubrivo)
Virginia, Beograd
od 13/05/05 izmena:
321-02-00024-64/2006-11
od 13/07/06
380
Solinure 7 24:12:12 + 2MgO
Scotts International B.V., Holandija
321-02-00021-93/2005-11
13.5.2015
(me{ano NPK |ubrivo)
Virginia, Beograd
od 13/05/05 izmena:
321-02-00024-63/2006-11
od 12/07/06
381
Solinure 9 12:36:12 + 2, 2 MgO
Scotts International B.V., Holandija
321-02-00021-140/2005-11
26.9.2015
(me{ano NPK |ubrivo)
Virginia, Beograd
od 26/09/05 izmena:
321-02-00024-106/2006-11
od 23/08/06
382
Solinure 3 12:5:36 + 2, 2MgO
Scotts International B.V., Holandija
321-02-00021-141/2005-11
26.9.2015
(me{ano NPK |ubrivo)
Virginia, Beograd
od 26/09/05
383
Solinure 5 20:20:20 + ME
Scotts International B.V., Holandija
321-02-00024-158/2006-11
25.10.2016
(me{ano NPK |ubrivo)
Virginia, Beograd
od 25/10/06
384
Ferticare S (Starter) NPK 15-30-15 + ME Kemira Agro OY, Finska
439/2 od 10/04/02 izmena:
5.3.2017
(me{ano |ubrivo)
Agroferticrop, Subotica
321-01-00048-65/2007-11
od 05/03/07
385
Kemira Veta 5- NPK 5:8:30
Kemira Agro OY, Finska Rosa, Subotica
4864/2 od 18/12/02
18.12.2012
386
Kemira Power 7- NPK 7:20:22
Kemira Agro OY, Finska Rosa, Subotica
4865/2 od 18/12/02
18.12.2012
387
Kemira Power 5- NPK 5:12:28
Kemira Agro OY, Finska Rosa, Subotica
4863/2 od 18/12/02
18.12.2012
388
Nitrophoska Solub 15-5-30
Compo GmbH, Nema~ka
321-02-00021-32/2005-11
3.3.2015
Mineral Pro, Beograd
od 03/03/2005 izmena:
321-01-00048-15/2007-11
od 15/01/07
389
Nitrophoska Solub 15-30-15
Compo GmbH, Nema~ka AgroARM, Beograd
390
Nitrophoska Solub 20-20-20
Compo GmbH, Nema~ka
Mineral Pro, Beograd
391
NPK-15:9:9 +3% MgO (5-6 meseci)
Osmocote Exact
Scotts, SAD
Skala Green, Subotica
392
NPK-15:9:9 +3% MgO (8-9 meseci)
Osmocote Exact
Scotts, SAD
Skala Green, Subotica
393
394
Azotara, Subotica
TERRASAN GmbH, Nema~ka
SK Semenarna, Beograd
402
Fertikal NPK-8:16:24 sa 5% CaO
Tannendunger/Koniferendunger
7+6+10(+5) – (me{ano,
kristalno NPK |ubrivo)
Terafert (te~no azotno me{ano |ubrivo)
NPK 10:10:20 +2% MgO
(me{ano NPK |ubrivo)
Novalon 15: 5: 30 (me{ano,
kristalno NPK |ubrivo)
Novalon 19: 6: 20 + 2%MgO
(me{ano, kristalno NPK |ubrivo)
Novalon 10: 10: 40 (me{ano, kristalno
NPK |ubrivo)
Novalon 20: 20: 20 (me{ano,
kristalno NPK |ubrivo)
Novalon 12: 48: 6 (me{ano,
kristalno NPK |ubrivo)
Knock-out, me{ano NK |ubrivo
403
Ortho-Phos-Plus, me{ano NP |ubrivo
404
NPK 15:15:15, me{ano |ubrivo
Doktor Tarsa Tarim A.S., Turska
Agrimatico Group Dipkom, Novi Sad
Doktor Tarsa Tarim A.S., Turska
Agrimatico Group Dipkom, Novi Sad
Doktor Tarsa Tarim A.S., Turska
Agrimatico Group Dipkom, Novi Sad
Doktor Tarsa Tarim A.S., Turska
Agrimatico Group Dipkom, Novi Sad
Doktor Tarsa Tarim A.S., Turska
Agrimatico Group Dipkom, Novi Sad
Northwest Agricultural Products, SAD
DUOCHEM, Beograd
Northwest Agricultural Products, SAD
DUOCHEM, Beograd
Delta Agrar, Beograd
405
Greenplant 20-20-20 +TE
(me{ano, kristalno |ubrivo)
GREEN HAS ITALIA, Italija
Podrum Aleksandrovi}, Vin~a-Topola
395
396
397
398
399
400
401
Zorka-Klotild 1904, Subotica
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00021-35/2005-11
od 03/03/2005
321-02-00021-36/2005-11
od 03/03/2005 izmena:
321-01-00048-19/2007-11
od 15/01/07
6/0-06-290/002 od 05/12/00
izmena: 321-01-00048-9/2007-11
od 15/01/07
6/0-06-289/002 od 05/12/00
izmena: 321-02-00024-78/2006-11
od 26/07/06
6/0-06-250/002 od 27/11/00
321-01-00048-43/2007-11
od 02/03/07
6/0-03-0271/002 od 30/12/99
321-01-00022-36/2008-11
od 13/02/2008
321-01-00022-16/2008-11
od 25/02/2008
321-01-00022-17/2008-11
od 25/02/2008
321-01-00022-13/2008-11
od 25/02/2008
321-01-00022-15/2008-11
od 25/02/2008
321-01-00022-14/2008-11
od 25/02/2008
321-01-00022-33/2008-11
od 03/03/2008
321-01-00022-32/2008-11
od 03/03/2008
321-01-00022-90/2008-11
od 04/03/2008
321-01-00022-87/2008-11
od 11/03/2008
3.3.2015
3.3.2015
15.1.2010
15.1.2010
27.11.2010
2.3.2017
30.12.2009
13.2.2018
25.2.2018
25.2.2018
25.2.2018
25.2.2018
25.2.2018
3.3.2008
3.3.2008
4.3.2018
11.3.2018
7. april 2009.
Broj 24
71
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
406
Greenplant 12-36-12 +2 MgO +TE
GREEN HAS ITALIA, Italija
321-01-00022-88/2008-11
11.3.2018
(me{ano, kristalno |ubrivo)
Podrum Aleksandrovi}, Vin~a-Topola
od 11/03/2008
407
NPK 9:18:27, me{ano |ubrivo
Delta Agrar, Beograd
321-01-00022-92/2008-11
17.3.2018
od 17/03/2008
408
NPK 12:12:24, me{ano |ubrivo
Delta Agrar, Beograd
321-01-00022-91/2008-11
17.3.2018
od 17/03/2008
409
Entec solub 14-8-30 (me{ano,
COMPO GmbH & Co.KG, Nema~ka
321-01-00022-93/2008-11
7.4.2018
kristalno |ubrivo)
Mineral Pro, Beograd
od 07/04/2008
410
NPK 5:20:40, me{ano |ubrivo
Azohem, Subotica
321-01-00022-98/2008-11
23.4.2018
od 23/04/2008
411
PK (Mg, S) 10(9) +30 (+6+4),
Amfert, Nema~ka
321-01-00022-149/2008-11
26.9.2018
me{ano PK |ubrivo
RAIFFEISEN AGRO, Beograd
od 26/09/2008
412
NPK 10:10:30, me{ano PK |ubrivo
Delta Agrar, Beograd
321-01-00022-132/2008-11
10.10.2018
od 10/10/2008
413
NK 8:24, me{ano |ubrivo
Fertil, Ba~ka Palanka
321-01-00022-151/2008-11
1.10.2018
od 01/10/2008
414
Eurofertil MPPA 40 PK,
Timac Agro, Austrija
321-01-00022-127/2008-11
6.10.2018
me{ano PK |ubrivo
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 06/10/2008
415
Agroleaf Power Calcium, slo`eno NPK,
Scotts International, Holandija
321-01-00022-117/2008-11
31.7.2018
me{ano, kristalno |ubrivo
VIRGINIA, Novi Beograd
od 31/07/2008
[email protected] KOMPLEKSNA NPK \UBRIVA
416
Agroblen
Scotts International, Holandija Virginia, Beograd
417
420
Ammophos, monoamonijum fosfat MAR
(kompleksno ~vrsto |ubrivo)
Ammophos 10:46 (kompleksno
NP |ubrivo)
Asef te~no |ubrivo za cvetaju}e
balkonske biqke
Azofos NP (kompleksno NP |ubrivo)
EvroHim-Belore~enskie Minudobrenia, Rusija
Chem-Co, Beograd
Ammofos, Uzbekistan
Raiffeisen Agro, Beograd
Scotts Celaflor, Austrija
Domel, Beograd
Agrolinz, Austrija Linzer Agro Trade, Beograd
421
Betafert NPK 5:10:25 + 2% MgO
422
423
424
Biofert-1 (te~no kompleksno |ubrivo)
Biofert-3 (te~no |ubrivo)
Biofert-6 (kompleksno te~no
|ubrivo NPK)
Biofert-8 (kompleksno te~no
|ubrivo NPK)
Biofert univerzal (te~no |ubrivo)
Biovital (univerzalno kompleksno
te~no |ubrivo)
Biovital (kompleksno te~no |ubrivo
za cvetawe)
Biovital (kompleksno te~no |ubrivo
za listawe)
Blaudunger 12+12+17(2)
(kompleksno NPK |ubrivo)
Bluh-FIX blumendunger, |ubrivo za cve}e
Bluh-FIX blumenerde, zemqa za cve}e
Blumendunger 7+5+6
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Blumendunger Mit Guano te~no |ubrivo
za cve}e sa guanom
Blumi (te~no |ubrivo za grmqe, `ivice
i ukrasno biqe)
Blumi cvet (te~no |ubrivo za vrtno
i balkonsko cve}e)
Blumi list (te~no |ubrivo za sobno cve}e)
Blumi mu{katla (te~no |ubrivo
za mu{katle)
Blumi ru`a (te~no |ubrivo za ru`e)
Blumi trava (te~no |ubrivo za travwake)
Calcophos (prosto jednokomponentno
NPK |ubrivo sa sekundarnim elementom)
Concime piante verdi (kompleksno te~no
NPK |ubrivo)
Concime universale (kompleksno te~no
NPK |ubrivo)
Cropcare-1 NPK 10:16:17
Cropcare-2 NPK 6:11:24
Cropcare-3 NPK 10:10:20
Agrovojvodina-Komercservis, Subotica u saradwi
sa Zorka Klotild 1904, Subotica
Agrohem, Novi Sad
Agrohem, Novi Sad
418
419
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
26.11.2014
26.9.2018
6/0-06-230/002 od 05/12/00
6/0-06-016/002 od 10/04/00
5.12.2010
10.4.2010
Agrohem, Novi Sad
6/0-06-228/002 od 05/12/00
5.12.2010
Agrohem, Novi Sad
Agrohem, Novi Sad
Biotech, Novi Sad
6/0-06-227/002 od 05/12/00
6/0-03-0259/002 od 30/12/99
321-02-00024-107/2006-11
od 22/09/06
321-02-00024-108/2006-11
od 28/12/06
321-02-00024-109/2006-11
od 27/12/06
21-01-00048-46/2007-11od 02/03/07
5.12.2010
30.12.2009
22.9.2016
321-02-2-77/2004-06 od 23/08/04
321-02-2-78/2004-06 od 23/08/04
321-01-00048-186/2007-11
od 16/07/07
321-02-2-32/2004-06 od 23/04/04
23.8.2014
23.8.2014
16.7.2017
13.7.2016
Yuco Hemija, Novi Sad
321-02-00024-70/2006-11
od 13/07/06
321-02-2-161/2004-06 od 24/12/04
24.12.2014
Yuco Hemija, Novi Sad
Yuco Hemija, Novi Sad
321-02-2-161/2004-06 od 24/12/04
321-02-2-158/2004-06 od 24/12/04
24.12.2014
24.12.2014
Yuco Hemija, Novi Sad
Yuco Hemija, Novi Sad
Nature, Gr~ka
Elton-Corporation, Beograd
Kollant, Italija
Many Agrovet”, Beograd
Kollant, Italija
Many Agrovet”, Beograd
Kemira, Finska Rosa, Subotica
Kemira, Finska Rosa, Subotica
Kemira, Finska Rosa, Subotica
Agro-FertiCrop, Subotica
321-02-2-157/2004-06 od 24/12/04
321-02-2-160/2004-06 od 24/12/04
321-01-00048-96/2007-11
od 19/03/07
1594/2 od 13/03/02
24.12.2014
24.12.2014
19.3.2017
1592/2 od 13/03/02
13.3.2012
6/0-06-236/002 od 22/12/00
6/0-06-235/002 od 22/12/00
6/0-06-124/002 od 13/07/00
440/2 od 10/04/02 izmena
321-01-00048-64/2007-11
od 30/01/07
6/0-06-125/002 od 13/07/00
7206/2 od 30/12/02 izmena
3210-01-00048-71/2007-11
od 05/03/07
6/0-03-0278/002 od 30/12/99
321-02-13-6/2003-04 od 15/05/03
22.12.2010
22.12.2010
13.7.2010
10.4.2012
30.12.2009
15.5.2013
321-02-13-11/2003-04 od 21/05/03
321-02-13-10/2003-04 od 21/05/03
321-02-13-9/2003-04 od 21/05/03
321-02-13-3/2003-04 od 12/05/03
21.5.2013
21.5.2013
21.5.2013
12.5.2013
321-02-13-7/2003-04 od 15/05/03
15.5.2013
Biotech, Novi Sad
Biotech, Novi Sad
Tearrasan, Nema~ka Semenarna, Beograd
Terrasan, Nema~ka Seme, Beograd
Terrasan, Nema~ka Seme, Beograd
Tearrasan, Nema~ka
Semenarna, Beograd
Terrasan, Nema~ka
Seme, Beograd
Yuco Hemija, Novi Sad
Cropcare-4 NPK 13:10:18
Cropcare standard NPK 5:14:28+ME
(kompleksno |ubrivo)
Kemira, Finska Agro-FertiCrop, Subotica
Kemira, Finska
Agro FertiCrop, Subotica
449
450
Cvetal folijarno |ubrivo
Cvetal lisno |ubrivo folijar bor
(kompleksno NPK |ubrivo)
Cvetal lisno |ubrivo folijar kalcij
Cvetal lisno |ubrivo folijar magnezijum
Cvetal lisno |ubrivo folijar `eqezo
Cvetal specijalno |ubrivo za travwake
(kompleksno NPK |ubrivo)
