T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
27 Eylül 2014
CUMARTESİ
Sayı : 29132
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6785
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere,
anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının
2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli
ve 7721 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
C. YILMAZ
Dışişleri Bakanı V.
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
M. ŞİMŞEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 192. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Karar Sayısı : 2014/6787
Ekli “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine
Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 3825543
sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992
tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
C. YILMAZ
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı
M. ŞİMŞEK
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
25 Eylül 2014
69471265-305-8488
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Eylül 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
26 Eylül 2014
68244839-140.03-226-487
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 25/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8488 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Eylül 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2014/6813
Ekli “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Millî
Eğitim Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 8 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
F. IŞIK
Avrupa Birliği Bakanı V.
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
E. ALA
Dışişleri Bakanı V.
F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı V.
F. ÇELİK
M. M. EKER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı V.
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE
KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme
ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz,
e) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No.
İşyeri
: 2014/79
: Atak Bilgi İşlem ve As Bucak İnş. Adi Ortaklık Girişim
Yenigün Mah. 9-A Sok. No: 2 D: 1-C Bağcılar/İSTANBUL
SGK Sicil No.
: 1188456.034
Tespiti İsteyen
: T. Sağlık-İş Sendikası
İnceleme
: Atak Bilgi İşlem ve As Bucak İnş. Adi Ortaklık Girişimi’nde
Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Darülaceze Müessese Müdürlüğü işyerinde yapılan işin ağırlıklı olarak sağlık hizmeti olduğu, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda yer aldığı tespit
edilmiştir.
Karar : Atak Bilgi İşlem ve As Bucak İnş. Adi Ortaklık Girişim işyerinde yürütülen
işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/46)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin
birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İyi Tarım Uygulamaları desteklemelerinde görev alacak
kurum ve kuruluşların belirlenmesi, İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere
destekleme ödemesi ile bu ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
eki 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlar Kurulu Kararı: 2014/6091 sayılı 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere
İlişkin Kararı,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve
ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,
d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
e) Çiftçi: İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinde tanımlanan üreticilerden meyve sebze
ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan ÇKS’ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,
f) ÇKS Yönetmeliği: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,
g) İl/ilçe müdürlükleri: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,
ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim
komisyonunu,
h) İl/ilçe tespit komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,
ı) İl/ilçe keşif komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,
i) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine göre yapılan
tarımsal faaliyeti,
j) İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği (İTUY): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği,
k) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları birimlerini,
l) İTUD: İyi Tarım Uygulamaları desteğini,
m) İTUD İcmal-1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her
köy/mahalle için çiftçi detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-1’de yer alan
belgeyi,
n) İTUD İcmal-2: İlçe müdürlükleri tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için
köy/mahalle detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,
o) İTUD İcmal-3: İl müdürlükleri tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe
detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,
ö) ÖKS: 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt
Sistemi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan örtü altı kayıt sistemini,
p) Örtü altı tarım arazisi: ÇKS’de ve Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan örtü altı kayıt sisteminde kayıtlı arazileri,
r) Örtü altı kayıt sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, Örtüaltı Üreticilerin Örtüaltı Kayıt Sisteminde yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,
s) Tarım arazisi: ÇKS’de kayıtlı olan arazileri,
ş) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
t) Yetkilendirilmiş Kuruluş: İyi Tarım Uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş tüzel kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Esasları
Ödeme yapılacak çiftçiler
MADDE 5 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler, İTUD ödemesinden yararlandırılır:
a) İTU Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde veya
örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan,
b) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2014 üretim yılında düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip olan,
c) ÇKS’de 2014 üretim yılında kayıtlı olan,
ç) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’ye kayıtlı olan,
d) Bu Tebliğde İTUD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Ödemeye esas arazi büyüklüğü
MADDE 6 – (1) Meyve sebze ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD
ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi
sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.
(2) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’ye kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu
desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.
(3) Meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara
yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.
(4) Örtü altında İTUD yapılan alanlar, ayrıca meyve sebze üretim alanlarına verilen
İTUD’dan faydalanamaz.
Ödeme miktarı
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çiftçilere;
meyve sebze üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 50 TL.’dir.
(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, örtü altı üretim alanları için dekar
başına yapılacak destekleme ödemesi 150 TL.’dir.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 8 – (1) İTUD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis
edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını
müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı İTUD İcmal1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak
olan hesaplara yapılır. Bakanlar Kurulu Kararının 12 nci maddesindeki hükmü ile çiftçilere
yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.
(2) İTUD ödeme planı, İTUD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ye girişinin
il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, ön incelemelerin ve kontrollerin tamamlanması ile Bakanlık tarafından İTUD ödemelerine ilişkin
talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevli Kurum ve Kuruluşlar, Destekleme
Başvuruları ve Askı İşlemleri
Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 9 – (1) İTUD çalışmaları; BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit
komisyonları, il/ilçe keşif komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar
tarafından yürütülür.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro
gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtü altı üretim yapan üreticilerin üretim şeklini
düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda
bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle sorumludurlar.
İTUD başvuruları ve başvuruların kabulü
MADDE 10 – (1) Çiftçilerin, 3/2/2015 tarihinden itibaren 17/3/2015 günü mesai saati
bitimine kadar Ek-4’e uygun İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
(2) Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 1/1/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında düzenlenen ve 2014 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte Ek-5’e uygun olarak yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifika ekini ibraz etmek zorundadır.
