T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
16 Aralık 2014
SALI
Sayı : 29207
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-11708
12 Aralık 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Aralık 2014 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri
Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı
Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-328-683
12 Aralık 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 12/12/2014 tarihli ve 69471265-305-11708 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Aralık 2014 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri
Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı
Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 88. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/73
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Ali
ÜRKER seçilmiştir.
15/12/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/74
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü eski I.
Hukuk Müşaviri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı Fatih Mehmet
ALKIŞ seçilmiştir.
15/12/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/75
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı İlker SERT seçilmiştir.
15/12/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/76
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik
Genel Müdürü İsmail KALENDER seçilmiştir.
15/12/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/77
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Mahmut BALLI seçilmiştir.
15/12/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/78
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eski Teftiş
Kurulu Başkanı Cevdet MALKOÇ seçilmiştir.
15/12/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/79
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürü
Osman TURAL seçilmiştir.
15/12/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/80
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı I. Hukuk
Müşaviri Taha Erdinç BÜLBÜL seçilmiştir.
15/12/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/81
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri
Zeynep KENAN seçilmiştir.
15/12/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ
GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine “I. Hukuk Müşaviri,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/7/2014
29051
—— • ——
TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2014/9)
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu
Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu
Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi
sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te belirtilen bilgi ve
belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,”
MADDE 3 – Aynı Tebliğde (38 inci maddenin on birinci fıkrası hariç) yer alan;
a) “ihracatçı birliği genel sekreterliğince” ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,
b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibareleri “bölge müdürlüğü” şeklinde,
c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne” şeklinde,
ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibareleri “bölge müdürlüğünce” şeklinde,
d) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden” şeklinde,
e) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin” ibareleri “bölge müdürlüğünün” şeklinde,
f) “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibareleri “bölge müdürlükleri” şeklinde,
g) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine” ibaresi “bölge müdürlüklerine” şeklinde,
ğ) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince” şeklinde,
h) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi “bölge müdürlüklerinin” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.
Sayfa : 6
123456789101112131415161718-
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/12/2006
26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/7/2007
26593
30/5/2008
26891
14/8/2008
26967
24/12/2008
27090
1/7/2009
27275
6/8/2009
27311
18/9/2009
27353
2/4/2010
27540
25/6/2010
27622
15/10/2010
27730
10/11/2010
27755
12/3/2011
27872
17/5/2011
27937
10/12/2011
28138
29/12/2011
28157
7/1/2013
28521
9/10/2013
28790
1/10/2014
29136
Rekabet Kurumundan:
—— • ——
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA
CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2015 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/1)
MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı,
15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde 2014 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı olan % 10,11
(on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
16 Aralık 2014
SALI
Sayı : 29207
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2008/411
Karar No : 2012/276
Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin
Etmek, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar
numarası yazılı 13/04/2012 tarihli ilamı ile 227/2, 220/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS,
1000 TL ADLİ PARA, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA(TCK
53/1) cezası verilmiş,
Beraat ve mahkumiyet hükümleri yönünden hazır olanlar yönünden kararın
açıklanmasından itibaren hazır olmayanlar yönünden kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde
bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine veya mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme
kaleminde tutanak katibine beyanda bulunarak tutulacak tutanağın hakime havale ettirilmek
suretiyle veya sanık cezaevinde ise cezaevi infaz koruma memuru veya müdürüne dilekçe vererek
veya beyanda bulunarak tutulacak tutanakla kararın temyiz edilerek Yargıtay yoluna
başvurulabileceğine aksi halde kararın kesinleşeceğine dair verilen karar açıkça okunmuştur.
Cezalandırılan Agepsim ve Evdokia oğlu, 25/05/1965 doğumlu, Rusya Uyruklu
ROLANDI SHUSHANOV tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur.
10330
—————

Esas No : 2008/425
Karar No : 2009/121
Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin
Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/02/2009 tarihli ilamı
ile 227/2 maddesi gereğince 3 YIL 6 AY HAPİS, 25540 TL ADLİ PARA, BELİRLİ HAKLARI
KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA(TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan İbrahim ve
Govhar kızı, 1976 doğumlu, Türkmenistan Uyruklu Sanık RAHATAY ISMAILOVA tüm
aramalara rağmen bulunamamıştır.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ
tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe
vermesi veya zabıt katibine beyanda bulunup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek
üzere temyiz edebileceği, temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği hususları ilan
tebliğ olunur.
10331
2014 Kasım Günsüzleri
~1~
Kılıç
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
Adana 6. Mekanizma Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/1172
Karar No
: 2014/360
Sanık Kimliği : Mehmet ARSLAN (T.C. No: 27133403430); Nazmi ve Zekiye oğlu,
15.11.1990-Osmangazi doğumlu, Bursa/Osmangazi İlçesi Alacahırka
Köyü nüfusuna kayıtlı.
Suç
: EMRE İTAATSİZLİKTE İSRAR
Suç Tarihi
: 09.03.2011
Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 05.06.2014 tarihinde yapılan
duruşmasında; Resmi Gazete'nin 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı nüshasında yayınlanan Anayasa
Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve 21012/9-103 Esas Karar sayılı kararı ile As.C.K.'da yer alan
suçlar yönünden, bu suçtan verilen hapis cezasının ertelenmesine kanuni engel teşkil eden
As.CK.nın 47. maddesinin 1. Fıkrasının 4451 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değiştirilen "A"
bendinin 1. ve 2. Cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı şekilde As.C.K."da
yer alan suçlar ile ilgili verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi veya seçenek tedbirlerin
uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5359 sayılı Kanunun 1. maddesine eklenen AsC.K. nın
Ek-8. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ve son olarak
As.C.K."da yer alan suçlar ile ilgili olarak 5271 sayılı CMK nın 231/5,6. maddelerinde
düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasına kanuni engel
teşkil eden 5739 sayılı Kanunu 1. maddesi ile eklenen AsC.K. Ek-10. maddesinin ikinci fıkrasının
Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ilişkin kararı üzerine, hükümlü hakkında Adana 6 ncı
Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 24.07.2012 gün ve 2012/458-292
E.K. sayılı mahkumiyet ilamı hakkında lehe kanun değerlendirmesinin yapılması amacıyla
yapılan yargılama NETİCESİNDE;
Hükümlü Dz. Er Mehmet ARSLAN'ın 09.03.2011 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu
işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.'nın 87/1. maddesinin ikinci cümlesi gereğince
takdiren ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlünün duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen
cezadan 5237 Sayılı T.C.K.'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak
NETİCETEN İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5271 sayılı CMK'nun 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları
oluştuğundan hükümlü hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ
BIRAKILMASINA,
Hükümlünün kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK.nun 231/8. maddesi
gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE
İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,
5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri
bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim
süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün
açıklanacağının hükümlüye ihtarına (ihtar edilemedi),
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine,
5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının
istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek
yargılamaya devam edilmesine, Askeri Savcılığın talebine uygun HÜKÜMLÜNÜN
YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 195-196, 202 nci maddeleri
gereğince kararın hükümlüye, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren
5271 sayılı Kanunun 268 nci maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı
bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne,
mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği karara itiraz edeceğine dair yapılacak bir
beyan ile veya dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yoluna
başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.
Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış
olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine,
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
10699
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/874
Karar No
: 2014/185
Suç
: İzin Tecavüzü
Suç Tarihi
: 12.04.2002-18.10.2005
Hükümlü Kimliği : Özgür ŞAHİN (TC NO: 46975789960); Mahmut ve Güllü oğlu,
24.12.1980-İmranlı doğumlu, Sivas/İmranlı İlçesi Sinek Köyü
nüfusuna kayıtlı.
Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 27.03.2014 tarihinde yapılan
duruşmasında; Resmi Gazete'nin 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı nüshasında yayınlanan Anayasa
Mahkemesinin 05.07.2012 tarih ve 2012/9-103 Esas Karar sayılı kararı ile As.C.K.'da yer alan
suçlar yönünden, bu suçtan verilen hapis cezasının ertelenmesine kanuni engel teşkil eden As.CK.
nın 47. maddesinin 1. Fıkrasının 4451 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değiştirilen "A" bendinin 1.
ve 2. Cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı şekilde As.CK."da yer alan suçlar
ile ilgili verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi veya seçenek tedbirlerin uygulanmasına
kanuni engel teşkil eden 5359 sayılı kanunun 1. maddesine eklenen As.CK. nın Ek-8. maddesinin
ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ve son olarak As.CK."da yer alan suçlar
ile ilgili olarak 5271 sayılı CMK nın 231/5,6. maddelerinde düzenlenen hükmün açıklanmasının
geri bırakılması kurumunun uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5739 sayılı Kanunu 1.
maddesi ile eklenen As.CK. Ek-10. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve
iptaline ilişkin kararı üzerine, hükümlü hakkında Adana 6 ncı Kolordu K.lığı Askeri
Mahkememizin 14.09.2007 gün ve 2007/837-499 E.K. sayılı mahkumiyet ilamı hakkında lehe
kanun değerlendirmesinin yapılması amacıyla yapılan yargılama NETİCESİNDE;
Hükümlü Özgür ŞAHİN'in 12.04.2002-18.10.2005 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu
işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.' nun 66/1-b maddesi gereğince takdiren BİR
YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlünün duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından 5237 sayılı T.C.K' nın
62/1 nci maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlünün sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate
alınarak, hükümlü hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3,
50/1-a ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para
cezasına çevrilerek hükümlünün NETİCETEN ALTI BİN (6.000) TL. ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında
hükmolunan nihai adli para cezasının hükümlüden bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme
güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine
varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükümlü hakkında tertip olunan
nihai adli para cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte
ALINMASINA,
Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde,
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı
yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin hükümlüye İHTARINA,
Hükümlü hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına
yasal imkansızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA,
Hükümlünün 04.04.2006-05.04.2006 tarihleri arasında adli gözlem altında geçirdiği
sürelerin TCK'nın 63/1 maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden mahsubuna
Askeri Savcılığın talebine uygun hükümlünün YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara
karşı 353 sayılı Kanunun 195-196 ncı ve 197. maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya
ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı Kanunun 209 ncu maddesi uyarınca
1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise
bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe
ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak
bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen
tefhim olundu.
Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış
olmakla;
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine,
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
10700
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2013/569
KARAR NO
: 2014/117
SANIKLARIN KİMLİĞİ : 1) Kamil GEZER (T.C.NU: 57166626582); İzzet ve Samiye
oğlu, 1991 doğumlu, Osmaniye/Merkez Raufbey Mah.
nüfusuna kayıtlı.
2) Mehmet YILDIZ (T.C.NU: 14255043194); Hayri ve
Bedriye oğlu, 1991 doğumlu, Elazığ/Maden İlçesi Çakıroğlu
Köyü nüfusuna kayıtlı.
SUÇ
: 1) Birden Fazla Kişiyle Birlikte Askeri Cezaevinden
Kaçmak
2) İştirak Halinde Askeri Eşyayı Kasten Tahrip
SUC TARİHİ
: 22.05.2012 Saat 02.45
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında 06.03.2014 tarihinde yapılan
duruşmasında;
1 - Sanık Kamil GEZER'in 22.05.2012 günü saat 02.45 sularında kaçtığı ve 22.05.2012
günü saat 05.22 sıralarında cezaevine gelerek kendiliğinden teslim olduğu anlaşılmakla birden
fazla kişiyle birlikte askeri cezaevinden kaçmak suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan
As. C.K'nun 76/1 maddesi yollamasıyla 5237 Sayılı TCK'nın 292/1 maddesi gereğince takdiren
ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın bu suçu birden çok tutuklu ile birlikte işlediği anlaşılmakla 5237 Sayılı TCK'nın
292/3 maddesi gereğince takdiren ALTI AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın kaçtıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kendiliğinden teslim olduğu
anlaşılmakla TCK'nın 293/1, maddesi uyarınca 5/6 oranında indirim yapılarak BİR AY İKİ GÜN
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı T.C.K.'nun 62/1 inci
maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN YİRMİ ALTI GÜN
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ
BIRAKILMASINA,
5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının
ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA,
5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ
(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA
ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA,
5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince
takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA,
5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni
bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA,
5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları
için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE,
Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının
İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek
yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip
bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,
2 - Sanık Mehmet YILDIZ'ın 22.05.2012 günü saat 02.45 sularında kaçtığı ve 29.05.2012
günü saat 21.40 sularında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandığı, sanığın altı
günden fazla süre ile kaçtığı anlaşılmakla birden fazla kişiyle birlikte askeri cezaevinden kaçmak
suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K'nun 76/2 maddesi gereğince takdiren
BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın bu suçu birden çok tutuklu ile birlikte işlediği anlaşılmakla As.C.K'nun 76/1
maddesi yollamasıyla 5237 Sayılı TCK'nın 292/3 maddesi gereğince takdiren BİR YIL BİR AY
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 sayılı T.C.K.'nun 62/1 inci
maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY YİRMİ BEŞ
GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ
BIRAKILMASINA,
5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının
ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA,
5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ
(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA
ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA,
5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince
takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA,
5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni
bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA,
5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları
için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE,
Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının
İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek
yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,
5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip
bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,
3 - Sanıklar Kamil GEZER, Ferhat ŞİMŞEK ve Mehmet YILDIZ'ın 22.05.2012 tarihinde
iştirak halinde askeri eşyayı kasten tahrip suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemlerine uyan As.