Cvetal specijalno |ubrivo za ru`e
(kompleksno NPK |ubrivo)
HI Poqotoplica, Ni{
Agroru{e, Slovenija
Iveks Trejd, Sremska Mitrovica
Agroru{e, Slovenija Iveks Trejd, Sremska
Agroru{e, Slovenija Iveks Trejd, Sremska
Agroru{e, Slovenija Iveks Trejd, Sremska
Agroru{e, Slovenija Iveks Trejd, Sremska
455
26.9.2015
321-01-00022-150/2008-11
od 26/9/2008
321-01-00048-134/2007-11
od 12/04/07
321-01-00048-67/2007-11
od 12/03/07
6093/2 od 04/12/02
447
448
451
452
453
454
321-02-00021-142/2005-11
od 26/09/05
321-02-2-131/2004-06 od 26/11/04
Mitrovica
Mitrovica
Mitrovica
Mitrovica
Agroru{e, Slovenija Iveks Trejd, Sremska Mitrovica
12.4.2017
12.3.2017
4.12.2012
28.12.2016
27.12.2016
2.3.2017
23.4.2014
13.3.2012
13.7.2010
30/12/2012
72
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
456
Cvetal specijalno |ubrivo za jagode
Agroru{e, Slovenija Iveks Trejd, Sremska Mitrovica
321-02-13-8/2003-04 od 19/05/03
19.5.2013
(kompleksno NPK |ubrivo)
457
Cvetal plus 6:7:8 (kompleksno te~no
Agroru{e, Slovenija Agromarket, Kragujevac
1839/2 od 27/12/01 izmena
27.12.2011
|ubrivo)
321-01-00022-115/2008-11
od 09/06/2008
458
Cvetal plus 9:7:7 (kompleksno te~no
Agroru{e, Slovenija Iveks Trejd, Sremska Mitrovica
1840/2 od 27/12/01
27.12.2011
|ubrivo)
459
Cvetal specijal 5:6:7 + 0, 1 MgO
Agroru{e, Slovenija Agromarket, Kragujevac
1837/2 od 27/12/01 izmena
27.12.2011
(kompleksno te~no |ubrivo)
321-01-00022-113/2008-11
od 09/06/2008
460
DAP (dvojno kompleksno
Voskresenskie Mineralnie Udobrenia”, Rusija
321-01-00048-254/2007-11
2.11.2017
|ubrivo NP 18:47)
Fertil, Ba~ka Palanka
od 02/11/07
461
Die Profis (te~no ASB-|ubrivo
Grunland Helmut Aurenz, Nema~ka
321-02-2-81/2004-06 od 08/06/04
8.6.2014
za balkansko i saksijsko cve}e)
Dm-drogerie market, Beograd
462
Die Profis (kombinovano |ubrivo
Grunland Helmut Aurenz, Nema~ka
321-02-2-87/2004-06 od 09/06/04
9.6.2014
u {tapi}ima za cvetne i zelene biqke) Dm-drogerie market, Beograd
463
Die Profis (univerzalno |ubrivo
Grunland Helmut Aurenz, Nema~ka
321-02-2-83/2004-06 od 09/06/04
9.6.2014
u {tapi}ima)
Dm-drogerie market, Beograd
464
Die Profis (te~no ASB-|ubrivo za cve}e) Grunland Helmut Aurenz, Nema~ka
321-02-2-84/2004-06 od 08/06/04
8.6.2014
Dm-drogerie market, Beograd
465
Die Profis (te~no ASB- |ubrivo za cve}e) Grunland Helmut Aurenz, Nema~ka
321-02-2-84/2004-06 od od 08/06/04 8.6.2014
Dm-drogerie market, Beograd
466
Die Profis (te~no ASB- univerzalno
Grunland Helmut Aurenz, Nema~ka
321-02-2-85/2004-06 od 08/06/04
8.6.2014
|ubrivo)
Dm-drogerie market, Beograd
467
Die Profis (dugotrajno ASB-|ubrivo)
Grunland Helmut Aurenz, Nema~ka
321-02-2-86/2004-06 od 08/06/04
8.6.2014
Dm-drogerie market, Beograd
468
Entec Perfekt (kompleksno NPK |ubrivo) Compo, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-2-153/2004-06 od 30/11/04 30.11.2014
izmena 321-01-00022-34/2008-11
od 28/01/2008
469
Entec Blaukorn Special 12-12-17
Compo, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-00021-153/2005-11
14.10.2015
(kompleksno NPK |ubrivo)
od 14/10/05 izmena
321-01-00048-23/2007-11
od 15/01/07
470
Eurofertil 37 N PRO 13:7:17+ 3%MgO
Timac Agro, Austrija
321-02-00024-175/2006-11
3.11.2016
+ 32%SO3 (kompleksno NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 03/11/06
471
Eurofertil MPPA PK- 30 20:10 +2% MgO Timac Agro, Austrija
321-01-00048-219/2007-11
15.8.2017
(kompleksno PK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 15/08/07
472
Eurofertil Plus-35 NPK 5:18(14):12 +18% Timac Agro, Austrija
321-01-00048-180/2007-11
31.7.2017
SO3 (kompleksno NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 31/07/07
473
Eurofertil Plus NP-35 15:20 (17) +18%
Timac Agro, Austrija
321-01-00022-9/2008-11
14.1.2018
SO3 (kompleksno NP |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 14/01/2008
474
Eurofertil Plus-37 5:10(8):22+ 3%MgO
Timac Agro, Austrija
321-02-00024-183/2006-11
7.11.2016
+ 16%SO3 (kompleksno NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 07/11/06 izmena
321-01-00048-83/2007-11
od 19/02/07
475
Eurofertil Plus-38 8:14:16+ 16%SO3
Timac Agro, Austrija
321-02-00024-184/2006-11
7.11.2016
(kompleksno NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 07/11/06 izmena
321-01-00048-82/2007-11
od 19/02/07
476
Fertiactyl Starter
Timac Agro Espana, [panija
321-01-00048-38/2007-11
22.1.2017
(kompleksno NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 22/1/2007 izmena
321-01-00022-135/2008-11
od 14/08/08
477
Ferticare-I NPK- 14:11:25
Kemira, Finska Rosa, Subotica
6/0-06-121/002 od 13/07/00
13.7.2010
Agro-FertiCrop, Subotica
442/2 od 10/04/02 izmena
10/04/2012
321-01-00048-63/2007-11
od 30/01/07
478
Ferticare-II NPK- 24:8:16
Kemira, Finska Rosa, Subotica
6/0-06-122/002 od 13/07/00
13.7.2010
479
Fertileader 954 (te~no kompleksno
Interfertil France, Francuska
321-02-00024-187/2006-11
22.11.2016
NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 22/11/06
480
Fertileader Axis (kompleksno NP |ubrivo) Agriva, Francuska Timac Agro Balkans, Novi Sad
321-01-00048-277/2007-11
10.12.2017
od 10/12/2007 izmena
321-01-00022-143/2008-11
od 07/08/08
481
Fertileader Elite (kompleksno |ubrivo)
Agriva, Francuska Timac Agro Balkans, Novi Sad
321-02-00024-198/2006-11
27.12.2016
od 27/12/2006 izmena
321-01-00022-142/2008-11
od 07/08/2008
482
Fertileader Vital- 954 (kompleksno
Agriva, Francuska
321-02-00024-187/2006-11
22.11.2016
NPK |ubrivo)
Timac Agro Balkans, Novi Sad
od 22/11/2006 izmena
321-01-00022-144/2008-11
od 07/08/2008
483
Fertilin Univerzal NPK 15:15:15
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-112/002 od 13/07/00
13.7.2010
sa 0,2% mikroelemenata
484
Fertilin Normal
Zorka DIR, [abac
6/0-06-006/002 od 10/04/00
10.4.2010
485
Fertilon Combi 2
Compo, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-2-163/2004-11 od 13/01/05 13.1.2015
izmena 321-01-00048-25/2007-11
od 15/01/07
486
Fertiltop 5:10:20 (kompleksno
Lemargo, Belgija
321-01-00048-97/2007-11
29.3.2017
NPK |ubrivo)
Hoya V.S., Subotica
od 29/03/07
487
Fertimaks NPK 15:15:15 sa 1% MgO
Azotara, Subotica
6/0-06-017/002 od 10/04/00
10.4.2010
+ 5% CaO
488
Fertina C za cve}e i ukrasno biqe
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3586/2 od 16/08/02
16.8.2012
(kompleksno te~no |ubrivo)
489
Fertina C za pelargonije, surfinije
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3569/2 od 16/08/02
16.8.2012
i ostale cvetnice (kompleksno te~no
|ubrivo)
490
Fertina C za sobno cve}e i hrizanteme
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3585/2 od 16/08/02
16.8.2012
(kompleksno te~no |ubrivo)
7. april 2009.
Broj 24
73
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
491
Fertina C za grmqe, `ivi}e i ukrasno
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3578/2 od 16/08/02
16.8.2012
biqe (kompleksno te~no |ubrivo)
492
Fertina G za vinovu lozu (kompleksno
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3574/2 od 16/08/02
16.8.2012
te~no |ubrivo)
493
Fertina P za povr}e (kompleksno
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3568/2 od 16/08/02
16.8.2012
te~no |ubrivo)
494
Fertina T za travwake i sportske terene Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3575/2 od 16/08/02
16.8.2012
(kompleksno te~no |ubrivo)
495
Fertina V za vo}ke (kompleksno te~no
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3573/2 od 16/08/02
16.8.2012
|ubrivo)
496
Fitocote NPK 12 :16: 14 (kompleksno
Fertilizer, Kina Fertico, Ni{
321-01-00022-38/2008-11
2.4.2018
|ubrivo)
od 02/04/2008
497
Fitocote NPK 20 :8: 10 kompleksno
Fertilizer, Kina Fertico, Ni{
321-01-00022-37/2008-11
2.4.2018
sporodeluju}e omotano NPK |ubrivo
od 02/04/2008
498
Fitofert Combivit
Fertico, Ni{
321-02-00021-108/2005-11
6.6.2015
od 06/06/05
499
Fitofert GardeN NPK 5:8:8
Fertico, Ni{
21-02-00021-14/2005-11 od 17/02/05 17.2.2015
izmena 321-01-00022-97/2008-11
od 21/03/08
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
Fitofert Green NPK 10:4:6 + ME
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Fitofert Golf NPK 3 :8: 6 + ME
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Fitofert golf NPK 9:4:7 + ME
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Fitofert Humisuper 10:5:10
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Fitofert Liquid 12:4:6
Fitohorm euro-eko za povr}e
(kompleksno te~no |ubrivo)
Fitohorm euro-eko za cve}e
(kompleksno te~no |ubrivo)
Fitohorm euro-eko univerzal
(kompleksno te~no |ubrivo)
Fitohorm komplex I
(kompleksno ~vrsto |ubrivo)
Fitohorm natur za mu{katle
(kompleksno te~no |ubrivo)
Fitohorm {tapi}i za ukrasno biqe
(kompleksno ~vrsto |ubrivo)
Fitohorm univerzal za cve}e
(kompleksno te~no |ubrivo)
Fertico, Ni{
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
321-01-00022-39/2008-11
od 12/03/2008
321-01-00022-41/2008-11
od 13/03/2008
321-01-00022-40/2008-11
od 13/03/2008
321-01-00048-147/2007-11
od 14/06/07
321-02-00021-13/2005-11
od 17/02/05
1429/2 od 11/12/01
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
321-02-13-58/2003-04 od 28/10/03
28.10.2013
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
321-02-13-74/2003-04 od 05/12/03/
5.12.2013
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
321-02-13-59/2003-04 od 28/10/03
28.10.2013
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
1427/2 od 11/12/01 izmena
321-02-2-137/2004-11 od 03/11/2004
1426/2 od 11/12/01 izmena
321-02-2-136/2004-11 od 03/11/2004
1428/2 od 11/12/01 izmena
321-01-00048-137/2007-11
od 27/03/07
321-02-2-92/2004-06 od 09/06/04
izmena 321-01-00022-86/2008-11
od 04/03/2008
321-02-00021-105/2005-11
od 31/05/05
321-02-00021-102/2005-11
od 31/05/05
321-02-00021-104/2005-11
od 31/05/05
11.12.2011
Fertico, Ni{
Fertico, Ni{
Fertico, Ni{
Fertico, Ni{
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
512
Floragard palmendunger NPK 9:3:6
Floragard, Nema~ka Pro mil sistem, Beograd
513
Floraline 8:7:7 (te~no kompleksno
|ubrivo)
Floraline Blumendunger
(te~no kompleksno |ubrivo)
Floraline Dungestabchen Fur Grun
Und Bluhpflanzen (~vrsto kompleksno
NPK 12:4:6 |ubrivo)
Floraline Dungestabchen Fur Schmees
(~vrsto kompleksno NPK 10:8:4 |ubrivo)
Floraline Guano Flussig
(te~no kompleksno |ubrivo)
Floranid Permanent 16:7:15:2
Flussig Schmees, Nema~ka
Misal Com, Novi Banovci
Flussig Schmees, Nema~ka
Misal Com, Novi Banovci
Flussig Schmees, Nema~ka
Misal Com, Novi Banovci
Floravit za cvetawe (te~no NPK |ubrivo)
Floravit za kaktuse (te~no NPK |ubrivo)
Floravit za listawe (te~no NPK |ubrivo)
Floravit za mu{katle (te~no NPK |ubrivo)
Floravit za ru`e (te~no NPK |ubrivo)
Floravit za vinovu lozu
(te~no NK |ubrivo)
Florin 2 (kompleksno te~no
NPK |ubrivo 15:15:15)
Credocommerce, Novi
Credocommerce, Novi
Credocommerce, Novi
Credocommerce, Novi
Credocommerce, Novi
Credocommerce, Novi
Floris zeleni (folijarno |ubrivo)
Floris `uti (folijarno |ubrivo)
Foligal R (kompleksno te~no NPK
|ubrivo sa dodatkom B)
Foligal S (folijarno |ubrivo)
Foligal super (kompleksno te~no |ubrivo
sa mikroelementima)
Folijar 9:9:7 (kompleksno te~no |ubrivo)
Zorka-Za{tita biqa, [abac
Zorka-Za{tita biqa, [abac
Galenika-Fitofarmacija, Zemun
Gatit 12:10:36 + ME
Gatit 14:28:18 + ME
Gatit 15:5:34 + ME
Gatit 21:5:21 + ME
Garden Landscape Allround
23:5:10 + 2MgO 4-5 meseci
(kompleksno NPK |ubrivo)
Gat Fertilizers, Izrael Agrospektar
Gat Fertilizers, Izrael Agrospektar
Gat Fertilizers, Izrael Agrospektar
Gat Fertilizers, Izrael Agrospektar
Scotts International, Holandija
Skala Green, Subotica
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
Flussig Schmees, Nema~ka
Misal Com, Novi Banovci
Flussig Schmees, Nema~ka
Misal Com, Novi Banovci
Compo, Nema~ka Minaral Pro, Beograd
Sad
Sad
Sad
Sad
Sad
Sad
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
Galenika-Fitofarmacija, Zemun
Galenika-Fitofarmacija, Zemun
Agroru{e, Slovenija Agromarket, Kragujevac
28,
28,
28,
28,
Para}in
Para}in
Para}in
Para}in
321-02-00021-103/2005-11
od 31/05/05
321-02-00021-101/2005-11
od 30/05/05
321-02-00021-154/2005-11
od 14/10/05 izmena
321-01-00048-24/2007-11
od 15/01/07
321-02-2-61/2004-06 od 18/05/04
321-02-2-58/2004-06 od 18/05/04
321-02-2-60/2004-06 od 18/05/04
321-02-2-57/2004-06 od 18/05/04
321-02-2-59/2004-06 od 18/05/04
321-02-2-56/2004 od 18/05/04
3570/2 od 13/8/2002 izmena
321-01-00022-23/2008-11
od 19/2/2008
6/0-03-0260/002 od 30/12/99
6/0-03-0261/002 od 30/12/99
6/0-03-0240/002 od 30/12/99
6/0-03-0239/002 od 30/12/99
321-01-00022-125/2008-11
od 20/8/2008
1836/2 od 27/12/01 izmena
321-01-00022-112/2008-11
od 09/06/2008
321-02-2-129/2004-06 od 23/11/04
321-02-2-128/2004-06 od 23/11/04
321-02-2-130/2004-06 od 23/11/04
321-02-2-127/2004-06 od 23/11/04
321-01-00048-231/2007-11
od 12/10/07
12.3.2018
13.3.2018
13.3.2018
14.6.2017
17.2.2015
11.12.2011
11.12.2011
11.12.2011
9.6.2014
31.5.2015
31.5.2015
31.5.2015
31.5.2015
30.5.2015
14.10.2015
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
18.5.2014
13.8.2012
30.12.2009
30.12.2009
od 30/12/09
30.12.2009
20.8.2018
27.12.2011
23.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
12.10.2017
74
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
537
Garden Landscape Pre Winter
Scotts International, Holandija
321-01-00048-234/2007-11
15.10.2017
14:5:21 + 2MgO 4-5 meseci
Skala Green, Subotica
od 15/10/07
(kompleksno NPK |ubrivo)
538
Geraniendunger 5:7:7
Schmees, Nema~ka Misal Com, Novi Banovci
321-01-00022-116/2008-11
10.6.2018
od 10/6/2008
539
Geraniendunger 8 + 3 + 5 + ME
Tearrasan, Nema~ka
321-01-00048-187/2007-11
16.7.2017
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Semenarna, Beograd
od 16/07/07
540
Gradin 12:5:7
Agroru{e, Slovenija Agromarket, Kragujevac
1834/2 od 27/12/2001 izmena
28.12.2011
321-01-00022-110/2008-11
od 09/06/2008
541
Gradin 12:5:7 (kompleksno te~no |ubrivo) Agroru{e, Slovenija Iveks Trejd, Sremska Mitrovica
1834/2 od 27/12/01
27.12.2011
542
Greenplant
Green Has Italia, Italija Podrum Aleksandrovi}, Topola 321-02-00021-110/2005-11
26.5.2015
od 26/05/05 izmena
321-02-00024-43/2006-11
od 10/04/06
543
Grogreen KNO3 – kalijum nitrat
Lemargo, Belgija
321-01-00048-171/2007 od 05/11/07 5.11.2017
(kompleksno NK |ubrivo)
Hoya V.S., Subotica
544
Grogreen mono kalijum fosfat
Lemargo, Belgija
321-01-00048-260/2007 od 04/12/07 4.12.2017
(kompleksno PK |ubrivo)
Hoya V.S., Subotica
545
Grunpflanzendunger 8 + 5 + 6 + ME
Tearrasan, Nema~ka
321-01-00048-188/2007-11
16.7.2017
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Semenarna, Beograd
od 16/07/07
546
Grunpflanzendunger Terrasan (te~no
Terrasan, Nema~ka Seme, Beograd
321-02-2-166/2004-11 od 13/01/05 13.1.2015
|ubrivo za zelenolisnate biqke)
547
Horty za cvetaju}e biljke NPK 5-8-6
TKI Hrastnik, Slovenija YU Hrastnik, Novi Sad
3655/2 od 15/08/02
15.8.2012
(kompleksno te~no |ubrivo)
548
Horty za travu NPK 9-3-6
TKI Hrastnik, Slovenija YU Hrastnik, Novi Sad
3656/2 od 14/08/02
14.8.2012
(kompleksno te~no |ubrivo)
549
Horty starter NPK + B: 7-25-0 + 0, 3
TKI Hrastnik, Slovenija YU Hrastnik, Novi Sad
3658/2 od 15/08/02
15.8.2012
(kompleksno te~no |ubrivo)
550
Horty za ukrasne biqke NPK 6-8-6
TKI Hrastnik, Slovenija YU Hrastnik, Novi Sad
3659/2 od 15/08/02
15.8.2012
(kompleksno te~no |ubrivo)
551
Horty folijarni NPK 9:7:7 (te~no
TKI Hrastnik, Slovenija
321-01-00048-145/2007-11
9.7.2017
kompleksno NPK |ubrivo)
YU Hrastnik, Novi Sad
od 09/07/07
552
Horty P (jedokomponentno NPK |ubrivo TKI Hrastnik, Slovenija
321-01-00048-209/2007-11
8.8.2017
sa sekundarnim elementom)
YU Hrastnik, Novi Sad
od 08/08/07
553
Horty P Ekstra (jedokomponentno NPK
TKI Hrastnik, Slovenija
321-01-00048-208/2007-11
8.8.2017
|ubrivo sa sekundarnim elementom)
YU Hrastnik, Novi Sad
od 08/08/07
554
Iron Plus (prosto jednokomponentno
Nature, Gr~ka
321-01-00048-93/2007-11
19.3.2017
NPK |ubrivo sa mikroelementom)
Elton-Corporation, Beograd
od 19/03/07
555
Kalijum-nitrat ((kompleksno NK |ubrivo) Kemira, Finska Rosa, Subotica
6/006-126/002 od 13/07/00
13.7.2010
556
Kakteendunger 3 + 5 + 7 + ME
Tearrasan, Nema~ka
321-01-00048-189/2007-11
16.7.2017
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Semenarna, Beograd
od 16/07/07
557
Kaktus 4:8:8
Agroru{e, Slovenija Agromarket, Kragujevac
1835/2 od 27/12/2001 izmena
27.12.2011
321-01-00022-111/2008-11
od 09/06/2008
558
Kemira veta 5 NPK 5:8:30
Kemira, Finska Rosa, Subotica
4864/2 od 18/12/02
18.12.2012
(kompleksno ~vrsto NPK |ubrivo)
559
Kemira Power 5 NPK 5:12:28
Kemira, Finska Rosa, Subotica
4863/2 od 18/12/02
18.12.2012
(kompleksno ~vrsto NPK |ubrivo)
560
Kemira Power 7 NPK 7:20:22
Kemira, Finska Rosa, Subotica
4865/2 od 18/12/02
18.12.2012
(kompleksno ~vrsto NPK |ubrivo)
561
Klotifert (kompleksno NPK |ubrivo
Zorka Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0263/002 od 30/12/99
30.12.2009
15:15:15 sa primesama mikroelemenata)
562
Klotimag extra (kompleksno NPK |ubrivo Zorka Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0266/002 od 30/12/99
30.12.2009
13:13:13 sa primesama MgO
Yara Internacional, Norve{ka
437/2 od 09/04/2002 izmena
9.4.2012
i mikroelemenata)
Agro-FertiCrop, Subotica
321-01-00022-158/2008-11
563
Krista K (kompleksno NK |ubrivo)
od 30/9/2008
Agripartners group, Novi Sad
321-01-00022-102/2008-11
12.5.2018
od 12/05/2008
564
Krista K Plus (kompleksno NK |ubrivo)
NU3 NV, Belgija Magan YU, Subotica
321-02-2-49/2004-06 od 12/05/04
12.5.2014
izmena 321-01-00048-121/2007-11
od 16/03/07
565
Krtolin-NPK 10:10:20 + 2%MgO
IHP Prahovo, Prahovo
321-01-00048-104/2007-11
13.3.2017
(kompleksno ~vrsto mineralno |ubrivo)
od 13/03/07
566
Landscape 26:5:11 + 2MgO 2-3 meseca
Scotts International, Holandija
321-01-00048-232/2007-11
12.10.2017
(kompleksno NPK |ubrivo)
Skala Green, Subotica
od 12/10/07
567
Landscape Starter 18:24:5 8-10 nedeqa
Scotts International, Holandija
321-01-00048-233/2007-11
15.10.2017
(kompleksno NPK |ubrivo)
Skala Green, Subotica
od 15/10/07
568
Liksal K
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-002/002 od 10/04/00
10.4.2010
569
Listal-L (folijarno |ubrivo)
HI Poqotoplica, Ni{
0225/002 od 30/12/99
31.12.2009
570
Liksal max
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-005/002 od 10/04/00
10.4.2010
571
Liksal N
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-003/002 od 10/04/00
10.4.2010
572
Liksal S
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-004/002 od 10/04/00
10.4.2010
573
Listal-S (folijarno |ubrivo)
HI Poqotoplica, Ni{
6/0-03-0224/002 od 30/12/99
30.12.2009
574
Liquid fertilizer 12:6:4 (te~no kompleksno Nature Agrochemicals-Fertilizers, Gr~ka
321-01-00048-86/2007-11
26.3.2017
NPK |ubrivo)
Elton-Corporation, Beograd
od 26/03/07
575
Liquid fertilizer 12:6:4 + 2CaO
Nature Agrochemicals-Fertilizers, Gr~ka
321-01-00048-87/2007-11
20.12.2017
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Elton-Corporation, Beograd
od 20/12/07
576
Lombrico planta (te~no kompleksno
Pinus, Slovenija
321-01-00022-4/2008-11
17.3.2018
NPK |ubrivo)
Pinus Plus, Novi Sad
od 17/03/2008
577
Lombrico stimulator (te~no kompleksno
Pinus, Slovenija
321-01-00022-5/2008-11
17.3.2018
NPK |ubrivo)
Pinus Plus, Novi Sad
od 17/03/2008
578
Master 13:40:13 (kompleksno
Valagro, Italija
321-02-00024-38/2006-11
8.6.2016
NPK |ubrivo)
Elixir group, [abac
od 08/06/06 izmena
321-01-00022-52/2008-11
od 27/02/08
579
Maxiphos (te~no kompleksno
Nature, Gr~ka
321-01-00048-94/2007-11
26.3.2017
NPK |ubrivo)
Elton-Corporation, Beograd
od 26/03/07
580
Mikrofert duo NPK 13:13:13 sa 0,5%
Azotara, Subotica
6/0-03-223/002 od 30/12/99
30.12.2009
mikroelemenata
7. april 2009.
Broj 24
75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
581
Mikrofert NPK 13:13:13 sa 0,2%
Azotara, Subotica
6/0-03-232/002 od 30/12/99
30.12.2009
mikroelemenata
582
Multi Cal (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
Haifa Chemicals, Izrael Zeleni hit, Beograd
1446/2 od 12/12/01
12.12.2011
583
Multi Comp Base (kompleksno ~vrsto
Haifa Chemicals, Izrael Zeleni hit, Beograd
1447/2 od 12/12/01
12.12.2011
|ubrivo)
584
Multi K Mg (kompleksno ~vrsto |ubrivo) Haifa Chemicals, Izrael Zeleni hit, Beograd
1445/2 od 12/12/01
12.12.2011
585
Murtonik 19:9:27 K+N (kompleksno
Efthymiadis, Gr~ka Morpho, Beograd
6/0-03-0238/002 od 30/12/99
30.12.2009
~vrsto |ubrivo)
586
Murtonik 22:11:11 K+N (kompleksno
Efthymiadis, Gr~ka Morpho, Beograd
6/0-03-0237/002 od 30/12/99
30.12.2009
~vrsto |ubrivo)
587
Murtonik 22:21:17 K+N (kompleksno
Efthymiadis, Gr~ka Morpho, Beograd
6/0-06-023/002 od 26/04/00
26.4.2010
~vrsto |ubrivo)
588
Nitra Bor TM
Hydro Agri International, Norve{ka
6/0-06-065/002-2002 od 05/07/02
21.5.2011
Univerzal Holding, Beograd
589
Nitrophoska Solub 15-5-30
Compo, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-00021-32/2005-11
3.3.2015
od 03/03/2005 izmena
321-01-00048-15/2007-11
od 15/01/07
590
Nitrophoska Solub 15-30-15
Compo, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-00021-35/2005-11
3.3.2015
od 03/03/2005
591
Nitrophoska Solub 20-20-20
Compo, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-00021-36/2005-11
3.3.2015
od 03/03/2005 izmena
321-01-00048-19/2007-11
od 15/01/07
592
NP 20:20 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
IHP Prahovo, Prahovo
593
594
595
NP 10:45 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NP 11:52 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NP 11:52 (kompleksno |ubrivo)
Agrohem, Novi Sad
Agrohem, Novi Sad
IHP Prahovo, Prahovo
596
NP 11:52 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
597
598
599
NP 15:20 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NP 15:20 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NP 20:20 (kompleksno NP |ubrivo)
Balakovskyie Mineralnyie Udobrenia, Rusija
Azotara, Pan~evo
Agrohem, Novi Sad
IHP Prahovo, Prahovo
Eurochem-BMU, Rusija Linzer Agro Trade, Beograd
600
NP 20:20 + 2% S+Zn (kompleksno
~vrsto |ubrivo)
NP 20:20 + 3% S (kompleksno
~vrsto |ubrivo)
Agrolinz Melamin, Austrija
Linzer Agro Trade, Beograd
Agrolinz Melamin, Austrija
Linzer Agro Trade, Beograd
NPK 4: 4: 10 (te~no |ubrivo
za cvetne biqke)
NPK 5:3:5 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
Spring, Holandija
Ba{ta, Zrewanin
Schmees, Nema~ka u saradwi sa Klasmann, Nema~ka
Agro FertiCrop, Subotica
NPK 5:10:30 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NPK 5:10:25 + 2MgO + 0, 15B
(kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NPK 5:15:30 (slo`eno kompleksno
mineralno NPK |ubrivo)
Kemira Lifosa, Litvanija Agro FertiCrop, Subotica
IHP Prahovo, Prahovo
NPK 5:15:30 sa mikroelementom
borom (B) (slo`eno kompleksno
mineralno NPK |ubrivo
sa mikroelementima)
NPK 5:16:36 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NPK 5:20:30 + 26% SO3
(kompleksno NPK |ubrivo)
NPK 6:11:31 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NPK 6:12:24 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NPK 6:12:24 + 8% S (kompleksno
~vrsto |ubrivo)
NPK 6:12:24 + 8% S (kompleksno
~vrsto |ubrivo)
Petrokemija, Hrvatska
Petrokemija, Novi Sad
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
NPK 7:14:21 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NPK 7:14:21 (kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NPK 7:14:21 + 12% S (kompleksno
~vrsto NPK |ubrivo)
NPK (SO3) 7:14:21 + (24) (sa niskim
sadr`ajem hlorida, slo`eno kompleksno
mineralno NPK |ubrivo sa sekundarnim
elementima)
NPK (MgO, SO3) 7:14:21 (2, 18) (slo`eno
kompleksno mineralno NPK |ubrivo
sa sekundarnim elementima)
NPK 7:20:30 (slo`eno kompleksno
mineralno NPK |ubrivo)
NPK 7:20:30 + Fe + Zn
(kompleksno ~vrsto |ubrivo)
NPK 8:4:24 (kompleksno HK
~vrsto |ubrivo)
NPK 8:5:24 + 1%MgO (kompleksno
~vrsto |ubrivo)
NPK 8:16:24 (kompleksno
mineralno NPK |ubrivo)
Ziko, Gr~ka Eurodrip, Ni{
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
321-01-00022-77/2008-11
od 10/03/2008
321-02-13-20/2003-04 od 08/07/03
1050/2 od 30/11/01
321-01-00048-159/2007-11
od 12/04/07
321-02-00024-163/2006-11
od 17/10/06
1051/2 od 30/11/01
1052/2 od 30/11/2001
321-01-00048-68/2007-11
od 16/02/07
321-02-00024-80/2006-11
od 27/07/06
321-02-00024-3/2006-11 od 26/01/06
izmena 321-01-00048-263/2007-11
od 14/11/07
321-01-00022-102/2008-11
od 31/7/08
7210/2 od 30/12/02 izmena
321-02-00021-106/2005-11
od 24/05/05
7207/2 od 30/12/02
321-01-00048-218/2007-11
od 21/09/07
321-02-00021-176/2005-11
od 29/12/05 izmena
321-01-00022-24/2008-11
od 19/02/2008
321-02-00021-177/2005-11
od 29/12/05 izmena
321-01-00022-25/2008-11
od 19/02/2008
321-02-13-23/2003-04 od 10/07/03
321-02-2-118/2004-06 od 26/11/04
10.7.2013
26.11.2014
Kemira, Finska Agro FertiCrop, Subotica
Donau Chemie, Austrija MK Commerce, Novi Sad
Donau Chemie, Austrija Chemtransfert, Beograd
7208/2 od 30/12/02
321-02-13-57/2003-04 od 27/10/03
5571/2 od 17/12/02
30.12.2012
27.10.2013
17.12.2012
Timac Agro, Austrija
Chemtransfert, Beograd
321-02-13-25/2003-04 od 11/07/03
izmena 321-02-00021-139/2005-11
od 29/09/05
6/0-06-238/002 od 04/12/00
321-02-2-52/2004-06 od 08/0604
321-02-00024/2006-11 od 15/05/06
11.7.2013
Petrokemija, Hrvatska
Petrokemija, Novi Sad
Zorka Klotild 1904, Subotica
Donau Chemie, Austrija Chemtransfert, Beograd
Timac Agro, Austrija Linzer Agro Trade, Beograd
Petrokemija, Hrvatska
Petrokemija, Novi Sad
Petrokemija, Hrvatska
Petrokemija, Novi Sad
Petrokemija, Hrvatska
Petrokemija, Novi Sad
Petrokemija, Hrvatska
Petrokemija, Novi Sad
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
IHP Prahovo, Prahovo
Agrohem, Novi Sad
10.3.2018
8.7.2013
30.11.2011
12.4.2017
17.10.2016
30.11.2011
30.11.2011
16.2.2017
27.7.2016
26.1.2016
31.7.2018
30.12.2012
30.12.2012
21.9.2017
29.12.2015
29.12.2015
4.12.2010
8.6.2014
15.5.2016
321-01-00048-144/2007-11
od 04/04/07 izmena
321-01-00022-29/2008-11
od 21/02/2008
321-02-13-27/2003-04 od 14/07/03
izmena 321-01-00022-22/2008-11
od 19/02/2008
3582/2 od 13/08/02 izmena
321-01-00022-26/2008-11
od 21/02/2008
321-01-00048-240/2007-11
od 15/10/07
6/0-06-014/002 od 10/04/00
4.4.2017
321-01-00048-268/2007-11
od 05/12/07
6/0-03-0255/002 od 30/12/99
5.12.2017
14.7.2013
13.8.2012
15.10.2017
10.4.2010
30.12.2009
76
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
624
NPK 8:16:24 (kompleksno ~vrsto |ubrivo) Zorka Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0274/002 od 30/12/99
30.12.2009
625
NPK 8:16:24 (kompleksno ~vrsto |ubrivo) IHP Prahovo, Prahovo
6/0-03-0244/002 od 30/12/99
30.12.2009
626
NPK 8:16:24 (kompleksno ~vrsto |ubrivo) Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-015/002 od 10/04/00
10.4.2010
627
NPK 8:16:24 (kompleksno ~vrsto |ubrivo) Azotara, Subotica
6/0-06-237/002 od 27/11/00
27.11.2010
628
NPK 8:16:24 (kompleksno ~vrsto |ubrivo) Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
1437/2 od 29/11/01
29.11.2011
629
NPK 8:16:24 + 0, 3% B-MgO
Zorka Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0273/002 od 30/12/99
30.12.2009
(kompleksno ~vrsto |ubrivo)
630
NPK 8:16:24 + 3% MgO
IHP Prahovo, Prahovo
6/0-03-0242/002 od 30/12/99
30.12.2009
(kompleksno ~vrsto |ubrivo)
631
NPK (MgO) 8:16:24(2) (slo`eno
Petrokemija, Hrvatska
3571/2 od 13/08/02 izmena
13.8.2012
kompleksno mineralno NPK |ubrivo
Petrokemija, Novi Sad
321-01-00022-28/2008-11
sa sekundarni elementima)
od 21/02/2008
632
NPK 8:24:16 (kompleksno ~vrsto |ubrivo) Agrohem, Novi Sad
526/2 od 09/04/02
9.4.2012
633
NPK 8:26:26 (slo`eno kompleksno
Petrokemija, Hrvatska
3583/2 od 13/08/02 izmena
13.8.2012
mineralno NPK |ubrivo)
Petrokemija, Novi Sad
321-01-00022-27/2008-11
od 21/02/2008
634
NPK 9:27:9 (kompleksno ~vrsto |ubrivo) Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
321-02-00021-149/2005-11
11.10.2015
od 01/10/2005
635
NPK 10:4:7 (te~no |ubrivo
Spring, Holandija
321-01-00022-103/2008-11
31.7.2018
za zelene biqke)
Ba{ta, Zrewanin
od 31/7/08
636
NPK 10:20:5 (kompleksno ~vrsto |ubrivo) IHP Prahovo, Prahovo
321-01-00048-76/2007-11
12.2.2017
od 12/02/07
637
NPK 10:20:30 (kompleksno ~vrsto
Ziko, Gr~ka Eurodrip, Ni{
321-02-13-24/2003-04 od 10/07/03 10.7.2013
|ubrivo)
638
NPK 10:30:10 (kompleksno ~vrsto
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-013/002 od 10/04/00
10/04/2010
|ubrivo)
639
NPK 10:30:20 (slo`eno kompleksno
Petrokemija, Hrvatska
3584/2 od 13/08/02 izmena
13.8.2012
mineralno NPK |ubrivo)
Petrokemija, Novi Sad
321-01-00022-21/2008-11
od 19/02/2008
640
NPK 12:4:6 + ME (te~no kompleksno
Flussig Schmees, Nema~ka
321-01-00048-110/2007-11
12.3.2017
|ubrivo)
Misal Com, Novi Banovci
od 12/03/07 izmena
321-01-00048-24/2007-11
od 07/05/07
641
NPK 12:12:12 + 12% S
Timac Agro, Austrija
321-02-00021-175/2005-11
24.2.2016
(kompleksno ~vrsto NPK |ubrivo)
Chemtransfert, Beograd
od 24/02/06
642
NPK 12:24:12 (kompleksno ~vrsto
IHP Prahovo, Prahovo
6/0-03-0243/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
643
NPK 13:13:13 (kompleksno ~vrsto
IHP Prahovo, Prahovo
6/0-03-0246/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
644
NPK 13:13:15 (kompleksno ~vrsto
Transcentar-Mutragyagyar, Ma|arska Frigo Paun, Po`ega 6/0-06-079/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
|ubrivo)
645
NPK 13:13:21 (kompleksno ~vrsto
Azotara, Subotica
1424/2 od 29/11/01
29.11.2011
|ubrivo)
646
NPK 14:7:21 sa 2% mikroelemenata
Transcentar-Mutragyagyar, Ma|arska
6/0-06-119/002 od 13/07/00
13.7.2010
(kompleksno ~vrsto |ubrivo)
Agrovojvodina-Komercservis, Subotica
647
NPK 14:14:14 (kompleksno ~vrsto
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-012/002 od 10/04/00
10.4.2010
|ubrivo)
648
NPK 15:10:15 (kompleksno ~vrsto
Minudobreniya, Rusija Promist, Novi Sad
321-01-00048-77/2007-11
5.2.2017
|ubrivo)
od 05/02/2007
649
NPK 15:12:15 (kompleksno ~vrsto
Agrocom, Beograd
6/0-06-075/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
|ubrivo)
Vo}ar, Beograd
6/0-06-073/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
BC Trade, Novi Sad
1444/2 od 28/11/01
28.11.2011
650
NPK 15:12:15 (kompleksno ~vrsto
Azomures, Rumunija Progres, Beograd
6/0-06-020/002 od 28/04/00
28.4.2010
|ubrivo)
Kolonijal, Vr{ac
6/0-06-067/002 od 28/04/00
28.4.2010
LMD-Impex, Vr{ac
6/0-06-241/002 od 04/12/00
4.12.2010
Tan Trade, Beograd
6/0-06-066/002-2002 od 20/05/02
20.5.2012
Prima com, Beograd
6/0-06-067/002-2002 od 20/05/02
20.5.2012
MK Commerce, Novi Sad
6/0-06-068/002-2002 od 20/05/02
20.5.2012
Maveriks-Trade, Novi Sad
6/0-06-069/002-2002 od 20/05/02
20.5.2012
Galax, Novi Sad
5567/2 od 17/12/02
17.12.2012
A&C Impex, Beograd
5570/2 od 17/12/02
17.12.2012
Univerzal, Beograd
321-02-13-21/2003-04 od 09/07/03 9.7.2013
651
NPK 15:13:15 (kompleksno ~vrsto
Minudobreniya, Rusija
321-02-00024-182/2006-11
24.11.2016
|ubrivo)
Promist, Novi Sad
od 24/11/06
652
NPK 15:14:15 (kompleksno ~vrsto
Azomures, Rumunija
321-02-00024-166/2006-11
21.10.2016
|ubrivo)
Agrobalkan, Beograd
od 24/10/06
653
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Phosphoric Fertilizers Industry, Gr~ka Elnos-Komerc, Bor
321-02-13-55/2003-04 od 27/10/03 27.10.2013
|ubrivo)
654
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Azotara, Subotica
6/0-03-226/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
655
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Zorka Klotild 1904, Subotica
6/0-03-265/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
656
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Agrohem, Novi Sad
6/0-03-0254/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
657
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
IHP Prahovo, Prahovo
6/0-03-0245/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
658
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-010/002 od 10/04/00
10.04.2010
|ubrivo)
659
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Azot, Severodoneck, Luganska oblast, Ukrajina
6/0-03-0303/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
Beohemija, Beograd
660
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Viromet-Filiala, Rumunija
1443/2 od 27/11/01 izmena
27.11.2011
|ubrivo)
Univerzal, Beograd
321-02-00021-26/2005-11
od 14/02/2005
661
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Azot, Ukrajina Beohemija, Beograd
6/0-03-0298/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
662
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Himiceskij zavod, Ukrajina Beohemija, Beograd
6/0-03-0316/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
663
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Bira~-Agroprodukt, Republika Srpska Beohemija, Beograd 6/0-03-0286/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
7. april 2009.
Broj 24
77
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
664
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Interagro, Rumunija LMD-Impex, Vr{ac
6/0-06-021/002 od 28/04/00
28704/2010
|ubrivo)
665
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Meleuzovskie mineralnie udobrenija, Rusija
321-02-00021-134/2005-11
27.9.2015
|ubrivo)
Agrobalkan, Beograd
od 27/09/05
666
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Sumykhimprom, Ukrajina Produktiva, Novi Sad
321-02-2-103/2004-06 od 24/08/04 24.8.2014
|ubrivo)
Unifert, Beograd
321-02-2-106/2004-06 od 24/08/04 24.8.2014
Agrohem, Horgo{
321-02-00024-147/2006-11
6.10.2016
od 06/10/06
667
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Minudobreniya, Rusija Vo}ar, Beograd
6/0-06-074/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
|ubrivo)
Agrocom, Beograd
6/0-06-076/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
668
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Kirovo-Cepeckij Himkombinat, Rusija Beohemija, Beograd
6/0-03-0284/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
Kosmas, Beograd
6/0-06-022/002 od 28/04/00
28.4.2010
669
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Nevinnomyssky Vneshtradeinvest, Rusija Yuklen, Klenak
561/2 od 28/11/01
28.11.2011
|ubrivo)
Agrohem, Horgo{
61/2 od 09/04/02
9.4.2012
670
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Azomures, Rumunija MK Commerce, Novi Sad
6/0-06-001/002-2002 od 20/05/02
20.5.2012
|ubrivo)
Linea alba, Beograd
6/0-06-009/002-2002 od 20/05/02
20.5.2012
Chempol, Beograd
1442/2 od 26/11/01
26.11.2011
Galax, Novi Sad
321-02-00021-46/2005-11
11.3.2015
od 11/03/05
Azofert, Beograd
321-02-00024-128/2006-11
10.10.2016
od 10/10/06
Agrobalkan, Beograd
321-02-00024-149/2006-11
3.10.2016
od 03/10/06
Mobil Impex, Pa~ir
321-01-00048-223/2007-11
1.10.2017
od 01/10/07
671
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Sofert, Rumunija TimTrade, Beograd
6/0-06-018/002 od 28/04/00
28.4.2010
|ubrivo)
Kolonijal, Vr{ac
6/0-06-019/002 od 28/04/00
28.4.2010
Galax-Global, Senta
6/0-06-075/002 od 28/04/00
28.4.2010
Univerzal, Beograd
6/0-06-070/002-2002 od 20/05/02
20.5.2012
Awiss, Beograd
6/0-06-025/002-2002 od 20/05/02
20.5.2012
Nova zora, Beograd
6/0-06-021/002-2002 od 20/05/02
20.5.2012
MK Commerce, Novi Sad
6/0-06-111/002-2002 od 10/05/02
10.5.2012
672
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Transcentar-Mutragyagyar, Ma|arska
|ubrivo)
Agrovojvodina-Komercservis, Subotica
6/0-06-120/002 od 13/07/00
13.7.2010
Frigo Paun, Po`ega
6/0-06-080/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
Avala Prom, Skupqen
6/0-06-024/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
Mobil Impex, Pa~ir
870/2 od 09/04/02
9.4.2012
673
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Petrokemija, Hrvatska Box Petrol, Kragujevac
6/0-06-007/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
Rapi} Komerc, Temerin
1425/2 od 27/11/01
27.11.2011
|ubrivo)
Esprib, Beograd
1761/2 od 13/08/02
13.08.2012
674
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Zletovo, Makedonija SMM Metali i Minerali, Beograd 6/0-06-081/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
|ubrivo)
B.P.T., Ni{
6/0-06-004/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
Investcorp, Beograd
6/0-06-005/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
Azotara, Pan~evo
964/2 od 28/11/01
28.11.2012
Jugometal, Beograd
5633/2 od 17/12/02
17/12/2012
675
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Zletovo, Makedonija SMM Metali i Minerali, Beograd 1441/2 od 26/11/01
26/11/2011
|ubrivo)
676
NPK 15:15:15 (kompleksno ~vrsto
Investas, Makedonija SMM Metali i Minerali, Beograd 5497/2 od 17/12/02
17.12.2012
|ubrivo)
Galax, Novi Sad
5496/2 od 17/12/02
17/12/2012
677
NPK 15:15:15 sa 3% S (kompleksno
Agrolinz Melamin, Austrija Mediteran, Gu~a
6/0-06-083/002 od 28/04/00
28.4.2010
~vrsto |ubrivo)
Chemtrans, Beograd
1069/2 od 29/11/01
29.11.2011
Chemtransfert, Beograd
321-02-13-26/2003-04 od 11/07/03 11.7.2013
678
NPK 15:15:15 sa 3% S (kompleksno
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
6/0-06-011/002 od 10/04/00
10.4.2010
~vrsto |ubrivo)
679
NPK SO3 15:15:15 + (25) (slo`eno
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
321-02-00024-126/2006-11
24.10.2016
kompleksno mineralno NPK |ubrivo
od 24/10/06 izmena
sa sekundarnim elementima)
321-01-00022-30/2008-11
od 21/02/2008
680
NPK 16:11:16 (kompleksno ~vrsto
Minudobreniya, Rusija
321-01-00048-195/2007-11
11.7.2017
|ubrivo)
Promist, Novi Sad
od 11/07/07
681
NPK 16:12:16 (kompleksno ~vrsto
Minudobreniya, Rusija
321-01-00048-133/2007-11
22.3.2017
|ubrivo)
Promist, Novi Sad
od 22/03/07
Linzer Agro Trade, Beograd
321-01-00048-201/2007-11
30.7.2017
od 30/07/07
682
NPK 16:13:15 (kompleksno ~vrsto
Minudobreniya, Rusija BC Trade, Novi Sad
6/0-06-023/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
|ubrivo)
683
NPK 16:13:16 (kompleksno ~vrsto
Dorogobuzh, Rusija
321-02-00021-44/2005-11
9.3.2015
|ubrivo)
Univerzal Trgovina, Beograd
od 09/03/05
684
NPK 16:13:16 (kompleksno ~vrsto
Minudobreniya, Rusija Kard Selekt, Beograd
6/0-06-077/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
|ubrivo)
Metals Komerc, Novi Sad
6/0-06-072/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
Unifert, Beograd
321-02-13-22/2003-04 od 09/07/03 9.7.2013
Univerzal, Beograd
321-02-2-8/2004-06 od 22/04/04
22.4.2014
Promist, Novi Sad
321-02-00024-49/2006-11
11.5.2016
od 11/05/06
MK Comerce, Novi Sad
321-01-00048-217/2007-11
27.8.2017
od 27/08/07
685
NPK 16:14:15 (kompleksno ~vrsto
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
321-02-13-67/2003-04 od 29/12/2003 29.12.2013
|ubrivo)
686
NPK 16:15:15 (kompleksno ~vrsto
Minudobreniya, Rusija Univerzal, Beograd
6/0-06-071/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
|ubrivo)
321-01-00022-191/2008-11
30.12.2018
NPK 16:16:16 (kompleksno ~vrsto
JSC Acron, Rusija
|ubrivo)
Jerina Park Group, Novi Sad
od 30712/08
687
NPK 16:16:16 (kompleksno ~vrsto
Minudobrenia, Rusija Galax, Novi Sad
321-02-13-56/2003-04 od 27/10/03 27.10.2013
|ubrivo)
688
NPK 16:16:16 (kompleksno ~vrsto
Gomelskij Himi~eskij zavod, Rusija Interkomerc, Beograd
321-02-13-69/2003-04 od 20/01/04 20.1.2014
|ubrivo)
689
NPK 16:16:16 (kompleksno ~vrsto
Nevinnomyssky Vneshtradeinvest”, Rusija
790/2 od 09/04/02
9.4.2012
|ubrivo)
Linea alba doo, Beograd
690
NPK 16:16:16 (kompleksno ~vrsto
Minudobreniya, Rusija Elnos Komerc, Novi Sad
6/0-06-078/002-2002 od 21/05/02
21.5.2012
|ubrivo)
Produktiva, Novi Sad
4259/2 od 03/12/02
03/12/2012
78
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
691
NPK 16:16:16 (kompleksno ~vrsto
Kirovo-Cepeckij Himkombinat, Rusija Gigant, Kraqevo
5634/2 od 16/12/02
16.12.2012
|ubrivo)
Kosmas, Beograd
5503/2 od 17/12/02
17.12.2012
Milo{, Beograd
5500/2 od 17/12/02
17.12.2012
692
NPK 16:16:16 + 6S (kompleksno ~vrsto Gomelskij Himi~eskij zavod, Rusija Interkomerc, Beograd 321-02-2-112/2004-06 od 13/09/04 13.9.2014
|ubrivo)
693
NPK 17:13:10 (kompleksno ~vrsto
Zorka-Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0275/002 od 30/12/99
30.12.2009
|ubrivo)
694
NPK 17:13:15 (kompleksno ~vrsto
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
321-02-13-68/2003-04 od 29/12/2003 29.12.2013
|ubrivo)
695
NPK 17:17:17 (kompleksno ~vrsto
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
321-02-13-66/2003-04 od 29/12/03 29.12.2013
|ubrivo)
696
NPK 20:20:0
Azotara, Subotica
321-01-00022-108/2008-11
13.6.2018
od 13/6/2008
697
Nutribor
Compo, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-00021-152/2005-11
14.10.2015
od 14/10/05 izmena
321-01-00048-10/2007-11
od 15/01/07
698
Osmocote Exact (kompleksno ~vrsto NPK Scotts, SAD
6/0-06-290/002 od 05/12/00
5.12.2010
|ubrivo 15:9:9 + 3 MgO (5-6 meseci)
Skala Green, Subotica
izmena 321-01-00048-9/2007-11
od 15/01/07
699
Osmocote Exact (kompleksno ~vrsto NPK Scotts, SAD
6/0-06-289/002 od 05/12/00
5.12.2010
|ubrivo15:9:9 + 3 MgO (8-9 meseci)
Skala Green, Subotica
izmena 321-02-00022-66/2008-11
od 03/03/08
700
Osmocote Exact Standard (kompleksno
Scotts, SAD
321-01-00048-175/2007-11
5.7.2017
~vrsto NPK |ubrivo 15:9:12 + 2, 5
Skala Green, Subotica
od 05/07/07 izmena
MgO + ME (5-6 meseci)
321-01-00022-179/2008-11
od 09/12/08
701
Osmocote Start kompleksno ~vrsto
Scotts, SAD
321-01-00048-175/2007-11
6.7.2017
NPK |ubrivo 12:11:17 + 2 MgO + ME
Skala Green, Subotica
od 05/07/07 izmena
(1, 5 meseci)
321-01-00022-179/2008-11
od 09/12/09
702
Peters Excel (kompleksno ~vrsto
Scotts, SAD
6/0-06-292/002 od 05/12/00
15.1.2010
NPK |ubrivo 13:5:20 +7 CaO)
Skala Green, Subotica
izmena 321-02-00024-82/2006-11
od 26/07/06
703
Phoscal Liquid (prosto jednokomponentno Nature, Gr~ka
321-01-00048-92/2007-11
19.3.2017
NPK |ubrivo sa sekundarnim elementom) Elton-Corporation, Beograd
od 19/03/07
704
Plantella List (te~no |ubrivo za zelene
Unichem, Slovenija
321-02-00021-173/2005-11
26.12.2015
ukrasne biqke)
Pal Proprom, Zemun
od 26/12/05
705
Plantella Cvet (te~no |ubrivo
Unichem, Slovenija
321-02-00021-174/2005-11
28.12.2015
za cvetaju}e ukrasne biqke)
Pal Proprom, Zemun
od 28/12/05
706
Plantella specijalno |ubrivo za ru`e
Unichem, Slovenija Pal Proprom, Zemun
321-02-00021-53/2005-11
22.3.2015
od 22/03/05
707
Plantella specijalno |ubrivo za povr}e
Unichem, Slovenija Pal Proprom, Zemun
1446/2 od 12/04/02
12.4.2012
u prahu
708
Plantella specijalno |ubrivo za travu
Unichem, Slovenija Pal Proprom, Zemun
2849/2 od 07/05/02 izmena
7.5.2012
321-01-00048-270/2007-11
od 06/12/07
709
Plantella specijalno |ubrivo
Unichem, Slovenija Pal Proprom, Zemun
2848/2 od 07/05/02
7.5.2012
za ukrasne biqke
710
Plantella specijalno |ubrivo za povr}e
Unichem, Slovenija Pal Proprom, Zemun
2847/2 od 07/05/02
7.5.2012
711
Plantella specijalno |ubrivo za ~etinare Unichem, Slovenija Pal Proprom, Zemun
321-02-00021-52/2005-11
22.3.2015
od 22/03/05
712
Pokon Plant Food Universal
Pokon & Chrysal International, Holandija Gardenija, Zemun 321-02-00021-114/2005-11
6.6.2015
od 06/06/05
713
Potassio 0:0:50
Siffert, Italija Mand`a Sa{a, Stopawa
321-02-00021-206/2005-11
17.1.2016
od 17/01/06
714
SAL-12 (folijarno |ubrivo)
@upa, Kru{evac
6/0-03-0310/002 od 30/12/99
30.12.2009
715
SAL-12 RP (folijarno |ubrivo)
@upa, Kru{evac
6/0-03-0311/002 od 30/12/99
30.12.2009
716
SAL-cvet (folijarno |ubrivo)
@upa, Kru{evac
6/0-03-0312/002 od 30/12/99
30.12.2009
717
SAL-L (folijarno |ubrivo)
@upa, Kru{evac
6/0-03-0313/002 od 30/12/99
30.12.2009
718
SAL-P (folijarno |ubrivo)
6/0-03-0315/002 od 30/12/99
30/12/2009
719
SAL-V (folijarno |ubrivo)
@upa, Kru{evac
6/0-03-0314/002 od 30/12/99
30.12.2009
720
Sierrablen kompleksno ~vrsto
Scotts, SAD
6/0-06-285/002 od 05/12/00
15.1.2010
NPK |ubrivo 28:5:5
Skala Green, Subotica
izmena 321-01-00048-1/2007-11
od 15/01/07
721
Substral Asef (te~no |ubrivo)
Scotts Celaflor, Nema~ka Domel, Beograd
321-02-2-148/2004-11 od 27/01/2005 27.1.2015
722
Substral te~no |ubrivo za agrume
Scotts Celaflor, Nema~ka Domel, Beograd
321-02-2-141/2004-11 od 13/01/2005 13.1.2015
723
Substral te~no |ubrivo za zelene
Scotts Celaflor, Nema~ka Domel, Beograd
321-02-2-143/2004-11 od 14/01/2005 14.1.2015
ukrasne biqke
724
Substral univerzalno |ubrivo
Scotts Celaflor, Nema~ka Domel, Beograd
321-02-2-144/2004-11 od 27/01/2005 27.1.2015
725
Substral |ubrivo za jagode
Scotts Celaflor, Nema~ka Domel, Beograd
321-02-2-145/2004-11 od 27/01/2005 27.1.2015
726
Substral te~no |ubrivo za travu
Scotts Celaflor, Nema~ka Domel, Beograd
321-02-2-146/2004-11 od 27/01/2005 27.1.2015
sa dugotrajnim delovawem
727
Substral te~no |ubrivo za balkonske
Scotts Celaflor, Nema~ka Domel, Beograd
321-02-2-147/2004-11 od 27/01/2005 27.1.2015
i vrtne biqke
728
Substral te~no |ubrivo za kaktuse
Scotts Celaflor, Nema~ka Domel, Beograd
321-02-2-149/2004-11 od 14/01/2005 14.1.2015
729
Substral {tapi}i za prihrawivawe
Scotts Celaflor, Nema~ka
321-02-00021-6/2005-11
10.2.2015
zelenih biqaka
Domel, Beograd
od 10/02/2005
730
Substral {tapi}i za prihrawivawe
Scotts Celaflor, Nema~ka
321-02-00021-5/2005-11
10.2.2015
cvetaju}ih biqaka
Domel, Beograd
od 10/02/2005
731
Substral te~no |ubrivo za orhideje
Scotts Celaflor, Nema~ka Domel, Beograd
321-01-00048-135/2007-11
12.4.2017
od 12/04/07
732
Substral za balkonske i vrtne biqke
Henkel, Nema~ka Makadam, Beograd
1921/2 od 04/12/02
4.12.2012
(kompleksno te~no |ubrivo)
733
Substral za zelene biqke, cvetnice
Henkel, Nema~ka Makadam, Beograd
3660/2 od 04/12/02
4.12.2012
i kaktuse u doma}instvu (kompleksno
te~no |ubrivo)
734
Substral zeleni {tapi}i za doma}instvo Henkel, Nema~ka Makadam, Beograd
3661/2 od 04/12/02
4.12.2012
(kompleksno ~vrsto |ubrivo)
7. april 2009.
Broj 24
79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
735
Substral crveni {tapi}i za doma}instvo Henkel, Nema~ka Makadam, Beograd
3662/2 od 04/12/02
4.12.2012
736
Symbo Super (te~no kompleksno |ubrivo) Luxembourg Industries, Izrael Luxembourg, Novi Sad
321-01-00022-100/2008-11
27.5.2018
od 27/5/2008
737
Symbo Bo (te~no kompleksno |ubrivo)
Luxembourg Industries, Izrael Luxembourg, Novi Sad
321-01-00022-101/2008-11
5.6.2018
od 05/6/2008
738
Terrasan Zimmer-Pflanyenerde supstrat
Terrasan, Nema~ka
321-02-2-79/2004-06 od 23/08/04
23.08.2014
zemqe za sobno cve}e
Seme, Beograd
izmena 321-02-00024-143/2006-11
od 05/10/06
739
THOMASKALI 10:20 + 3mgo K + 3S
Kali, Nema~ka
321-01-00048-214/2007-11
27.9.2017
(kompleksno PK |ubrivo)
Neochimiki, Beograd
od 27/09/07
740
Unika Kali (kompleksno NK |ubrivo)
Yara Internacional, Norve{ka Agripartners group, Novi Sad 321-01-00022-100/2008-11
12.5.2018
od 12/05/2008
741
Unisal-12 (te~no |ubrivo)
Union trade, Kru{evac
321-02-2-105/2004-11 od 19/01/2005 19.1.2015.
742
Vo}kal NPK 8:5:24 + 1% MgO
Agrovojvodina-Komercservis, Subotica
3919/2 od 10/07/02 izmena
4.12.2012
u saradwi sa Zorka Klotild 1904, Subotica
3919/4 od 04/12/02
743
Wolf Garten LN 24:5:5
Wolf-Garten, Nema~ka
321-02-00024-27/2006-11
7.4.2016
(kompleksno NPK |ubrivo)
Intercom, Subotica
od 07/04/06
744
Wolf Garten LX 20:9:7
Wolf-Garten, Nema~ka
321-02-00024-28/2006-11
7.4.2016
(kompleksno NPK |ubrivo)
Intercom, Subotica
od 07/04/06
745
Wuxal Ascofol
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
321-02-00021-23/2005-11
16.2.2015
od 16/02/2005
746
Wuxal Boron
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
6/0-06-007/002 od 10/04/00
10.4.2010
747
Wuxal Fero
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
6098/2 od 18/12/02
18.12.2012
748
Wuxal Normal
Zorka-Za{tita biqa, [abac
6/0-03-0280/002 od 30/12/99
30.12.2009
izmena 321-02-2-54/2004-06
od 05/04/03
749
Wuxal Super
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
6/0-06-009/002 od 10/04/00
10.4.2010
750
Wuxal Suspension Calcium
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
6/0-06-008/002 od 10/04/00
10.4.2010
751
Wuxal TOP P
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
321-02-00021-43/2005-11
4.3.2015
od 04/03/05
752
Yara Mila 5:14:28
Yara Internacional, Norve{ka Agro-FertiCrop, Subotica
7206/2 od 30/12/2002 izmena
30.12.2012
321-01-00022-119/2008-11
od 13/06/2008
753
Yara Mila 8:20:30
Yara Internacional, Norve{ka Agro-FertiCrop, Subotica
321-02-13-83/2003-04 od 20/01/2004 20.1.2014
izmena 321-01-00022-120/2008-11
od 13/06/2008
754
Yara Mila Complex (kompleksno
Yara Porsgrunn, Norve{ka
321-01-00048-140/2007-11
22.5.2017
NPK |ubrivo)
Agripartners group, Novi Sad
od 22/05/07
755
Yara Mila Cropcare 11:11:21
Yara, Finska
321-01-00022-156/2008-11
1.10.2018
(kompleksno NPK |ubrivo)
Agro-FertiCrop, Subotica
od 01/10/2008
756
Yara Mila Leopard (kompleksno
Minudobreniya JSC, Rusija
321-01-00048-142/2007-11
22.5.2017
NPK |ubrivo)
Agripartners group, Novi Sad
od 22/05/07
757
Yara Mila Multicare 5:10:25
Yara Internacional, Norve{ka
321-01-00048-107/2007-11
21.3.2017
(kompleksno NPK |ubrivo)
Agro-FertiCrop, Subotica
od 21/03/07 izmena
321-01-00022-121/2008-11
od 13/6/08
758
Yara Mila Panther
Minudobreniya JSC, Rusija
321-01-00048-143/2007-11
22.5.2017
(kompleksno NPK |ubrivo)
Agripartners group, Novi Sad
od 22/05/07
759
Yara Mila Star
Yara Porsgrunn, Norve{ka Agripartners group, Novi Sad
321-01-00048-141/2007-11
3.5.2017
od 03/05/07 izmena
321-01-00022-147/2008-11
od 02/9/08
760
Zitrusdunger 8 + 5 + 7 + ME
Terrasan, Nema~ka
321-01-00048-192/2007-11
16.7.2017
(te~no kompleksno NPK |ubrivo)
Semenarna, Beograd
od 16/07/07
761
Zorkon K 5:8:10 (te~no kompleksno
Zorka-Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0268/002 od 30/12/99
30.12.2009
NPK |ubrivo)
762
Zorkon N 12:5:5 (te~no kompleksno
Zorka-Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0270/002 od 30/12/99
30.12.2009
NPK |ubrivo)
763
Zorkon P 6:11:5, 5 (te~no kompleksno
Zorka-Klotild 1904, Subotica
6/0-03-0269/002 od 30/12/99
30.12.2009
NPK |ubrivo)
\UBRIVA NA BAZI MIKROELEMENATA
764
Actifluid B
Agrovojvodina Komercservis, Subotica
765
Agrifer Agrimar
(UK) Plc, Velika Britanija Zagra, Beograd
766
767
Bebizea
Boroplus
Agroin`ewering, Tabanovi}
VALAGRO, Italija Elixir Group, [abac
768
Cinkuran
Spiess-Urania, Nema~ka VINS 2000, Beograd
769
770
Crescal Fe
Ferrilene 4, 8
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
VALAGRO, Italija Elixir Group, [abac
771
Fertileader Gold-BMo
Agriva, Francuska Timac Agro Balkans, Novi Sad
772
Fertilon 13% (|ubrivo na bazi
mikroelementa)
Fertina Fe (te~no |ubrivo)
Fertizin (specijalno Zn |ubrivo)
Fitofert Ferro Organo
Compo, Nema~ka
Mineral Pro, Beograd
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
@upa, Kru{evac
Fertico, Ni{
773
774
775
321-01-00048-40/2007-11
od 15/03/07
321-02-00021-164/2005-11
od 25/11/05
321-02-2-20/2004-06 od 22/04/04
321-01-00048-28/2007-11
od 22/02/07 izmena:
321-01-00022-65/2008-11
od 26/02/08
321-02-13-13/2003-04 od 02/06/2003
izmena. 321-01-00022-67/2008-11
od 19/03/08
6099/2 od 18/12/2002
321-01-00048-27/2007-11
od 22/02/07 izmena:
321-01-00022-64/2008-11
od 26/02/08
321-02-00024-188/2006-11
od 22/11/06 izmena:
321-01-00022-145/2008-11
od 05/08/2008
321-01-00022-96/2008-11
od 07/04/2008
321-02-2-111/2004-06 od 15/09/04
6/0-03-0308/002 od 30/12/09
321-01-00048-115/2007-11
od 29/03/07 izmena
321-01-00048-115/2007-11
od 11/05/07
15.3.2017
25.11.2015
22.4.2014
22.2.2017
2.6.2013
18.12.2012
22.2.2017
22.11.2016
7.4.2018
15.9.2014
30.12.2009
29.3.2017
80
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
776
Fitoferr L-10
Fitohorm, Ma|arska, Fitohorm YU, Subotica
1436/2 od 11/12/01
11.12.2011
777
Fitofert bor super 10
Fertico, Ni{
321-02-00021-15/2005-11
od 21/02/05
21.2.2015
778
Fitohorm 55 Fe
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
1434/2 od 11/12/01
11.12.2011
779
Floravit NPK 7:8:7
Credocommerce, Novi Sad
6/0-06-099/002 od 26/04/00
26.4.2010
780
Floravit NPK 12:6:6
Credocommerce, Novi Sad
6/0-06-098/002 od 26/04/00
26.4.2010
781
Foligal Bor (|ubrivo na bazi
Galenika-Fitofarmacija, Zemun
321-01-00022-124/2008-11
20.8.2018
mikro-elemenata)
od 20/8/2008
782
Foliarel
Societa Chimca, Italija Podrum Aleksandrovi}, Topola
321-02-00021-98/2005-11
27.5.2015
od 27/05/05
783
Gen-Rame (te~no mineralno |ubrivo)
Geofin, Italija Zemqa i sunce, Zrewanin
321-02-00024-561/2006-11
22.5.2016
od 22/05/06
784
Goemar BM-86
Goemar, Francuska Vins 2000, Beograd
321-02-2-107/2004-06 od 27/08/04 27.8.2014
izmena 321-01-00022-68/2008-11
od 19/03/08
785
Gromix FDE
Lemargo, Belgija Hoya, Subotica
321-02-00024-210/2006 od 24/01/07 24.1.2017
786
Gromix MS
Lemargo, Belgija Hoya, Subotica
321-02-00024-207/2006 od 24/01/07 24.1.2017
787
Grogreen Ferral 6
Lemargo, Belgija Hoya, Subotica
321-01-00048-261/2007 od 20/11/07 20.11.2017
788
Grogreen Iron D-11
Lemargo, Belgija Hoya, Subotica
321-02-00024-209/2006 od 24/01/07 24.1.2017
789
Grogreen Zinc E-15
Lemargo, Belgija Hoya, Subotica
321-01-00048-262/2007 od 20/11/07 20.11.2017
790
Horty Fe Kelat
Hrastnik, Slovenija Hrasnik, Novi Sad
321-01-00048-146/2007-11
9.7.2017
od 09/07/07
791
Kelcare 13% Edta
Kemira, Finska Agroferticrop, Subotica
321-02-2-98/2004-06 od 26/08/04
26.8.2014
izmena: 321-01-00048-70/2007-11
od 05/03/07
792
Liquid Foliarel (|ubrivo na bazi
Societa Chimica Larderello Italija
321-01-00048-152/2007-11
10.7.2017
mikroelementa)
Podrum Aleksandrovi}, Topola
od 10/07/07
793
Lombrico Ferro (te~no |ubrivo
Pinus-TKI, Slovenija
321-01-00022-7/2008-11
17.3.2018
na bazi mikroelementa)
Pinus Plus, Novi Sad
od 17/03/2008
794
Multi Micro Borfeed (te~no |ubrivo
Naifa, Izrael
321-01-00048-62/2007-11
2.3.2017
na bazi mikroelemenata)
Zeleni hit, Beograd
od 02/03/07
795
Multi Micro Comb
Naifa, Izrael Zeleni hit, Beograd
321-01-00048-59/2007-11
2.3.2017
od 02/03/07
796
Multi micro Fe 6% EDDHA
Haifa Chemicals, Izrael Zeleni hit, Beograd
321-02-00021-190/2005-11
13.1.2016
od 13/01/06
797
Sequestren 138 Fe 100 SG
Syngenta, [vajcarska Syngenta Yugoslavia, Beograd
4106/2 od 21/11/02
21.11.2012
798
Sequelane Fe 63, 8
„DIACHEM” S.p.A., Italija
321-01-00048-39/2007-11
14.2.2017
Agrovojvodina Komercservis, Subotica
od 14/02/07
799
Super elements 1
Phytothreptiki, Gr~ka Agro Spektar Plus, Para}in
321-01-00048-274/2007-11
18.12.2017
od 18/12/07
800
Transferrin 3CA
Future-Tense, Izrael Magan-YU, Subotica
321-02-00021-42/2005-11
9.3.2015
od 09/03/05
801
Ultraferro
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, [panija
321-02-2-98/2004-06 od 26/08/2004 26.8.2014
Agroferticrop, Subotica
izmena: 321-01-00022-122/2008-11
od 02/06/2008
802
Wuxal Extra Como
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
321-02-2-150/2004-06 od 01/12/04 1.12.2014
803
Wuxal Magnesium
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
321-02-00024-129/2006-11
23.10.2016
od 23/10/06
804
Wuxal Zinc
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
321-02-00024-130/2006-11
23.10.2016
od 23/10/06
\UBRIVA NA BAZI SEKUNDARNIH ELEMENATA
805
Brexil Mg
VALAGRO, Italija ELIXIR GROUP, [abac
806
Epso Top (magnezijujm sulfat)
K+S Kali, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
321-02-2-44/2004-06 od 15/06/2004
izmena: 321-01-00022-51/2008-11
od 27/02/2008
321-02-00021-200/2005-11
od 24/01/06 izmena
321-01-00048-102/2007-11
od 02/03/07
321-01-00048-213/2007-11
od 19/09/07
321-02-00021-210/2005-11
od 01/02/06 izmena:
321-02-00024-42/2006-11
od 10/04/061432/2 od 11/12/01
Fitohorm, Ma|arska Fitohorm YU, Subotica
1433/2 od 11/12/01
11.12.2011
Haifa Chemicals, Izrael
Zeleni hit, Beograd
DP [email protected], Kru{evac
@upa, Kru{evac
Goemar, Francuska Vins 2000, Beograd
Goemar, Francuska Vins 2000, Beograd
Hrastnik, Slovenija
Hrastnik doo, Novi Sad
Azotara, Subotica
321-01-00048-61/2007-11
od 02/03/07
6/0-03-0307/002 od 30/12/99
6/0-03-0306/002 od 30/12/99
321-02-2-133/2004-06 od 24/11/04
321-02-2-134/2004-06 od 24/11/04
321-01-00048-185/2007-11
od 09/07/07
6/0-03-258/002 od 30/12/99
2.3.2017
YARA, Norve{ka Agroferticrop, Subotica
321-02-00021-209/2005-11
od 01/02/06
321-02-00021-210/2005-11
od 01/02/06 izmena:
321-02-00024-42/2006-11
od 10/04/06
321-02-00021-178/2005-11
od 29/12/05
321-01-00048-228/2007-11
od 14/11/07
1.2.2016.
Neochimiki, Beograd
Agroferticrop, Subotica
816
Fitohorm 24 Mg (|ubrivo na bazi
sekundarnog elementa)
Fitohorm 40 Ca (|ubrivo na bazi
sekundarnog elementa)
Poly Ca – LSA (te~no |ubrivo na bazi
sekundarnih elemenata)
Fermazin (specijalno Zn, Mg |ubrivo)
Fertimag (specijalno Mg |ubrivo)
Fruton
Fruton Combi
Horty Ca Bio WP (|ubrivo na bazi
sekundarnih elementa)
Multifert Univerzal (specijalno
NPK |ubrivo sa primesama S, Ca i Mg
i mikro-elemenata)
Magnezijum sulfat
817
Magnezijum sulfat
K+S KALI, Nema~ka Agroferticrop, Subotica
818
Matox 01 (kalcijumovo |ubrivo
i oplemewiva~ zemqi{ta)
Symbo Ca (kalcijum nitrat)
Marko Todorovi}, Para}in
807
808
809
810
811
812
813
814
815
819
Luxembourg Industries, Izrael Luxembourg, Novi Sad
15.6.2004.
24.1.2016
19.9.2017
1.22016.
11.12.2011
30.12.2009
30.12.2009
24.11.2014
24.11.2014
9.7.2017.
30.12.2009
1.2.2016.
29.12.2015
14.11.2017
7. april 2009.
Broj 24
81
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NEORGANSKI OPLEMEWIVA^ ZEMQI[TA
820
Fertdolomit granulirani
(neorganski oplemwiva~ zemqi{ta)
Petrokemija, Hrvatska
Petrokemija, Novi Sad
821
Kalcifert (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Kalcifert-Jaz (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Kalcin-Ca (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Kalcinexe-JD (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Karbonal-V (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Kre~njak (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Kre~njak (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Litho KR+ (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Mahnezijumovo |ubrivo (neorganski
oplemewiva~ zemqi{ta)
Megagreen (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Mineral Fert-Ca (neorganski
oplemewiva~ zemqi{ta)
Wival-Sa (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
Physiomax 975 (neorganski
oplemewiva~ zemqi{ta)
Plodozor (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
PRP Boden (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
Zeofert 1:0, 5:1 (neorganski
oplemewiva~ zemqi{ta)
Zeoplant R (neorganski oplemewiva~
zemqi{ta)
28.7.2016
Miocen, Vaqevo
321-02-00024-72/2006-11
od 28/07/06 izmena
321-01-00022-31/2008-11
od 21/02/2008
321-02-13-86/2003-04 od 14/01/04
Zorka Nemetali, [abac
321-02-2-37/2004-06 od 13/04/04
13.4.2014
Fabrika kre~a Zagra|e, Bor
321-02-2-27/2004-06 od 22/04/04
22.4.2014
Jelen Do, Jelen Do
321-02-2-88/2004-06 od 15/06/04
15.6.2014
Ven~ac, Aran|elovac
321-02-2-21/2004-06 od 13/04/04
13.4.2014
JSP „KOMOFOR”, Aran|elovac
6.6.2016
Dru{tveno preduze}e za puteve Zaje~ar, Zaje~ar
321-02-00024-71/2006-11
od 06/06/06
321-02-2-88/2004-06 od 15/06/04
Latertre, Francuska
Ravita, Beograd
Industrias Abonorg., Venecuela
Euro-Point, Novi Sad
Tribo min, Hrvatska
Energetix, Zemun
Minerali Nemetali, Vrawska Bawa
321-02-00024-131/2006-11
od 27/10/06
321-02-00024-84/2007-11
od 17/07/06
321-02-00024-165/2006-11
od 23/10/2006
321-02-2-95/2004-06 od 15/06/04
27.10.2016
Srpska fabrika stakla, Para}in
321-02-2-93/2004-06 od 15/06/04
15.6.2014
Timac Ago, Austrija
Timac Agro Balkans, Novi Sad
Zorka-Mineralna |ubriva, [abac
321-01-00022-126/2008-11
od 06/10/08
321-02-13-2/2003-04 od 18/04/03
6.10.2018
Procedes Roland Pigeon, Francuska
Bonida Agrar, Novi Sad
9.5.2017
Nemetali, Vrawska Bawa
321-01-00048-168/2007-11
od 09/05/07 izmena:
321-01-00048-168/2007-11
od 13/09/07
6/0-03-0251/002 od 30/12/99
DP „Nemetali”, Vrawska Bawa
6/0-03-0252/002 od 30/12/99
30.12.2009
14.1.2014
15.6.2014
17.7.2017
23.10.2016
15.6.2014
18.4.2013
30.12.2009
ORGANSKA \UBRIVA I ORGANSKI OPLEMEWIVA^ ZEMQI[TA
838
839
Agro-Gen (organsko |ubrivo)
Biolife 8 (organsko te~no |ubrivo)
Eko-Natura-Hipokratika-Sunce, Kragujevac
Siffert Italija Mand`a Sa{a, Stopawa
840
841
DCM eko mix 1 NPK 9:3:3
(organsko |ubrivo)
Ekosoil (organsko |ubrivo)
DCM, Belgija
HOYA, Subotica
Poqoprivredno gazdinstvo Miti}, Ni{
842
843
Fertor (organsko |ubrivo)
Glistenjak (organsko |ubrivo)
Memon BV, Holandija Agrofertcrop, Subotica
Tehum, Zvizdar
844
845
846
847
848
849
Grobel NPK 5:3, 5:9 +4 MgO/ 38%
organske materije, organsko |ubrivo
Humel (organsko |ubrivo)
Humisol (organsko |ubrivo)
Humotop (organsko |ubrivo)
Lumbrikus-H (organsko |ubrivo)
Plantella organik (organsko |ubrivo)
DCM Grobbendonk, Belgija
HOYA, Subotica
Ekohumus, Kikinda
Nomit, Sremska Mitrovica
Matroz Korohumus, Sremska Mitrovica
PIK Zemun, Zemun
Unichem, Slovenija Pal Proprom, Zemun
850
Royal Ofert (organsko |ubrivo)
„Altamed” doo, Beograd
851
852
853
854
Siforga (organsko |ubrivo)
Treset (organsko |ubrivo)
Zlatni humus (organsko |ubrivo)
Dallas hum-D1-10 (organski
oplemewiva~ zemqi{ta)
Ekohumus (organski oplemewiva~
zemqi{ta)
Humovit (organski oplemewiva~
zemqi{ta)
Humus plus (organski oplemewiva~
zemqi{ta)
Iwe (organski oplemewiva~ zemqi{ta)
Terrasan Blumenerde (organski
oplemewiva~ zemqi{ta)
Memon BV, Holandija AgroFertiCrop, Subotica
Iva Agrar, Lajkovac
Eko-Natura-Hipokratika-Sunce, Kragujevac
Jelak, Tutin
1438/2 od 11/12/01
321-02-00024-99/2007-11
od 05/10/06
321-01-00022-129/2008-11
od 09/9/2008
321-02-00021-9/2005-11
od 21/02/2005
321-02-13-64/2003-04 05/12/03
321-02-00021-91/2005-11
od 18/05/05
321-02-00021-75/2008-11
od 13/05/2008
321-02-00021-7/2005-11 od 27/01/05
6/0-03-0296/002-2002 od 18/12/02
6/0-03-0297/002-2002 od 18/12/02
6/0-06-086/002 od 10/04/00
321-02-13-12/2003-04 od 02/06/03
izmena: 321-02-00021-62/2005-11
od 22/03/2005
321-02-2-90/2004-06 od 23/07/04
izmena 321-01-00022-171/2008-11
od 28/11/08
321-02-13-63/2003-04 od 05/12/03
1486/2 od 19/11/01
6/0-03-0290/002 od 30/12/99
321-02-13-75/2003-04 od 08/01/04
EKO Zlatar, Nova Varo{
321-02-13-30/2003-04 od 15/07/2003 15.7.2013
Farmerkop, Qig-Bran~i}
2534/2 od 10/04/02
10.4.2012
Biqana, Nova Varo{
321-02-00021-29/2005-11
od 23/02/2005
6/0-06-222/002 od 04/12/00
321-02-00021-128/2005-11
od 03/10/05 izmena:
321-02-00024-164/2006-11
od 05/10/06
321-02-00024-39/2006-11
od 08/06/06 izmena:
321-01-00022-55/2008-11
od 27/02/08
6/0-06-223/002 od 04/12/00
23.2.2015
855
856
857
858
859
Eko-Natura-Hipokratika-Sunce, Kragujevac
Terrasan, Nema~ka
Seme, Beograd
860
Viva (organski oplemewiva~ zemqi{ta) Valagro, Italija Elixir Group, [abac
861
Zlatno inje (organski oplemewiva~
zemqi{ta)
Eko-Natura-Hipokratika-Sunce, Kragujevac
11.12.2011
5.10.2016
9.9.2018
21.2.2015
5.12.2013
18.5.2015
13.5.2018
27.1.2015
18.12.2012
18.12.2012
10.4.2010
2.6.2013
23.7.2014
5.12.2013
19.11.2011
30.12.2009
8.1.2014
4.12.2010
3.10.2015
8.6.2016
4.12.2010
82
Broj 24
7. april 2009.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
\UBRIVA I OPLEMEWIVA^I ZEMQI[TA ME[ANOG (ORGANSKO-NEORGANSKOG) POREKLA
862
Actiwave (te~no organsko-neorgansko
|ubrivo)
Valagro, Italija
Elixir Group, [abac
863
Best 20:20:20 + ME
(organsko-neorgansko |ubrivo)
Floragard Rhododendrondunger
(organo mineralno |ubrivo)
Phytothreptiki, Gr~ka
Agro Spektar Plus, Para}in
Floragard, Nema~ka
Promil sistem, Beograd
865
Floragard Rosendunger
(organo mineralno |ubrivo)
Floragard, Nema~ka
Promil sistem, Beograd
866
Floragard Tannendunger
(organo mineralno |ubrivo)
Floragard, Nema~ka
Promil sistem, Beograd
867
Floragard Universal Blumendunger
(organo mineralno |ubrivo)
Floragard, Nema~ka
Promil sistem, Beograd
868
Kendal (organsko neorgansko |ubrivo)
Valagro, Italija Elixir Group, [abac
869
Megafol – te~no organsko-neorgansko
|ubrivo
Valagro, Italija
Elixir Group, [abac
870
Nitro Cal-Mag (organsko-neorgansko
|ubrivo)
Radifarm (te~no organsko-neorgansko
|ubrivo)
Phytothreptiki, Gr~ka
Agro Spektar Plus, Para}in
Valagro, Italija
Elixir Group, [abac
872
Rasenlangzeitdunger Plus Humuskorn
(organo-mineralno |ubrivo)
Floragard, Nema~ka
Promil sistem, Beograd
873
Rosen Dunger Mit Guano (|ubrivo
za ru`e sa guanom-organo-mineralno
|ubrivo)
Rosen Dunger Mit Laugzeitwrkung
(|ubrivo za travwake sa produ`enim
dejstvom, organomineralno |ubrivo)
Surfinija Duger-Flussig (te~no |ubrivo
za petunije- organomineralno |ubrivo)
Terra 10:10:10+2%MgO +20%O.M.
(organsko neorgansko |ubrivo)
Terrasan, Nema~ka
Seme, Beograd
877
Bactofil- A (mikrobiolo{ko |ubrivo)
Biofil, Ma|arska AS Union, Subotica
878
Bactofil- A 10 (mikrobiolo{ko |ubrivo)
Biofil, Ma|arska AS Union, Subotica
879
Bactofil B (mikrobiolo{ko |ubrivo)
Biofil, Ma|arska AS Union, Subotica
880
881
Bactofil V-10 (mikrobiolo{ko |ubrivo)
BioActive (mikrobiolo{ko |ubrivo)
Biofil, Ma|arska AS Union, Subotica
Vestal Chimca Italiana, Italija West Chemie, Beograd
882
Biofor Plus (mikrobiolo{ko |ubrivo
za suncokret, kukuruz i p{enicu)
Biofor soya (mikrobiolo{ko |ubrivo
za soju)
Bioselfix (mikrobiolo{ko azotno |ubrivo)
Gala azotofiksin (mikrobiolo{ko |ubrivo)
Mikro-Vital (bakterijsko |ubrivo)
YU-ulje COOP, Beograd u saradwi sa
Poqoprivredni fakultet, Zemun
YU-ulje COOP, Beograd u saradwi sa
Poqoprivredni fakultet, Zemun
INR Uljarice, Beograd
Institut za zemqi{te, Beograd
Bio-mikro, Ma|arska Bio-Nat-YU 2002, Subotica
892
893
NS-Betafixin (mikrobiolo{ko |ubrivo
za {e}ernu repu)
NS-Nitragin (mikrobiolo{ko azotno
|ubrivo za gra{ak)
NS-Nitragin (mikrobiolo{ko azotno
|ubrivo za lucerku)
NS-Nitragin (mikrobiolo{ko azotno
|ubrivo za pasuq i boraniju)
NS-Nitragin (mikrobiolo{ko azotno
|ubrivo za soju)
Phylazonit (mikrobiolo{ko |ubrivo)
Slavol (mikrobiolo{ko |ubrivo za povr}e)
894
Basfoliar Combi Stipp
Compo GmbH, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
895
Basfoliar 36 Extra
Compo GmbH, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
864
871
874
875
876
Terrasan, Nema~ka Seme, Beograd
321-01-00048-29/2007-11
od 22/02/07 izmena
321-01-00022-61/2008-11
od 26/02/08
321-01-00048-111/2007-11
od 28/03/07
321-02-00021-37/2005-11
od 03/03/2005 izmena
321-01-00022-84/2008-11
od 04/03/08
321-02-13-33/2003-04 od 31/07/03
izmena 321-01-00022-83/2008-11
od 04/03/2008
21-02-13-32/2003-04 od 31/07/03
izmena 321-01-00022-82/2008-11
od 04/03/2008
321-02-13-32/2003-04 od 31/07/03
izmena 321-01-00022-81/2008-11
od 04/03/08
321-01-00048-32/2007-11
od 22/02/07 izmena
321-01-00022-63/2008-11
od 26/02/08
321-02-00024-40/2006-11
od 08/06/06 izmena:
321-01-00022-56/2008-11
od 27/02/08
321-01-00048-112/2007-11
od 28/03/07
321-01-00048-30/2007-11
od 13/03/07 izmena
321-01-00022-62/2008-11
od 26/02/08
321-02-2-91/2004-06 od 09/06/2004
izmena 321-01-00022-85/2008-11
od 04/03/2008
321-02-2-29/2004-06 od 26/04/04
izmena: 321-02-00024-144/2006-11
od 05/10/06
321-02-2-31/2004-06 od 23/04/04
22.2.2017
Terrasan, Nema~ka Seme, Beograd
321-02-2-30/2004-06 od 26/04/04
26.4.2014
Phytothreptiki, Gr~ka
AgroFertiCrop, Subotica
321-01-00048-78/2007-11
od 13/02/07
13.2.2017
1934/2 od 10/04/02 dopuna:
1934/4 od 30/12/02
321-02-2-138/2004-06 od 04/01/05
izmena: 321-02-00021-3/2005-11
od 29/03/2005
1392/2 od 10/04/02 dopuna:
1392/4 od 30/12/02
321-02-2-139/2004-06 od 04/01/05
321-01-00048-258/2007-11
od 16/01/2008
321-02-2-36/2004-06 od 7/08/04
30.12.2012
28.3.2017
3.3.2015
31.7.2013
31.7.2013
31.7.2013
22.2.2017
08.6.2016
28.3.2017
13.3.2017
9.6.2014
26.4.2014
23.4.2014
MIKROBIOLO[KA \UBRIVA
883
884
885
886
887
888
889
890
891
4.1.2015
30/12/2012
4.1.2015
16.1.2018
27.8.2014
321-02-2-35/2004-06 od 27/8/2004
27.8.2014
26.12.2011
10.4.2010
9.2.2015
Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
2626/2 od 26/12/01
6/0-06-088/002 od 10/04/00
321-02-00021-20/2005-11
od 09/02/2005
36/2003-04321-02-13 od 20/08/03
Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
6/006-101/002 od 10/04/00
10.4.2010
Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
6/006-102/002 od 10/04/00
10.4.2010
Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
6/006-103/002 od 10/04/00
10.4.2010
Nau~ni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
6/0-06-104/002 od 10/04/00
10.4.2010
Phylaxia Pharma, Ma|arska TISA, Novi Kne`evac
AGROUNIK, Beograd
321-02-13-35/2003-04 od 20/08/03
321-02-00021-17/2005-11
od 08/02/05
20.8.2013
08/02/2015
321-02-00021-37/2005-11
od 03/03/2005 izmena:
321-01-00048-12/2007-11
od 15/01/07
321-02-00021-151/2005-11
od 14/10/05 izmena:
321-01-00048-13/2007-11
od 15/01/07
3.3.2015
20.8.2013
OSTALA \UBRIVA
14.10.2015
7. april 2009.
Broj 24
83
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
2
3
4
5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
896
Basfoliar Activ
Compo GmbH, Nema~ka Mineral Pro, Beograd
321-02-00021-155/2005-11
od 14/10/05 izmena:
321-01-00048-14/2007-11
14.10.2015
od 15/01/07
897
Biosend Ca-Mg
SIFFER, Italija Mand`a-Sa{a, Stopawa
321-02-00021-205/2005-11
17.1.2016
od 17/01/06
898
Bitter Mag
Haifa Chemicals, Izrael Zeleni hit, Beograd
321-02-00021-191/2005-11
13.1.2016
od 13/01/06
899
Biosalin-Granulat
Salinen, Austrija Biotek, Kru{~i}
4093/2 od 10/07/02
10.7.2012
900
Biomit Plussz (te~no |ubrivo)
Ponton, Ma|arska Agrar, Horgo{
2505/3 od 09/09/02
9.9.2012
901
Bluh-Fix Blumenerde (zemqa za cve}e)
Terrasan, Nema~ka Seme, Beograd
321-02-2-78/2004-06 od 23/08/04
23.8.2014
902
Calabit C
Valagro, Italija Elixir Group, [abac
321-02-2-45/2004-06 od 15/06/2004 15.6.2014
izmena 321-01-00022-50/2008-11
od 27/02/08
903
Crescal Fe
Aglukon, Nema~ka Chemical Agrosava, Beograd
6099/2 od 18/12/02
18/12/2012
904
Fertimag (specijalno Mg |ubrivo)
@upa, Kru{evac
6/0-03-0306/002 od 30/12/99
30.12.2009
905
Fertina M- za travwake i suzbijawe
Petrokemija, Hrvatska
321-02-00024-62/2006-11
2.2.2017
mahovine
Petrokemija, Novi Sad
od 02/02/07
906
Fertina B- rastvor bora (te~no |ubrivo)
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3572/2 od 19/08/02
19.8.2012
907
Fertina Ca za jabuke i kru{ke
Petrokemija, Hrvatska
3577/2 od 19/08/02
19.8.2012
(te~no |ubrivo)
Petrokemija, Novi Sad
908
Fertina Ca za paradajz i papriku
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
3576/2 od 19/08/02
19.8.2012
(te~no |ubrivo)
Petrokemija, Hrvatska Petrokemija, Novi Sad
321-02-2-111/2004-06 od 15/09/04 15.9.2014
909
Fertina Fe (te~no |ubrivo)
910
Fertizin (specijalno Zn |ubrivo)
@upa, Kru{evac
6/0-03-0308/002 od 30/12/99
30.12.2009
911
Fertilin sa kalcijumom
Zorka-Za{tita biqa, [abac
321-02-2-55/2004-06 od 11/05/04
11.5.2014
912
Fertil Azot sa 25% N (azotno |ubrivo)
Fertil, Ba~ka Palanka
321-02-00024-196/2006-11
19.12.2016
od 19/12/06
913
Fitofert Liquid 5:8:8
Fertiko, Ni{
321-02-00021-14/2005-11
17.2.2015
od 17/02/05
914
Fitofert Liquid 12:4:6
Fertiko, Ni{
321-02-00021-13/2005 od 17/02/05 17.2.2015
915
Fitofert Combivit
Fertiko, Ni{
321-02-00021-108/2005-11
6.6.2015
od 06/06/05
Terrasan, Nema~ka Seme, Beograd
321-02-2-33/2004-06 od 26/04/04
26.4.2014
916
Gartenkalk (ba{tenski kre~wak)
917
Gen-Rame (te~no mineralno |ubrivo)
Geofin, Italija Zemqa i Sunce, Zrewanin
321-02-00024-561/2006-11
22.5.2016
od 22/05/06
918
Humikal Univerzal PP
AGA 2, Senta
3292/3 od 04/12/02
4.12.2012
919
Ival
Iva Agrar, Lajkovac
7156/2 od 30/12/02
30.12.2012
920
Oligogreen
Green Has, Italija Podrum Aleksandrovi}, Topola
321-02-00021-97/2005-11
24.5.2015
od 24/05/05
921
Sal-Ca (folijarno |ubrivo)
@upa, Kru{evac
6/0-03-0309/002 od 30/12/99
30.12.2009
922
Surfinija Duger-Flussig
Terrasan, Nema~ka Seme, Beograd
321-02-2-30/2004-06 od 26/04/04
26.4.2014
(te~no |ubrivo za petunije)
923
Herbastop
Top Agri, Italija Kraqevska Prepelica, Doroslovo
2474/2 od 18/12/02
18.12.2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Ovim spiskom zamewuje se Spisak sredstava za ishranu biqa za koje va`e dozvole za stavqawe u promet („Slu`beni glasnik RS”, broj 14/08).
3. Ovaj spisak objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije”.
Broj 401-00-00214/2009-09
U Beogradu, 27. februara 2009. godine
Ministar,
dr Sa{a Dragin, s.r.
FONDOVI
Na osnovu ~lana 3. Pravilnika o dru{tvenom standardu korisnika penzija Republi~kog fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe („Slu`beni glasnik RS”, broj 29/08),
Upravni odbor Republi~kog fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe, na sednici od 27. marta 2009. godine,
doneo je
ODLUKU
o izdvajawu sredstava za rehabilitaciju
korisnika penzija za 2009. godinu
á
Ovom odlukom izdvajaju se sredstva u iznosu od
261.235.000,00 dinara za finansirawe tro{kova rehabilitacije korisnika penzija Republi~kog fonda za penzijsko
i invalidsko osigurawe (u daqem tekstu: Fond).
áá
Sredstva od 261.235.000,00 dinara izdvajaju se za:
– korisnike penzija iz kategorije osiguranika zaposlenih 241.535.000,00 dinara,
– korisnike penzija iz kategorije samostalnih delatnosti 18.350.000,00 dinara,
– korisnike penzija iz kategorije poqoprivrednika
1.350.000,00 dinara.
ááá
Sredstva iz ta~ke 2. ove odluke raspore|uju se po filijalama Fonda, srazmerno broju korisnika penzija po op{tinama na podru~ju filijale na dan 1. januara 2009. godine.
Raspored sredstava po op{tinama na podru~ju filijale sa~iwava Direkcija Fonda i dostavqa filijalama pre
raspisivawa oglasa za podno{ewe prijava za upu}ivawe na
rehabilitaciju korisnika penzija za 2009. godinu.
áâ
Izuzetno od ~lana 4. stav 2. Pravilnika o dru{tvenom
standardu korisnika penzija Republi~kog fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe, Fond snosi tro{kove rehabilitacije korisnika penzija u celini prema ceni bolni~kog dana, koje je za zdravstvene ustanove utvrdio nadle`ni organ Republi~kog zavoda za zdravstveno osigurawe
na dan dono{ewa ove odluke, uve}anoj za 20%.
Download

1. Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i