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
(3) 2014 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği
2014 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.
(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek-5 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2014 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile Ek-6’ya uygun olarak hazırlanan
ÖKS kayıt belgesi esas alınarak tanzim edilir.
(5) Örtü altı için İyi Tarım Uygulamaları desteği başvurusunda bulunan çiftçiler, ayrıca
il/ilçe müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Ek-6’ya uygun olarak hazırlanan ÖKS
belgesini başvuru dosyasında ibraz etmelidir.
(6) İl/ilçe müdürlükleri Ek-4’e uygun başvuru dilekçesi, İTU sertifikası, Ek-5 ve varsa
örtü altı üretim alanları için Ek-6 belgesi ile çiftçilerin başvurularını kabul ederek ÇKS’ye kaydeder.
(7) Bu Tebliğ kapsamında çiftçilerden talep edilen belgelerin aslının ibrazı durumunda,
bu belgenin örneği, başvuru yapılan il/ilçe müdürlükleri tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi
ile onaylanarak kabul edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "İyi Tarım Uygulamaları desteği ödemesinde esas alınmıştır" ibaresi konularak çiftçiye iade edilir.
Askı işlemleri
MADDE 11 – (1) İTUD ödeme icmalleri, il/ilçe müdürlükleri tarafından en geç
22/4/2015 tarihine kadar oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince en geç 4/5/2015 tarihine kadar
her ilçe merkezinin Ek-1’deki İTUD İcmal-1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İTUD
İcmal-1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle
on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati
tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak
itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye İTUD ile ilgili arazi
miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu
yapılmayan arazilerin eksik kısmı için İTUD ödemesi yapılmaz.
(2) İTUD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, bu itirazlar 4/5/2015 tarihi ile
28/5/2015 tarihleri arasındaki yirmi beş gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların
değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’den alınan Ek-2’deki İTUD İcmal-2’ler ilçe
müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden
alınan İTUD İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İTUD İcmal-2’si ile
ÇKS’den alınan Ek-3’deki İTUD İcmal-3’ün uyumu kontrol edilir.
(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile ÇKS’de veya ÖKS’de yapılacak
güncellemeler İTUD ödemesine esas teşkil etmez.
(4) Değerlendirme sonucunda İTUD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle
ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum
ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular
il tahkim komisyonuna gönderilir.
(5) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir.
İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEM’e gönderilir.
(6) İTUD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas
İTUD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahkim Komisyonları ve Uygulamaların Kontrolü
Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 12 – (1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış il/ilçe tahkim komisyonları, bu
Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve
karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.
(2) Komisyonlar;
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması
için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin İTUD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara
bağlar. Eğer, İTUD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla
İTUD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, İTUD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.
c) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin
zamanında ÇKS’ye ve örtü altı üretim yapan çiftçilerin bilgilerini ÖKS kayıt sistemine girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 13 – (1) İTUD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.
(2) İTUD uygulamasına ilişkin İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. İTUD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır.
Ön inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları
ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her
türlü denetime de tabidir.
(3) Ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy veya mahallelerde yapılır. Bu incelemede başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler
ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Ayrıca örtü altında üretim yaptığını beyan ederek
İTUD’dan yararlanmak üzere başvuran üreticilerin ÖKS’ye kayıtlı üretim alanları yerinde incelenir.
(4) Ön incelemelerde, İTU Yönetmeliği hükümlerince kontrol veya dönem raporları
şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçilerin incelemesi öncelikli olarak tamamlanır. Bu incelemelerde çiftçi ile
yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan
sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtların incelenmesi esastır.
(5) Ön incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit
edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda
bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler
yürütülür. İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulamalardan Yararlanamayacaklar
Uygulama dışında kalacak çiftçiler
MADDE 14 – (1) Aşağıdaki çiftçiler İTUD uygulamasından yararlanamaz:
a) ÇKS’de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
b) Örtü altı üretim yapan üreticiler için ÖKS’de kayıtlı olmayan,
c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru
yapmayan,
ç) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için
yazılı başvuru yapmayan,
d) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı
beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,
e) Kamu tüzel kişileri.
Desteklemeye tabi olmayacak araziler
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki araziler İTUD uygulaması kapsamı dışındadır:
a) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler,
b) Açık alanlarda meyve sebze üretimi dışındaki araziler, örtü altı üretiminde ise
ÖKS’ye kayıtlı olmayan araziler,
c) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,
ç) İTU sertifikası iptal edilen araziler,
d) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına
sahip olmayan çayır vasıflı araziler,
e) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna
kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan araziler,
f) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel
Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım
arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,
g) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, İTUD askı işlemleri sırasında
taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,
ğ) Keşif komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği keşif
komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından İTUD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,
h) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler,
geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 25/5/2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi
Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/22) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
27 Eylül 2014
CUMARTESİ
Sayı : 29132
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETİ
ESAS NO
: 2012/732
KARAR NO
: 2013/584
SANIK
: MINDIA GOLETIANI, RAINDI ve MZIA oğlu, 1976
GÜRCİSTAN doğumlu.
SUÇ
: Petrol Kaçakçılığı
SUÇ TARİHİ
: 2009
UYGULANAN KANUN MAD. : Petrol Piyasası Kanunu 5/1
VERİLEN CEZA MİKTARI
: 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.
SER. (CMK 231/8)
KARAR TARİHİ
: 26/11/2013
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat
çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
8480
—————
HÜKÜM ÖZETİ
: 2011/566
: 2013/12
: NARGUL GURGENIDZE, ZURAM ve MELİH kızı,
1961 BATUMİ doğumlu
SUÇ
: 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
SUÇ TARİHİ
: 08/09/2011
UYGULANAN KANUN MAD. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/5-4. cümle
VERİLEN CEZA MİKTARI
: 5 AY HAPİS (TESCİLLİ) 3160,-TL. ADLİ PARA
KARAR TARİHİ
: 14/01/2013
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat
çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
8483

ESAS NO
KARAR NO
SANIK
27/9/2014
ORTA SAYFA
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıdı teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç
piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.
Neye Göre
Son Teklif
Ebadı
Miktarı
Alınacağı
Verme Tarihi
Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)
480 mm.
1.000.000 m²
Teknik Şartname
Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)
480 mm.
400.000 m²
Teknik Şartname
Bobin Otokopi Kağıdı CF (beyaz)
480 mm.
1.000.000 m²
Teknik Şartname
Cinsi
14.10.2014
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve
Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname
bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 14/10/2014 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D: 100 Karayolu Üzeri
Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması
yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi
teklifler kabul edilmeyecektir. Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul
edilecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, İşletme satın alma konusu alımı işini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8589/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
1 ADET ELEKTRONİK SIRA ÇAĞRI, YÖNLENDİRME VE
KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 Adet
Elektronik Sıra Çağrı, Yönlendirme ve Kayıt Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 09.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8667/1-1
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
33 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla; 33 kalem muhtelif cins ve miktar büro mobilyası,
ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve genel koşullarına uygun olarak,
Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların,
şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin
ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi, genel koşulları ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale
ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 14.10.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte serbesttir.
8668/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
600 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Yargıtay Birinci Başkanlığı ihtiyacı 600 Adet Dizüstü Bilgisayar, ihtiyaç
sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 09/10/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
8669/1-1
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
PATLAYICI MADDE VE MALZEMELERİN TEMİNİ VE PATLATILMASI
HİZMETİ ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/123798
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Adresi
: Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara
Tel ve faks
: Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 384 1635
Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusu Hizmetin;
a) Niteliği, türü ve Miktarı : ELİ Müessese Müdürlüğü Soma, Deniş ve Eynez Açık Ocak
panolarında İdare tarafından hazırlanacak delikler için
gerekli patlayıcı maddelerin ve malzemelerin temini,
hazırlanması, nakli, deliklere şarj edilmesi, sıkılanması ve
patlatılması (1.950 ton ANFO, 250 ton EMÜLSİYON, JEL
BULAMAÇ (SLURRY) TİP patlayıcı) işidir.
b) Yapılacağı yer
: ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA
c) İşin Süresi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim
günü içinde yer teslimi yapılacak olup, yer teslimini
müteakip 60 (altmış) gün içinde işe başlanacaktır. İşin süresi
işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim
günüdür.
3 - İhalenin yapılacağı yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 06330
Yenimahalle Ankara (İhale Komisyonu Başkanlığı Toplantı
Salonu Kat: 2)
4 - İhale Tarih ve Saati
: 22.10.2014 - 14.00
5 - İhale Dökümanının Görülmesi ve temini:
a) İhale dökümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda
No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve
bedeli karşılığı temin edilir.
b) İhale dökümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname
satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla’da gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek
suretiyle bulunan 18.02.2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az
90 takvim günü olmalıdır.
9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir.
8670/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
KURUMUMUZ AMBARLARINDAN MÜESSESELERE, MÜESSESELER ARASI,
MÜESSESELER VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN DAHİLİNDE
MALZEME NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372.259 47 78/Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu işin adı
Birimi
Miktarı
Ortalama mesafe
Malzeme Nakli
TL/(kmxTon)
11.700 Ton
31 km
d) İşin Başlama ve bitiş tarihi
: 02.01.2015 tarihinde başlayacak olup 31.12.2015
tarihinde sona erecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 20.10.2014 Pazartesi - saat 15.00
c) Dosya no
: 1413829
d) İhale kayıt no
: 2014/117745
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütne) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise. isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
5.1.1 - Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale
idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
5.1.2 - İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.)
7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Her türlü malzeme nakli işidir.
8-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
8-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
11 - Teklifler en geç 20.10.2014 Pazartesi Günü - saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz
sorumlu değildir.
12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
8593/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 113
VİDALI TİP HAVALI KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı : Vidalı tip havalı kompresör alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/118992
Dosya no
: 1427520
1 - İDARENİN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası
: Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3 - İHALENİN:
a) Yapılacağı yer
: VİDALI TİP HAVALI KOMPRESÖR 1 adet)
: TTK. Karadon Taşkömürü İşletme Müdürlüğü ilgili iş
sahasıdır/ZONGULDAK
: İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür.