CK.nun 130/1 nci maddesi uyarınca takdiren ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanıkların duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden, hakkında
TCK.nun 62. maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, İKİ AY
ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5271 sayılı CMK'nun 231/5. maddesi uyarınca sanıklar hakkında verilen HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Sanıkların kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak C.M.K.'nun 231/8 ve
231/9.maddesi gereğince takdiren KAMUYA VERDİĞİ ZARARIN ÖDENMESİ DIŞINDA
HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM
SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,
5728 sayılı kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/9. maddesi uyarınca HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ SANIKLAR TARAFINDAN 214,22 TL.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
(İKİ YUZ ON DORT TÜRK LİRASI YİRMİ İKİ KURUŞ) HAZİNE ZARARININ DENETİM
SURESİ İÇERİSİNDE BİR DEFADA MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSILEN ÖDENEREK
GİDERİLMESİ KOŞULUNA BAĞLANMASINA.
5728 sayılı kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/10. maddesi uyarınca denetim
süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve hazine zararını giderdiği taktirde açıklanması
geri bırakılan HÜKMÜN ORTADAN KALDIRILARAK DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR
VERİLECEĞİ,
5728 sayılı kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/11. maddesi uyarınca denetim
süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi ya da denetim süresi içerisinde tazmin etmesi
gereken miktarı ödemediği taktirde MAHKEMECE HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ
SANIKLARA İHTARINA, (ihtar edilemedi),
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine,
5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının
istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde ya da hazine zararının ödenmediğinin
anlaşılması durumunda dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilmesine,
Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış
olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine,
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
9782
—————
ESAS NO
: 2013/943
KARAR NO
: 2014/442
HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Musa GÜNGÖR (T.C.Kimlik Nu: 54697111150), Emin ve
Hatice oğlu, 11.03.1954 Büyükoba doğumlu. İzmir İli Kınık
İlçesi Büyükoba Köyü nüfusuna kayıtlı.
SUÇ
: İZİN TECAVÜZÜ
SUC TARİHLERİ
: 17.03.2001 - 01.03.2007
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 16.07.2014 tarihinde yapılan duruşmasında;
MAHKEMEMİZİN 27.08.2007 TARİHLİ 2007/1810-446 E-K SAYILI MAHKUMİYET
HÜKMÜ İLE İLGİLİ YAPILAN UYARLAMA YARGILAMASI SONUCUNDA:
Hükümlü Terhisli P. Er Musa GÜNGÖR' ün 17.03.2001 - 01.03.2007 tarihleri arasında
izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1- b maddesi
gereğince takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlünün duruşmadaki iyi hali takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen
cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak ON
AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlü hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu'nun 50/1-a ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren 20,00-TL hesap
edilmek suretiyle adli para cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN (300X20=) 6.000,00-TL
(ALTI BİN TÜRK LİRASI) ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Seçenek yaptırım olarak hükmolunan adli para cezasının hükümlüden 24 (yirmidört) ay
eşit taksitte TAHSİLİNE,
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 52/4 üncü maddesine göre taksitlerden birinin
zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen Adli
Para Cezasının hapse çevrileceği hususunun hükümlüye İHTARINA,
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu' nun 231'inci maddesi uyarınca hükümlünün suç
tarihlerinden önce kesinleşmiş kasıtlı suçtan mahkûmiyeti bulunduğundan ve hükümlünün kişilik
özellikleri dikkate alındığında ileride suç işlemekten çekineceği konusunda mahkememizde
kanaat oluşmadığından HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER
OLMADIĞINA,
Hükümlünün 01.03.2007 - 09.03.2007 tarihleri arasında nezarette ve yolda, 12.04.2007 07.05.2007 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı TCK'nın 63 ncü maddesi
gereğince mahkumiyet müddetinden MAHSUBUNA,
Askeri Savcının talebine uygun ve temyiz yolu açık olmak üzere, HÜKÜMLÜNÜN
YOKLUĞUNDA karar verildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 03.10.2001 tarih ve 4709
sayılı kanunun 16' ncı maddesi ile değişik 40' ıncı ve 353 sayılı kanunun 209' uncu maddesi âmir
hükmü uyarınca temyiz isteminin karar veya hükmün hükümlüye tebliğinden itibaren BİR
HAFTA İÇERİSİNDE olacağı, teşkilatında Askerî Mahkeme kurulan Kıta Komutanı veya Askerî
Kurum Amiri için temyiz süresinin hükmün gerekçesiyle birlikte tebliği tarihinden başlayarak
BİR HAFTA olduğu, Askerî Savcı için temyiz süresinin karar veya hükmün tefhiminden itibaren
BİR HAFTA olduğu, taraflara temyiz isteminin Askerî veya Sivil Adlî Makamlara, asker kişiler
yönünden en yakın Askeri Birlik Komutanlığına veya Askerî Kurum Amirliğine; tutuklular veya
hükümlüler tarafından ceza ve infaz kurumu müdürlüğüne sözlü veya yazılı müracaatla
yapılacağı, tarafların bu şekilde Askerî Yargıtay'da hükmü temyiz etme haklarının bulunduğu
açıklandı, temyiz hakkının kullanılmasına ilişkin olarak belirtilen BİR HAFTALIK sürenin hak
düşürücü süre olduğu, dolayısıyla BİR HAFTALIK sürenin geçirilmesi hâlinde temyiz hakkının
sona ereceği hususu ile kanun yol ve süresi anlatıldı, usulen tefhim edildi. Yukarıda yazılı kararın
sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
9783
—— • ——
İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık
adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
İş bu Gerekçeli Karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye
tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda
bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde itiraz edilebilir.
1 - Esas/ Karar No : 2013/1-496 Karar Tarihi : 05.11. 2013
Suç
: İştirak halinde kasten adam öldürmek
Uygulanan K.Md. : 765 Sayılı TCK'nun 102/3' ncü ve 223/8'nci Maddeleri.
Sanık Kimliği
: Osman BİNİCİ; İsmet ve Döne Oğ. 1968 D.lu, ADANA/Ceyhan
Yalak Köyü Nüf. Kyt.
Karar
: DÜŞME
2 - Ege Ordusu Komutanlığının 18 Şubat 2014 tarihli temyiz yazısı. (Sanık aleyhine)
3 - Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Savcılığının 24 Ocak 2014 tarihli temyiz yazısı.
(Sanık aleyhine)
9991
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
3 YIL SÜRE İLE BAKIM VE ONARIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünden:
Müdürlüğümüze bağlı Kars Dereiçi HES’in 3 Yıl Süre ile Bakım ve Onarım İşi ile hizmet
alım yolu ile işlettirilmesi işi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü satın alma ve ihale yönetmeliği
kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/168740
1 - İdarenin
a) Adresi
: Sunay Mah. İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri
Stadyum Karşısı Alpaslan 1 HES İşletme Müd.
49000 MERKEZ/MUŞ
b) Telefon ve faks numarası
: 4362120269 - 4362120171
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü
Merkez/MUŞ Genel Müdürlüğümüzün Web sitesi
adresinde görülebilir ve istenildiği taktirde 100,00 TL
bedelle alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin
ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Müdürlüğümüze bağlı Kars Dereiçi HES’in 3 Yıl
Süreli Bakım Onarım Hizmet Alım yoluyla
işlettirilmesi işi. Detaylı bilgiler teknik şartnamede
belirtilmiştir.
b) Yapılacağı yer
: Kars Merkez sınırları içerisinde Kars Dereiçi HES
Santrali.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü Sunay
Mah. İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri Şehir
Stadyumu Karşısı Merkez/Muş
b) Tarihi ve saati
: 23/12/2014 - 10:00
4 - İhale Dökümanı:
Yer görme belgesine ilişkin olarak; ihaleye teklif verecek isteklilerin öncelikle işin
yapılacağı Kars Dereiçi HES’e gidecek, Santralde bulunan görevliler ile birlikte tesisi gezip,
gerekli bilgileri aldıktan sonra görevli ile birlikte, EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünü
0 436 212 02 69 nolu telefondan arayarak firma yetkilisinin tesise gelip istenilen yerleri
gördüğünü teyit ettirdikten sonra sorumlu Müdürlük (EAÜŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü
Merkez/MUŞ) yetkililerinden ‘Yer Görme’ belgesini alarak teklifine eklemek zorundandır.
5 - Teklifler 23/12/2014 tarihinde saat 10:00’a kadar Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü
Merkez/MUŞ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Bu İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp şirketimizin satın alma ve ihale
yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacak ve sonlandırılacaktır.
11252/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
ADALET BAKANLIĞI ANKARA 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA
İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI SMITHS HEIMANN VEYA
RAPISCAN SYSTEMS MARKA 1 ADET 60X40 CM, 2 ADET
100X100 CM X-RAY CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ankara 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ihtiyacı
1 adet 60x40cm, 2 adet 100x100cm X-Ray Cihazı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve
ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen Smiths Heimann veya Rapiscan Systems markalarından birine
uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 19.12.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
11189/1-1
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
İstanbul Güngören İlçesi Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Yasanın
36. Md.si gereğince kapalı zarf usulü artırma ile arsa satışı ihalesi yapılacaktır.
1 - Encümen Karar tarih ve No’su : 04/12/2014 - 895
a) İstanbul
b) İlçesi
: Güngören
c) Cinsi
: Arsa
d) Pafta No
: 244 DT 2b
e) Ada No
: 381
f) Parsel No
: 2
g) Yüzölçümü
: 958,72 m2
h) Satışa Konu Belediye Hissesi
: tam
i) Halihazır
: Boş
j) İmar Durumu
: İmar Durumu 1/1000 ölçekli 18.02.2005 tarihli
Güngören revizyon imar planında Özel sağlık
alanı olarak gözükmektedir. Ayrıntılar ihale
şartnamesinde mevcuttur.
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı
: Yok
l) Adres (Cadde-Sokak-No)
: Merkez Mah. Doğanbey Cad. No: 1 Güngören/
İSTANBUL
3 - Muhammen Bedeli
: 2.450.000,00 - TL.+KDV(ikimilyon dörtyüz elli bin
Türk Lirası)
4 - Geçici Teminatı
: 73.500,00-TL.(yetmişüçbin beşyüz Türk Lirası)
5 - İhale Tarihi ve Saati
: 25 Aralık 2014 - Saat: 16:00
Son teklif verme saati Aynı tarih Sat: 15.30
6 - İhalenin Yapılacağı Yer
: Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Güven Mah. Marmara Cad. Ne: 38 Güngören
34600 İSTANBUL
7 - İhale Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine
istinaden Kapalı Teklif Usulü Muhammen Bedel
üzerinden artırma ile,
8 - İhale Şartnamesi
: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden satın alınabilir.
Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.
Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mah
.Marmara Cad. No: 38 Güngören/İSTANBUL
Telefon : (212)449 56 54 -53 Faks: (212) 449 56 57 -51
9 - Şartname Bedeli
: 250,00.-TL.( iki yüz elli Türk Lirası)
10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri
Gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden
"Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler)
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici % 3 Teminat
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde
düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
ı) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden son bir yıl içerisinde alınmış
Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç ihale günü (25/12/2014) saat 15:30'a kadar Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mah.
Marmara Cad. No: 38 Güngören - İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı
alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen
teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
11230/1-1
—— • ——
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan
hayvancılık işçilikleri hizmeti satın alınacaktır.
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili
işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret
Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.
İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden
az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında
olacaktır.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26.12.2014 Cuma günü saat 14.30’a
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde
yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0.312) 417 78 39
11231/1-1
Sayfa : 22
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Gürsoy Eğitim, Tarih, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (kısa adı GÜRVAK).
VAKFEDENLER:
Hasan
GÜRSOY,
Mehmet
GÜRSOY,
Hüseyin
GÜRSOY,
Abdurrahman GÜRSOY, Fatih GÜRSOY, Turgut Mehmet GÜRSOY, Ahmet GÜRSOY.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.10.2014 tarih, E: 2014/295,
K:2014/375 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Ülkemizde, eğitim, sağlık, spor, sanat, tarih, kültür ve sosyal
yardımlaşma ve dayanışma konularında topluma hizmet etmek ve böylece Devlet ve diğer
kuruluşlar tarafından yürütülen kamu hizmetlerine katkı sağlamaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000 TL
YÖNETİM KURULU: Hasan GÜRSOY, Fatih GÜRSOY, Ahmet GÜRSOY.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetçe
belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
11187/1-1
—— • ——
Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesörler alınacaktır.
Adayların, başvurduğu bölümü ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat
dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi
kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik
belgesi, doçentlik belgesi), bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
dosyaları (6 altı takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son
başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen
yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından
ulaşılabilinir.
Fakülte
Bölümü
Fen Edebiyat
Moleküler Biyoloji
Fakültesi
ve Genetik Bölümü
Unvan
Adet
Niteliği
Mikrodalga organik sentez ve
Profesör
1
reaksiyon mekanizması alanında
doktora yapmış olmak
Mimarlık ve
Mühendislik
Mimarlık Bölümü
Profesör
1
Fakültesi
11185/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde
yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:
PROFESÖRLER
Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını
belirten dilekçelerine özgeçmiş, yök-sis özgeçmiş dökümü, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
DOÇENTLER
Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını
belirten dilekçelerine özgeçmiş, yök-sis özgeçmiş dökümü, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı
örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört)
adet dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen başvurmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENTLER
Yardımcı doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim
dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava
girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, yök-sis özgeçmiş dökümü, 2(iki) adet
fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (altı) adet dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim/Bilim Dalı
Kadro Unvanı
Sayısı
Acıklama
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Profesör
1
(1)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doçent
1
(6)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Yardımcı Doçent
2
(2), (4)
Çocuk Cerrahisi
Doçent
1
(1)
Çocuk Cerrahisi
Yardımcı Doçent
2
(1), (6)
Genel Cerrahi
Yardımcı Doçent
1
(5)
Kalp ve Damar Cerrahisi
Profesör
1
(1)
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Yardımcı Doçent
1
(4)
Üroloji
Profesör
1
(5)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yardımcı Doçent
2
(1), (2)
Çocuk Sağ ve Hast / Yenidoğan
Yardımcı Doçent
2
(1), (5)
Göğüs Hastalıkları
Doçent
1
(2)
Göğüs Hastalıkları
Yardımcı Doçent
1
(6)
Sayfa : 24
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayısı
Acıklama
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Anabilim/Bilim Dalı
Profesör
Kadro Unvanı
1
(4)
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Yardımcı Doçent
1
(1)
İç Hastalıkları /Nefroloji
Profesör
1
(3)
İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji
Yardımcı Doçent
2
(2)
Kardiyoloji
Yardımcı Doçent
4
(1), (3), (5)
Nöroloji
Doçent
1
(2)
Fizyoloji
Doçent
1
(1)
Fizyoloji
Yardımcı Doçent
1
(1)
Histoloji Embriyoloji
Yardımcı Doçent
1
(1)
Tıp Eğitimi
Yardımcı Doçent
1*
(1)
* Lisansüstü eğitimini tıp eğitimi alanında yapmış olmak
1: Ankara Merkezde görevlendirilmek üzere
2: Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
3: Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
4: İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
5: İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
6: Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere
11184/1-1
—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DÜZELTME İLANI
14 Aralık 2014 tarihli ve 29205 sayılı Resmi Gazete’nin 96, 97, 98, 99 ve 100.
sayfalarında yayımlanan ilanın başlığı “Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu”
olması gerekirken sehven “Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” şeklinde
yayımlanmıştır.
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
11097/1-1
—— • ——
Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:
DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüzce GEA KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına
tescilli aşağıda tarih ve numaraları yazılı 2 adet serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden
aranılan idari para cezaları 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun
55. Maddesi gereğince düzenlenen 1 adet ödeme emri firmanın adresinin yetersiz olması ve
yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle GEA KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına düzenlenen
aşağıda yazılı ödeme emri 7201 Tebligat Kanunun 28. Ve 29. Maddeleri gereğince ilanen
tebliğine karar verilmiştir.
Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.
BEYAN. NUMARASI TARİHİ
1) IM081440/15.07.2009
2) IM035880/24.03.2010
ÖDEME EMRİ NUMARASI TARİHİ
371404/13.05.2014
371404/13.04.2014
NOT: 31.10.2014 tarih ve 29161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki
şekilde düzeltilmiştir.
9473/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014
Karar No: 6767
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
- MERKEZİ
: Ankara
- TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100
- MÜRACAAT TARİHİ
: 23.05.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Kırklareli, Tekirdağ
- KAPSADIĞI İLÇELER : Lüleburgaz, Hayrabolu
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 3.791 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TPO/K/F18-b4-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
ENLEM
BOYLAM
a
41º19’45’’00’’’
27º22’30’’00’’’
b
41º17’05’’00’’’
27º22’30’’00’’’
c
41º17’05’’00’’’
27º17’00’’00’’’
d
41º19’45’’00’’’
27º17’00’’00’’’
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O.’ya 25.02.2013 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/F18-b4-1 pafta numaralı petrol işletme
ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının
kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine
istinaden verilen 1 yıl 2 ay 28 günlük yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi
gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir
adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11149/1-1
Sayfa : 26
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014
Karar No: 6765
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
- MERKEZİ
: Ankara
- TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 22.05.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Siirt, Batman
- KAPSADIĞI İLÇELER : Kozluk, Baykan
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 7.577 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TPO/K/L47-d2-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
ENLEM
BOYLAM
a
38º13’00’’00’’’
41º45’00’’00’’’
b
38º10’00’’00’’’
41º45’00’’00’’’
c
38º10’00’’00’’’
41º43’00’’00’’’
d
38º09’00’’00’’’
41º43’00’’00’’’
e
38º09’00’’00’’’
41º37’30’’00’’’
f
38º13’00’’00’’’
41º37’30’’00’’’
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O.’na 25.01.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L47-d2-1 pafta numaralı petrol işletme
ruhsatının sahanın üretim olmayan bu kısmında 1 yıl içinde üretime başlanması aksi halde
ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 6 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz
konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun
55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi
gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir
adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11148/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014
Karar No: 6766
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
- MERKEZİ
: Ankara
- TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 07.07.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Kırklareli
- KAPSADIĞI İLÇELER
: Lüleburgaz
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 1.049 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TPO/K/E18-c3-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
ENLEM
BOYLAM
a
41º33’30’’00’’’
27º27’45’’00’’’
b
41º32’06’’00’’’
27º27’45’’00’’’
c
41º32’06’’00’’’
27º24’50’’40’’’
d
41º33’30’’00’’’
27º24’50’’40’’’
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O.’na 14.03.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/E18-c3-1 pafta numaralı petrol işletme
ruhsatının yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 4 yıl süre ile
verilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir
adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11147/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014 Karar No: 6772
ŞİRKETLERİN:
- TİCARİ UNVANI
: 1) Transatlantic Exploration Mediterranean
International Pty. Ltd.
2) Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt
İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti.
3) Valeura Energy Netherlands B.V.
- MERKEZ ADRESLERİ
: 1) 20 Howard St. Perth Australia 6000
2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis
No: 180/31 Çankaya, Ankara
3) Locatellikade 1 Parnassustoren, 1076 AZ
Amsterdam, Netherlands
- TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6
34330, Etiler, Beşiktaş, İstanbul
2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis
No: 180/31 Çankaya, Ankara
3) İran Cad. No:21/458 06680 Kavaklıdere,
Ankara
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 21.05.2014, 22.05.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Edirne ve Kırklareli
- KAPSADIĞI İLÇELER
: Süloğlu, Havsa ve Merkez
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 11.559 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TEM-PTK-VEN/K/E17-c2-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO.
a
b
c
d
ENLEM
41º45’00’’00’’’
41º39’00’’00’’’
41º39’00’’00’’’
41º45’00’’00’’’
BOYLAM
27º00’00’’00’’’
27º00’00’’00’’’
26º52’30’’00’’’
26º52’30’’00’’’
KARAR:
Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz
İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’nin mevkii,
koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol
işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve
Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli
menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci
maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları
alınmıştır.
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz
İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55,
% 10 ve % 35 hisselerle 31.10.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun
8’inci maddesi gereğince ARİ/TEM-PTK-VEN/K/E17-c2-1 pafta numaralı müşterek petrol
işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 9 yıl süre
ile verilmesine, bununla birlikte söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama
ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 6 ay
20 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden
mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Transatlantic Exploration
Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic.
Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, % 10 ve % 35 hisselerle bir adet
müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11146/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014 Karar No: 6773
ŞİRKETLERİN:
- TİCARİ UNVANI
: 1) Transatlantic Exploration Mediterranean
International Pty. Ltd.
2) Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt
İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti.
3) Valeura Energy Netherlands B.V.
- MERKEZ ADRESLERİ
: 1) 20 Howard St. Perth Australia 6000
2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis
No: 180/31 Çankaya, Ankara
3) Locatellikade 1 Parnassustoren, 1076 AZ
Amsterdam, Netherlands
- TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6
34330, Etiler, Beşiktaş, İstanbul
2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis
No: 180/31 Çankaya, Ankara
3) İran Cad. No:21/458 06680 Kavaklıdere,
Ankara
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 16.05.2014, 20.05.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Edirne
- KAPSADIĞI İLÇELER
: Merkez, Havsa, Süloğlu
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 5.395 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TEM-PTK-VEN/K/E17-c1-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
a
b
c
d
ENLEM
41º45’00’’00’’’
41º39’00’’00’’’
41º39’00’’00’’’
41º45’00’’00’’’
BOYLAM
26º52’30’’00’’’
26º52’30’’00’’’
26º49’00’’00’’’
26º49’00’’00’’’
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
KARAR:
Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz
İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’nin mevkii,
koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol
işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve
Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli
menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci
maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları
alınmıştır.
Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz
İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55,
% 10 ve % 35 hisselerle 31.10.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun
8’inci maddesi gereğince ARİ/TEM-PTK-VEN/K/E17-c1-1 pafta numaralı müşterek petrol
işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 8 yıl süre
ile verilmesine, bununla birlikte söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama
ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 2 yıl 6 ay
15 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden
mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Transatlantic Exploration
Mediterranean International Pty. Ltd., Petrako Petrol Doğalgaz İnşaat Taahhüt İşleri ve Dış Tic.
Ltd. Şti. ve Valeura Energy Netherlands B.V.’ye sırasıyla % 55, % 10 ve % 35 hisselerle bir adet
müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11145/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014 Karar No: 6770
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
- MERKEZİ
: Ankara
- TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 24.05.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Batman
- KAPSADIĞI İLÇELER
: Kozluk
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 6.050 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TPO/K/L47-d1-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
a
b
c
d
e
f
ENLEM
38º15’00’’00’’’
38º13’00’’00’’’
38º13’00’’00’’’
38º11’05’’00’’’
38º11’05’’00’’’
38º15’00’’00’’’
BOYLAM
41º34’00’’00’’’
41º34’00’’00’’’
41º37’30’’00’’’
41º37’30’’00’’’
41º30’00’’00’’’
41º30’00’’00’’’
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O.’na 25.01.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/L47-d1-1 pafta numaralı petrol işletme
ruhsatının 3 yıl içinde Köseler-3, Köseler-4 tespit kuyularının açılması ve 120 km 2B sismik
çalışma yapılması şartıyla sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 15 yıl süre ile verilmesine
bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı
Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun
65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir
adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11144/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014 Karar No: 6768
ŞİRKETLERİN :
- TİCARİ UNVANI
- MERKEZ
ADRESLERİ
- TEBLİGAT
ADRESLERİ
: 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation
2) Pinnacle Turkey Inc.
3) Corporate Resources B.V.
: 1-2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box
933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları,
VG 1110
3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam,
Hollanda
: 1) Şehit Ersan Cd. No:24/7-8 Çankaya, Ankara
2) Piyade Sk. Ataman Apt. No:3/B Çankaya, Ankara
3) İran Cd. No:21/458 Kavaklıdere, Ankara
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 27.05.2014, 29.05.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Tekirdağ
- KAPSADIĞI İLÇELER
: Merkez, Muratlı
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 6.327 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d4-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
ENLEM
41º05’00’’00’’’
41º00’00’’00’’’
41º00’00’’00’’’
41º05’00’’00’’’
41º00’35’’00’’’
41º00’25’’00’’’
41º00’25’’00’’’
41º00’00’’00’’’
41º00’00’’00’’’
41º00’35’’00’’’
BOYLAM
27º35’00’’00’’’
27º35’00’’00’’’
27º30’00’’00’’’
27º30’00’’00’’’
27º30’35’’00’’’
27º30’35’’00’’’
27º31’15’’00’’’
27º31’15’’00’’’
27º30’00’’00’’’
27º30’00’’00’’’
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
KARAR:
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate
Resources B.V.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan
saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı
Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu
tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından
Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014
tarihli Olur’ları alınmıştır.
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate
Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, % 18,5 ve % 40 hisselerle 10.11.2012 tarihinden itibaren,
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d4-1
pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv
durumu da dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu müşterek
işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü
maddesine istinaden verilen 1 yıl 6 ay 17 günlük sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi
gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas
Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’ye sırasıyla % 41,5, %
18,5 ve % 40 hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11143/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi:04.12.2014 Karar No: 6771
ŞİRKETLERİN :
- TİCARİ UNVANI
: 1) Türkiye Petrolleri A.O.
2) Amity Oil International Pty Ltd.
- MERKEZ ADRESLERİ
: 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 06100 Ankara
2) 2 nd. Floor 18 Richardson Street West Perth 6005
Western AUSTRALIA
- TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 06100 Ankara
2) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:5-6 34330
Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 18.06.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Tekirdağ
- KAPSADIĞI İLÇELER
: Çorlı, Çerkezköy
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 1.561 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TPO-AOI/K/F19-b4-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
a
b
c
d
ENLEM
41º20’25’’00’’’
41º18’00’’00’’’
41º18’00’’00’’’
41º20’25’’00’’’
BOYLAM
27º52’30’’00’’’
27º52’30’’00’’’
27º50’00’’00’’’
27º50’00’’00’’’
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O. ve Amity Oil International Pty Ltd.’nin mevkii, koordinatları,
yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı
verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği
hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O. ve Amity Oil International Pty Ltd. Şirketine % 50’şer hisselerle
09.10.2010 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince
ARİ/TPO-AOI/K/F19-b4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının, yıllık üretim
programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine bununla
birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol
Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci
maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı Türkiye Petrolleri A.O. ve Amity Oil
International Pty Ltd. Şirketine % 50’şer hisselerle bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı
verilmiştir.
11142/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014 Karar No: 6769
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
- MERKEZİ
: Ankara
- TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 01.09.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Adıyaman
- KAPSADIĞI İLÇELER
: Merkez, Tut
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 1.058 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TPO/K/M40-a4-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
a
b
c
d
ENLEM
37º46’22’’80’’’
37º45’00’’00’’’
37º45’00’’00’’’
37º46’22’’80’’’
BOYLAM
38º05’49’’20’’’
38º05’49’’20’’’
38º03’00’’00’’’
38º03’00’’00’’’
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
Türkiye Petrolleri A.O.’na 12.09.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/M40-a4-1 pafta numaralı petrol işletme
ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının
kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine
istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı
süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir
adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11141/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014 Karar No: 6762
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
- MERKEZİ
: Ankara
- TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100
- MÜRACAAT TARİHİ
: 26.05.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Tekirdağ
- KAPSADIĞI İLÇELER : Hayrabolu
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 2429 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TPO/K/F18-d2-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
a
b
c
d
ENLEM
41º08’45’’00’’’
41º07’30’’00’’’
41º07’30’’00’’’
41º08’45’’00’’’
BOYLAM
27º15’00’’00’’’
27º15’00’’00’’’
27º07’30’’00’’’
27º07’30’’00’’’
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O.’na 01.04.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/F18-d2-1 pafta numaralı petrol işletme
ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu kısmında 1 yıl içinde en az 1 adet kuyu açılarak üretime
başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 10 yıl süre ile verilmesine
bununla birlikte, söz konusu petrol işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326
sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga
Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince petrol işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar
verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayım tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir
adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11140/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014 Karar No: 6761
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
- MERKEZİ
: Ankara
- TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100
- MÜRACAAT TARİHİ : 26.05.2014
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Tekirdağ
- KAPSADIĞI İLÇELER : Hayrabolu
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 2430 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TPO/K/F18-d3-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
a
b
c
d
ENLEM
41º07’30’’00’’’
41º06’15’’00’’’
41º06’15’’00’’’
41º07’30’’00’’’
BOYLAM
27º15’00’’00’’’
27º15’00’’00’’’
27º07’30’’00’’’
27º07’30’’00’’’
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O.’na 01.04.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/F18-d3-1 pafta numaralı petrol işletme
ruhsatının, yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da dikkate alınarak, 10 yıl süre ile
verilmesine bununla birlikte, söz konusu petrol işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına
mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı
mülga Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince petrol işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine
karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayım tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir
adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11139/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014 Karar No: 6763
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI
- MERKEZİ
- TEBLİGAT ADRESİ
- MÜRACAAT TARİHİ
:
:
:
:
Türkiye Petrolleri A.O.
Ankara
Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100
26.05.2014
Sayfa : 36
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
RUHSATIN:
- KONUSU
: İşletme ruhsatı
- KAPSADIĞI İL
: Tekirdağ
- KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez, Hayrabolu
- YÜZÖLÇÜMÜ
: 964 hektar
- PAFTA NUMARASI
: ARİ/TPO/K/F18-c4-1
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
a
b
c
d
ENLEM
41º07’30’’00’’’
41º05’38’’40’’’
41º05’38’’40’’’
41º07’30’’00’’’
BOYLAM
27º17’00’’00’’’
27º17’00’’00’’’
27º15’00’’00’’’
27º15’00’’00’’’
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O.’na 01.04.2011 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/F18-c4-1 pafta numaralı petrol işletme
ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu kısmında 1 yıl içinde üretime başlanması aksi halde
ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 10 yıl süre ile verilmesine bununla birlikte, söz
konusu petrol işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga 6326 sayılı Petrol
Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga Kanunun 65/2’nci
maddesi gereğince petrol işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayım tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir
adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11138/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 04.12.2014 Karar No: 6764
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI
- MERKEZİ
- TEBLİGAT ADRESİ
- MÜRACAAT TARİHLERİ
RUHSATIN:
- KONUSU
- KAPSADIĞI İL
- KAPSADIĞI İLÇELER
- YÜZÖLÇÜMÜ
- PAFTA NUMARASI
:
:
:
:
Türkiye Petrolleri A.O.
Ankara
Söğütözü Mah., 2180. Cad. No: 86, 06100
05.09.2014
:
:
:
:
:
İşletme ruhsatı
Adıyaman
Merkez, Besni, Tut
3.068 hektar
ARİ/TPO/K/M40-d1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):
KÖŞE NO
ENLEM
BOYLAM
a
37º45’00’’00’’’
38º05’49’’20’’’
b
37º41’00’’00’’’
38º05’49’’20’’’
c
37º41’00’’00’’’
38º03’00’’00’’’
d
37º45’00’’00’’’
38º03’00’’00’’’
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda
gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından
uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi
açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
21.11.2014 tarihli Olur’ları alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O.’na 12.09.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/M40-d1-1 pafta numaralı petrol işletme
ruhsatının yıllık üretim programı ile sahanın rezerv durumu da göz önüne alınarak 10 yıl süre ile
verilmesine bununla birlikte, söz konusu işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına mülga
6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine istinaden verilen 3 yıllık sürenin aynı mülga
Kanunun 65/2’nci maddesi gereğince işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar
verilmiştir.
Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir
adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.
11137/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 08.12.2014
Karar No: 6774
ŞİRKETİN:
- TİCARİ UNVANI
: Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.
- MERKEZ ADRESİ
: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 163, Şişli,
İstanbul
- TEBLİGAT ADRESİ
: Ak Plaza Yaşam Cad. No:7 Kat: 9 Söğütözü, Ankara
- MÜRACAAT TARİHİ
: 21.05.2014
RUHSATIN:
- MAHİYETİ
: Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Çalık Petrol
Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye verilmiş olan
AR/ÇPA/4413, 4414, 5076, 5077 hak sıra no.lu dört adet
ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci
maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
- VERİLİŞ TARİHLERİ ve
YÜZÖLÇÜMLERİ :
Ruhsat No.
Yüzölçümü (hektar)
Veriliş Tarihi
AR/ÇPA/4413
48.628
11.09.2008
AR/ÇPA/4414
48.194
11.09.2008
AR/ÇPA/5076
49.407
20.06.2012
AR/ÇPA/5077
49.549
20.06.2012
- İNTİBAKTAN SONRAKİ
PAFTA NUMARALARI ve
YÜZÖLÇÜMLERİ :
Pafta No.
Yüzölçümü (hektar)
AR/ÇPA/K/N40-C
61.661
AR/ÇPA/K/N41-D
61.658
AR/ÇPA/K/O40-b1, b2, b3
25.756
AR/ÇPA/K/O41-a1, a4
20.840
- KAPSADIĞI İL
KARAR:
: Şanlıurfa
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ÇPA/4413, 4414,
5076, 5077 hak sıra no.lu dört adet petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait
evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci
fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine
şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7
ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta
numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı
karşılığı “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl
süreler ile dört adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.
11136/1-1
—————
Kitsan Kılıç İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin N41-b2, b3 numaralı paftalarda bir
adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 20.11.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
11135/1-1
—————
Kitsan Kılıç İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin F16-C numaralı paftada bir adet
petrol arama ruhsatı iktisabı için 20.11.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
11134/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/72300
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Erzurum Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
İl/İlçe
Erzurum/Yakutiye
Adresi
Atalar Mah. Yönetim Cad.
Tel-Faks
0 442 235 52 01 - 0 442 235 52 10
Posta Kodu
25100
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Yüba İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret
Adı/Unvanı
Ltd. Şti.
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Kenan BULUT
Yukarı Mumcu Mah. Ankara Sok. Elpaş
Adresi
Apt. Kat. 4 No: 7 Yakutiye/ERZURUM
T.C. Kimlik No.
21011268258
Vergi Kimlik/
V.D. Vergi No: 9880044046
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Erzurum Tic. ve San. Odası
Tic. Sicil No: 16097 - Oda Sicil: 22210
Gür-Kan İnşaat Taahhüt İnşaat
Malzemeleri Turizm Hayvancılık
Adı/Unvanı
Gürkan AKGÜN
Nakliye Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Mah. Terminal Cad.
Bayraktar Apt. No: 28/1
Adresi
Yakutiye/ERZURUM
T.C. Kimlik No.
23437793918
Vergi Kimlik/
V.D. Vergi No: 4390351884
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Erzurum Tic. ve San. Odası
Tic. Sicil No: 15436 - Oda Sicil: 21447
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
11256/1-1
Sayfa : 40
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2011/136307
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
İl/İlçe
ANKARA/Dikmen - Çankaya
Adresi
Çetin Emeç Bulvarı No: 5
Tel-Faks
0 312 480 08 10 - 0 312 480 09 45
Posta Kodu
6450
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Yetkilisi ve Ortağı
Berat Mühendislik İnşaat ve Medikal
Ürünler Taahhüt Ticaret Limited Şirketi - Cem ÖZÇELENK
Adı/Unvanı
Diyarbakır Merkez
Ali Emiri 7. Sok. Defne Apt. Kat 1 No: 2
Adresi
Yenişehir/DİYARBAKIR
T.C. Kimlik No.
Rızvanağa Cad. 90 Evler Namık
Apt. No: 1/2 Diyarbakır
31960413524
Vergi Kimlik/
Süleymannazif V.D. Vergi No:
Mükellefiyet No.
1640063141
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Diyarbakır Tic. ve San. Odası:
Tic. Sicil No: 14107 - Oda Sicil: 15114
Berat Mühendislik İnşaat ve Medikal
Ürünler Taahhüt Ticaret Limited Şirketi -
Adı/Unvanı
Ankara Merkez
Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 509.
Sk. Can APT. No: 4/2
Adresi
Çankaya/ANKARA
Vergi Kimlik/
Süleymannazif V.D. Vergi No:
Mükellefiyet No.
1640063141
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ankara Tic. Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
Tic. Sicil No: 265515 - Oda Sicil:
No.
30/3930
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
11257/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Adalet Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
İhale Kayıt Numarası alınmamıştır.
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Adalet Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumu
Daire Başkanlığı
İl/İlçe
Ankara / Çankaya
Adresi
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli
Müdafa Cad. No: 20 Bakanlıklar
Tel-Faks
0 312 414 79 11 - 12 Faks: 424 01 84
Posta Kodu
6100
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Adem ARSLAN
Adresi
Maraşal Fevzi Çakmak Mah. Dışbudak
Sk. No: 6 Dai. 1 Turhal/Tokat
T.C. Kimlik No.
69652093594
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun
26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu
bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11214/1-1
Sayfa : 42
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Adalet Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
İhale Kayıt Numarası alınmamıştır.
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Adalet Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumu
Daire Başkanlığı
İl/İlçe
Ankara / Çankaya
Adresi
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli
Müdafaa Cad. No: 20 Bakanlıklar
Tel-Faks
0 312 414 79 11 - 12 Faks: 424 01 84
Posta Kodu
6100
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Selma KELEŞ
Adresi
Yeni Mah. Saray Cad. Kenan Şimşek
Çıkmazı
T.C. Kimlik No.
26387448440
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun
26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu
bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11215/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Adalet Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
İhale Kayıt Numarası alınmamıştır.
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Adalet Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumu
Daire Başkanlığı
İl/İlçe
Ankara / Çankaya
Adresi
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli
Müdafaa Cad. No: 20 Bakanlıklar
Tel-Faks
0 312 414 79 11 - 12 Faks: 424 01 84
Posta Kodu
6100
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
İsmail Koray TOMBAK
Adresi
Babataşı Mah. 722 Sk. 8/1
Fethiye/MUĞLA
T.C. Kimlik No.
15626707936
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun
26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu
bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11216/1-1
Sayfa : 44
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/88325
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
T.C. Atatürk Üniversitesi Sağlık
Adı
Araştırma ve Uygulama Merkez
İl/İlçe
Erzurum/Yakutiye
Müdürlüğü
Adresi
Üniversite Kampüsü
Tel-Faks
(0442) 344 76 90 – 236 12 97
Posta Kodu
25240
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Menekşe Ecza Deposu Medikal Itr.
Adı/Unvanı
Elek. Elekt. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.
H.Avni Ulaş Mah. 1. Cad. Üstyol
Adresi
No:35/B Yıldızkent/ERZURUM
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
615 026 4618
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası
17965
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11254/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/7489
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Milli Eğitim Bakanlığı / Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Çukurova Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi
İl/İlçe
ADANA/Sarıçam
Adresi
Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi Balcalı Hastanesi Kapalı
Otopark Binası
Tel-Faks
0 322 338 70 78 - 0 322 338 60 45
Posta Kodu
01330
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
Dim Petrol Med. İnş. Gıda İlt. San ve
Ltd. Şti
Botan Mad. İltş. ve San. Ltd. Şti.
Adresi
Koop Mah. Dicle Sk. Erdinç 2 Apt. 5/10
21100 Yenişehir/DİYARBAKIR
Doğan Cad. Özel İdari İş Hanı
Merkez/SİİRT
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
2970620188
1810023021
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Diyarbakır Ticaret Odası
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
27088
2160
6. Yasaklama
Süresi
( )
T.C. Kimlik No.
Ay
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(x)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun
26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu
bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11250/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11217/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11218/1-1
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11219/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11220/1-1
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11221/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11222/1-1
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11223/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
İçişleri Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11191/1-1
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11198/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
İçişleri Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11209/1-1
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11210/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
İçişleri Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11193/1-1
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11192/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11194/1-1
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11195/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11196/1-1
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11197/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11199/1-1
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11200/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11201/1-1
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11202/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11203/1-1
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11204/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11205/1/1-1
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11205/2/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11205/3/1-1
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11206/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11207/1-1
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11208/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11211/1-1
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11212/1-1
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11213/1-1
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
16 Aralık 2014 – Sayı : 29207
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI
— Danıştay Üyeliğine, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Ali ÜRKER’in
Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/73)
— Danıştay Üyeliğine, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Eski I. Hukuk
Müşaviri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı Fatih
Mehmet ALKIŞ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/74)
— Danıştay Üyeliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İlker SERT’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/75)
— Danıştay Üyeliğine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel
Müdürü İsmail KALENDER’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/76)
— Danıştay Üyeliğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Mahmut BALLI’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/77)
— Danıştay Üyeliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eski Teftiş Kurulu
Başkanı Cevdet MALKOÇ’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/78)
— Danıştay Üyeliğine, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürü Osman
TURAL’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/79)
— Danıştay Üyeliğine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri
Taha Erdinç BÜLBÜL’ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/80)
— Danıştay Üyeliğine, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Zeynep
KENAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2014/81)
YÖNETMELİK
— Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak
Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9)
— 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin
Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2015
Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)
Sayfa
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 13. ve 23. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
7
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
11
18
22
78
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete