Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN 25)
AVQM - montaža u povratni i napojni vod
Opis
Regulatori se koriste zajedno sa sledećim Danfoss
elektromotornim pogonima:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 sa
povratnom oprugom
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL sa
ograničenjem obrtaja
AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 se mogu kombinovati samo
sa AVQM DN 15 regulatorom.
1)
AVQM u kombinaciji sa AMV(E) 13, AMV(E) 23
(SL) ili AMV(E) 33 (SL) usklađen je sa standardom
DIN 32730.
AVQM je samoaktivirajući regulator protoka sa
integrisanim regulacionim ventilom za korišćenje
u sistemima daljinskog grejanja. Regulator se zatvara
kada je zadati maksimalni protok prekoračen.
U kombinaciji sa Danfoss elektromotornim
pogonima AMV(E) njime može upravljati ECL
elektronski regulator.
Najznačajniji podaci:
• DN 15-50
• kVS 0,4-25 m3/h
• Opseg protoka: 0,015-15 m3/h
• PN 25
• Limiter protoka Δp: 0,2 bar
• Temperatura:
- Voda / rastvor glikola (max. 30%): 2 …150 °C
• Način povezivanja:
- spoljni navoj na kućištu regulatora (zavarivi,
navojni ili prirubnički priključci koji služe za
spajanje sa cevovodom)
- Prirubnice
AVQM ima regulacioni ventil sa podesivim limiterom
protoka, vezu sa elektromotornim pogonom
i pogonom sa jednom regulacionom membranom.
Naručivanje
Primer:
Regulator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom, DN 15;
kVS 1,6; PN 25; prigušnica protoka
Δp 0,2 bar; tmax 150 °C; spoljni navoj
- 1× AVQM DN 15 regulator
Kod Br: 003H6748
Opcija:
- 1× Priključci: holender sa cevnim
nastavkom za zavarivanje
Kod Br: 003H6908
Regulator će biti isporučen kompletno,
uključujući i impulsnu cev između
ventila i pogona. Elektromotorni
pogon AMV(E) mora biti posebno
naručen.
DEN-SMT/SI
AVQM Regulator
Slika
DN
kVS
(mm)
(m3/h)
Priključak
Kod Br.
003H6746
0,4
003H6747
1,0
15
1,6
G¾A
003H6749
2,5
4,0
003H6748
Cilindrični spoljni navoj
prema
ISO 228 / 1
003H6750
20
6,3
G1A
003H6751
25
8,0
G 1¼ A
003H6752
32
12,5
G 1¾ A
003H6753
40
16
G2A
003H6754
50
20
G 2½ A
32
12,5
40
20
50
25
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
Prirubnice PN 25,
prema EN 1092-2
003H6755
003H6756
003H6757
003H6758
1
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
Naručivanje (nastavak)
Pribor
Slika
Oznaka tipa
Priključci: holender sa cevnim
nastavkom za zavarivanje
DN
Priključak
Kod Br.
15
003H6908
20
003H6909
25
003H6910
-
32
003H6911
003H6912
40
003H6913
50
15
Priključci: holender sa cevnim
nastavkom i spoljnim navojem
20
25
R½
Konusni spoljni navoj prema
EN 10226-1
32
Priključci: holender
sa prirubnicom
R¾
003H6903
R1
003H6904
R 1¼
003H6905
003H6915
15
20
003H6902
003H6916
Prirubnice PN 25, prema EN 1092-2
003H6917
25
Servisna oprema
Slika
Oznaka tipa
DN
15
Umetak ventila
20
2
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
003H6861
1,0
003H6862
1,6
003H6863
2,5
003H6864
4,0
003H6865
6,3
003H6866
25
8,0
003H6867
12,5 / 16 / 20 / 25
003H6868
Umetak regulacionog ventila
Pogon
Kod Br.
0,4
32 / 40 / 50
15
Oznaka tipa
kVS (m3/h)
0,4
003H6878
1,0
003H6879
1,6
003H6880
2,5
003H6881
4,0
003H6882
20
6,3
003H6883
25
8,0
003H6884
32 / 40 / 50
12,5 / 16 / 20 / 25
003H6885
∆p opsega podešavanja (bar)
Kod Br.
0,2
003H6841
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
Tehnički podaci
Ventil
Nominalni preènik
DN
Opseg
protoka
Qmin na ∆pb 1) = 0,2 bar
Qnom na ∆pb 1) = 0,2 bar
m3/h
15
25
32
2,5
4,0
6,3
8,0
12,5
0,02
0,03
0,07
0,07
0,16
0,2
0,4
0,8
0,4
0,86
1,4
2,2
3,0
3,5
8,0
10
12
-
0,9
1,6
2,4
3,5
4,5
10
12
15
1,0
0,015
0,18
-
Qmax 2) na ∆pb 1) = 0,2 bar
Hod
20
1,6
0,4
kVS vrednost
mm
5
7
Regulacioni odnos
50
0,8
10
> 1:30
Regulaciona karakteristika
Logaritamska
≥ 0,6
Faktor kavitacije z 3)
Curenje
0,02
Nominalni pritisak
PN
Maksimalni diferencijalni pritisak
bar
0,05
25
20
Medijum
16
Circulation water / glycolic water up to 30 %
PH medijuma
Min. 7, max. 10
Temperatura medijuma
o
C
2 …150
ventil
Način povezivanja
40
16 / 204) 20 / 254)
priključci
Spoljni navoj
Spolj. Navoj i prirubnica
Krajevi za zavarivanje ili prirubnièki
Var
Spoljni navoj
-
Materijali
Kućište ventila
navoj
Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
prirubnice
-
Sedište ventila
Nerđajući čelik, mat.Br. 1.4571
Pečurka ventila
Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Zaptivanje
2)
3)
4)
1)
Kovano gvožđe
EN-GJS-400-18-LT
(GGG 40,3)
EPDM
∆pb - diferencijalni pritisak na prigušnici protoka; diferencijalni pritisak na regulatoru ∆p AVQM > 0,5 bar
maksimalna brzina protoka zavisi od diferencijalnog pritiska na regulatoru
k v / kVS ≤ 0,5 na DN 25 i više
Telo povratnog ventila
Pogon
Tip
AVQM
54
Veličina pogona
cm2
Nominalni pritisak
PN
25
Diferencijalni pritisak na prigušnici protoka
bar
0,2
Materijali
Kućište
Gornje kućište pogona
Nerđajući čelik, mat. Br. 1.4301
Donje kuæište pogona
Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Membrana
Impulsna cev
DEN-SMT/SI
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
EPDM
Bakarna cev Ǿ 6 × 1 mm
3
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
Pravila primene
- Montaža u povratni vod
Direktno priključenje instalacije za grejanje
Indirektno priključenje instalacije za grejanje
Direktno priključenje instalacije za grejanje
Indirektno priključenje instalacije za grejanje
- Montaža u napojni vod
Položaj ugradnje
Za temperaturu radnog medijuma do
maksimalno 100 °C regulatori mogu biti
montirani u svim položajima.
Za visoke temperature regulatori se ugrađuju
u cevovod samo u horizontalnom položaju sa
pogonom za regulaciju diferencijalnog pritiska
orijentisanim na dole.
Elektromotorni pogon
Napomena!
Treba obratiti pažnju i na položaj prilikom instalacije
elektromotornih pogona AMV(E). Pogledajte odgovarajući
list sa podacima.
4
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
Dijagram pritisaktemperatura
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3) PN 25
CuSn5ZnPb (Rg5) PN 25
radni opseg
Maksimalno dozvoljeni radni pritisak kao funkcija temperature medijuma (prema EN 1092-2 i EN 1092-3).
Dijagram protoka
Dijagram za odabir i podešavanje
Odnos između stvarnog protoka i broja obrtaja na limiteru protoka. Dobijene vrednosti su približne.
DN 40 k vs 16; 20
DN 50 k vs 20; 25
DN 32 k vs 12,5
DN 25 k vs 8,0
DN 20 k vs 6,3
DN 15 k vs 4,0
DN 15 k vs 2,5
DN 15 k vs 1,6
DN 15 k vs 1,0
DN 15 k vs 0,4
1 = 360 º
Protok može biti podešen okretanjem zavrtnja
prigušnice protoka u smeru satne kazaljke kao što
je prikazano u ovom dijagramu
DEN-SMT/SI
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
Podešene vrednosti protoka prikazane na dijagramu
ostvaruju se pri diferencijalnom pritisku kroz prigušnicu
protoka 0,2 bar(20 kpa) i diferencijalnom pritisku kroz
regulator od 0,5 bar (50k pa) do 12 bar (1200 kpa).
5
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
Dimenzionisanje
Primer 1
Motorni regulacioni ventil (MCV) u krugu mešanja
u direktno priključenim sistemima grejanja zahteva
diferencijalni pritisak 0,2 bar (20kPa) i protok manji
od 600 l/h.
- Direktno priključenje sistema
grejanja
Dati podaci:
Qmax = 0,6 m3/h (600 l/h)
∆pmin = 0,9 bar (90 kPa)
1)
∆pkrug = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = 0,2 bar (20 kPa) odabrano
1)
Napomena:
∆pkrug u skladu je sa zahtevanim naporom pumpe
u cirkulacionom krugu za grejanje i neće biti uzet u obzir kod
dimenzionisanja AVQM.
Bitno!
Raspoloživi diferencijalni pritisak kroz regulator
mora biti min. 0,5 bar da bi se obezbedilo
njegovo korektno funkcionisanje.
Ukupan (raspoloživi) pad pritiska kroz regulator je:
∆pAVQM,A = ∆pmin
∆pAVQM,A = 0,9 bar (90 kPa)
Mogući gubici pritiska u cevima, zapornoj
armaturi, merilima toplote itd. nisu uključeni.
Biramo regulator iz dijagrama protoka, strana 5,
sa najmanjom mogućom k vs vrednosti za koju
je zadati protok (0,8 m3/h) unutar raspoloživog
opsega protoka.
kVS = 1,6 m3/h
Minimalni zahtevani diferencijalni pritisak kroz
izabrani regulator je izračunat primenom formule:
pAVQM,MIN
Qmax
k vs
2
pMCV
0,6
1,6
2
0,2
∆pAVQM,MIN = 0,34 bar (34 kPa)
∆pAVQM,A > ∆pAVQM,MIN
0,9 bar > 0,34 bar
Rešenje:
U primeru je izabran AVQM DN15, kVS vrednost 1,6;
opsega podešavanja protoka 0,03-0,9 m3/h.
krug
krug
6
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
Dimenzionisanje (nastavak)
Primer 2
Motorni regulacioni ventil (MCV) za indirektno
priključenje sistema grejanja, zahteva diferencijalni
pritisak 0,2 bar (20kPa) i protok manji od 1900 l/h.
- Indirektno priključenje
sistema grejanja
Dati podaci:
Q max = 1,9 m3/h (1900 l/h)
∆p min = 1,1 bar (110 kPa)
∆p izmenjivač = 0,1 bar (10 kPa)
∆p MCV = 0,2 bar (20 kPa) odabrano
Bitno!
Raspoloživi diferencijalni pritisak kroz regulator
mora biti min. 0,5 bar da bi se obezbedilo njegovo
korektno funkcionisanje.
Ukupan (raspoloživi) pad pritiska kroz regulator je:
∆p AVQM,A = ∆p min − ∆p izmenjivač = 1,1 − 0,1
∆p AVQM,A = 1,0 bar (100 kPa)
Mogući gubici pritiska u cevima, zapornoj
armaturi, merilima toplote itd. nisu uključeni.
Biramo regulator iz dijagrama protoka, strana 5,
sa najmanjom moguæom kVS vrednosti za koju
je zadati protok (1,9 m3/h) unutar raspoloživog
opsega protoka.
k vs = 4,0 m3/h
Minimalni zahtevani diferencijalni pritisak kroz
izabrani regulator je izračunat primenom formule:
∆pAVQM,MIN 
Qmax
k vs
2
 ∆pMCV 
1,9
4,0
2
 0,2
∆p AVQM,MIN = 0,43 bar (43 kPa)
∆p AVQM,A > ∆p AVQM,MIN
1,0 bar > 0,43 bar
Rešenje:
U primeru je izabran AVQM DN15, kVS vrednost 4,0,
opsega podešavanja protoka 0,07-2,4 m3/h.
izmenjivač
izmenjivač
DEN-SMT/SI
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
7
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
Presek
1.
2.
3.
4.
5.
Umetak regulacionog ventila
Podesiva prigušnica protoka
Kućište ventila
Umetak ventila
Pečurka ventila rasterećena
od pritiska
6. Vreteno ventila
7. Ugraðena opruga za
regulaciju protoka
8. Vod
9. Regulaciona membrana
10. Priklučna navrtka
11. Gornje kućište membrane
12. Donje kućište membrane
13. Impulsna cev
14. Kompresiona spojnica
za impulsnu cev
Funkcionisanje
Protok fluida kroz podesivu prigušnicu protoka
izaziva pad pritiska na njoj. Nastali pritisci prenose se
kroz impulsnu cev i vod u vretenu pogona do komora
pogona bez pomoćne energije delujući rezultantnom
silom na membranu pogona. Limitiranje protoka,
odnosno održavanje konstantnog diferencijalnog
pritiska kroz prigušnicu, vrši se pomoću ugrađene
opruge za regulaciju protoka.
Elektromotorni pogon može svojim dejstvom da
menja protok od nule do maksimalno podešenog
protoka, zavisno od opterećenja.
Podešavanja
Podešavanje protoka
Limitiranje maksimalnog protoka radi se
podešavanjem pozicije prigušnice regulatora.
Podešavanje može biti izvršeno korišenjem
dijagrama za podešavanje protoka i/ili pomoću
merila toplote.
8
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
Dimenzije
AMV(E) 10 + AVQM (DN 15)
AMV(E) 13 + AVQM (DN 15)
AMV 150 + AVQM (DN 15)
AMV(E) 2. / 3. + AVQM (DN 15-50)
DN
15
20
25
32
40
50
L
65
70
75
100
110
130
L1
-
-
-
180
200
230
H
109
109
109
150
150
150
AMV(E) 10
307
-
-
-
-
-
AMV(E) 13
304
-
-
-
-
-
317
317
320
375
375
375
-
-
-
390
390
390
H* AMV(E) 2. / 3. (navoj)
mm
AMV(E) 2. / 3. (prirubnica)
AMV 150
305
-
-
-
-
-
H1
-
-
-
150
150
150
H2
88
88
91
105
105
105
H3
-
-
-
105
105
105
3,0
3,0
3,2
5,8
5,9
6,6
-
-
-
10,3
11,8
13,9
Težina ventila (navoj)
Težina ventila (prirubnica)
DEN-SMT/SI
AMV(E) 2. / 3. +
AVQM (DN 32-50)
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
kg
9
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
Dimenzije (nastavak)
L2
d2
L1
d
R
k
L3
SW
SW
SW
DN
15
20
25
32
40
50
SW
32 (G ¾A)
41 (G 1A)
50 (G 1¼A)
63 (G 1¾A)
70 (G 2A)
82 (G 2½A)
d
21
26
33
42
47
60
R 1)
½
¾
1
1¼
-
-
L12)
130
150
160
-
-
-
131
144
160
177
-
-
L3
139
154
159
184
204
234
k
65
75
85
100
110
125
d2
14
14
14
18
18
18
n
4
4
4
4
4
4
L2
mm
Konusni spoljni navoj prema EN 10226-1
2)
Prirubnice PN 25, prema EN 1092-2
1)
10
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
DEN-SMT/SI
VD.DA.S3.45 © Danfoss 03/2012
11
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AVQM (PN 25)
12
VD.DA.S3.45
Produced by Danfoss A/S © 03/2012
Download

Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN 25)