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 2
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 09.10.2014 Perşembe günü saat : 15.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
Sayfa : 114
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.3. İSO 9000 ve CE Belgesi
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat Paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 09.10.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
8591/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 115
HAVALI SOMUN SIKMA-SÖKME SETİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı : HAVALI SOMUN SIKMA-SÖKME SETİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/117823
Dosya no
: 1422517
1 - İDARENİN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
b) Telefon ve Faks numarası
: Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
c) Elektronik posta adresi
:
No: 2 67090-ZONGULDAK
Faks : 0.372 251 19 00
2 - İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Havalı somun sıkma –sökme seti; 4 kalem ( 20 adet)
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı
Muayene
ve
Tesellüm
İşleri
Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.
3 - İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: Türkiye
Taşkömürü
Kurumu
Genel
Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No: 125
b) Tarihi ve saati
ZONGULDAK
: 09/10/2014 Perşembe günü saat : 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa : 116
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat Paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi
7 - Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEYLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 09/10/2014 Perşembe günü saat 15.00'a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerim, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
8594/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
HAVA MOTORU VE EL KUMANDASI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı : HAVA MOTORU VE EL KUMANDASI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014 / 117829
Dosya no
: 1422079
1 - İDARENİN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası
: Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2- İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hava motoru ve el kumandası ; 2 kalem
b) Teslim yeri
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 180 takvim günüdür.
3 - İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 14/10/2014 Salı günü saat : 15.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa : 118
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1. ISO 9000 ve CE belgeleri.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat Paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 14/10/2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
8595/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
DÜZELTME
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel
Müdürlüğünden:
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından finanse edilen
Bursa Atıksu Projesi II
OVAAKÇA VE HASANAĞA KOLEKTÖRLERİ YAPIM İŞLERİ
(SÖZLEŞME NO: A3.4.2)
8/9/2014 tarih ve 29113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan söz konusu ihale ilanında
29/9/2014 olan Önyeterlilik Müracaat tarihi, 20/10/2014 olarak değiştirilmiştir.
8704/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Türkiye Alimler Birliği Vakfı
VAKFEDENLER: Faruk BEŞER, Nurettin YILDIZ
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/05/2014 tarih ve E. 2013/204, K. 2014/180
sayılı karar.
VAKFIN AMACI: İslami ilim ve değerlerin gelişmesi, güçlenmesi, yaygınlaşması ve
korunmasına destek olmak, sahih din anlayışına sahip nitelikli alimlarin yetişmesine katkıda
bulunmak, insanların manevi ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanmasına yardım ve rehberlik
etmek, bu alanlarda ortaya çıkan meselelere ehliyet sahibi ilim adamları tarafından çözümler
üretmek, bunlar için gereken hazırlıkları yapmak, yapılanlara destek olmak,
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL nakit
YÖNETİM KURULU: Faruk BEŞER, Nurettin YILDIZ
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiye sonunda
elde kalan değerler benzer amaçla kurulmuş bir vakfa veya kuruma devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
8662/1-1
—————
Ankara İli Çevre Koruma Vakfı Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/06/2014
tarihinde kesinleşen, 10/04/2014 tarih ve E: 2012/622, K: 2014/174 sayılı kararı gereği
dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
8664/1-1
—————
VAKFIN ADI: Merzifon Kültür Eğitim Vakfı (MEKEV)
VAKFEDENLER: Saim YAMAK, Selami SOLAK, Necati AVCI, Hami ÖNER, İsmail
ÇOKGEZEN, Tuncel AKGÜL, Mustafa ÖNCÜL.
VAKFIN İKAMETGAHI: AMASYA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Merzifon Asliye Hukuk Mahkemesinin19/09/2014 tarihinde tavzih edilen, 05/06/2014
tarih ve E: 2013/618, K: 2014/512 sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Milli, ahlaki, dini tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın
yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak, bir taraftan
Sayfa : 120
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
müspet fen bilimleriyle teçhiz, diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak
yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkanlar sağlamak, bunlarla ilgili her türlü
teşebbüslerde bulunmak, özellikle yurt içi ve yurt dışında bütün öğretim kademelerindeki
öğrencilere, akademik çalışma, ihtisas ve araştırma yapanlara hizmet vermek, öğretim ve eğitim
yapmalarında yardımda bulunmak, maddi ve manevi imkanlar sağlamak, burs, ayni ve nakdi
yardımlarda bulunmak. Vatandaşlarımıza sağlık, barınma, iaşe, eğitim ve öğretim gibi sosyal ve
kültürel ihtiyaçları karşılamak yoksullukla mücadele etmek, her türlü sportif faaliyetlerde
bulunmak, eğitim ve öğretim sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, vatandaşlarımız arasında
sosyal dayanışmayı sağlamak, Türk toplumunun ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel gelişimine
hizmet etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, verimli, etkin ve yüksek düzeyde sosyal hizmetlerin
yerine getirilmesine katkıda bulunmak, katılımcı yurt içi ve yurt dışında dinamik bir sivil toplum
hareketi oluşturmak, bu hususta, üst kuruluşlara yasal ölçüde üye olmak, vakfın gayesi ile ilgili
her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 7.000.- TL.(Yedibin Türk Lirası) Nakit ve Amasya İli, Merzifon
İlçesi, Sofular Mahallesi, 49 ada, 14 parsel sayılı 11/50 arsa paylı, 2.kat 6 numaralı dublex
dairenin Selami SOLAK’a ve Necati AVCI’ya ait 1/3 hisseleri ile 7/50 arsa paylı zemin kat 2
numaralı dublex daire ve 1. kat 4 numaralı bağımsız bölümün Selami SOLAK’a ait 1/2 hissesi.
YÖNETİM KURULU: Saim YAMAK, Selami SOLAK, Necati AVCI.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi
bir sebeple infisahı halinde bütün mal varlığı sahip olduğu bütün işletme ve tesislerle imkanlarının
nereye intikal edeceğine Yönetim Kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinden 1/5’ inin teklifi ile
2/3 karar çoğunluğu ile Mütevelli heyet kararı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile
mümkündür. Hukuken mevcudiyeti kesinlikle kalmadığı ve Mütevelli heyet teşkili
imkansızlaştığı ahvalde vakfın bütün mal varlığı Merzifon Eğitim ve Kültür Derneğine
(MERDER) kalır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
8663/1-1
—————
VAKFIN ADI: Türkiye Eğitim Sanat ve Sağlık Vakfının (kısa adı TESS Vakfı).
VAKFEDENLER: Fahrettin Koca.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.08.2014 tarih, E: 2014/267, K: 2014/262.
VAKFIN AMACI: Ülkemizdeki sağlık ve sanat eğitim seviyesinin ve kalitesinin
yükseltilmesi, sanatın sevdirilmesi, bireylerin ve toplumun sağlığının korunması için alınması
gereken önlemlerin araştırılması, bu konularda eğitim çalışmaları ve sanat etkinlikleri
düzenlenmesi, sağlık ve sanat eğitimi konusunda dünyadaki bilimsel gelişmelerin takibi ile
bunların hayata geçirilmesi.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL.
YÖNETİM KURULU: Ayhan Taştekin, Mehmet Tokmak, Ahmet Murat Bülbül, Mustafa
Özsütçü, Serdal Koca.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Kurucu’nun
uygun göreceği bir başka yere devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
8637/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 121
Dışişleri Bakanlığından:
ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I. GENEL BİLGİLER
(1) Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan
görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve
sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru
unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 40’dır. Giriş sınavını kazananların atamaları,
varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7
ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 25-26
Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri
Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye
Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.
II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 01.01.2014 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1979 ve daha sonra
doğmuş olanlar), lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için ise 01.01.2014 tarihi
itibariyle 37 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve
tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin
en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya
- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya
mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,
- 2013 veya 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) KPSS-21, KPSS-36 ve
KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak gerekmektedir.
d) Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen
taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
(2) Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve
ilk 800 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların
listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı
adreslere de yer verilecektir.
III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
(1) Giriş sınavı başvuruları 8 Ekim 2014 Çarşamba günü başlayacak ve 16 Ekim 2014
Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr
adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet
Sayfa : 122
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge
örnekleri şunlardır:
a) T.C. kimlik numarası,
b) KPSS sonuç puanının beyanı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde,
YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,
e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde,
YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
f) Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye,
finans tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla
birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip
olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti
amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda
ileteceklerdir.
(2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2012, 2013 veya
2014 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde YDS/KPDS puanı olanların sınavda ilave puan
almaya hak kazanabilmeleri için, YDS/KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla
birlikte iletmeleri gerekmektedir.
(3) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi
için, YDS/KPDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil
sınavlarından 2012, 2013 veya 2014 yıllarında alınan puanların YDS/KPDS’deki karşılıkları da
değerlendirmeye alınacaktır.
IV. SINAVIN AŞAMALARI
(1) Yazılı Sınav:
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
- Türkçe Kompozisyon
- Yabancı Dilde Kompozisyon
- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, adayın tercihine göre
İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.
c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece
Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca
veya Fransızcadan sınava girecek adaylar, İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu
adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçeden İngilizceye çeviri) en az 60 puan
almaları zorunludur.
d) Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
e) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2012, 2013
veya 2014 yılında almış olduğu YDS/KPDS puanının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda
aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2012, 2013 veya 2014 yılında
YDS/KPDS’den aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik
ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 123
- Yazılı sınava Almanca veya Fransızcadan girecek adayların, Bakanlıkça düzenlenecek
İngilizce yazılı sınavından aldıkları puanın 70’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik
ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
f) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu
aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
(2) Sözlü Sınav:
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda muhakeme, kavrayış, temsil görevine
ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile
genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle
değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular
yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan
edilecektir.
b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve e-posta numaraları üzerinden Bakanlıkla
temasa geçilmesi mümkündür.
T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat)
Balgat/Ankara
E-posta: [email protected]
8587/1-1
—— • ——
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
DUYURU
Düzce Barosu Başkanlığı’ndan alınan 13.08.2014 gün ve 448, sayılı yazıda; Neşat ve
Hayriye Oğlu, 1952 doğumlu, Trabzon İli, Maçka İlçesi; Örnekalan Köyü; Cilt No: 0042, Aile
Kütük No: 00126; Sıra No: 0006’da kayıtlı Av. Zafer BAHÇEKAPILI’nın, Baro Yönetim
Kurulu’nun 01.09.2014 gün ve 184 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince,
adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN
İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27.
maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
8653/1-1
—————
DUYURU
Isparta Barosu Başkanlığı’ndan alınan 15.05.2014 gün ve 2014/311, sayılı yazıda; Sabri
ve Fatma Oğlu, 1972 doğumlu, Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi; Çarıksaray Suvar Mah.; Cilt No:
0015, Aile Kütük No: 0053; Sıra No: 0084’de kayıtlı Av. Hüseyin BAĞCI’nın, Baro Yönetim
Kurulu’nun 06.05.2014 gün ve 2014/147 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi
gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN
İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27.
maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
8654/1-1
—— • ——
Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün: 21.04.2014 gün ve 2014/68 tarihli ceza kararı
Ali KARACAN - Sarar İlkokulu Emekli Öğretmeni
1 - 25.02.2013 tarihinde 6/B sınıfında ders işlerken 580 no'lu öğrenci Zeki Berkay
BAYDAR’ı dövdüğünüz, kaba muamelede bulunduğunuz, kaba lisan kullandığınız,
2 - 03.04.2013 tarihinde 6/C sınıfında Türkçe Dersinde 644 no’lu öğrenci Ceyhun
ORMAN’ı dövdüğünüz, kaba muamelede bulunduğunuz, kaba lisan kullandığınız, İddiaları sübut
bulmuştur. Bu eyleminizin karşılığı olarak TEVHİDEN 657 Sayılı DMK'nın 125/B-g maddesi
gereğince KINAMA cezası ile tecziye edildiniz.
7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.
8655/1-1
Sayfa : 124
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/158638
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ
KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
KAYSERİ/KOCASİNAN
Adresi
OSMAN KAVUNCU CAD.
Tel-Faks
3523302918-3523209383
Posta Kodu
38060
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BAHA HAKAN PLASTİK
MAKİNA TARIM ÜRETİM
Adı/Unvanı
PAZARLAMA SANAYİ
BARIŞ SARIYÜCE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
İSTANBUL CAD. SENA İŞ HANI
İSTANBUL CAD. SENA İŞ HANI
NO: 26/18 ULUS
NO:26/18 ULUS
ALTINDAĞ/ANKARA
ALTINDAĞ/ANKARA
-
20017718422
1310748963
-
ANKARA TİCARET ODASI
-
312515
-
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/1/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 125
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/37588
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
2’NCİ KOMANDO TUGAY
KOMUTANLIĞI
GİTYILMAZ MEVKİİ
KARACAAĞAÇ
14100
İl/İlçe
BOLU/BOLU MERKEZ
Tel-Faks
3742451130-3742451139
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ERTAŞ ÇOBAN
-
İHSANİYE MAHALLESİ ÖZLEM
Adresi
SOKAK NO:17/11
-
MERKEZ/BOLU
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
-
-
SANATKÂRLAR ODALARI
Ticaret/Esnaf Odası
Ay
-
BİRLİĞİ
Ticaret/Esnaf Sicil No.
Süresi
-
BOLU ESNAF VE
Kayıtlı Olduğu
6. Yasaklama
11389204682
14/27445
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/2/1-1
Sayfa : 126
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/102788
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ
KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
SAKARYA/ARİFİYE
Adresi
-
Tel-Faks
2642751620-2642768679
Posta Kodu
54580
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
E.M.N. MOTORLU ARAÇLAR
GIDA İNŞAAT TEKSTİL İÇ VE
Adı/Unvanı
DIŞ SANAYİ TİCARET
ESER KABA
LİMİTED ŞİRKETİ
2823 SOKAK NO:117 B BLOK K:3 2823 SOKAK NO:117 B BLOK K:3
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
D:310 CARFİ İŞ MERKEZİ 1.
D:310 CARFİ İŞ MERKEZİ 1.
SANAYİ SİTESİ / İZMİR
SANAYİ SİTESİ / İZMİR
-
27562805386
3230479869
-
İZMİR TİCARET ODASI
-
1 141461
-
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/3/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 127
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/108040
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
3’ÜNCÜ HAVA İKMAL BAKIM
MERKEZİ KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
ANKARA/ETİMESGUT
Adresi
-
Tel-Faks
3122984261-3122491182
Posta Kodu
-
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MEHMET DEMİR
-
İVEDİK ORGANİZE SANAYİ
Adresi
BÖLGESİ 1387.SOKAK NO:4
-
OSTİM YENİMAHALLE/ANKARA
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
14326206992
-
-
-
ANKARA TİCARET ODASI
-
190529
-
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/4/1-1
Sayfa : 128
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/45270
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
DİYARBAKIR TEDARİK
BÖLGE BAŞKANLIĞI
KOOPERATİFLER ELAZIĞ
CADDESİ
21100
İl/İlçe
DİYARBAKIR/YENİŞEHİR
Tel-Faks
412238414-4122244943
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MEHMET SIDDIK ÜLÜK
-
BAĞCILAR MAHALLESİ YENİ
Adresi
SEBZE HALİ KOMP. A BLOK
-
NO:34 MERKEZ/DİYARBAKIR
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
16147948112
-
-
-
Kayıtlı Olduğu
DİYARBAKIR TİCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYİ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
21839
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
-
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/5/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 129
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/48373
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
GAZİLER CADDESİ / 1420
SOKAK 1/3
35128
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
RAMAZAN BAHADIR
-
VANGÖLÜ GIDA
TOPTANCILAR SİTESİ
Adresi
-
EDREMİT YOLU KİREMİT ADA
A BLOK NO:70 MERKEZ/VAN
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
36760464196
-
1310092292
-
Kayıtlı Olduğu
VAN TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
10921/VAN
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
-
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(..)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/6/1-1
Sayfa : 130
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/13153
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
GÜLHANE ASKERİ TIP
AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI
GN. DR. TEVFİK SAĞLAM
CADDESİ
-
İl/İlçe
ANKARA/KEÇİÖREN
Tel-Faks
3123042421-3123042250
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KALE YEM SANAYİ VE
KALECİK UN VE İRMİK SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANONİM ŞİRKETİ
SAMANYOLU CADDESİ
Adresi
ADALARARASI SOKAK
YEŞİLYURT MAHALLESİ NO:1
NO:12/C İSKİTLER
KALECİK/ANKARA
ALTINDAĞ/ANKARA
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
-
-
4910090584
4910023990
ANKARA TİCARET ODASI
ANKARA TİCARET ODASI
148099
86-KALECİK
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(..)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/7/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 131
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/31175
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
ADANA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
RESATBEY MAH. ORDU CAD.
ADLİYE ARKASI
01330
İl/İlçe
ADANA/SEYHAN
Tel-Faks
3223525301-3223597885
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
HÜSEYİN KILIÇ
-
NO:58 SEYHAN/ADANA
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
Süresi
-
DUMLUPINAR MAH. 38011 SOK.
Adresi
6. Yasaklama
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
( )
13261350326
-
-
-
ADANA TİCARET ODASI
-
37451
-
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/8/1-1
Sayfa : 132
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/74739
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İSTANBUL/FATİH
Tel-Faks
2125140010-2125140020
E-Mail
-
HOCA PAŞA MAH. /
Adresi
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI
YANI
Posta Kodu
34112
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
KORDON ALTYAPI ARITMA
İNŞAAT KİMYASAL ÜRÜNLER
Adı/Unvanı
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
KAAN HAŞICI
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
CUMHURİYET BULVARI NO:87
CUMHURİYET BULVARI NO:87
DAİRE:10 KONAK/İZMİR
DAİRE:10 KONAK/İZMİR
-
55387078036
5770380498
-
İZMİR TİCARET ODASI
-
1110429
-
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/9/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 133
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/74739
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İSTANBUL/FATİH
Tel-Faks
2125140010-2125140020
E-Mail
-
HOCA PAŞA MAH. /
Adresi
DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI
YANI
Posta Kodu
34112
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
GÜNEY TÜKETİM MALLARI
Adı/Unvanı
TİCARET VE SANAYİ
-
LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
1145/12 SOKAK NO:11 İZMİR
-
T.C. Kimlik No.
-
-
4350046286
-
İZMİR TİCARET ODASI
-
158287
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/10/1-1
Sayfa : 134
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/32351
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
10’UNCU MOTORLU PİYADE
TUGAY KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
BİTLİS/VAN
Adresi
CUMHURİYET CADDESİ 146
Tel-Faks
4348275608-4348273426
Posta Kodu
13200
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ÇAKARLAR ULAŞIM DIŞ
TİCARET NAKLİYAT GIDA
Adı/Unvanı
PAZARLAMA İTHALAT
ULAŞ ÇAKAR
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
ŞEREFİYE MAH.ORDU CAD.
YENİ MAH. 2107 ORHAN
NO:2 MERKEZ/VAN
DOĞAN CAD. 17/3 VAN
MERKEZ/VAN
T.C. Kimlik No.
-
Vergi Kimlik/
32314746404
2200588282
Mükellefiyet No.
-
Kayıtlı Olduğu
VAN TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
8108/VAN
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
-
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/11/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 135
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2012/124367
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
GÜLHANE ASKERİ TIP
AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI
GN. DR. TEVFİK SAĞLAM
CADDESİ
-
İl/İlçe
ANKARA/KEÇİÖREN
Tel-Faks
3123042421-3123042400
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
TENAY TIBBİ SARF
MALZEMELER PAZARLAMA
Adı/Unvanı
İTHALAT İHRACAT TİCARET
BELGİN ÖZTAŞ
LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
OĞUZLAR MAHALLESİ 1364
OĞUZLAR MAHALLESİ 1364
SOKAK NO:2/9 BALGAT
SOKAK NO:2/9 BALGAT
ÇANKAYA/ANKARA
ÇANKAYA/ANKARA
-
11269142646
8390538446
-
ANKARA TİCARET ODASI
-
289306
-
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/12/1-1
Sayfa : 136
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/702
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
GAZİLER CAD. /1420 SOKAK
1/3
35128
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
TÜRKMEN YEMEKÇİLİK GIDA
MADDESLERİ TEMİZLİK VE
Adı/Unvanı
KONFEKSİYON TİCARET VE
EŞREF TANRIKULU
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
NAMIK KEMAL MAH. OKTAY
NAMIK KEMAL MAH. OKTAY
RIFAT N. 7/A
RIFAT N. 7/A
ESENYURT/İSTANBUL
ESENYURT/İSTANBUL
-
45502920524
8790096090
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
686042
-
Yıl
(2)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/13/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 137
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/44275
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
3’ÜNCÜ HAVA İSTİHKAM
Adı
İNŞAAT TABUR
İl/İlçe
ANKARA/ETİMESGUT
KOMUTANLIĞI
Adresi
İSTANBUL YOLU ÜZERİ
Tel-Faks
3122448550-3122442410
Posta Kodu
06790
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ALTOS İNŞAAT TAAHHÜT
Adı/Unvanı
SANAYİ VE TİCARET
-
LİMİTED ŞİRKETİ
HACIİLYAS MH. TAN SOK.
Adresi
GÜZELER İŞM. N:14 K:3 D:305
-
OSMANGAZİ/BURSA
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
-
-
0660282134
-
Kayıtlı Olduğu
BURSA TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
81916/BURSA/MERKEZ
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/14/1-1
Sayfa : 138
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/16370
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
GAZİLER CADDESİ /1420
SOKAK 1/3
35128
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BERAD TEKSTİL İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE
Adı/Unvanı
PAZARLAMA LİMİTED
ADİL İLHAN CEYHAN
ŞİRKETİ
KERESTECİLER SİT. M.AKİF
CAD. ŞİMŞİR SK. MAŞALACI
Adresi
HN. N:11 GRŞ
MERTER/GÜNGÖREN
T.C. Kimlik No.
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
KERESTECİLER SİT. M.AKİF CAD.
ŞİMŞİR SK. MAŞALACI HN. N:11
GRŞ MERTER/GÜNGÖREN
14744629434
1640339201
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
512465
-
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/15/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 139
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/129281
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
1’İNCİ ANA BAKIM MERKEZİ
KOMUTANLIĞI
İl/İlçe
SAKARYA/ARİFİYE
Adresi
-
Tel-Faks
2642751620-2642768679
Posta Kodu
54580
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ERDİL OTOMOTİV İNŞAAT
Adı/Unvanı
SANAYİ VE TİCARET
-
LİMİTED ŞİRKETİ
YENİ SANAYİ BÖLGESİ
Adresi
CELALETTİN CAD. NO:66
-
KOCASİNAN/KAYSERİ
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
-
-
3470005123
-
KAYSERİ TİCARET ODASI
-
17667
-
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
8680/16/1-1
Sayfa : 140
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Orman Genel Müdürlüğü Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Bilecik Orman İşletme
Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/32282
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü
Ertuğrulgazi Mah. Ertuğrulgazi
Cad. No: 4
11100
İl/İlçe
Bilecik/Merkez
Tel-Faks
0228 212 11 37-0228 212 12 91
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İBT Grup İnşaat Mühendislik Ticaret
Adı/Unvanı
Ltd. Şti.
Tahran Cad. Dünya Ticaret Merkezi
Adresi
No: 30 Kat: 8 GOP Çankaya/Ankara
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
4690506642
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Kavaklıdere Vergi Dairesi
296866
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8671/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 141
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
ŞEHİTKAMİL İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İl/İlçe
GAZİANTEP/ŞEHİTKAMİL
Tel-Faks
0 (342) 323 24 29 - 0(342) 326 11 93
E-Mail
sehitkamil27@.meb.gov.tr
YAPRAK MAH. SİNLER SOK.
Adresi
NO: 18/A 27400 ŞEHİTKAMİL/
GAZİANTEP
Posta Kodu
27400
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
RESUL YILMAZ
HACIBABA MAH. TEKBIYIK
Adresi
SOK. NO: 42/2 ŞEHİTKAMİL/
GAZİANTEP
T.C. Kimlik No.
42322232066
Vergi Kimlik/
YOK
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
GAZİANTEP KANTİNCİLER
Ticaret/Esnaf Odası
ESNAF ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
YOK
6. Yasaklama
Süresi
7. Yasaklamanın
Ay
( )
Yıl
(1)
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
( )
Kurum İhalelerinden
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8661/1-1
Sayfa : 142
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8685/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 143
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8686/1/1-1
Sayfa : 144
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8686/2/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 145
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8687/1-1
Sayfa : 146
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8688/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 147
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8689/1-1
Sayfa : 148
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8690/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 149
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8691/1-1
Sayfa : 150
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8692/1/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 151
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8692/2/1-1
Sayfa : 152
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/1/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 153
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/2/1-1
Sayfa : 154
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/3/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 155
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/4/1-1
Sayfa : 156
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/5/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 157
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/6/1-1
Sayfa : 158
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/7/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 159
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/8/1-1
Sayfa : 160
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/9/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 161
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/10/1-1
Sayfa : 162
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/11/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 163
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/12/1-1
Sayfa : 164
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/13/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 165
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/14/1-1
Sayfa : 166
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/15/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 167
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/16/1-1
Sayfa : 168
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/17/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 169
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/18/1-1
Sayfa : 170
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/19/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 171
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/20/1-1
Sayfa : 172
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/21/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 173
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/22/1-1
Sayfa : 174
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/23/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 175
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/24/1-1
Sayfa : 176
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/25/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 177
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/26/1-1
Sayfa : 178
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
8693/27/1-1
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 179
Sayfa : 180
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 181
Sayfa : 182
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 183
Sayfa : 184
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 185
Sayfa : 186
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 187
Sayfa : 188
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 189
Sayfa : 190
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 191
Sayfa : 192
RESMÎ GAZETE
27 Eylül 2014 – Sayı : 29132
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6785 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere
2014 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi
Hakkında Karar
2014/6787 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında
Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı
Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
1
2
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
12
YÖNETMELİK
2014/6813 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve
Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik
13
TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/79)
— İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2014/46)
— Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına
Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)
— 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç
Muayenelerine Dair) (Seri No: 1)
14
14
26
98
İLÂN BÖLÜMÜ
105
a - Yargı İlânları
106
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
119
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
182
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete